[Download] Tải Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính – Tải về File Word, PDF

Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính

Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính
Nội dung Text: Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính

Download


Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính nhằm tạo ra nhiều hứng thú trong học tập, đồng thời giúp sinh viên có điều kiện gắn những kiến thức lý thuyết vào thực tế, có ý thức tự nghiên cứu, có khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình…

Bạn đang xem: [Download] Tải Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính File Word, PDF về máy

Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính

 1. 74 Nguyễn Linh Giang

  VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG
  TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
  THE APPLICATION OF CASE STUDY METHOD IN TEACHING FINANCE ACCOUNTING

  Nguyễn Linh Giang
  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng; lg123pct@gmail.com

  Tóm tắt – Trong những năm gần đây, có rất nhiều phương pháp dạy Abstract – In recent years, there have been m any active teaching
  học tích cực được áp dụng với mục đích phát huy tối đa tính chủ động m ethods which are applied to maximize the active role of students
  của sinh viên trong quá trình học tập, góp phần vào việc đổi mới phương in the learning process, contributing to the renewal of university
  pháp dạy học đại học và đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ. teaching m ethods and meeting the demand of the credit system
  Với bài viết này tác giả mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm vận dụng education. In this article the author wishes to share experience in
  phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán applying the case study method to teach Finance Accounting to
  tài chính nhằm tạo ra nhiều hứng thú trong học tập, đồng thời giúp sinh create m ore interest in learning and enable students to attach the
  viên có điều kiện gắn những kiến thức lý thuyết vào thực tế, có ý thức theoretical knowledge to practice, im prove self study, have the
  tự nghiên cứu, có khả năng làm việc nhóm, khả năng thuyết trình,… ability to do teamwork and deliver presentations.The developm ent
  Việc phát triển các phương pháp dạy học tích cực và học tập hợp tác of active teaching methods and learning cooperation are very
  không chỉ có ý nghĩa ngay trong quá trình sinh viên học tập ở nhà meaningful to students in their learning process at university. They
  trường, mà còn chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết phục vụ cho also equip students with necessary skills for their future jobs.
  quá trình công tác, làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường.

  Từ khóa – phương pháp dạy học tích cực; sinh viên; quá trình học Key words – Active teaching m ethod; students; learning process;
  tập; phương pháp nghiên cứu tình huống; kế toán tài chính. case study m ethod; finance accounting.

  1. Đặt vấn đề 2. Nội dung và đặc điểm của môn học Kế toán tài chính
  Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, cùng với Môn học Kế toán tài chính nằm trong chương trình giảng
  sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, khoa dạy cho sinh viên ngành Kế toán – Tin học, Trường Cao
  học, kỹ thuật và công nghệ, cộng đồng kinh doanh có đẳng Công nghệ Thông tin. Môn học được chia làm 2 học
  những đòi hỏi nhiều hơn về năng lực của sinh viên tốt phần, gồm Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 với 4 tín chỉ và
  nghiệp. Những yêu cầu về kinh nghiệm thực tiễn và kỹ Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 với 3 tín chỉ, được dạy vào
  năng thực hành của sinh viên tốt nghiệp thực sự là một học kỳ 3, học kỳ 4 của khóa đào tạo. Môn học này trang bị
  thách thức đối với hoạt động giáo dục và đào tạo của các cho người học những kiến thức cơ bản, tổng quát về kế toán
  trường đại học, cao đẳng. Phương pháp tình huống (Case tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp. Nội dung của môn
  Study) đã chứng tỏ là một phương pháp rất hiệu quả trong học đi từ việc giới thiệu tổng quát về kế toán tài chính trong
  việc đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn và đã được kiểm doanh nghiệp như vai trò của kế toán tài chính, quy trình kế
  nghiệm tại nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới mà toán, các giả thuyết và nguyên tắc kế toán được vận dụng
  điển hình là đại học Harvard, chiếc nôi của việc dạy và học cho đến những vấn đề kỹ thuật – nghiệp vụ kế toán thuộc các
  bằng tình huống. Nếu tình huống được xây dựng có chất phần hành cụ thể như: kế toán tài sản cố định, kế toán hàng
  lượng và giảng viên có kỹ năng tốt trong việc giảng dạy tồn kho, kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán doanh
  bằng phương pháp tình huống thì sẽ tạo ra những cơ hội thu, chi phí, thu nhập, kế toán xác định và phân phối kết quả
  giúp sinh viên có được những kinh nghiệm thực tế, trau dồi kinh doanh… [8].
  và phát triển được các kỹ năng thực hành cần thiết khi ra Đặc điểm của môn học Kế toán tài chính là khối lượng
  trường [7]. kiến thức nhiều, không chỉ các kiến thức về kế toán tài
  Môn học Kế toán tài chính là một trong những môn học chính, mà còn liên quan đến môi trường pháp lý của kế toán
  trọng tâm trang bị những kiến thức chuyên ngành cho như: Luật Kế toán, Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán,…
  người học, giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng để Các vấn đề, tình huống (bài tập) liên quan đến môn học
  thực hiện công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Các nội thông thường phải phản ánh được các tình huống kế toán
  dung của môn học này vừa mang tính lý thuyết lại vừa gắn phát sinh tại các doanh nghiệp ngoài thực tế. Đồng thời,
  liền với các hoạt động thực tiễn. Trong xu thế đổi mới sau khi học xong học môn học này, người học phải có kỹ
  phương pháp dạy học ở đại học hiện nay, đặc biệt là việc năng xử lý hạch toán các nghiệp vụ kinh tế cơ bản trong
  áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ lấy người học làm doanh nghiệp, đồng thời lên được sổ sách và các báo cáo
  trung tâm thì việc vận dụng phương pháp dạy học tình kế toán của doanh nghiệp [8].
  huống vào môn học Kế toán tài chính sẽ phát huy được Tóm lại, môn học Kế toán tài chính không chỉ mang tính
  năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, giúp họ nắm lý thuyết, mà còn ứng dụng trong thực tế nghề nghiệp kế
  vững môn học một cách thông suốt. Việc kết hợp giữa lý toán, nên việc giảng dạy môn học này cũng có những nét
  thuyết và thực tiễn các tình huống giúp sinh viên có thể vận khác biệt so với các môn học cùng chuyên ngành khác.
  dụng vào thực tế công việc sau này, đồng thời góp phần Người dạy vừa phải nắm vững các kiến thức về chuyên môn,
  nâng cao chất lượng bài giảng của mỗi giảng viên [7], [8]. vừa phải hiểu rõ và cập nhật, nắm bắt các thông tin, các tình

 2. ISSN 1859-1531 – TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 12(97).2015, QUYỂN 2 75

  huống và hoạt động của thực tiễn. Điều đó không chỉ mang đạo, kỹ năng tổ chức công việc…vào quá trình thực hiện
  lại không khí học tập tốt đối với người học, mà còn có ý giải quyết các vấn đề của tình huống.
  nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả dạy học. – Phát huy được tính chủ động, sáng tạo và hứng thú
  của sinh viên trong quá trình học. Khác với việc tiếp thu lý
  3. Phương pháp dạy học dựa trên nghiên cứu tình huống
  thuyết một cách thụ động, khi được giao các bài tập tình
  3.1. Sự ra đời của phương pháp nghiên cứu tình huống huống, sinh viên phải chủ động tìm kiếm và phân tích thông
  Case Study hay còn gọi Case Method là phương pháp tin để tìm ra giải pháp cho tình huống.
  dạy học bắt đầu được khởi xướng từ những năm 40 của thế Với việc áp dụng phương pháp dạy học bằng tình
  kỷ 20 bởi James B. Conant ở Đại học Havard, Hoa Kỳ. Đến huống, giảng viên sẽ sắp xếp đưa ra các tình huống trên cơ
  những năm 80, các trường Luật và Thương mại của Đại học sở nội dung môn học Kế toán tài chính, các tình huống
  Havard bắt đầu sử dụng rộng rãi các “case”, là những ví dụ được đúc kết qua thực tiễn hoạt động kinh doanh diễn ra tại
  điển hình trong thực tế, để làm nội dung chính cho sinh viên các doanh nghiệp như: các tình huống kinh doanh, các
  thảo luận trong các môn học. Từ sự thành công ở các trường nghiệp vụ kinh tế phát sinh, vai trò của nhà quản lý… Do
  này, phương pháp nghiên cứu tình huống đã dần được mở đó, phương pháp dạy học bằng tình huống áp dụng cho môn
  rộng sang các ngành đào tạo khác. Đến nay, nó đã trở thành học Kế toán tài chính là rất phù hợp.
  một trong các phương pháp giảng dạy chủ đạo ở bậc đại học
  3.4. Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống
  và cao đẳng. Nhiều trường đại học đã thành lập riêng các
  trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính
  trung tâm nghiên cứu và phát triển phương pháp giảng dạy
  này, tiêu biểu như Đại học Buffalo – Hoa Kỳ [4], [5]. Phương pháp dạy học bằng tình huống gồm có ba phần
  có liên quan với nhau:
  3.2. Thế nào là nghiên cứu tình huống
  Thứ nhất: Nội dung của tình huống cần nêu bật các vấn
  Theo John Boehrer – Hiệu trưởng đầu tiên của Trường
  đề được đặt ra mang tính thực tiễn cao, tính logic của vấn
  Đại học Havard Kenedy School: “Tình huống là một câu
  đề phải được mang ra phân tích, đánh giá cụ thể.
  chuyện, có cốt truyện và nhân vật, liên hệ đến một hoàn
  cảnh cụ thể, từ góc độ cá nhân hay nhóm, và thường là hành Thứ hai: Phân tích tình huống, từ các vấn đề nêu ra
  động chưa hoàn chỉnh. Đó là một câu chuyện cụ thể và chi trong tình huống phải xây dựng các câu hỏi cụ thể về các
  tiết, chuyển nét sống động và phức tạp của đời thực vào lớp vấn đề cần giải quyết, cần quan tâm, cách thức giải quyết
  học” [1]. vấn đề trong tình huống.
  Còn theo Giáo sư John S. Hammond – Đại học Havard: Thứ ba: Thảo luận tình huống, nêu ra các giải pháp để
  “Phương pháp nghiên cứu tình huống là phương pháp dạy giải quyết các vấn đề gắn với nội dung môn học.
  học thông qua nghiên cứu trường hợp điển hình. Ở đây, Tổ chức giảng dạy theo Case Study trong môn học Kế
  người học được giới thiệu một tình huống cụ thể, có thật và toán tài chính gồm hai phương pháp thảo luận và tranh luận
  được đặt vào vị trí của người ra quyết định để giải quyết được sử dụng để tổ chức giải quyết tình huống:
  vấn đề trong tình huống ấy” [6]. – Phương pháp thảo luận: Giảng viên giới thiệu tình
  Như vậy, phương pháp học bằng cách nghiên cứu tình huống cho lớp học, sau đó nêu ra hệ thống câu hỏi để hướng
  huống giống như tìm cách giải quyết một bài toán hóc búa. dẫn lớp thảo luận. Trong quá trình thảo luận, giảng viên có
  Một tình huống được đưa ra phải là tình huống có vấn đề thể đưa ra các gợi ý để giúp nội dung thảo luận sôi nổi và
  thực sự, đó là tình huống chứa thông tin đầy đủ để người đi đúng hướng [5], [7].
  học có thể nắm bắt, phân tích và cảm thấy mình thực sự – Phương pháp tranh luận: Thường được dùng trong
  đang đối mặt để giải quyết tình huống này. trường hợp tình huống đề cập đến hai quan điểm hoặc giải
  3.3. Mục đích của việc dạy học dựa trên phương pháp pháp trái ngược nhau cho cùng một vấn đề, ví dụ trường
  tình huống hợp có nên hay không ghi nhận một khoản doanh thu. Việc
  Với phương pháp dạy học truyền thống, sinh viên chỉ tranh luận bảo vệ quan điểm sẽ làm tăng tính chủ động và
  việc đến lớp lắng nghe, học những slide bài giảng có sẵn phát triển tư duy của người học, giúp người học hiểu sâu
  và ghi chép những kiến thức từ giảng viên, chứ không có và lý giải vấn đề môt cách thông suốt, từ đó đạt được mục
  sự học chủ động từ chính bản thân mình. Trong khi đó, mục tiêu của tình huống đề ra trong giảng dạy [5], [7].
  đích của việc dạy học dựa trên phương pháp tình huống là Ví dụ minh họa một Case Study được áp dụng trong
  nhằm tạo ra một buổi học sinh động, xây dựng môi trường giảng dạy môn học Kế toán tài chính:
  học tập lấy sinh viên làm trung tâm, nơi mà sinh viên cảm Tiết giảng “Kế toán ghi nhận doanh thu đối với giao
  thấy thoải mái khi tham gia trao đổi, thảo luận với nhau. dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo chương trình
  Dẫn đến, việc sử dụng phương pháp giảng dạy bằng tình dành cho khách hàng truyền thống”
  huống sẽ làm thay đổi cách học thụ động của sinh viên như:
  Nôi dung tình huống:
  – Thông qua các tình huống thực tiễn sẽ giúp sinh viên
  hiểu rõ hơn về thực tế của một tổ chức và khả năng ứng Việt Nam Ariline thực hiện chương trình Bông Sen
  dụng của nội dung môn học. Vàng dành cho khách hàng thường xuyên như sau: Trong
  thời hạn 1 năm nếu khách hàng bay đạt 25.000 dặm/1 năm,
  – Tăng cường khả năng tư duy, phân tích và giải quyết
  thì khách hàng sẽ được tặng 01 chặng bay khứ hồi Hà Nội
  vấn đề của sinh viên.
  – Đà Nẵng hoặc 01 đêm sử dụng dịch vụ miễn phí tại Bà
  – Giúp cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm như Nà Hill. Trong năm khách hàng A tích lũy được số dặm là
  kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh

 3. 76 Nguyễn Linh Giang

  25.100 dặm, do đó khách hàng đủ điều kiện để đổi 01 vé * Tài liệu tham khảo
  máy bay khứ hồi Hà Nội – Đà Nẵng hạng phổ thông và tài – Tạp chí Kế toán – Kiểm toán;
  khoản tích lũy của khách hàng còn dư là 100 dặm sau khi
  – Tạp chí Tài chính;
  nhận vé thưởng [3], [9].
  – Các Website:
  Tổng doanh thu cung cấp trong kỳ cho khách hàng A là
  102.888.000 đồng (bằng tiền gửi Ngân hàng). webketoan.vn;
  Chuyến bay Hà Nội – TP Hồ Chí Minh tương đương 708 dặm. danketoan.com;
  Giá vé Hà Nội – TP Hồ Chí Minh: giaiphapexcell.com;
  2.997.000đồng/chiều, chưa bao gồm thuế GTGT. gdt.gov.vn.
  Giá vé khứ hồi Hà Nội – Đà Nẵng là 5.000.000đồng Tính thực tiễn của tình huống:
  Giá 01 đêm ở Bà Nà Hill là 5.000.000đồng/đêm. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh áp
  dụng các chương trình bán hàng dành cho khách hàng
  Hoa hồng đại lý VNA được hưởng trong trường hợp
  truyền thống, tuy nhiên Chế độ kế toán chưa có sự hướng
  Việt Nam Airline làm đại lý cho Bà Nà Hill 25%.
  dẫn cụ thể, dẫn đến người làm kế toán ở các doanh nghiệp
  Giả sử giá vốn là: 3.500.000 đồng trong trường hợp còn rất mơ hồ trong việc ghi nhận doanh thu trong trường
  Việt Nam Arline không đóng vai trò làm đại lý mà mua đứt hợp này. Chỉ đến khi Thông tư 200/TT-BTC ban hành ngày
  bán đoạn dịch vụ và cung cấp miễn phí cho khách hàng. 22/12/2014 thì khái niệm chương trình dành cho khác hàng
  Hệ thống các câu hỏi: truyền thống mới được đưa ra lần đầu tiên. Chương trình
  1. Cho biết đặc điểm của giao dịch bán hàng hóa, cung dành cho khách hàng truyền thống khác với các chương
  cấp dịch vụ theo chương trình dành cho khách hàng trình chiết khấu, khuyến mãi, đó là đối với chương trình
  truyền thống trong trường hợp tình huống của Việt này, khách hàng được tích điểm thưởng để khi đạt đủ số
  Nam Airline? điểm theo quy định sẽ được nhận một lượng hàng hóa, dịch
  2. Cho biết nguyên tắc ghi nhận doanh thu đối với giao vụ miễn phí hoặc được giảm giá chiết khấu. Như vậy, tình
  dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo chương huống Việt Nam Airline đưa ra thực sự nóng hổi, giúp cho
  trình dành cho khách hàng truyền thống? người học có thể hình dung về thực tế một cách rõ ràng hơn
  3. Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng hóa cung cấp và có thể vận dụng các chế độ chính sách kế toán mới để
  dịch vụ cho khách hàng trong trường hợp của Việt giải quyết vấn đề một cách triệt để [2], [3].
  Nam Airline này như thế nào? Tổ chức giảng dạy:
  4. Trường hợp khách hàng A thực hiện đổi điểm lấy Giảng viên giới thiệu tình huống cho lớp học và cung
  vé thưởng dịch vụ bay cho Việt Nam Airline cung cấp các kiến thức cần thiết về mặt lý thuyết liên quan đến
  cấp, kế toán sẽ ghi nhận như thế nào? tình huống đưa ra. Giảng viên cần thiết phải giải thích thật
  5. Trường hợp khách hàng A thực hiện việc đổi dặm chi tiết tình huống để sinh viên hiểu rõ các vấn đề cần giải
  lấy 01 đêm sử dụng dịch vụ tại Bà Nà Hill, kế toán quyết và xác định nhiệm vụ, vai trò của sinh viên khi tham
  sẽ ghi nhận như thế nào: gia vào tình huống đó. Sau đó, giảng viên sẽ tiến hành
  a. Nếu Việt Nam Airline đóng vai trò là đại lý giảng dạy Case Study theo phương pháp thảo luận nhóm
  cho Bà Nà Hill? và phản biện. Giảng viên cho sinh viên thảo luận khoảng
  b. Nếu Việt Nam Airline không đóng vai trò là 10 -15 phút, tiếp theo các nhóm sinh viên sẽ lên trình bày
  đại lý cho Bà Nà Hill? và các nhóm khác phản biện. Trong quá trình phản biện,
  6. Hãy cho biết kế toán sẽ sử dụng các chứng từ và sổ giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, điều hành
  chi tiết và sổ tổng hợp nào để phản ánh nghiệp vụ chung và có thể đưa ra các gợi ý để kích thích sinh viên
  kinh tế trên đối với từng Câu hỏi 4, Câu hỏi 5a, Câu tham gia trao đổi sôi nổi và đi đúng trọng tâm của bài giảng.
  hỏi 5b trong trường hợp Việt Nam Airline áp dụng
  Tổ chức lớp học và phân bổ thời gian:
  hình thức Nhật ký chung và có sử dụng các sổ Nhật
  ký đặc biệt? – Đối với công tác chuẩn bị: Giảng viên đưa ra tình
  huống, hướng dẫn các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham
  Hướng dẫn tài liệu tham khảo:
  khảo cho sinh viên trước 02 buổi, để sinh viên làm việc
  * Tài liệu bắt buộc theo nhóm thảo luận trước ở nhà, nhằm tiết kiệm thời gian
  – Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp, chủ biên trình bày và thảo luận trên lớp, để dành nhiều thời gian cho
  TS. Nguyễn Công Phương, Trường Đại học Kinh tế Đà tranh luận và phản biện.
  Nẵng, NXB Tài Chính, 2010; – Đối với cách thức chia nhóm: Sinh viên được chia theo
  – Bài giảng Kế toán tài chính, Bộ môn Kế toán – Tin nhóm với sĩ số khoảng 5 – 7 người. Các nhóm được chia trên
  học, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường Cao đẳng tinh thần tự nguyện kết hợp với phân công của giảng viên từ
  Công nghệ thông tin Đà Nẵng, 2014; đầu khóa học và không thay đổi trong suốt khóa học. Giảng
  – Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp, chủ biên viên hướng dẫn sinh viên cách tổ chức nhóm như: bầu
  TS Đặng Thị Hòa – TS Phạm Đức Hiếu, NXB. Giáo dục trưởng nhóm, tên nhóm, ghi danh sách thành viên, cách
  Việt Nam, 2009; thống nhất phương án giải quyết vấn đề của nhóm…
  – Thông tư 200/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 về – Đối với việc tổ chức thảo luận, báo cáo: Các nhóm lên
  việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. trình bày theo nội dung đã phân công, nhóm tự chọn người

 4. ISSN 1859-1531 – TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 12(97).2015, QUYỂN 2 77

  đại diện trình bày, thời gian trình bày tối đa là khoảng 5-10 – Giúp sinh viên được rèn luyên và nâng cao kỹ năng
  phút; sau đó nhóm trả lời phản biện của các nhóm còn lại; làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ
  giảng viên cũng có thể hỏi những vấn đề trong nội dung năng trình bày, bảo vệ và phản biện ý kiến trước đám đông.
  trình bày, trên cơ sở đó tạo hứng thú cho sinh viên mạnh Để giải quyết tình huống, sinh viên được yêu cầu làm việc
  dạn trình bày ý kiến và để không khí lớp học trở nên sôi trong nhóm từ 5 – 7 thành viên. Cả nhóm cùng phân tích và
  nổi hơn. Các thành viên trong nhóm có thể thảo luận nội thảo luận để đi đến giải pháp, sau đó trình bày giải pháp
  dung và cách thức trả lời, sau đó cử đại diện nhóm trả lời của mình cho cả lớp. Lúc này sinh viên tiếp thu được kinh
  hoặc chỉ định từng cá nhân trong nhóm trả lời. nghiệm làm việc theo nhóm, chia sẻ kiến thức, thông tin để
  Qua đó có thể đánh giá được nhóm nào chuẩn bị tốt, cùng đạt đến mục tiêu chung. Các kỹ năng như trình bày,
  nhóm nào không. Sau khi nhóm báo cáo trả lời phản biện bảo vệ và phản biện ý kiến cũng được hình thành trong bối
  xong, các nhóm khác nếu thấy không thống nhất với cách cảnh này. Sinh viên cũng học được cách tôn trọng và lắng
  trả lời đó, có thể trình bày cách giải quyết của nhóm mình nghe ý kiến của người khác để làm cho vốn kiến thức của
  hoặc bổ sung, chất vấn thêm. Cuối cùng, giảng viên là mình phong phú hơn.
  người tổng kết lại các vấn đề của mỗi nhóm thảo luận, trên – Trong vai trò là người dẫn dắt, giảng viên cũng sẽ tiếp
  cơ sở đó rút ra kết luận về những nội dung lý thuyết mà thu được rất nhiều kinh nghiệm và những cách nhìn hay
  sinh viên cần nắm được. giải pháp mới từ phía người học để làm phong phú bài
  Phương pháp đánh giá người học: giảng và điều chỉnh nội dung tình huống nghiên cứu. Đây
  cũng là một kênh quan trọng để giảng viên thu thập kinh
  – Đối với đánh giá cá nhân: Thông qua hoạt động thảo
  nghiệm từ người học.
  luận trên lớp giảng viên có cơ sở cho việc cộng điểm
  khuyến khích các cá nhân. Việc đánh giá phải được tiến – Các tình huống tốt sẽ có tính chất liên kết lý thuyết rất
  hành công khai, có tham khảo ý kiến của các nhóm khác. cao. Để giải quyết một tình huống một cách tốt nhất, sinh
  Bên cạnh đó, giảng viên có thể hỏi bất cứ vấn đề nào đối viên phải vận dụng và điều chỉnh nhiều kiến thức lý luận
  với bất cứ cá nhân nào liên quan đến nhóm thực hiện, để khác nhau, đây chính là lúc các lý thuyết rời rạc của một
  đánh giá phân loại cá nhân trong nhóm [7]. môn học được nối lại thành bức tranh tổng thể. Như vậy, ở
  mức độ ứng dụng cao hơn, sinh viên không chỉ vận dụng
  – Đối với đánh giá nhóm: Thông qua các tiêu thức cho
  kiến thức của một môn học, mà trong nhiều trường hợp
  điểm trước khi thảo luận đã đề ra, giảng viên tiến hành đánh
  phải vận dụng kiến thức của nhiều môn học khác nhau.
  giá công khai cho từng tiêu chí như: trình bày đúng giờ, nội
  dung trình bày dễ hiểu, trả lời các câu hỏi phản biện, tinh 4.2. Hạn chế
  thần hợp tác và hỗ trợ nhóm có tốt không…[7]. Bên cạnh các ưu điểm đạt được thì việc vận dụng
  phương pháp nghiên cứu tình huống vào giảng dạy môn
  4. Đánh giá việc vận dụng phương pháp nghiên cứu học Kế toán tài chính còn bộc lộ một số hạn chế:
  tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính
  – Phương pháp nghiên cứu tình huống khó có thể giúp
  4.1. Ưu điểm giảng viên chuyển tải đầy đủ những kiến thức cơ bản, thiết
  Việc vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống yếu về bài học. Vì vậy, nó cần được phối hợp với các
  trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính mang lại nhiều phương pháp khác, ví dụ phương pháp thuyết giảng,
  ưu điểm như sau: phương pháp phân tích và phương pháp dạy học dựa trên
  – Giúp nâng cao được tính thực tiễn của môn học Kế vấn đề.
  toán tài chính. Cụ thể, sau khi đã được cung cấp các kiến – Với các lớp đông, sẽ rất khó để mọi sinh viên đều có
  thức lý thuyết, bài tập tình huống sẽ giúp sinh viên có cái cơ hội phát biểu hoặc tham gia đầy đủ các hoạt động học
  nhìn sâu hơn và thực tiễn hơn về vấn đề lý thuyết đã được tập, đồng thời giảng viên sẽ gặp khó khăn trong việc tổ
  học. Từ đó, thông qua việc xử lý tình huống, sinh viên sẽ chức lớp học theo phương pháp này. Việc phân chia theo
  có điều kiện để vận dụng linh hoạt các kiến thức lý thuyết. khu vực và sinh viên ngồi theo nhóm với nhau là một biện
  – Giúp nâng cao tính chủ động, sáng tạo và sự hứng thú pháp hữu hiệu, ngoài ra giảng viên phải làm việc tích cực
  của sinh viên trong quá trình học. Khác với việc tiếp thu lý hơn, di chuyển nhiều hơn trong lớp học.
  thuyết một cách thụ động, khi được giao các bài tập tình – Giảng dạy theo phương pháp này đòi hỏi có nhiều thời
  huống, các nhóm học tập cần chủ động tìm kiếm và phân gian, trong khi theo học chế tín chỉ thì thời lượng dành cho
  tích các thông tin để đi đến giải pháp cho tình huống. Như các môn học nhìn chung bị giảm bớt. Điều này đòi hỏi sinh
  vậy, để đáp ứng được yêu cầu này, sinh viên phải chủ động viên phải dành thêm thời gian tự học để chuẩn bị trước
  tư duy, thảo luận và tranh luận trong nhóm hay với giảng những yêu cầu do giảng viên đặt ra. Việc giảng viên tư vấn
  viên, tìm hiểu thêm về lý thuyết, tài liệu tham khảo để đạt cho sinh viên cách tự đọc tài liệu, tự tìm tài liệu tham khảo
  đến giải pháp. Chính trong quá trình tư duy, tranh luận, bảo và cách thức làm việc nhóm sẽ giúp sinh viên học tập hiệu
  vệ và sửa đổi các đề xuất – giải pháp của mình, sinh viên quả hơn, quản lý thời gian tốt hơn.
  đã tham gia vào quá trình nhận thức. Sự tham gia tích cực – Để xây dựng được những tình huống có hiệu quả cao,
  đó góp phần tạo ra sự hứng thú và say mê học tập, sáng tạo giảng viên cần đầu tư nhiều thời gian để tiếp cận các nguồn
  của sinh viên. Đây chính là lúc quá trình dạy và học tập thông tin khác nhau từ thực tiễn cuộc sống và lĩnh vực nghề
  trung vào học phương pháp học, phương pháp tiếp cận, nghiệp có liên quan. Chịu khó cập nhật thông tin trên các
  phân tích và tìm giải pháp chứ không chỉ giới hạn ở việc phương tiện thông tin đại chúng, các trang web chuyên
  học các nội dung cụ thể. ngành và tham khảo các chương trình truyền hình về các

 5. 78 Nguyễn Linh Giang

  vấn đề liên quan đến kinh tế tài chính là rất quan trọng. TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Boehrer, J. (1995), How to teach a case, Kennedy School of
  5. Kết luận Government Case Programme.
  Tóm lại, việc đưa ra tình huống để sinh viên đọc tài liệu [2] Bộ tài chính (2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp – Hệ thống tài
  và giải quyết sẽ tạo nhiều hứng thú trong học tập, giúp sinh khoản kế toán – Quyển 1, NXB Tài chính, Hà Nội.
  viên có điều kiện gắn những kiến thức lý thuyết vào thực [3] Bộ tài chính (2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp – Báo cáo tài
  chính doanh nghiệp độc lập báo cáo tài chính hợp nhất chứng từ và
  tế, đồng thời tạo tính chủ động nghiên cứu và phát huy
  sổ kế toán ví dụ thực hành – Quyển 2, NXB Tài chính, Hà Nội.
  được những lợi ích của làm việc nhóm, giúp định hướng
  [4] Conant, James B. (1949), The growth of the experimental sciences:
  học tập cho sinh viên cụ thể hơn. Việc phát triển các An experiment in general education. New Haven, CT: Yale
  phương pháp dạy học tích cực, học tập hợp tác không chỉ University Press.
  có ý nghĩa ngay trong quá trình học tập ở nhà trường, mà [5] Christensen, C. Roland & Abby J. Hansen (1986), Teaching and the
  còn chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho quá case method. Boston: Havard Business School Publishing Division.
  trình công tác, làm việc sau khi ra trường. [6] Harvard business School (1989), Learning by the Case Method in
  Marketing.
  Hơn thế nữa, việc vận dụng phương pháp nghiên cứu [7] Lê Công Triêm (chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh
  tình huống vào giảng dạy môn học Kế toán tài chính giúp (2002), Một số vấn đề hiện nay của phương pháp dạy học đại học,
  cho bài giảng phong phú thông tin hơn, hỗ trợ cho việc vận NXB GD, Hà Nội.
  dụng các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể trong thực [8] TS. Nguyễn Công Phương (2010), Giáo trình kế toán tài chính
  doanh nghiệp, NXB Tài chính.
  tiễn, giúp bài giảng có chất lượng tốt hơn nhằm góp phần
  [9] Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright tại Việt Nam:
  nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
  http://www.fetp.edu.vn

  (BBT nhận bài: 01/08/2015, phản biện xong: 02/11/2015)

Download tài liệu Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy môn học Kế toán tài chính File Word, PDF về máy