[Download] Tải Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam – Tải về File Word, PDF

Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam

Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam
Nội dung Text: Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam

Download


Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm tìm xác định các nhân tố tác động đến việc đánh giá thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập khu vực phía Nam thông qua việc vận dụng BSC của kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam File Word, PDF về máy

Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam

 1. VẬN DỤNG BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ
  HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
  KHU VỰC PHÍA NAM

  Nguyễn Thụy Thoại Châu
  Học viên Cao học, Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng,
  Trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH)

  T M TẮT

  Đo lường thành quả hoạt động là một công việc rất quan trọng ở bất kỳ tổ chức nào. Thực tế cho thấy,
  trong thời gian qua các trường đại học ngoài công lập của Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong việc quản
  lý và đánh giá chất lượng hoạt động của mình, tuy nhiên các cơ sở đang gặp những vấn đề khó khăn trong
  việc đánh giá thành tựu của đơn vị một cách toàn diện, khách quan. Trong kế toán quản trị, bảng điểm cân
  bằng (BSC) là một công cụ đo lường thành quả hoạt động khá hiệu quả. Trong phạm vi bài viết này, tác
  giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm tìm xác định các nhân tố tác
  động đến việc đánh giá thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập khu vực phía Nam
  thông qua việc vận dụng BSC của kế toán quản trị, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đánh giá thành quả
  đó một cách phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động cho các trường hiện nay.
  Từ hóa: Kế toán quản trị, bảng điểm cân bằng, thành quả hoạt động, đại học ngoài công lập.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Theo Mark (2011), trong nền kinh tế tri thức như ngày nay thì tài sản vô hình đã, đang và sẽ quyết định
  đến sự thành công của các tổ chức, tuy nhiên việc đo lường tài sản vô hình như: kỹ năng, kiến thức, lòng
  trung thành,… rất khó khăn. Khi mà hệ thống đo lường truyền thống của kế toán chỉ sử dụng các thước đo
  tài chính để đo lường thành quả hoạt động. Một yêu cầu bức thiết là cần có một công cụ đo lường mới để
  khắc phục những nhược điểm đó. Bảng điểm cân bằng (BSC) đã ra đời và khắc phục được những hạn chế
  đó. Bảng cân bằng điểm đã kết hợp hài hòa giữa các thước đo tài chính và thước đo phi tài chính để đánh
  giá, đo lường thành quả hoạt động của một tổ chức một cách toàn diện.
  Theo Karathanos & Karathanos (2005), BSC là một khái niệm quen thuộc với các tổ chức kinh tế, nhưng
  trong lĩnh vực giáo dục dường như ít các nghiên cứu và công bố về chủ đề này. Trên thế giới, một số
  trường cơ sở giáo dục được đánh giá là rất thành công khi áp dụng BSC vào công tác đo lường thành quả
  hoạt động và quản lý chiến lược như Đại học Caliornia, đại học Pensylvania, đại học Carleton (Canada),
  Trường quận Atlanta, Đại học Washington, hệ thống trường học quận Fulton – Mỹ.
  Tại Việt Nam một số cơ sở giáo dục đã bắt đầu nghiên cứu áp dụng, nhưng hiện nay chưa có tài liệu chính
  thức nào công bố. Các cơ sở giáo dục ở Việt Nam đa số là hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp có
  thu và định hướng theo cơ chế tự chủ về tài chính, do đó việc áp dụng BSC vào cơ sở giáo dục ở Việt Nam
  sẽ có những đặc thù riêng so với thế giới.

  338

 2. 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Khái niệm và vai trò của BSC
  Theo tác giả Kaplan và Norton (1996), BSC là một tập hợp các thước đo tài chính và phi tài chính được
  chọn lọc theo những mục tiêu xuất phát từ chiến lược của một tổ chức, nhằm đo lường, đánh giá thành quả
  hoạt động và quản lý chiến lược của tổ chức một cách toàn diện trên bốn phương diện: Tài chính, khách
  hàng, qui trình kinh doanh nội bộ, học hỏi và phát triển.
  BSC có vai trò quan trọng trong việc quản lý, triển khai chiến lược và đo lường thành quả hoạt động trong
  một tổ chức, cụ thể như sau:
  BSC là một hệ thống đo lường: Từ tên gọi của BSC đã cho thấy được sự quan trọng của công cụ này chính
  là sự “cân bằng”. Các thước đo ở bốn phương diện của Bảng cân bằng điểm hướng đến sự cân bằng giữa
  Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; Tài chính và phi tài chính; Mục tiêu và kết quả đại được; Bên trong và bên
  ngoài; Quá khứ và tương lai.
  BSC là một hệ thống quản lý, triển khai chiến lược: Xuất phát từ chiến lược, BSC sẽ triển khai thành các
  mục tiêu, thước đo trên 4 phương diện để thực hiện. Chính điều này đã làm cho cả tổ chức hướng về và
  cùng nhau thực hiện chiến lược chung của tổ chức. Mặt khác, BSC sẽ phân tầng sẽ cụ thể hóa chiến lược
  cho từng nhân viên, theo Niven (2008) việc cụ thể hóa các mục tiêu, thước đo sẽ giúp quá trình quản lý dể
  dàng hơn và có lợi cho tổ chức và nhân viên. Mọi nhân viên sẽ biết được những việc cần làm và những
  đóng góp riêng của cá nhân vào thành tích chung của tổ chức. Đồng thời, BSC là công cụ tốt để giúp một
  tổ chức gắn chiến lược và phân bổ nguồn lực.
  BSC là một công cụ trao đổi thông tin: Thông qua bản đồ chiến lược, BSC đã chuyển từ mục tiêu ban đầu
  là đo lường sang mục tiêu là công cụ giao tiếp về chiến lược. Bản đồ chiến lược đã truyền đạt cho tất cả
  các nhân viên biết được điều tổ chức mình đang muốn làm để đạt được kết quả cuối cùng.
  BSC trong các tổ chức thuộc khu vực công
  Theo Kaplan (1999), BSC vận dụng cho tổ chức thuộc khu vực công bằng việc kết nối chủ yếu giữa hai
  phương diện khách hàng là những đối tượng sử dụng dịch vụ và phương diện tài chính thể hiện sự cân đối
  giữa các khoản hỗ trợ tài chính và chi phí của việc cung cấp dịch vụ để tạo nên các mục tiêu nhằm thực
  hiện thành công nhiệm vụ của tổ chức do cơ quan chủ quản giao phó.

  Hình 1. BSC của tổ chức thuộc khu vực công

  (Nguồn: Kaplan, R.S., 1999. The Balanced scorecard for public – sector organizations

  339

 3. Các phương diện của BSC trong cơ sở giáo dục
  Theo tiến sĩ Thomas M. Payne (2003) và Huỳnh Thị Thanh Trang (2013), đối với các tổ chức giáo dục
  thì mọi mục tiêu đều xuất phát từ tầm nhìn sứ mệnh và chiến lược. Trong đó các mục tiêu ở mỗi phương
  diện đều hướng về việc hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ đưa ra. Theo tác giả, mục tiêu cuối cùng của một
  cơ sở đào tạo là thành tựu đạt được của người học trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và có thể cạnh
  tranh được với học viên các trường khác trong việc đáp nhu cầu của phụ huynh và xã hội.
  Để đạt được điều đó, các cơ sở giáo dục cần quan tâm đến các vấn đề sau:
  Phương diện tài chính: Theo Nguyễn Thị Kim Anh (2010) đối với các cơ sở giáo dục thì mục tiêu tài
  chính không phải là tối đa hóa lợi nhuận như các doanh nghiệp nhưng mà vẫn phải đảm bảo tài chính như
  một điều kiện tồn tại để phát triển. Các trường cần có một nguồn tài chính cần thiết để tái đầu tư, phát
  triển. Theo đó, mục tiêu cơ bản vẫn là tăng nguồn thu và giảm chi phí nhưng phải tăng hiệu quả hoạt động
  của tổ chức, cải thiện năng suất làm việc của cán bộ, giảng viên và nhân viên để nhằm tạo ra những dịch
  vụ giáo dục tốt. Cuối cùng, là hoạt động quản lý tài chính của nhà trường phải hiệu quả và bền vững.
  Phương diện khách hàng: Theo Huỳnh Thị Thanh Trang (2013), những năm gần đây với sự phát triển
  mạnh mẽ của các trường đại học ngoài công lập, thì việc cạnh tranh giữa các trường để thu hút học viên
  theo học là rất khốc liệt. Các trường luôn đặt mục tiêu làm sao gia tăng được thị phần khách hàng, nhất là
  những khách hàng tiềm năng. Để thu hút được những khách hàng tiềm năng thì cần phải làm thõa mãn,
  tăng sự hài lòng của khách hàng mà cụ thể là phụ huynh về chất lượng đào tạo, chương trình học, dịch vụ
  cung cấp. Đồng thời, ngoài việc thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng, nhà trường còn phải tranh thủ đáp
  ứng sự thỏa mãn của cộng đồng xã hội nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và có đánh giá tích cực của họ về hoạt
  động của Nhà trường.
  Phương diện quy trình nội bộ: Theo Lý Nguyễn Thu Ngọc (2010), tại các cơ sở giáo dục, trong các quy
  trình nội bộ thì quy trình quản lý quản lý hoạt động giảng dạy và các hoạt động hỗ trợ khác là quy trình cơ
  bản và rất quan trọng. Quy trình giảng dạy sẽ quyết định đến chương trình đào tạo và chất lượng người
  học có đáp ứng được kỳ vọng của phụ huynh và xã hội hay không. Bên cạnh đào tạo thì quản lý hoạt động
  sẽ tác động đến chi phí và sự hiệu quả của các hoạt động trong nhà trường.
  Phương diện học hỏi và phát triển: Theo Trần Thị Thanh Liêm (2013) và Nguyễn Thị Kim Anh (2010) ,
  đây là phương diện gốc rễ của các tổ chức giáo dục, phương diện học hỏi và phát triển xác định những
  mục tiêu liên quan đến cán bộ, giảng viên và nhân viên, công nghệ thông tin, liên kết các đơn vị trong tổ
  chức. Mặt khác, theo Ngô Bá Phong (2013), nguồn lực cán bộ, giảng viên và nhân viên là nhân tố quan
  trọng và quyết định đến sự thành công trong mọi chiến lược của các tổ chức. Mặt khác, văn hóa tổ chức sẽ
  tạo nên sự thành công cho rất nhiều tổ chức tư nhân cũng như tổ chức thuộc khu vực công. Cuối cùng, ứng
  dụng công nghệ thông tin đã và sẽ trở thành những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công các tổ chức
  để đảm bảo cho quá trình hoạt động đào tạo, quản lý một cách tốt nhất tạo ra năng suất hiệu quả cao nhất.

  3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

  3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu
  Nghiên cứu được tiến hành thông qua 2 bước: (1) Bước 1: Nghiên cứu định tính bằng xây dựng phát triển
  hệ thống khái niệm/thang đo và các biến quan sát và hiệu chỉnh biến quan sát phù hợp với thực tế. (2)
  Bước 2: Nghiên cứu định lượng: Sử dụng hệ số tin cậy Cronbach Alpha để kiểm định mức độ chặt chẽ mà
  các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau; Phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng để
  kiểm định các nhân tố ảnh hưởng và nhận diện các yếu tố được cho là phù hợp; đồng thời sử dụng phân
  tích hồi qui tuyến tính đa biến xác định các nhân tố và mức độ tác động của từng nhân tố đến việc đánh

  340

 4. giá thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập khu vực phía Nam thông qua việc vận
  dụng BSC.
  Thông qua lược khảo các tài liệu nghiên cứu và tham vấn chuyên gia, bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu sử
  dụng phương pháp thảo luận nhóm để xác định có 4 nhân tố với 18 biến quan sát được cho là có tác động
  đến việc đánh giá thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập khu vực phía Nam.

  3.2. Dữ liệu và phƣơng pháp thu thập dữ liệu
  Để phục vụ nghiên cứu, tác giả tiến hành phỏng vấn chuyên gia gồm những nhà quản lý và nghiên cứu am
  hiểu trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học ngoài công lập nhằm xây dựng các thang đo cho từng biến
  độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu và dữ liệu sơ cấp nhằm kiểm định mô hình nghiên
  cứu.
  Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp sưu tầm tài liệu, phương pháp phỏng vấn các nhà
  quản lý như thành viên Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị Phòng, Ban và giảng viên, nhân viên trong các
  trường đại học ngoài công lập khu vực phía Nam. Nội dung các câu hỏi là các biến quan sát đo lường mức
  độ tác động của các nhân tố đến việc đánh giá thành quả hoạt động tại các trường trên 4 phương diện Tài
  chính; Khách hàng; Quy trình nội bộ và Học hỏi, phát triển và sử dụng thang đo 5 Likert cho toàn bộ bảng
  hỏi: 1 – hoàn toàn đồng ý, 2 – không đồng ý, 3 – bình thường, 4 – Đồng ý, 5 – Hoàn toàn đồng ý.
  Dựa theo nghiên cứu của Hair và cộng sự (2006) cho rằng để sử dụng phương pháp EFA, kích thước mẫu
  tối thiểu gấp 5 lần tổng số thang đo (biến quan sát) của các biến độc lập. Nghiên cứu này có 4 biến độc
  lập với tổng cộng 18 biến quan sát, vì vậy kích thước mẫu tối thiểu là 18×5 = 90. Theo Tabachnick và
  Fidell (2007) thì cỡ mẫu tối thiểu để phân tích hồi quy đa biến cần đạt được xác định theo công thức là
  n>=50 + 8k (k: số biến độc lập). Theo đó, nghiên cứu này có 4 biến độc lập, vì vậy kích thước mẫu tối
  thiểu là 50 + 8×4 = 82. Nghiên cứu sử dụng cả hai phương pháp EFA và hồi qui tuyến tính nên cỡ
  mẫu được chọn theo nguyên tắc mẫu càng lớn càng tốt, do vậy cỡ mẫu tối thiểu phải là 90. Tác giả
  gửi Bảng câu hỏi khảo sát đến 182 cán bộ, giảng viên, nhân viên của các trường đại học ngoài công
  lập, kết quả thu về được 167 Bảng trả lời, trong đó có 19 Bảng trả lời không hợp lệ (chủ yếu là do trả
  lời thiếu thông tin), còn lại 148 Bảng trả lời hợp lệ và tác giả đưa vào phân tích. Vì vậy tác giả chọn
  điều tra 148 mẫu ( > 90 mẫu tối thiểu) là phù hợp.

  3.3. Mô hình nghiên cứu
  Thông qua các bước nghiên cứu, tác giả xác định được 4 nhân tố với 18 biến quan sát tác động đến việc
  việc đánh giá thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập khu vực phía Nam, do vậy mô
  hình nghiên cứu được đề xuất như sau:

  Phương diện tài chính
  Thành quả hoạt động
  Phương diện khách hàng của các trƣờng đại học
  ngoài công lập
  Phương diện quy trình nội bộ

  Phương diện học hỏi và phát triển

  Hình 2. Mô hình nghiên cứu

  Nguồn: Tác giả đề xuất
  341

 5. Các biến độc lập, biến phụ thuộc cũng như các thang đo của từng biến trong mô hình được tổng hợp qua
  bảng sau:

  Bảng 1. Diễn giải và mã hóa các biến trong mô hình nghiên cứu

  Kỳ vọng
  Mã hóa Chỉ tiêu Căn cứ chọn biến
  dấu
  TC Phƣơng diện tài chính (4 thang đo)
  Các nguồn thu đảm bảo cho các hoạt động
  TC1
  của Nhà trường Kaplan (1999), Thomas M. Payne
  (2003), Niven (2008), Ngô Bá Phong
  Các khoản chi cho các hoạt động của Nhà (2013)
  TC2
  trường thật sự hiệu quả
  Nguyễn Thị Kim Anh (2010), Huỳnh
  Nhà trường có ban hành Quy chế chi tiêu nội Thị Thanh Trang (2012) +
  TC3
  bộ đầy đủ, rõ ràng
  Hoạt động quản lý tài chính của Nhà trường
  TC4
  công khai, minh bạch
  KH Phƣơng diện khách hàng (5 thang đo)
  Phụ huynh hài lòng về nhà trường xây dựng
  KH1 môi trường học tập an toàn, thân thiện; cơ
  sở vật chất hiện đại Kaplan (1999), Thomas M. Payne
  Phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ (2003), Nguyễn Thị Kim Anh (2010), +
  KH2 Huỳnh Thị Thanh Trang (2012)
  và sẵn sàng hỗ trợ nhà trường
  Phụ huynh hài lòng về công tác chăm sóc
  KH3
  người học của Nhà trường
  Nhà tuyển dụng hài lòng về chất lượng đào
  KH4
  tạo của Nhà trường
  Chính quyền địa phương có đánh giá tích
  KH5
  cực về Nhà trường
  NB Phƣơng diện quy trình nội bộ (5 thang đo)
  Nhà trường có ban hành quy trình nâng cao
  NB1
  chất lượng đào tạo đầy đủ và rõ ràng
  Nhà trường có ban hành quy chế khen
  NB2
  thưởng CBGVNV đầy đủ và rõ ràng
  Nhà trường có ban hành quy trình quản lý và
  NB3 Kaplan (1999), Thomas M. Payne
  sử dụng tài sản hiệu quả
  (2003), Nguyễn Thị Kim Anh (2010), +
  Nhà trường có ban hành quy trình thực hiện Lý Nguyễn Thu Ngọc (2010)
  hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng
  NB4
  viên và sinh viên đầy đủ, rõ ràng và khoa
  học
  Nhà trường có ban hành quy trình vận hành
  NB5
  các hoạt động hỗ trợ cho công tác đào tạo
  Phƣơng diện học hỏi và phát triển (4
  HT
  thang đo)

  342

 6. Kỳ vọng
  Mã hóa Chỉ tiêu Căn cứ chọn biến
  dấu
  CBGVNV có đủ có năng lực để làm việc
  HT1
  phù hợp với chuyên môn
  CBGVNV thường xuyên được tập huấn
  HT2 nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng Kaplan (1999), Thomas M. Payne +
  sư phạm (2003), Niven (2008), Ngô Bá Phong
  (2013)
  CBGVNV hài lòng với chế độ lương,
  HT3
  thưởng của Nhà trường
  CBGVNV luôn đoàn kết, tương thân, tương
  HT4
  trợ trong công việc và đời sống
  Thành quả hoạt động của các trƣờng đại
  TQ
  học ngoài công lập (3 thang đo)
  Thành quả hoạt động của nhà trường được
  TQ1
  xác định và đánh giá rõ ràng
  Cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản lý Kaplan (1999); Thomas M. Payne
  TQ2
  trong việc ra quyết định (2003); Niven (2008); Nguyễn Thị +
  Kim Anh (2010)
  Tạo môi trường làm việc cạnh tranh, lành
  TQ3
  mạnh và phát triển trong nhà trường

  3.3. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu
  Căn cứ số liệu khảo sát, tác giả sử dụng phần mềm SPSS Statistics 20.0 để phân tích độ tin cậy của các
  nhân tố cũng như các tiêu chỉ đo lường nhân tố, đồng thời áp dụng phương pháp thống kê để tổng hợp, so
  sánh nhằm lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến việc đánh giá thành quả hoạt động
  của các trường đại học ngoài công lập khu vực phía Nam thông qua các kiểm định của mô hình.

  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  4.1. Kiểm định chất lƣợng thang đo

  Bảng 2. Kết quả phân tích chất lượng thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha

  STT Nhóm biến Số biến quan sát Cronbach Alpha
  1 Phương diện tài chính 4 0.906
  2 Phương diện khách hàng 5 0.843
  3 Phương diện quy trình nội bộ 5 0.903
  4 Phương diện học hỏi và phát triển 4 0.769
  5 Thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công 3 0.790
  lập khu vực phía Nam

  Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả

  Qua kết quả kiểm định chất lượng thang đo ở bảng 2 ta thấy hệ số Cronbach‟s Alpha của tổng thể đều lớn
  hơn 0.7. Như vậy hệ thống thang đo được xây dựng gồm 5 thang đo đảm bảo chất lượng tốt với 21 biến
  quan sát đặc trưng.

  343

 7. 4.2. Phân tích nhân tố khám phá
  Giả thuyết Ho: Các biến trong tổng thể không có tương quan với nhau.

  Giả thuyết H1: Các biến trong tổng thể có tương quan với nhau.

  Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc

  Bảng 3. Hệ số KMO và kiểm định Barlett

  Kiểm tra KMO and Bartlett’s
  Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) .662
  Mô hình kiểm tra của Bartlett Giá trị Chi-Square 148.845
  Bậc tự do 3
  Sig (giá trị P – value) .000
  Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả

  Kết quả kiểm định Bartlett’s cho thấy giữa các biến trong tổng thể có mối tương quan với nhau (sig =
  0.000 0.5), chứng tỏ phân tích
  nhân tố để nhóm các biến lại với nhau là thích hợp và dữ liệu phù hợp cho việc phân tích

  Bảng 4. Phương sai trích biến phụ thuộc

  Giá trị Eigenvalues Chỉ số sau khi trích

  Tích lũy Phƣơng Tích lũy
  Phƣơng
  Nhân tố Tổng phƣơng sai Tổng sai trích phƣơng sai
  sai trích % trích % trích %
  %
  1 2.177 73.658 73.658 2.177 73.658 73.658
  2 .612 20.394 92.952
  3 .211 7.048 100.000

  Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả

  Kết quả cho thấy với phương pháp rút trích Principal components và phép quay Varimax, có 1 yếu tố được
  rút trích ra từ biến quan sát. Phương sai trích là 73.658% > 50% đạt yêu cầu.
  Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập.

  Bảng 5. Hệ số KMO và kiểm định Barlett

  Kiểm tra KMO and Bartlett’s

  Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) .691

  Mô hình kiểm tra của Bartlett Giá trị Chi-Square 1976.206

  Bậc tự do 153

  Sig (giá trị P – value) .000

  Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả

  344

 8. Kết quả kiểm định Barlett cho thấy giữa các biến trong tổng thể có mối tương quan với nhau (sig = 0,00 <
  0.05, bác bỏ H0, nhận H1). Đồng thời, hệ số KMO = 0.691 > 0.5. Chứng tỏ phân tích nhân tố để nhóm các
  biến lại với nhau là thích hợp và dữ liệu phù hợp cho việc phân tích.

  Bảng 6. Bảng phương sai trích

  Giá trị Eigenvalues Chỉ số sau khi trích Chỉ số sau khi xoay

  Phƣơng Tích lũy Tích lũy
  Nhân tố Phƣơng Tích lũy Phƣơng
  phƣơng phƣơng
  Tổng phƣơng sai Tổng sai trích Tổng sai trích
  sai trích % trích % sai trích sai trích
  % %
  % %
  1 4.954 27.522 27.522 4.954 27.522 27.522 4.954 27.522 27.522
  2 3.482 19.344 46.865 3.482 19.344 46.865 3.482 19.344 46.865
  3 2.215 12.308 59.174 2.215 12.308 59.174 2.215 12.308 59.174
  4 1.814 10.078 69.251 1.814 10.078 69.251 1.814 10.078 69.251
  5 .995 5.528 74.780
  6 .967 5.372 80.152

  Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả

  Từ kết quả bảng số liệu sau khi chạy Fixed number of factors ta thấy phương sai trích là 69.251% > 50%
  đạt yêu cầu. Với phương pháp rút trích Principal components và phép quay Varimax, có 4 nhân tố được
  rút trích ra từ các biến quan sát. Điều này cũng có nghĩa 4 nhân tố rút trích ra thể hiện khả năng giải thích
  được 69.251% sự thay đổi của biến phụ thuộc trong tổng thể.

  Bảng 7. Kết quả phân tích nhân tố EFA

  Rotated Component Matrix a

  Component

  1 2 3 4

  Nhà trường có ban hành quy trình vận hành các hoạt động hỗ trợ
  .853
  cho công tác đào tạo.

  Nhà trường có ban hành quy trình nâng cao chất lượng đào tạo đầy
  .853
  đủ và rõ ràng.

  Nhà trường có ban hành quy trình thực hiện hoạt động nghiên cứu
  khoa học trong giảng viên và sinh viên đầy đủ, rõ ràng và khoa .849
  học.

  Nhà trường có ban hành quy chế khen thưởng CBGVNV đầy đủ
  .849
  và rõ ràng.

  345

 9. Component

  1 2 3 4

  Nhà trường có ban hành quy trình quản lý và sử dụng tài sản hiệu
  .755
  quả.

  Nhà trường có ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đầy đủ, rõ ràng. .925

  Các khoản chi cho các hoạt động của Nhà trường thật sự hiệu quả. .902

  Các nguồn thu đảm bảo cho các hoạt động của Nhà trường. .877

  Hoạt động quản lý tài chính của Nhà trường công khai, minh bạch. .769

  Phụ huynh hài lòng về nhà trường xây dựng môi trường học tập an
  .832
  toàn, thân thiện; cơ sở vật chất hiện đại.

  Phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ và sẵn sàng hỗ trợ nhà
  .779
  trường.

  Phụ huynh hài lòng về công tác chăm sóc người học của Nhà
  .766
  trường.

  Nhà tuyển dụng hài lòng về chất lượng đào tạo của Nhà trường. .743

  Chính quyền địa phương có đánh giá tích cực về Nhà trường. .692

  CBGVNV thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ chuyên
  .883
  môn và khả năng sư phạm.

  CBGVNV có đủ có năng lực để làm việc phù hợp với chuyên môn .810

  CBGVNV hài lòng với chế độ lương, thưởng của Nhà trường. .678

  CBGVNV luôn đoàn kết, tương thân, tương trợ trong công việc và
  .563
  đời sống.

  Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả

  Kết quả phân tích EFA cho thấy các biến được gom thành 4 nhóm. Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) của
  các biến > 0.5 và hiệu số giữa các thành phần trong cùng yếu tố đều lớn hơn 0.3.
  Kết quả các nhóm yếu tố được gom lại gồm 4 nhóm với 18 biến quan sát, cụ thể như sau:
  Nhóm 1 (yếu tố Phương diện quy trình nội bộ) gồm 5 biến: NB1, NB2, NB3, NB4, NB5.
  Nhóm 2 (yếu tố Phương diện tài chính) gồm 4 biến: TC1, TC2, TC3, TC4.
  Nhóm 3 (yếu tố Phương diện khách hàng) gồm 5 biến: KH1, KH2, KH3, KH4, KH5.
  Nhóm 4 (yếu tố Phương diện học hỏi và phát triển) gồm 4 biến: HT1, HT2, HT3, HT4.

  346

 10. 4.3. Kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
  Nghiên cứu thực hiện chạy hồi quy tuyến tính đa biến với phương pháp đưa vào một lượt (phương pháp
  Enter), trong đó:
  X1, X2, X3, X4 là các biến độc lập theo thứ tự từ nhóm 1 đến nhóm 4.
  Y: Thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập khu vực phía Nam.
  Ao: Hằng số tự do

  Bảng 8. Thông số thống kê trong mô hình hồi qui bằng phương pháp Enter

  Hệ số Thống kê đa cộng
  Hệ số chƣa chuẩn hóa
  chuẩn hóa tuyến

  Sai số Hệ số Hệ số
  Mô hình B Beta t Sig.
  chuẩn Tolerance VIF

  (Constant) -1.078 .344 -3.130 .002

  TC .204 .060 .193 3.393 .001 1.000 1.000

  KH .254 .067 .221 3.786 .000 1.000 1.000

  NB .342 .066 .303 5.219 .000 1.000 1.000

  HT .489 .063 .453 7.779 .000 1.000 1.000

  Biến phụ thuộc: (Y)

  Nguồn: Phân tích dữ liệu của tác giả

  Trong bảng số liệu khi xét tstat và tα/2 của các biến để đo độ tin cậy thì các biến độc lập TC, KH, NB, HT
  đều đạt yêu cầu và các giá trị Sig. thể hiện độ tin cậy khá cao, đều < 0.05. Ngoài ra, hệ số VIF của các hệ
  số Beta đều nhỏ hơn 10 và hệ số Tolerance đều >0.5 cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra.
  Phương trình hồi quy theo hệ số beta chuẩn hóa:
  TQ = 0.193 x TC + 0.221 x KH + 0.303 x NB + 0.453 x HT
  Như vậy, cả 04 nhân tố: Phương diện tài chính (TC); Phương diện khách hàng (KH); Phương diện quy
  trình nội bộ (NB); và Phương diện học hỏi, phát triển (HT) có ảnh hưởng cùng chiều đến việc đánh giá
  thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập phía Nam. Tức là khi các nhân tố TC, KH, NB
  và HT càng lớn thì việc đánh giá thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập phía Nam
  càng tốt. Trong 4 nhân tố này thì nhân tố Phương diện học hỏi, phát triển có sự ảnh hưởng mạnh nhất đến
  việc đánh giá thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập phía Nam (  chuẩn hóa =
  0.453), tiếp đến là nhân tố Phương diện quy trình nội bộ (  chuẩn hóa = 0.303); Phương diện khách hàng
  (  chuẩn hóa = 0.221); và cuối cùng là nhân tố Phương diện tài chính (  chuẩn hóa = 0.193) có tác động
  thấp nhất.

  347

 11. 4.4. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính đa biến

  Bảng 9. Mức độ phù hợp của mô hình

  Thống kê thay đổi Hệ số
  Sai số
  Hệ số chuẩn Hệ số
  R2 – của 2 Bậc Bậc
  R
  Mô Hệ số Hệ số ƣớc Hệ số F tự do tự do Durbin-
  hiệu sau
  hình R R2 chỉnh lƣợng khi khi đổi 1 2 Watson
  đổi
  1 .768a .590 .578 .40364 .590 51.425 4 143 1.416
  a Biến độc lập: (Constant): TC, KH, NB, HT
  b Biến phụ thuộc: TQ

  Nguồn: Ph n tích dữ liệu của tác giả

  Bảng trên cho thấy, giá trị hệ số tương quan là 0.768 > 0.5. Do vậy, đây là mô hình thích hợp để sử dụng
  đánh giá mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Ngoài ra hệ số xác định của mô hình hồi
  quy R2 hiệu chỉnh là 0.578. Nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính đã xây dựng phù hợp với dữ liệu 57.8%.
  Điều này cho biết khoảng 57.8%. sự biến thiên của biến phụ thuộc (Thành quả hoạt động của các trường
  đại học ngoài công lập khu vực phía Nam) là do tác động của các biến độc lập gồm phương diện tài chính
  (TC); phương diện khách hàng (KH); phương diện quy trình nội bộ (NB) và phương diện học hỏi, phát
  triển (HT), các phần còn lại là do sai sót của các yếu tố khác. Kiểm định Durbin Watson = 1.416 trong
  khoảng 1< D < 3 nên không có hiện tượng tự tương quan của các phần dư.

  4.5. Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy
  Kiểm tra các giả định sau:
  + Phương sai của sai số (phần dư) không đổi.
  + Các phần dư có phân phối chuẩn.
  + Không có mối tương quan giữa các biến độc lập.
  Nếu các giả định này bị vi phạm thì các ước lượng không đáng tin cậy nữa.
  Kiểm định giả định phương sai của sai số (phần dư) không đổi
  Để kiểm định giả định phương sai của sai số (phần dư) không đổi, ta sử dụng đồ thị phân tán của phần dư
  đã được chuẩn hóa (Standardized Residual) và giá trị dự báo đã được chuẩn hóa (Standardized predicted
  value).

  348

 12. Hình 3. Đồ thị phân tán giá giá trị dự đoán và phần dư từ hồi qui

  Từ hình 3 cho thấy các phần dư ngẫu nhiên phân tán quay trục O (quanh giá trị trung bình của phần dư)
  trong một phạm vi không đổi. Điều này có nghĩa là phương sai của phần dư không đổi.
  Kiểm tra giả định các phần dư có phân phối chuẩn.
  Biểu đồ tần số (Histogram, Q-Q plot, P-P plot) của các phần dư (đã được chuẩn hóa) được sử dụng để
  kiểm tra giả định này.

  Hình 4. Đồ thị P-P Plot của phần dư – đã chuẩn hóa

  349

 13. Hình 5. Đồ thị Histogram của phần dư – đã chuẩn hóa

  Kết quả từ biểu đồ tần số Histogram của phần dư cho thấy, phân phối của phần dư xấp xỉ chuẩn (trung
  bình Mean lệch với 0 vì số quan sát khá lớn, độ lệch chuẩn Std. Dev = 0.986). Điều này có nghĩa là giả
  thuyết phân phối chuẩn của phần dư không bị vi phạm. Kết quả từ biểu đồ tần số P-P plot cho thấy các
  điểm phân tán xung quanh được kỳ vọng. Cũng cho thấy giả định phân phối chuẩn của phần dư không bị
  vi phạm.

  5. KẾT LUẬN VÀ HÀM CHÍNH SÁCH
  Thông qua các kiểm định của mô hình nghiên cứu, có thể khẳng định có 4 nhân tố ảnh hưởng đến công tác
  đánh giá thành quả hoạt động của các thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập khu vực
  phía Nam theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

  Giá trị hệ số beta chuẩn Tỷ trọng (%) Thứ tự tác động
  Biến độc lập
  hóa

  Phương diện tài chính 0.193 16.50% 4

  Phương diện khách hàng 0.221 18.89% 3

  Phương diện học hỏi, phát triển 0.303 25.90% 2

  Phương diện quy trình nội bộ 0.453 38.71% 1

  Cộng 1.170 100%

  Xuất phát từ kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu ở trên, tác giả đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm
  có thể vận dụng BSC để đánh giá thành quả hoạt động của các trường đại học ngoài công lập khu vực phía
  Nam như sau:
  Thứ nhất, đối với phƣơng diện học hỏi và phát triển: Đây là nhân tố quyết định đến thành quả hoạt
  động của các trường, do vậy nhà trường cần tạo môi trường làm việc thân thiện hơn nữa để tạo tâm thế

  350

 14. thoải mái cho CBGVNV và sinh viên khi làm việc và học tập tại trường. Nhà trường cần tiếp tục nghiên
  cứu và ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp để khuyến khích tinh thần làm
  việc hết mình và cống hiến của tập thể CBGVNV trong toàn trường. Nhà trường cần cụ thể hóa các tiêu
  chỉ đánh giá thành chỉ số định lượng để đánh giá kết quả và thành quả hoạt động của từng cá nhân, tập thể
  phòng, ban, Khoa, Viện trong nhà trường để tạo sự minh bạch, công bằng, hợp lý trong đánh giá vá xét thi
  đua định kỳ. Tăng cường việc đánh giá kỹ năng làm việc của CBGVNV, trình độ chuyên môn; đồng thời
  cũng cần đo lường sự hài lòng của CBGVNV thông qua các tiêu chí đi làm đều đặn, mức độ đóng góp,
  mức đô giao tiếp, làm việc nhóm và tinh thần, thái độ làm việc.
  Thứ hai, đối với phƣơng diện quy trình nội bộ: Đây là nhân tố cũng góp phần quan trọng và chủ yếu
  vào thành quả hoạt động của các trường ngoài công lập khu vực phía Nam. Theo đó, Nhà trường kiện toàn
  việc ban hành quy trình nâng cao chất lượng đào tạo đầy đủ và rõ ràng; Nhà trường có ban hành quy chế
  khen thưởng CBGVNV đầy đủ và rõ ràng; Nhà trường có ban hành quy trình quản lý và sử dụng tài sản
  hiệu quả; Nhà trường có ban hành quy trình thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên và
  sinh viên đầy đủ, rõ ràng và khoa học; Nhà trường có ban hành quy trình vận hành các hoạt động hỗ trợ
  cho công tác đào tạo ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn.
  Thứ ba, đối với phƣơng diện khách hàng: Nhà trường không thể tồn tại nếu không có sự quan tâm của
  các bên liên quan, nhất là đối với phụ huynh của người học và sự quan tâm của các nhà tuyển dụng đối với
  sinh viên tốt nghiệp ra trường. Nhà trường cần đo lường mức độ nắm vững chương trình đào tạo thông qua
  điểm số của bài kiểm tra theo quá trình, tỷ lệ các em ra trường như chuẩn đã đặt ra cũng như theo dõi,
  thống kê kết quả thực tế của các em trong hai năm đầu sau khi ra trường, kể cả khi tiếp tục học lên bậc cao
  hơn. Mặt khác, cần mở rộng số lượng mẫu đo lường mức độ hài lìng của phụ huynh; sinh viên và các bên
  liên quan về mức độ an toàn, thân thiện môi trường học tập; phương tiện vật chất phục vụ đào tạo; khảo
  sát mức hài lòng của phụ huynh về chất lượng dạy và học; các dịch vụ tiện ích và công tác chăm sóc sinh
  viên cũng như mức độ ủng hộ của cộng đồng xã hội, nhất là cựu sinh viên của trường và các đơn vị tuyển
  dụng nhân sự đối với quá trình hoạt động và phát triền của nhà trường.
  Thứ tƣ, đối với phƣơng diện tài chính: Điều quan trọng là nhà trường cần đo lường hiệu quả quản lý tài
  chính của đơn vị thông qua số tiền chi tiêu cho hỗ trợ giảng dạy, hoạt động chính của đơn vị; đồng thời
  xác định rõ ràng số dư quỹ và chênh lệch ngân sách để có chiến lược quản lý và sử dụng tài chính bền
  vững. Hàng năm nhà trường cần lấy ý kiến rộng rãi của CBGVNV để sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu
  nội bộ nhằm đảm bảo tài chính cho các hoạt động của nhà trường; đồng thời tạo sự chủ động cho nhà
  trường trong việc quản lý và sử dụng tài chính.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Hair J.F, Anderson, R.E., Tatham, R.L., and Black, W.C. (2006). Multivariate data analysis.
  Prentice-Hall, International, Inc.
  [2] Huỳnh Thị Thanh Trang (2012), Vận dụng Bảng cân bằng điểm (Balanced scorecard) tại Đại học
  Quang Trung, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh.
  [3] Kaplan, R.S, 1999. The Balanced scorecard for public – sector organizations. The Balanced
  scorecard report. Volume 1, Number 2.
  [4] Kaplan, R.S. & D.P. Norton. 1996. “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management
  System.”Harvard Business Review January–February:75–85
  [5] Karathanos, D., Karathanos, P, 2005. “Applying the Balanced Scorecard to Education”,
  Journal of Education for Business, Vol. 80, No. 4, pp. 222-230.

  351

 15. [6] Lý Nguyễn Thu Ngọc (2010), Vận dụng Bảng cân bằng điểm (Balanced scorecard) trong đánh giá
  thành quả hoạt động tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh, Luận
  văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh.
  [7] Mark, 2001. The State of Strategic Performance Measurement: The IMA 2001 Survey, The
  Balanced Scorecard Report, Harvard Business School Press (November/December 2001) P.13-14.
  [8] Ngô Bá Phong (2013), Ứng dụng thẻ cân bằng điểm để đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty
  trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AS, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP.HCM.
  [9] Nguyễn Thị Kim Anh (2010), “Ứng dụng mô hình Balanced Scorecard trong quản trị trường đại
  học”. Hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học và cao đẳng Việt
  Nam, trang 28-37.
  [10] Niven, P.R. 2008, Balanced scorecard step-by-step for government and nonprofit agencies, 2nd.
  Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  [11] Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007), Using multivariate statistics (ấn bản lần 3), New York,
  Mỹ: HarperCollins.
  [12] Trần Thị Thanh Liêm (2013), Vận dụng Bảng điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động
  tại Công ty cổ phần giáo dục anh văn Hội Việt Mỹ, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP.HCM.

  352

Download tài liệu Vận dụng bảng điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động tại các trường Đại học ngoài công lập khu vực phía Nam File Word, PDF về máy