[Download] Tải Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia – Tải về File Word, PDF

Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia

Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia
Nội dung Text: Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia

Download


Trong nền kinh tế thị trường, đa thành phần, đa sở hữu, nền kinh tế mở cửa và hội nhập, kế toán, kiểm toán Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, đặc biệt là sự đổi mới về trách nhiệm, nghĩa vụ của kế toán, kiểm toán, của nghề nghiệp và người làm kế toán với sự lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia và chất lượng quản trị đất nước.

Bạn đang xem: [Download] Tải Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia File Word, PDF về máy

Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia

 1. TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ TẦM NHÌN 2030

  VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
  TRONG LÀNH MẠNH HÓA NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA
  ĐẶNG VĂN THANH

  Cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, kế toán, kiểm toán Việt Nam đã
  và đang tiếp cận với nguyên tắc, chuẩn mực và thông lệ quốc tế và tham gia tích cực vào việc phát
  triển nghề nghiệp kế toán trong khu vực và thế giới. Trong nền kinh tế thị trường, đa thành phần,
  đa sở hữu, nền kinh tế mở cửa và hội nhập, kế toán, kiểm toán Việt Nam ngày càng có vai trò quan
  trọng, đặc biệt là sự đổi mới về trách nhiệm, nghĩa vụ của kế toán, kiểm toán, của nghề nghiệp và
  người làm kế toán với sự lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia và chất lượng quản trị đất nước.
  Từ khóa: Kế toán, kiểm toán, tài chính quốc gia, tài chính nhà nước, nền kinh tế thị trường

  ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ACCOUNTING, tiền tệ. Tài chính không chỉ có chức năng, nhiệm vụ
  AUDITING IN STRENGTHENING NATIONAL FINANCIAL khai thác, tập trung nguồn thu, mà còn có nhiệm vụ
  FOUNDATION nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý sử dụng có
  Dang Van Thanh hiệu quả mọi nguồn lực, mọi tiềm năng của đất nước.
  Along with the renovation process of the Huy động nguồn lực tài chính thông qua hoạt động
  country’s economic management mechanism, thu, chi ngân sách phải tham gia tích cực trong việc
  accounting and auditing in Vietnam has duy trì tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập của nhân
  been approaching international principles dân và đảm bảo an ninh quốc gia và an sinh xã hội.
  and standards, actively participating in the Nền tài chính quốc gia lành mạnh là một nền tài chính
  development of accounting profession at a có tiềm lực mạnh, bền vững và là một nền tài chính
  regional and world level. In a market economy, được kiểm kê, kiểm soát, được kế toán, đảm bảo sự
  multi-component, multi-ownership, the economy minh bạch, công khai.
  of open-ness and integration, accounting and Trong bối cảnh đó, kế toán, kiểm toán với tư cách
  auditing of Vi-etnam has played an increasingly là một bộ phận cấu thành hữu cơ của hệ công cụ quản
  important role, especially the innovation of lý kinh tế – tài chính, có vai trò tích cực trong quản
  responsibility and duties of accountants, lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế –
  auditors, of accountanting professions to the tài chính. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế – tài
  health of national finance foundation and the chính, kế toán, kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý
  quality of national governance. các hoạt động tài chính nhà nước, mà còn cần thiết đối
  với hoạt động tài chính doanh nghiệp (DN); là công
  Key words: Accounting, auditing, national finance, state
  cụ quản lý, kiểm kê, kiểm soát hoạt động tài chính các
  finance, market economy
  tổ chức kinh tế, các hoạt động kinh tế.
  Nói một cách trực diện, hoạt động kế toán là tổ
  chức và cung cấp hệ thống thông tin tài chính cho
  Ngày nhận bài: 23/3/2020
  các đối tượng quan tâm tài chính nhà nước, có trách
  Ngày hoàn thiện biên tập: 8/4/2020
  nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đối với hoạt động kinh
  Ngày duyệt đăng: 13/4/2020
  doanh của các tổ chức kinh tế không chỉ trong một

  T
  quốc gia, mà cả bên ngoài quốc gia. Kiểm toán là hoạt
  rong mọi nền kinh tế nói chung, trong cơ chế động kiểm tra, đánh giá, xác nhận và đảm bảo độ tin
  quản lý kinh tế của mỗi quốc gia nói riêng, tài cậy của các thông tin kinh tế – tài chính do kế toán tổ
  chính luôn là tổng hòa các mối quan hệ kinh chức và cung cấp. Sự lành mạnh của nền tài chính
  tế; là tổng thể các nội dung, các giải pháp tài chính – quốc gia, của hoạt động kinh tế, của quản trị kinh

  10

 2. TÀI CHÍNH – Tháng 4/2020

  BẢNG: VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG,
  MỞ CỬA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  phát triển, chi trả nợ,
  chi chương trình, mục
  Vai trò của kế toán, kiểm toán Nội dung
  tiêu, dự án, các nhiệm
  Kế toán nhà nước phản ánh, kiểm tra và cung cấp thông tin hoạt
  động kinh tế – tài chính của Nhà nước trên phạm vi cả nước, hay vụ đặc biệt…), toàn
  1. Đối với Nhà nước
  từng địa phương, toàn bộ hoạt động của ngân sách nhà nước, của bộ tài sản quốc gia và
  ngân quỹ nhà nước, nợ của Nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước
  thông qua đó để kiểm
  và tài sản nhà nước, các hợp đồng kinh tế – tài chính của từng đơn
  vị sử dụng ngân quỹ nhà nước. tra, kiểm soát được các
  Kế toán DN là việc tổ chức một hệ thống thông tin đo lường, xử chức năng lực thực sự,
  lý và truyền đạt những thông tin có ích cho các quyết định kinh biến động, chuyển dịch
  2. Đối với doanh nghiệp,
  tế. Kế toán là một khoa học hoặc nghệ thuật có việc ghi chép,
  các tổ chức kinh tế phân loại, tổng hợp và giải thích và nghiệp vụ tài chính của một của tài sản quốc gia,
  tổ chức, làm căn cứ cho các quyết định kinh tế… ngân quỹ nhà nước,
  Kế toán trong kinh tế thị trường, đặc biệt là kế toán quản trị sẽ giúp Nhà nước đưa ra
  cung cấp những thông tin đầy đủ, kịp thời không chỉ về quá khứ, các quyết định kinh tế,
  3. Kế toán , kiểm toán tạo lập mà cả những dự báo có căn cứ về tương lai. Đồng thời, bằng
  căn cứ và đưa ra những tư vấn những thông tin toàn diện, chi tiết và tin cậy, kế toán sẽ đưa ra những biện pháp quản
  quan trọng cho các quyết định những khuyến nghị, những tư vấn có giá trị cho những quyết lý kinh tế – tài chính
  quản lý, quyết định kinh doanh định quản lý, quyết định kinh doanh vừa mang tính chiến lược, hữu hiệu. Kế toán nhà
  vừa mang tính sách lược, mang tính tình thế, xử lý tình huống
  trong hoạt động kinh tế. nước là một bộ phận
  Kế toán, kiểm toán không thuần túy là công cụ quản lý kinh tế của kế toán nói chung
  4. Kế toán, kiểm toán tham mà đã trở thành một lĩnh vực thương mại dịch vụ, tham gia cung trong nền kinh tế quốc
  cấp các dịch vụ cao cấp. Kế toán, kiểm toán đã hình thành và
  gia và đóng góp đáng kể vào dân, do vậy, cũng phải
  được luật pháp thừa nhận là một nghề nghiệp mang tính chuyên
  phát triển thị trường dịch vụ nghiệp cao, hỗ trợ DN trong việc tổ chức và cung cấp hệ thống tuân thủ những nguyên
  thông tin kinh tế tài chính. tắc và phương pháp kế

  Nguồn: Nghiên cứu của tác giả toán chung. Tuy nhiên,
  kế toán nhà nước có vị
  doanh phụ thuộc vào chất lượng thông tin kinh tế – trí độc lập nhất định trong hệ thống kế toán chung,
  tài chính do kế toán cung cấp, do kiểm toán đánh giá gắn liền với chu chuyển kinh tế – tài chính qua ngân
  và đưa ra ý kiến. sách nhà nước, quỹ ngân sách nhà nước và ngân quỹ
  Những năm qua, trong quá trình phát triển kinh nhà nước.
  tế, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế, hệ thống kế Kế toán nhà nước phản ánh, kiểm tra và cung cấp
  toán Việt Nam đã không ngừng được cải cách, phát thông tin hoạt động kinh tế – tài chính của Nhà nước
  triển, hệ thống kiểm toán Việt Nam đã hình thành và trên phạm vi cả nước, hay từng địa phương, toàn bộ
  ngày càng hoàn thiện, đóng góp tích cực vào việc kiểm hoạt động của ngân sách nhà nước, của ngân quỹ nhà
  kê, kiểm soát các hoạt động kinh tế – tài chính, tăng nước, nợ của Nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và
  cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc tài sản nhà nước, các hợp đồng kinh tế – tài chính của
  gia, quản lý DN. Trong cơ chế kinh tế mới, hệ thống từng đơn vị sử dụng ngân quỹ nhà nước.
  kế toán, kiểm toán Việt Nam đã và đang tiếp cận, hòa Thứ hai, đối với DN, các tổ chức kinh tế. Với tư cách
  nhập với chuẩn mực, nguyên tắc, thông lệ phổ biến là công cụ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán không chỉ
  của kế toán các nước, đã có những cải cách triệt để, có chức năng phản ánh và kiểm soát, mà còn phải
  toàn diện cả kế toán DN và kế toán nhà nước… thoả mãn những đòi hỏi của những đối tượng sử
  Có thể nhận thấy, vai trò của kế toán, kiểm toán dụng thông tin kế toán cả trong và ngoài DN.
  Việt Nam ngày càng được khẳng định và đề cao trong Chức năng của kế toán là cung cấp thông tin, nhất
  nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập. Cụ thể: là thông tin có ích về hoạt động để các đối tượng cần
  Thứ nhất, đối với Nhà nước, yêu cầu đặt ra là phải thông tin kế toán có căn cứ đề ra các quyết định kinh
  phản ánh cho được, kiểm kê, kiểm soát chặt chẽ toàn tế. Những thông tin của kế toán cho phép các nhà
  bộ ngân quỹ nhà nước và tài sản quốc gia ở mọi thời kinh tế (doanh nhân, nhà đầu tư, nhà quản lý…) lựa
  điểm và sự vận động của nó. Kế toán là công cụ hữu chọn quyết định hợp lý để định hướng hoạt động
  hiệu ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn kinh doanh hoặc đầu tư.
  bộ tình hình và sự vận động của các nguồn tài chính Mục đích quan trọng của kế toán là phân tích, giải
  (dưới các hình thức như thuế, phí, lợi ích quốc gia, thích và sử dụng thông tin cho hoạt động kinh tế tài
  các khoản vay, trả nợ, chi thường xuyên, chi đầu tư chính. Kế toán giúp cho các nhà quản lý, các nhà kinh

  11

 3. TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ TẦM NHÌN 2030

  doanh có cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh tế, tài một nghề nghiệp mang tính chuyên nghiệp cao, hỗ
  chính DN. Vì vậy, thông tin do kế toán thu thập, xử trợ DN trong việc tổ chức và cung cấp hệ thống thông
  lý và cung cấp phải đầy đủ và tin cậy. Mức độ tin cậy tin kinh tế tài chính. Thuê dịch vụ kế toán và kiểm
  của thông tin được kiểm tra, đánh giá, khẳng định toán là giải pháp tối ưu được luật pháp cho phép và
  thông qua hoạt động kiểm toán, một hoạt động mang nhiều DN sử dụng, đa phần là các DN vừa và nhỏ
  tính độc lập cao về chuyên môn, nghiệp vụ. trong nền kinh tế. Nhiều DN lớn đã sử dụng dịch vụ
  Thứ ba, kế toán, kiểm toán tạo lập căn cứ và đưa ra kiểm toán để kiểm tra, đánh giá và xác nhận mức độ
  những tư vấn quan trọng cho các quyết định quản lý, tin cậy của các thông tin kế toán, của các báo cáo tài
  quyết định kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, chính trước khi lưu hành và công khai theo quy định
  cạnh tranh và luôn biến động, đòi hỏi các nhà quản của luật pháp.
  lý tài chính nhà nước, các nhà quản trị DN luôn phải Nhiều tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính nhà nước
  đối mặt với một thực tế luôn thay đổi, đầy biến động sử dụng các dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn quản trị
  trong môi trường kinh tế nhiều rủi ro. Họ cần có căn DN, quản trị tài chính nhà nước do các tổ chức dịch
  cứ, có những tư vấn để đưa ra những quyết định kịp vụ kế toán, kiểm toán cung cấp. Thị trường dịch vụ
  thời, chuẩn xác về quản lý, về đầu tư, về kinh doanh. kế toán, kiểm toán đã hình thành và phát triển với
  hàng nghìn kế toán viên chuyên nghiệp, kiểm toán
  viên độc lập có chứng chỉ hành nghề, với tư cách là
  Việc hình thành và phát triển thị trường dịch
  vụ kế toán, kiểm toán không chỉ hỗ trợ doanh những chuyên gia tài chính kế toán. Hàng trăm công
  nghiệp đảm bảo và nâng cao chất lượng thông ty kế toán, kiểm toán đã được thành lập cùng một số
  tin kế toán – tài chính mà còn đóng góp đáng kể công ty kế toán, kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài
  vào tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP, tăng đã tham gia thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán.
  trưởng cấu phần của khu vực dịch vụ trong cơ Trong đó, có những công ty đã trưởng thành và phát
  cấu GDP của Việt Nam.
  triển thành hãng kế toán – kiểm toán lớn của Việt
  Nam xứng tầm khu vực như Hãng Kiểm toán AASC.
  Kế toán trong kinh tế thị trường, đặc biệt là kế Việc hình thành và phát triển thị trường dịch vụ
  toán quản trị sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ, kịp kế toán, kiểm toán không chỉ hỗ trợ DN đảm bảo và
  thời không chỉ về quá khứ, mà cả những dự báo có nâng cao chất lượng thông tin kế toán – tài chính mà
  căn cứ về tương lai. Đồng thời, bằng những thông tin còn đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tăng
  toàn diện, chi tiết và tin cậy, kế toán sẽ đưa ra những trưởng GDP, tăng trưởng cấu phần của khu vực dịch
  khuyến nghị, những tư vấn có giá trị cho những quyết vụ trong cơ cấu GDP của Việt Nam.
  định quản lý, quyết định kinh doanh vừa mang tính Giải pháp nâng cao vai trò, tăng cường
  chiến lược, vừa mang tính sách lược, mang tính tình trách nhiệm của kế toán, kiểm toán
  thế, xử lý tình huống trong hoạt động kinh tế. Ý kiến
  của kiểm toán không thuần túy mang tính xác nhận Để nâng cao vai trò và tăng cường hơn nữa trách
  thông tin, mà còn từ kết quả kiểm toán đưa ra những nhiệm của kế toán và kiểm toán Việt Nam, thời gian
  tư vấn cần thiết cho hoạt động quản lý. Đặc biệt, kiểm tới cần quan tâm triển khai các giải pháp sau:
  toán hoạt động sẽ đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, Một là, cần nâng cao và thống nhất hơn nữa nhận
  tính hữu hiệu của các quyết định kinh doanh, quyết thức về vai trò, vị trí của kế toán, kiểm toán trong nền
  định quản lý để từ đó Nhà nước, DN có những điều kinh tế thị trường ở Việt Nam, trong đó có nhận thức
  chỉnh cho phù hợp. về kế toán, kiểm toán. Phải coi kế toán, kiểm toán là
  Thứ tư, kế toán, kiểm toán tham gia và đóng góp bộ phận cấu thành hữu cơ, quan trọng của hệ công
  đáng kể vào phát triển thị trường dịch vụ. Nền kinh cụ quản lý kinh tế tài chính, của hệ công cụ kiểm tra,
  tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đối mạnh kiểm soát.
  mẽ sang kinh tế thị trường, cơ cấu kinh tế đang được Kế toán, kiểm toán là 2 loại hoạt động của một
  tái cấu trúc, có sự phát triển mạnh của khu vực công nghề nghiệp, trong một thể thống nhất, không thể
  nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ. Kế toán, kiểm tách rời và không nên phân biệt. Hoạt động kế toán,
  toán không thuần túy là công cụ quản lý kinh tế mà kiểm toán đều hướng tới mục đích tạo lập hệ thống
  đã trở thành một lĩnh vực thương mại dịch vụ, tham thông tin kinh tế tài chính tin cậy. Kế toán là nghề
  gia cung cấp các dịch vụ cao cấp. Kế toán và kiểm nghiệp nền, kiểm toán là sự phát triển nghề nghiệp
  toán đã hình thành và được luật pháp thừa nhận là trên nền kế toán. Nhà nước, các cấp quản lý và DN

  12

 4. TÀI CHÍNH – Tháng 4/2020

  cần quan tâm đúng mức và sử dụng có hiệu quả hoạt nghề nghiệp quốc tế. Đổi mới tổ chức và hoạt động
  động kế toán, kiểm toán, đảm bảo các điều kiện cần của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Tập hợp
  thiết, tôn trọng tính nghề nghiệp của kế toán, kiểm đông đảo hơn nữa những người làm nghề kế toán,
  toán, tính độc lập của kiểm toán. kiểm toán vào tổ chức nghề nghiệp. Nhà nước sớm
  Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý chuyển giao các dịch vụ công cho Hội Kế toán – Kiểm
  về hoạt động kế toán và kiểm toán, đảm bảo tính hệ toán Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Nhà
  thống và nhất quán các quy định trong hệ thống pháp nước, phù hợp với thông lệ và hoạt động của các tổ
  luật, trước hết là các Luật Kinh tế, trong đó có Luật chức nghề nghiệp quốc tế. Hội cần tăng cường nâng
  Đầu tư, Luật DN, Luật Ngân sách nhà nước… cao chất lượng hội viên, chất lượng hoạt động, đồng
  Ba là, có giải pháp và hành động thiết thực triển thời, tham gia tích cực và có hiệu quả hơn nữa vào
  khai chiến lược phát triển kế toán và kiểm toán Việt quá trình hoàn thiện luật pháp và chính sách kinh tế
  Nam trong 10 năm tới (2021-2030) với mục tiêu phát – tài chính, vào phát triển và hoàn thiện hệ thống kế
  triển kế toán, kiểm toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu toán, kiểm toán Việt Nam. Hoạt động mang tính cốt
  kinh tế thị trường Việt Nam, hòa nhập với nguyên tắc, lõi của Hội là phát triển năng lực hội viên thông qua
  chuẩn mực kế toán, kiểm toán khu vực và thế giới. các hoạt động phổ biến khoa học – kỹ thuật, đào tạo,
  Xúc tiến và triển khai mạnh mẽ việc nghiên cứu và áp huấn luyện và bỗi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng
  dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) theo lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Hội phải
  lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. coi việc bồi dưỡng, kiểm soát đạo đức nghề nghiệp
  Bốn là, đổi mới căn bản quy trình và phương pháp của hội viên là hoạt động thường xuyên, liên tục. Hội
  kế toán, kiểm toán trong giai đoạn khởi phát của cuộc phải là cầu nối nghề nghiệp kế toán Việt Nam với các
  Cách mạng công nghiệp 4.0 trong xu thế của cách nước trong khu vực và trên thế giới. Thông qua hoạt
  mạng công nghệ số. Triển khai đồng bộ các giải pháp động nghề nghiệp Hội cần thực hiện chính sách đối
  từ nhận thức, quy định pháp lý, giải pháp nghiệp vụ, ngoại nhân dân và truyền bá hình ảnh đất nước, con
  kỹ thuật và tổ chức, con người… trong việc áp dụng người Việt Nam.
  phần mềm kế toán, xử lý và truyền đạt thông tin. Hy vọng rằng, kế toán và kiểm toán Việt Nam sẽ
  Năm là, phát triển mạnh hơn nữa thị trường dịch phát huy những thành tựu đạt được tiếp tục nâng cao
  vụ kế toán và kiểm toán. Tạo môi trường kinh doanh vị thế, vai trò, hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp
  thuận lợi, thông thoáng cho dịch vụ kế toán, kiểm trong việc lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia.
  toán hoạt động, hỗ trợ có hiệu quả các DN, trước hết
  Tài liệu tham khảo:
  là các DN nhỏ và siêu nhỏ. Có biện pháp đảm bảo cho
  thị trưởng phát triển ổn định, có nề nếp, kỷ cương kỷ 1. Quốc hội (2015), Luật Kế toán số 88;
  luật, đảm bảo chất lượng dịch vụ và kiểm soát chất 2. Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013 về
  lượng dịch vụ. Tạo điều kiện cho người Việt Nam việc phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
  đóng vai trò chủ đạo trong hành nghề và cung cấp 3. Bộ Tài chính (2020), Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 phê duyệt Đề
  dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam. án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam;
  Sáu là, quan tâm và đẩy mạnh phát triển nguồn 4. Jaques Chirac (Tổng thống Pháp), Kế toán – Một nghề năng động, Đại hội Kế
  nhân lực kế toán theo yêu cầu mới. Trước hết phải toán quốc tế, năm 1997;
  đánh giá và xác định khung năng lực nghề nghệp kế 5. Vương Đình Huệ : Đổi mới phát triển nghề nghiệp. Tạp chí Kế toán & kiểm
  toán, kiểm toán trong kinh tế thị trường, xây dựng toán, số 189, tháng 6/2019;
  chương trình đào tạo, hình thành và thừa nhận chứng 6. Vũ Thị Mai, Tạo động lực mới cho phát triển nghề nghiệp, Tạp chí Kế toán &
  chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam tiến kiểm toán, số 189, 6/2019;
  tới thừa nhận và công nhận lẫn nhau chứng chỉ nghề 7. Đặng Văn Thanh , Kế toán Việt Nam – Tương lai và triển vọng , Tạp chí Kế toán
  nghiệp trong khu vực các nước ASEAN. Phát triển & kiểm toán số 188, 5/2019;
  mạnh mẽ đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp, kiểm 8. Đặng Văn Thanh: Những dự cảm nghề nghiệp, Tạp chí Kế toán & kiểm toán,
  toán viên độc lập, kiểm toán viên nội bộ, đáp ứng yêu số 184, 1/2019.
  cầu ngày càng tăng quy mô nền kinh tế và yêu cầu
  Thông tin tác giả:
  thông tin, yêu cầu tư vấn của nền kinh tế thị trường.
  PGS.,TS. Đặng Văn Thanh
  Bảy là, phát triển và nâng cao chất lượng các tổ
  Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
  chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán phù hợp với thể
  Email: thanhdv4@yahoo.com
  chế kinh tế của Việt Nam và yêu cầu của các tổ chức

  13

Download tài liệu Vai trò, trách nhiệm của kế toán, kiểm toán trong lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia File Word, PDF về máy