[Download] Tải Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn – Tải về File Word, PDF

Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn
Nội dung Text: Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn – Tải về File Word, PDF

Quỹ Tín dụng nhân dân có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn hiện nay. Hiện có nhiều chỉ tiêu để đánh giá phát triển hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân trên các khía cạnh như: Số lượng khách hàng, mức vay trung bình, mức độ bền vững về hoạt động, về tài chính, tỷ suất sinh lợi, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian tới.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn File Word, PDF về máy

Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
VAI TRÒ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN<br />
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN<br />
NCS. NGÔ ĐỨC DUY – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn<br />
<br />
Quỹ Tín dụng nhân dân có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn hiện nay. Hiện<br />
có nhiều chỉ tiêu để đánh giá phát triển hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân. Bài viết đánh giá thực<br />
trạng phát triển hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân trên các khía cạnh như: Số lượng khách hàng,<br />
mức vay trung bình, mức độ bền vững về hoạt động, về tài chính, tỷ suất sinh lợi, từ đó đưa ra các<br />
giải pháp phát triển hoạt động quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian tới.<br />
Từ khóa: Quỹ tín dụng nhân dân, tỷ suất sinh lợi, ngân hàng hợp tác xã, mức vay trung bình<br />
<br />
<br />
<br />
Điều này cho thấy, nhu cầu vay vốn của người dân<br />
People’s Credit Fund plays an important role<br />
ngày càng được QTDND cơ sở đáp ứng ở mức cao<br />
in the development of agriculture and rural<br />
hơn, đồng thời thể hiện khả năng cạnh tranh ngày<br />
economy of Vietnam. There have been variety<br />
càng cải thiện của QTDND cơ sở với các tổ chức tín<br />
of indicators to evaluate the development of<br />
dụng (TCTD) khác hoạt động trên cùng địa bàn.<br />
a People’s Credit Fund. In this paper, the<br />
– Mức độ tự bền vững về hoạt động: Mức độ bền<br />
author evaluates practical development of<br />
vững hoạt động (OSS) giai đoạn 2007-2015 đều đạt<br />
People’s Credit Funds on the aspects of the<br />
trên 100%. Tuy nhiên, thông lệ quốc tế cho thấy, để<br />
number of customers, average amount of loan,<br />
đạt độ bền vững hoạt động lâu dài thì OSS nên lớn<br />
sustainability of operation, financial status,<br />
hơn 120% (Duflos, 2013).<br />
and revenue and then recommends solutions<br />
– Mức độ tự bền vững về tài chính: Mức độ bền<br />
to enhance the operation development of<br />
vững về tài chính (FSS) của QTDND cơ sở giai đoạn<br />
People’s Credit Fund in the future.<br />
2007 – 2015 đều đạt trên 100%, cho thấy khả năng<br />
Keywords: People’s Credit Fund, revenue, đảm bảo về tự bền vững tài chính của QTDND cơ<br />
cooperative bank, average loan sở. Theo Christen và Drake (2001), tổ chức được<br />
coi là tự bền vững về tài chính nếu FSS lớn hơn<br />
(>)100%. So với OSS thì FSS của QTDND cơ sở có<br />
Ngày nhận bài: 6/6/2017 tỷ lệ thấp hơn. QTDND cơ sở hiện nay còn đối mặt<br />
Ngày hoàn thiện biên tập: 30/7/2017 với nhiều hạn chế như chưa thực sự bền vững về<br />
Ngày duyệt đăng: 31/7/2017<br />
tài chính do nhân lực thiếu chuyên nghiệp, nguồn<br />
vốn còn hạn chế về quy mô, vốn chủ sở hữu nhỏ…<br />
Thực trạng phát triển Quỹ Tín dụng nhân dân – Tỷ suất sinh lợi: Nhìn chung tỷ suất lợi nhuận<br />
trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu<br />
– Số lượng khách hàng: Thực hiện theo đường lối (ROE) của QTDND cơ sở giai đoạn 2007-2015 có<br />
và chủ trong của Đảng và Nhà Nước, Quỹ Tín dụng xu hướng tăng lên và có mức cao hơn so với bình<br />
nhân dân (QTDND) cơ sở tăng lên về số lượng, đảm quân toàn ngành ngân hàng giai đoạn 2007-2015<br />
bảo hoạt động an toàn và bền vững trong giai đoạn (ROA đạt 0,49% và ROE đạt 5,49). Thời gian qua,<br />
2007-2015. Trong giai đoạn 2007-2015 số lượng kết quả hoạt động kinh doanh của QTDND cơ sở<br />
QTDND cơ sở có xu hướng tăng lên. Năm 2007, số được cải thiện, QTDND cơ sở đã tập trung cơ cấu<br />
lượng QTDND cơ sở là 987, đến cuối năm 2015 số lại tổ chức bộ máy và hoạt động, thực hiện trích lập<br />
lượng QTDND cơ sở đạt 1.107, tăng 12,2%. dự phòng rủi ro dẫn đến kết quả lợi nhuận có phần<br />
– Mức vay trung bình: Mức vay trung bình trên giảm xuống.<br />
khách hàng/QTDND cơ sở giai đoạn 2007-2015 có – Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ: Tỷ lệ nợ quá hạn<br />
xu hướng tăng lên, từ 18,44 triệu đồng năm 2015 lên của các QTDNN đạt mức cao nhất năm 2007 là 3,2%<br />
xấp xỉ 45 triệu đồng năm 2015, tức là tăng 2,4 lần. bắt nguồn từ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài<br />
<br />
50<br />
TÀI CHÍNH – Tháng 8/2017<br />
BẢNG 1: MỨC ĐỘ BỀN VỮNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QTDND CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2007-2015 (TỶ ĐỒNG, %)<br />
Thứ ba, quy mô vốn<br />
Năm/Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tự có của các QTDND cơ<br />
Tổng chi phí sở còn rất thấp. Do đó,<br />
5,990 6,780 7,550 8,760 9,879 10,321 11,808 15,435 19,887<br />
hoạt động khả năng chịu đựng các<br />
Tổng thu nhập khoản tổn thất, thua lỗ<br />
7,020 8,000 9,240 10,230 11,243 12,546 13,812 17,785 21,554<br />
hoạt động xảy ra trong hoạt động<br />
OSS (%) 117 117 122 116 113 121 117 115 108 của các QTDND rất hạn<br />
Nguồn: Hiệp hội QTDND, Tính toán của tác giả chế, đặc biệt là khi các<br />
QTDND lại hoạt động<br />
BẢNG 2: ROA, ROE CỦA QTDND CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2007-2015 (%)<br />
trong môi trường nhiều<br />
Năm/ rủi ro. Mặt khác, quy<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />
Chỉ tiêu<br />
mô về nguồn vốn tự có<br />
ROA 0,2 0,3 0,42 0,51 0,54 0,6 0,65 0,7 0,82<br />
của các QTDND cơ sở là<br />
ROE 6,36 7,72 8,56 9,25 9,97 10,2 13,1 14,2 14,8 không đồng đều, một số<br />
Nguồn: Hiệp hội QTDND, Tính toán của tác giả QTDND cơ sở ở những<br />
<br />
địa bàn kinh tế phát<br />
chính tiền tệ ở Đông Nam Á. Sau giai đoạn củng cố triển có quy mô nguồn vốn tự có rất lớn, trong khi<br />
chấn chỉnh hoạt động cho vay, chất lượng tín dụng những QTDND cơ sở ở những địa bàn khó khăn có<br />
của các QTDND cơ sở đã được cải thiện vượt bậc nguồn vốn rất hạn chế.<br />
với tỷ lệ nợ quá hạn bình quân liên tục giảm trong Thứ tư, phần lớn QTDND cơ sở được thành lập<br />
4 năm liên tiếp đạt mức thấp nhất năm 2011 là 1,4%. ở địa bàn nông thôn – nơi chứa đựng nhiều rủi ro<br />
Tuy nhiên, sang năm 2012 do tình trạng nợ xấu, xảy tiềm ẩn đối với hoạt động kinh doanh tiền tệ – tín<br />
ra trong cả hệ thống ngân hàng nên tỷ lệ nợ quá hạn dụng. Trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên còn<br />
bình quân của các QTDND cơ sở cũng tăng lên, sau rất yếu kém, tác phong làm việc tuỳ tiện, khả năng<br />
đó lại giảm nhanh giai đoạn 2013-2015 với mức xấp thẩm định dự án và kiểm tra giám sát quá trình sử<br />
xỉ 1% đạt mức quy định cho phép của Ngân hàng dụng vốn vay của các thành viên rất hạn chế. Tình<br />
Nhà nước. trạng QTDND cho vay vượt mức quy định vốn tự<br />
Một số hạn chế, thách thức có, cho vay ngoài thành viên, ngoài địa bàn, cho vay<br />
sai đối tượng, cho vay thế chấp tài sản không đúng<br />
Bên cạnh những kết quả tích cực, thời gian qua, quy định… xảy ra khá phổ biến. Do vậy, không ít<br />
hoạt động của các QTDND vẫn còn đối mặt với thời điểm, nợ quá hạn của một bộ phận QTDND cơ<br />
không ít hạn chế, thách thức, cụ thể: sở tăng cao.<br />
Thứ nhất, hoạt động của một bộ phận QTDND Thứ năm, hiệu quả hoạt động của ngân hàng<br />
chưa bám sát mục tiêu hoạt động, có biểu hiện chạy hợp tác xã còn hạn chế: Theo quy định hiện hành,<br />
theo lợi nhuận, các quy chuẩn về kiểm soát nội bộ, ngân hàng hợp tác xã phải ưu tiên cho vay đối<br />
kiểm toán nội bộ chưa được coi trọng đã tạo nhiều với QTDND cơ sở. Điều đó có nghĩa là ngân hàng<br />
tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động và gây ảnh hưởng hợp tác xã chỉ được cho vay với các khách hàng<br />
đến sự an toàn của hệ thống. ngoài hệ thống sau khi đã đáp ứng đủ nhu cầu về<br />
Thứ hai, để chấn chỉnh hoạt động của các<br />
QTDND, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành HÌNH 1. DIỄN BIẾN TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN CỦA CÁC QTDND CƠ SỞ<br />
GIAI ĐOẠN 2007 – 2015 (%)<br />
Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 với<br />
những quy định chặt chẽ hơn trước như: Tổng<br />
3.5<br />
mức cho vay của QTDND đối với một thành viên 3,2<br />
3<br />
là pháp nhân không được vượt quá tổng số vốn 2,4 2,7<br />
2.5 2<br />
góp và số dư tiền gửi; Tổng mức góp vốn tối đa 1,8 2,1<br />
2 1,4 1,5<br />
của một thành viên không được vượt quá 10% vốn 1.5<br />
1,1<br />
điều lệ của QTDND tại thời điểm góp vốn… Dù 1<br />
những quy định này giúp cho các quỹ hoạt động 0.5<br />
ổn định và đúng tôn chỉ mục đích hơn, song cũng 0<br />
làm thay đổi hoạt động của một số quỹ, khiến các 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />
<br />
QTDND gặp những thách thức nhất định trong<br />
Nguồn: Hiệp hội QTDND<br />
thực hiện.<br />
<br />
51<br />
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI<br />
<br />
vốn cho các QTDND cơ sở. Tuy nhiên, tỷ trọng nước giao cho Ngân hàng Nhà nước đại diện quản<br />
cho vay trong hệ thống trên thực tế còn rất thấp lý (khoảng 95,31%).<br />
so với yêu cầu… – Tăng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Giống<br />
Giải pháp phát triển hoạt động như các QTDND cơ sở, Nhà nước nên xem xét,<br />
Quỹ Tín dụng nhân dân trong thời gian tới giảm mức thuế thu nhập của ngân hàng hợp tác xã<br />
và quy định phần thuế được giảm này phải được<br />
Để phát triển hoạt động và nâng cao hiệu quả dùng vào mục đích trích lập quỹ dự trữ bổ sung<br />
hoạt động của QTDND cơ sở trong kinh tế nông vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã.<br />
thôn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tái cấu – Cải tiến quy trình, thủ tục nghiệp vụ nhằm<br />
trúc lĩnh vực nông nghiệp, trong thời gian tới cần nâng cao hiệu quả hoạt động điều hòa vốn khả<br />
chú ý một số nội dung sau: dụng đối với các QTDND cơ sở theo nguyên tắc<br />
Đối với QTDND cơ sở: nhanh gọn, đơn giản và linh hoạt.<br />
– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả chuyên – Tăng cường hoạt động cho vay đồng tài trợ<br />
môn nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp. QTDND giữa ngân hàng hợp tác xã với các QTDND cơ sở.<br />
cần tăng cường công tác giám sát cán bộ trong khâu Theo đó, để đảm bảo an toàn hoạt động, QTDND<br />
tuyển dụng, sau tuyển dụng và định kỳ. Định kỳ, chỉ đáp ứng được những khoản vay trong một hạn<br />
quỹ tín dụng phải thực hiện đánh giá cán bộ về các mức nhất định. Khi những dự án vay vốn lớn vượt<br />
mặt như tuân thủ chấp hành các chính sách, quy quá khả năng đáp ứng của QTDND bị từ chối,<br />
định, quy trình nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp… khách hàng sẽ tìm đến các TCTD khác và như vậy<br />
– Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động QTDND sẽ bị mất khách hàng. Để giải quyết vấn đề<br />
của hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ phận kiểm toán này, ngân hàng hợp tác xã phải thiết lập cơ chế cho<br />
nội bộ nhằm phát hiện, cảnh báo sớm và kịp thời vay đồng tài trợ cùng với các QTDND cơ sở.<br />
các tồn tại yếu kém, rủi ro vi phạm pháp luật về tổ Đối với Hiệp hội QTDND Việt Nam:<br />
chức và hoạt động. – Trao cho Hiệp hội quyền chủ động trong việc<br />
– Cần đa dạng hóa danh mục các sản phẩm dịch xây dựng định hướng phát triển, các quy chế quản<br />
vụ để có nhiều sự lựa chọn nhằm thoả mãn tối đa lý nội bộ, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và các<br />
nhu cầu của khách hàng thay vì chỉ huy động tiền chuẩn mực hoạt động áp dụng thống nhất trong hệ<br />
gửi và cho vay đơn thuần như hiện nay. Việc phát thống QTDND.<br />
triển sản phẩm mới nên theo nhiều hướng, bổ sung – Cần chủ động hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu<br />
thêm sản phẩm mới hoàn toàn như phát triển thêm về thị trường và thiết kế các sản phẩm, dịch vụ<br />
dịch vụ thanh toán hay phát triển sản phẩm mới nhằm tạo điều kiện cho các QTDND cơ sở đáp ứng<br />
trên cơ sở bổ sung thêm vào danh mục sản phẩm ngày càng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng.<br />
của dòng sản phẩm hiện có. – Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho<br />
– Tăng tính tiện ích và hấp dẫn của sản phẩm dịch các QTDND cơ sở thông qua việc thiết lập đường<br />
vụ nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, đặc biệt là dây nóng để giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính<br />
khách hàng thành viên để đáp ứng yêu cầu đảm bảo sách liên quan đến QTDND và cử các chuyên gia về<br />
tỷ lệ theo quy định của Ngân hàng nhà nước. tận QTDND cơ sở để hướng dẫn tháo gỡ những vấn<br />
– Tăng cường năng lực tài chính cho các QTDND đề vướng mắc trong hoạt động theo yêu cầu. <br />
cơ sở. Hiện nay, năng lực tài chính của các QTDND<br />
Tài liệu tham khảo:<br />
cơ sở nói chung còn rất hạn chế. Thực trạng này<br />
khiến các QTDND gặp nhiều khó khăn trong việc 1. Hiệp hội QTDND (2007-2015), Báo cáo hoạt động của các QTDND cơ sở giai<br />
đảm bảo an toàn và phát triển quy mô hoạt động. đoạn 2007-2015;<br />
Đối với ngân hàng hợp tác xã: 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2015), Thông tư số 04/2015/TT-NHNN<br />
– Đưa ngân hàng hợp tác xã trở về đúng với ngày 31/03/2015 quy định về QTDND;<br />
bản chất của một định chế tài chính của hệ thống 3. Tôn Thanh Tâm và Lê Thanh Tâm (2008), Bàn về phát triển các tổ chức<br />
QTDND. Về lý thuyết, ngân hàng hợp tác xã là tài chính nông thôn tại Việt Nam, Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ<br />
TCTD hợp tác do các QTDND cơ sở góp vốn thành số 6/2008;<br />
lập. Tuy nhiên, trong cơ cấu vốn điều lệ của ngân 4. Duflos, E. 2013, Sustainable Interest Rate Setting and Risk Management in<br />
hàng hợp tác xã, tổng số vốn của các QTDND cơ Microfi- nance Institutions”, IFC-TYM-VMFWG ngày 16/5/2013;<br />
sở góp vào ngân hàng hợp tác xã chỉ chiếm khoảng 5. Christen, R., and Drake, D., (2001), Commercialization of Rural Finance,<br />
1,63%. Phần còn lại do 4 Ngân hàng Thương mại the work supported by the U.S. Agency for International Development, the<br />
Nhà nước (chiếm 3,26%) và vốn hỗ trợ của Nhà Micro- enterprise Best Practices (MBP) Project CIA world factbook.<br />
<br />
52<br />

Download tài liệu Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn File Word, PDF về máy