[Download] Tải Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách – Tải về File Word, PDF

Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách

Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách
Nội dung Text: Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách

Download


Nghiên cứu thực hiện đánh giá thực trạng điều hành tỷ giá của Việt Nam, ước lượng REER trong giai đoạn 2000 – 2019 và phân tích vai trò của REER trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô qua các nghiên cứu thực nghiệm và phương pháp mô hình hóa (mô phỏng tác động bằng mô hình kinh tế lượng toàn cầu NIGEM2).

Bạn đang xem: [Download] Tải Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách File Word, PDF về máy

Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách

 1. Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong
  điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách

  Trần Thị Thu Hà
  Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Ngày nhận: 22/12/2020
  Ngày nhận bản sửa: 20/01/2021
  Ngày duyệt đăng: 28/01/2021

  Tóm tắt: Trong những năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thay
  đổi linh hoạt cơ chế điều hành tỷ giá. Từ đầu năm 2016, NHNN bắt đầu chuyển sang
  chính sách điều hành tỷ giá mới – tỷ giá trung tâm. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt
  Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, thị trường tài chính tiền tệ và
  tỷ giá có xu hướng ngày càng biến động và dễ tổn thương (Trần Thị Thu Hà1, 2014),
  việc tham khảo các công cụ hỗ trợ tỷ giá sẽ trở nên cần thiết. Tỷ giá hối đoái thực đa
  phương, hay tỷ giá hối đoái thực hiệu quả (REER), có thể cung cấp những thông tin
  hữu ích trong việc phân tích, ra quyết định, đánh giá các biện pháp chính sách kinh
  tế vĩ mô và các chính sách liên quan đến tỷ giá, song hiện vẫn chưa được công bố
  chính thức tại Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện đánh giá thực trạng điều hành tỷ giá

  The role of the REER and some policy implications in Vietnam
  Abstract: Over the past years, the State Bank of Vietnam (SBV) has flexibly changed the exchange
  rate management mechanism. From the beginning of 2016, the State Bank started to shift to a new
  exchange rate policy- the central rate. In the context of deeply intergration into the global economy,
  the Vietnamese financial monetary market and the exchange rate tend to be increasingly volatile
  and vurnerable. A Real Effective Exchange Rate (REER) – which can provide useful information in the
  analysis, decision-making, evaluation of macroeconomic policies as well as measures related to the
  exchange rate, but has not been officially published in Vietnam. This research aimed to evaluate
  the current situation of exchange rate management in Vietnam, estimate the REER in the period
  2000- 2019 and analyze the role of REER in macroeconomic management through empirical studies
  and modeling method (impact simulation by NIGEM global econometric model). The research results
  show that REER should be a userful tool in the administration of exchange rate policy in Vietnam.
  Keywords: real effective exchange rate, management, state bank

  Ha Thi Thu Tran
  Email: hatranthu2017@gmail.com
  The National Center for Socio-Economic Information and Forecast (NCIF),
  Ministry of Planning and Investment
  1
  Trần Thị Thu Hà (2014). “ Ứng dụng mô hình lớp VAR trong phân tích, đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc
  tế đến quy mô và rủi ro của thị trường tài chính ViệtNam giai đoạn 2000-2012”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ,
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
  ISSN 1859 – 011X 1 Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 2. Vai trò của tỷ giá hối đoái thực hiệu quả trong điều hành kinh tế vĩ mô và
  một số hàm ý chính sách

  của Việt Nam, ước lượng REER trong giai đoạn 2000 – 2019 và phân tích vai trò
  của REER trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô qua các nghiên cứu thực nghiệm
  và phương pháp mô hình hóa (mô phỏng tác động bằng mô hình kinh tế lượng toàn
  cầu NIGEM2). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ giá REER là công cụ tham khảo hữu
  ích và khuyến nghị được sử dụng trong công tác điều hành chính sách tỷ giá của
  Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
  Từ khóa: tỷ giá hối đoái thực hiệu quả, điều hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  1. Giới thiệu 8 đồng tiền) có thể cần được mở rộng hơn
  nữa để thực hiện điều hành tỷ giá chủ động,
  Chính sách tỷ giá hối đoái đóng vai trò hiệu quả và phù hợp với xu thế. Tỷ giá hối
  quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô đoái thực đa phương (REER) – chỉ số đo
  của một quốc gia và tỷ giá hối đoái là một lường VND với một giỏ tiền tệ của nhiều
  trong những công cụ quan trọng nhất của nền kinh tế là các đối tác thương mại của
  quá trình này. Khi một quốc gia tham gia Việt Nam – có thể cung cấp những thông tin
  vào hoạt động thương mại và thực hiện các hữu ích trong việc phân tích, ra quyết định,
  giao dịch khác với các quốc gia, đặc biệt đánh giá các biện pháp chính sách kinh
  là với nền kinh tế có độ mở cao thì việc tế vĩ mô và các chính sách liên quan đến
  xây dựng một chỉ số chung phản ánh giá tỷ giá, song hiện vẫn chưa được công bố
  trị chung của đồng tiền so với một giỏ tiền chính thức tại Việt Nam. Nghiên cứu này
  tệ khác – được tính dựa trên các tỷ giá song hướng tới việc phân tích vai trò của REER
  phương và tỷ trọng thương mại giữa quốc trong điều hành kinh tế vĩ mô trên hai khía
  gia đó với các quốc gia khác có quan hệ cạnh: từ các nghiên cứu thực nghiệm của
  thương mại – trở nên cần thiết, đó là tỷ giá các nước; tính toán tỷ giá REER của Việt
  hối đoái thực đa phương, hay còn gọi là tỷ Nam trong giai đoạn 2000 – 2020 và thực
  giá thực hiệu quả (Real Effective Exchange hiện mô phỏng từ mô hình kinh tế lượng
  Rate – REER). NIGEM để xem xét tác động của REER và
  Trong 5 năm qua, cơ chế điều hành tỷ giá tỷ giá song phương VND/USD đến các chỉ
  trung tâm được thực hiện ở Việt Nam đã tiêu kinh tế vĩ mô (GDP) của Việt Nam và
  giúp thị trường ít xáo trộn hơn, tỷ giá VND tác động từ các biến động bên ngoài đến 2
  không biến động mạnh như trước, song tỷ giá này.
  cách tính toán tỷ giá trung tâm và tỷ trọng
  của từng đồng tiền trong rổ tiền tệ không 2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
  được công bố; tỷ giá đôi lúc vẫn còn xa rời,
  chưa sát với thị trường. Trong bối cảnh hội 2.1. Cơ sở lý thuyết
  nhập của nền kinh tế ngày càng sâu rộng
  hơn, việc hoán đổi tiền tệ giữa tiền Việt Lý thuyết về REER đã được đưa ra bởi các
  Nam đồng (VND) với đồng tiền của nhiều tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ
  nước là một xu hướng nổi trội, việc áp quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB)
  dụng tỷ giá trung tâm (so sánh với một giỏ hay Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh

  2
  Mô hình kinh tế lượng toàn cầu NIGEM được xây dựng và phát triển tại Viện Nghiên cứu kinh tế xã hội Anh
  (NISER) và hiện được Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở
  Việt Nam mua bản quyền sử dụng.

  2 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 3. TRẦN THỊ THU HÀ

  tế (OECD) và sau đó được công nhận và chính của Việt Nam; Nguyễn Trần Phúc và
  thống nhất rộng rãi bởi các công trình trong Nguyễn Đức Thọ (2009) tính toán 2 chỉ số
  nước và trên thế giới. Cụ thể, theo IMF, về này cả theo số liệu năm giai đoạn 1992-2007
  lý thuyết, tỷ giá hối đoái phản ánh mức giá và số liệu tháng giai đoạn tháng 1/1995 đến
  tương đối giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tháng 12/2007 với giỏ tiền tệ của 25 đối tác
  tệ. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương, thương mại chính của Việt Nam với quyền
  hay tỷ giá hiệu quả danh nghĩa (Nominal số là tỷ trọng thương mại theo năm cho cả
  Effective Exchange Rate – NEER) được hai chuỗi số liệu năm và tháng. Các nghiên
  tính dựa trên cơ sở này là tỷ giá giữa đồng cứu trong nước cũng đã sử dụng tỷ trọng
  nội tệ của một nước với một giỏ đồng tiền thương mại để tính trọng số đồng tiền, như
  của các nước đối tác lấy quyền số là tỷ nghiên cứu của Vũ Quốc Huy, Nguyễn
  trọng thương mại hoặc thanh toán quốc tế. Thị Thu Hằng, Vũ Phạm Hải Đăng (2012)
  (1)1 trong khuôn khổ tài trợ của Uỷ ban Kinh tế
  Quốc hội (UBKTQH) và Tổ chức UNDP
  Trong đó: (UBKTQH và UNDP, 2012), đã sử dụng
  NEERit là tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (KNXNK)
  phương của nước i (nước chủ nhà) hàng hóa của Việt Nam với 20 nước đối
  RXij là tỷ giá hối đoái song phương danh tác khác nhau. Tuy nhiên, có thể do hạn
  nghĩa của quốc gia (khu vực) j và nước i, chế về số liệu và tần suất số liệu trong các
  đo bằng giá của 1 đơn vị tiền tệ của nước nghiên cứu hiện có, sự lựa chọn mô hình và
  (khu vực) j tính bằng số đơn vị tiền tệ của biến số, kết quả từ một số nghiên cứu hiện
  nước i2 và; witj phản ánh tầm quan trọng có cho thấy những đánh giá chưa thực sự
  tương đối của các nước khác đối với các thị thuyết phục. Chẳng hạn kết quả từ nghiên
  trường xuất khẩu và nhập khẩu của nước cứu của Nguyễn Thị Thu Hằng (2011) và
  i, còn được gọi là trọng số thương mại của UBKTQH và UNDP (2012) đã kết luận
  nước đối tác (khu vực) j và nước chủ nhà i. đến cuối năm 2010, REER của Việt Nam
  REER được tính dựa trên NEER sau khi vẫn cao hơn so với năm 2003 đến hơn 20%.
  loại bỏ yếu tố lạm phát. Các nghiên cứu đã thực hiện cả việc ứng
  Tổng quan các công trình nghiên cứu trong dụng REER ước lượng tỷ giá cân bằng và
  nước cho thấy, cho đến hết năm 2015 đã có sai lệch tỷ giá, đánh giá một số tác động của
  một số nghiên cứu thực nghiệm tính toán REER tới nhân tố xuất khẩu như UBKTQH
  các chỉ số này theo công thức từ các tổ chức và UNDP (2012), nhưng chưa nghiên cứu
  quốc tế. Nguyen Thi Thu Hang (2011) tính nào trong nước đánh giá và xem xét đến vai
  toán hai chỉ số này theo năm cho giai đoạn trò của REER trong công tác điều hành tỷ
  2000- 2010 theo 10 đối tác thương mại giá của Việt Nam.
  1
  Ray Barrell, Amanda Choy, Dawn Holland and
  Rebecca Rile, 1/2005. The Sterling Effective Exchange 2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về vai
  Rate and other Measures of UN Competitiveness. trò của tỷ giá thực đa phương trong điều
  National Institute Economic Review No.19 January.
  hành tỷ giá
  2
  Để tránh nhầm lẫn trong diễn giải kết quả nghiên
  cứu, tác giả thay đổi quy định theo cách hiểu thông
  thường của Việt Nam. Trong phần diễn giải gốc của Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về
  Ray Barrell và cộng sự (2005) thì RXij là tỷ giá hối đoái
  song phương của quốc gia (khu vực) j và nước i, đo
  vai trò của REER đối với nền kinh tế vĩ mô
  bằng giá của 1 đơn vị tiền tệ của nước i tính bằng số đã cho thấy, không giống như tỷ giá hối đoái
  đơn vị tiền tệ của nước (khu vực) j). Như vậy, khi tăng chung, việc xây dựng REER là công cụ rất
  (giảm) được xem là phá giá (tăng giá) đồng nội tệ.

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 3

 4. Vai trò của tỷ giá hối đoái thực hiệu quả trong điều hành kinh tế vĩ mô và
  một số hàm ý chính sách

  hữu ích cho việc phân tích chính sách và lại mức cân bằng. Cheng và Orden (2005)
  tình hình kinh tế vĩ mô của một nước, trong áp dụng phương pháp tiếp cận BEER ở
  đó có cả chính sách tỷ giá. REER được Ấn Độ trong giai đoạn 1975 – 2002, nhận
  định giá cao hơn giá trị thực kéo dài sẽ tác thấy rằng REER có xu hướng cao hơn giá
  động xấu đến/phản ánh điều kiện kinh tế trị thực tầm 10% vào những năm 1980 –
  vĩ mô không ổn định trong các nước khiến 1990. Tuy nhiên, sau khủng hoảng 1991,
  các nước này bị tổn thương và tích tụ có thể REER đã dịch chuyển gần hơn đến giá trị
  dẫn đến cuộc khủng hoảng tiền tệ. Ngược cân bằng. Ở Indonexia, Sahminan (2005)
  lại, việc định giá thấp hơn giá trị thực có thể ước lượng tỷ giá cân bằng từ quý 1/1993
  dẫn đến tăng trưởng nền kinh tế nóng, gây đến quý 2/2005, sử dụng 4 biến số kinh tế
  áp lực đối với giá cả trong nước và phân bổ cơ bản là TOT, PROD, chênh lệch lãi suất
  không hiệu quả nguồn lực giữa các lĩnh vực thực và NFA. Chênh lệch với giá trị thực
  mậu dịch và phi mậu dịch (Jongwanich, luôn cao hơn 40% trong suốt những năm
  2009, pp. 9). Nhiều ngân hàng trung ương 1996 – 1997, còn giai đoạn 1998 – 2003
  (NHTW) của các nước đang phát triển châu thì ngược lại. Năm 2004, REER bắt đầu
  Á đã ứng dụng REER để ước lượng tỷ giá định giá cao hơn rất nhiều. Singapore đã
  cân bằng hành vi (BEER) và mức sai lệch sử dụng phương pháp tiếp cận BEER trong
  tỷ giá dựa trên việc đo lường các biến số công tác điều hành tỷ giá dựa trên nghiên
  ảnh hưởng đến REER trong ngắn và dài cứu thực nghiệm của MacDonald (2000).
  hạn. Chẳng hạn tại NHTW Trung Quốc, Nghiên cứu này đã thực hiện việc đánh giá
  nghiên cứu về BEER đã được tham khảo REER và ước lượng tỷ giá cân bằng của
  ứng dụng vào trong công tác điều hành tỷ Singapore trong giai đoạn từ quý 1/1983
  giá. Theo đó, 5 biến cơ bản thường được đến quý 2/2003. Ngoài 5 biến cơ bản
  sử dụng trong mô hình đánh giá BEER là thường được sử dụng trong mô hình đánh
  tài sản nước ngoài ròng (NFA), chênh lệch giá BEER là NFA, PROD, chi tiêu chính
  năng lực sản xuất (PROD), chi tiêu chính phủ, độ mở của các chính sách thương mại
  phủ, độ mở của các chính sách thương và TOT thì nghiên cứu này đưa thêm biến
  mại (OPEN) và giá tương đối xuất nhập chênh lệch sản lượng và giá tài sản vào mô
  khẩu (TOT) nhằm ước lượng tỷ giá hối hình. Kết quả cho thấy, xét về tổng thể,
  đoái cân bằng. Các biến khác như giá tài REER ở Singapore có xu hướng biểu thị
  sản, chênh lệch sản lượng có thể được đưa giá trị thấp hơn so với giá trị thực giai đoạn
  vào ở một số nước tuỳ thuộc vào tầm quan sau năm 1998 nhưng không có quan sát nào
  trọng của các biến này trong việc xác định về mức độ chênh lệch được tìm thấy. Tại
  tỷ giá thực. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, Thái Lan, Jongwanich (2009) áp dụng cách
  Zhang (2002) đã ước lượng BEER dựa vào tiếp cận BEER để xác định tỷ giá cân bằng
  REER trong giai đoạn 1984- 1988 bằng từ 1997 đến 2000. Biến số kinh tế dòng vốn
  bốn đặc tính cơ bản của nền kinh tế, bao vào (phân tách thành danh mục đầu tư và
  gồm: TOT, chênh lệch về nguồn lực (xuất, FDI) cùng với các biến số kinh tế cơ bản đã
  nhập khẩu/GDP), đầu tư tư nhân và độ mở được sử dụng trong mô hình. Nghiên cứu
  thương mại. Giai đoạn từ quý 3/1993 đến đã chỉ ra trong suốt giai đoạn 1984- 1985
  quý 2/1995, REER được đánh giá cao so và 1990- 1996, REER định giá cao hơn giá
  với giá trị thực và mức chênh lệch cao nhất trị thực. Trước khi xảy ra khủng hoảng tiền
  là 20% vào quý 1/1994. 6 tháng cuối năm tệ, năm 1996, REER được quan sát cao hơn
  1995, đồng tiền có xu hướng điều chỉnh về giá trị thực là 12%.

  4 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 5. TRẦN THỊ THU HÀ

  Ngoài ra, Chinn (2005) đã chỉ ra nhiều đoạn 2000 – 2019, tính toán REER, đánh
  trường hợp trong đó REER có thể được sử giá vai trò và sự cần thiết của việc ứng dụng
  dụng cho nhiều vấn đề khác nhau trong các REER đối với công tác điều hành tỷ giá của
  chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể, Việt Nam.
  tác giả đã chỉ ra rằng những chỉ số này có Cụ thể, tác giả sử dụng dữ liệu từ Website
  thể được sử dụng làm: (i) một nhân tố quyết của NHNN để phân tích thực trạng công
  định xem khủng hoảng tiền tệ có xảy ra hay tác điều hành tỷ giá của Việt Nam; để tính
  không như trong trường hợp khủng hoảng toán REER, tác giả sử dụng dữ liệu tỷ trọng
  tài chính Đông Á năm 1997; (ii) một biến thương mại được lấy từ nguồn Direction of
  phụ thuộc phản ánh sự thay đổi trong năng Trade Statistics (DOT) của IMF; dữ liệu tỷ
  suất lao động (Hsieh, 1982; De Gregorio giá song phương với đồng USD, chỉ số giá
  và Worf, 1994; Chinn, 2000); (iii) một biến tiêu dùng của Việt Nam và các quốc gia đối
  độc lập giải thích thâm hụt thương mại của tác được lấy từ nguồn International Financial
  một nước (trường hợp thâm hụt thương mại Statistics (IFS)/IMF. Phần xử lý dữ liệu chi
  của Mỹ); và (iv) một chỉ số xác định khả tiết được tác giả trình bày tại mục 4.2.
  năng phá giá cạnh tranh giữa các đồng tiền
  (trường hợp khu vực các nước thuộc Thái 4. Kết quả và thảo luận
  Bình Dương, Chinn, 2005).
  Trong khi đó, Soutar và Santoya (2011) 4.1. Vài nét về điều hành tỷ giá của Việt
  khẳng định REER là một nhân tố quan trọng Nam giai đoạn 2000- 2020
  trong việc đo lường năng lực cạnh tranh toàn
  cầu của một quốc gia do sự ảnh hưởng đáng Từ tháng 2/1999, với việc ban hành Quyết
  kể của nó đến kim ngạch xuất khẩu, cải thiện định số 64/1999/QĐ/NHNN và 65/1999/
  cán cân thanh toán và tăng trường kinh tế QĐ/NHNN, NHNN đã thay đổi cơ chế xác
  trong dài hạn. Nghiên cứu của nhóm các nhà định tỷ giá tại Việt Nam thông qua việc cho
  nghiên cứu ở Jordan năm 2013 về tác động phép các NHTM xác định tỷ giá giao dịch
  của REER đối với nền kinh tế, Jordan đã đưa hàng ngày dựa trên tỷ giá bình quân liên
  ra lời khuyên về hai chính sách Jordan nên ngân hàng do NHNN công bố vào đầu ngày
  áp dụng: (1) sử dụng chính sách REER như và biên độ dao động áp dụng cho từng thời
  là một trong những chính sách điều chỉnh kỳ. Theo đó, giai đoạn 2000 – 2015, cơ chế
  nền kinh tế vĩ mô; (2) Jordan phải tập trung điều hành tỷ giá này đã được áp dụng. Cơ
  nghiên cứu nguồn cung tiền (M1) như một chế xác định tỷ giá mới phần nào đã đem
  biến tích cực trong chính sách tiền tệ Jordan. lại tính linh hoạt cho tỷ giá thị trường, phản
  ánh được cung cầu ngoại tệ nhờ vào: (i) Tỷ
  3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu giá NHNN công bố là tỷ giá giao dịch bình
  quân giữa các NHTM ngày hôm trước và
  Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng (ii) biên độ dao động tỷ giá sẽ cho phép
  hợp, phân tích dữ liệu của IMF, NHNN và tỷ giá bình quân liên ngân hàng dần tự
  Tổng cục Thống kê (GSO) theo chuỗi thời điều chỉnh cho phù hợp với cung cầu của
  gian quý hoặc năm; phương pháp thống thị trường. Từ năm 2016- 2020, NHNN đã
  kê số liệu; phương pháp lịch sử và logic; chuyển sang cơ chế điều hành mới- tỷ giá
  phương pháp mô hình hóa (mô hình kinh tế trung tâm. Trong kỳ nghiên cứu chính sách
  lượng toàn cầu NIGEM) để đánh giá thực tỷ giá giai đoạn 2000- 2020, tác giả chia
  trạng của công tác điều hành tỷ giá giai thành các giai đoạn như sau: (i) Giai đoạn

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 5

 6. Vai trò của tỷ giá hối đoái thực hiệu quả trong điều hành kinh tế vĩ mô và
  một số hàm ý chính sách

  từ 2000- 2014; (ii) Năm 2015 và (iii) Giai khác nhau: ± 0,25% (từ 01/7/2002 đến
  đoạn 2016- 2020. 31/12/2006); ± 0,5% vào năm 2007; lên ±
  + Giai đoạn 2000- 2014: Trong giai đoạn 1% từ 10/3/2008; sau đó tiếp tục từ ± 2%
  này, Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh trong lên mức ± 3% vào cuối năm 2008 và thu
  cơ chế tỷ giá nhằm phản ánh được cung cầu hẹp biên độ dao động từ 3% xuống còn 1%
  của thị trường. Tuy nhiên về cơ bản chế độ từ năm 2014.
  tỷ giá của Việt Nam vẫn là chế độ neo tỷ + Năm 2015: Năm 2015, được coi là một
  giá vào đồng USD với nhiều lần điều chỉnh năm đầy biến động, nhiều thách thức trong
  tỷ giá chính thức hoặc điều chỉnh biên độ. chính sách tiền tệ và chính sách tỉ giá của
  NHNN là cơ quan công bố tỷ giá VND/ NHNN trước bối cảnh biến động mạnh của
  USD. Căn cứ vào tỷ giá quốc tế giữa USD thị trường tài chính tiền tệ quốc tế. Đây
  và các ngoại tệ khác, các ngân hàng thương cũng là năm được coi là bước ngoặt trong
  mại (NHTM) sẽ xác lập tỷ giá giữa ngoại công tác điều hành tỷ giá của Việt Nam với
  tệ đó với đồng USD. Cụ thể, có thể thấy sự ra đời của cơ chế điều hành tỷ giá mới-
  trong suốt giai đoạn này, tỷ giá chính thức tỷ giá trung tâm.
  được 3 lần điều chỉnh nâng lên từ mức Trước những biến động của thị trường tài
  14.000 VND/USD năm 2001 lên mức chính tiền tệ thế giới và trong nước, trên thế
  16.100 VND/USD vào năm 2007, 20.693 giới, đồng USD liên tục lên giá do kỳ vọng
  VND/USD năm 2011 (VND được phá giá Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh
  9,3%, cao nhất từ trước đến nay) và sau đó tăng lãi suất và Trung Quốc giảm mạnh tỷ
  tiếp tục được nâng lên 1%, ở mức 21.246 giá đồng Nhân dân tệ, kéo theo làn sóng
  VND/USD vào năm 2014 do các biến động giảm giá mạnh của các đồng tiền của các
  từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối tác thương mại chính của Việt Nam.
  (đặc biệt là ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Trong khi đó, ở trong nước, việc huy động
  tài chính thế giới năm 2008) làm giá vàng trái phiếu Chính phủ (TPCP) để bù đắp
  và giá ngoại tệ tăng, từ đó khiến đồng nội thâm hụt ngân sách không thành công đã
  tệ mất giá. Biên độ tỷ giá tại các NHTM đẩy lãi suất TPCP tăng cao, tạo áp lực kép
  cũng được nhiều lần điều chỉnh ở các mức lên thị trường tiền tệ, dư thừa thanh khoản

  Hình 1. Diễn biến tỷ giá hối đoái của Việt Nam giai đoạn 2012-2014
  Nguồn: NHNN, VCB

  6 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 7. TRẦN THỊ THU HÀ

  trong ngắn hạn trong khi lãi suất tăng cao những đợt thay đổi lớn 2-3% như thời gian
  trong dài hạn, qua đó gián tiếp cản trở mục trước, mà sẽ chuyển sang thay đổi dần dần.
  tiêu tiếp tục giảm lãi suất cho vay và ổn + Giai đoạn 2016- 2020: Cơ chế điều hành
  định tỷ giá. Tháng 8/2015, ngay sau khi tỷ giá trung tâm chính thức được áp dụng
  NHTW Trung Quốc phá giá đồng NDT, trong giai đoạn này đã khiến tỷ giá VND khá
  NHNN đã 4 lần điều chỉnh tỷ giá bình quân ổn định, ít chịu áp lực mất giá như năm 2015.
  liên ngân hàng, đồng thời 02 lần thực hiện Cụ thể, tỷ giá trung tâm cuối năm 2016 chỉ
  tăng biên độ tỷ giá của các NHTM so với tỷ tăng 1,18% so với đầu năm 2016, ở ngưỡng
  giá bình quân liên ngân hàng. 22.154 VND/USD. Đồng thời, biên độ dao
  Những biến động lớn của thị trường tài động cũng chỉ dưới ± 1,5% trong suốt năm
  chính tiền tệ thế giới đã tác động xấu đến 2016. Trong khi đó, tỷ giá bán ra niêm yết tại
  giá trị của VND trong năm 2015, tuy nhiên Vietcombank chỉ tăng 0,55%, với mức dao
  những biến động này đã không được dự động ± 2,54%. Năm 2017, tỷ giá VND cũng
  báo một cách đầy đủ và chính xác để tạo khá ổn định với tỷ giá trung tâm  đã được
  sự chủ động trong chính sách tỷ giá. Kết điều chỉnh tăng tổng cộng 267 đồng, tương
  quả là cam kết tỷ giá của NHNN đã không đương 1,2% trong khi tỷ giá USD niêm yết
  được giữ vững, gây nên những biến động bán ra tại các NHTM được điều chỉnh giảm
  bất ngờ trên thị trường ngoại tệ, ảnh hưởng nhẹ khoảng 0,24%.
  xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh Tuy nhiên, từ năm 2018, trước những biến
  nghiệp, làm giảm niềm tin của thị trường động của tình hình kinh tế thế giới, trong
  đối với chính sách của NHNN. đó đáng kể là ảnh hưởng của chiến tranh
  Trong bối cảnh đó, ngày 31/12/2015, thương mại gây ra sự sụt giá của một loạt
  NHNN đã ban hành Quyết định số 2730/ các đồng tiền, dẫn đến nhiều nền kinh tế
  QĐ-NHNN về cách điều hành tỷ giá mới- chuyển sang chính sách tiền tệ thắt chặt.
  tỷ giá trung tâm. Cơ chế này vẫn giữ biên Tỷ giá VND của Việt Nam cũng gặp nhiều
  độ giao dịch ở mức ± 3% và đã bắt đầu thực biến động. Biên độ dao động của tỷ giá
  hiện từ ngày 04/01/2016. trung tâm và tỷ giá niêm yết của ngân hàng
  Cùng với tỷ giá trung tâm, cơ chế điều Vietcombank (VCB) thường xuyên ở mức
  hành tỷ giá mới của NHNN còn bổ sung tối đa ± 3%. Cụ thể, tỷ giá trung tâm được
  thêm công cụ phái sinh, tức là áp dụng hợp điều chỉnh nhanh chóng tính từ đầu năm
  đồng kỳ hạn trong quan hệ ngoại hối giữa đến thời điểm tháng 12/2018, tăng 3%, từ
  NHNN và tổ chức tín dụng (TCTD). Trong mức 21.911 đến 22.760 VND/USD để phù
  quan hệ với doanh nghiệp, các TCTD cũng hợp với cung cầu thị trường, đồng VND
  phải áp dụng giao dịch kỳ hạn với ngoại mất giá khoảng 3% so với đồng USD. Năm
  tệ theo quy định tại Thông tư số 15/2015/ 2019, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ ở mức
  TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 05/10/2015. 1,4%, từ mức 22.868 VND/USD lên mức
  Cách thức điều hành tỷ giá mới cho phép tỷ 23.169 VND/USD. Tuy nhiên, dù đã được
  giá biến động linh hoạt hàng ngày theo diễn điều chỉnh khá nhanh nhưng tỷ giá trung
  biến cung cầu ngoại tệ trong nước, biến tâm đôi lúc vẫn cho thấy sự xa rời, thậm
  động trên thị trường thế giới nhưng vẫn chí có lúc ngược chiều không thể hiện đúng
  đảm bảo vai trò quản lý của NHNN theo nhu cầu của thị trường ngoại tệ, đặc biệt
  định hướng điều hành chính sách tiền tệ. trong năm 2018. Tỷ giá niêm yết bởi VCB
  Như vậy, tỷ giá sẽ thay đổi hàng ngày theo cơ khá sát với mức tỷ giá ở thị trường tự do, cụ
  chế thả nổi có kiểm soát, theo đó không còn thể tăng 2,12%, tương đương tăng từ mức

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 7

 8. Vai trò của tỷ giá hối đoái thực hiệu quả trong điều hành kinh tế vĩ mô và
  một số hàm ý chính sách

  22.775 đến 23.265 VND/USD từ tháng 01 giá để đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp,
  đến đầu tháng 12/2018, trong khi tỷ giá đặc biệt là những doanh nghiệp có tỷ lệ vay
  trên thị trường tự do tăng gần 3% với mức nợ ngoại tệ cao, doanh nghiệp sản xuất kinh
  22.705 VND/USD đầu tháng 01 lên 23.360 doanh phụ thuộc phần lớn vào nguyên liệu
  VND/USD tháng 12/2018. Sự vận động nhập khẩu và doanh nghiệp gặp khó khăn về
  còn ngược chiều nhau của tỷ giá trung tâm nguồn ngoại tệ trả nợ.
  và tỷ giá niêm yết tại NHTM ít nhiều mang Nghiên cứu của Trần Thị Thu Hà (2014) sử
  yếu tố chủ quan, giảm tín hiệu thị trường dụng mô hình lớp VAR đánh giá tác động
  của tỷ giá trung tâm. của hội nhập kinh tế quốc tế đến thị trường
  Giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng tài chính Việt Nam giai đoạn 2000 – 2012
  6/2020, sự chênh lệch giữa tỷ giá trung tâm đã khẳng định khi nền kinh tế Việt Nam
  với tỷ giá Vietcombank và tỷ giá thị trường ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng (biến
  tự do đã được thu hẹp đáng kể. Cụ thể, kể OPEN) thì thị trường tài chính có xu hướng
  từ đầu năm 2020, tỷ giá trung tâm đã tăng cùng chiều với sự hội nhập, điều này cũng
  0,4%, tỷ giá hối đoái của Vietcombank đã hàm ý rằng khi nền kinh tế Việt Nam có độ
  tăng 0,2 – 0,6% và tỷ giá thị trường tự do mở tương đối lớn (mức độ hội nhập cao),
  đã tăng 0,5 – 0,6%. Trong khi các đồng tiền thị trường tài chính của Việt Nam sẽ tương
  khác trong khu vực có xu hướng giảm so đối nhạy cảm và dễ bị tổn thương trước các
  với đồng USD, Hình 1 cho thấy đồng VND tác động của các nhân tố bên ngoài. Kết quả
  cho thấy ổn định hơn nhiều (dù điều này có cũng cho thấy quá trình vận động và phát
  thể làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng triển của nền kinh tế Việt Nam (thể hiện
  hóa xuất khẩu Việt Nam). qua biến RGDP) cũng tác động và thúc đẩy
  Tóm lại, cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm quá trình phát triển của thị trường tài chính
  của NHNN có những ưu điểm rõ rệt, được Việt Nam. Kết quả nghiên cứu ước lượng
  đánh giá là giải pháp khá toàn diện, góp phần tác động đến tỷ giá cũng chỉ ra, khi nền kinh
  làm giảm đáng kể tình trạng đô la hóa và tế hội nhập trong giai đoạn 2000 – 2012, tỷ
  vàng hóa nền kinh tế, tác động tích cực đối giá VND/USD liên tục có xu hướng biến
  với sự ổn định trên thị trường ngoại hối, góp động, thể hiện đồng VND có xu hướng bị
  phần ổn định lạm phát. Tuy vậy, tỷ trọng của mất giá, với biên độ ngày càng mở rộng.
  từng đồng tiền trong rổ tiền tệ để tính toán tỷ Nghiên cứu kết luận nếu NHNN không có
  giá trung tâm không được công bố khiến các chính sách tiền tệ phù hợp và bản thân các
  doanh nghiệp khó khăn trong việc dự báo tỷ NHTM không có các giải pháp phòng ngừa

  Hình 2. Diễn biến tỷ giá hối đoái giai đoạn 2018- 2020
  Nguồn: NHNN, VCB

  8 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 9. TRẦN THỊ THU HÀ

  rủi ro tỷ giá (phát triển nghiệp vụ phái sinh) Việt Nam ở thời kỳ t;
  thì rủi ro trong quá trình hội nhập là rất lớn. RXit là tỷ giá hối đoái song phương danh
  nghĩa của quốc gia (khu vực) j và Việt
  4.2. Tính toán tỷ giá thực đa phương của Nam, đo bằng giá của 1 đơn vị tiền tệ của
  Việt Nam giai đoạn 2000-2019 nước (khu vực) j tính bằng tiền đồng Việt
  Nam (VND) ở thời kỳ t;
  Nghiên cứu này tính toán REER ở Việt Pit và Pt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của
  Nam giai đoạn 2000- 2019 theo công thức nước (khu vực) j và Việt Nam trong thời
  của OECD (2010). Tuy nhiên, khác với một kỳ t;
  số nghiên cứu đã thực hiện, trong công thức wit là tỷ trọng của đồng tiền nước j tại thời
  tính REER, tác giả sẽ tính tỷ trọng thương điểm t, tương ứng với tỷ trọng thương mại
  mại phân tách theo tỷ trọng theo kim ngạch của nước (hoặc khu vực) j trong tổng giá trị
  xuất khẩu (KNXK), kim ngạch nhập khẩu thương mại của Việt Nam với các đối tác
  (KNNK) hàng hóa và dịch vụ thay vì theo được xem xét trong thời kỳ t.
  tổng KNXNK hàng hóa của Việt Nam với Ở đây wit phản ánh tầm quan trọng thương
  các nước đối tác. Cụ thể, REER được tính mại tương đối của các nước đối tác j trong
  bằng công thức như sau: thị trường xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
  và dịch vụ của Việt Nam. wit được tính là
  trung bình trọng số giản đơn của tỷ trọng
  kim ngạch XK hàng hóa và dịch vụ của
  Việt Nam đến nước đối tác j trong tổng kim
  trong đó: ngạch XK hàng hóa của Việt Nam, sxit; và
  t là thời gian, tính theo tháng, quý hoặc tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa từ nước đối
  năm; tác j trong tổng KNNK hàng hóa của Việt
  n là số lượng các đối tác thương mại chính Nam, smit.
  của Việt Nam; wit = αtsxit + (1 – αt)smit
  REERt tỷ giá hối đoái thực đa phương của Tầm quan trọng tương đối giữa thị trường

  Accumulated Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
  Accumulated Response of DLOG(EXR) to DLOG(RGDP) Accumulated Response of DLOG(EXR) to D(OPEN)
  .100 .100

  .075 .075

  .050 .050

  .025 .025

  .000 .000

  -.025 -.025

  -.050 -.050
  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

  Hình 3: Phản ứng của tỷ giá USD/VND đối với sự hội nhập quốc tế
  Nguồn: Trần Thị Thu Hà (2014)

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 9

 10. Vai trò của tỷ giá hối đoái thực hiệu quả trong điều hành kinh tế vĩ mô và
  một số hàm ý chính sách

  xuất khẩu và nhập khẩu đối với Việt Nam, toán để sử dụng cho việc theo dõi biến
  αjt được xác định theo xuất khẩu của Việt động của tỷ giá hoặc tìm kiếm những kết
  Nam là tỷ trọng KNXK trong tổng KNXNK nối với các biến cơ bản của nền kinh tế thì
  của Việt Nam. Theo đó Σnj=1wjt = 1 REER cần được tính với tần suất dữ liệu
  Tỷ giá hối đoái song phương danh nghĩa cao hơn. Việc thu thập dữ liệu với tần suất
  là tỷ giá tính chéo được tính dựa trên tỷ càng cao sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn
  giá song phương của nước (khu vực) j với về sự biến động của các biến, giúp các nhà
  USD và tỷ giá của VND so với USD. Một hoạch định chính sách đưa ra những quyết
  sự gia tăng trong tỷ giá song phương phản định kịp thời hơn, song việc thu thập dữ
  ánh sự mất giá của VND so với đồng tiền liệu với tần suất và độ chính xác càng cao
  của quốc gia (khu vực) j. thì càng tốn kém. Bên cạnh đó, tần suất dữ
  Do tình trạng thiếu số liệu về NEER và liệu càng cao thì nhiễu sẽ nhiều hơn và có
  REER ở Việt Nam, cũng như những hạn những sai lệch không mong đợi so với xu
  chế về phạm vi và tần suất số liệu sử dụng hướng bình thường. Trong trường hợp này
  để tính NEER và REER trong các nghiên cần làm trơn số liệu và sử dụng tần suất
  cứu hiện có, tác giả sẽ khắc phục những thấp hơn cũng có ưu điểm của nó. Ngoài ra,
  hạn chế trên bằng cách tính lại các chỉ số do một số khó khăn về sự sẵn có và độ tin
  này số liệu có tần suất cao hơn và/hoặc cậy của số liệu, tác giả tiến hành ước lượng
  phạm vi rộng hơn. REER ở Việt Nam theo số liệu quý, từ quý
  Về phạm vi các nước được sử dụng: Khi 1/2000 đến quý 4/2019.
  xem xét các đối tác thương mại đưa vào để Kết quả tính toán cho thấy, xu hướng biến
  xác định tỷ trọng thương mại, tổng thương động của REER được mô tả như Hình 4.
  mại của các đối tác càng lớn thì càng phản Kết quả xác định REER dựa trên đánh giá
  ánh chính xác REER. Tác giả đã lựa chọn sức mua thông qua chỉ số giá tiêu dùng cho
  tỷ giá song phương với 32 đồng tiền của thấy nếu năm 2000 được coi là năm cơ sở
  50 đối tác thương mại lớn nhất của Việt với chỉ số là 100 thì tới năm 2019, chỉ số
  Nam (trong đó có 19 đối tác sử dụng đồng REER là 75,86, có nghĩa là VND có xu
  tiền chung Châu Âu, đồng EUR và Trung hướng lên giá khoảng 24,14%.
  Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Trong giai đoạn từ năm 2000 – 2002, sức
  Đài Loan, Thái Lan, Malaixia, Úc, Hồng mua đa phương của VND tương đối ổn
  Công, Indonexia, Ấn Độ, Anh, Campuchia, định, sau đó có xu hướng mất giá từ năm
  Philipin, Nga, Tiểu vương quốc Ả rập, Thụy 2003 – 2008, nguyên nhân xuất phát từ sự
  Sỹ, Canađa, Braxin, Achentina, Ả rập Xê neo giữ danh nghĩa VND với USD trong
  út, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Phi, Thụy Điển, Lào, khi đó đồng USD có xu hướng mất giá so
  Mêxico, Niu Di lân, Israel, Đan Mạch, Chi với các đồng tiền của các đối tác thương
  lê). Tỷ trọng thương mại của nhóm đối tác mại quan trọng của Việt Nam như Trung
  này hàng năm đều chiếm trên 98% tổng giá Quốc, Nhật Bản… Sau năm 2008, đặc biệt
  trị thương mại của Việt Nam với các nước là sau 2011, nền kinh tế Việt Nam có tỷ
  trên thế giới. lệ lạm phát cao hơn so với các nước khác
  Về phạm vi thời gian và tần suất số liệu: trong khu vực, trong khi đồng USD có
  Chinn (2005) và UBKTQH và UNDP xu hướng lên giá với các đồng tiền mạnh
  (2012) chỉ ra rằng tùy theo mục đích sử trên thế giới như Nhân dân tệ, Yên Nhật,
  dụng, việc tính REER sẽ dựa vào tần suất Euro nhờ khả năng phục hồi của nền kinh
  dữ liệu khác nhau. Nếu REER được tính tế Mỹ sau khủng hoảng 2008 trong bối

  10 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 11. TRẦN THỊ THU HÀ

  cảnh khủng hoảng nợ công ở
  Châu Âu, nên tỷ giá REER của
  Việt Nam cũng lên giá, trong khi
  nếu so sánh tỷ giá song phương
  của VND với USD thì VND
  mất giá so với USD trong năm
  2011. Như vậy, có thể thấy, sự
  neo giữ VND với USD về mặt
  danh nghĩa tất yếu làm giảm sức
  Hình 4. Tỷ giá hối đoái hiệu quả thực của Việt Nam
  cạnh tranh của hàng hóa Việt
  Nguồn: Tính toán của tác giả
  Nam trên thị trường quốc tế và
  không cho thấy đầy đủ tín hiệu
  thị trường của tỷ giá. Từ năm 2016 đến bản quyền sử dụng từ năm 2013 đến nay.
  nay, sức mua đa phương của VND tương Mô hình NIGEM của NIESR chủ trì xây
  đối ổn định và có xu hướng lên giá so với dựng và phát triển, là một mô hình toàn cầu
  các đồng tiền khác, kể cả trong năm 2018, được hầu hết các quốc gia trong khối OECD
  trong khi đó nếu so sánh với tỷ giá trung và nhiều nước ngoài khối OECD sử dụng
  tâm trong khoảng thời gian này, VND vẫn và được mô hình hóa một cách riêng biệt
  mất giá so với 8 đồng tiền trong giỏ tiền tệ dưới dạng một khối trong mô hình. Mô hình
  trong tỷ giá trung tâm. được thiết kế theo đặc điểm kinh tế của từng
  Kết quả tính toán REER cho ta thông tin đầy quốc gia của khối, theo nhóm các nước của
  đủ và thực tế hơn về sức mua đa phương của khối, theo từng nước riêng biệt trong khối
  đồng VND trong giai đoạn 2000 – 2019, do và chung cho cả thế giới. Mô hình NIGEM
  đó sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cụ cũng bao hàm một số mô hình con, riêng
  thể trong việc phân tích, ra quyết định, đánh biệt cho các nước ngoài khối OECD như
  giá các biện pháp chính sách kinh tế vĩ mô các nước BRICS, Indonesia, Singapore,…
  và các chính sách liên quan đến tỷ giá. và Việt Nam.
  Block Vietnam trong mô hình NIGEM
  4.3. Mô phỏng so sánh tác động của tỷ giá hối được các chuyên gia của NIESR và Trung
  đoái thực đa phương và tỷ giá song phương tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – xã hội
  quốc gia phát triển với phiên bản đầu tiên
  Trên cơ sở tính toán REER, nghiên cứu thực được hoàn thành trong tháng 5/2013. Phần
  hiện mô phỏng tác động của việc tăng 1% còn lại của thế giới được mô hình hóa theo
  REER và tỷ giá song phương VND/USD các nhóm khu vực, cũng như các nền kinh
  trong năm 2020 đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ tế khác. Nhìn chung, tất cả các mô hình
  mô đồng thời mô phỏng tác động của một riêng cho các nước hay khu vực đều bao
  biến động tài chính trên thế giới (Mỹ tăng gồm các khối chính sau: khối các thành
  lãi suất cơ bản) đến REER và tỷ giá VND/ phần cầu nội địa, thường gọi là cầu nội địa;
  USD thông qua việc sử dụng mô hình kinh khối xuất nhập khẩu hay còn gọi là khối cầu
  tế lượng toàn cầu (NIGEM) – mô hình được bên ngoài; khối cung bao gồm sản lượng,
  xây dựng và phát triển bởi Viện Nghiên cứu chi phí và giá cả; khối tài khoản vãng lai
  kinh tế xã hội của Anh (NISER) và được và tài sản ròng nước ngoài. Với chức năng
  Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã thực hiện các mô phỏng, dự báo tác động
  hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mua từ các biến động kinh tế thế giới đến Việt

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 11

 12. Vai trò của tỷ giá hối đoái thực hiệu quả trong điều hành kinh tế vĩ mô và
  một số hàm ý chính sách

  Nam và các chính sách đến các
  chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt
  Nam, mô hình này đang được
  sử dụng trong rất nhiều các báo
  cáo định kỳ và đột xuất của Bộ
  Kế hoạch đầu tư trình Chính
  phủ.
  Mô phỏng 1: Tăng tỷ giá song
  Hình 5. Tác động của việc tăng 1% tỷ giá song
  phương VND/USD và REER
  phương VND/USD và tỷ giá thực đa phương đến tăng
  1%
  trưởng kinh tế Việt Nam
  Theo nguyên lý lý thuyết, đối
  Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên mô hình NIGEM
  với tỷ giá song phương, khi tỷ
  giá tăng thì hàng hóa xuất khẩu
  trong nước sẽ đắt hơn hàng hóa nước ngoài USD 1% trong năm 2020) đến REER và
  khiến xuất khẩu giảm, từ đó khiến GDP tỷ giá song phương cũng cho thấy việc sử
  giảm theo nhưng đối với trường hợp REER dụng REER sẽ là cơ sở tham khảo quan
  thì việc tăng REER lại có tác động tích cực trọng trong điều hành tỷ giá và chính sách
  đến xuất khẩu và GDP. Kết quả chạy mô kinh tế vĩ mô. Cụ thể, về mặt nguyên lý lý
  phỏng tác động của việc tăng tỷ giá song thuyết khi xem xét tỷ giá song phương, ví
  phương VND/USD và REER trên cơ sở mô dụ VND/USD thì khi Fed nâng lãi suất sẽ
  hình NIGEM (Hình 5) cũng cho thấy nếu khiến đồng USD tăng giá và tỷ giá VND/
  tăng 1% REER có thể khiến GDP của Việt USD sẽ tăng do đồng VND mất giá tương
  Nam tăng lên 0,04%. Điều này cho thấy đối so với đồng USD. Tuy nhiên, nếu xét
  việc chỉ sử dụng tỷ giá song phương để đưa theo REER thì đồng VND lại tăng giá.
  ra quyết sách điều hành chính sách tỷ giá là Kết quả mô phỏng cho thấy REER là cơ
  chưa đủ. Kết quả này cũng đã được minh sở tham khảo hữu ích, nếu chỉ dùng tỷ giá
  chứng qua một số nghiên cứu thực nghiệm song phương giữa VND và USD thì chưa
  nghiên cứu cho Việt Nam như Nguyễn đủ để có thể đưa ra những quyết sách trong
  Thanh Bình, Hồ Lê Nguyệt Cầm, Đỗ Trịnh điều hành kinh tế vĩ mô nói chung và chính
  Quỳnh Như (2019)3, theo đó kết luận tồn sách tỷ giá nói riêng, đặc biệt trong bối
  tại mối quan hệ dương giữa REER và tốc cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày
  độ tăng GDP ở các nước đang phát triển, càng sâu rộng.
  trong đó có Việt Nam, cụ thể REER gia
  tăng 1% sẽ có tác động tích cực làm tăng 5. Kết luận và khuyến nghị
  trưởng GDP của 5 quốc gia tăng 16,2%.
  Mô phỏng 2: Đánh giá tác động của cú sốc Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng điều hành
  Mỹ tăng lãi suất đến tỷ giá song phương và tỷ giá hối đoái của Việt Nam giai đoạn
  REER 2000-2019, dựa vào việc tính toán REER
  Trên cơ sở sử dụng mô hình NIGEM đánh của Việt Nam, phân tích vai trò của REER
  giá tác động của một biến động tài chính qua các nghiên cứu thực nghiệm, thực hiện
  thế giới (Mỹ tăng lãi suất cơ bản đồng mô phỏng tác động của REER và tỷ giá
  song phương VND/USD đến các biến số
  3
  “Tác động của tỷ giá hối đoái đến tăng trưởng kinh kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng của biến số vĩ
  tế – Từ trường hợp các quốc gia ASEAN” – Trường Đại mô đến 2 loại tỷ giá trên ở Việt Nam, có
  học Văn Lang (11/2019).

  12 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 13. TRẦN THỊ THU HÀ

  hay quá thấp để làm cơ
  sở để điều chỉnh tỷ giá là
  phá giá hay nâng giá đồng
  tiền. Điều này có ý nghĩa
  và vai trò quan trọng
  trong công tác hoạch
  định chính sách kinh tế
  vĩ mô nói chung và chính
  sách tài khóa, tiền tệ cũng
  như chính sách tỷ giá của
  Việt Nam nói riêng, giúp
  Hình 6. Tác động của việc Mỹ tăng lãi suất đến tỷ giá song Chính phủ và hệ thống
  phương VND/USD và tỷ giá thực đa phương các Ngân hàng Việt Nam
  Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên mô hình NIGEM có được những thông tin
  quan trọng về hiện trạng
  thể thấy: cũng như tương lai tiền đồng.
  – Chính sách điều hành tỷ giá đóng vai trò – Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ
  vô cùng quan trọng trong điều hành kinh tế quan quản lý nhà nước, cơ quan thống kê
  vĩ mô. Nhìn từ kinh nghiệm các nước, Việt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thông
  Nam chưa thể thả nổi hoàn toàn nhằm tránh tin kinh tế – xã hội một cách chuyên nghiệp,
  việc VND mất giá quá lớn, ảnh hưởng đến cập nhật và tin cậy để có nguồn thông tin
  sự ổn định của nền kinh tế. Việc lựa chọn tốt hỗ trợ cho công tác tính toán và dự báo
  neo tỷ giá VND theo một rổ tiền tệ là cần tỷ giá hối đoái.
  thiết và phù hợp. Trên thực tế, NHNN đã Nghiên cứu này dừng lại ở việc xem xét
  công bố áp dụng chế độ tỷ giá này được vai trò của REER trong công tác điều hành
  gần 5 năm. Trong bối cảnh Việt Nam hội tỷ giá. Việc sử dụng mô hình kinh tế lượng
  nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế NIGEM để so sánh tỷ giá song phương và
  thế giới, cần tham khảo ứng dụng các công REER cũng chỉ phản ánh được một phần
  cụ khác như REER, gắn với việc sử dụng biến động của tỷ giá (do Việt Nam đang sử
  nhiều đồng tiền hơn trong rổ tiền tệ tham dụng cơ chế tỷ giá trung tâm gồm 8 đồng
  chiếu và nhiều đối tác thương mại hơn, từ tiền), mặc dù đồng USD chiếm cấu phần và
  đó có thêm thông tin để thực hiện điều hành có ảnh hưởng lớn nhất khiến có quan điểm
  tỷ giá chủ động, hiệu quả và phù hợp với cho rằng VND vẫn chủ yếu neo với đồng
  xu thế. USD. Nghiên cứu có ý nghĩa là tiền đề cho
  – Ứng dụng thêm REER để ước tính tỷ giá nghiên cứu tiếp theo về tỷ giá cân bằng, sai
  cân bằng và sai lệch tỷ giá- phản ánh đồng lệch tỷ giá và đánh giá các tác động của sai
  tiền đang xem xét được định giá quá cao lệch tỷ giá đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

  Tài liệu tham khảo
  Cheng, F., and D. Orden. (2005). Exchange rate misalignment and its effects on agricultural producer support
  estimates: Empirical evidence from India and China. MTID Discussion Paper 81. Washington, D.C.:
  International Food Policy Research Institute.
  Chinn, M.D, (2002), “The Measurement of Real Effective Exchange Rate: A survey and Applications to East Asia” ,
  University of California, Santa Cruz.
  De Gregorio và Worf (1994), “Terms of Trade, Productivity, and the Real Exchange Rate”.

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 13

 14. Vai trò của tỷ giá hối đoái thực hiệu quả trong điều hành kinh tế vĩ mô và
  một số hàm ý chính sách

  Jongwanich, Juthathip (2009), “Equilibrium Real Exchange rate,củaMisalignment,
  Việt Namand ■ Export Performance in
  Developing Asia” , ADB Economics Working Paper Series, N0. 151.
  Hsieh, D. (1982), “The Determination of the Real Exchange Rate: The Productivity Approach”, Journal of
  International Economics, Vol.12,pp.335-362. .
  Hsieh, D. (1982), “The Determination of the Real Exchange Rate: The Productivity Approach”, Journal of
  International Economics, Vol.12,pp.335-362.
  Nguyen Tran Phuc and Nguyen Duc-Tho (2009), “Exchange Rate Policy in Vietnam, 1985–2008”, https://www.
  researchgate.net/journal/0217-4472_Asean_Economic_Bulletin
  Nguyễn Thanh Bình, Hồ Lê Nguyệt Cầm, Đỗ Trịnh Quỳnh Như (2019) “Tác động của tỷ giá hối đoái đến tăng trưởng
  kinh tế – Từ trường hợp các quốc gia ASEAN”, Tạp chí Tài chính.
  MacDonald, R., (2000), “Concepts to calculate equilibrium exchange rates: An overview”, Discussion paper 3/00,
  Deutsche Bunndesbank
  Soutar và Santoya (2011), “Estimating the Real Effective Exchange Rate (REER) for Belize”, Research Department,
  Central Bank of Belize.
  Trần Thị Thu Hà (2014). “Ứng dụng mô hình lớp VAR trong phân tích, đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế
  đến quy mô và rủi ro của thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2000-2012”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp
  Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  Trần Thị Thanh Huyền (2018) “Chính sách tỷ giá hối đoái trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án
  tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà nội.
  Ray Barrell, Amanda Choy, Dawn Holland and Rebecca Rile, 1/2005. The Sterling Effective Exchange Rate and other
  Measures of UN Competitiveness. National Institute Economic Review.
  UBKTQH và UNDP tại Việt Nam (2012), Tỷ giá hối đoái giai đoạn 2000-2011: Mức độ sai lệch và tác động đối với
  xuất khẩu. Nhà xuất bản Tri thức.
  Nguyen Thi Thu Hang (2011), “Exchange Rate Policy in Vietnam 2000-2011: Determination, Misallignment, Impact
  on Exports and Policy Dimension,” Report RS-01 Economic Committee of Vietnam National Assembly and
  UNDP Vietnam
  Zhang, X. (2002). Equilibrium and misalignment: An assessment of the RMB exchange rate from 1978 to 1999.
  Stanford University Working Paper 127. Stanford, Calif.
  Các nguồn dữ liệu từ Direction of Trade Statistics (DOT); International Financial Statistics (IFS) của Quỹ Tiền tệ
  Quốc tế IMF.
  Số liệu Niên giám thống kê 2020 của Tổng cục Thống kê (GSO).

  14 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

Download tài liệu Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách File Word, PDF về máy