[Download] Tải Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam

Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam
Nội dung Text: Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam

Download


Bài viết trình bày cơ sở lý thuyết làm cơ sở xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu; giới thiệu phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận; kết luận từ kết quả nghiên cứu vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính.

Bạn đang xem: [Download] Tải Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam

 1. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573
  Open Access Full Text Article Bài nghiên cứu

  Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin
  kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam

  Võ Văn Nhị* , Đậu Thị Kim Thoa

  TÓM TẮT
  Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ với kinh tế thế giới nên việc cung cấp thông tin
  kế toán tài chính (TTKTTC) minh bạch đang trở thành một áp lực rất lớn đối với các đơn vị thuộc
  Use your smartphone to scan this
  khu vực công. Hơn nữa, nhà nước đang thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế tự chủ tài chính trong khu vực
  QR code and download this article công nhằm giảm gánh nặng ngân sách nhà nước (NSNN), lúc này nhà quản lý là người có vai trò
  chủ chốt trong việc quyết định các vấn đề về tổ chức, bộ máy, nhân sự, hoạt động và tài chính
  của đơn vị. Vì vậy để nâng cao minh bạch TTKTTC trong khu vực công thì sự hỗ trợ của nhà lãnh
  đạo ảnh hưởng đáng kể đến minh bạch TTKTTC. Mô hình nghiên cứu có dạng SEM và áp dụng kỹ
  thuật phân tích PLS – SME với sự hỗ trợ của phần mềm Smart PLS 3.2.7 để kiểm định các giả thuyết
  nghiên cứu. Kết quả phân tích dữ liệu từ 164 đơn vị công tại Việt Nam khẳng định rằng sự hỗ trợ
  của nhà lãnh đạo có những tác động trực tiếp đến hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT), thể hiện
  qua các mối quan hệ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhân tố gồm sự am hiểu của kế toán trưởng,
  mức độ đáp ứng của thiết bị phần cứng, mức độ đáp ứng của phần mềm và mức độ đáp ứng của
  công nghệ truyền thông. Những nhân tố này chính là biến trung gian trong sự tác động của sự hỗ
  trợ của nhà lãnh đạo đến minh bạch TTKTTC.
  Từ khoá: minh bạch thông tin tài chính, kế toán khu vực công, sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo

  GIỚI THIỆU đạo của đơn vị giữ vai trò quan trọng trong việc quyết
  định các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ,
  Đơn vị công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN)
  tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị. Vai
  để cung cấp dịch vụ công cho xã hội, do đó minh
  trò chủ chốt của nhà quản lý đối với mức độ minh
  bạch TTKTTC trong khu vực công có vai trò rất quan
  bạch thông tin của đơn vị công được khám phá trong
  trọng để giúp nhà nước kiểm tra liệu rằng các đơn
  nhiều nghiên cứu 5 và thể hiện qua những cam kết hỗ
  vị này có sử dụng nguồn NSNN hiệu quả hay không.
  trợ của nhà lãnh đạo về việc tham gia vào quá trình
  Trên cơ sở đó nhà nước có các quyết định phù hợp
  xây dựng các chiến lược và tổ chức thực hiện HTT-
  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM trong phân bổ nguồn lực và phát triển nền kinh tế.
  TKT 6 ; Hỗ trợ nguồn nhân lực và tài chính cần thiết
  Hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo
  Liên hệ để triển khai HTTTKT; Tham gia vào việc ban hành
  hướng công nghiệp hóa tăng cường hội nhập với kinh
  Võ Văn Nhị, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM các chính sách liên quan đến hệ thống kiểm soát nội
  tế thế giới thì việc các đơn vị công cung cấp TTKTTC bộ trong HTTTKT 6 . Chính từ những lý do trên, việc
  Email: nhi_vo1958@yahoo.com
  minh bạch được xem như là một chiến lược để thu hút nhận diện mối quan hệ tác động của nhà lãnh đạo
  Lịch sử đầu tư trong nước lẫn quốc tế 1,2 trong những cam kết đến minh bạch TTKTTC của các đơn vị công có ý
  • Ngày nhận: 18/6/2019 ràng buộc nếu muốn thu hút các khoản tài trợ và viện
  • Ngày chấp nhận: 15/10/2019 nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy minh bạch TTKTTC
  trợ 3 . Tuy nhiên, Việt Nam đang đối mặt với nhiều trong khu vưc công tại Việt Nam. Cho đến nay hướng
  • Ngày đăng: 31/3/2020
  vấn đề tiêu cực và đặc biệt là tham nhũng khi mà chỉ nghiên cứu này rất được quan tâm nghiên cứu ở nhiều
  DOI : 10.32508/stdjelm.v4i1.600
  số công khai ngân sách và chỉ số tham nhũng của Việt quốc gia trên thế giới. Còn khu vực công tại Việt Nam
  Nam luôn ở mức thấp trong bảng xếp hạng toàn cầu 4 . vẫn chưa có nghiên cứu nào được thực hiện, trong khi
  Những thực trạng này đã làm cho Nhà nước khó kiểm cơ chế tổ chức, quản lý và hoạt động của đơn vị công
  tra, giám sát mức độ hữu hiệu và hiệu quả trong việc Việt Nam có nhiều đặc thù so với khu vực công của
  Bản quyền
  sử dụng NSNN, niềm tin của công chúng, nhà tài trợ, các nước trên thế giới.
  © ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố
  mở được phát hành theo các điều khoản của
  viện trợ, nhà đầu tư…giảm sút nghiêm trọng. Nội dung tiếp theo của bài viết là trình bày cơ sở
  the Creative Commons Attribution 4.0 Trong xu thế phát triển hiện nay, chính sách của nhà lý thuyết làm cơ sở xây dựng giả thuyết và mô hình
  International license. nước đang thúc đẩy mạnh mẽ tính tự chủ của đơn nghiên cứu. Sau đó là phần giới thiệu phương pháp
  vị công nhằm giảm gánh nặng cho NSNN cũng như nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận. Cuối
  nâng cao chất lượng dịch vụ công. Do đó, người lãnh cùng sẽ trình bày kết luận từ kết quả nghiên cứu.

  Trích dẫn bài báo này: Nhị V V, Thoa D T K. Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch
  thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. – Eco. Law Manag.;
  4(1):562-573.

  562

 2. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573

  CƠ SỞ LÝ THUYẾT hiện của thông tin và khả năng truy cập thông tin 19 .
  Theo cách phân loại này, Lee và cộng sự đã xác định
  Minh bạch TTKTTC thông tin chất lượng khi đáp ứng được 15 yêu cầu, cụ
  Trong khu vực công luôn tồn tại mối quan hệ phức thể: phù hợp, số lượng thích hợp, đầy đủ, khách quan,
  tạp giữa nhà nước, nhà tài trợ, nhà quản lý và người không có sai sót, dễ hiểu, khả năng giải thích rõ, trình
  hưởng lợi. Để giảm thiểu thông tin bất cân xứng giữa bày súc tích, kịp thời, nhất quán, dễ dàng xử lý, có thể
  người quản lý và người hưởng lợi thì các nhà quản lý tin cậy, sự phổ biến, có thể tiếp cận, và bảo mật 19 .
  công phải phát tín hiệu cung cấp thông tin hữu ích đến Trong khu vực công, minh bạch TTKTTC còn liên
  các đối tượng sử dụng có liên quan bằng cách công quan đến trách nhiệm giải trình 20 . Nó đề cập đến
  bố TTKTTC minh bạch 7 . Mặc dù minh bạch là một nghĩa vụ của chính phủ trả lời cho công dân thông
  đặc tính mong muốn của Báo cáo kế toán, thuật ngữ qua việc công bố tình hình sử dụng nguồn lực công
  “minh bạch” không được định nghĩa rõ ràng, thậm chí theo cách giúp người dân có thể đánh giá tính hiệu
  trong thời kỳ khủng hoảng tài chính kêu gọi nâng cao quả của nó 21 . Liên kết thông tin với trách nhiệm giải
  minh bạch Báo cáo kế toán. Và đến nay, minh bạch trình sẽ làm thông tin sẵn có 22 .
  TTKTTC vẫn được đánh giá theo nhiều tiêu chí khác
  Như vậy, tổng quan lý thuyết đã xác định được 03 tiêu
  nhau 8 . Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra là những thành
  chuẩn chung tạo nên minh bạch TTKTTC là công bố
  phần nào để đo lường minh bạch TTKTTC của các
  thông tin, chất lượng thông tin, và trách nhiệm giải
  đơn vị công vẫn chưa được trả lời thống nhất, đặc biệt
  trình 14,22 . Kết quả của minh bạch thông tin sẽ làm
  là ít nghiên cứu thực nghiệm thực hiện tại các quốc gia
  giảm đáng kể tình trạng tham nhũng trong khu vực
  mới nổi, điển hình như Việt Nam.
  công và gia tăng chất lượng dịch vụ công 23 – Đây là
  Trong giai đoạn đầu nghiên cứu về minh bạch TTK-
  02 vấn đề đang là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ
  TTC, các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào công
  chính phủ nào trên toàn thế giới để thúc đẩy đất nước
  bố thông tin (như Zimmerman, 1977; Cheng, 1992;
  phát triển 24 .
  Jaggi và Low, 2000; Archambault và Archambault,
  2003) 9–12 . Các nghiên cứu dựa trên tính triết lý của
  Các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch TTK-
  minh bạch, xem thông tin công bố cởi mở, sẵn có như
  TTC
  một “tín hiệu” của minh bạch 13 . Theo hướng tiếp cận
  này minh bạch nhấn mạnh đến sự sẵn có của thông tin Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của minh bạch TTKTTC đến
  và khả năng tiế p cận thông tin của người sử dụng 14 . sự phát triển kinh tế của một quốc gia cũng như kinh
  GRI cũng khẳng định thông tin công bố phải rõ ràng, tế toàn cầu đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu không
  kịp thời, trong một định dạng và ngôn ngữ phù hợp ngừng tìm kiếm các nhân tố ảnh hưởng đến minh
  với đối tượng sử dụng 15 . bạch TTKTTC trong suốt thời gian qua. Các tác giả
  Sang thế kỷ 21, đặc biệt vào cuối năm 2008 khủng đã dựa trên lý thuyết ngẫu nhiên và lý thuyết thể chế
  hoảng tài chính thế giới xảy ra mà một trong những đã nhận diện được khá đa dạng các nhân tố bên trong
  nguyên nhân chính gây nên là do sự thiếu minh bạch lẫn bên ngoài ảnh hưởng đến minh bạch TTKTTC.
  TTKTTC. Các nhà nghiên cứu lẫn các tổ chức kinh tế Theo lý thuyết thể chế, những nhân tố tác động bên
  quốc tế nhận ra công bố thông tin chưa đủ để đảm bảo ngoài tạo áp lực buộc đơn vị phải thay đổi, cơ cấu,
  minh bạch. Minh bạch là phải cung cấp thông tin chấ tổ chức lại đơn vị để có thể cung cấp TTKTTC minh
  t lượng chứ không phải là số lượng 16 . Danh tiếng và bạch đáp ứng yêu cầu của xã hội đặt ra 5 . Các đơn
  niềm tin của công chúng đối với đơn vị công có thể bị vị không thể tránh khỏi tác động cũng như không
  mất vĩnh viễn nếu chất lượng dữ liệu công bố thấp 17 . thể kiểm soát sự ảnh hưởng của các nhân tố này, tuy
  Tuy nhiên, những tiêu chí đo lường chất lượng TTK- nhiên, những nhân tố bên ngoài này sẽ không ảnh
  TTC vẫn chưa được thống nhất. Theo Khuôn mẫu lý hưởng lâu dài đến minh bạch TTKTTC 25 . Mà chính
  thuyết kế toán của IPSASB một khi công bố Báo cáo kế những nhân tố nội bộ mới là cái chủ chốt để đơn vị
  toán chất lượng, minh bạch TTKTTC và trách nhiệm quyết định mức độ thay đổi về hoạt động, tổ chức hệ
  giải trình của đơn vị sẽ tăng lên 18 . Đặc điểm chất thống bên trong đơn vị và kết quả của nó sẽ tác động
  lượng TTKTTC được ban hành bởi IPSASB gồm 05 lâu dài, trực tiếp đến hệ thống thông tin và mức độ
  tiêu chí: phù hợp, trình bày trung thực (đầy đủ, khách công bố thông tin của đơn vị 25 . Muốn tạo ra TTK-
  quan, không có sai sót), có thể so sánh được, dễ hiểu, TTC minh bạch nhất thiết phải tồn tại một HTTTKT
  kịp thời, và có thể kiểm chứng được 18 . Lee và cộng đạt chất lượng 26 , nhưng mỗi tổ chức có một HTT-
  sự cho rằng thông tin đảm bảo chất lượng khi thông TKT riêng biệt phụ thuộc vào đặc điểm của tổ chức
  tin phản ánh được 4 tính chất: Bản chất bên trong đó 27 . Đơn vị muốn thay đổi HTTTKT phải có đủ con
  của thông tin; Bối cảnh của thông tin; Hình thức thể người và phương tiện vật chất để thực hiện 5 . Theo

  563

 3. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573

  Laudon và Laudon, HTTTKT gồm các thành phần vật TTKTTC. Hầu hết các nhà nghiên cứu đã vận dụng
  chất và phi vật chất kết nối hòa hợp với nhau để thu lý thuyết đại diện, lý thuyết thông tin bất cân xứng để
  thập, xử lý, và cung cấp thông tin 28 . Một cách chi giải thích vai trò của người quản lý trong việc quyết
  tiết hơn, các thành phần HTTTKT gồm nhân lực và định chất lượng thông tin công bố cũng như mức độ
  hệ thống kỹ thuật (phần cứng, phần mềm, và công công bố thông tin tự nguyện tại đơn vị công 5,9 . Vai
  nghệ truyền thông). Kết quả nghiên cứu tình huống trò của nhà lãnh đạo thường được thể hiện qua việc
  của Xu và cộng sự cũng khẳng định sự tương tác giữa hỗ trợ đảm bảo đủ nguồn nhân lực và tài chính cần
  con người, hệ thống, và tổ chức rất quan trọng trong thiết để tổ chức HTTTKT và khuyến khích sự tham
  việc triển khai hệ thống và giúp tạo ra thông tin chất gia và phát triển thái độ tích cực của nhân viên trong
  lượng 25 . Tất cả các HTTTKT đều cần con người, việc cung cấp TTKTTC minh bạch 6,31 . Trên cơ sở
  phần cứng, phần mềm, và nguồn lực mạng để thực những lập luận này, giả thuyết thứ nhất được giả định
  hiện thu thập dữ liệu đầu vào, xử lý, xuất, lưu trữ dữ như sau:
  liệu, và kiểm soát các hoạt động để chuyển đổi các dữ H1: Sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo tác động tích cực đến
  liệu thành thông tin 29 . Trong đó, với đặc điểm thông minh bạch TTKTTC của đơn vị công.
  tin bất cân xứng luôn tồn tại trong khu vực công, vai
  Sự am hiểu của kế toán trưởng
  trò chủ chốt của nhà quản lý trong việc quyết định
  mức độ minh bạch TTKTTC của đơn vị công được Kế toán trưởng đóng vai trò chính yếu trong việc tham
  khẳng định trong nhiều nghiên cứu 5 . Đồng thời cũng gia trực tiếp vào HTTTKT để tạo lập TTKTTC. Kế
  không thể thiếu vai trò của kế toán trưởng, đối tượng toán trưởng cũng là một thành viên của ban lãnh
  trực tiếp tham gia vào tổ chức thực hiện HTTTKT 30 . đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức,
  Từ tổng quan lý thuyết nền và kết quả của các nghiên điều hành lĩnh vực kế toán và hỗ trợ ban lãnh đạo
  cứu trước có thể kết luận rằng nhà quản lý, kế toán trong việc lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động tài
  chính của đơn vị 6 . Để thực hiện tốt vai trò và trách
  trưởng và cơ sở hạ tầng kế toán (phần cứng, phần
  nhiệm này, các nghiên cứu trước thường đề cập sự
  mềm và công nghệ truyền thông) có vai trò quan trọng
  hiểu biết về chuyên môn và kinh nghiệm về kế toán,
  trong việc cung cấp TTKTTC minh bạch.
  hệ thống thông tin, và năng lực quản lý của kế toán
  Tuy nhiên, đơn vị công ở Việt Nam có nhiều điểm đặc
  trưởng 6,32,33 .
  thù so với khu vực tư cũng như khu vực công trên thế
  Kế toán trưởng chịu sự quản lý trực tiếp từ nhà lãnh
  giới. Sự khác biệt ở đây là do các quy định về cơ cấu tổ
  đạo đơn vị nên hành vi và thái độ của kế toán trưởng
  chức nói chung và cơ chế quản lý tài chính nói riêng.
  bị tác động đáng kể bởi nhà lãnh đạo. Một khi nhà
  Nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong quản lý hoạt
  quản lý phát huy giá trị đạo đức, cung cấp tầm nhìn
  động, tổ chức của đơn vị nhưng đơn vị lại chịu sự chi
  rõ ràng, nhiệm vụ, và thái độ tích cực đến nhân viên
  phối đáng kể từ Nhà nước. Việc đầu tư tài chính phát
  thì có thể thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các nhân
  triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng phục vụ cho
  viên trong khu vực công 34 .
  công tác kế toán của từng đơn vị bị ảnh hưởng bởi cơ
  Từ đây hai giả thuyết tiếp theo được xây dựng như
  chế quản lý tài chính công. Mức độ nhà lãnh đạo có sau:
  quyền tự quyết định các hoạt động, tổ chức bộ máy, H2: Sự am hiểu của kế toán trưởng tác động tích cực
  thu chi tài chính của đơn vị công hoàn toàn bị chi phối đến minh bạch TTKTTC của đơn vị công.
  bởi mức độ tự chủ tài chính của đơn vị đó. Do đó, mặc H3: Sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo tác động tích cực đến
  dù về mặt lý thuyết các nhân tố này có thể được xác sự am hiểu của kế toán trưởng.
  định có ảnh hưởng đến minh bạch TTKTTC nhưng
  trên thực tế liệu chúng có thực sự tác động và tác động Cơ sở hạ tầng
  ở mức độ như thế nào đến minh bạch TTKTTC của Để thực hiện HTTTKT cần có sự phối hợp giữa con
  đơn vị công tại Việt Nam?. Để trả lời cho những câu người, phần cứng, phần mềm, và nguồn lực mạng để
  hỏi này, các nhân tố sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo, sự am thu thập dữ liệu, xử lý, lưu trữ dữ liệu, và kiểm soát
  hiểu của kế toán trưởng, mức độ đáp ứng của phần các hoạt động để chuyển đổi các dữ liệu thành thông
  cứng, mức độ đáp ứng của phần mềm, và mức độ đáp tin 29 . Trong đó:
  ứng của công nghệ truyền thông cần phải được kiểm Phần cứng: là các thiết bị được sử dụng để xử lý thông
  định trong bối cảnh đơn vị công Việt Nam. tin và lưu trữ dữ liệu, như máy tính, máy in, máy Fax,
  máy photo… Đặc biệt, hệ thống máy tính có vai trò
  Sự hỗ trợ của ban lãnh đạo quan trọng trong việc trợ giúp xử lý kế toán nhanh
  Vai trò của nhà quản lý đối với sự thay đổi của đơn vị chóng và chính xác hơn, từ đó có thể cung cấp TTK-
  được nhiều tác giả đề cập khi nghiên cứu về công bố TTC kịp thời hơn.

  564

 4. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573

  Phần mềm: ứng dụng phần mềm trong công tác kế PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  toán giúp nâng cao khả năng thu thập, xử lý, lưu trữ
  Phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng để
  dữ liệu hiệu quả hơn, và sẽ làm cho TTKTTC có chất
  xác định thang đo các khái niệm nghiên cứu và mô
  lượng hơn 35 . Thực hiện công tác kế toán trên phần
  hình nghiên cứu. Mô hình nghiên cứu gồm 06 khái
  mềm có nhiều ưu điểm so với kế toán thủ công, cụ
  niệm nghiên cứu tiềm ẩn và thang đo của các khái
  thể là: (1) Các sai sót được giảm thiểu; (2) HTTTKT
  niệm này đều được xây dựng và kiểm định từ các
  hoạt động hiệu quả hơn vì tránh được sự trùng lắp
  nghiên cứu trước trên thế giới. Quy trình dịch thuật
  giữa các phần hành kế toán khác nhau do việc chia sẻ
  áp dụng theo Brislin gồm ba bước: thứ nhất dịch bảng
  dữ liệu/ thông tin kém; (3) Tiết kiệm được chi phí vì
  câu hỏi gốc từ tiếng Anh sang tiếng Việt; sau đó dịch
  hạn chế việc sử dụng giấy tờ trong hệ thống kế toán.
  phiên bản tiếng Việt đã dịch sang tiếng Anh, và cuối
  Công nghệ truyền thông: rất hữu ích cho quá trình trao cùng so sánh phiên bản dịch ngược với bản câu hỏi
  đổi và kết nối thông tin, dữ liệu các bộ phận trong gốc 39 . Mục đích của quá trình này nhằm đảm bảo
  một tổ chức với nhau. Khi mức độ tích hợp cao của các biến quan sát được dịch từ tiếng Anh sang tiếng
  HTTTKT với các hệ thống khác trong tổ chức là một Việt được đúng nghĩa, không bị sai lệch và phù hợp
  trong những cách để xác định chất lượng HTTTKT 26 . với văn hóa Việt Nam 39 . Kết quả thang đo khái niệm
  CNTT còn nâng cao sự tương tác và tham gia nhiều minh bạch TTKTTC (TRANS) áp dụng thang đo của
  hơn của cá nhân, bộ phận vào công tác quản lý của Lee và cộng sự có dạng thang đo đa hướng bậc hai
  đơn vị, đồng thời làm tăng khả năng tiếp cận thông gồm 15 thành phần với tổng biến quan sát là 65 19 .
  tin và dịch vụ công của các đối tượng sử dụng có liên Các thành phần đo lường minh bạch TTKTTC gồm:
  quan 36 . Chính vì vậy, nhân tố này là một nhân tố chủ số lượng thích hợp (AA), có thể tiếp cận (ACC), có
  chốt nâng cao minh bạch thông tin và trách nhiệm thể tin cậy (BEL), đầy đủ (COM), phù hợp (REL),
  giải trình của khu vực công 5 . trình bày súc tích (CR), nhất quán (COR), dễ dàng
  Tuy nhiên, mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng kế toán phụ xử lý (EO), không có sai sót (FFE), khả năng diễn giải
  thuộc đáng kể vào khả năng tự chủ của đơn vị và sự (INP), khách quan (OB), uy tín (REP), bảo mật (SEC),
  hỗ trợ của nhà lãnh đạo. Khi đơn vị có mức độ tự chủ kịp thời (TIM), dễ hiểu (UND). Các khái niệm còn
  càng cao quyền hạn và trách nhiệm của nhà quản lý lại gồm sự cam kết hỗ trợ của nhà lãnh đạo (CM-07
  đối với tổ chức và hoạt động của đơn vị càng tăng lên. biến quan sát), sự am hiểu của kế toán trưởng (AM-06
  Nhà quản lý sẽ chủ động trong việc quyết định nguồn biến quan sát), mức độ đáp ứng của thiết bị phần cứng
  lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kế toán phù hợp (HW-04 biến quan sát), mức độ đáp ứng của phần
  và kịp thời với nhu cầu của đơn vị để có thể hỗ trợ mềm (SW-04 biến quan sát), và mức độ đáp ứng của
  việc tạo lập và cung cấp TTKTTC minh bạch 37 . Bởi công nghệ truyền thông (CN-04 biến quan sát) đều
  vì năng lực kỹ thuật lớn hơn thì cung cấp TTKTTC dựa theo thang đo của Komala và các thang đo này là
  minh bạch cao hơn 38 . thang đo đơn hướng 6 .
  Từ những lập luận ở trên các giả thuyết được đặt ra Phương pháp định lượng được áp dụng để kiểm định
  như sau: các giả thuyết nghiên cứu. Mô hình nghiên cứu có
  H4: Mức độ đáp ứng của thiế t bị phần cứng có tác dạng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM-Structual
  động tích cực đế n minh bạch TTKTTC của đơn vị equation modeling) gồm 02 thành phần: mô hình đo
  công. lường (measurement models) – trình bày mối quan hệ
  H5: Mức độ đáp ứng của phần mềm có tác động tích giữa các khái niệm nghiên cứu với các thang đo của
  cực đế n minh bạch TTKTTC của đơn vị công. chúng; và mô hình cấu trúc (structural model) – trình
  H6: Mức độ đáp ứng của công nghệ truyền thông có tác bày mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu 40 .
  động tích cực đến minh bạch TTKTTC của đơn vị công. Thang đo của các khái niệm đều có dạng thang đo kết
  H7: Sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo tác động đế n mức độ quả nên áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu là PLS-
  đáp ứng của thiế t bị phần cứng. SEM với hỗ trợ của phần mềm Smart PLS 3.2.7. Mô
  H8: Sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo tác động đế n mức độ hình nghiên cứu được xử lý qua hai bước riêng biệt,
  đáp ứng của phần mềm. trước hết kiểm tra mô hình đo lường và sau đó là kiểm
  H9: Sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo tác động đế n mức độ tra mô hình cấu trúc để tránh diễn giải bị sai lệch dễ
  đáp ứng của công nghệ truyền thông. gặp phải khi ước lượng 41 .
  Từ các phân tích trên, mô hình nghiên cứu được đề Khung mẫu của nghiên cứu này là các đơn vị công
  xuất trình bày ở Hình 1a . đang hoạt động tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên
  cứu là đánh giá sự tác động của sự hỗ trợ nhà lãnh
  a
  Nguồn : Tác giả đạo đến minh bạch TTKTTC của đơn vị công tại Việt

  565

 5. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573

  Hình 1: Mô hình nghiên cứu.

  Nam nên đối tượng phân tích là đơn vị. Đối tượng nhiều loại hình tổ chức và ngành nghề khác nhau hay
  khảo sát là những người có am hiểu sâu về kế toán khu không 43 . Với số lượng mẫu nghiên cứu lớn và đa dạng
  vực công và đang làm việc tại các đơn vị công với ít mang tính đại diện cho tổng thể có thể nâng cao giá
  nhất 2 năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo các đối tượng trị của kết quả nghiên cứu. Kết quả thống kê thông
  khảo sát có sự hiểu biết đầy đủ về vấn đề đang nghiên tin mẫu khảo sát của dữ liệu thu thập trình bày tại
  cứu cũng như nắm rõ tình hình thực tế tại đơn vị để Bảng 1.
  có thể hiểu được đầy đủ ý nghĩa của bảng khảo sát 42 .
  Đối tượng khảo sát được xác định trong nghiên cứu
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  này gồm: ban lãnh đạo cấp cao của đơn vị (trưởng, Kiểm tra mô hình đo lường
  phó đơn vị), kế toán trưởng, kế toán viên đang làm Đánh giá mô hình đo lường nhằm đánh giá giá trị của
  việc tại các đơn vị công. Số lượng mẫu khảo sát cần thang đo thông qua ba giá trị gồm độ tin cậy, giá trị
  thiết để xử lý PLS-SEM là gấp 10 lần số đường dẫn hội tụ, và giá trị phân biệt với sự hỗ trợ của phần mềm
  trong mô hình cấu trúc 40 . Mô hình nghiên cứu đề Smart PLS_SEM 3.2.7. Kết quả đánh giá mô hình đo
  xuất gồm 09 đường dẫn nên số mẫu tối thiểu là 90. lường được trình bày ở bảng 2. Sau hai lần đánh giá
  Công cụ thu thập dữ liệu là bảng câu hỏi chi tiết với mô hình đo lường, thang đo của các khái niệm đạt
  các câu hỏi đóng được đo lường theo thang đo Likert giá trị cao. Cụ thể, độ tin cậy của thang đo đạt giá trị
  07 điểm với mức 1 là “hoàn toàn không đồng ý” và cao khi cả hai chỉ số Cronbach alpha (0,731; 1) và độ
  tăng đến mức 7 là “hoàn toàn đồng ý”. Bảng khảo sát tin cậy tổng hợp (composite reliability -CR) (0,880; 1)
  này được gửi đến các đối tượng thông qua survey và đều thoả ngưỡng chấp nhận cao (≥ 0,7).
  gửi trực tiếp. Trọng số tải của tất cả các biến quan sát nằm trong
  Kết quả thu được 164 bảng khảo sát sau khi làm sạch khoảng (0,747; 1) lớn hơn rất nhiều so với ngưỡng bị
  giữ liệu bằng cách loại bỏ các bảng khảo sát không loại là 0,5. Chỉ số AVE ở mức chấp nhận tốt khi tất
  đạt yêu cầu, như: (1) bảng khảo sát chưa được trả lời cả giá trị lớn hơn 0,674 lớn hơn ngưỡng bị loại là 0,5.
  đầy đủ; (2) đối tượng khảo sát có câu trả lời cùng một Mặc dù AVE của khái niệm TRANS là 0,421 nhưng
  xu hướng; (3) đối tượng khảo sát không phù hợp; (4) không ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu vì TRANS
  các đối tượng khảo sát cùng làm chung một đơn vị là thang đo đa hướng bậc 2 nên có sự trùng lắp biến
  thì chỉ giữ lại bảng khảo sát có chất lượng nhất. Các khi chạy trên phần mềm Smart PLS. Qua hai chỉ số
  đối tượng khảo sát này đang công tác tại các đơn vị này cho thấy thang đo của các khái niệm đạt giá trị
  công hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại hội tụ cao.
  nhiều tỉnh thành ở Việt Nam điều này giúp kiểm định Giá trị phân biệt của các khái niệm tiềm ẩn cũng đạt
  được rằng liệu mô hình đề xuất có được áp dụng trong yêu cầu khi chỉ số HTMT (heterotrait-monotrait ra-

  566

 6. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573

  Bảng 1: Thống kê thông tin mẫu khảo sát

  Thông tin Số lượng Tỷ lệ Thông tin mẫu khảo Số lượng Tỷ lệ (%)
  mẫu khảo sát (%) sát (n = 164)
  (n = 164)

  Phạm vi Lĩnh vực hoạt động
  nghiên cứu

  TP, Hồ Chí 83 50,6% Giáo dục, đào tạo và 96 58,5%
  Minh dạy nghề

  Bình Dương 9 5,5% Y tế 28 17,1%

  Vĩnh Long 17 10,4% Văn hóa, thể thao và 17 10,4%
  du lịch

  Sóc Trăng 14 8,5% Thông tin truyền 2 1,2%
  thông và báo chí

  Bến Tre 15 9,1% Giao thông vận tải 3 1,8%

  Hà Nội 6 3,7% Khoa học và công 3 1,8%
  nghệ

  Vũng Tàu 1 0,60% Nông nghiệp và phát 5 3,0%
  triển nông thôn

  Thanh Hóa 1 0,6% Xây dựng 7 4,4%

  Thái Nguyên 3 1,8% Tài nguyên và môi 2 1,2%
  trường

  Sơn La 1 0,6% Công thương 1 0,6%

  Huế 1 0,6% Mức độ tự chủ tài
  chính

  Hưng Yên 1 0,6% Tự đảm bảo chi 8 4,9%
  thường xuyên và chi
  đầu tư

  Phú Thọ 1 0,6% Tự đảm bảo chi 43 26,2%
  thường xuyên

  Nha Trang 2 1,2% Tự đảm bảo một 46 28,0%
  phần chi thường
  xuyên

  Đà Nẵng 6 3,7% Nhà nước đảo bảo 67 40,9%
  chi thường xuyên

  Đà Lạt 1 0,6% Vị trí công tác

  Bình Phước 2 1,3% Trưởng đơn vị 13 7,9%

  Số năm kinh Phó đơn vị 28 17,1%
  nghiệm

  > 10 năm 75 45,7% Kế toán trưởng 48 29,3%

  5- 10 năm 56 34,2% Kế toán viên 74 45,7%

  2- 5 năm 33 20,1%

  (Nguồn: tác giả)

  567

 7. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573
  Bảng 2: Kết quả kiểm tra mô hình đo lường

  Cronbach’s Alpha Composite Reliability Average Variance Extracted
  (AVE)

  TRANS 0,967 0,969 0,421

  AM 0,903 0,925 0,674

  TIM 0,795 0,880 0,710

  CR 0,866 0,909 0,714

  COM 0,868 0,910 0,718

  CN 0,877 0,915 0,730

  OB 0,879 0,918 0,738

  REL 0,885 0,921 0,744

  INP 0,829 0,898 0,745

  EO 0,860 0,915 0,782

  SEC 0,731 0,881 0,787

  ACC 0,925 0,947 0,817

  SW 0,927 0,948 0,821

  CM 0,950 0,962 0,833

  HW 0,935 0,954 0,837

  COR 0,903 0,939 0,838

  UND 0,815 0,915 0,844

  REP 0,917 0,948 0,858

  AA 0,866 0,937 0,882

  BEL 1,000 1,000 1,000

  FFE 1,000 1,000 1,000
  (Nguồn: tác giả)

  tio) nhỏ hơn 0,9. Từ những kết quả này có thể kết trong tổng thể mô hình cùng một lúc 40 .
  luận rằng thang đo của các khái niệm nghiên cứu đạt Kết quả kiểm định mối quan hệ trực tiếp giữa các cấu
  giá trị cao. trúc được trình bày tại bảng 3. Căn cứ vào P val-
  ues, hệ số đường dẫn β và R2 để đánh giá mối quan
  Kiểm tra mô hình cấu trúc hệ giữa biến nội sinh và biến ngoại sinh. Trước hết,
  Đánh mô hình cấu trúc nhằm mục đích kiểm tra khả biến nội sinh là TRANS (minh bạch TTKTTC) chịu
  năng dự báo của mô hình và kiểm định các giả thuyết tác động đáng kể bởi 04 biến ngoại sinh với mức độ
  nghiên cứu. Quy trình kiểm tra mô hình cấu trúc tác động giảm dần như sau: AM (sự am hiểu của kế
  được thực hiện theo đề xuất của Hair và cộng sự với sự toán trưởng) (β = 0,299), HW (mức độ đáp ứng của
  hỗ trợ của Smart PLS 3.2.7 40 . Việc áp dụng kỹ thuật thiết bị phần cứng) (β = 0,249), CN (mức độ đáp ứng
  phân tích PLS-SEM sẽ giúp: (1) khám phá các nhân của công nghệ truyền thông) (β = 0,195), và SW (mức
  tố trong mô hình nghiên cứu có thực sự tác động đến độ đáp ứng của phần mềm) (β = 0,152). Chỉ duy
  minh bạch TTKTTC của các đơn vị công tại Việt Nam nhất một biến ngoại sinh không tác động trực tiếp
  hay không; (2) xử lý PLS có xu hướng đạt mức độ đến TRANS là CM (sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo). Các
  thống kê cao hơn so với phương pháp hiệp phương nhân tố trong mô hình nghiên cứu đã giúp giải thích
  sai truyền thống; và (3) mô hình nghiên cứu phức tạp đến 52,8% sự biến thiên của minh bạch của TTKTTC.
  gồm nhiều cấu trúc và giữa chúng tác động qua lại Tuy nhiên, các biến nội sinh còn lại gồm AM, HW,
  nhau, PLS_SEM cho phép xử lý đồng thời các phần tử SW và CN đều chịu tác động trực tiếp bởi biến ngoại

  568

 8. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573
  Bảng 3: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

  Giả Mối quan hệ tác động R2 Hệ số đường dẫn (β ) Sai số chuẩn P Values
  thuyết

  TRANS 0,528

  H1 CM -> TRANS -0,007 0,086 0,922

  H2 AM -> TRANS 0,299 0,068 0,000(*)

  H4 HW -> TRANS 0,249 0,083 0,004(**)

  H6 SW -> TRANS 0,152 0,084 0,075(****)

  H8 CN -> TRANS 0,195 0,086 0,028(***)

  AM 0,068

  H3 CM -> AM 0,262 0,066 0,000(*)

  HW 0,065

  H5 CM -> HW 0,255 0,073 0,001(**)

  SW 0,051

  H7 CM -> SW 0,225 0,078 0,006(**)

  CN 0,069

  H9 CM -> CN 0,262 0,062 0,000(*)

  (*), (**), (***),(****) Lần lượt ở mức ý nghĩa 0,001%, 0,5%, 5%, và 10%
  Nguồn: tác giả

  sinh CM với các mức độ tác động tương ứng lần lượt Marker theo đề xuất của Lindell và Whitney cũng cho
  là 0,068, 0,065, 0,051 và 0,069. kết quả là không xảy ra sai lệch đo lường do lường
  Mô hình nghiên cứu đề xuất có 04 mô hình nhỏ giả phương pháp khi hệ số đường dẫn của biến Marker
  định có tác động của biến trung gian. Căn cứ vào kết với các biến tiềm ẩn trong mô hình nghiên cứu nằm
  quả kiểm định các mối quan hệ trình bày ở bảng 2 cho trong khoảng (-0,017; 0,181) rất thấp so với ngưỡng
  thấy các biến AM, HW, CN, SW đều tác động trực chấp nhận là β 0. Điều này cuối cùng là mức độ đáp ứng của phần mềm (15,2%).
  khẳng định khả năng dự báo cao của các biến ngoại Nhân tố sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo mặc dù được xác
  sinh cho các biến nội sinh trong mô hình. định là không ảnh hưởng trực tiếp đến minh bạch
  Giá trị của các kết quả thu trong nghiên cứu này có thể TTKTTC nhưng nó lại ảnh hưởng gián tiếp đáng kể
  tin cậy được khi chỉ số VIF của từng biến độc lập trong đến minh bạch TTKTTC. Kết quả này thể hiện qua
  mô hình nghiên cứu có giá trị nằm trong khoảng sự tác động trực tiếp của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo
  (1,000; 2,147) nhỏ hơn rất nhiều so với ngưỡng loại đến 04 nhân tố gồm sự am hiểu của kế toán trưởng,
  trừ là 5. Kết quả này khẳng định rằng không xảy mức độ đáp ứng của thiết bị phần cứng, mức độ đáp
  ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình nghiên ứng của phần mềm và mức độ đáp ứng của công nghệ
  cứu. Thêm vào đó, thông qua việc sử dụng thêm biến truyền thông và cả 04 nhân tố này đều đóng vai trò là

  569

 9. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573

  biến trung gian trong mối quan hệ giữa minh bạch Điều này thể hiện kế toán trưởng đơn vị công vẫn còn
  TTKTTC và sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo. Kết quả này hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm quản lý. Chính vì
  phù hợp với bối cảnh hiện nay của đơn vị công và đặc vậy, để nâng cao hơn nữa minh bạch TTKTTC thì các
  biệt là đơn vị sự nghiệp tại Việt Nam ngày càng được đơn vị công cần chú trọng nâng cao chất lượng tuyển
  nhà nước thúc đẩy nâng cao khả năng tự chủ. Khi dụng kế toán trưởng có chuyên môn và kinh nghiệm
  mức độ tự chủ càng cao nhà lãnh đạo càng được giao quản lý cao, đồng thời đơn vị cũng cần tập trung đầu
  quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ tư thiết bị phần cứng, phần mềm, công nghệ truyền
  máy, hoạt động và tài chính của đơn vị. Vì vậy, kết thông phù hợp với nhu cầu công tác kế toán của đơn
  quả này cho thấy mặc dù nhà lãnh đạo không trực vị. Đặc biệt để đáp ứng được xu hướng nâng cao khả
  tiếp tham gia vào công tác kế toán nhưng với sự hỗ năng tự chủ như hiện nay, nhà lãnh đạo đơn vị phải
  trợ tích cực của nhà lãnh đạo cho công tác kế toán như là người tiên phong trong việc tổ chức, thực hiện và
  tuyển dụng kế toán trưởng có sự am hiểu cao và đầu khuyến khích nhân viên tham gia tích cực thông qua
  tư ngân sách thích hợp cho cơ sở hạ tầng kế toán sẽ sự hỗ trợ tích cực từ nhà lãnh đạo.
  góp phần nâng cao minh bạch TTKTTC. Kết luận này
  cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của Komala, KẾT LUẬN
  Harrison và Sayogo, Rapina, Fitrios đã chứng minh Đối với đơn vị công, TTKTTC mang tính tuân thủ
  một khi nhà quản lý chú trọng đến minh bạch TTK- cao. Việc phản ánh và trình bày các chỉ tiêu trên Báo
  TTC và có sự hỗ trợ tích cực về nguồn nhân lực và vật cáo tài chính cũng như việc công bố TTKTTC phải
  lực để tổ chức thực hiện HTTTKT thì sẽ giúp nâng cao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Tuy
  minh bạch TTKTTC trong khu vực công 6,31,45,46 . nhiên, để có thể tạo lập TTKTTC minh bạch thì đơn
  Tuy nhiên, kết quả đánh giá thực trạng sự hỗ trợ của vị công cần phải có một HTTTKT chất lượng. Chất
  nhà lãnh đạo tại các đơn vị công hiện nay chưa cao lượng của quá trình thu thập, xử lý và công bố thông
  chỉ ở mức điểm trung bình (4,85/7). Điều này cho tin của HTTTKT tại đơn vị công phụ thuộc đáng kể
  thấy nhà lãnh đạo đơn vị công chưa có sự quan tâm vào các nhân tố như sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo, sự
  đúng mức đến HTTTTK của đơn vị và kết hợp với am hiểu của kế toán trưởng, mức độ đáp ứng của thiết
  những hạn chế về khả năng tài chính, đơn vị còn phụ bị phần cứng, mức độ đáp ứng của công nghệ truyền
  thuộc đáng kể vào NSNN nên nhà lãnh đạo đơn vị thông. Khi đơn vị chú trọng phát triển và hoàn thiện
  cũng không chủ động trong việc đầu tư phát triển các nhân tố này thì sẽ thúc đẩy minh bạch TTKT của
  HTTTKT phù hợp với nhu cầu của đơn vị. Trong đơn vị nâng cao đáng kể. Trên cơ sở nhận diện các
  khi đó, điều kiện tài chính của NSNN của Việt Nam nhân tố kết hợp với những đánh giá thực trạng của
  còn nghèo nên việc đầu tư cho cơ sở vật chất cho đơn các nhân tố này sẽ là một kênh tham khảo hữu ích
  vị công cũng còn khá thấp. Chính từ những nguyên cho các nhà lãnh đạo, các cơ quan cấp trên đưa ra
  nhân này đã dẫn đến mức độ đáp ứng của thiết bị được những quyết định, chính sách phù hợp để nâng
  phần cứng, mức độ đáp ứng của phần mềm và mức cao minh bạch TTKTTC của các đơn vị công tại Việt
  độ đáp ứng của công nghệ truyền thông chỉ mới được Nam.
  đánh giá ở mức trung bình khá với số điểm lần lượt
  là 5,89; 5,841; 5,52 trên thang điểm 7. Độ lệch chuẩn
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  đánh giá của ba nhân tố này cũng khá cao (>1) chứng HTTTKT: Hệ thống thông tin kế toán
  tỏ mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng kế toán không đồng NSNN: Ngân sách nhà nước
  đều giữa các đơn vị công tại Việt Nam. Những đơn vị TTKTTC: Thông tin kế toán tài chính
  nào có khả năng tự chủ cao hơn thì có điều kiện, chủ
  động và đầu tư tốt hơn cho cơ sở hạ tầng kế toán và
  ngược lại. Còn về sự am hiểu của kế toán viên được
  TUYÊN BỐ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
  đánh giá ở mức điểm cao hơn so với các nhân tố khác Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung
  là 6,05/7. Kết quả này cho thấy đơn vị đã có sự chú đột lợi ích nào trong công bố bài báo.
  trọng đến việc tuyển dụng kế toán trưởng có trình độ
  chuyên môn. Trong các yêu cầu về sự am hiểu của kế
  TUYÊN BỐ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC
  toán viên, trình độ chuyên môn về kế toán và HTT- GIẢ
  TKT của kế toán trưởng của đơn vị công được đánh Tác giả Võ Văn Nhị và Đậu Thị Kim Thoa đã đóng góp
  giá khá cao. Tuy nhiên, yêu cầu kế toán trưởng có ngang nhau từ việc lên ý tưởng đến thu thập tài liệu,
  kiến thức chuyên môn về quản lý, và kế toán trưởng thu thập, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu
  có kinh nghiệm quản lý chỉ đạt mức trung bình khá trên bài báo.
  với mức điểm 5 và độ lệch chuẩn của 02 biến này cao.

  570

 10. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 23. Michener G, Bersch K. Identifying Transparency. Information
  Polity. Accounting, Organizations and Society. 2013;18:233–
  1. Coronel SS. The Right to Know: Access-To-Information in 242.
  Southeast Asia. In: Coronel SS, editor. Fighting for The Right 24. Sharman JC, Chaikin D. Corruption and anti-money-
  to Know. Bangkok, Thailand. Raintree Publishing. 2001;p. 1– laundering systems: putting a luxury good to work, Gover-
  20. nance: An International Journal of Policy. Administration, and
  2. Horsely JP. Rule of Law: Guangzhou’s Pioneering Foray into Institutions. 2009;22(1):27–45.
  Open Government. The China Business Review. 2003;30(4):3– 25. Xu H, et al. Key Issues Accounting Information Quality Man-
  40. agement: Australian Case Studies. Industrial Management
  3. Hopper T, Lassou P, Soobaroyen T. Globalisation, Accounting and Data Systems. 2003;103:461–470.
  and Developing Countries. Critical Perspectives on Account- 26. Sacer IM, et al. Accounting Information System’s Quality as
  ing. 2017;43:125–148. The Ground for Quality Business Reporting. Iadis International
  4. Cam T. Việt Nam ở Top các quốc gia ít công khai ngân sách Conference E-Commerce. 2006;.
  nhất thế giới. Báo điện tử của Đài tiếng nói Việt Nam. 2018;. 27. Otley DT. The Contingency Theory of Management Account-
  5. Bolívar MPR, Hernández AML, Muñoz LA. Determinants of ing: Achievement and Prognosis. Accounting Organizations
  Financial Transparency in Government. International Public and Society. 1980;5(4):413–428.
  Management Journal. 2013;16(4):557–602. 28. Laudon, et al. Sistem Informasi Manajemen. ogyakarta:
  6. Komala AR. The Influence of the Accounting Managers Knowl- Penerbit Andi. 2005;.
  edge and The Top Managements Support on The Account- 29. Wisna N. Organizational Culture and Its Impact on The Qual-
  ing Information System and Its Impact on The Quality of Ac- ity of Accounting Information Systems. Journal of Theoretical
  counting Information: A Case of Zakat Institutions in Ban- and Applied Information Technology. 2015;82(2):1–7.
  dung. Journal of Global Management. 2012;1:53–73. 30. Okpala KE. Fiscal Accountability Dilemma in Nigeria Public
  7. Ferejohn J. Accountability and authority: toward a theory of Sector: A Warning Model for Economic Retrogression. Re-
  political accountability. Democracy, accountability, and rep- search Journal of Finance and Accounting. 2012;3(6):113–132.
  resentation. 1999;p. 131–133. 31. Rapina. Factors Influencing The Quality of Accounting In-
  8. Schipper KBME. Financial Reporting Transparency. Journal of formation. Research journal of finance and accounting.
  accounting, auditing & finance. 2007;p. 173–190. 2014;5(2):148–152.
  9. Zimmerman JL. The Municipal Accounting Maze: An Analy- 32. Ang CL, Davies MA, Finlay PN. An Empirical Model of It Usage
  sis of Political Incentives. J. Journal of Accounting Research. in The Malaysian Public Sector. Journal of Strategic Informa-
  1977;21(1):107–144. tion Systems. 2001;10:159–174.
  10. Cheng RH. An empirical analysis of theories on factors influ- 33. McLeod R, Schell G. Management Information Systems . 10th
  encing state government accounting disclosure. Journal of Edition New Jersey: Printice-Hall Inc. 2007;.
  Accounting and Public Policy. 1992;;11:1–42. 34. Aziz MAA, et al. Enhancement of the Accountability of Public
  11. Jaggi B, Low PY. Impact of Culture, Market Forces, and Legal Sectors through Integrity System, Internal Control System and
  System on Financial Disclosures. International Journal of Ac- Leadership Practices: A Review Study. Procedia Economics
  counting. 2000;35(4):495–519. and Finance. 2015;28:163–169.
  12. Archambault J, Archambault M. A Multinational Test of De- 35. Xu H, et al. Critical Success Factors for Accounting Informa-
  terminants of Corporate Disclosure. The International Journal tion system data quality. Philosophy Thesis, The University of
  of Accounting. Corporate Communications: An International Sounthern Queenland, Australia. 2003;.
  Journal. 2003;38(2):173–194. 36. Martins MR. Size of Municipalities, Efficiency, and Citizens Par-
  13. Rawlins B, Kwak Y. Give the Emperor a Mirror: Toward Devel- ticipation: A Cross-European Perspective.”. Environment and
  oping a Stakeholder Measurement of Organizational Trans- Planning Government and Policy. 1995;13(4):441–458.
  parency. Journal of Public Relations Research. 2009;21(1):71– 37. García AC, García JG. Determinants of Online Reporting of Ac-
  99. counting Information by Spanish Local Government Authori-
  14. Williams A. A Global Index of Information Transparency ties. Local Government Studies. 2010;36(5):679–695.
  and Accountability. Journal of Comparative Economics. 38. Bastida F, Benito B. Central Government Budget Practices and
  2015;43(3):804–824. Transparency: An International Comparison. Public Adminis-
  15. GRI, et al. Sustainability Reporting Guidelines. Information và tration. 2007;85(3):667–716.
  Management. 2006;3. 39. Brislin RW. Back-Translation for Cross-Cultural Research. Jour-
  16. Christensen L. Corporate Communication: The Challenge of nal of Cross- Cultural Psychology. 1970;1(3):185–216.
  Transparency. Corporate Communications: An International 40. Hair EA. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation
  Journal. 2002;7(3):162–168. Modeling (PLS_SEM). Second Edition. 2016;.
  17. Lee G, Kwak Y. Open Government Implementation Model: 41. Anderson JC, et al. A Path Analytic Model of a Theory of
  Moving to Increased Public Engagement. IBM Center for The Quality Management Underlying the Deming Management
  Business of Government. 2011;. Method: Preminary Empirical Findungs. Decision Sciences.
  18. IPSASB. The Conceptual Framework for General Purpose Fi- 1995;26(5):637–658.
  nancial Reporting by Public Sector Entities. Int Polit Sci Rev. 42. Bavik A. Developing a New Hospitality Industry Organiza-
  2014;p. 1–120. tional Culture Scale. International Journal of Hospitality Man-
  19. Lee YW, Bersch K, et al. AIMQ: A Methodology for Information agement. 2016;58:44–55.
  Quality Assessment. Information và Management. Informa- 43. Nguyen PN. The Impact of Coordination and Competition on
  tion Polity. 2002;40(2):133–146. Cross-Functional Knowledge Sharing and Organisational Per-
  20. Solberg M. A Survey Analysis of Transparency in Three Asian formance. PhD Thesis University of Western Sydney. 2014;.
  Regulatory Agencies Responsible for Medical Products. PhD 44. Lindell MK, Whitney DJ. Accounting for Common Method
  Thesis University of Southern California. 2010;. Variance in Cross- Sectional Research Designs. Journal of Ap-
  21. Wong W, Welch E, et al. Does E-Government Promote Ac- plied Psychology. 2001;86(1):114–121.
  countability? A Comparative Analysis of Website Openness 45. Harrison TM, Sayogo DS. Transparency, Participation, and Ac-
  and Government Accountability. Governance: An Inter- countability Practices in Open Government: A Comparative
  national Journal of Policy, Administration, and Institutions. Study. Government Information Quarterly. 2014;31(4):513–
  2004;17(2):275–297. 525.
  22. Lindstedt C, Naurin D, et al. Transparency Is Not Enough: Mak- 46. Fitrios R. Factors That Influence Accounting Information
  ing Transparency Effective in Reducing Corruption. Int Polit System Implementation and Accounting Information Qual-
  Sci Rev. 2010;31(3):301–322.

  571

 11. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 4(1):562-573

  ity. International Journal of Scientific và Technology Research. 2016;5(5):192–198.

  572

 12. Science & Technology Development Journal – Economics – Law and Management, 4(1):562-573
  Open Access Full Text Article Research Article

  The role of top managers’ support in financial accounting
  information transparency in Vietnam’s public sector

  Vo V an Nhi* , Dau Thi Kim Thoa

  ABSTRACT
  The Vietnamese economy has been strongly integrating with the world economy. As a result, the
  requirement to provide transparent financial accounting information has been putting consider-
  Use your smartphone to scan this able pressure on the public sector. Moreover, as the Government is promoting self-sufficiency in
  QR code and download this article the public sector to reduce the burden on the governmental budget, top managers are the main
  decision-makers to the organizational, personnel, operational and financial issues in their compa-
  nies. Therefore, the support of top managers can significantly affect the improvement of financial
  information transparency in the public sector. The research model takes the form of SEM and is
  evaluated using PLS-SEM methodology on the Smart PLS 3.2.7 software. The results from analyzing
  data from 164 Vietnam’s public companies confirm that the support of top managers has a direct
  impact on the accounting information system as observed from intermediate variables that reflect
  the relationship between top managers’ support and financial information transparency, namely
  chief accountant’s expertise, the availability and function of the hardware, software and the com-
  munication technology network.
  Key words: Financial information transparency, public sector accounting, supports from top
  managers

  University of Economics HCMC

  Correspondence
  Vo V an Nhi, University of Economics
  HCMC
  Email: nhi_vo1958@yahoo.co

  History
  • Received: 18/6/2019
  • Accepted: 15/10/2019
  • Published: 31/3/2020
  DOI : 10.32508/stdjelm.v4i1.600

  Copyright
  © VNU-HCM Press. This is an open-
  access article distributed under the
  terms of the Creative Commons
  Attribution 4.0 International license.

  Cite this article : an Nhi V V, Thi Kim Thoa D. The role of top managers’ support in financial accounting
  information transparency in Vietnam’s public sector. Sci. Tech. Dev. J. – Eco. Law Manag.; 4(1):562-573.

  573

Download tài liệu Vai trò của sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo đối với minh bạch thông tin kế toán tài chính trong khu vực công tại Việt Nam File Word, PDF về máy