[Download] Tải Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay – Tải về File Word, PDF

Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay

Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay
Nội dung Text: Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay

Download


Bài viết nghiên cứu nhằm nhấn mạnh vào nội dung vai trò của kế toán quản trị thay đổi trong nền kinh tế hiện nay, nội dung tập trung vào mục đích, chức năng và vai trò của công nghệ thông tin tác động đến kế toán quản trị.

Bạn đang xem: [Download] Tải Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay File Word, PDF về máy

Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Vai trò của kế toán quản trị
  trong nền kinh tế hiện nay

   Trần Thị Phương Thảo*

  Nhận: 01/7/2020
  Biên tập: 11/7/2020
  Duyệt đăng: 21/7/2020

  Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã làm thay đổi mọi mặt của đời thay đổi liên tục trong môi trường
  sống kinh tế – xã hội, từ thói quen sinh hoạt tới cách tư duy, phương thức kinh doanh ảnh hưởng đến các hoạt
  hoạt động sản xuất – kinh doanh. Cuộc cách mạng về công nghệ đang động và tổ chức KTQT.
  giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, nhưng cũng gia tăng Mục tiêu của nghiên cứu này
  áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhấn mạnh
  vào nội dung vai trò của kế toán quản trị thay đổi trong nền kinh tế hiện nhằm khám phá phạm vi mới của
  nay, nội dung tập trung vào mục đích, chức năng và vai trò của công KTQT, tìm hiểu vai trò của công
  nghệ thông tin tác động đến kế toán quản trị. nghệ thông tin ảnh hưởng đến sự
  Từ khóa: Kế toán quản trị, thay đổi, toàn cầu, công nghệ thông tin, kế thay đổi vai trò của KTQT và bàn
  toán quản lý luận về chức năng thay đổi của
  Abstract KTQT trong nền kinh tế hiện nay.
  The 21st century has proved the appearance of information technology
  affecting the economy and that is also the competitive advantage of en-
  Các câu hỏi nghiên cứu được
  terprises. Therefore, this era requires professionals with the right bal- đặt ra là:
  ance of skills, technology and knowledge breadth to be compatible with • Các sáng kiến quyết định của
  the on-going transformation. This study emphasizes the role of manage- thông tin KTQT là gì?
  ment accounting will change in today’s economy. The content changes
  focusing on the purpose, function and role of information technology af-
  • Vai trò và hướng phát triển của
  fecting management accounting. The content of the article gives us a kế toán hiện nay như thế nào?
  proper understanding of the role of management accounting working in • Công nghệ thông tin và các hệ
  domestic and global businesses. thống liên quan đến sự thay đổi của
  Key words: management accounting, change, global, information tech- KTQT như thế nào?
  nology
  2. KTQT biến đổi theo môi
  1. Giới thiệu Thị trường đang trở nên quốc tế trường kinh doanh
  Hoạt động kế toán đang chứng hơn, năng động hơn và hướng đến KTQT có một lịch sử phong
  kiến nhiều thay đổi, với cả kế toán khách hàng hơn. Khách hàng cũng phú, tiến hóa theo sự phát triển của
  quản trị (KTQT) và kế toán tài đòi hỏi sự đa dạng hơn của sản môi trường kinh doanh. Cách thức
  chính (KTTC) trước sự phát triển phẩm, chất lượng và dịch vụ tốt cải cách KTQT được xác định bởi
  mạnh mẽ của công nghệ thông tin. hơn, bao gồm cả độ tin cậy và giao áp lực của cuộc cạnh tranh ngày
  Các tổ chức hiện đại ngày càng trở hàng nhanh hơn. Những thay đổi càng gay gắt hơn, các công nghệ
  nên phức tạp hơn do môi trường trong hệ sinh thái doanh nghiệp mới và chế độ độc tài của KTTC và
  thay đổi nhanh chóng và cạnh tranh thương mại nhấn mạnh sự cần thiết vai trò mở rộng của KTQT.
  cao. Toàn cầu hóa, tự do hóa kinh phải thống kê đầy đủ, minh bạch, Năm 1998, Liên đoàn Kế toán
  tế, tiến bộ công nghệ và kết nối với đáng tin cậy và chính xác có thể Quốc tế (IFAC) mô tả sự phát triển
  nhau đã làm cho sự tồn tại của các được truy cập nhanh chóng. Những của KTQT, thông qua bốn giai
  tổ chức trở nên khó khăn hơn bao
  giờ hết. * Khoa Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng (LHU)

  38 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020

 2. Nghiên cứu trao đổi

  đoạn liên tiếp: (i) Xác định chi phí kiện phi tài chính đưa ra các chỉ số chuẩn mực kế toán; báo cáo tùy ý;
  và kiểm soát tài chính (trước năm hàng đầu về hiệu quả tài chính kinh đo lường hiệu suất; hoạt động dựa
  1950); (ii) Thông tin để lập kế doanh trong tương lai và thông tin trên chi phí; mục tiêu chi phí; chi
  hoạch quản lý và kiểm soát (đến về môi trường hoạt động bên ngoài, phí vòng đời; chuyển giá; chi phí
  năm 1965); (iii) Giảm tài nguyên tức là thị trường và đối thủ cạnh môi trường; phân tích đối thủ cạnh
  chất thải trong quy trình kinh doanh tranh. Hầu hết, các nghiên cứu trên tranh, khách hàng và nhà thầu…
  (đến năm 1985); và (iv) Tạo ra giá thế giới cung cấp bằng chứng về sự Các lĩnh vực liên quan đến
  trị thông qua việc sử dụng hiệu quả phát triển của KTQT có liên quan thông tin phi tài chính và liên quan
  các nguồn lực (vào năm 1995). đến sự thay đổi chức năng của đến khách hàng gồm quy trình tổ
  Sự biến đổi của các hệ thống KTQT và kế toán theo hướng giúp chức; nhân viên và vai trò của họ;
  KTQT bị ảnh hưởng bởi một chuỗi lập kế hoạch và ra quyết định chiến hệ thống khuyến khích và kiểm
  các yếu tố như môi trường kinh tế, lược của nhà quản trị, quản lý soát; môi trường văn hóa xã hội;
  tài chính, chính trị, pháp lý, xã hội doanh nghiệp. đổi mới và khả năng tổ chức. Vai
  và văn hóa,… Trong những thập kỷ 3. Phạm vi mới trong KTQT trò của KTQT có thay đổi nhưng
  qua, vai trò và chức năng của Kỹ thuật KTQT đại diện cho vẫn có sự kết nối với các điều chỉnh
  KTQT đã trải qua nhiều biến đổi một sáng kiến thực sự để thực hiện trong môi trường làm việc và thực
  hơn bất kỳ thời gian nào khác trong thay đổi, điều này liên quan đến hiện chức năng tích cực trong
  lịch sử. Ngày nay, KTQT có vai trò nhu cầu thay đổi, tầm nhìn về thay đường dẫn đưa ra những thay đổi
  hỗ trợ nhà quản lý doanh nghiệp đổi và chiến lược, kích thích đổi này. Kết quả là, KTQT có thể hiểu
  lập kế hoạch kinh doanh thông qua mới. Việc chuyển đổi công nghệ được như một lộ trình trong kỷ
  việc thu thập, xử lý thông tin, đồng sản xuất và kỹ thuật KTQT có ý nguyên chiến lược chất lượng, báo
  thời hỗ trợ việc kiểm soát, đánh giá nghĩa chủ yếu ở luồng thông tin cáo không thường xuyên để quản
  các quy trình kinh doanh và chiến trong các tổ chức kinh doanh ngày lý, xác định, đánh giá và ưu tiên các
  lược hoạt động của doanh nghiệp. nay. Các kỹ thuật KTQT hiện đại sáng kiến cải tiến chất lượng khác
  KTQT đã phát triển từ các chức phải vượt qua khoảng cách giữa nhau, mục tiêu thể hiện việc tăng
  năng quản lý lạc hậu thành các hệ các thông tin kế toán và kỹ thuật tốc hiệu suất tổng thể. Trong những
  thống thông tin hướng tới tương lai được cung cấp bởi hệ thống hoạt nghiên cứu này, sự thành công của
  để hoạch định và kiểm soát chiến động của tổ chức. Việc vận dụng KTQT đang được đánh giá dưới
  lược, ra quyết định kinh doanh. các kỹ thuật KTQT hiện đại có tác dạng ra quyết định và đánh giá
  KTQT truyền thống tập trung vào dụng rộng rãi trong tất cả các cấu quản lý.
  việc kiểm soát hàng năm, trong môi trúc tổ chức. KTQT đang trải qua sự thay đổi
  trường hoạt động cạnh tranh an Các kỹ thuật mới phải được hội tiến hóa trong hầu hết các khía cạnh
  toàn và được xác nhận do nhu cầu tụ với sự phụ thuộc lẫn nhau của tất của môi trường làm việc chuyên
  dữ liệu lịch sử của người quản lý, cả các quy trình tổ chức và mạch nghiệp của họ. Vị trí của KTQT
  để nắm bắt hiệu suất tổng thể và thông tin giữa KTQT và các nhà hiện đại là bổ sung cách thức nâng
  trách nhiệm của nhà quản lý trong quản lý ở tất cả các cấp. Mặc dù vai cao và mở rộng tầm nhìn của tổ
  tổ chức. Tuy nhiên, với xu hướng trò của KTQT là quan trọng để hỗ chức.
  hoạt động của các doanh nghiệp trợ các quyết định và giải quyết vấn Ngày nay, môi trường kinh
  hiện đại như cạnh tranh trên môi đề, thông tin không bao giờ là trung doanh các sản phẩm chất lượng cao
  trường toàn cầu hóa, xây dựng lập. Các hành động đơn thuần là đo hơn, giá cả và chi phí thấp hơn,
  chuỗi giá trị toàn cầu và bối cảnh lường và thông báo ảnh hưởng đến cạnh tranh toàn cầu, đáp ứng và dự
  thị trường chứng khoán ngày càng các đánh giá trách nhiệm cá nhân đoán nhu cầu của khách hàng. Đòi
  gia tăng vai trò như là cơ chế phân có liên quan. Do đó, các hệ hỏi KTQT năng động để thích ứng
  bổ các nguồn lực tài chính đã đặt ra thống/cấu trúc KTQT không giới với những thay đổi trong môi
  yêu cầu mới với KTQT. hạn thông tin bằng số. Họ có hai trường thị trường có tác động lớn
  Chức năng của KTQT đã thay lĩnh vực: kỹ thuật và hành vi. hơn đến một tổ chức. Tương lai của
  đổi, sự chú ý của nó hướng gần hơn Lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến kế toán quản lý phụ thuộc vào các
  đến viễn cảnh dài hạn, nơi các sự thông tin tài chính và liên quan đến công nghệ thay đổi.

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020 39

 3. Nghiên cứu trao đổi

  Năng lực/kỹ năng cá nhân là rất thiết yếu của kế toán, để phục vụ với sự phát triển toàn cầu hóa và
  cần thiết để KTQT tham gia vào nhu cầu hiện tại về các biện pháp công nghệ, môi trường bên ngoài
  các quy trình chiến lược, lập kế phân tích và hiệu quả kinh doanh đã thay đổi nhanh chóng. Các
  hoạch và ra quyết định. KTQT dự ngay lập tức. doanh nghiệp đang đối mặt với
  kiến sẽ có trọng tâm chiến lược và • Vai trò của kế toán quản lý nhiều thách thức hơn so với quá
  người tạo giá trị hơn, bên cạnh việc trong các công ty hàng đầu, đã thay khứ. Cần phải chú ý nhiều hơn đến
  tăng cường sử dụng các biện pháp đổi từ ra quyết định kinh doanh KTQT vì phạm vi được mở rộng,
  phi tài chính để đánh giá hiệu quả thành đối tác kinh doanh. các phương pháp và kỹ thuật đã
  kinh doanh. Ứng dụng công nghệ • Để thực hiện thành công vai được cải thiện đáng kể. Do đó,
  thông tin trong KTQT đã sửa đổi trò thay đổi của KTQT, nó đòi hỏi KTQT đã trở thành một điểm sáng
  vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm KTQT năng động và có năng lực trong lĩnh vực kế toán.
  của KTQT. dẫn dắt các thay đổi trong môi
  Công nghệ thông tin bao gồm trường.
  việc tự động hóa các chức năng • KTQT đã trở thành một điểm
  KTQT và cung cấp khả năng ảnh sáng trong lĩnh vực kế toán. Do đó, Tài liệu tham khảo
  hưởng đến thông tin để có được các nhiều năm nữa, dự kiến tổ chức
  nguồn lợi thế cạnh tranh khác biệt thành công phải phù hợp với tất cả
  trên thị trường. Yêu cầu KTQT các kỹ thuật và xu hướng. 1. Hemmer T, Labro E. On the optimal
  phải xác định lại vai trò của họ, Xu hướng gần đây của KTQT relation between the properties of manage-
  bằng cách đưa ra cho họ những đã chuyển từ lập kế hoạch và kiểm rial and financial reporting systems. Journal
  thách thức mới như KTQT từ thời soát tạm thời dựa trên lịch sử sang of Accounting Research. 2008; 46: 1209-
  đại công nghiệp sang thời đại kỹ 1240.
  lập kế hoạch và kiểm soát chiến 2. Kariyawasam U. Changing role of the
  thuật số.
  lược định hướng trong tương lai. management accountant. Achievers CIMA
  4. Kết quả nghiên cứu Thủ tục thay đổi KTQT được kiểm Graduation Ceremony, Sri Lanka. 2009; 1-
  Nghiên cứu tập trung vào các soát bởi áp lực của những thách 13.
  chiến lược và hệ thống mới được thức ngày càng mạnh mẽ, các công 3. Johnson HT, Kaplan RS. Relevance
  kết nối trong lĩnh vực kế toán. Theo Lost-The Rise and Fall of Management Ac-
  nghệ và tiến bộ mới, chế độ độc tài counting. Boston, MA: Harvard Business
  quan điểm của nghiên cứu, những của KTTC và vai trò mở rộng của School Press. 1987.
  phát hiện chính như sau: KTQT. Công nghệ thông tin có thể 4. Loo ID, Verstegen B, Swagerman D.
  • Vận dụng KTQT trong nền tạo điều kiện, xúc tác, thúc đẩy Understanding the roles of management ac-
  kinh tế hiện nay có khả năng phát hoặc có thể sửa đổi vai trò của countants, European Business Review. 2011;
  23: 287-313.
  triển mở rộng các ngành chức năng KTQT với KTTC trong lĩnh vực kỹ
  5. Sulaiman S, Ramli A, Mitchell F. What
  chéo và chuyển thành một cải cách thuật, công nghệ trong lĩnh vực factors drive change in management ac-
  rộng lớn hơn, bao gồm cả hệ thống hành vi và tổ chức. Hệ thống counting in Malaysian organizations?
  quản lý. KTQT đại diện cho một hoạt động Malaysian Accounting Review. 2008; 7: 61-
  • Trong những thập kỷ qua, 76.
  thực sự để hiện thực hóa sự thay
  6. Talha M, Raja JB, Seetharaman A. A
  KTQT đã trải qua nhiều biến đổi đổi. Hệ thống KTQT có thể trao new look at management accounting. The
  hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong quyền cho các nhà quản lý để phục Jouranal of Applied Business Research.
  lịch sử của nó. vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, 2010; 26: 83-96.
  • Hệ thống KTQT không giới hỗ trợ ra quyết định và quản lý 7. Taipaleenmaki J, Ikaheimo S. On the
  hạn thông tin bằng số, họ quan tâm chuỗi giá trị doanh nghiệp. convergence of management accounting and
  financial accounting-the role of information
  đến khách hàng; quy trình tổ chức; Thay đổi liên tục hệ sinh thái technology in accounting change. Interna-
  nhân viên và vai trò của họ; hệ của môi trường doanh nghiệp tional Journal of Accounting Systems. 2013;
  thống khuyến khích và kiểm soát; thương mại, đòi hỏi thông tin 14 (4):321-348.
  môi trường văn hóa xã hội; đổi mới KTQT hướng tới trong tương lai, 8. Yadav N, Sushil, Sagar M. Perform-
  và năng lực tổ chức. ance measurement and management frame-
  kết hợp các khía cạnh phi tài chính
  works: research trends of the last two
  • Việc ứng dụng CNTT trong có thể giúp hoạch định chiến lược decades. Business Process Management
  KTQT đang trở thành một phần và quá trình ra quyết định. Cùng Journal. 2013; 19: 947-971.

  40 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 7/2020

Download tài liệu Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay File Word, PDF về máy