[Download] Tải Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa – Tải về File Word, PDF

Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nội dung Text: Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Download


Bài viết này tập trung phân tích vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng trong việc hỗ trợ DNNVV vượt qua rào cản về tiếp cận tài chính cũng như thông qua đó thúc đẩy DNNVV và nền kinh tế phát triển.

Bạn đang xem: [Download] Tải Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa File Word, PDF về máy

Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1. Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với
  sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Đặng Thái Bình1

  1
  Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam.
  Email: dangthaibinh1985@gmail.com

  Nhận ngày 2 tháng 11 năm 2019. Chấp nhận đăng ngày 5 tháng 12 năm 2019.

  Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm số lượng lớn và đóng vai trò quan trọng
  trong việc tạo việc làm và sự phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, DNNVV cũng gặp phải nhiều
  khó khăn, thách thức nhất là khó khăn trong việc tiếp cận vốn. Để giúp DNNVV vượt qua khó
  khăn này, nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng bảo lãnh tín dụng như là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ
  DNNVV dễ dàng hơn trong việc tiếp cận vốn và thúc đẩy phát triển. Do đó, nhận thức được điều
  này bài báo này tập trung phân tích vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng trong việc hỗ trợ
  DNNVV vượt qua rào cản về tiếp cận tài chính cũng như thông qua đó thúc đẩy DNNVV và nền
  kinh tế phát triển.

  Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống bảo lãnh tín dụng, tài chính, tiếp cận vốn, hỗ trợ.

  Phân loại ngành: Kinh tế học

  Abstract: Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for a large proportion and play an
  important role in the generation of jobs and the development of each country. Yet, they also face
  many difficulties and challenges, especially the difficulty in accessing capital. To help SMEs
  overcome this problem, many countries in the world use credit guarantees as an effective tool to
  support them with an easier access to capital and promote their development. Therefore, being
  aware of this, the paper focuses on analysing the role of the credit guarantee system in assisting
  SMEs to overcome barriers to financial access, and, thereby, promoting their and the economy’s
  development.

  Keywords: Small and medium-sized enterprises, credit guarantee system, finance, capital access,
  support.

  Subject classification: Economics

  21

 2. Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 – 2020

  1. Giới thiệu lãnh tín dụng là hỗ trợ DNNVV dễ dàng
  hơn trong việc tiếp cận tài chính, từ đó thúc
  DNNVV là thành phần quan trọng và định đẩy sự phát triển của DNNVV cũng như sự
  hướng cho sự phát triển của mỗi quốc gia phát triển của nền kinh tế.
  trong đó có Việt Nam [1]. Tuy nhiên, trong Tại nhiều quốc gia, bảo lãnh tín dụng đã
  quá trình phát triển DNNVV phải đối mặt tồn tại từ đầu thế kỷ XX [1]. Theo nghiên
  với nhiều khó khăn và thách thức như công cứu của Green có hơn 2.250 chương trình
  nghệ, kĩ năng quản lý, vấn đề thông tin bất bảo lãnh tín dụng đang hoạt động tại hơn
  đối xứng, chất lượng nguồn lao động, cạnh 100 quốc gia trên thế giới [8]. Pombo chỉ ra
  tranh, thị trường, khủng hoảng về kinh tế và rằng một vài dạng của dịch vụ bảo lãnh tín
  tài chính… Trong đó một trong những khó dụng tồn tại hầu hết các quốc gia trên thế
  khăn chính của DNNVV là tiếp cận vốn từ giới ngoại trừ một vài quốc gia tại Châu Á,
  các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Một Bắc và Tây Âu, Trung Mỹ [21]. Đặc biệt,
  trong các nguyên nhân khiến các DNNVV các tổ chức bảo lãnh tín dụng đóng vai trò
  khó tiếp cận vốn từ ngân hàng là thiếu hụt quan trọng trong hệ thống tài chính của nền
  tài sản đảm bảo. Hơn nữa các ngân hàng và kinh tế Châu Âu [20]. Hệ thống bảo lãnh tín
  các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn dụng hoạt động khá hiệu quả tại một số
  trong việc đánh giá mức độ tín nhiệm của quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn
  DNNVV. Ngoài ra, DNNVV gặp nhiều khó Quốc, Italy, Bồ Đào Nha và Hungary, Ấn
  khăn trong việc đa dạng các nguồn tài chính Độ… Bài viết này đề cập mục tiêu và vai
  và phụ thuộc chính vào các ngân hàng địa trò của các chương trình bảo lãnh tín dụng
  phương. Bên cạnh đó, DNNVV bị giới hạn đối với các DNNVV.
  trong việc tiếp cận vốn là do rào cản tín
  dụng của các ngân hàng và các điều kiện
  khi vay vốn. Để giải quyết các vấn đề trên, 2. Mục tiêu của các chương trình bảo
  các quốc gia trên thế giới đã sử dụng các lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ
  công cụ tài chính khác nhau để giúp và vừa
  DNNVV dễ dàng hơn trong việc tiếp cận
  vốn. Một trong các công cụ tài chính hiệu DNNVV đóng một vai trò quan trọng đối
  quả được áp dụng tại nhiều quốc gia trên với mỗi quốc gia trên thế giới, chiếm từ
  thế giới là bảo lãnh tín dụng. Và nó được áp khoảng 90 đến 99% trong tổng số doanh
  dụng dưới nhiều hình thức khác nhau như nghiệp (OECD, 2006). Theo nghiên cứu
  các chương trình bảo lãnh tín dụng, quỹ bảo của Nitani & Riding, DNNVV đóng vai trò
  lãnh tín dụng, công ty bảo lãnh tín dụng… quan trọng trọng việc tạo việc làm, phát
  Bảo lãnh tín dụng có thể cung cấp dịch vụ triển các ngành nghề và sản phẩm mới
  bảo lãnh cho DNNVV khi các DNNVV [17]… Tuy nhiên, DNNVV thường gặp
  không đủ tài sản đảm bảo trong quá trình phải khó khăn trong việc tiếp cận vốn từ
  vay vốn ngân hàng và có thể giảm vấn đề ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Để giải
  thông tin bất đối xứng. Bằng nhiều phương quyết vấn đề trên nhiều quốc gia trên thế
  thức được áp dụng, mục tiêu chính của bảo giới đã thiết lập các chương trình bảo lãnh

  22

 3. Đặng Thái Bình

  tín dụng để hỗ trợ DNNVV dễ dàng tiếp DNNVV [2]. Và hầu hết các học giả đồng ý
  cận tài chính từ phía ngân hàng và thông rằng các chương trình bảo lãnh tín dụng có
  qua đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế. nhiều mục tiêu và các mục tiêu của nó được
  phân loại thành hai cấp độ sau:
  Theo nghiên cứu bởi Beck chỉ ra rằng
  Ở cấp độ vĩ mô, các chương trình bảo
  các chương trình bảo lãnh tín dụng bắt đầu
  lãnh tín dụng nhằm thực hiện các mục tiêu
  xuất hiện tại Philippine từ năm 1952 và sau
  của quốc gia như:
  đó xuất hiện tại Indonesia, Malaysia,
  – Phát triển kinh tế và ổn định xã hội [8],
  Pakistan, Hàn Quốc… vào những năm
  [9], [10].
  1970; xuất hiện ở Chile, Columbia, Ấn Độ
  – Giảm thất nghiệp, tạo thêm việc làm
  và Thái Lan vào những năm 1980. Các [4], [10], [12].
  chương trình bảo lãnh tín dụng đầu tiên – Giảm nghèo [24] được thiết lập tại Châu Âu vào những năm – Cải thiện thị trường cho vay cho các
  1840. Theo Green trên thế giới tính đến DNNVV [6] năm 2003 tồn tại 2.250 chương trình bảo Ngoài ra, các chương trình bảo lãnh tín
  lãnh tín dụng hoạt động tại 100 quốc gia dụng hoạt động hướng tới các mục tiêu
  trên thế giới [8]. Đặc biệt nhiều quốc gia quốc gia khác như hỗ trợ và thúc đẩy sự
  trên thế giới đã lựa chọn bảo lãnh tín dụng phát triển ngành nông nghiệp [5], phát triển
  như là một công cụ tài chính để đối mặt với công nghiệp hoặc tạo môi trường thuận lợi
  khủng hoảng tài chính năm 2008. 19 trong cho đầu tư [11]…
  23 quốc gia OECD sử dụng các chương Ở cấp độ vi mô, các chương trình bảo
  trình bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ DNNVV lãnh tín dụng đóng vai trò trung gian với
  tiếp cận tài chính dễ dàng hơn và đối phó mục tiêu hỗ trợ cho người vay và khuyến
  với khủng hoảng tài chính [25]. khích người cho vay. Đối với các DNNVV,
  Các chương trình bảo lãnh tín dụng được các chương trình bảo lãnh tín dụng hỗ trợ
  áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới và họ bằng cách:
  mục tiêu của nó cũng khác nhau giữa các – Hỗ trợ DNNVV dễ dàng tiếp cận vốn
  quốc gia [17]. Tuy nhiên, mục tiêu chung hơn và tăng khả năng vay vốn [17].
  của các chương trình bảo lãnh tín dụng là – Giảm chi phí lãi vay (Beck và cộng sự,
  giúp các DNNVV vượt qua trở ngại trong 2010)
  việc tiếp cận tài chính từ đó hỗ trợ và thúc – Thông qua các dịch vụ bảo lãnh tín
  đẩy sự phát triển của các DNNVV. Từ đó dụng, các chương trình bảo lãnh tín dụng
  các chương trình bảo lãnh tín dụng gián tiếp giúp các DNNVV phát triển và mở rộng sản
  thúc đẩy sự phát triển và ổn định của nền xuất và kinh doanh [13], [24].
  kinh tế, tạo công ăn việc làm, v.v.. Beck và – Hỗ trợ các DNNVV bằng cách đưa ra
  cộng sự đã thực hiện một cuộc khảo sát với lời khuyên và tư vấn về quản lý tài chính,
  quy mô là 76 chương trình bảo lãnh tín báo cáo tài chính, v.v.
  dụng tại 46 quốc gia, kết quả của nghiên Đối với người cho vay, chương trình bảo
  cứu này chỉ ra rằng mục tiêu chính của các lãnh tín dụng được thiết kế và xây dựng với
  chương trình bảo lãnh tín dụng là hỗ trợ các các ưu đãi để:

  23

 4. Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 – 2020

  – Khuyến khích các ngân hàng và tổ lãnh tín dụng cũng có vai trò quan trọng
  chức tín dụng cho vay đối với các DNNVV trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi
  bằng cách bảo đảm tiền vay trong trường nghiệp, nữ doanh nhân.
  hợp người vay không trả được nợ [18]. Các chương trình bảo lãnh tín dụng giúp
  – Chuyển rủi ro và đa dạng hóa rủi ro, tạo ra việc làm, giảm thất nghiệp; và thông
  cũng như hỗ trợ giảm thiểu thông tin bất đối qua các dịch vụ và chương trình đào tạo,
  xứng giữa ngân hàng và các DNNVV [15]. góp phần phát triển vốn nhân lực [8], [23].
  – Khắc phục thông tin bất đối xứng bằng Vì các DNNVV có thể tiếp cận tài chính
  việc tham gia của tổ chức bảo lãnh trong thông qua các chương trình bảo lãnh tín
  quá trình bảo lãnh và giám sát cho vay. dụng, điều này giúp họ có điều kiện tăng
  quy mô sản xuất kinh doanh, và cải thiện
  năng lực tài chính. Điều này dẫn đến sự ổn
  3. Vai trò của các chương trình bảo
  định và tăng trưởng của các hoạt động kinh
  lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ
  doanh của các DNNVV và việc tạo ra việc
  và vừa
  làm ổn định hơn. Hơn nữa, sẽ thu hút
  nhiều lao động hơn để đáp ứng nhu cầu lao
  Ở nhiều quốc gia trên thế giới, chương trình
  động của việc tăng quy mô, góp phần tăng
  bảo lãnh tín dụng có một vai trò quan trọng
  thu nhập cho người lao động trong các
  và được coi là một công cụ tài chính hiệu
  DNNVV. Bên cạnh các hoạt động tư vấn
  quả. Hầu hết các quốc gia đã xác định rằng
  cho các DNNVV để chuẩn bị các điều kiện
  các DNNVV có vai trò chính trong sự phát
  cho các khoản vay bảo lãnh, các chương
  triển của nền kinh tế. Do đó, để phát triển
  trình bảo lãnh tín dụng đã giúp các
  kinh tế, đầu tư và phát triển cho các
  DNNVV điều chỉnh và tăng năng lực của
  DNNVV phải là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy,
  chương trình bảo lãnh tín dụng đã được lựa các nhà quản lý trong hoạt động kinh
  chọn làm công cụ hỗ trợ cho sự phát triển doanh, hoạt động tài chính, cũng như quản
  của các DNNVV thông qua việc giúp họ lý sản xuất. Thông qua các hoạt động tư
  vượt qua những trở ngại trong việc tiếp cận vấn, các chương trình bảo lãnh tín dụng hỗ
  tài chính. Thực tế cho thấy rằng các ngân trợ và thúc đẩy các DNNVV tuân thủ tốt
  hàng và tổ chức tín dụng không sẵn sàng hơn các quy định và tiêu chuẩn về kế toán
  cho các DNNVV vay vì một số lý do như và tài chính, góp phần nâng cao năng lực
  rủi ro cao, thiếu tài sản thế chấp, chi phí quản lý tài chính. Điều này là do nếu các
  quản lý cao, thông tin bất cân xứng, v.v.. DNNVV muốn được vay vốn bảo lãnh, họ
  Do đó, nó tạo ra hiện tượng được gọi là phải có dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh
  khoảng cách tài chính mà các DNNVV phải tốt, cam kết trả nợ, quản lý quỹ tốt, v.v.
  đối mặt. Nghiên cứu của Green chỉ ra rằng Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải
  các chương trình bảo lãnh tín dụng có vai tuân thủ các quy định về báo cáo tài chính
  trò thúc đẩy các DNNVV bằng cách hỗ trợ kế toán; họ phải có một đội ngũ quản lý
  họ tiếp cận với các nguồn tín dụng chính chuyên nghiệp để chuẩn bị tài liệu, lập kế
  thức [8]. Đồng thời, các chương trình bảo hoạch dự án theo quy định và có tính

  24

 5. Đặng Thái Bình

  thuyết phục để có thể vay vốn từ các tổ Bảo lãnh tín dụng cũng được coi là một
  chức tín dụng. kênh cung cấp tín dụng cho nền kinh tế và
  Các chương trình bảo lãnh tín dụng là công cụ hữu hiệu trong việc thay đổi
  cũng có vai trò trong việc thực hiện các hành vi của người cho vay [7], [13]. Thông
  mục tiêu công như giảm thiểu các vấn đề qua hợp tác với các ngân hàng trong dịch
  xã hội, kiềm chế di cư nông thôn – thành vụ bảo lãnh cho vay, các chương trình bảo
  thị (chương trình bảo lãnh tín dụng cho lãnh tín dụng giúp các ngân hàng hiểu thêm
  nông dân, nông nghiệp và phát triển nông về các DNNVV, đặc điểm và thách thức
  thôn). Và các chương trình bảo lãnh tín của các doanh nghiệp, yêu cầu tài chính và
  dụng nhằm mục đích thúc đẩy và phát để thực sự kiểm tra rằng phân khúc thị
  triển các doanh nghiệp xuất khẩu thông trường này không phải là rủi ro. Từ đó
  qua việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng
  chương trình bảo lãnh tín dụng củng cố mối
  cho xuất khẩu.
  quan hệ giữa ngân hàng và các DNNVV,
  Đặc biệt, trong cuộc khủng hoảng tài
  tạo điều kiện cho các ngân hàng giải phóng
  chính năm 2008, các chương trình bảo lãnh
  tín dụng với rủi ro tín dụng thấp bằng cách
  tín dụng có vai trò quan trọng trong việc
  giúp các quốc gia vượt qua khủng hoảng. đa dạng hóa và chuyển rủi ro cho tổ chức
  Bằng chứng là hầu hết các nước Châu Âu bảo lãnh. Khi mối quan hệ giữa các
  đã chọn bảo lãnh tín dụng làm công cụ để DNNVV được củng cố và bền vững, điều
  đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính. đó dẫn đến việc cho vay đối với các
  Đồng thời, các chính phủ đã sử dụng bảo DNNVV có bảo lãnh tín dụng sẽ là một
  lãnh tín dụng để giúp các DNNVV vượt phân khúc thị trường mới và mang lại nhiều
  qua khủng hoảng tài chính bằng cách đảm lợi nhuận hơn cho các ngân hàng. Hơn nữa,
  bảo rằng cách họ có thể tiếp cận vốn từ bảo lãnh tín dụng cũng đóng một vai trò
  ngân hàng để đảm bảo hoạt động kinh trong việc giúp giải quyết các vấn đề và
  doanh và sản xuất ổn định. giảm thiểu vấn đề thông tin bất đối xứng
  Mặt khác, bảo lãnh tín dụng cũng đóng giữa ngân hàng và các DNNVV [4], [8].
  một vai trò quan trọng đối với ngành ngân Một nghiên cứu của Beck và cộng sự đã chỉ
  hàng. Đầu tiên, các chương trình bảo lãnh ra rằng lợi ích này có thể xảy ra nếu người
  tín dụng được định hướng theo hướng thất
  bảo lãnh có thông tin tốt hơn về người vay.
  bại của thị trường bằng cách giảm tổn thất
  Bên cạnh đó, bảo lãnh tín dụng là một kênh
  tài chính mà các tổ chức tín dụng phải chịu
  hỗ trợ các ngân hàng có thêm thông tin về
  trong trường hợp không thu hồi được khoản
  các DNNVV, nó cũng giúp các ngân hàng
  vay. Theo nhiều nghiên cứu, mặc dù các
  ngân hàng có thanh khoản quá cao, nhưng giảm thời gian theo dõi và thu thập thông
  họ không thể cung cấp tín dụng cho người tin. Ngoài ra, khi thực hiện bảo lãnh cho
  vay vì rủi ro cao của người vay. Do đó, bảo vay, bảo lãnh tín dụng giảm gánh nặng cho
  lãnh tín dụng đóng vai trò là kênh trung ngân hàng về vấn đề tài sản thế chấp và
  gian để giải phóng tín dụng từ ngân hàng giúp ngân hàng giảm chi phí liên quan đến
  cho người vay. việc quản lý tài sản thế chấp.

  25

 6. Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 – 2020

  4. Kết luận [5] De Gobbi, M.G. (2003), “Mutual Guarantee
  Associations for Small and Micro
  DNNVV được coi là động lực quan trọng Entrepreneurs: Lessons Learned from Europe
  trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia. and Africa African”, Development Review,
  Do đó việc thúc đẩy DNNVV vượt qua các Vol.15(1).
  rào cản đặc biệt là khó khăn trong tiếp cận [6] De la Torre et al., (2010), “Bank involvement
  vốn là cách thức thúc đẩy DNNVV phát with SMEs: beyond relationship lending”,
  triển cũng như gián tiếp thúc đẩy nền kinh Journal of Banking and Finance, No.34 (9).
  tế. Qua phân tích trên cho thấy bảo lãnh tín [7] DFID (2005), Do Credit Guarantees Lead to
  dụng là một trong các công cụ hữu hiệu Improved Access to Financial Services?
  giúp phát triển DNNVV không chỉ là vượt Recent evidence from Chile, Egypt, India and
  qua rào cản về tiếp cận vốn mà còn giải Poland, Policy Division Working Paper, UK
  quyết vấn đề thông tin bất đối xứng, cung Department for International Development,
  cấp các dịch vụ hỗ trợ, v.v.. Do đó cần có Freedman.
  nhiều nghiên cứu hơn về tác động, thực [8] Green, A. (2003), Credit Guarantee Schemes
  trạng, các vấn đề về hệ thống bảo lãnh tín
  for Small Enterprises: An effective Instrument
  dụng cho DNNVV của các quốc gia trên thế
  to Promote Private Sector-led Growth? United
  giới đặc biệt là các quốc gia đang phát triển
  Nations Development Organisation, Working
  như Việt Nam.
  Paper No.10.
  [9] Hancock et al. (2007), The Repercussions on

  Tài liệu tham khảo Small Banks and Small Businesses of
  Procylical Bank Capital and Countercylical
  Loan Guarantees, AFA 2008 New Orleans

  [1] Beck et al. (2005), “Financial and Legal Meeting Paper, SSRN (Social Science

  Constraints to Growth: Does Firm Size Research Network)
  Matter?” The Journal of Finance, LX (1), [10] Kang, J., & Heshmati, A. (2008), “Effect of
  February. credit guarantee policy on survival and
  [2] Beck et al. (2008), Typology of Partial Credit performance of SMEs in Republic of Korea”,
  Guarantee Funds around the World, Policy Small Business Economics, No.31(4).
  Research Working Paper 4771, World Bank. [11] Leistner, M. (1999), “The growth and
  [3] Beck, T., Klapper, L.F., & Mendoza, J.C. environment scheme”, Greener Management
  (2010) “The typology of partial credit International, No.1(27).
  guarantee funds around the word”, Journal of [12] Lelarge et al. (2008), Entrepreneurship and
  Financial Stability, No.6(1). Credit Constraints, Evidence from a French
  [4] Craig et al. (2010), The Important of Financial Loan Guarantee Program, National Bureau of
  Market Development on the Relationship Economic Research.
  between Loan Guarantees for SMEs and Local [13] Levitsky, J. (1997a), “Credit guarantee
  Market Employment Rates, Federal Reserse schemes for SMEs–an international review”,
  Bank of Cleveland Working Paper, November. Small Enterprise development, No.8(2).

  26

 7. Đặng Thái Bình [14] Levitsky, J. (1997b), “SME guarantee [20] Paola Leone et al. (2012), Credit guarantee
  schemes: a summary”, The financier, Institutions and SME Finance. Palgrave
  No.4(1/2). Macmillan studies in banking and financial
  [15] Levitsky, J., Ranga, N. P. (1989), “Credit institutions, ISBN 978-0-230-29539-1, Paris.
  Guarantee Schemes for Small and Medium [21] Pombo P. (2010), 15 Anos de Evolución de los
  Enterprises”, World Bank technical paper, Sistemas de Garantías Iberoamericano, XV
  No.58. Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía
  [16] Nigrini, M., & Schoombee, A. (2002), “Credit y Financia miento para la Micro y Pyme,
  guarantee schemes as an instrument to promote Mexico.
  access to finance for small and medium [22] Riding et al. (2007), “Incrementality of SME
  enterprises: an analysis of Khula Enterprises Loan Guarantees”, Small Business Economics,
  Finance Ltd’s individual credit guarantee No.29.
  scheme”, Development Southern Afica, [23] Riding, A. L. and Haines, G., Jr. (2001), “Loan
  No.19(5). Guarantees: Cost of Default and Benefits to
  [17] Nitani, M & Riding, A. (2005), “Promoting Small Firms”, Journal of Business Venturing,
  enterprise development or subsidizing No.16(6).
  tradition?” International Small Business [24] Roodman, D., & Qureshi, U. (2006),
  Journal, No.23(1). Microfinance as business, Center for Global
  [18] Oh et al. (2006) “Evaluation of Credit Development.
  Guarantee Policy using Propensity Score [25] Uesugi, I., Sakai K., and Yamashiro, G. M.
  Matching”, Small Business, No.33. (2010), “The Effectiveness of the Public Credit
  [19] Oh et al. (2009), The Effect of Mutual Guarantees in the Japanese Loan Market”,
  Guarantee Consortia and SME Finance, Journal of the Japanese and International
  Munich Personal RePEc Archive: 14032. Economies, No.24. ………………………….

  27

Download tài liệu Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa File Word, PDF về máy