[Download] Tải Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin đối với doanh nghiệp dệt may – Tải về File Word, PDF

Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin đối với doanh nghiệp dệt may

Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin đối với doanh nghiệp dệt may
Nội dung Text: Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin đối với doanh nghiệp dệt may

Download


Nội dung của báo cáo trình bày hệ thống hoá các khái niệm có liên quan đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và sử dụng thông tin; đặc điểm các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệp; vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin đối với doanh nghiệp dệt may – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin đối với doanh nghiệp dệt may File Word, PDF về máy

Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin đối với doanh nghiệp dệt may

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin đối với doanh nghiệp dệt may

 1. ISSN 2354-0575

  VAI TRÒ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TRONG SỬ DỤNG THÔNG TIN
  ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DỆT MAY

  Đào Thị Thanh
  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 16/06/2018
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 08/07/2018
  Ngày bài báo được duyệt đăng: 18/09/2018

  Tóm tắt:
  Dòng tiền là nguồn lực quan trọng của các doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc ra
  các quyết định tài chính và quản trị tài chính. Thông tin trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dùng để phân
  tích, đánh giá hiệu quả tài chính DN, khả năng tạo tiền trong tương lai, khả năng thanh toán các khoản nợ
  đến hạn, khả năng hoạt động liên tục của DN. Sử dụng thông tin trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối với
  các doanh nghiệp Dệt may rất quan trọng trong phân tích và dự báo dòng tiền lưu chuyển trong tương lai.
  Từ khóa: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, sử dụng thông tin.

  1. Đặt vấn đề 2.2. Mục tiêu cụ thể
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong – Hệ thống hoá các khái niệm có liên quan
  số các báo cáo tài chính quan trọng trong doanh đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và sử dụng thông tin.
  nghiệp. Sử dụng thông tin trong Báo cáo lưu – Nêu rõ đặc điểm các khoản mục trong Báo
  chuyển tiền tệ sẽ giúp DN đánh giá chính xác sự cáo lưu chuyển tiền tệ.
  minh bạch và sức mạnh về tài chính của mỗi doanh – Xác định vai trò của Báo cáo lưu chuyển
  nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tiền tệ trong sử dụng thông tin của doanh nghiệp.
  tin về xu hướng tài chính trong mỗi doanh nghiệp
  tốt hơn các báo cáo tài chính khác vì nó có thể 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  loại trừ ảnh hưởng của các hoạt động không cốt 3.1. Đối tượng nghiên cứu
  lõi và báo cáo này dựa trên cơ sở tiền. Nó giúp các Nghiên cứu tổng luận về vai trò của Báo
  đối tượng sử dụng thông tin biết DN đã tạo tiền cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin của
  từ nguồn nào và chi tiêu tiền cho mục đích gì. Vì doanh nghiệp.
  vậy Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cung cấp những
  thông tin bổ xung để đánh giá hiệu quả hoạt động 3.2. Phạm vi nghiên cứu
  trong kỳ hiện tại và dự báo dòng tiền của doanh Nghiên cứu vai trò của Báo cáo lưu chuyển
  nghiệp trong tương lai. tiền tệ trong sử dụng thông tin của doanh nghiệp
  Trong các doanh nghiệp dệt may hiện nay dệt may.
  vấn đề được quan tâm nhất đối với các nhà quản
  lý cũng như các nhà đầu tư đó là lợi nhuận. Nhưng 4. Kết quả nghiên cứu
  việc khai thác các thông tin về dòng tiền của doanh 4.1. Một số khái niệm có liên quan
  nghiệp trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa được * Khái niệm về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  quan tâm đúng mức. Do đó các quyết định trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tổng
  quản lý tài chính chưa kịp thời và chưa đạt hiệu quả hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng luồng tiền
  cao. Nghiên cứu vai trò Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo lưu
  trong doanh nghiệp và tăng cường mức độ sử dụng chuyển tiền tệ là cơ sở để người sử dụng đánh giá
  thông tin từ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp DN khả năng tạo ra các khoản tiền và việc sử dụng các
  đánh giá đúng các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền khoản tiền đó trong hoạt động SX- KD trong doanh
  của DN và có được dự báo dòng tiền trong tương lại nghiệp.
  một cách chính xác. Theo chuẩn mực kế toán VN số 24 đưa ra
  khái niệm:” Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ
  2. Mục tiêu nghiên cứu phận hợp thành của BCTC. Nó cung cấp thông tin
  2.1. Mục tiêu chung giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài
  Tổng quan cơ sở lý luận về vai trò của Báo sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi
  cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin của của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả
  doanh nghiệp dệt may. năng của DN tạo ra các luồng tiền trong quá trình

  Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology 71

 2. ISSN 2354-0575

  hoạt động. quay vòng nhanh tạo ra dòng tiền được luân chuyển
  Khái niệm về tiền: Tiền bao gồm tiền tại liên tục.
  quỹ, tiền đang chuyể và các khoản tiền gửi không – Người tiêu dùng chủ yếu là khách hàng cá
  kỳ hạn. nhân, dân số VN đông và trẻ hóa, thu nhập trung
  Khái niệm về tương đương tiền: Là các bình ngày càng tăng làm cho các DN may có mức
  khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng chuyển đổi dễ tăng trưởng ổn định nên dòng tiền không bị tắc do
  dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro thất thu như một số ngành khác.
  nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. – Các DN may cần nguồn vốn thấp, nhưng
  Khái niệm về luồng tiền: Là luồng vào và đầu tư cho tài sản cố định lớn, lại cần lượng tiền
  luồn ra của tiền và tương đương tiền, không bao mặt cao để duy trì thanh khoản và đáp ứng nhu cầu
  gồm chuyển dịch nội bộ giữa các khoản tiền và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Do vậy sử
  tương đương tiền trong DN. dụng thông tin trong BCLCTT phải chú ý đến dòng
  Khái niệm về hoạt động kinh doanh: Là tiền phát sinh cho hoạt động kinh doanh.
  các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của DN và
  các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu 4.3. Đặc thù của các khoản mục trong Báo cáo
  tư hay hoạt động tài chính. lưu chuyển tiền tệ của Doanh nghiệp Dệt may
  Khái niệm về hoạt động đầu tư: Là các * Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh
  hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng Các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh chủ
  bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác yếu bắt nguồn từ các hoạt động kinh doanh cơ bản
  không thuộc các khoản tương đương tiền. của DN. Bởi vậy luồng tiền này là kết quả của các
  Khái niệm về hoạt động tài chính: Là các giao dịch và sự kiện có tham gia vào xác định lãi
  hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu hoặc lỗ ròng của hoạt động kinh doanh. Các luồng
  của vốn chủ sở hữu và vốn vay của DN [1]. tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh thường bao
  gồm tiền nhận được từ việc bán hàng hay cung cấp
  4.2. Đặc điểm các Doanh nghiệp Dệt may chi dịch vụ; tiền nhận được từ bản quyền, phí, hoa hồng
  phối đến sử dụng và phân tích thông tin trong và các doanh thu khác; tiền trả cho người lao động,
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tiền trả hay khoản hoàn thuế thu nhập (Trừ trường
  Dệt may là ngành công nghiệp sản xuất hàng hợp chúng có thể được xác định cụ thể là hoạt động
  tiêu dùng tạo ra nhiều hàng hóa phục vụ cho nhu đầu tư hay hoạt động tài chính). Lưu chuyển tiền
  cầu đời sống của người dân, góp phần nâng cao đời tệ từ hoạt động kinh doanh phản ánh toàn bộ dòng
  sống và tạo ra nguồn thu nhập từ việc xuất khẩu. tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến các
  Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành hoạt động kinh doanh của DN. Thông tin về luồng
  Dệt may vì có nguồn lao động dồi dào, chi phí nhân tiền từ hoạt động kinh doanh khi kết hợp với thông
  công thấp. Các Công ty SX Dệt may thường mang tin khác sẽ giúp người sử dụng dự đoán được luồng
  lại lợi nhuận vững chắc và khá ổn định. tiền từ hoạt động kinh doanh trong tương lai. Doanh
  Các đặc thù của Công ty SX Dệt may: nghiệp có thể sử dụng một trong hai phương pháp là
  – Hầu hết có quy mô vừa và nhỏ nhưng số phương pháp gián tiếp và phương pháp trực tiếp để
  lượng doanh nghiệp nhiều. xác định dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Trong
  – Đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng doanh nghiệp dệt may thì luồng tiền chủ yếu từ hoạt
  dệt may: Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm động kinh doanh bao gồm:
  khoảng 30%-35%, chi phí nhân công chiếm khoảng + Tiền thu được từ việc bán sản phẩm may
  50%-60%, còn lại là các chi phí khác. Do đó dòng mặc, dịch vụ nhận uỷ thác, hoa hồng, thu từ hoàn
  tiền dùng để mua nguyên vật liệu và trả lương cho thuế, được bồi thường.
  công nhân chiếm tỷ trọng lớn trong dòng tiền ra của + Tiền chi: trả cho nhà cung cấp, trả lương,
  doanh nghiệp. thưởng cho người lao động, trả thay bảo hiểm, trả
  – Đối với các doanh nghiệp gia công hàng lãi vay, chi nộp thuế, chi bồi thường…..
  dệt may: Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng lớn * Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư
  trong giá thành gia công, chi phí nguyên phụ liệu Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư phản ánh
  chiếm tỷ trọng nhỏ nên dòng tiền ra chủ yếu là trả toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực
  lương cho người lao động. tiếp đến hoạt động đầu tư của DN. Dòng tiền phát
  – Ngoài ra các chi phí khác như quảng cáo, sinh từ các hoạt động đầu tư thể hiện phạm vi mà
  chi phí cho hệ thống phân phối cả trong và ngoài các khoản chi đã thực hiện cho các nguồn lực dài
  nước sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền ra của DN. hạn sẽ tạo ra lợi nhuận và các luồn tiền trong tương
  – Là ngành có lượng hàng tồn kho cao nhưng lai. Hoạt động đầu tư bao gồm 2 phần:

  72 Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology

 3. ISSN 2354-0575

  + Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho bản cổ phiếu quỹ, nợ gốc đi vay, cổ tức, lợi nhuận cho
  thân doanh nghiệp như xây dựng cơ bản, mua sắm chủ sở hữu. [1] TSCĐ
  + Đầu tư vào các đơn vị khác dưới hình 4.4. Vai trò của thông tin trong Báo cáo lưu chuyển
  thức góp vốn kinh doanh, vào các công ty con, liên tiền tệ đối với các doanh nghiệp Dệt may [3] doanh, liên kết… (1) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rất quan trọng
  Tương ứng với các hoạt động đầu tư, dòng trong việc cung cấp thông tin tổng thể về tình hình
  tiền lưu chuyển phản ánh từ hoạt động đầu tư gồm tài chính của DN, chỉ ra dòng tiền vào và ra của toàn
  các khoản: bộ các hoạt động trong DN, lợi nhuận của tổ chức
  + Khoản chi trả tiền mua nhà xưởng, trang đươc chuyển từ dòng tiền …
  thiết bị, các TS dài hạn khác liên quan đến các chi (2) Thông tin trong Báo cáo lưu chuyển tiền
  phí tăng đã được vốn hóa, các khoản tiền nhận được tệ dùng để phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính
  từ việc bán các nhà xưởng, trang thiết bị và TS dài DN, khả năng tạo tiền trong tương lai, khả năng
  hạn khác. thanh toán các khoản nợ đến hạn, khả năng hoạt
  + Khoản chi trả tiền mua cổ phần hay các động liên tục của DN.Các thông tin này được phân
  công cụ nợ của các DN khác và tiền lợi tức trong tích dựa trên các chỉ tiêu tài chính,sử dụng thước đo
  liên doanh. dòng tiền để đánh giá.
  + Tiền trả cho các hợp đồng trong tương (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ dự báo được
  lai,tiền thu từ các hợp đồng có kỳ hạn. dòng tiền trong tương lai dựa trên thu nhập của DN,
  Trong các doanh nghiệp dệt may luồng tiền từ đó làm căn cứ để ra các quyết định tài chính của
  từ hoạt động đầu tư bao gồm: DN. Thu nhập của DN là khoản tài chính quan trọng
  + Tiền chi mua TSCĐ, xây dựng nhà để DN chi trả cổ tức, lãi vay và các khoản phải trả
  xưởng…., chi cho đối tượng không phải là ngân khác. Dự báo được dòng tiền trong tương lai dựa
  hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính vay, chi trên chỉ tiêu thu nhập của DN sẽ giúp các nhà đầu tư
  góp vốn vào đơn vị khác ước lượng được tỷ suất sinh lời từ các khoản đầu tư.
  + Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, (4) Các nhà phân tích còn căn cứ vào dòng
  thu hồi các khoản cho vay, đầu tư, lãi cho vay, cổ tiền để đánh giá hiệu quả hoạt động bên cạnh chỉ
  tức và lợi nhuận được chia. tiêu lợi nhuận thuần trên Báo cáo kết quả kinh
  * Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính doanh. Trong khi chỉ tiêu lợi nhuận thuần không
  Luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tài chính bao quát hết thông tin về dòng tiền lưu chuyển thì
  được xác định bằng cách phân tích và tổng hợp trực chỉ tiêu này có sẵn trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  tiếp các khoản thu vào và chi ra liên quan đến vốn (5) Việc dự báo được dòng tiền trong tương
  chủ sở hữu của DN và các khoản vay. Luồng tiền từ lai dựa trên thu nhập của DN sẽ giúp các nhà quản
  các hoạt động tài chính rất hữu dụng trong việc dự trị DN xác định lượng tiền cần nắm giữ và lượng
  đoán các khoản phát sinh trong tương lai của các tiền cần luân chuyển để đáp ứng các nhu cầu cần
  nhà cung cấp vốn. Luồng tiền phát sinh từ các hoạt thiết trong chi tiêu của DN.
  động tài chính bao gồm: Tiền ròng thu được từ phát (6) Thông tin về dòng tiền trong tương lai
  hành cổ phiếu, trí phiếu, thương phiếu, tín phiếu và của DN có được đầy đủ sẽ giúp các nhà quản trị DN
  các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, tiền trả cho chủ sở ra quyết định đầu tư nội bộ, lập kế hoạch tài chính
  hữu để thanh toán các cổ phiếu của DN. và kế hoạch huy động, sử dụng vốn.
  Ngoài các luồng tiền phát sinh từ hoạt động (7) Để có thể quyết định các dự án đầu tư
  kinh doanh, luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu vào SX sản phẩm mới, thay thế TS đang sử dụng
  tư, luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính thì hoặc mở rộng SX đòi hỏi sự chuẩn xác trong việc
  trong DN còn phát sinh luồng tiền từ những khoản dự báo dòng tiền thuần phát sinh trong tương lai
  thu bất thường hay những trường hợp được xem của dự án.
  là đặc biệt. Các khoản này thường được trình bày (8) Các chuẩn mực kế toán bao gồm cả FASB
  riêng trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ nhằm giúp (Financial Accounting Standard Board) và IASC
  người sử dụng hiểu được bản chất và ảnh hưởng của (International Accounting Standard Commitee)
  chúng tới luồng tiền DN trong hiện tại và tương lai. cùng với VAC (Chuẩn mực kế toán VN) đều cung
  Với các doanh nghiệp dệt may luồng tiền từ hoạt cấp các văn bản hướng dẫn cho việc chuẩn bị và lập
  động tài chính bao gồm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Từ đó người sử dụng
  + Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn thông tin sẽ có thể đánh giá và dự đoán lượng, thời
  góp, đi vay gian và tính không chắc chắn của dòng tiền tương
  + Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lai để đưa ra quyết định tài chính. [1]

  Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology 73

 4. ISSN 2354-0575

  Kết luận với các doanh nghiệp Dệt may. Tổng luận đã làm rõ
  Dòng tiền là nguồn lực quan trọng của các hơn các vấn đề mà chuẩn mực Kế toán VN số 24
  doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đã nêu ra rằng “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cho
  ra các quyết định tài chính và quản trị tài chính. Sử thông tin về luồng tiền hoạt động kinh doanh, khi
  dụng thông tin trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối kết hợp với các thông tin khác sẽ giúp dự báo dòng
  với các doanh nghiệp Dệt may rất quan trọng trong tiền hoạt động kinh doanh trong tương lai.”
  phân tích và dự báo dòng tiền lưu chuyển trong
  tương lai. Các thông tin bao gồm dòng tiền trong Lời cảm ơn
  hoạt động kinh doanh, các thành phần dòng tiền Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trung tâm
  trong tất cả các hoạt động của DN May. Tổng luận Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ,
  nghiên cứu trên đã khái quát được vai trò của sử Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên thông
  dụng thông tin trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối qua đề tài mã số UTEHY.T004.P1718.04.

  Tài liệu tham khảo

  [1]. Bộ Tài chính, 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Tài chính, 2013, tr. 156-169.
  [2]. Nguyễn Thị Uyên Uyên, Khả năng dự báo thu nhập cho doanh nghiệp từ dòng tiền hoạt động.
  Tạp chí Phát triển và Hội nhập, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM, 2015, Số 20, tr. 20-21.
  [3]. Trần Xuân Nam, Kế toán tài chính, tập 1,2, NXB Tài chính, 2015, tr. 394-398.

  ROLE OF CASH FLOW REPORT ON THE USE OF INFORMATION
  FOR TEXTILE ENTERPRISES

  Abstract:
  Cash is an important resource in business, therefore information about cash flow are significantly
  material to the process of making financial decisions of management. Information of the cash flow statement
  is used to analyse and evaluate the financial performance of enterprises, the ability to generate cash in the
  future, the solvency and the going concern assumption. Using the information in the cash flow statement in
  the textile enterprises is also important in analysing and forecasting the cash flow in the future.
  Keywords: cash of flow report, use of information.

  74 Khoa học & Công nghệ – Số 19/Tháng 9 – 2018 Journal of Science and Technology

Download tài liệu Vai trò báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong sử dụng thông tin đối với doanh nghiệp dệt may File Word, PDF về máy