[Download] Tải Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam – Tải về File Word, PDF

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam
Nội dung Text: Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam

Download


Nghiên cứu này nhằm mục đích nhận diện và đo lường các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả tiến hành khảo sát 461 khách hàng đã và đang giao dịch tại các ngân hàng thương mại và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam File Word, PDF về máy

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam

 1. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH PHÂN TÍCH
  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG
  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM
  USING THE STRUCTURAL EQUATION MODELLING
  TO DETERMINE THE ANTECEDENTS OF CUSTOMER
  SATISFACTION IN COMMERCIAL BANKS IN QUANG NAM
  PROVINCE OF VIETNAM
  Huỳnh Tấn Nguyên; Ngô Thị Tuyết Lan1

  Ngày nhận bài: 25/12/2019 Ngày chấp nhận đăng: 17/02/2020 Ngày đăng: 05/08/2020

  Tóm tắt
  Nâng cao sự hài lòng khách hàng được cho là giải pháp giúp phát triển các hoạt động kinh doanh
  dịch vụ, trong đó có dịch vụ ngân hàng. Vì thế, nghiên cứu này nhằm mục đích nhận diện và đo
  lường các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả tiến hành khảo sát 461 khách hàng đã và đang giao dịch
  tại các ngân hàng thương mại và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả
  thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn nhân tố tác động đến sự hài lòng khách
  hàng gồm: năng lực đáp ứng, cơ sở vật chất, giá dịch vụ, và bảo mật thông tin khách hàng. Dựa vào
  kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng khách hàng.
  Bên cạnh các kết quả đạt được, nghiên cứu này còn một số hạn chế về phương pháp chọn mẫu, nên
  cần các nghiên cứu khác bổ sung.

  Từ khoá: Sự hài lòng khách hàng, SEM, Ngân hàng thương mại, Mô hình cấu trúc tuyến tính.

  Abstract
  Improving customer satisfaction is one of key issues that leaders in banks are interested in
  nowadays. Hence, this study aimed to identify and measure factors affecting customer satisfaction
  in commercial banks via both qualitative and quantitative approaches. To do so, the questionnaire
  was designed to officially survey 461 customers transacting at commercial banks in Quang
  Nam province, Vietnam. The study then used the Structural Equation Modelling (SEM) to test
  the research proposed model. The results showed that there are four factors affecting customer
  satisfaction, including: responsiveness, facility, service price, and secrecy. Based on the findings,
  the research proposed some managerial implications to enhance customer satisfaction. However,
  the study had some limitations, so more studies with alternative methods should be conducted to
  confirm the results of this study for better policies.

  Keywords: Customer satisfaction, Structural Equation Model (SEM), Commercial banks.

  ____________________________________________________

  1
  Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

  40

 2. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  1. Giới thiệu mà khách hàng mong đợi”. Ong, Nguyen, và
  Xu thế của nền kinh tế thế giới là toàn cầu Syed Alwi (2017) định nghĩa “Sự hài lòng như
  hóa, nhờ đó đã tạo động lực cho các ngành kinh là một cảm giác hài lòng hoặc thất vọng của
  tế cạnh tranh và phát triển, trong đó có ngành một người bằng kết quả của việc so sánh thực
  ngân hàng. Đối với ngành tài chính ngân hàng, tế nhận được của sản phẩm (hay kết quả) trong
  toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tạo mối liên hệ với những mong đợi của họ”.
  ra động lực và điều kiện để nâng cao hiệu quả Đa số các nhà quản trị marketing cho rằng sự
  kinh doanh (Lê Thị Thanh Giang, 2016). Bên hài lòng khách hàng là thước đo sự hiệu quả của
  cạnh đó, hội nhập kinh tế còn mở rộng cơ hội hoạt động quản trị trong doanh nghiệp. Pérez và
  trao đổi hợp tác giữa các ngân hàng thương Del Bosque (2015) cho rằng, nếu khách hàng
  mại. Đồng thời, các ngân hàng Việt Nam có hài lòng về sản phẩm và dịch vụ mà doanh
  thể tranh thủ các cơ hội để huy động vốn, cải nghiệp cung cấp thì họ có xu hướng tiếp tục
  thiện công nghệ, cơ chế quản lý để có thể tồn mua hàng, và giới thiệu cho nhiều người khác.
  tại ở Việt Nam và vươn ra thị trường nước ngoài Do đó, nếu doanh nghiệp có thể khiến khách
  (Trần Thu Hằng, 2017). Tuy nhiên, hiện nay hàng cảm thấy tin tưởng và hài lòng khi sử dụng
  các ngân hàng thương mại đang gặp phải nhiều sản phẩm thì đây chính là điều kiện cần thiết để
  khó khăn, chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt, đặc doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận và phát triển
  biệt với ngân hàng nước ngoài. bền vững.
  Trong quá trình hội nhập, Việt Nam sẽ phải Anouze (2019) thì cho rằng: “Sự hài lòng là
  chấp nhận sự gia nhập mạnh của các ngân hàng trạng thái cảm giác của một người sau khi tiêu
  nước ngoài có tiềm lực vốn lớn, có công nghệ dùng sản phẩm và dịch vụ”. Còn theo Sayani
  tiên tiến, và có khả năng quản trị tốt. Thực tế đó (2015) thì cho rằng sự hài lòng của khách hàng
  dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là việc so sánh giữa việc mong muốn của người
  khốc liệt hơn bao giờ hết. Để giành được lợi thế tiêu dùng với cảm giác thực nhận sau khi tiêu
  trong quá trình hội nhập, các ngân hàng Việt dùng. Mức độ hài lòng phụ thuộc vào khoảng
  Nam cần nâng cao năng lực quản trị và năng cách giữa sự mong đợi của khách hàng và giá
  lực cạnh tranh trong lúc Nhà nước đang dần bỏ trị thực sau khi tiêu dùng. Nếu giá trị thực sau
  các lợi thế và ưu đãi cho ngân hàng trong nước khi tiêu dùng thấp hơn kỳ vọng thì khách hàng
  (Trần Trọng Khuê và Lê Thúy Kiều, 2017). sẽ không hài lòng.
  Mục tiêu của nghiên cứu này là: (1) Xác 2.2. Phát triển giả thuyết nghiên cứu
  định và đo lường mức độ tác động của các yếu 2.2.1. Mối quan hệ giữa sự hài lòng với
  tố đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng “năng lực đáp ứng”
  thương mại, (2) Đề xuất một số hàm ý quản trị
  nhằm nâng cao sự hài lòng khách hàng tại các Năng lực đáp ứng (responsiveness) liên quan
  ngân hàng thương mại. đến thời gian giải quyết hồ sơ của khách hàng,
  và sự đáp ứng các nhu cầu của khách hàng
  2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu nhanh chóng. Nghiên cứu của Koraus, Stefko,
  2.1. Sự hài lòng của khách hàng và Dobrovic (2016) và Shahrinaz et al. (2017)
  Theo Bhat, Darzi, và Parrey (2018) “Sự hài cho thấy có 5 nhóm yếu tố chính tác động đến
  lòng của khách hàng (customer satisfaction) là sự hài lòng khách hàng: năng lực đáp ứng, tính
  một cảm giác khi khách hàng được trải nghiệm minh bạch, cơ chế ngân hàng, sự phục vụ, năng
  sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của lực cạnh tranh. Cũng theo nhóm nghiên cứu,
  họ”. Lone, Aldawood, và Bhat (2017) thì cho năng lực đáp ứng liên quan đến thời gian giao
  rằng: “Sự hài lòng của khách hàng là sự đánh dịch với khách hàng, và liên quan đến quy trình
  giá của khách hàng về một sản phẩm và dịch vụ nghiệp vụ tại Ngân hàng thương mại. Nghiên

  41

 3. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  cứu của Yen, Hui, Jais, và Rasiah (2018) về ảnh Kế thừa kết quả của các nghiên cứu trên, tác
  hưởng của dịch vụ ngân hàng điện tử đến sự giả đề xuất giả thuyết thứ 2 trong nghiên cứu
  hài lòng khách hàng cũng cho thấy năng lực này là:
  đáp ứng của Ngân hàng đã làm khách hàng cảm Giả thuyết H2: Yếu tố “Cơ sở vật chất” tác
  thấy hài lòng hơn khi giao dịch. Trong nghiên động cùng chiều đến sự hài lòng khách hàng.
  cứu này nhóm tác giả đã tính toán chỉ số hài
  lòng trong trường hợp này đạt 4,05. Còn theo 2.2.3. Mối quan hệ giữa “tính thuận lợi” và
  Sayani (2015) thì cho rằng năng lực đáp ứng sự hài lòng khách hàng
  có tác động lớn đến sự hài lòng của khách Tính thuận lợi (convenience) trong dịch vụ
  hàng, nếu năng lực đáp ứng được thực hiện tốt ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến sự hài lòng của
  sẽ làm giảm thời gian giao dịch với ngân hàng khách hàng, nhờ tính thuận lợi giúp khách
  lên đến 90%. Hơn nữa, nghiên cứu của Hult, hàng giao dịch thuận tiện, giảm thời gian giao
  Morgeson, Morgan, Mithas, và Fornell (2017) dịch (Belás, Korauš, Kombo, & Korauš, 2016;
  về ảnh hưởng của năng lực đáp ứng đến sự hài Mohan et al., 2016). Theo Singhal, Bala, và
  lòng khách hàng cũng có kết luận tương tự. Sarawgi (2018) thì tính thuận lợi trong hoạt
  Theo kết quả nghiên cứu, năng lực đáp ứng của động Ngân hàng liên quan đến việc xử lý các
  ngân hàng liên quan đến việc hỗ trợ cho khách vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng
  hàng những thông tin cần thiết. và chính xác, từ đó giúp nâng cao sự hài lòng
  Kế thừa kết quả từ các kết quả nghiên cứu khách hàng. Mặt khác, nghiên cứu của Hoàng
  trên, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau: Phương Dũng (2018) cũng cho thấy tính thuận
  tiện không những nâng cao sự hài lòng khách
  Giả thuyết H1: “Năng lực đáp ứng” tác động hàng mà còn giúp ngân hàng nâng cao uy tín và
  cùng chiều đến sự hài lòng khách hàng. nâng cao thương hiệu. Một số nghiên cứu khác
  2.2.2. Mối quan hệ giữa “cơ sở vật chất” với cho thấy tính thuận lợi trong hoạt động của
  sự hài lòng của khách hàng ngân hàng liên quan đến quy trình thủ tục cung
  Cơ sở vật chất (facility) trong ngân hàng liên cấp dịch vụ (Janahi & Al Mubarak, 2017), liên
  quan đến các phương tiện hữu hình phục vụ giao quan đến thời gian giải quyết yêu cầu của khách
  dịch: trụ sở, bàn ghế, cơ sở vật chất, v.v. Theo hàng (Hammoud, Bizri, & El Baba, 2018), và
  Yen et al. (2018) trong 5 nhóm nhân tố tác động liên quan đến mạng lưới giao dịch (Firdous &
  đến sự hài lòng khách hàng thì yếu tố “cơ sở vật Farooqi, 2017).
  chất” có tác động nhiều nhất (hệ số bằng 0,067, Kế thừa kết quả từ các nghiên cứu trước, giả
  P = 0,008). Theo Mohan et al. (2016) thì cơ sở thuyết thứ 3 được đề xuất như sau:
  vật chất phục vụ khách hàng bao gồm máy móc Giả thuyết H3: Yếu tố “Tính thuận lợi” tác
  thiết bị, đường truyền internet, máy rút tiền tự động cùng chiều đến sự hài lòng khách hàng.
  động, trụ sở giao dịch, và các tài liệu hướng dẫn
  cung cấp thông tin. Còn theo Hult et al. (2017) 2.2.4. Mối quan hệ giữa “giá dịch vụ” và sự
  thì cho rằng cơ sở vật chất là yếu tố đầu tiên, hài lòng khách hàng
  quan trọng nhất tác động đến sự hài lòng khách Cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác, đối
  hàng. Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải với ngân hàng giá dịch vụ (service price) tác
  pháp cải thiện và đầu tư cơ sở vật chất để phục động lớn tới tâm lý và hành vi khách hàng. Giá
  vụ nhu cầu khách hàng. Nghiên cứu của Trần dịch vụ liên quan tới lãi suất tiền gửi, lãi suất
  Trọng Khuê và Lê Thúy Kiều (2017) cho thấy tiền vay, và các loại phí khác có liên quan. Theo
  yếu tố cơ sở vật chất rất quan trọng đối với các Jalali, Ferreira, Ferreira, và Meidutė (2016)
  khách hàng đến từ Mỹ và Châu Âu. Nghiên cứu thì giá dịch vụ có tác động cùng chiều tới sự
  của Lê Thị Thanh Giang (2016) cũng cho kết hài lòng của khách hàng. Thông qua mô hình
  quả tương tự. SEM, nghiên cứu đã cho thấy giá dịch vụ có tác

  42

 4. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  động lớn nhất đến sự hài lòng của khách hàng lượng dịch vụ để thu hút khách hàng (Hill &
  (hệ số bằng 0,876, P = 0,0067). Thông qua mô Alexander, 2017; Janahi & Al Mubarak, 2017).
  hình hồi quy bội, nghiên cứu của Raza, Jawaid, Theo Hammoud et al. (2018) thì nâng cao bảo
  và Hassan (2015) cũng cho kết quả tương tự. mật trong hoạt động ngân hàng cần nhiều chi
  Trong nghiên cứu của mình, Trần Dục Thức và phí, nhưng sẽ khiến khách hàng hài lòng hơn.
  Phạm Thị Lan Hương (2017) cũng đề xuất các Nghiên cứu của Firdous và Farooqi (2017) đề
  giải pháp nhằm cải thiện giá dịch vụ ngân hàng, xuất đầu tư để đảm bảo tính bảo mật và tạo sự
  nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Giải an tâm cho khách hàng. Nghiên cứu của Ong
  pháp này tương tự với đề xuất của Belás et al. et al. (2017) cũng có đề xuất tương tự. Nhiều
  (2016) khi nghiên cứu về sự hài lòng của khách nghiên cứu khác cho thấy yếu tố bảo mật thông
  hàng tại các ngân hàng thương mại Slovakia. tin liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng
  Kế thừa các kết quả nghiên cứu trước, tác giả (Raza et al., 2015), tạo sự an tâm và tin cậy cho
  đề xuất giả thuyết thứ 4 là: khách hàng (Amin, 2016).

  Giả thuyết H4: Yếu tố “Giá dịch vụ” tác Kế thừa kết quả của những nghiên cứu trước,
  động cùng chiều đến sự hài lòng khách hàng. giả thuyết thứ 5 của nghiên cứu này được đề
  xuất như sau:
  2.2.5. Mối quan hệ giữa “bảo mật thông tin”
  và sự hài lòng khách hàng Giả thuyết H5: Yếu tố “Bảo mật thông tin”
  tác động cùng chiều đến sự hài lòng khách hàng.
  Công nghệ hiện đại làm cho dịch vụ ngân
  hàng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Do 2.3. Mô hình nghiên cứu đề nghị
  đó, yếu tố bảo mật thông tin (secrecy) được Dựa trên việc kế thừa và tổng hợp các kết
  khách hàng rất quan tâm. Bảo mật thông tin quả nghiên cứu trước, đề tài đề xuất mô hình
  trong ngân hàng quyết định việc khách hàng nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu như
  có trung thành không (Hoàng Phương Dũng, Hình 1.
  2018; Singhal et al., 2018), quyết định đến chất

  Năng lực đáp ứng (F1)

  H1 (+)
  Cơ sở vật chất (F2)
  H2 (+)

  Tính thuận lợi (F3) H3 (+) Sự hài lòng (Y)

  H4 (+)
  Giá dịch vụ (F4)
  H5 (+)

  Bảo mật thông tin (F5)

  Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề nghị
  Nguồn: Đề xuất của tác giả

  3. Phương pháp nghiên cứu sự hài lòng khách hàng và hình thành mô hình
  3.1. Thiết kế nghiên cứu nghiên cứu ban đầu. Để kiểm định mô hình
  nghiên cứu, tác giả đã thực hiện nghiên cứu
  Dựa vào mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã tiến theo 2 bước như sau:
  hành tổng quan tài liệu tham khảo liên quan đến
  43

 5. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Bảng 1. Thiết kế nghiên cứu
  Phương Thời gian
  Mẫu khảo sát Mục tiêu
  pháp thực hiện
  Nghiên Ban Giám đốc: 2 người (gồm 1 Phó Tìm hiểu các nhân tố tác động Từ tháng
  cứu định giám đốc và 1 giám đốc). đến sự hài lòng của khách hàng, 4/2018
  tính: Kỹ và kiểm tra sự phù hợp của lý đến tháng
  thuật thuyết. 6/2018
  phỏng Chuyên gia: 3 người (1 người đang Kiểm tra sự hợp lý của mô hình
  vấn sâu công tác tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh nghiên cứu ban đầu.
  Quảng Nam, 1 người là Giảng viên
  Khoa Ngân hàng của Đại học Quảng
  Nam, 1 người là Giám đốc công ty
  chứng khoán SCV Quảng Nam).
  Khách hàng: 9 người đang giao dịch – Thăm dò cảm nhận của khách
  tại 9 ngân hàng thương mại trên địa hàng về sự hài lòng khi giao
  bàn tỉnh Quảng Nam. dịch tại ngân hàng.
  – Điều chỉnh lại các mục hỏi
  trong bảng khảo sát chính thức.
  Nghiên Khách hàng đã và đang giao dịch tại – Kiểm định mô hình nghiên Từ tháng
  cứu định các ngân hàng: 461 người. cứu ban đầu. 7/2018
  lượng – Đo lường tác động của các tới tháng
  nhân tố tác động tới sự hài lòng 9/2018
  khách hàng.
  Nguồn: Đề xuất của tác giả

  3.2. Quy trình xây dựng thang đo – Bảng hỏi bằng tiếng Việt được đưa cho các
  Quy trình xây dựng thang đo được thực hiện khách hàng đọc, đánh giá, nhận xét để làm rõ
  như sau: các ý nghĩa của các mục hỏi, và đảm bảo không
  có sự hiểu nhầm về ngữ nghĩa.
  – Thông qua việc tổng hợp từ các kết quả
  nghiên cứu trước, tác giả kế thừa các mục hỏi – Bảng hỏi chính thức được gửi tới 500
  để sử dụng cho nghiên cứu này. khách hàng đã và đang giao dịch tại các ngân
  hàng thương mại tỉnh Quảng Nam.
  – Đối với các mục hỏi bằng tiếng Anh, tác
  giả tiến hành xây dựng phiên bản tiếng Việt. Danh sách các biến và nguồn gốc thang đo
  được trình bày trong bảng dưới đây.

  Bảng 2. Danh sách và nguồn gốc thang đo

  Thang đo Nguồn tham khảo
  Áp dụng có điều chỉnh thang đo của Colm, Ordanini, vàarasuraman
  Năng lực đáp ứng
  (2017), Ling, Fern, Boon, và Huat (2016a)
  Áp dụng có điều chỉnh thang đo của Ling, Fern, Boon, và Huat (2016b),
  Cơ sở vật chất
  Rajagopal và Mahajan (2019)
  Áp dụng có điều chỉnh thang đo của Dsouza, Subhash, và Weiermair
  Tính thuận lợi
  (2018), Belás, Chochoľáková, và Gabčová (2015)

  44

 6. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Thang đo Nguồn tham khảo
  Áp dụng có điều chỉnh thang đo của Saleem, Zahra, Ahmad, và Ismail
  Giá dịch vụ
  (2016), Darzi Mushtaq (2018)
  Áp dụng có điều chỉnh thang đo của Adeel, Ali, và Pengcheng (2018),
  Bảo mật thông tin
  Youssef, Anadol, và Zahrani (2017)
  Sự hài lòng Áp dụng có điều chỉnh thang đo của Larivière et al. (2016), Tadic, Aleksic,
  Mimovic, Puskaric, và Misita (2018)
  Nguồn: Tổng hợp của tác giả

  3.3. Chọn mẫu nghiên cứu 3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu
  Hair, Black, Babin, Anderson và Tatham Dữ liệu sau khi nhập vào máy tính, được
  (2006) cho rằng để sử dụng EFA, kích thước phân tích theo các bước sau:
  mẫu tối thiểu là 50, tốt hơn là 100 và tỉ lệ quan Thứ nhất: Thực hiện thống kê mô tả, tính số
  sát/biến đo lường là 5:1, nghĩa là 1 biến đo lường trung bình, tính tần số, tần suất, và so sánh sự
  cần tối thiểu là 5 quan sát, tốt nhất là 10:1 trở khác biệt giữa các nhóm kiểm soát.
  lên. Nghiên cứu này bao gồm 33 biến quan sát,
  cho nên kích thước mẫu khảo sát ít nhất là 330 Thứ 2: Đánh giá độ tin cậy của thang đo
  khách hàng. Trong nghiên cứu này, tác giả tiến thông qua hệ số Cronbach’s Alpha.
  hành khảo sát 500 khách hàng bằng hình thức Độ tin cậy của thang đo được đánh giá thông
  phát phiếu khảo sát trực tiếp và khảo sát online qua hệ số Cronbach’s alpha và hệ số tương quan
  thông qua hệ thống googleform tại 9 ngân hàng biến tổng (item-total correlation). Nó giúp đo
  thương mại trên địa bàn Quảng Nam, sau khi lường mức độ chặt chẽ mà các biến quan sát
  làm sạch số liệu kết quả thu về 461 phiếu khảo trong thang đo tương quan với nhau (Hair Jr,
  sát hợp lệ để sử dụng cho nghiên cứu chính thức Hult, Ringle, & Sarstedt, 2016). Theo Hair et al.
  (Bảng 3). (2006) thì Cronbach’s alpha từ 0,6 trở lên là có
  Bảng 3. Kết quả thu hồi phiếu khảo sát thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm
  thang đo lường là mới hoặc mới đối với người
  Số trả lời trong bối cảnh nghiên cứu. Trong nghiên
  Tên ngân hàng %
  lượng cứu này, hầu hết các thang đo đều được kế thừa
  Ngân hàng Ngoại thương 39 8,46 từ các nghiên cứu trước, vì thế những thang đo
  Ngân hàng Đầu tư & Phát triển 34 7,38 có hệ số Cronbach’s alpha đạt giá trị từ 0,7 trở
  Ngân hàng MHB 44 9,54 lên mới được lựa chọn. Mặt khác, thang đo nào
  Ngân hàng Đông Á 37 8,03 có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 bị
  coi là biến rác và loại khỏi mô hình nghiên cứu
  Ngân hàng Kỹ thương 53 11,5
  (Fabrigar & Wegener, 2011).
  Ngân hàng Hàng hải 61 13,23
  Thứ 3: Sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố
  Ngân hàng Á Châu 73 15,84
  khám phá (EFA).
  Ngân hàng Việt Nam Thịnh
  33 7,16 Các nghiên cứu cho rằng hệ số tải nhân
  Vượng
  tố (factor loading) phải lớn hơn 0,5 thì thang
  Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 87 18,87
  đo đạt giá trị hội tụ (Hair et al., 2006) và hệ
  Tổng cộng 461 100 số tải của nhân tố này phải lớn hơn hệ số tải
  Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát của nhân tố khác là 0,3 thì đạt giá trị phân biệt
  (Fabrigar & Wegener, 2011). Do đó, trong

  45

 7. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  nghiên cứu này giá trị hệ số tải nhân tố nhỏ hơn Bảng 4. Kết quả kiểm định
  0,5 thì biến tương ứng bị loại. Phương pháp Cronbach’s Alpha
  trích nhân tố được sử dụng là phương pháp PC
  Thang đo Cronbach’s Alpha
  (principal components) và phương pháp xoay
  Tính thuận lợi 0,815
  nhân tố là phương pháp Varimax with Kaiser
  Normalization. Điểm dừng trích khi có “Initial Cơ sở vật chất 0,880
  Eigenvalues”>1. Giá dịch vụ 0,810
  Bảo mật thông tin 0,610
  Thứ 4: Phân tích nhân tố khẳng định (CFA).
  Năng lực đáp ứng 0,871
  Sau khi phân tích nhân tố, các biến quan sát Sự hài lòng 0,862
  sẽ được đưa vào mô hình CFA. Các tiêu chí để
  Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát
  mô hình CFA đạt yêu cầu là: chỉ số Chi-square
  có ý nghĩa thống kê (P < 5%), Chi-square/ Tất cả các biến quan sát đều đạt yêu cầu,
  df nhỏ hơn 3, CFI lớn hơn 0.9, RMSEA nhỏ ngoại trừ biến “BM_3”. Do đó, biến này bị loại
  hơn 0,08 (Chatfield, 2018; Silverman, 2018; khỏi các phân tích tiếp theo.
  Varmuza, 2018). Sau khi mô hình CFA đạt yêu 4.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
  cầu, nếu Độ tin cậy tổng hợp (CR) lớn hơn 0,7
  và Phương sai trích trung bình (AVE) lớn hơn 4.2.1. Phân tích EFA cho các biến độc lập
  0,5 thì thang đo đáng tin cậy, có thể sử dụng cho Kết quả phân tích EFA cho thấy hệ số KMO
  phân tích SEM (Hair et al., 2006). bằng 0,946 (lớn hơn 0,5) và kiểm định Bartlett
  Thứ 5: Kiểm định mô hình nghiên cứu thông có ý nghĩa thông kê ở mức nhỏ hơn 5%. Cho
  qua mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). thấy số liệu phù hợp với phân tích nhân tố
  khám phá.
  Sau khi CFA, nghiên cứu sử dụng mô hình
  cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để KMO and Bartlett’s Test
  kiểm định các mối quan hệ trong mô hình Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
  0,946
  nghiên cứu. Cũng giống như CFA, mô hình Sampling Adequacy.
  SEM đạt yêu cầu nếu chỉ số Chi-square có ý Bartlett’s Approx. Chi-Square 643638
  nghĩa thống kê (P < 5%) , Chi-square/df nhỏ Test of df 351
  hơn 3, CFI lớn hơn 0,9, RMSEA nhỏ hơn 0,08 Sphericity Sig. 0,000
  (Chatfield, 2018; Varmuza, 2018).
  Theo kết quả phân tích, các biến nghiên cứu
  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  trích được 5 nhân tố như mô hình ban đầu, tổng
  4.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo phương sai trích bằng 61,05% (cao hơn 50%).
  Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo Giá trị Eigen của nhân tố đều lớn hơn 1. Theo
  của các thành phần đo lường sự hài lòng của kết quả EFA thì chỉ có các biến “VC_7” bị loại
  khách hàng tại các ngân hàng thương mại được vì có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5. Do đó, biến
  thể hiện tại bảng 4 dưới đây: này sẽ bị loại trong các phân tích tiếp theo.

  Bảng 5. Kết quả phân tích nhân tố cho biến độc lập
  Nhân tố
  Biến
  NĂNG LỰC CƠ SỞ TÍNH GIÁ BẢO MẬT
  quan sát
  ĐÁP ỨNG VẬT CHẤT THUẬN LỢI DỊCH VỤ THÔNG TIN
  DA_2 0,758604  
  DA_1 0,749303  
  DA_4 0,694737  

  46

 8. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Nhân tố
  Biến
  NĂNG LỰC CƠ SỞ TÍNH GIÁ BẢO MẬT
  quan sát
  ĐÁP ỨNG VẬT CHẤT THUẬN LỢI DỊCH VỤ THÔNG TIN
  DA_3 0,693801  
  DA_5 0,616542  
  DA_6 0,575917  
  VC_1 0,701831  
  VC_2 0,636501  
  VC_4 0,611448  
  VC_3 0,607959  
  VC_5 0,575386  
  VC_6 0,519395  
  VC_7  
  TL_1 0,694108  
  TL_2 0,685356  
  TL_3 0,679423  
  TL_4 0,630919  
  TL_6 0,591846  
  TL_5 0,578324  
  GDV_1 0,79955  
  DGV_2 0,69873  
  DGV_3 0,67043  
  DGV_4 0,53464  
  BM_4 0,737432
  BM_1 0,654789
  BM_2 0,551677
  BM_5 0,535308
  Eigenvalues 11,1556 1,7071 1,4881 1,1142 1,0194
  % phương sai trích 41,3169 6,3227 5,5114 4,1267 3,7754
  % phương sai cộng dồn 41,3169 47,6395 53,151 57,2777 61,0531
  Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát

  4.2.2. Phân tích EFA cho biến phục thuộc KMO and Bartlett’s Test
  Khái niệm “Sự hài lòng” trong nghiên cứu Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
  0,859
  này được cấu thành từ 5 biến thành phần. Kết Sampling Adequacy.
  quả EFA cho thấy giá trị KMO bằng 0,859 (lớn Approx. Chi-Square 982,507
  Bartlett’s
  hơn 50%) và kiểm định Bartlett có ý nghĩa
  Test of df 10
  thống kê ở mức nhỏ hơn 5% nên số liệu khảo
  Sphericity Sig. 0,000
  sát phù hợp cho phân tích nhân tố khám phá.
  Kết quả EFA cho thấy biến quan sát trong
  thang đo “sự hài lòng” đều đạt yêu cầu. Do đó
  được sử dụng trong các phân tích tiếp theo.

  47

 9. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Bảng 6. Kết quả EFA của thang đo 4.3. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
  “Sự hài lòng” Kết quả CFA được đánh giá thông qua 3 chỉ
    Sự hài lòng tiêu: Tính đơn hướng, giá trị hội tụ, hệ số tổng
  hợp và phương sai trích bình quân.
  SHL_3 0,847
  Tính đơn hướng: Kết quả CFA cho thấy
  SHL_4 0,809
  rằng mô hình này phù hợp với dữ liệu thị
  SHL_2 0,798 trường: Chi-bình phương = 927,132 với bậc tự
  SHL_5 0,786 do df = 332; giá trị p = 0,000; CMIN/df = 2,793;
  SHL_1 0,772 GFI = 0,875 , TLI = 0,9; CFI = 0,912; RMSEA
  = 0,062 (Hình 2).
  Egenvalue 3,221
  Giá trị hội tụ: Hình 2 cho thấy các trọng số
  Tổng phương sai trích 64,442
  CFA đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0,50
  Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát (thấp nhất là 0,65 và cao nhất là 0,91) và có ý
  nghĩa thống kê ở mức 0,05.
  Bảng 7. Kết quả phân tích CFA
  Ký Số Độ tin cậy Phương sai trích
  Thang đo Kết luận
  hiệu biến tổng hợp (CR) trung bình (AVE)
  Năng lực đáp ứng F1 6 0,865543 0,518827 Đạt yêu cầu
  Cơ sở vật chất F2 5 0,849552 0,531231 Đạt yêu cầu
  Tính thuận lợi F3 6 0,816107 0,525269 Đạt yêu cầu
  Giá dịch vụ F4 4 0,797496 0,496602 Đạt yêu cầu
  Bảo mật thông tin F5 4 0,785127 0,528049 Đạt yêu cầu
  Sự hài lòng Y 3 0,817978 0,500277 Đạt yêu cầu
  Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát

  Hình 2. Kết quả mô hình phân tích CFA chuẩn hóa
  Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát
  48

 10. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Hệ số tổng hợp (CR) và phương sai trích 4.4. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính
  bình quân (AVE): Áp dụng công thức tính CR (SEM)
  và AVE cho kết quả ở Bảng 7. Kết quả nghiên Kết quả phân tích mô hình SEM cho thấy mô
  cứu cho thấy các thang đo đều đạt yêu cầu về độ hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thị trường:
  tin cậy và phương sai trích. Chisquare = 845,819; df = 306; p = 0,000;
  CMIN/df = 2,764; GFI = 0,881; TLI = 0,904;
  CFI = 0,916; RMSEA = 0,062 (xem hình 3).

  Hình 3. Kết quả mô hình SEM chuẩn hóa
  Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát

  Kết quả kiểm định ở Bảng 8 cho thấy có 04 quả kiểm định Boostrap với N=1000 cho thấy
  giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận ở mức mức độ sai lệch khá thấp, chứng tỏ càng kết quả
  P

 11. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Bảng 8. Các hệ số từ mô hình cấu trúc tuyến tính
  Mối quan hệ Hệ số S.E. C.R. P Kết luận
  Y

 12. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  ngân hàng thương mại. Để đạt được các mục nghiên cứu đề xuất: (1) Nâng cao vai trò quản
  tiêu nghiên cứu đề ra, quy trình nghiên cứu bao trị mạng; (2) quản trị hệ thống thông tin để hạn
  gồm: (1) Tổng hợp các lý thuyết và các nghiên chế rủi ro cho khách hàng và ngân hàng, chú
  cứu trước để đề xuất mô hình nghiên cứu; (2) đề ý đầu tư phát triển công nghệ và nâng cấp hệ
  tài áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính thống máy rút tiền tự động (ATM).
  nhằm hoàn thiện thang đo, và xây dựng bảng – Cải thiện giá dịch vụ: Nhân tố giá dịch vụ
  khảo sát; (3) nghiên cứu tiến hành khảo sát 461 có 2 biến quan sát có điểm trung bình thấp nhất
  khách hàng đã và đang giao dịch tại các ngân là “lãi suất cạnh tranh” (điểm trung bình 3,23)
  hàng thương mại tại tỉnh Quảng Nam, việc phân và “phí chuyển tiền thấp” (điểm trung bình
  tích được thực hiện với các kỹ thuật như thống 3,17). Do đó, nghiên cứu đề xuất: (1) Lãi suất
  kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân cần điều chỉnh linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho
  tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh
  khẳng định (CFA), phân tích mô hình cấu trúc cho ngân hàng; (2) áp dụng lãi suất linh hoạt
  tuyến tính (SEM), kiểm định Bootstrap thông cho khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, giảm bớt
  qua phần mềm SPSS 16 và Amos 22. Kết quả các thủ tục hành chính không cần thiết, duy trì
  nghiên cứu của đề tài cho thấy có 04 nhân tố khách hàng VIP thông qua các chương trình quà
  tác động đến sự hài lòng của khách hàng, gồm: tặng lớn.
  “Năng lực đáp ứng”, “Giá dịch vụ”, “Bảo mật
  thông tin”, “Cơ sở vật chất”. – Cải thiện tính bảo mật thông tin: Nhân tố
  bảo mật thông tin có 2 biến quan sát có điểm
  Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên trung bình khá thấp gồm biến “hệ thống bảo mật
  cứu đề xuất một số hàm ý quản trị như sau: khá hiện đại” (3,99 điểm) và biến “mức độ rủi
  – Cải thiện khả năng phục vụ khách hàng: ro thấp” (4,03 điểm). Do đó, nghiên cứu đề xuất
  Theo kết quả nghiên cứu, các biến quan sát của nên áp dụng hệ thống quản lý ISO trong các quy
  nhân tố năng lực phục vụ có điểm trung bình trình nghiệp vụ để hạn chế rủi ro, phân quyền
  từ 3,45 đến 4,07. Do đó, một số hàm ý quản trị và hạn mức kinh doanh cho từng bộ phận, tăng
  đối với nhân tố này như sau: (1) Các nhân viên cường công tác thanh kiểm tra.
  cần thay đổi tác phong giao dịch phục vụ khách Bên cạnh những kết quả đạt được, một số
  hàng, đặc biệt đối với bộ phận làm việc trực tiếp hạn chế dưới đây cần các nghiên cứu sau cải
  với khách hàng; (2) cần xây dựng môi trường thiện: (1) Phương pháp lấy mẫu thuận tiện làm
  làm việc chuyên nghiệp, và văn minh; (3) Tăng cho mẫu khảo sát có tính tổng quát chưa cao,
  cường sự hợp tác giữa các bộ phận để giải quyết do đó sai số khảo sát còn có sai số; (2) Nghiên
  các nhu cầu của khách hàng nhanh nhất. cứu này chỉ thực hiện tại tỉnh Quảng Nam, do
  – Cải thiện tình hình cơ sở vật chất cho ngân đó các nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng địa
  hàng: Điểm trung bình của biến quan sát cấu bàn nghiên cứu để xem xét sự khác biệt về sự
  thành nhân tố cơ sở vật chất có điểm trung bình hài lòng khách hàng tại các ngân hàng có quy
  từ 3,25 (biến “hệ thống quản trị mạng tốt”) đến mô khác nhau.
  4,27 (biến “hệ thống ATM đạt yêu cầu”). Do đó,

  Tài liệu tham khảo
  Tiếng Việt
  Lê Thị Thanh Giang. (2016). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch
  vụ tín dụng cá nhân tại ngân hàng Techcombank Cần Thơ. Đại học Tây Đô, Retrieved from
  http://115.74.210.103:81/tailieuso/handle/123456789/185
  Trần Dục Thức và Phạm Thị Lan Hương. (2017). Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối
  với dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. (Master), Trường Đại học Bà Rịa-
  Vũng Tàu. Viện Du lịch-Quản lý-Kinh doanh, Hà Nội.

  51

 13. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Trần Thu Hằng. (2017). Báo cáo ngành ngân hàng 2017. Retrieved from https://vcbs.com.vn/vn/
  Communication/GetReport?reportId=4824
  Trần Trọng Khuê và Lê Thúy Kiều. (2017). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất
  lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi nhánh Phú
  Mỹ. Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Viện Du lịch-Quản lý-Kinh doanh, Retrieved from http://
  thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16208
  Tiếng Anh
  Adeel, A., Ali, R., & Pengcheng, Z. (2018). Network centrality and individual creativity: A mediated
  moderation of knowledge integration with network cost. Pakistan Journal of Commerce and Social
  Sciences (PJCSS), 12(3), 983-1007.
  Amin, M. (2016). Internet banking service quality and its implication on e-customer satisfaction and
  e-customer loyalty. International journal of bank marketing, 34(3), 280-306.
  Anouze, A. (2019). Customer satisfaction and its measurement in Islamic banking sector: a revisit and
  update. Journal of Islamic Marketing, 10(2), 565-588. Retrieved from https://doi.org/10.1108/JIMA-
  07-2017-0080.
  Belás, J., Chochoľáková, A., & Gabčová, L. (2015). Satisfaction and loyalty of banking customers: a gender
  approach. Economics and Sociology, 8(1), 176-188.
  Belás, J., Korauš, M., Kombo, F., & Korauš, A. (2016). Electronic banking security and customer satisfaction
  in commercial banks. Journal of security and sustainability issues, 5(3), 411-422.
  Bhat, S. A., Darzi, M. A., & Parrey, S. H. (2018). Antecedents of Customer Loyalty in Banking Sector: A
  Mediational Study. Vikalpa, 43(2), 92-105. doi:https://doi.org/10.1177%2F0256090918774697
  Chatfield, C. (2018). Introduction to multivariate analysis: Routledge.
  Colm, L., Ordanini, A., & Parasuraman, A. (2017). When service customers do not consume in isolation:
  A typology of customer copresence influence modes (CCIMs). Journal of Service Research, 20(3),
  223-239.
  Darzi Mushtaq, A. (2018). Personnel capability and customer satisfaction as predictors of customer retention
  in the banking sector: A mediated-moderation study. International journal of bank marketing, 36(4),
  663-679. Retrieved from https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2017-0074.
  Dsouza, R. S., Subhash, K. B., Chen, R. F.,, & Weiermair, K. (2018). Service quality and customer
  satisfaction: An empirical analysis of banking sector in Goa. International Journal of Banking, Risk
  and Insurance, 6(2), 1-22.
  Fabrigar, L. R., & Wegener, D. T. (2011). Exploratory factor analysis: Oxford University Press.
  Firdous, S., & Farooqi, R. (2017). Impact of internet banking service quality on customer satisfaction. The
  Journal of Internet Banking and Commerce, 22(1), 1-17.
  Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis
  (Vol. 6). In: Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
  Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural
  equation modeling (PLS-SEM): Sage Publications.
  Hammoud, J., Bizri, R. M., & El Baba, I. (2018). The Impact of E-Banking Service Quality on Customer
  Satisfaction: Evidence From the Lebanese Banking Sector. SAGE Open, 8(3). doi:https://doi.
  org/10.1177%2F2158244018790633
  Hill, N., & Alexander, J. (2017). The handbook of customer satisfaction and loyalty measurement: Routledge.
  Hjortskov, M. (2019). Citizen expectations and satisfaction over time: Findings from a large sample panel
  survey of public school parents in Denmark. The American Review of Public Administration, 49(3),
  353-371.
  Hult, G. T. M., Morgeson, F. V., Morgan, N. A., Mithas, S., & Fornell, C. (2017). Do managers know what
  their customers think and why? Journal of the Academy of Marketing Science, 45(1), 37-54.
  Jalali, M. S., Ferreira, F. A. F., Ferreira, J. J. M., & Meidutė, I. (2016). Integrating metacognitive and
  psychometric decision-making approaches for bank customer loyalty measurement. International
  Journal of Information Technology & Decision Making, 15(04), 815-837.
  Janahi, M. A., & Al Mubarak, M. M. S. (2017). The impact of customer service quality on customer satisfaction
  in Islamic banking. Journal of Islamic Marketing, 8(4), 595-604. doi:https://doi.org/10.1108/JIMA-
  07-2015-0049
  Koraus, A., Stefko, R., & Dobrovic, J. (2016). Decision-making satisfaction and behaviour of bank
  customers: Survey results analysis. Aktual’ni Problemy Ekonomiky (Actual Problems in Economics),
  5(186), 291-301.
  52

 14. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Larivière, B., Keiningham, T. L., Aksoy, L., Yalçin, A., Morgeson III, F. V., & Mithas, S. (2016). Modeling
  heterogeneity in the satisfaction, loyalty intention, and shareholder value linkage: a cross-industry
  analysis at the customer and firm levels. Journal of Marketing Research, 53(1), 91-109.
  Ling, G. M., Fern, Y. S., Boon, L. K., & Huat, T. S. (2016a). Understanding customer satisfaction of internet
  banking: A case study in Malacca. Procedia Economics and Finance, 37, 80-85.
  Ling, G. M., Fern, Y. S., Boon, L. K., & Huat, T. S. (2016b). Understanding customer satisfaction of internet
  banking: A case study in Malacca. Procedia Economics and Finance, 37(4), 80-85.
  Lone, F. A., Aldawood, E., & Bhat, U. (2017). Comparative Analysis of Customer Satisfaction towards
  Islamic and Conventional Banking: An Empirical Study from Saudi Arabia. 7(1), 273-280. doi:https://
  ssrn.com/abstract=2918680
  Mohan, M. R., John, S. F., Bhati, A., Bansal, A., Ashok, B., Kumar, N., & AN, J. (2016). E-Banking
  Services and Customer Satisfaction in Dindugal District-An Empirical Study. Journal of Exclusive
  Management Science, 5(1), 1-5.
  Newlin, T., McCall, T., Ottmar, P., Welch, B., & Khairat, S. (2018). Assessing the Satisfaction of Citizens
  Using Teleconsent in Clinical Research. Studies in health technology and informatics, 247, 685-689.
  Ong, K. S., Nguyen, B., & Syed Alwi, S. F. (2017). Consumer-based virtual brand personality (CBVBP),
  customer satisfaction and brand loyalty in the online banking industry. International journal of bank
  marketing, 35(3), 370-390.
  Pérez, A., & Del Bosque, I. R. (2015). Corporate social responsibility and customer loyalty: exploring the
  role of identification, satisfaction and type of company. Journal of Services Marketing, 29(1), 15-25.
  Rajagopal, K., & Mahajan, V. (2019). Service Quality Gap Analysis in the Indian Banking Sector-“A
  Customer Perspective Review.”. International Journal of Human Resource Management and
  Research (IJHRMR), 9(3), 1-8.
  Raza, S. A., Jawaid, S. T., & Hassan, A. (2015). Internet banking and customer satisfaction in Pakistan.
  Qualitative Research in Financial Markets, 7(1), 24-36.
  Saleem, M. A., Zahra, S., Ahmad, R., & Ismail, H. (2016). Predictors of customer loyalty in the Pakistani
  banking industry: a moderated-mediation study. International journal of bank marketing, 34(3), 411-
  430.
  Sayani, H. (2015). Customer satisfaction and loyalty in the United Arab Emirates banking industry.
  International journal of bank marketing, 33(3), 351-375.
  Shahrinaz, I., Kasuma, J., Naim, A. S. A., Rahim, E. A., Arabi, A., Ismawi, N., & Rosli, R. (2017).
  Determinant of customers’ preference in selecting Islamic banks. International Journal of Advanced
  and Applied Sciences, 4(3), 117-121.
  Silverman, B. W. (2018). Density estimation for statistics and data analysis: Routledge.
  Singhal, N., Bala, K., & Sarawgi, S. (2018). An empirical study of employee engagement and customer
  satisfaction in banking sector. Journal of Business Thought, 8(2), 24-41. Retrieved from http://
  informaticsjournals.com/index.php/jbt/article/view/21198.
  Tadic, D., Aleksic, A., Mimovic, P., Puskaric, H., & Misita, M. (2018). A model for evaluation of customer
  satisfaction with banking service quality in an uncertain environment. Total Quality Management
  & Business Excellence, 29(11-12), 1342-1361. doi:https://doi.org/10.1080/14783363.2016.1257905
  Varmuza, K. (2018). Methods for Multivariate Data Analysis (Vol. 399). Canada: Wiley Publishing.
  Yang, Y. (2018). Is transparency a double-edged sword in citizen satisfaction with public service? Evidence
  from China’s public healthcare. Journal of Service Theory and Practice, 28(4), 484-506.
  Yen, Y. Y., Hui, D. G. M., Jais, M., & Rasiah, D. A. (2018). Determinants of Customer Loyalty in Banking
  Industry. Advanced Science Letters, 24(5), 3026-3030. doi:https://doi.org/10.1166/asl.2018.11312
  Yilmaz, V., Ari, E., & Gürbüz, H. (2018). Investigating the relationship between service quality dimensions,
  customer satisfaction and loyalty in Turkish banking sector: an application of structural equation
  model. International journal of bank marketing, 36(3), 423-440.
  Youssef, M. A., Anadol, Y., & Zahrani, A. A. (2017). Modelling customer’s intention to use e-banking in
  Saudi Arabia: an empirical study. International Journal of Business Innovation and Research, 14(2),
  239-258.
  Zerva, A., Tsantopoulos, G., Grigoroudis, E., & Arabatzis, G. (2018). Perceived citizens’ satisfaction with
  climate change stakeholders using a multicriteria decision analysis approach. Environmental Science
  & Policy, 82, 60-70.

  53

Download tài liệu Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam File Word, PDF về máy