[Download] Tải Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
Nội dung Text: Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

Download


Bài viết đề cập đến việc ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel (ME) trong công tác kế toán nguyên vật liệu. Từ việc nghiên cứu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) kết hợp với nghiên cứu Thông tư 200/BTC-TT năm 2014, nhóm tác giả đã thiết kế các trang tính phục vụ cho công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam File Word, PDF về máy

Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

 1. 78 Journal of Mining and Earth Sciences Vol. 61, Issue 5 (2020) 78 – 86

  The application of the Microsoft Excel Electronic
  spreadsheet (ME) in the materials accounting in the
  mining enterprises owned by the Vietnam Mineral
  Coal Industry Group
  Ngoc Bich Thi Nguyen *, Hanh Hong Thi Pham
  Faculty of Economics and Business Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

  ARTICLE INFO ABSTRACT

  Article history:
  The article refers to the application of the Microsoft Excel Electronic
  Received 18th Aug. 2020 spreadsheet (ME) in materials accounting. Base on the practical study of
  Accepted 15th Sept. 2020 the materials accounting in the mining enterprises owned by the Vietnam
  Available online 31st Oct. 2020 Mineral Coal Industry Group (TKV) in conjunction with the study of
  Keywords: 200/BTC-TT in 2014, the group of authors have designed the sheets to
  Materials Accounting, serve for the accounting of materials in the mining enterprises. In this, the
  sheets save the basic information about the business, the sheets of ME are
  Microsoft Excel.
  designed to store the data (the inputs for materials accounting), and the
  sheets for the output of the material ledger. The sheets are designed with
  a friendly interface, complied with the regulations of the Ministry of
  Finance and in accordance with the actual conditions in the mining
  business. The functions of ME are the maximum used for the
  computational formulas in the ledger to ensure complete automation of
  writing ledger. In other words, each time the accounting document is
  entered in the Database, the ledger is updated immediately by using real-
  time processing. It is possible to say the research results of the article can
  be considered as a software written on the background of the ME for
  accounting work.
  Copyright © 2020 Hanoi University of Mining and Geology. All rights reserved.

  _____________________
  *Corresponding author

  E-mail: nguyenthibichngoc@humg.edu.vn
  DOI: 10.46326/JMES.KTQT2020.11

 2. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất Tập 61, Kỳ 5 (2020) 78 – 86 79

  Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế
  toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộ c Tập
  đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
  Nguyễn Thị Bích Ngọc *, Phạm Thị Hồng Hạnh
  Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, Việt Nam

  THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT

  Quá trình:
  Bài báo đề cấp đến việc ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel (ME)
  Nhận bài 18/8/2020 trong công tác kế toán nguyên vật liệu. Từ việc nghiên cứu thực tế công tác
  Chấp nhận 15/9/2020 kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công
  Đăng online 31/10/2020 nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) kết hợp với nghiên cứu Thông tư
  Từ khóa: 200/BTC-TT năm 2014, nhóm tác giả đã thiết kế các trang tính phục vụ cho
  Bảng tính điện tử công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ. Trong đó, có
  các trang tính lưu những thông tin cơ sở về doanh nghiệp, các trang tính của
  Microsoft Excel,
  ME được thiết kế để lưu trữ dữ liệu (những chứng từ đầu vào cho công tác
  Kế toán nguyên vật liệu, kế toán nguyên vật liệu), và các trang tính để kết xuất các sổ kế toán nguyên
  Nhật ký chứng từ. vật liệu. Các trang tính được thiết kế với giao diện thân thiện, tuân thủ theo
  quy định của Bộ tài chính và phù hợp với điều kiện thực tế tại các doanh
  nghiệp mỏ. Các hàm số của ME được sử dụng tối đa cho các công thức tính
  toán tại các sổ kế toán đảm bảo tự động hóa hoàn toàn việc lập/ghi sổ kế
  toán. Hay nói cách khác, mỗi khi chứng từ kế toán được nhập trong trang cơ
  sở dữ liệu, các sổ kế toán được cập nhật ngay theo hướng xử lý theo thời
  gian thực. Có thể nói kết quả nghiên cứu của bài báo có thể coi như một
  phần mềm được viết trên nền ứng dụng của ME cho công tác kế toán.
  © 2020 Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Tất cả các quyền được bảo đảm.

  báo cáo của hầu hết các lĩnh vực, từ quản lý tài
  1. Mở đầu
  chính, thống kê, kế toán,… trong doanh nghiệp.
  Bảng tính điện tử Microsoft Excel (ME) là ứng Công tác kế toán nói chung và công tác kế toán
  dụng đa tiện ích trong bộ Office của hãng nguyên vật liệu (NVL) nói riêng tại các doanh
  Microsoft. Thế mạnh của ứng dụng là khả năng lưu nghiệp mỏ rất phức tạp bởi ảnh hưởng của tính đa
  trữ, quản lý và tính toán dữ liệu có thể nói không dạng trong công nghệ sản xuất, bởi quy mô sản
  giới hạn. Với thế mạnh này, ứng dụng ME được xuất và số lượng, chủng loại nguyên vật liệu được
  ứng dụng trong tập hợp, xử lý dữ liệu và kết xuất sử dụng trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy, chế
  độ kế toán được lựa chọn trong đa phần các doanh
  _____________________ nghiệp mỏ là hình thức nhật ký chứng từ. Hiện
  *Tác giả liên hệ
  nay, công tác kế toán trong các doanh nghiệp mỏ
  E – mail: nguyenthibichngoc@humg.edu.vn đều được thực hiện với sự trợ giúp của các phần
  DOI: 10.46326/JMES.KTQT2020.11 mềm máy tính. Một số doanh nghiệp đã sử dụng

 3. 80 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 78 – 86

  phần mềm được thiết kế riêng cho công tác kế tiêu hao toàn bộ, không giữ nguyên hình thái vật
  toán nhưng cuối cùng, vẫn phải kết xuất ra ME để chất ban đầu và chuyển toàn bộ giá trị một lần vào
  rà soát và đối chiếu số liệu. Một số doanh nghiệp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các
  sử dụng Excel nhưng việc sử dụng mới chỉ dừng doanh nghiệp sản xuất.
  lại với các hàm rất đơn giản hoặc mới sử dụng Trong doanh nghiệp nguyên vật liệu thường
  bảng tính như bảng (table) để tập hợp số liệu tính gồm nhiều loại, nhóm, thứ khác nhau với công
  toán. dụng kinh tế, hình thái vật chất và cách thức sử
  Nhằm hỗ trợ cho công tác kế toán nguyên vật dụng trong quá trình sản xuất khác nhau. Chúng
  liệu tại các doanh nghiệp mỏ, kể cả các doanh được phân loại theo nhiều tiêu thức phân loại các
  nghiệp có sử dụng phần mềm được thiết kế nhau. Phục vụ cho công tác kế toán nguyên vật
  chuyên dụng hay các doanh nghiệp sử dụng Excel liệu, các loại nguyên vật liệu được phân thành:
  ở mức độ đơn giản, thông qua bài báo, các tác giả Nguyên vật liệu chính, Nguyên vật liệu phụ, Nhiên
  sẽ cung cấp giải pháp ứng dụng Excel trong công liệu, Phụ tùng thay thế, Phế liệu, Nguyên vật liệu
  tác kế toán nguyên vật liệu. Các giải pháp hướng khác (thu hồi, tái chế, tái sử dụng,…). Trong mỗi
  tới tự động hóa công tác kế toán nguyên vật liệu nhóm, nguyên vật liệu còn được phân loại chi tiết
  và đảm bảo phù hợp với đặc thù riêng của từng hơn theo hình thái vật chất và công dụng của
  loại hình doanh nghiệp. nguyên vật liệu (Vật liệu chống, vật liệu điện, vật
  liệu nổ,…).
  2. Phương pháp nghiên cứu Trong các doanh nghiệp sản xuất, số lượng các
  Quá trình nghiên cứu được thực hiện qua các loại nguyên vật liệu có thể lên tới hàng chục nghìn
  bước sau: loại. Để chính xác trong công tác quản lý, đặc biệt
  1. Nghiên cứu thực tế công tác kế toán nguyên là tập hợp chi phí nguyên liệu vật cho mỗi đối
  vật liệu tại các doanh nghiệp mỏ thuộc TKV. tượng chịu phí, các loại nguyên vật liệu được mã
  2. Nghiên cứu các chuẩn mực kế toán và Thông hóa. Cấu trúc xâu ký tự mã hóa được lựa chọn tùy
  tư 200/BTC-TT năm 2014 để nắm rõ các quy định thuộc vào đặc thù riêng trong hoạt động sản xuất
  của Nhà nước về công tác kế toán, đặc biệt phần kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và loại nguyên
  kế toán nguyên vật liệu. vật liệu được sử dụng. Bảng mã (bảng danh điểm
  3. Nghiên cứu các tài liệu, giáo trình về kế toán nguyên vật liệu được sử dụng thống nhất trong
  nguyên vật liệu và bảng tính điện tử Microsoft toàn đơn vị, ở mọi công đoạn sản xuất.
  Excel. 3.1.2. Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  4. Thiết kế các trang tính trong ME phục vụ cho
  Nhiệ m vụ củ a ke toá n nguyên vậ t liệ u:
  công tác kế toán nguyên vật liệu.
  Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp là
  5. Gửi bản thiết kế sơ bộ cho các chuyên gia về
  việc ghi chép, phán ánh đầy đủ tình hình thu mua,
  kế toán, các chuyên viên kế toán nguyên vật liệu
  dự trữ nhập xuất nguyên vật liệu. Mặt khác thông
  tại các doanh nghiệp mỏ thuộc TKV để xin ý kiến
  qua tài liệu kế toán nguyên vật liệu còn biết được
  đóng góp hoàn thiện.
  chất lượng, chủng loại có đảm bảo hay không. Số
  6. Hoàn thiện phần mềm trên cơ sở tiếp thu các
  lượng thừa hay thiếu đối với sản xuất để từ đó
  ý kiến đóng góp.
  người quản lý đề ra các biện pháp thiết thực nhằm
  3. Kết quả nghiên cứu và luận bàn kiểm soát giá cả, chất lượng nguyên vật liệu. Các
  nhiệm vụ chủ yếu của kế toán nguyên vật liệu bao
  3.1. Cơ sở lý thuyết về kế toán nguyên vật liệu gồm:
  trong doanh nghiệp  Ghi ché p, tı́nh toá n, phả n á nh chı́nh xá c,
  trung thực, kịp thời so lượng, chat lượng và giá
  3.1.1. Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp thực te củ a nguyên vậ t liệ u nhậ p xuat kho.
  Nguyên vật liệu trong doanh nghiệ p là đối  Phân bo hợp lý giá trị nguyên vậ t liệ u cho
  tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hoá. từng đoi tượng sử dụ ng.
  Nguyên vậ t liệ u thường tham gia vào một chu kỳ  Tı́nh toá n và phả n á nh chı́nh xá c so lượng
  sản xuất và khi tham gia vào quá trình sản xuất và giá trị nguyên vậ t liệ u ton kho.
  kinh doanh của doanh nghiệp, nguyên vật liệu bị

 4. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 78 – 86 81

  Để thực hiện các nhiệm vụ trên, kế toán nguyên thành tiền NVL nhập xuất theo từng danh điểm, từ
  vật liệu chia thành: Kế toán chi tiết nguyên vật liệu đó ghi vào “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn” (bảng này
  và kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. được mở theo từng kho). Cuối kỳ tiến hành tính
  tiền trên “Sổ số dư” do thủ kho chuyền đến và đối
  a. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
  chiếu tồn kho từng danh điểm NVL trên “Sổ số dư”
  Kế toán chi tiết nguyên vật liệu là việc kế toán với tồn kho trên “Bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn”. Từ
  chi tiết theo từng nhóm, loại vật liệu cả về mặt giá “Bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn” kế toán đối chiếu với
  trị và hiện vật, được tiến hành ở cả kho và bộ phận sổ kế toán tổng hợp về vật liệu.
  kế toán theo từng kho và từng người chịu trách Mỗi phương pháp có những ưu nhược điểm
  nhiệm bảo quản. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu khác nhau tuỳ theo từng đặc điểm doanh nghiệp
  là một công việc có khối lượng lớn và là khâu hạch mà áp dụng phương pháp nào cho phù hợp. Hiệ n
  toán khá phức tạp của doanh nghiệp. Để lựa chọn nay cá c doanh nghiệ p lớn như cá c doanh nghiệ p
  phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu mỏ thường á p dụ ng phương phá p ke toá n chi tiet
  một cách phù hợp cần xuất phát từ đặc điểm kinh nguyên vậ t liệ u theo phương phá p so so dư.
  doanh và quy mô hoạt động, khối lượng vật tư,
  b. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
  hàng hoá, yêu cầu về trình độ quản lý. Trong giáo
  trình do Bùi Thị Thu Thủy chủ biên (Bù i Thị Thu Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu phản ánh về
  Thủ y, (2014) đưa ra 3 phương pháp hạch toán chi mặt giá trị của vật liệu. Để có được số liệu phản
  tiết nguyên vật liệu, tuỳ theo điều kiện cụ thể mà ánh biến động về mặt giá trị về nguyên vật liệu,
  doanh nghiệp có thể áp dụng một trong ba mối liên hệ tương quan giữa các chỉ tiêu trong báo
  phương pháp, bao gồm: cáo tài chính, cơ sở để phân tích đánh giá tình hình
  + Phương pháp thẻ song song: Theo phương tài chính, hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp,…
  pháp này, mỗi chứng từ nhập/xuất nguyên vật kế toán tổng hợp nguyên vật liệu sử dụng 2
  liệu được ghi song song vào 2 sổ: Thẻ kho (chỉ ghi phương pháp: Kê khai thường xuyên và kiểm kê
  số lượng về hiện vật nguyên vật liệu nhập/xuất) định kỳ.
  và Sổ chi tiết (ghi cả số lượng hiện vật và giá trị + Phương pháp kê khai thường xuyên: là
  nguyên vật liệu nhập/xuất). Cuối kỳ, kế toán tiến phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện
  hành đối chiếu số liệu giữa 2 sổ và lấy số liệu để có, biến động tăng, giảm hàng tồn kho nói chung
  ghi bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn. và nguyên vật liệu nói riêng một cách thường
  + Phương pháp số đối chiếu luân chuyển: Theo xuyên liên tục trên các tài khoản phản ánh từng
  phương pháp này, kế toán chi mở “Sổ đối chiếu loại hàng tồn kho. Việc tính toán xác định trị giá
  luân chuyển NVL” theo từng kho, cuối kỳ trên cơ vốn của hàng xuất kho được dựa trên các chứng
  sở phân loại chứng từ nhập, xuất theo từng danh từ xuất kho. Sau mỗi nghiệp vụ tăng, giảm nguyên
  điểm NVL và theo từng kho, kế toán lập “Bảng kê vậ t liệ u kế toán xác định được giá trị nguyên vậ t
  nhập vật liệu”. “Bảng kê xuất vật liệu” và dựa vào liệ u ngay.
  các bảng kê này để ghi vào “Sổ luân chuyển NVL”. + Phương pháp kiểm kê định kỳ: là phương
  Khi nhận được thẻ kho, kế toán tiến hành đối chiếu pháp không theo dõi một cách thường xuyên, liên
  tổng lượng nhập, xuất của từng thẻ kho với “Sổ đối tục về tình hình biến động của các loại vật tư hàng
  chiếu luân chuyển NVL”, đồng thời từ “Sổ đối hoá,… trên các tài khoản không phản ánh từng loại
  chiếu luân chuyển NVL” đối chiếu với số liệu kế hàng tồn kho mà chỉ phản ánh giá trị tồn kho đầu
  toán tổng hợp vật liệu. kì và cuối kì của chúng trên cơ sở kiểm kê cuối kì,
  + Phương pháp sổ số dư: Theo phương pháp xác định lượng tồn kho thực tế và lượng xuất dùng
  này, thủ kho ngoài việc ghi “Thẻ kho” như các cho sản xuất kinh doanh và các mục đích khác. Độ
  phương pháp trên thi cuối kỳ còn phải ghi lượng chính xác không cao, tiết kiệm được công việc ghi
  NVL tồn kho từ “Thẻ kho” vào “Sổ số dư”. Kế toán chép, thích hợp với các đơn vị kinh doanh chủng
  dựa vào số lượng nhập, xuất của từng danh điểm loại vật tư khác nhau, giá trị thấp, thường xuyên
  NVL được tổng hợp từ các chứng từ nhập, xuất mà xuất dùng, xuất bán.
  kế toán nhận được khi kiểm tra các kho theo định
  c. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hạch toán
  kỳ 3, 5 hoặc 10 ngày một lần (kèm theo “Phiếu
  nguyên vật liệu
  giao nhận chứng từ”) và giá hạch toán để trị giá

 5. 82 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 78 – 86

  Tuỳ vào đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp và nhập xuất của mỗi loại nguyên vật liệu thường rất
  đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất kinh nhiều nên các doanh nghiệp mỏ sẽ chọn phương
  doanh, phân cấp quản lý, quy mô của doanh pháp so so dư thể thực hiện phần hành kế toán
  nghiệp, trình độ quản lý mà doanh nghiệp lựa nguyên vật liệu theo Hình 1.
  chọn hình thức kế toán cùng hệ thống sổ kế toán Quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh
  tương ứng thích hợp. Theo chế độ kế toán hiện nghiệp mỏ trải qua nhiều công đoạn với việc sử
  hành có thể sử dụng một trong các hình thức sổ kế dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau, chủng
  toán sau: loại phức tạp, được cung ứng từ nhiều nguồn khác
  • Nhật ký chung; nhau. Nhu cau sử dụ ng nguyên vậ t liệ u hà ng ngà y
  • Nhật ký – chứng từ; trong cá c doanh nghiệ p mỏ rat lớn, việc nhậ p xuat
  • Chứng từ ghi sổ; nguyên vậ t liệ u trong doanh nghiệ p mỏ diễn ra
  • Nhật ký sổ cái. thường xuyên do đó việ c theo dõ i kịp thời tı̀nh
  Mỗi một hình thức sổ kế toán sẽ có một hệ hı̀nh bien độ ng củ a nguyên vậ t liệ u gặ p khó khăn.
  thống sổ và có quy định ghi sổ riêng. Mặt khác, quá trình cung ứng nguyên vật liệu phải
  đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục.
  3.2. Đặc điểm của doanh nghiệp mỏ ảnh Việc gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu có thể gây
  hưởng tới công tác kế toán nguyên vật liệu ra nguy hiểm trong quá trình sản xuất. Đặc điểm
  Việc lựa chọn phương pháp kế toán chi tiết, kế đó đòi hỏi kế toán phải xác định được nhập – xuất
  toán tổng hợp nguyên vật liệu và hình thức kế toán – tồn kho từng loại hàng tồn kho nói chung và
  phụ thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi doanh nguyên vật liệu nói riêng tại bất kỳ thời điểm nào.
  nghiệp (công nghệ sản xuất, quy mô doanh Vì vậy, việc lựa chọn kế toán tổng hợp nguyên vật
  nghiệp, số lượng nghiệp vụ phát sinh mỗi kỳ,…). liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên là
  Những đặc điểm của các doanh nghiệp mỏ ảnh phù hợp với các doanh nghiệp mỏ. Mặc dù phương
  hưởng tới việc lựa chọn phương pháp kế toán chi pháp này là tốn nhiều thời gian và công sức nhưng
  tiết nguyên vật liệu, kế toán tổng hợp nguyên vật hạn chế này hoàn toàn khắc phục được nhờ ứng
  liệu và hình thức kế toán được phân tích trong dụng công nghệ thông tin hiện đại.
  luận án tiến sỹ của Phạm Thị Hồng Hạnh (Phạm • Với cá c doanh nghiệ p mỏ thường có quy mô
  Thị Hồng Hạnh, (2018) như sau: lớn cá c nghiệ p vụ nhậ p xuat thường xuyên, đoi
  • Số lượng loại nguyên vật liệu được sử dụng tượng sử dụ ng phức tạ p nên hı̀nh thức ghi so được
  trong các doanh nghiệp mỏ thường rất lớn, lên tới á p dụ ng thong nhat trong đa phần các doanh
  chục nghìn loại. Thêm vào đó, số lượng chứng từ nghiệ p mỏ thuộ c TKV là hı̀nh thức nhậ t ký chứng

  Hình 1. Sơ đồ kế toán vật liệu theo phương pháp sổ số dư.

 6. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 78 – 86 83

  từ, quy trı̀nh ghi so theo hı̀nh thức nhậ t ký chứng thù riêng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong
  từ đoi với công tá c ke toá n nguyên vậ t liệ u được doanh nghiệp mỏ, hình thức nhật ký chứng từ
  mô tả trên Hình 2. được lựa chọn áp dụng thong nhat trong cá c
  Công nghệ sả n xuat gom nhieu công đoạ n phức doanh nghiệp mỏ thuộ c TKV. Theo hình thức này,
  tạ p do đó đoi tượng sử dụ ng nguyên vậ t liệ u rat đa khi ứng dụng ME, mỗi phần hành kế toán được
  dạ ng đò i hỏ i phương phá p phân bo cho từng đoi thực hiện trong 1 file (một workbook). File có thể
  tượng cũ ng rat phức tạ p. Bên cạnh đó, hoạ t độ ng mở cho nhiều kỳ hoặc một kỳ hạch toán. Trong
  sả n xuat được to chức ở nhieu công trường phân phạm vi nghiên cứu của bài báo, các tác giả tập
  xưởng nên việ c theo dõ i và quả n lý nguyên vậ t liệ u trung ứng dụng ME trong công tác kế toán nguyên
  sử dụ ng ở cá c công trường phân xưởng không tậ p vật liệu.
  trung gây khó khăn trong khâu quả n lý . Để khắc Phần hành kế toán nguyên vật liệu được thực
  phục những khó khăn này, việc mở các tiểu khoản hiện trong workbook riêng, được mở hàng năm
  cấp 2, cấp 3 là cần thiết để có thể tập hợp chi phí hoặc hàng kỳ kế toán. Trong mỗi workbook, dữ
  nguyên vật liệu cho từng đối tượng chịu phí. liệu (các chứng từ kế toán phát sinh được cập
  Chẳng hạn, việc xuất vật tư nói chung cho sản xuất nhật) và các sổ kế toán được sử dụng trong kế toán
  được ghi Nợ tài khoản 621. Nhưng để tập hợp chi nguyên vật liệu được tách biệt trong các trang tính
  phí nguyên vật liệu cho phân xưởng đào lò 1, kế (worksheet) riêng biệt.
  toán mở thêm tài khoản cấp 2, chẳng hạn 621.1 để
  3.3.1. Lập trang tính nhập liệu
  ghi Nợ xuất cho phân xưởng đào lò 1.
  • Đặc điểm cuối cùng của các doanh nghiệp mỏ, Mỗi nghiệp vụ nhập hoặc xuất nguyên vật liệu
  đó là quá trình sản xuất trải qua nhiều công đoạn. được nhập trong trang riêng, được đặt tên:
  Để tính giá thành của từng công đoạn sản xuất, kế “Bảng_Nhập_Liệu”. Các dữ liệu được nhập trong
  toán cũng cần tập hợp chi phí cho từng công đoạn. trang này sẽ tạo thành cơ sở dữ liệu phục vụ tạo
  Vì vậy, các tiểu khoản cấp 2, 3,… cũng cần được mở các sổ kế toán nguyên vật liệu. Vì vậy, cấu trúc của
  để có thể tập hợp chi phí nguyên vật liệu cho mỗi cơ sở dữ liệu phải được xây dựng chuẩn dựa theo
  công đoạn. cấu trúc (form) của các phiếu nhập/xuất nguyên
  vật liệu và các yêu cầu ghi sổ kế toán nguyên vật
  3.3. Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft liệu tại các doanh nghiệp mỏ. Từ những căn cứ
  Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trên, các tác giả xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu với
  của doanh nghiệp mỏ các trường (field) sau: Số thứ tự; Ngày tháng
  nhập/xuất; Số hóa đơn; Số phiếu nhập/xuất; Diễn
  ME là công cụ mạnh của bộ Office trong tính
  giải; Mã vật tư; Tên vật tư; Đơn vị tính; Ghi Nợ tài
  toán. Việc ứng dụng ME trong kế toán phù hợp với
  khoản; Ghi Có tài khoản; Số lượng nhập/xuất; Đơn
  tất cả cá c hình thức ghi so kế toán. Với những đặc
  giá nhập/xuất; Giá trị nhập/xuất; Mã khách hàng
  / đơn vị (đối tượng) Nhập/xuất; Tên khách hàng
  / đơn vị (đối tượng) Nhập/xuất; Địa chỉ khách
  hàng / đơn vị (đối tượng) Nhập/xuất; Ghi chú.
  Để giảm thiểu sai sót do nhập liệu và giúp
  người sử dụng giảm khối lượng công việc cần
  nhập, khi thiết lập các trường:
  • Kiểu dữ liệu trong mỗi trường được quy định
  rõ ràng
  • Lập các công thức cho các trường để tự động
  hóa nhập liệu
  • Các công cụ kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu
  (Data Validation) được sử dụng triệt để

  Hình 2. Phương pháp ghi sổ kế toán nguyên vật liệu 3.3.2. Lập trang tính sổ kế toán
  theo hình thức nhật ký chứng từ.

 7. 84 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 78 – 86

  Chứng từ gốc ghi sổ, thẻ
  (các chứng từ kèm PNK, PXK,
  BB kiểm kê,
  Bảng phân bổ số 2,…)

  Nhật ký chứng từ
  Số 1(TM) 2 (TGNH)
  Bảng kê số Sổ chi tiết vật tư
  Số 5 (Chưa TT NB), Số 7
  3,4,5,6 Thẻ kho
  (Nguyên nhân khác)

  Sổ cái 152 Bảng kê nhập, Bảng kê xuất,
  Báo cáo N – X- T

  Bảng cân đối số phát sinh,
  Bảng CĐKT

  Hình 3. Phương pháp và các sổ kế toán nguyên vật liệu theo hình thức nhật ký chứng từ.

  Các trang sổ kế toán nguyên vật liệu được lập Các công thức được sử dụng ở các sổ kế toán
  dựa vào quy trình ghi sổ kế toán như sơ đồ Hình 3. nguyên vật liệu khác cũng tương tự như trên, chỉ
  Mỗi sổ kế toán được lập trên một trang tính: thay tên tham chiếu tùy thuộc vào thông tin cần
  gồm các trang: Phiếu nhập/xuất; Bảng phân bổ số kết xuất.
  2; Nhật ký chứng từ số 1; Nhật ký chứng từ số 2; Ngoài ra, các công cụ: Advanced Filter;
  Nhật ký chứng từ số 5; Nhật ký chứng từ số 7; SubTotal; Pivot Table, được trình bày trong giáo
  Bảng kê số 3; Sổ chi tiết vật tư; Thẻ kho; Bảng kê trình của TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (Nguyễn Thị
  nhập; Bảng kê xuất; Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn;… Bích Ngọc, (2010), có thể được sử dụng để tạo các
  Các trang tính sổ kế toán được lập đảm bảo tự Bảng kê nhập; Bảng kê xuất; Bảng cân đối phát
  động hóa hoàn toàn việc ghi sổ cho mỗi kỳ kế toán sinh từ các chứng từ đã được nhập vào cơ sở dữ
  bất kỳ (trong khoảng thời gian bất kỳ). Hay nói liệu.
  cách khác, mỗi chứng từ kế toán được nhập vào cơ
  3.3.4. Một số tiện ích khác
  sở dữ liệu, ME tự động ghi các sổ kế toán tương
  ứng, trong khoảng thời gian bất kỳ, tùy thuộc vào Để tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng, các tác
  yêu cầu của người sử dụng. giả thiết lập các tiện ích sau:
  • Tạo lập file mẫu (template file): Công tác kế
  3.3.3. Các công thức được sử dụng trong tạo lập các
  toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói
  sổ kế toán nguyên vật liệu
  riêng là công việc lặp đi lặp lại, thường xuyên hàng
  Các tác giả đã lập các công thức để tự động hóa kỳ, với các nội dung (quy trình ghi sổ, cấu trúc dữ
  việc ghi các sổ kế toán mỗi khi chứng từ được liệu, các nghiệp vụ kinh tế,…) hầu như không đổi.
  nhập vào cơ sở dữ liệu (Trang “Bảng_Nhập_Liệu”). Thay cho việc mỗi kỳ kế toán, người sử dụng phải
  Việc sử dụng tham chiếu trong công thức là các tạo lại Workbook của kế toán nguyên vật liệu, các
  miền ô/ô đã được gán tên giúp người sử dụng tác giả đã thiết kế file mẫu với đầy đủ những nội
  hiểu, sửa công thức một cách dễ dàng hơn. Trong dung cần thiết. Hàng kỳ, người sử dụng chỉ việc
  khuôn khổ của bài báo, các tác giả giới thiệu các mở file mẫu cho kế toán nguyên vật liệu, một bản
  công thức cơ bản được thiết lập cho các sổ kế toán sao của file này được mở, người sử dụng nhập dữ
  nguyên vật liệu theo Hình 4.

 8. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 78 – 86 85

  Hình 4. Mô tả nhập liệu sổ kế toán nguyên vật liệu
  Trang “Bảng_Nhập_Liệu”:
  =IFERROR(VLOOKUP($F9,Bảng_Mã_VT,2,0),””)
  • Trang “Phiếu Nhập kho/Phiếu xuất kho”, có các công thức cơ bản sau:
  =IF(LEFT($C$7,2)=”PN”,”PHIẾU NHẬP KHO”,”PHIẾU XUẤT KHO”) – để lựa chọn in phiếu nhập kho
  hay phiếu xuất kho. Để tiết kiệm bộ nhớ và vì phiếu nhập và phiếu xuất có cấu trúc như nhau nên chúng
  được thiết lập trong 1 sheet
  =IF($C$7=””,””,”Ngày “&DAY(INDEX(Ngày_tháng_nhập_xuất,$I$15))&” Tháng
  “&MONTH(INDEX(Ngày_tháng_nhập_xuất,$I$15))&” Năm
  “&YEAR(INDEX(Ngày_tháng_nhập_xuất,$I$15))) – để ghi ngày tháng nhập hoặc xuất kho trên phiếu
  = IFERROR(MATCH($C$7, Số_phiếu_nhập_xuất,0),””) – để xác định vị trí (dòng) đầu tiên của vật tư
  trong phiếu cần in.
  =IFERROR(MATCH($C$7,OFFSET(Bảng_Nhập_Liệu!$D$8,I15,0):Bảng_Nhập_Liệu!$D$3258,0)+I15,””
  ) – Xác định vị trí thứ 2 trở đi của vật tư trong phiếu cần in
  =@IF($I15=””,””,INDEX(Tên_vật_tư,$I15)),… – để lấy tên vật tư, tên tài khoản ghi nơ, tài khoản ghi có,…
  trong phiếu nhập/phiếu xuất
  • Về cơ bản, các công thức của trang “Thẻ kho” và trang “Sổ chi tiết vật tư”, giống như các công thức của
  trang “Phiếu nhập/xuất kho”
  •=SUMIFS(Giá_trị_nhập_xuất,Ghi_có_tài_khoản,D$7,Ghi_nợ_tài_khoản,$B9,Ngày_tháng_nhập_xuất,”>=
  “&$E$4,Ngày_tháng_nhập_xuất,”=”&$E$8,Ngày_tháng_nhập_xuất,”

 9. 86 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 78 – 86

  Những đóng góp của tác giả Tài liệu tham khảo
  Nguyễn Thị Bích Ngọc: Mở đầu, Phương pháp Phạm Thị Hồng Hạnh, (2018). Nghiên xây dựng hệ
  nghiên cứu, Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí
  Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu của trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc
  doanh nghiệp mỏ, Kết luận. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt
  Phạm Thị Hồng Hạnh: Cơ sở lý thuyết về kế Nam. Luận án tiến sỹ. Trường Đại học Mỏ-Địa
  toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, Đặc chất. Hà Nội.
  điểm của doanh nghiệp mỏ ảnh hưởng tới công tác
  Nguyễn Thị Bích Ngọc, (2010). Tin học ứng dụng
  kế toán nguyên vật liệu.
  trong kinh tế. Trường Đại học Mỏ Địa chất, Hà
  Nội.
  Bù i Thị Thu Thủ y, (2014). Nguyên lý ke toá n. Nhà
  xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nộ i.
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-
  nghiep/Thong-tu-200-2014-TT-BTC-huong-
  dan-Che-do-ke-toan-Doanh-nghiep-
  263599.aspx – Thông tư hướng dẫn chế độ kế
  toán doanh nghiệp

Download tài liệu Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam File Word, PDF về máy