[Download] Tải Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long – Tải về File Word, PDF

Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long

Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long
Nội dung Text: Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long

Download


Nghiên cứu nhằm xác định tác động của bốn thành phần trách nhiệm xã hội (TNXH) theo lý thuyết Carroll (1991) đến giá trị thương hiệu theo khía cạnh khách hàng của Aaker (1991). Mẫu được sử dụng bao gồm 254 khách hàng đang giao dịch tại 25 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn đang xem: [Download] Tải Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long File Word, PDF về máy

Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long

 1. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU:
  TRƯỜNG HỢP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
  Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BRAND EQUITY:
  THE CASE OF COMMERCIAL BANKS IN MEKONG DELTA
  Lê Phước Hương1, Lê Công Trực2

  Ngày nhận bài: 24/12/2019 Ngày chấp nhận đăng: 25/02/2020 Ngày đăng: 05/08/2020

  Tóm tắt

  Nghiên cứu nhằm xác định tác động của bốn thành phần trách nhiệm xã hội (TNXH) theo lý thuyết
  Carroll (1991) đến giá trị thương hiệu theo khía cạnh khách hàng của Aaker (1991). Mẫu được sử
  dụng bao gồm 254 khách hàng đang giao dịch tại 25 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP)
  ở đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của mô
  hình, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM để giải thích dữ liệu. Kết quả cho thấy bốn
  khía cạnh của TNXH tác động tích cực đến bốn thành phần của giá trị thương hiệu. Mức độ tác
  động trách nhiệm đạo đức đến trung thành thương hiệu là mạnh nhất; trong khi tác động của trách
  nhiệm pháp lý đến liên tưởng thương hiệu là yếu nhất. Dựa trên kết quả này, bài viết đề xuất một số
  hàm ý quản trị cho ngành ngân hàng để tăng cường các hoạt động TNXH hiệu quả hơn.

  Từ khóa: Giá trị thương hiệu, ngành ngân hàng, trách nhiệm xã hội.

  Abstract

  The purpose of this paper is to test the impacts of four CSR’s categories based on Carroll’s theory
  (1991) on customer based brand equity of Aaker (1991). Surveys were administered on 254
  customers who are trading at 25 jointed stock commercial banks in Mekong Delta. The collected
  data were analysed using statistic descriptions, testing the reliability of the model and structural
  equation modelling PLS-SEM. The results showed that four CSR dimensions has effects on four
  components of brand equity. The degree of ethical responsibilities impact on brand loyalty is
  the strongest; while the impact of legal responsibilities on brand association is the weakest. The
  results of this study contribute to banks’ appropriate strategic decision-making for improving CSR
  activities.

  Keywords: Brand equity, commercial bank, corporate social responsibility.

  ____________________________________________________

  1
  Khoa Kinh Tế – Trường Đại Học Cần Thơ
  2
  Công ty TNHH Nielsen Việt Nam

  13

 2. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  1. Đặt vấn đề trọng của giá trị thương hiệu và TNXH, để điều
  Ở Việt Nam, trách nhiệm xã hội (TNXH) tra cách thức và mức độ TNXH tác động đến
  vẫn còn là một vấn đề khá mới mẻ, nhiều doanh giá trị thương hiệu là điều cần thiết (Iranzadeh
  nghiệp chưa bắt kịp xu hướng TNXH trong giai et al., 2012).
  đoạn hội nhập, nhiều nhà quản lý chưa quan tâm Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện có
  đúng mức đến việc thực hiện TNXH. Đóng vai đầy đủ 31 ngân hàng thương mại cổ phần đang
  trò trung gian tài chính, các ngân hàng thương hoạt động với 773 địa điểm giao dịch.  Trong
  mại cổ phần Việt Nam tiếp cận với TNXH và quá trình hoạt động, các ngân hàng luôn đồng
  đưa nó vào trong hoạt động quản trị, như một hành với các hoạt động từ thiện, hay chủ động
  chiến lược dài hạn giúp tạo ra giá trị thương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Tuy nhiên,
  hiệu, đồng thời xây dựng lòng tin của khách không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ
  hàng, đối tác và cộng đồng. Trong vài năm các chiến lược kinh doanh để phát huy tối đa các
  gần đây, chính sách môi trường, xã hội của các lợi ích từ các hoạt động TNXH đang là vấn đề
  ngân hàng được chú trọng hơn như chính sách bức xúc. Đồng thời, các ngân hàng thương mại
  môi trường trong hoạt động tín dụng, gắn xã cổ phần đã quan tâm đến TNXH song song với
  hội trong kinh doanh. Một số ngân hàng được chú trọng đến giá trị thương hiệu, mặc dù, mối
  vinh danh là “Ngân hàng trách nhiệm xã hội liên hệ giữa các thành phần này vẫn chưa tìm
  tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng vì cộng đồng”. thấy nghiên cứu nào đề cập đến. Theo Fatma
  Tuy nhiên, chưa có ngân hàng nào tham gia vào et al. (2016), mỗi ngành cần có một công cụ
  các cam kết mang tính quốc tế như Nguyên tắc đo lường nhận thức của các bên liên quan của
  Xích đạo, Hiệp ước Toàn cầu… Theo Sprinkle ngành đó. So sánh với các ngành khác, ngành
  và Maines (2010), bất kỳ tổ chức nào cũng phải ngân hàng bị ảnh hưởng nhiều từ thương hiệu,
  quan tâm đến các tác động của mình lên môi danh tiếng và các thông tin bất lợi về danh tiếng
  trường và an sinh xã hội. Các bên liên quan đều sẽ dẫn đến hành động tiêu cực của các bên liên
  có kỳ vọng rằng các tổ chức trong đó có ngân quan (Thompson & Cowton, 2004). Các ngân
  hàng hoạt động một cách có trách nhiệm. hàng bán lẻ chi nhiều tiền cho các chương trình
  Ngân hàng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TNXH để tăng cường thương hiệu (McDonald
  xem giá trị thương hiệu như một trong những & Rundle-Thiele, 2008). Tầm quan trọng của
  tài sản quý giá nhất (Esmaeilpour & Barjoei, giá trị thương hiệu trong các ngành dịch vụ là
  2016). Ngân hàng đầu tư vào các hoạt động trọng yếu do các sản phẩm dịch vụ mang tính
  TNXH nhằm thu được một nguồn lợi thế cạnh chất vô hình nên cần tăng cường lòng tin (Pérez
  tranh (Yoo et al., 2000). Thêm vào đó, sử dụng et al., 2013). Nhận thấy được tầm quan trọng
  hiệu quả TNXH và thương hiệu có thể phân biệt và cấp thiết của TNXH và tầm ảnh hưởng từ
  một công ty với các đối thủ cạnh tranh và tạo TNXH đến giá trị thương hiệu, việc nghiên cứu
  ra lợi thế cạnh tranh (Smith, 2003). Nói cách “Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu:
  khác, các nỗ lực TNXH có liên quan đến các Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ
  thành phần của giá trị thương hiệu. Mối quan phần ở Đồng bằng sông Cửu Long” là cần
  hệ này đặc biệt quan trọng trong trường hợp thiết. Nghiên cứu nhằm phân tích tác động của
  thị trường cạnh tranh (Hsu, 2012). Với sự cạnh nhận thức các thành phần TNXH đến giá trị
  tranh ngày càng tăng và sự xuất hiện của các xu thương hiệu. Từ đó, đề xuất một số hàm ý quản
  hướng toàn cầu như TNXH, mỗi ngân hàng cần trị nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động
  tăng lợi thế cạnh tranh để tồn tại. Do tầm quan TNXH và bắt kịp xu hướng phát triển bền vững
  với bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay.

  14

 3. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  2. Cơ sở lý luận thể hiện sự gắn bó mà một khách hàng có với
  Khái niệm về TNXH của Carroll (1991) một thương hiệu. Theo Zeithaml (1988), chất
  được sử dụng phổ biến nhất trong các nghiên lượng cảm nhận là sự chênh lệch giữa tổng giá
  cứu với bốn khía cạnh là trách nhiệm kinh tế, trị khách hàng nhận được và những giá trị mà
  trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức, trách họ mong đợi ở một sản phẩm, do đó, chất lượng
  nhiệm từ thiện. Trong đó, các yếu tố lần lượt mà khách hàng cảm nhận được mới chính là căn
  được xếp từ thấp đến cao dựa trên yêu cầu của cứ để họ đánh giá và ra quyết định tiêu dùng,
  TNXH đối với mức độ phát triển và ưu tiên của nên chất lượng cảm nhận là một thành phần của
  từng doanh nghiệp. Trách nhiệm kinh tế thể giá trị thương hiệu (Aaker, 1991; Keller, 1993).
  hiện qua việc tìm kiếm lợi nhuận và hiệu quả Chất lượng cảm nhận cao hỗ trợ cho việc định
  hoạt động; trách nhiệm pháp lý thể hiện qua giá sản phẩm cao, đem lại mức lợi nhuận biên
  việc tuân thủ pháp luật và các quy định. Hai cao hơn cho doanh nghiệp, hỗ trợ việc tái đầu tư
  trách nhiệm này là yêu cầu của xã hội đối với vào giá trị thương hiệu (Yoo et al., 2000). Liên
  doanh nghiệp. Trách nhiệm đạo đức thể hiện tưởng thương hiệu có liên quan đến những suy
  qua việc tránh gây thiệt hại, tôn trọng quyền nghĩ về sản phẩm, cảm nhận, hình ảnh, niềm
  con người, tuân thủ các quy tắc, các giá trị đạo tin, thái độ (Keller & Lehmann, 2006). Lòng
  đức; và trách nhiệm từ thiện thể hiện qua các trung thành thương hiệu là sự cam kết sâu sắc
  hoạt động thiện quyện hướng tới cộng đồng và nhất quán về việc sẽ mua trong tương lai
  vượt qua sự mong đợi của xã hội. Khái niệm (Oliver, 1997) và là thành phần cốt lõi của giá
  TNXH của Carroll là khái niệm rõ ràng, có hệ trị thương hiệu để đo lường mức độ gắn bó của
  thống từ trách nhiệm tạo ra lợi nhuận của doanh khách hàng (Aaker, 1991).
  nghiệp đến trách nhiệm đối với Chính phủ, xã Mối quan hệ giữa TNXH và giá trị thương
  hội, do đó có rất nhiều nghiên cứu sử dụng khái hiệu của ngành ngân hàng được nhiều
  niệm này (Saeidi et al., 2015). Bốn khía cạnh nghiên cứu kết luận là mối quan hệ trực tiếp.
  này bao quát toàn bộ các hoạt động TNXH của Chomvilailuk & Butcher (2010) khẳng định
  ngành ngân hàng, bài viết chọn lý thuyết của TNXH ảnh hưởng trực tiếp đến việc cảm nhận
  Carroll để tiếp cận TNXH ngành ngân hàng. thương hiệu và mức độ ảnh hưởng tùy thuộc
  Giá trị thương hiệu là tập hợp tài sản vô hình theo độ tuổi, trình độ văn hóa của khách hàng.
  liên quan đến nhãn hiệu, tên gọi, biểu tượng. Các nghiên cứu khẳng định TNXH tác động
  Việc quản lý giá trị thương hiệu có nghĩa là trực tiếp thuận chiều đến thương hiệu cũng
  quản lý các hoạt động đầu tư để tạo ra và tăng như sự ưa thích thương hiệu như Bhattacharya
  thêm số tài sản này (An Thị Thanh Nhàn và Lục & Sen (2004), He & Li (2011), Blombäck &
  Thị Thu Hương, 2010). Theo Aaker (1991), Scandelius (2013), Hur et al. (2014), Martínez
  các thành phần giá trị thương hiệu bao gồm: et al. (2014), thể hiện mức độ khăng khít giữa
  (1) nhận biết thương hiệu – khả năng mà một TNXH và thương hiệu. He và Li (2011) bổ sung
  người mua nhận ra hay nhớ được một thương biến trung gian để đánh giá các tác động của
  hiệu thuộc một dòng sản phẩm nào đó; (2) chất TNXH đến thực trạng thương hiệu trong lĩnh
  lượng cảm nhận – nhận thức của người tiêu vực dịch vụ. Thêm vào đó, Malik (2015) cũng
  dùng về chất lượng và tính ưu việt tổng thể về khẳng định các chương trình TNXH chất lượng
  một sản phẩm hay dịch vụ, liên quan đến việc sẽ giúp xây dựng thương hiệu và cải thiện danh
  lựa chọn; (3) liên tưởng thương hiệu – bất cứ tiếng. Blombäck & Scandelius (2013), Scharf
  thứ gì được kết nối trong bộ nhớ đối với một & Fernandes (2013) đều nghiên cứu về truyền
  thương hiệu; và (4) trung thành thương hiệu – thông TNXH ảnh hưởng đến thương hiệu và

  15

 4. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  đưa ra kết luận về mối quan hệ thuận chiều. (2018) cho thấy TNXH có tác động tích cực
  Khojastehpour & Johns (2014) nhấn mạnh tác trực tiếp đến liên tưởng thương hiệu ở Pakistan,
  động của TNXH môi trường lên danh tiếng và gián tiếp đến lòng trung thành thông qua liên
  thương hiệu và lợi nhuận. Martínez et al. (2014) tưởng thương hiệu. Tương tự, Esmaeilpour &
  nghiên cứu chủ đề này trong lĩnh vực khách Barjoei (2016) kết luận rằng TNXH (khía cạnh
  sạn ở Tây Ban Nha; Hur et al. (2014) tìm hiểu là kinh tế, pháp lý và đạo đức) tác động tích cực
  khách hàng ở Hàn Quốc; Enock & Basavaraj đến giá trị thương hiệu (nhận diện thương hiệu,
  (2014) nghiên cứu ở Ấn Độ; Tingchi Liu et al. hình ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận và
  (2014) nghiên cứu ở Trung Quốc. Mặc dù địa trung thành thương hiệu). Matute-Vallejo et
  bàn có khác nhau nhưng các nghiên cứu đều al. (2011) cho thấy TNXH (khía cạnh từ thiện,
  đưa đến kết luận về mối liên hệ thuận chiều cộng đồng và môi trường) có tác động tích cực
  giữa TNXH và thương hiệu với mức độ chặt gián tiếp đến trung thành thương hiệu thông qua
  chẽ khác nhau. McWilliams et al. (2006) đã chỉ sự hài lòng và sự cam kết của khách hàng ở
  ra rằng TNXH nên được xem như là một hình Tây Ban Nha. Thêm vào đó, Mandhachitara &
  thức đầu tư chiến lược và một dạng của xây Poolthong (2011) khảo sát 275 khách hàng ở
  dựng hoặc duy trì danh tiếng. Fombrun (2005) Thái Lan nhằm nghiên cứu tác động của TNXH
  cũng đề xuất nên tăng cường thương hiệu như (khía cạnh kinh tế, đạo đức và từ thiện) đến
  là một động lực thúc đẩy từ bên ngoài thông trung thành thương hiệu, cho thấy tác động tích
  qua việc thực hiện TNXH. Garberg & Fombrun cực đến trung thành thương hiệu, chất lượng
  (2006) cho thấy hình ảnh, thương hiệu hay danh cảm nhận và ý định tiếp tục sử dụng của khách
  tiếng có thể thu được từ chương trình TNXH. hàng. Các giả thuyết về tác động của TNXH
  Đối với ngành ngân hàng, Fatma et al. đến bốn thành phần của giá trị thương hiệu
  (2016) nghiên cứu về tác động của TNXH ở Ấn được phát biểu như sau:
  Độ, đã chỉ ra TNXH có tác động tích cực đến H1-4: Bốn khía cạnh của TNXH tác động tích
  nhận diện thương hiệu và trung thành thương cực đến nhận diện thương hiệu.
  hiệu. Hafez (2018) cũng cho rằng TNXH (khía H5-8: Bốn khía cạnh của TNXH tác động tích
  cạnh xã hội, cộng đồng và môi trường) có tác cực đến chất lượng cảm nhận.
  động tích cực đến nhận diện thương hiệu ở
  Bangladesh. Theo đó, TNXH có tác động mạnh H9-12: Bốn khía cạnh của TNXH tác động
  nhất tới hình ảnh và nhận diện thương hiệu. tích cực đến liên tưởng thương hiệu.
  Poolthong & Mandhachitara (2009) khi nghiên H13-16: Bốn khía cạnh của TNXH tác động
  cứu ở Thái Lan chỉ ra rằng TNXH (khía cạnh tích cực đến trung thành thương hiệu.
  trách nhiệm kinh tế, đạo đức và từ thiện) có tác
  Từ cơ sở lý thuyết, lượt khảo các tài liệu liên
  động tích cực đến chất lượng cảm nhận. Khan
  quan và qua kết quả phỏng vấn chuyên sâu,
  et al. (2015) cho thấy TNXH (khía cạnh pháp
  nghiên cứu đề xuất mô hình sự tác động của
  lý, đạo đức và từ thiện) có tác động tích cực đến
  các khía cạnh TNXH đến các thành phần của
  chất lượng cảm nhận, niềm tin thương hiệu và
  giá trị thương hiệu của các chi nhánh ngân hàng
  ý định truyền miệng của khách hàng, với chất
  thương mại cổ phần tại ĐBSCL như sau:
  lượng cảm nhận là yếu tố được tác động mạnh
  nhất ở các ngân hàng Pakistan. Shabbir et al.

  16

 5. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

  Khía cạnh kinh tế của TNXH Nhận diện thương hiệu

  Khía cạnh pháp lý của TNXH Chất lượng cảm nhận

  Khía cạnh đạo đức của TNXH Liên tưởng thương hiệu

  Khía cạnh từ thiện của TNXH Trung thành thương hiệu

  Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

  3. Phương pháp nghiên cứu là 12 lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng nhằm
  Nghiên cứu thực hiện qua hai bước định tính tham khảo ý kiến góp ý và điều chỉnh bộ thang
  và định lượng. Nghiên cứu định tính sử dụng đo cho phù hợp với bối cảnh ngành ngân hàng.
  phương pháp phỏng vấn chuyên gia và phân tích Kết quả thu được là bảng câu hỏi định lượng
  nội dung các báo cáo thường niên của các ngân gồm 8 thành phần và 38 biến quan sát đưa vào
  hàng thương mại cổ phần. Đối tượng phỏng vấn mô hình như Bảng 1.

  Bảng 1. Các biến quan sát của TNXH và Giá trị thương hiệu
  Khái Ký
  Biến quan sát Nguồn
  niệm hiệu
  Cố gắng tối đa hoá lợi nhuận để đảm bảo duy trì hoạt động KT1
  Cố gắng xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng để đảm
  KT2 Maignan
  Trách bảo thành công lâu dài
  (2001)
  nhiệm Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách
  KT3
  kinh hàng Alvarado-
  tế – KT Có chính sách giá cạnh tranh cho khách hàng KT4 Herrera et al.
  (2017)
  Ngân hàng lấy lợi nhuận là mục tiêu KT5
  Ngân hàng cố gắng hết sức để làm việc hiệu quả hơn KT6

  Trách Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật PL1 Maignan
  nhiệm Thực hiện nghĩa vụ thuế thường xuyên và liên tục PL2 (2001)
  pháp Ngân hàng cạnh tranh lành mạnh theo khuôn khổ pháp luật PL3 Turker
  lý – PL Cung cấp dịch vụ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý PL4 (2009)

  Trách Luôn quan tâm và tôn trọng vấn đề đạo đức trong kinh doanh DD1 Maignan
  nhiệm Cung cấp thông tin trung thực trong các chương trình quảng bá DD2 (2001)
  đạo đức – Cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác DD3 Salmones et
  DD Đề cao và tôn trọng quyền lợi người tiêu dùng DD4 al. (2009)

  17

 6. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Khái Ký
  Biến quan sát Nguồn
  niệm hiệu
  Có các hoạt động từ thiện ý nghĩa và thiết thực TN1 Carroll
  Trách Có tài trợ cho các sự kiện văn hoá xã hội TN2 (1991)
  nhiệm Có hỗ trợ các chương trình khuyến học và nâng cao tri thức TN3 Maignan
  từ thiện- (2001)
  Có tổ chức các hoạt động từ thiện với sự tham gia của nhân viên TN4
  TN Salmones et
  Có đóng góp cho chiến dịch và dự án gia tăng phúc lợi cộng đồng TN5
  al. (2009)
  Nhận Có thể phân biệt ngân hàng hiện tại với các ngân hàng khác ND1
  diện Có thể nhận diện thương hiệu của ngân hàng hiện tại ND2 Hafez (2018)
  thương Có thể nhanh chóng nhớ ra một số đặc trưng của ngân hàng hiện Salehzadeh
  ND3
  hiệu – tại et al. (2018)
  ND Có thể nhanh chóng nhớ lại biểu tượng hoặc logo của ngân hàng ND4
  Nhân viên có kiến thức để giải đáp cho khách hàng CN1
  Nhân viên ngân hàng giàu kinh nghiệm CN2
  Chất
  Nhân viên giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng nhanh
  lượng CN3 Pinar et al.
  chóng
  cảm nhận (2011)
  Nhân viên ngân hàng cư xử lịch sự với khách hàng CN4
  – CN
  Nhân viên ngân hàng có kiến thức chuyên môn CN5
  Nhân viên ngân hàng xử lý giao dịch đúng hạn CN6

  Liên Tạo cảm giác được mọi người tán thành khi sử dụng dịch vụ LT1
  tưởng Thực sự yêu thích các dịch vụ của ngân hàng hiện tại LT2 Dua et al.
  thương Rất thích ngân hàng hiện tại LT3 (2013)
  hiệu – LT Tạo ra hình ảnh đặc biệt trong tâm trí khách hàng LT4
  Dự định tiếp tục giao dịch trong những năm sắp tới TT1
  Trung Sẽ giới thiệu ngân hàng hiện tại cho người khác TT2 Ngoc Phan
  thành
  Thích ngân hàng hiện tại hơn các ngân hàng khác TT3 & Ghantous
  thương
  (2013)
  hiệu – TT Sẽ tiếp tục giao dịch nếu các khoản phí tăng hợp lý TT4
  Là lựa chọn đầu tiên khi cần sử dụng các dịch vụ ngân hàng TT5
  Ghi chú: thang đo Likert từ 1 = rất không đồng ý đến 5 = rất đồng ý.

  Nghiên cứu định lượng được tiến hành sau lệ được sử dụng để phân tích. Số liệu được phân
  đó với phương pháp chọn mẫu phi xác suất tích bằng phương pháp thống kê mô tả, kiểm
  dạng thuận tiện. Với kích thước mẫu dự kiến là định độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha, hệ
  260 quan sát phân bổ cho 13 tỉnh theo số lượng số tin cậy tổng hợp, hệ số tổng phương sai trích,
  chi nhánh ngân hàng. Đối tượng khảo sát là các phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM). SEM có lợi
  khách hàng đang giao dịch với các ngân hàng thế về phân tích đường đi và nhân tố, đặc biệt là
  thương mại cổ phần. Sau khi sàng lọc, có 06 khi nghiên cứu đang tìm kiếm độ tin cậy và tính
  phiếu trả lời không hợp lệ, còn lại 254 phiếu hợp hợp lệ từ kết quả nghiên cứu với những góc độ

  18

 7. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  khác nhau. Nghiên cứu chọn phương pháp phần chung được nắm bắt bởi cấu trúc tiềm ẩn.
  bình phương nhỏ nhất (Partial Least Squares – Sau khi kiểm tra các tải ngoài (outer loading)
  PLS) để kiểm tra giả thuyết, đánh giá tính hợp của các biến tiềm ẩn, tải trọng của tất cả biến
  lệ và độ tin cậy của cấu trúc. Kích thước mẫu tiềm ẩn đều vượt qua ngưỡng 0,4 (Hair et al.,
  là một vấn đề quan trọng trong SEM và PLS có 2011), đảm bảo độ tin cậy. Kết quả kiểm định
  thể xử lý mẫu có kích thước nhỏ (Chin, 1998; Cronbach’s Alpha (α) cho thấy các khái niệm
  Ringle et al., 2012) và xử lý tốt khi mẫu không đều có hệ số α > 0,7 là thang đo tốt, chứng tỏ
  có phân phối chuẩn và tốt cho nghiên cứu thăm các biến quan sát của các biến tiềm ẩn có hiển
  dò (Chin, 1998; Gefen & Straub, 2004). thị mức độ hội tụ và do đó hiển thị độ tin cậy.
  4. Kết quả nghiên cứu Trong PLS-SEM, độ tin cậy tổng hợp thường
  được sử dụng để đánh giá độ tin cậy nhất quán
  4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu của mô hình đo thay cho α vì đây là một phương
  Cần Thơ tập trung nhiều quan sát nhất (chiếm pháp bảo thủ, có xu hướng đánh giá thấp độ tin
  35%) do số lượng chi nhánh ngân hàng nhiều cậy. So với hệ số α, hệ số tin cậy tổng hợp có
  nhất trong vùng. Tương tự, Vietcombank và thể dẫn đến ước tính cao hơn về độ tin cậy thực
  Sacombank là hai ngân hàng có số đáp viên nhiều sự. Kết quả cho thấy hệ số tin cậy tổng hợp dao
  nhất (chiếm tỉ trọng lần lượt là 26,4% và 21,3%), động từ 0,853 đến 0,890, phù hợp với điều kiện
  kế tiếp là Vietinbank, Agribank và BIDV, phù 0,6 < ρc < 0,95 của nghiên cứu thăm dò (Chin,
  hợp với số lượng phòng giao dịch thực tế. Tỉ lệ 1998; Höck & Ringle, 2006; Hair et al. 2013).
  nam và nữ có chênh lệnh một ít, trong đó nam Hệ số tổng phương sai trích được sử dụng
  chiếm 44% và nữ là 56%. Độ tuổi trung bình của như một phép thử về tính hợp lệ của cả hội tụ
  các đáp viên được khảo sát là 31 tuổi, thấp nhất và phân kỳ. Hệ số tổng phương sai trích phản
  là 19 tuổi, cao nhất là 65 tuổi. Trình độ học vấn ánh tính cộng đồng trung bình cho từng yếu
  của đối tượng khảo sát là khá cao, tập trung ở tố tiềm ẩn trong mô hình. Trong một mô hình
  Đại học – Cao đẳng – Trung cấp chiếm 66%, tiếp thích hợp, hệ số tổng phương sai trích phải >
  đến là tốt nghiệp THPT chiếm 20,5%. Cơ cấu 0,5 (Chin, 1998; Höck & Ringle, 2006), có
  nghề nghiệp bao gồm nhân viên – chuyên viên nghĩa là các yếu tố sẽ giải thích ít nhất một nửa
  (32,7%), kinh doanh tự do (25,6%), công chức, phương sai của các chỉ số tương ứng, có nghĩa
  sinh viên và công nhân. là phương sai lỗi vượt quá phương sai được giải
  4.2 Kết quả đánh giá thang đo thích (Fornell & Larcker, 1981). Kết quả phân
  tích cho thấy hệ số tổng phương sai trích có giá
  Độ tin cậy của chỉ số được kiểm tra để đảm
  trị dao động từ 0,539 đến 0,668 > 0,5. Do đó có
  bảo rằng các chỉ số liên quan có nhiều điểm
  thể kết luận mô hình đạt yêu cầu về độ hội tụ.

  Bảng 2. Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha, hệ số tin cậy tổng hợp,
  hệ số tổng phương sai trích
  Khái niệm α ρc ρvc Khái niệm α ρc ρvc
  Trách nhiệm kinh tế 0,800 0,861 0,556 Nhận diện thương hiệu 0,771 0,853 0,592
  Trách nhiệm pháp luật 0,798 0,868 0,622 Chất lượng cảm nhận 0,829 0,875 0,539
  Trách nhiệm đạo đức 0,820 0,881 0,649 Hình ảnh thương hiệu 0,835 0,890 0,668
  Trách nhiệm từ thiện 0,817 0,871 0,576 Trung thành thương hiệu 0,839 0,886 0,610
  Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra, 2019

  19

 8. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Henseler et al. (2015) cho rằng hai phương động từ 0,332 đến 0,773 < 0,85, có thể nói mô
  pháp chuẩn để đánh giá tính phân biệt trong hình đạt giá trị phân biệt.
  tiêu chí SEM dựa trên sự khác biệt, tiêu chí
  4.3. Kết quả kiểm định giả thuyết
  Fornell – Larcker, và đánh giá tải trọng chéo
  có độ nhạy thấp không thể chấp nhận được, có Để đánh giá mô hình cấu trúc, tính đa cộng
  nghĩa là nó không thể phát hiện ra sự thiếu hụt tuyến, hệ số xác định, kích thước ảnh hưởng và
  hiệu lực phân biệt. Đánh giá một phần chéo – sự liên quan tiên đoán đã được kiểm tra. Cùng
  một cách tiếp cận đã không được sử dụng trong với việc sử dụng SEM, các biến độc lập được
  SEM dựa trên sự khác biệt – cũng được chứng gọi là các biến ngoại sinh trong khi các biến phụ
  minh không hiệu quả trong nhiều thiết lập thuộc được gọi là các biến nội sinh. Đa cộng
  thường gặp trong nghiên cứu ứng dụng. Tiêu tuyến ở cấp cấu trúc là một vấn đề trong các
  chí này chỉ hoạt động hiệu quả trong các tình mô hình vì làm tăng các lỗi tiêu chuẩn, làm cho
  huống với các mô hình tải không đồng nhất và các thử nghiệm quan trọng của các biến độc lập
  các mẫu có kích thước cao. Trong nghiên cứu không đáng tin cậy và ngăn nghiên cứu đánh
  này, một bộ tiêu chí mới được sử dụng để đánh giá tầm quan trọng tương đối của một biến độc
  giá tính phân biệt trong SEM dựa trên phương lập so với biến khác. Trong một mô hình phù
  sai. Henseler et al. (2015) đề nghị rằng nếu giá hợp, các hệ số VIF cấu trúc không được cao
  trị HTMT (heterotrait-monotrait) dưới 0,9, hiệu hơn 5 (Hair et al., 2011). Kết quả kiểm định đa
  lực phân biệt đã được thiết lập giữa một cặp cấu cộng tuyến cho thấy giá trị VIF từ 1,266 đến
  trúc phản chiếu nhất định. Gold et al. (2001) 1,411 < 5, vì vậy không có vấn đề đa cộng tuyến
  cũng sử dụng mức 0,9; Clark & Watson (1995) trong nghiên cứu này. Kết quả mô hình PLS –
  sử dụng giá trị HTMT nghiêm ngặt hơn là dưới SEM như sau:
  0,85. Kết quả kiểm định cho thấy hệ số này dao

  Hình 2. Mô hình PLS – SEM
  Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra, 2019

  20

 9. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Giá trị của R2 trong nghiên cứu hành vi được sử dụng để kiểm tra các mối quan hệ theo
  khách hàng được coi là hợp lý nếu lớn hơn 0,2 khuyến nghị của Hair et al. (2011). Giả thuyết
  (Hair et al., 2011). Giá trị của R2 đối với hầu được chấp nhận ở mức ý nghĩa 5% nếu nếu giá
  hết các cấu trúc nội sinh từ 0,285 đến 0,423 > trị tvalue > 1,96 và giá trị Pvalue < 0,05. Hair et al.
  0,2 và khả năng giải thích của mô hình là hợp (2012) cho rằng một giả thuyết được chấp nhận
  lý. Thêm vào đó, PLS – SEM yêu cầu sử dụng ở mức ý nghĩa 1% nếu giá trị của nó lớn hơn
  phương pháp bootstrapping để kiểm định giả 2,58 và giá trị p nhỏ hơn 0,01.
  thuyết. Vì lý do này, 5.000 mẫu (N = 5.000)

  Bảng 3. Kết quả kiểm định bootstrapping N = 5.000
  Giả Hệ số đường dẫn Sai số
  Mối quan hệ tvalue Pvalue Kết luận
  thuyết (β) tiêu chuẩn
  H1 KT → ND 0,185 0,065 2,840 0,005 Chấp nhận
  H2 PL → ND 0,153 0,069 2,209 0,027 Chấp nhận
  H3 DD → ND 0,190 0,072 2,647 0,008 Chấp nhận
  H4 TN → ND 0,203 0,066 3,082 0,002 Chấp nhận
  H5 KT → CN 0,237 0,067 3,539 0,000 Chấp nhận
  H6 PL → CN 0,172 0,075 2,298 0,022 Chấp nhận
  H7 DD → CN 0,175 0,067 2,623 0,009 Chấp nhận
  H8 TN → CN 0,230 0,063 3,686 0,000 Chấp nhận
  H9 KT → LT 0,297 0,061 4,903 0,000 Chấp nhận
  H10 PL → LT 0,149 0,059 2,521 0,012 Chấp nhận
  H11 DD → LT 0,212 0,066 3,224 0,001 Chấp nhận
  H12 TN → LT 0,171 0,067 2,547 0,011 Chấp nhận
  H13 KT → TT 0,194 0,053 3,664 0,000 Chấp nhận
  H14 PL → TT 0,203 0,059 3,444 0,001 Chấp nhận
  H15 DD → TT 0,315 0,060 5,269 0,000 Chấp nhận
  H16 TN → TT 0,166 0,058 2,872 0,004 Chấp nhận
  Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra, 2019

  Theo kết quả kiểm định, bốn khía cạnh của tốt” thì thương hiệu sẽ được khách hàng biết
  TNXH có tác động trực tiếp tích cực đến nhận đến và tin tưởng sử dụng dịch vụ.
  diện thương hiệu, do đó chấp nhận H1-4. Kết Kế tiếp, bốn khía cạnh của TNXH có tác
  quả này phù hợp với kết luận của Fatma et al. động trực tiếp tích cực đến chất lượng cảm
  (2016) khi nghiên cứu về ngân hàng ở Ấn Độ nhận, do đó chấp nhận H5-8. Kết quả này phù
  và Hafez (2018) khi nghiên cứu ở Bangladesh. hợp với Poolthong & Mandhachitara (2009)
  Kết quả cho thấy trách nhiệm từ thiện là nhân tố khi nghiên cứu về ngân hàng ở Thái Lan và
  tác động mạnh nhất đến nhận diện thương hiệu, Khan et al. (2015) khi nghiên cứu ở Pakistan.
  phù hợp với Lai et al. (2010). Qua đó, thấy Tương tự, TNXH có tác động trực tiếp và tích
  được trách nhiệm từ thiện là một phần tất yếu cực đến hình ảnh thương hiệu, do đó chấp nhận
  trong hoạt động TNXH ngành ngân hàng. Khi H9-12. Theo kết quả kiểm định, các khía cạnh
  ngân hàng thực hiện tốt trách nhiệm từ thiện, của TNXH đều có tác động trực tiếp đến trung
  xây dựng thương hiệu trở thành một “công dân thành thương hiệu ở mức ý nghĩa 1%. Kết quả

  21

 10. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  phù hợp với giả thuyết H13-16, do đó chấp nhận đến trung thành thương hiệu mạnh hơn ở nữ và
  04 giả thuyết này và phù hợp với kết luận của yếu hơn ở nam.
  Mandhachitara & Poolthong (2011) khi nghiên 5. Kết luận
  cứu về ngành ngân hàng ở Thái Lan.
  TNXH là vấn đề còn khá mới đối với ngành
  Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trách nhiệm pháp ngân hàng và các doanh nghiệp ở Việt Nam dù
  lý có tác động cùng chiều đến giá trị thương hiệu, được chứng minh là đem lại nhiều lợi ích cho
  tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Tính các ngân hàng thương mại cổ phần. Nghiên cứu
  (2013) về ảnh hưởng của cảm nhận TNXH đến này được thực hiện nhằm đem lại cái nhìn rõ
  sự tin tưởng thương hiệu và ý định mua hàng. ràng hơn về lợi ích của TNXH, đặc biệt là lợi
  Đây là yếu tố bắt buộc, mang tính sống còn đối ích về thương hiệu ở ĐBSCL. Kết quả cho thấy
  với không chỉ riêng các ngân hàng thương mại các khía cạnh TNXH đều có tác động đến các
  cổ phần mà còn đối với tất cả doanh nghiệp. thành phần của giá trị thương hiệu. Kết quả này
  Bởi vì, khi trách nhiệm pháp lý được thực hiện phù hợp với các nghiên cứu của Fatma et al.
  và đảm bảo, sẽ tác động đến sự tin tưởng vào (2016), Hafez (2018), Khan et al. (2015) hay
  thương hiệu của khách hàng và lòng trung Mandhachitara & Poolthong (2011). Kết quả
  thành của họ. Nhìn chung, TNXH có tác động cho thấy có sự khác biệt về giới tính đối với
  cùng chiều đến giá trị thương hiệu, sự khác biệt tác động của các khía cạnh TNXH đến giá trị
  với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hồng Hà thương hiệu. Từ kết quả nghiên cứu, nghiên cứu
  và Nguyễn Thị Tuyết Mai (2013) nghiên cứu về đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao giá
  ảnh hưởng của TNXH đến lòng trung thành của trị thương hiệu thông qua việc tăng cường hoạt
  khách hàng tại ngành thức ăn chăn nuôi Miền động TNXH ở các ngân hàng thương mại cổ
  Bắc. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại cổ phần như sau:
  phần vùng ĐBSCL xem trách nhiệm đạo đức
  là một chiến lược dài hạn, bởi vì bên cạnh thực – Nhận thức về trách nhiệm kinh tế có tác
  hiện các quy định của pháp luật, đạo đức trong động mạnh nhất đến chất lượng cảm nhận và
  kinh doanh là một cách ứng xử nhân văn giữa hình ảnh thương hiệu. Do đó, nghiên cứu đề
  lãnh đạo với đối tác và khách hàng, giúp ngân xuất một số hàm ý quản trị như ngân hàng nên
  hàng tạo dựng được hình ảnh thương hiệu trên có chính sách giá cạnh tranh cho khách hàng.
  thị trường. Yếu tố về giá là yếu tố khách hàng rất quan tâm
  khi sử dụng dịch vụ. Ngân hàng nên liên tục cải
  Nhằm kiểm định sự khác biệt về giới tính, thiện chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ của
  nghiên cứu tiến hành phân tích đa nhóm PLS ngân hàng càng tốt, cảm nhận của khách hàng
  – MGA. Kiểm định này cho thấy có sự khác càng tốt, từ đó giúp giữ chân khách hàng hiệu
  biệt đáng kể nếu Pvalue nhỏ hơn 0,05 hay lớn hơn quả hơn. Ngoài ra, xây dựng các chương trình
  0,95. Kết quả kiểm định cho thấy có sự khác hướng về khách hàng nữ do kết quả nghiên cứu
  biệt đáng kể giữa nam và nữ ở các mối quan hệ: cho thấy yếu tố kinh tế có tác động mạnh tới nữ
  trách nhiệm đạo đức đến hình ảnh thương hiệu, giới, cụ thể ngân hàng có thể thực hiện một số
  trách nhiệm đạo đức đến trung thành thương hoạt động vào các ngày 8/3, 20/10, những ngày
  hiệu và trách nhiệm kinh tế đến trung thành lễ tôn vinh phụ nữ.
  thương hiệu. Theo đó, trách nhiệm đạo đức có
  tác động đến hình ảnh thương hiệu và trung – Nhận thức về trách nhiệm pháp lý có tác
  thành thương hiệu mạnh hơn ở nam và yếu hơn động yếu nhất đến nhận diện thương hiệu, chất
  ở nữ. Ngược lại, trách nhiệm kinh tế tác động lượng cảm nhận và hình ảnh thương hiệu; nhưng
  lại tác động mạnh đến trung thành thương hiệu.

  22

 11. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Do đó, để nâng cao nhận thức về trách nhiệm NHTM đầu tư nhiều hơn vào trách nhiệm từ
  pháp lý, các ngân hàng cần tuân thủ đầy đủ quy thiện. Đầu tiên, các ngân hàng nên tập trung
  định của pháp luật về kinh doanh, lao động, nhiều hơn cho các hoạt động văn hóa – thể thao,
  môi trường,… và thực hiện đầy đủ các nghĩa tổ chức các hoạt động từ thiện với sự tham gia
  vụ thuế, cạnh tranh lành mạnh. Ngoài ra, ngân của đội ngũ nhân viên, tổ chức các chương trình
  hàng cần thường xuyên kiểm tra và xử lý các sai “Hiến máu nhân đạo” và huy động các nhân
  phạm trong quá trình hoạt động, đầu tư nhiều viên tham gia như để đóng góp giúp đỡ các
  hơn vào kiểm tra nội bộ, cập nhật các quy định bệnh nhân, đồng thời là để xây dựng hình ảnh
  mới, tổ chức tập huấn pháp luật. Ngân hàng làm nghĩa cử cao đẹp. Ngân hàng nên đóng góp kinh
  tốt khía cạnh pháp lý càng làm gia tăng hình phí để gây quỹ vì người nghèo, trẻ em nghèo ở
  ảnh và giá trị thương hiệu của ngân hàng, giúp địa phương, hay góp phần xây dựng các tuyến
  thương hiệu càng được nhiều người biết đến và đường nông thôn nghèo ở địa phương.
  tin tưởng sử dụng dịch vụ. Nghiên cứu này đem lại cái nhìn tổng quan
  – Nhận thức về trách nhiệm đạo đức có tác về tác động của các khía cạnh TNXH đến các
  động mạnh nhất đến trung thành thương hiệu thành phần giá trị thương hiệu ngành ngân
  và nhận diện thương hiệu. Do đó, nghiên cứu hàng, phù hợp với mục tiêu phát triển bền
  đề xuất các ngân hàng nên quan tâm hơn đến vững. Đa số các ngân hàng hiện nay vẫn chưa
  quyền lợi khách hàng. Các ngân hàng nên cung quan tâm đúng mức tới việc thực hiện TNXH
  cấp thông tin đầy đủ hơn khi quảng bá các sản và chưa có tiêu chuẩn thống nhất về thực hiện
  phẩm dịch vụ, giúp khách hàng tự tin hơn khi TNXH ở Việt Nam. Nghiên cứu có một số hạn
  sử dụng các dịch vụ, qua đó gắn kết hơn với chế nhất định như phương pháp chọn mẫu phi
  ngân hàng. Các hoạt động của ngân hàng nên xác suất, số quan sát còn ít. Tuy nhiên, với sự
  tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động
  – Nhận thức về trách nhiệm từ thiện tác động TNXH, những lý luận và kết quả nghiên cứu
  mạnh nhất đến nhận diện thương hiệu. Mặc dù được áp dụng vào thực tiễn sẽ giúp các hoạt
  khách hàng đánh giá khía cạnh này có giá trị động TNXH đạt được hiệu quả cao hơn.
  trung bình thấp nhất. Khách hàng kỳ vọng các

  Tài liệu tham khảo
  Tiếng Việt
  An Thị Thanh Nhàn, Lục Thị Thu Hường (2010). Quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển
  thương hiệu. Nhà xuất bản Lao động xã hội.
  Nguyễn Hồng Hà và Nguyễn Thị Tuyết Mai (2013). Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cảm nhận của
  khách hàng – Nghiên cứu định tính trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc Việt Nam. Tạp chí
  kinh tế phát triển. số 195, tháng 09/2013, 10-17.
  Nguyễn Tính (2013). Ảnh hưởng của cảm nhận trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự tin tưởng thương
  hiệu và ý định mua hàng. Luận văn thạc sĩ kinh tế. Trường Đại học kinh tế TP.HCM.
  Tiếng Anh
  Aaker, D. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. The Free Fresh. New
  York.
  Alvarado-Herrera, A., Bigne, E., Aldas-Manzano, J., & Curras-Perez, R. (2017). A scale for measuring
  consumer perceptions of corporate social responsibility following the sustainable development
  paradigm. Journal of Business Ethics, 140(2), 243-262.

  23

 12. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, why, and how consumers respond
  to corporate social initiatives. California management review, 47(1), 9-24.
  Blombäck, A., & Scandelius, C. (2013). Corporate heritage in CSR communication: a means to responsible
  brand image?. Corporate Communications: An International Journal, 18(3), 362-382.
  Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of
  organizational stakeholders. Business horizons, 34(4), 39-49.
  Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for
  business research, 295(2), 295-336.
  Chomvilailuk, R., & Butcher, K. (2010). Enhancing brand preference through corporate social responsibility
  initiatives in the Thai banking sector. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22(3), 397-
  418.
  Clark, L. A., & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale
  development. Psychological assessment, 7(3), 309.
  Dua, S., Chahal, R., & Sharma, A. (2013). Interrelationship of Aaker’s customer based brand equity
  dimensions: offering a model to banking sector. Asian Journal of Management Research, 4(2), 297-
  307.
  Enock, O. N., & Basavaraj, K. (2014). CSR as a Media for Company Brand Image.  The International
  Journal of Business & Management, 2(7), 94.
  Esmaeilpour, M., & Barjoei, S. (2016). The impact of corporate social responsibility and image on brand
  equity. Global Business and Management Research, 8(3), 55.
  Fatma, M., Khan, I., & Rahman, Z. (2016). How does corporate association influence consumer brand
  loyalty? Mediating role of brand identification.  Journal of Product & Brand Management,  25(7),
  629-641.
  Fombrun, C. J. (2005). A world of reputation research, analysis and thinking—building corporate reputation
  through CSR initiatives: evolving standards. Corporate reputation review, 8(1), 7-12.
  Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and
  measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
  Garberg, N. A., & Fombrun, C. J. (2006). Corporate citizenship: Creating intangible assets across institutional
  environment. Academy of management review, 31(2), 329-346.
  Gefen, D., & Straub, D. W. (2004). Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social
  presence: experiments in e-Products and e-Services. Omega, 32(6), 407-424.
  Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities
  perspective. Journal of management information systems, 18(1), 185-214.
  Hafez, M. (2018). Measuring the impact of corporate social responsibility practices on brand equity
  in the banking industry in Bangladesh: The mediating effect of corporate image and brand
  awareness. International Journal of Bank Marketing, 36(5), 806-822.
  Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing
  theory and Practice, 19(2), 139-152.
  Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Partial least squares structural equation modeling: Rigorous
  applications, better results and higher acceptance. Long range planning, 46(1-2), 1-12.
  Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least
  squares structural equation modeling in marketing research.  Journal of the academy of marketing
  science, 40(3), 414-433.
  He, H., & Li, Y. (2011). CSR and service brand: The mediating effect of brand identification and moderating
  effect of service quality. Journal of Business Ethics, 100(4), 673-688.

  24

 13. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in
  variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science,  43(1),
  115-135.
  Höck, M., & Ringle, C. M. (2006). Strategic networks in the software industry: An empirical analysis of the
  value continuum. In IFSAM VIIIth World Congress (Vol. 28, p. 2010).
  Hsu, K. T. (2012). The advertising effects of corporate social responsibility on corporate reputation and
  brand equity: Evidence from the life insurance industry in Taiwan. Journal of business ethics, 109(2),
  189-201.
  Hur, W. M., Kim, H., & Woo, J. (2014). How CSR leads to corporate brand equity: Mediating mechanisms
  of corporate brand credibility and reputation. Journal of Business Ethics, 125(1), 75-86.
  Iranzadeh, S., Ranjbar, A., & Poursadegh, N. (2012). Investigation of combined effects of marketing on
  brand equity. Scientific Journal of Modern Marketing Research, 3(6), 172-155.
  Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of
  marketing, 57(1), 1-22.
  Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: Research findings and future
  priorities. Marketing science, 25(6), 740-759.
  Khan, Z., Ferguson, D., & Pérez, A. (2015). Customer responses to CSR in the Pakistani banking
  industry. International Journal of Bank Marketing, 33(4), 471-493.
  Khojastehpour, M., & Johns, R. (2014). The effect of environmental CSR issues on corporate/brand
  reputation and corporate profitability. European Business Review, 26(4), 330-339.
  Lai, C. S., Chiu, C. J., Yang, C. F., & Pai, D. C. (2010). The effects of corporate social responsibility on
  brand performance: The mediating effect of industrial brand equity and corporate reputation. Journal
  of business ethics, 95(3), 457-469.
  Maignan, I. (2001). Consumers’ perceptions of corporate social responsibilities: A cross-cultural
  comparison. Journal of business ethics, 30(1), 57-72.
  Malik, M. (2015). Value-enhancing capabilities of CSR: A brief review of contemporary literature. Journal
  of Business Ethics, 127(2), 419-438.
  Mandhachitara, R., & Poolthong, Y. (2011). A model of customer loyalty and corporate social
  responsibility. Journal of services marketing, 25(2), 122-133.
  Martínez, P., Pérez, A., & del Bosque, I. R. (2014). CSR influence on hotel brand image and loyalty. Academia
  Revista Latinoamericana de Administración, 27(2), 267-283.
  Matute‐Vallejo, J., Bravo, R., & Pina, J. M. (2011). The influence of corporate social responsibility and price
  fairness on customer behaviour: evidence from the financial sector. Corporate Social Responsibility
  and Environmental Management, 18(6), 317-331.
  McDonald, L. M., & Rundle-Thiele, S. (2008). Corporate social responsibility and bank customer satisfaction:
  a research agenda. International Journal of Bank Marketing, 26(3), 170-182.
  McWilliams, A., Siegel, D. S., & Wright, P. M. (2006). Corporate social responsibility: Strategic
  implications. Journal of management studies, 43(1), 1-18.
  Ngoc Phan, K., & Ghantous, N. (2013). Managing brand associations to drive customers’ trust and loyalty
  in Vietnamese banking. International Journal of Bank Marketing, 31, 456-480.
  Oliver, R. L., Rust, R. T., & Varki, S. (1997). Customer delight: foundations, findings, and managerial
  insight. Journal of retailing, 73(3), 311-336.
  Pérez, A., Martínez, P., & Del Bosque, I. R. (2013). The development of a stakeholder-based scale for
  measuring corporate social responsibility in the banking industry. Service Business, 7(3), 459-481.
  Pinar, M., Girard, T., & Eser, Z. (2011). An exploratory study of consumer-based brand equity in Turkish
  banking industry. Services Marketing Quarterly, 32(4), 282-301.

  25

 14. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 58, 08/2020

  Poolthong, Y., & Mandhachitara, R. (2009). Customer expectations of CSR, perceived service quality and
  brand effect in Thai retail banking. International Journal of Bank Marketing, 27(6), 408-427.
  Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Straub, D. (2012). A critical look at the use of PLS-SEM in MIS Quarterly. MIS
  Quarterly (MISQ), 36(1).
  Roberto Scharf, E., & Fernandes, J. (2013). The advertising of corporate social responsibility in a Brazilian
  bank. International Journal of Bank Marketing, 31(1), 24-37.
  Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P., and Saaeidi, S. A. (2015). How does corporate social
  responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage,
  reputation, and customer satisfaction. Journal of Business Research. 68(2), 341-350.
  Salehzadeh, R., Khazaei Pool, J., & Jafari Najafabadi, A. H. (2018). Exploring the relationship between
  corporate social responsibility, brand image and brand equity in Iranian banking industry. Journal of
  Islamic Accounting and Business Research, 9(2), 106-118.
  Salmones, M. D. M. G. D., Perez, A., & Bosque, I. R. D. (2009). The social role of financial companies as
  a determinant of consumer behaviour. The International Journal of Bank Marketing, 27(6), 467-485.
  Shabbir, M. S., Shariff, M. N. M., Yusof, M. S. B., Salman, R., & Hafeez, S. (2018). Corporate social
  responsibility and customer loyalty in Islamic banks of Pakistan: a mediating role of brand
  image. Academy of Accounting and Financial Studies Journal.
  Smith, N. C. (2003). Corporate social responsibility: Not whether, but how. Center for Marketing Working
  Paper, 3(701), 1-35.
  Sprinkle, G. B., & Maines, L. A. (2010). The benefits and costs of corporate social responsibility. Business
  Horizons, 53(5), 445-453.
  Thompson, P., & Cowton, C. J. (2004). Bringing the environment into bank lending: implications for
  environmental reporting. The British Accounting Review, 36(2), 197-218.
  Tingchi Liu, M., Anthony Wong, I., Shi, G., Chu, R., & L. Brock, J. (2014). The impact of corporate
  social responsibility (CSR) performance and perceived brand quality on customer-based brand
  preference. Journal of Services Marketing, 28(3), 181-194.
  Turker, D. (2009). Measuring corporate social responsibility: A scale development study. Journal of business
  ethics, 85(4), 411-427.
  Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand
  equity. Journal of the academy of marketing science, 28(2), 195-211.
  Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis
  of evidence. Journal of marketing, 52(3), 2-22.

  26

Download tài liệu Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long File Word, PDF về máy