Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Tải Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm – Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2021, 19:20

C Tham khảo thêm các bài tập, câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 khác tại đây: ..[r] (1)Bài 35: Benzen đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm Câu 1: Dãy đồng đẳng benzen có cơng thức chung là A.CnH2n+2 B CnH2n-2 C CnH2n-4 D CnH2n-6 Câu 2: Công thức phân tử Strien là A C6H6 B C7H8 C C8H8 D C8H10 Câu 3: Công thức phân tử toluen là A C6H6 B C7H8 C C8H8 D C8H10 Câu 4: Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10 A B C D Câu 5: Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol : (có mặt bột Fe), thu được sẩn phẩm hữu A C6H6Br2 B C6H6Br6 C C6H5Br D C6H6Br4 Câu 6: Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu hexaclorua Cơng thức hexaclorua A C6H6Cl2 B C6H6Cl6 C C6H5Cl (2)Câu 7: Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu A hex-1-en B hexan C hex-1-in D xiclohexan Câu 8: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol : 1), thu sẩn phẩm hữu A o-bromtoluen B m-bromtoluen C phenylbromua D benzylbromua Câu 9: Chất sau có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime? A benzen B toluen C propan D stiren Câu 10: Chất sau làm màu dung dịch KMnO4 nhiệt độ thường? A benzen B toluen C propan D stiren Câu 11: Chất sau làm màu dung dịch KMnO4 đun nóng? A benzen B toluen C propan D metan Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O Công thức phân tử X (3)B C7H8 C C8H8 D C8H10 Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam ankybenzen X thu 8,96 lít CO2 (đktc) Cơng thức phân tử X A C6H6 B C7H8 C C8H8 D C8H10 Câu 14: Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen Khối lượng Nitrobenzen điều chế từ 19,5 benzen (hiệu suất phản ứng 80%) A 30,75 B 38,44 C 15,60 D 24,60 Câu 15: Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) KHối lượng điều chế từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) A 45,40 kg B 70,94 kg C 18,40 kg D 56,75 kg Câu 16: Chất X đồng đẳng benzen, có cơng thức đơn giản là C3H8 Công thức phân tử của X A C3H4 B C6H8 C C9H12 D C12H16 Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 (4)

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tải Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm – Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tải Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm – Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án, Tải Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm – Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

Hy vọng thông qua bài viết Tải Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm – Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button