[Download] Tải Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu – Tải về File Word, PDF

Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Nội dung Text: Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Download


Bài viết nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo nói chung, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng; đề xuất giải pháp mang tính thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện công tác xoá đói giảm nghèo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu File Word, PDF về máy

Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói
  giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu

   Th.s Phạm Thị Phượng*
  Th.s Mai Thị Bạch Tuyết*

  Nhận: 15/10/2019
  Biên tập: 05/11/2019
  Duyệt đăng:15/11/2019

  Xuyên suốt quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa 1. Cơ sở lý thuyết
  đói giảm nghèo thì tín dụng ưu đãi có một vai trò rất quan trọng đối 1.1. Khái niệm, bản chất và vai
  với thành công của chương trình này. Ngân hàng Chính sách xã hội trò của tín dụng ưu đãi, xóa đói
  sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho giảm nghèo
  người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ
  sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống. Chính vì vậy, 1.1.1 Thế nào là tín dụng ưu đãi
  nâng cao vai trò của tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói Ở Việt Nam, tín dụng ưu đãi là
  giảm nghèo nói chung, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng là giải việc sử dụng các nguồn lực tài
  pháp mang tính thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện công tác xoá
  chính do Nhà nước huy động để
  đói giảm nghèo.
  cho người nghèo và các đối tượng
  Từ khóa: Tín dụng ưu đãi, xóa đói giảm nghèo.
  Abstract: chính sách vay ưu đãi phục vụ sản
  The Social Policy Bank will use the financial resources mobilized by xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải
  the State to provide preferential loans to the poor and other policy thiện đời sống; góp phần thực hiện
  beneficiaries for production, business, job creation and livelihood im- Chương trình mục tiêu quốc gia
  provement. the need for the program and also for the purpose of con- xóa đói giảm nghèo, tạo công
  sidering the preferential credit role for poverty reduction program in
  bằng và ổn định, đảm bảo an sinh
  Vietnam in general and of Ba Ria – Vung Tau in particular, the imple-
  mentation of credit programs Government incentives in Ba Ria – xã hội.
  Vung Tau are needed. Therefore, “Raising the role of preferential 1.1.2. Chức năng của tín dụng
  credit for poverty reduction program in Ba Ria – Vung Tau province” is ưu đãi
  a practical solution to improve the poverty reduction in Ba Ria – Vung
  Thứ nhất, tín dụng ưu đãi cung
  Tau.
  Key words: preferential credit, poverty reduction. cấp nguồn vốn với các điều kiện ưu
  đãi để cho người nghèo và các đối

  N
  gày 5/2/2007, Thủ tín dụng ưu đãi đối với chương tượng chính sách vay đầu tư vào
  tướng Chính phủ đã trình xóa đói giảm nghèo tại tỉnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm,
  ban hành Quyết định Bà Rịa – Vũng Tàu đang tồn tại tạo thu nhập, góp phần cải thiện
  số 20/2007/QĐ-TTg nhiều vấn đề bất cập. Việc nghiên thu nhập và mức sống của từng hộ
  để thực hiện chương trình mục tiêu cứu để đưa ra các giải pháp hoàn gia đình và thoát nghèo bền vững.
  quốc gia xóa đói giảm nghèo cho thiện mang tính thiết thực nhằm
  Thứ hai, tín dụng ưu đãi góp
  giai đoạn 2016 -2020. Tại tỉnh Bà nâng cao vai trò của tín dụng ưu
  phần cùng các ngành khác tạo nền
  Rịa – Vũng Tàu, chương trình xóa đãi đối với chương trình xóa đói
  tảng cho việc xóa đói giảm nghèo
  đói giảm nghèo đã được thực hiện giảm nghèo tại địa bàn tỉnh là rất
  liên tục trong nhiều năm qua, bắt cần thiết và cấp bách. bền vững và chống tái nghèo.
  đầu từ năm 1994 và đã trải qua các
  * Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
  giai đoạn. Tuy vậy, việc triển khai

  52 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 11/2019

 2. Nghiên cứu trao đổi

  1.1.3. Vai trò của tín dụng ưu Dự án khuyến nông – lâm – ngư và – Ngân sách địa phương: 4.848
  đãi. hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển tỷ đồng (vốn đầu tư: 3.452 tỷ đồng,
  Thứ nhất, nhờ đồng vốn tín ngành nghề. Dự án hỗ trợ phát triển vốn sự nghiệp: 1.396 tỷ đồng).
  dụng ưu đãi mà cuộc sống của cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc – Vốn huy động hợp pháp khác:
  người nghèo được nâng lên, góp biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 2.100 tỷ đồng.
  phần nâng cao mức sống của cộng biển và hải đảo. Dự án dạy nghề (Nguồn: Quyết định số
  đồng người nghèo và bộ mặt kinh cho người nghèo. Dự án nhân rộng 1772/2016QĐ-TTg ngày
  tế – xã hội của từng địa phương, của mô hình giảm nghèo. 02/09/2016 của Thủ tướng Chính
  đất nước. Nhóm chính sách tạo cơ hội để phủ về việc phê duyệt chương trình
  Thứ hai, tín dụng ưu đãi không người nghèo tiếp cận các dịch vụ mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai
  chỉ có vai trò trong việc nâng cao xã hội, bao gồm: Chính sách hỗ trợ đoạn 2016-2020).
  đời sống kinh tế của người nghèo, về y tế cho người nghèo. Chính 1.3. Kinh nghiệm phát triển tín
  mà còn góp phần nâng cao trình độ sách hỗ trợ về giáo dục cho người dụng ưu đãi ở Việt Nam.
  dân trí cho họ. Bởi vì, khi đời sống nghèo. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo Xuyên suốt quá trình thực hiện
  kinh tế của người nghèo được nâng về nhà ở và nước sinh hoạt. Chính chương trình mục tiêu quốc gia xóa
  lên, họ có điều kiện để tiếp cận các sách trợ giúp pháp lý cho người đói giảm nghèo thì tín dụng ưu đãi
  dịch vụ về văn hóa, xã hội, góp nghèo. có một vai trò rất quan trọng đối
  phần nâng cao đời sống tinh thần Nhóm dự án nâng cao năng lực với thành công của chương trình
  và trình độ dân trí của cộng đồng và nhận thức: Dự án nâng cao năng này. Tín dụng ưu đãi được xem là
  người nghèo. lực giảm nghèo (bao gồm đào tạo một trong những biện pháp chủ yếu
  Thứ ba, tín dụng ưu đãi có vai cán bộ giảm nghèo và hoạt động để thực hiện chương trình và giúp
  trò quan trọng trong việc tạo ý chí truyền thông). Hoạt động giám sát, người nghèo vươn lên thoát nghèo,
  vươn lên của người nghèo. Khi đánh giá. góp phần nâng cao đời sống kinh tế
  người nghèo nhận được đồng vốn Các giải pháp thực hiện chương của bộ phận dân nghèo và bộ mặt
  ưu đãi, họ cảm thấy như nhận được trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo kinh tế của nhiều địa phương. Vì
  sự quan tâm của xã hội, họ sẽ có giai đoạn 2016-2020: vậy, phát triển tín dụng ưu đãi là sự
  trách nhiệm hơn với đồng vốn nhận Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý cần thiết khách quan và tín dụng ưu
  được, sẽ phấn đấu vươn lên từ đồng chí quyết tâm phấn đấu vượt nghèo đãi luôn là biện pháp hữu hiệu để
  vốn đó để không thua kém người để vươn lên làm giàu của chính hộ thực hiện chương trình xóa đói
  khác, để dễ hòa nhập với cộng nghèo, xã nghèo; nâng cao năng giảm nghèo.
  đồng, từ đó hình thành trong họ ý lực của đội ngũ cán bộ tham gia Chính vì vậy, chúng ta phải đẩy
  chí tự lực vươn lên trong cuộc công tác giảm nghèo; đề cao trách mạnh phát triển tín dụng ưu đãi để
  sống. nhiệm tổ chức thực hiện chương thực hiện thành công chương trình
  Thứ tư, tín dụng ưu đãi góp trình của các cấp, các ngành; tăng mục tiêu quốc gia xóa đói giảm
  phần cùng các chương trình, chính cường sự tham gia của người dân nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và
  sách phát triển kinh tế xã hội khác và giám sát, đánh giá của các cơ nhằm cụ thể hóa các chủ trương,
  đưa đất nước thoát khỏi tình trạng quan dân cử, các tổ chức chính trị, chính sách của Đảng và Nhà nước
  nghèo đói. đoàn thể. trong cuộc sống.
  1.2. Các dự án, chính sách và Kinh phí thực hiện chương trình 2. Phương pháp nghiên cứu
  giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai – Phương pháp luận: Trên cơ sở
  mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020: Tổng kinh phí phương pháp luận của chủ nghĩa
  đoạn 2016 – 2020 thực hiện Chương trình: 48.397 tỷ duy vật, biện chứng, nghiên cứu
  Nhóm chính sách, dự án để tạo đồng, dự kiến huy động từ các các vấn đề lý luận cũng như thực tế
  điều kiện cho người nghèo phát nguồn: có liên quan một cách hệ thống.
  triển sản xuất, tăng thu nhập, bao – Ngân sách trung ương: 41.449 – Phương pháp thu thập thông
  gồm: Chính sách tín dụng ưu đãi hộ tỷ đồng (vốn đầu tư: 29.698 tỷ tin: Tìm kiếm nguồn thông tin
  nghèo, Chính sách hỗ trợ đất sản đồng; vốn sự nghiệp: 11.751 tỷ – Phương pháp nghiên cứu chủ
  xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số. đồng); yếu của đề tài là phân tích, tổng

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 11/2019 53

 3. Nghiên cứu trao đổi

  hợp số liệu thống kê hoạt động của nghèo của giai đoạn 2016 – 2020 – Thiếu đất, thiếu tư liệu sản
  Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và trên từng địa bàn trong tỉnh như xuất: 19%.
  Chi nhánh Ngân hàng Chính sách bảng 1. – Thiếu việc làm: 16,9%.
  xã hội tỉnh, khảo sát và tổng kết 3.1.2. Đánh giá thực trạng tình – Thiếu lao động: 11,4%.
  thực tế việc thực hiện chương trình hình đói nghèo – Các nguyên nhân khác: 18%.
  mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm Theo kết quả điều tra của Ban (Biểu đồ 1)
  nghèo trên địa bàn tỉnh. chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo tỉnh Về các xã nghèo, vùng nghèo:
  3. Kết quả nghiên cứu thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng Toàn tỉnh có 50 xã, trong đó có 21
  3.1. Thực trạng tình hình đói đói nghèo của số hộ nghèo này bao xã thuộc khu vực II, 9 xã thuộc khu
  nghèo tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm: vực III. Theo Quyết định
  giai đoạn 2016-2020 – Thiếu vốn để sản xuất: 28,2%. 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng
  Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, – Thiếu kinh nghiệm làm ăn: Chính phủ ban hành Quyết định về
  theo kết quả điều tra rà soát hộ 6,5%. tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó
  nghèo theo chuẩn đa chiều giai
  đoạn 2016 – 2020 vừa công bố, Bà Bảng 1. Số liệu hộ nghèo giai đoạn (2016-2020)
  Rịa – Vũng Tàu có 14.789 hộ
  nghèo, trong đó có 3.321 hộ nghèo
  chỉ có mức thu nhập bình quân
  700.000 đồng/người/tháng (khu
  vực nông thôn) và 900.000
  đồng/người/tháng (khu vực thành
  thị). Con số này cao gấp 1,3 lần so
  với giai đoạn 2011 – 2015. Theo kết
  quả điều tra, đa số hộ nghèo trên
  địa bàn tỉnh thiếu hụt về tiêu chí
  tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó,
  Long Điền là địa phương có tỷ lệ
  Biểu đồ 1. Nguyên nhân tình trạng đói nghèo ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  cao nhất với 89,72%.
  giai đoạn 2016 – 2020.
  Vấn đề đáng nói ở đây là hầu
  hết hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ
  mới thoát nghèo đều được hỗ trợ
  bảo hiểm y tế từ chương trình giảm
  nghèo, nhưng không được tính là
  đã tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy,
  địa phương nào có tỷ lệ hộ nghèo
  cao đồng nghĩa với việc càng nhiều
  hộ nghèo thiếu hụt về bảo hiểm y
  tế.
  (Nguồn: Quyết định số
  2008/QĐ-UBND ngày 26/7/2016
  của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng
  Tàu)
  3.1.1. Tình hình hộ nghèo của
  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn
  (2016-2020):
  Với chuẩn nghèo này thì theo
  kết quả điều tra của Ban chỉ đạo (Nguồn: Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Bà
  Xóa đói giảm nghèo tỉnh, số hộ Rịa – Vũng Tàu).

  54 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 11/2019

 4. Nghiên cứu trao đổi

  khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu dụng của Ngân hàng Chính sách xã 3.2.2. Giải pháp đối với Chi
  số và miền núi giai đoạn 2016 – hội tỉnh đều cho vay đúng đối nhánh Ngân hàng Chính sách xã
  2020. tượng, góp phần xóa đói giảm hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
  Xã thuộc vùng dân tộc thiểu số nghèo. Tạo lập nguồn vốn cho Chi
  và miền núi được xác định theo ba 3.2. Giải pháp nâng cao vai trò nhánh NHCSXH tỉnh:
  khu vực: Xã khu vực III là xã có của tín dụng ưu đãi đối với Hàng năm, Chi nhánh Ngân
  điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt chương trình xóa đói giảm nghèo hàng Chính sách xã hội tỉnh kiến
  khó khăn; xã khu vực II là xã có tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. nghị với Chi nhánh Ngân hàng Nhà
  điều kiện kinh tế – xã hội còn khó nước để chỉ đạo việc duy trì số dư
  3.2.1. Các giải pháp đối với
  khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã tiền gửi của các tổ chức tín dụng
  Ngân hàng Chính sách xã hội –
  khu vực I là các xã còn lại nhà nước tại Ngân hàng Chính sách
  Việt Nam
  3.1.3.Kết quả thực hiện các dự xã hội và với UBND tỉnh để thực
  Nâng số thành viên tối đa mà hiện và chỉ đạo UBND các huyện
  án, chính sách thuộc chương trình
  mỗi tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ trích một phần từ nguồn tăng thu,
  xóa đói giảm nghèo
  TK&VV) được quản lý: tiết kiệm chi để chuyển vốn cho
  Chính sách tín dụng ưu đãi hộ
  Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội.
  nghèo do Chi nhánh Ngân hàng
  Chính sách xã hội Việt Nam thay Đẩy mạnh việc tập huấn để
  Chính sách xã hội tỉnh đảm nhận.
  đổi Điểm 4.1, Điều 4, Chương 1 nâng cao năng lực thực hiện tín
  Theo báo cáo của Ngân hàng chính
  sách xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng của Quyết định 783/QĐ-HĐQT dụng ưu đãi cho các tổ chức CT-
  Tàu, 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị ngày 29/7/2003 về việc nâng số XH nhận ủy thác, các ban quản lý
  thành viên tối đa của mỗi tổ lên 70 tổ TK&VV
  đã tập trung triển khai thực hiện các
  giải pháp, đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ để Chi nhánh có thể vận dụng Việc tập huấn phải được tổ chức
  của hộ nghèo và các đối tượng vào phát triển tín dụng ưu đãi tại ít nhất 1 lần/năm với phương châm
  tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, đối “cầm tay chỉ việc”. Việc tập huấn
  chính sách khác; qua đó góp phần
  với hoạt động của các tổ TK&VV, phải được kiểm tra, đánh giá sau
  cải thiện đời sống, giữ vững ổn
  ngoài việc khống chế số thành viên khi kết thúc và kết quả tập huấn
  định chính trị, bảo đảm mục tiêu an
  tối đa nên khống chế mức dư nợ tối phải được thông báo trở lại cho các
  sinh xã hội và giải quyết việc làm
  đa mà tổ đó quản lý. Mức dư nợ tối tổ chức chính trị – xã hội và các tổ
  cho người lao động trên địa bàn
  đa mà mỗi tổ quản lý khoảng 1 tỷ TK&VV để họ biết được kết quả
  tỉnh. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng học tập của mình, kết quả tập huấn
  không ngừng củng cố, nâng cao đồng.
  phải được coi là một tiêu chí để
  chất lượng hoạt động, đáp ứng theo Thực hiện huy động tiết kiệm
  đánh giá chất lượng nhận ủy thác
  mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong của người nghèo thông qua các tổ
  của các tổ chức chính trị – xã hội và
  6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh TK&VV: các tổ TK&VV đối với việc phát
  số cho vay các chương trình tín Việc huy động tiết kiệm của triển tín dụng ưu đãi.
  dụng của Ngân hàng là gần 434 tỷ người nghèo đã được quy định tại 3.2.3. Giải pháp hỗ trợ đối với
  đồng với 15.082 lượt hộ nghèo và Điều 8, Chương 2 của Nghị định số Chính phủ: Xây dựng chương trình
  đối tượng chính sách được vay vốn. 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 tín dụng ưu đãi để thực hiện cho
  Riêng chương trình cho vay xây của Chính phủ. Tuy nhiên, ở tỉnh vay đối với các hộ mới vượt chuẩn
  dựng nông thôn mới, tính đến cuối Đồng Nai trong thời gian qua chưa nghèo và hộ cận nghèo.
  tháng 6/2018, dư nợ của Ngân hàng thực hiện việc huy động tiết kiệm Nguồn vốn để cho vay: Sử dụng
  Chính sách xã hội tỉnh đạt hơn này. Vì vậy, Chi nhánh Ngân hàng ngân sách Trung ương hoặc ngân
  1.258 tỷ đồng. Chính sách xã hội tỉnh có thể thực sách của địa phương. Đối tượng
  Về hoạt động ủy thác cho vay hiện ngay việc huy động tiết kiệm cho vay: Những hộ vừa mới vượt
  qua các tổ chức hội đoàn thể, tính này nhằm tạo lập thêm nguồn vốn nghèo của năm và những hộ có
  đến hết tháng 6/2018, tổng dư nợ cho phát triển tín dụng ưu đãi để mức thu nhập dưới 1,5 lần so với
  ủy thác cho vay hơn 2.026 tỷ đồng. thực hiện chương trình xóa đói mức thu nhập bình quân của người
  Nhìn chung, các chương trình tín giảm nghèo của tỉnh. nghèo (Đối với hộ thành thị: thu

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 11/2019 55

 5. Nghiên cứu trao đổi

  nhập bình quân đầu người từ 3.2.6 Giải pháp hỗ trợ đối với trình là do có sự phối hợp, cộng
  600.000 đồng/tháng trở xuống, đối các tổ chức chính trị – xã hội: Đẩy đồng trách nhiệm giữa các bộ, ban,
  với hộ nông thôn: thu nhập bình mạnh công tác kiểm tra, giám sát ngành, chính quyền địa phương các
  quân đầu người từ 375.000 việc sử dụng vốn đối với hộ vay của cấp trong cả nước và đặc biệt là sự
  các tổ chức chính trị – xã hội nhận nỗ lực phấn đấu để vươn lên trong
  đồng/tháng trở xuống). Mục đích
  ủy thác và các tổ TK&VV. cuộc sống của chính bản thân
  sử dụng vốn vay: Tiếp tục đầu tư người nghèo. Thành công của
  Định kỳ hàng tháng, quý, 6
  vào các dự án sản xuất kinh doanh tháng hoặc đột xuất các tổ chức chương trình có sự đóng góp không
  đã góp phần làm cho họ thoát chính trị – xã hội, các tổ TK&VV nhỏ của việc phát triển tín dụng ưu
  nghèo. Mức cho vay: Theo từng dự phối hợp cùng chính quyền địa đãi.
  án cụ thể nhưng tối đa bằng mức phương, đơn vị ủy thác (NHC- Xuyên suốt quá trình thực hiện
  vốn đã cho vay của chương trình hộ SXH) tiến hành kiểm tra, giám sát chương trình xóa đói giảm nghèo
  nghèo trước đó. Thời gian cho vay: việc sử dụng vốn vay của bà con hộ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì tín
  Tối đa 12 tháng để người vay thực nghèo. Bên cạnh đó, phải thường dụng ưu đãi không ngừng thể hiện
  xuyên giáo dục, tuyên truyền trong vai trò và tầm quan trọng đối với
  hiện dự án sản xuất kinh doanh
  cộng đồng người nghèo các chủ việc thực hiện chương trình. Tín
  thêm 1 chu kỳ. Lãi suất cho vay: dụng ưu đãi được xem là một trong
  trương, chính sách của Đảng và
  bằng lãi suất cho vay hộ nghèo. Nhà nước về các chương trình tín những biện pháp hữu hiệu và chủ
  3.2.4. Đề ra các nghị quyết dụng ưu đãi, về quyền lợi và nghĩa yếu để thực hiện chương trình. Vì
  chuyên đề để thực hiện phát triển vụ của người được vay vốn để vậy, cần đẩy mạnh việc phát triển
  tín dụng ưu đãi cho chương trình người nghèo hiểu, thực hiện đúng tín dụng ưu đãi cho chương trình
  xóa đói giảm nghèo của tỉnh. và không bị lợi dụng. xóa đói giảm nghèo của tỉnh.
  Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và 3.2.7 Giải pháp hỗ trợ đối với
  tiến độ thực hiện tín dụng ưu đãi người nghèo: Nâng cao ý chí tự lực
  vươn lên của người nghèo.
  cho chương trình xóa đói giảm
  Thông qua các phương tiện Tài liệu tham khảo
  nghèo ở các địa phương trong tỉnh,
  thông tin đại chúng, các phong trào
  cấp uỷ các cấp đề ra nghị quyết để thi đua tại địa bàn ấp; công tác vận
  huy động các nguồn lực đẩy nhanh động, tuyên truyền của cán bộ làm
  tiến độ và hiệu quả thực hiện phát công tác xóa đói giảm nghèo tại cơ
  triển tín dụng ưu đãi. Nội dung của sở để tác động trực tiếp đến ý chí [1] Quyết định số 1772/2016QĐ-
  nghị quyết chuyên đề về phát triển của người nghèo. Thường xuyên sử TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính
  dụng các phương tiện thông tin đại phủ về việc phê duyệt chương trình mục
  tín dụng ưu đãi gồm: tăng cường tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-
  nguồn vốn, thực hiện chỉ tiêu cho chúng trong tỉnh thường xuyên
  2020.
  tuyên truyền, vận động người
  vay, lựa chọn đối tượng đầu tư, số [2] Dự án đào tạo cán bộ làm công
  nghèo phấn đấu để vươn lên, thông tác Xóa đói giảm nghèo – Bộ Lao động –
  hộ nghèo phải được đầu tư vốn, kết qua công tác vận động, tuyên Thương binh và Xã hội, Tài liệu tập huấn
  quả thu lãi, thu nợ, tỷ lệ nợ quá hạn truyền của cán bộ làm công tác xóa dành cho cán bộ làm công tác xóa đói giảm
  và giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối đói giảm nghèo tại cơ sở, xây dựng nghèo cấp tỉnh và huyện, xã, thôn, bản Nhà
  năm. các phong trào thi đua sản xuất tại xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội.
  địa bàn dân cư; phổ biến và giới [3] Nghị quyết số 30/A/2008/NQ-CP
  3.2.5. Đẩy mạnh sự phối hợp, của Chính phủ: Về Chương trình hỗ trợ
  lồng ghép chặt chẽ và thường thiệu các mô hình làm ăn giỏi, nhân
  giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61
  xuyên giữa đầu tư vốn tín dụng ưu rộng các mô hình sản xuất giỏi huyện nghèo.
  trong cộng đồng dân cư để người [4] Quyết định số 2008/QĐ-UBND
  đãi và dạy nghề, tập huấn khuyến
  nghèo học tập, qua đó tác động đến ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa –
  nông để nâng cao năng lực sản ý chí tự lực vượt qua khó khăn để Vũng Tàu.
  xuất kinh doanh của hộ nghèo. vươn lên của người nghèo. [5] KH số 22/KH-UBND ngày
  Hàng năm, Trung tâm Khuyến Kết luận: 28/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa
  nông tỉnh tiến hành tổ chức tập – Vũng Tàu.
  Xóa đói giảm nghèo là một
  [6] Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bà
  huấn cho người nghèo ngay sau khi chương trình mục tiêu quốc gia, Rịa – Vũng Tàu, Báo cáo kết quả thực hiện
  được vay vốn hoặc trước mùa vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
  sản xuất kinh doanh. quan tâm. Thành công của chương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  56 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 11/2019

Download tài liệu Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu File Word, PDF về máy