[Download] Tải Tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa – Nghiên cứu tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc – Tải về File Word, PDF

Tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa – Nghiên cứu tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc

Tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa – Nghiên cứu tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc
Nội dung Text: Tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa – Nghiên cứu tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc

Download


Bài viết nghiên cứu về tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa, minh họa tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc. Nghiên cứu đã đánh giá được những ưu điểm, hạn chế tồn tại cũng như nguyên nhân của hạn chế trong hình thức vay vốn tín dụng phi chính thức của người dân nông thôn địa phương; đề xuất các chính sách và giải pháp cho Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc hạn chế một số rủi ro của hình thức tín dụng phi chính thức.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa – Nghiên cứu tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa – Nghiên cứu tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc File Word, PDF về máy

Tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa – Nghiên cứu tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa – Nghiên cứu tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  TÍN DỤNG PHI CHÍNH THỨC Ở KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH
  THANH HÓA – NGHIÊN CỨU TẠI CÁC HUYỆN QUẢNG XƢƠNG,
  HOẰNG HÓA VÀ VĨNH LỘC
  Ngô Việt Hƣơng1

  TÓM TẮT

  Bài viết nghiên cứu về tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa,
  minh họa tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc. Nghiên cứu đã đánh giá
  được những ưu điểm, hạn chế tồn tại cũng như nguyên nhân của hạn chế trong hình thức
  vay vốn tín dụng phi chính thức của người dân nông thôn địa phương. Trên cơ sở đó, tác giả
  đã đề xuất các chính sách và giải pháp cho Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc
  hạn chế một số rủi ro của hình thức tín dụng phi chính thức.
  Từ khóa: Tín dụng phi chính thức, khu vực nông thôn, tỉnh Thanh Hóa.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Tại hầu hết các quốc gia đang phát triển trên thế giới, phần lớn ân cƣ tập trung ở
  khu vực nông thôn và một tỷ lệ lớn ngƣời ân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Tuy
  nhiên, sản xuất nông nghiệp có một đặc điểm là phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên
  nhƣ: Những thay đổi thất thƣờng về kh hậu, thời tiết nhƣ hạn hán, lụt lội, ng ngập, các
  ịch ệnh phát sinh Hơn nữa, sự ao động mạnh của giá nông sản trên thị trƣờng thế giới
  đ tạo nên độ rủi ro cao và không ổn định của khu vực kinh tế nông thôn cũng nhƣ lĩnh
  vực sản xuất nông nghiệp. Sự thiếu vắng hệ thống ảo hiểm trong nông nghiệp c ng với
  năng lực tiết kiệm hạn chế của ngƣời ân nông thôn đ làm cho họ, nhất là những ngƣời
  nông ân ngh o, rất ễ ị tổn thƣơng trƣớc những iến động ất lợi Bởi vậy, việc tiếp cận
  với nguồn vốn t n ụng nông thôn là một điều rất quan trọng trong các quyết định sản xuất,
  tiêu ng và đầu tƣ của ngƣời ân nông thôn
  Ở nhiều nƣớc đang phát triển, mặc ch nh phủ đ có những ch nh sách hỗ trợ tiếp
  cận nguồn vốn t n ụng ch nh thức đối với các hộ nông ân nhƣng tỷ lệ hộ gia đình tiếp
  cận đƣợc với nguồn vốn này là khá thấp Theo báo cáo của World Bank (2000), ở những
  nƣớc này, hệ thống tài chính có dạng song hành, tức là cùng tồn tại khu vực tài chính chính
  thức và khu vực tài chính phi chính thức. Khu vực tài chính phi chính thức ƣớc tính chiếm
  từ 30% đến 80% nguồn cung tín dụng nông thôn. Theo Tilakaratna 1996 , các con số này
  lần lƣợt là 5%, 25% và 15% Tại những nƣớc đang phát triển, nhất là những nƣớc có nền
  kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi nhƣ Việt Nam, Trung Quốc nhu cầu vốn, nguồn
  vốn ành cho đầu tƣ phát triển rất thiếu, dẫn đến sự tồn tại của một thị trƣờng t n ụng phi
  ch nh thức nằm ên cạnh thị trƣờng t n ụng ch nh thức

  1
  Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức

  5

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  2. NỘI DUNG
  2.1. Thực trạng tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Thanh Hóa là một tỉnh có dân số đông, iện tích lớn, dân số chủ yếu ở khu vực nông
  thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Trong thời gian gần đây,
  tín dụng phi chính thức ở khu vực này đ thu h t sự chú ý của các nhà quản lý cũng nhƣ
  các nhà hoạch định chính sách. Nghiên cứu về thực trạng vay vốn từ nguồn vốn tín dụng
  phi chính thức của các hộ ân cƣ trên địa àn nông thôn tỉnh Thanh Hóa s cho ch ng ta
  thấy tổng quan về những gì đang xảy ra trên thị trƣờng t n ụng phi ch nh thức ở đây
  Qua khảo sát 300 hộ ân cƣ trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2019, tác giả
  đ tổng hợp số liệu về nguồn vay của các hộ ân cƣ đƣợc thể hiện trong bảng 1.
  Bảng 1. Tỷ lệ các hộ dân cƣ vay vốn từ nguồn không chính thức thông qua khảo sát
  tại huyện Quảng Xƣơng, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc
  Tiêu chí Số hộ đƣợc Nguồn ch nh thức Nguồn phi ch nh thức
  Huyện khảo sát Số hộ Tỷ lệ % Số hộ Tỷ lệ %
  Quảng Xƣơng 100 51 51 62 62
  Hoằng Hóa 100 54 54 69 69
  Vĩnh Lộc 100 58 58 64 64
  Tổng 300 163 54,3 195 65,0
  (Nguồn: Kết quả điều tra của nhóm tác giả)
  Nhìn chung có 163 hộ vay vốn từ nguồn vốn tín dụng chính thức tƣơng đƣơng
  54,3% số hộ điều tra); 195 hộ vay vốn từ các nguồn vốn phi chính thức tƣơng đƣơng 65%
  số hộ điều tra Trong đó, Hoằng Hóa là huyện đƣợc điều tra có số hộ vay vốn từ nguồn
  không chính thức cao nhất (tỷ lệ là 69%), tiếp theo là huyện Vĩnh Lộc với tỷ lệ vay từ
  nguồn vốn không chính thức là 64% và Quảng Xƣơng với tỷ lệ 62% tổng số hộ đƣợc điều
  tra. Bên cạnh việc vay vốn từ nguồn vốn chính thức thì một số hộ nông dân vẫn tìm nguồn
  tài trợ từ nguồn vốn phi chính thức để đắp cho những thiếu hụt mà nguồn vốn tín dụng
  chính thức chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ, kịp thời Điều này chứng t t n ụng phi ch nh thức
  đóng một vai tr rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu vốn t n ụng của ngƣời ân nông thôn
  Các thành phần t n ụng phi ch nh thức hầu hết tồn tại ở tất cả các thôn, x trong khu vực
  nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đóng vai tr rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu
  cầu t n ụng của ngƣời ân Tham gia vào thị trƣờng t n ụng phi ch nh thức ở khu vực
  nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có các thành phần sau:
  Tín dụng dưới hình thức vay nóng
  Là hoạt động cho vay lấy l i của các cá nhân có điều kiện kinh tế. T n ụng ƣới
  hình thức vay nóng có đặc trƣng nổi ật so với các hình thức t n ụng khác, đó là l i suất
  đặc iệt cao Đối tƣợng vay nóng là các hộ có nhu cầu vốn đột xuất, ngắn hạn cho sản
  xuất, kinh oanh và tiêu ng Thời hạn vay nóng thƣờng tƣơng đối ngắn, chỉ khoảng một
  vài tháng, thậm ch chỉ 5, 10 ngày, hiếm khi k o ài đến một năm Thủ tục vay khá đơn
  giản, chỉ cần một tờ giấy k kết giao k o giữa hai ên, thậm ch nhiều trƣờng hợp, khi số
  tiền vay nh , thì hai ên chỉ cần th a thuận ằng miệng Bảng số liệu 2 thể hiện tình hình
  vay nóng của các hộ ân cƣ thông qua việc phát phiếu khảo sát 300 hộ ân cƣ

  6

 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  Bảng 2. Tình hình hoạt động vay nóng của hộ dân cƣ tại 3 huyện
  Quảng Xƣơng, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc
  Nội ung Quảng Xƣơng Hoằng Hóa Vĩnh Lộc
  1 Mức vốn cho vay một lƣợt/hộ
  Cao nhất triệu đồng 50 50 80
  Thấp nhất triệu đồng 3 3 5
  2 L i suất cho vay %/tháng 2,5 – 4,5 3-5 3-5
  3 Thời gian cho vay tháng
  Ngắn nhất 1 1 0,5
  Dài nhất 12 6 6
  (Nguồn: Kết quả điều tra của nhóm tác giả)
  Qua điều tra khảo sát tại 3 huyện Quảng Xƣơng, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc cho thấy, ở
  những x có điều kiện kinh tế phát triển, ên cạnh ộ phận sản xuất nông nghiệp thì một
  ộ phận đáng kể ân cƣ hoạt động kinh oanh, uôn án. Mức vốn cho vay trên một hộ
  ân cƣ lên tới 300 triệu/hộ, thời gian cho vay cũng ngắn hơn, ph hợp với đặc điểm luân
  chuyển vốn của hoạt động kinh oanh uôn án Ngƣợc lại, ở các x c n ngh o, và hộ
  thuần nông chiếm tỷ lệ cao thì mức vốn cho vay trên một hộ cũng thấp hơn, thời gian cho
  vay cũng ài hơn, có thể lên tới một năm
  Tín dụng dưới hình thức thăm
  Đây là một ạng của hiệp hội tiết kiệm và cho vay tự phát – Rosca Theo nhƣ quy
  định trong Nghị định 144/2006/NĐ-CP gọi là họ có l i Theo đó, một ngƣời đứng ra mở
  thăm, gọi là chủ cái Chủ cái thƣờng là ngƣời có tài sản, có uy t n để tạo sự tin cậy đối với
  những ngƣời tham gia khi góp tiền vào thăm Chủ cái tập hợp một số ngƣời muốn tham
  gia, và họp àn đề ra cách thức hoạt động cụ thể nhƣ số tiền góp, thời gian góp Các
  thành viên thƣờng c ng ở một x Thời gian góp thăm mỗi lần thay đổi khác nhau theo
  từng x và từng thăm khác nhau, có thể là 1, 2 hoặc 3 tháng Số ngƣời tham gia một thăm
  cũng rất khác nhau giữa các thăm Thƣờng thì với thời gian góp thăm là 1 tháng/lần thì số
  ngƣời tham gia một thăm s là 12 ngƣời, với lý o đơn giản là nhƣ vậy thì chu kì thăm s
  kết th c sau vừa tr n 1 năm Về l i suất, những ngƣời tham gia khi có nhu cầu mua thăm,
  nhất là mua những lần đầu tiên thƣờng phải l i khá cao, đôi khi có thể gấp 1,5 đến 2,5
  lần l i suất cho vay của NHNo PTNT trên địa àn huyện Bảng 3 thể hiện thực trạng tín
  dụng phi chính thức ƣới hình thức thăm qua khảo sát.
  Bảng 3. Quy mô hoạt động thăm của các hộ nông dân ở 3 huyện
  Quảng Xƣơng, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc
  Nội ung Quảng Xƣơng Hoằng Hóa Vĩnh Lộc
  1 Số thành viên tham gia hộ 8 – 12 8 – 15 8 – 15
  2 Số vốn một lần góp
  Cao nhất triệu đồng 2 2 3
  Thấp nhất triệu đồng 1 1 1
  3 Thời gian một lần góp tháng
  Ngắn nhất 1 1 1
  Dài nhất 2 2 3
  (Nguồn: Nhóm tác giả điều tra)

  7

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  Theo khảo sát của nhóm tác giả, thông thƣờng mức góp 1 lần ở mức trung bình từ 1 – 2
  triệu đồng. Tuy nhiên ở những x ân cƣ có kinh tế khá giả hơn thì mức góp mỗi lần có thể
  lên tới 7 triệu đồng Sở ĩ mức góp cao nhƣ vậy là do thu nhập của một số hộ ân cƣ uôn
  bán ở mức cao và ổn định, họ cần một lƣợng vốn lớn cho nhu cầu kinh doanh cuối năm
  nên khả năng t ch lũy cũng phải cao Thƣờng với những mức góp cao nhƣ vậy, l i suất đi
  k m trong mỗi lần mua thăm cũng s rất cao.
  Tín dụng dưới hình thức họ
  Đây cũng là một trong những hình thức của Rosca, mà theo quy định trong Nghị định
  144/2006/NĐ-CP, một số tồn tại ƣới hình thức họ không l i, một số khác lại tồn tại ƣới
  hình thức họ có l i Các thành viên tham gia họ thƣờng có mối quan hệ quen iết nhau giữa
  anh em, họ hàng, ạn , làng xóm trong đó cũng có một ngƣời làm chủ cái Bảng 4 thể
  hiện thực trạng tín dụng phi chính thức ƣới hình thức họ qua khảo sát của nhóm tác giả.
  Bảng 4. Quy mô hoạt động họ trên địa bàn 3 huyện Quảng Xƣơng, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc
  Nội ung Quảng Xƣơng Hoằng Hóa Vĩnh Lộc
  1 Số thành viên tham gia hộ 5 – 14 6 – 14 5 – 14
  2 Số vốn một lần góp
  Cao nhất triệu đồng 2 2 2
  Thấp nhất triệu đồng 0,5 0,5 0,5
  3 Thời gian một lần góp tháng
  Ngắn nhất 1 1 1
  Dài nhất 2 2 2
  (Nguồn: Nhóm tác giả điều tra)
  Nhƣ vậy, số lƣợng thành viên tham gia mỗi một họ từ 5 – 14 thành viên, mỗi lần góp
  từ 0,5 – 2 triệu đồng, phù hợp với thu nhập của từng thành viên tham gia. Thời gian góp họ
  ngắn (từ 1 – 2 năm , chủ yếu phục vụ cho nhu cầu vốn ngắn hạn của các hộ ân cƣ
  Tín dụng họ hàng, ạn , àng xóm
  Đây là hình thức t n ụng giữa những ngƣời họ hàng, ạn , làng xóm với nhau, mang
  t nh chất của một hình thức t n ụng ƣu đ i với l i suất rất thấp, thƣờng là ằng 0% Mục đ ch
  vay thƣờng phục vụ cho tiêu ng là chủ yếu, đặc iệt là khi hộ nông ân có nhu cầu đột xuất
  nhƣ làm nhà, ốm đau, ma chay, cƣới h i , t trƣờng hợp vay để sản xuất kinh oanh L i
  suất hầu hết ằng 0%, trƣờng hợp có l i thì l i rất thấp, chủ yếu xảy ra khi khoản vay lớn, và
  thời hạn vay k o ài, nhƣng những trƣờng hợp này cũng rất hiếm khi xảy ra Về thời hạn vay,
  phần lớn trong các quan hệ t n ụng theo kiểu này, ngƣời cho vay và ngƣời đi vay không th a
  thuận thời hạn hoàn trả Hình thức trả nợ cũng khá linh động, có thể trả ần khoản vay, hoặc
  trả toàn ộ khoản vay vào một thời điểm Bảng 5 thể hiện thực trạng tín dụng phi chính thức
  ƣới hình thức vay, mƣợn họ hàng, bạn bè, làng xóm qua khảo sát của nhóm tác giả.
  Bảng 5. Quy mô hoạt động vay, mƣợn họ hàng, bạn , ng óm trên địa bàn
  huyện Quảng Xƣơng, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc
  Nội ung Quảng Xƣơng Hoằng Hóa Vĩnh Lộc
  1 Mức vay một lƣợt hộ triệu
  Cao nhất 30 30 50
  Thấp nhất 2 2 2
  2 L i suất cho vay %/tháng 0 0 0
  (Nguồn: Nhóm tác giả điều tra)

  8

 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  Tín dụng tư thương tín dụng dưới hình thức mua án chịu
  Hoạt động mua bán chịu (tín dụng tƣ thƣơng khá phổ biến trên địa bàn 3 huyện
  Quảng Xƣơng, Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc Mức mua chịu đối với một lƣợt hộ trên địa àn iến
  động rất lớn L i suất mua chịu đƣợc t nh luôn vào giá cả hàng hóa án ra cũng có sự iến
  động lớn, và một phần c n t y thuộc vào mối quan hệ giữa ngƣời án chịu và ngƣời mua
  chịu Về thời hạn trả nợ, o t n ụng tƣ thƣơng là hình thức cho vay ằng hiện vật và hoàn
  trả ằng tiền nên thƣờng có thời gian hoàn trả ngắn, để tránh sự mất giá của đồng tiền Về
  thủ tục vay, t n ụng tƣ thƣơng cũng có thủ tục khá đơn giản, ễ àng
  2.2. Đánh giá chung thực trạng vay vốn tín dụng phi chính thức tại khu vực
  nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Những ưu điểm của hình thức vay vốn tín dụng phi chính thức
  Thứ nhất, các hình thức t n ụng phi ch nh thức có thủ tục cho vay đơn giản, chỉ cần
  ngƣời vay đáp ứng đƣợc các điều kiện của ngƣời cho vay thì hoạt động chuyển giao vốn
  đƣợc thực hiện mà không cần ràng buộc về tài sản thế chấp; Thứ hai, t n ụng phi ch nh
  thức đ đáp ứng đƣợc một số lƣợng lớn nhu cầu về vốn cho các hộ gia đình; Thứ ba, các
  hình thức t n ụng phi ch nh thức có thời hạn cho vay đa ạng, linh hoạt.
  Những hạn chế của hình thức tín dụng phi chính thức
  Bên cạnh những ƣu điểm trên, hình thức tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn hiện
  nay cũng đang tiềm tàng nhiều rủi ro xuất phát từ những hạn chế của thị trƣờng tín dụng này.
  Thứ nhất, ãi suất của nhiều hình thức tín dụng phi chính thức rất cao. Điển hình
  nhƣ hình thức vay nóng, chơi họ. Với mức l i suất gấp 1,5 đến 4 lần l i suất cho vay của
  khu vực t n ụng ch nh thức nhƣ kết quả điều tra. Với các hộ ngh o, không có nguồn thu
  nhập ổn định, khi gặp phải những khó khăn nhƣ ốm đau, ệnh tật, tiền cho con cái đi
  học , vay từ các nguồn với l i suất cao rất có khả năng tạo thêm sức p cho gia đình, và
  đẩy họ rơi vào v ng luẩn quẩn của đói ngh o; Thứ hai, tín dụng phi chính thức không đáp
  ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn của người dân, o lo ngại về giá trị của những khoản vay
  trung và dài hạn lớn, rủi ro giảm giá trị của đồng tiền theo thời gian; Thứ ba, tín dụng phi
  chính thức mang đến những tác động tiêu cực về mặt an ninh – xã hội. Quan hệ t n ụng
  hoàn toàn ựa trên nguyên tắc tự nguyện và uy t n của ên đi vay là chủ yếu mà không
  k m theo một giấy tờ ràng uộc có giá trị pháp lý ẫn đến kết quả là có những trƣờng hợp
  ngƣời đi vay không trả đƣợc nợ, ngƣời cho vay phải chịu mất hoặc ng vũ lực để đ i nợ,
  gây ra những vụ lộn xộn, mất trật tự, an ninh trong địa phƣơng Đặc iệt đ có nhiều
  trƣờng hợp, chủ cái hoặc thành viên tham gia trốn, các thành viên khác phải chịu mất
  tiền đối với hình thức chơi thăm trên địa bàn nghiên cứu.
  Mặt hạn chế của tín dụng phi chính thức cần đƣợc khắc phục Đặc iệt, các hình thức
  t n ụng phi ch nh thức có l i suất cao nhƣ vay nóng, chơi thăm cần có sự quản lý của các cơ
  quan luật pháp ở mức độ nhất định, nhằm hạn chế những ảnh hƣởng tiêu cực của các hình
  thức này Nhƣng x t về lâu ài, các iện pháp hành ch nh thƣờng t ra không hiệu quả Để giải
  quyết triệt để những mặt tiêu cực này, những giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trƣờng tín
  dụng khu vực nông thôn s là giải pháp lâu dài và hiệu quả nhất Trong đó, quan trọng nhất
  vẫn là các giải pháp liên quan đến các tổ chức t n ụng ch nh thức, đƣa các tổ chức t n ụng
  ch nh thức trở nên quen thuộc và là kênh cung ứng vốn chủ đạo cho ngƣời ân nông thôn.

  9

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 48.2020

  3. KẾT LUẬN
  Bài viết này nghiên cứu thực trạng tín dụng phi chính thức tại khu vực nông thôn.
  Bằng việc điều tra, khảo sát thực trạng tín dụng phu chính thức tại 3 huyện Quảng Xƣơng,
  Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, nghiên cứu đ chỉ ra đƣợc ba khía cạnh tiêu cực của hình thức tín
  dụng phi chính thức tại địa bàn nghiên cứu. Những khía cạnh tiêu cực này đ i h i phải
  phát triển kênh tín dụng chính thức trở thành kênh tín dụng chủ đạo phục vụ nhu cầu về
  vốn cho phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của ngƣời nông thôn.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Nguyễn Thị Đông 2006 , Thị trường tín dụng phi chính thức ở Việt Nam, Tạp
  chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 51, tháng 8.
  [2] Đào Minh Hƣơng 2016 , Tín dụng ở nông thôn Việt Nam, Tạp chí Khoa học Xã hội
  Việt Nam, số 12, (109).
  [3] S.Tilakaratna (1996), Credit schemes for the rural poor: Some conclusions and
  lessons from practice, Discussion Paper, International Labour Organization.
  [4] World Bank (2000), Vietnam: Advancing Rural Development-From Vision to Action.

  THE CURRENT SITUATION OF INFORMAL CREDIT IN RURAL
  AREAS OF THANH HOA PROVINCE – A CASE STUDY IN QUANG
  XUONG, HOANG HOA AND VINH LOC DISTRICTS
  Ngo Viet Huong

  ABSTRACT

  The paper studies the situation of borrowing from informal credit capital in rural
  areas in Thanh Hoa province, specifically in the districts of Quang Xuong, Hoang Hoa and
  Vinh Loc; assessing the advantages and limitations as well as the causes of the limitations in
  the form of informal credit loans of local rural people. Based on this, recommedations are
  proposed to reduce the risks of informal credit.
  Keywords: Informal credit, rural areas, Thanh Hoa province.

  * Ngày nộp bài: 20/9/2019; Ngày gửi phản biện: 2/10/2019; Ngày duyệt đăng: 4/3/2020

  * Bài báo này là kết quả nghiên cứu từ đề tài cấp cơ sở mã số ĐT-2018-42 của Trường
  Đại học Hồng Đức

  10

Download tài liệu Tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Thanh Hóa – Nghiên cứu tại các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và Vĩnh Lộc File Word, PDF về máy