[Download] Tải Tín dụng ngân hàng đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tín dụng ngân hàng đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Tín dụng ngân hàng đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Nội dung Text: Tín dụng ngân hàng đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Download


Ngành Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tuy đã có những bước tiến nhất định, song chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do nguồn vốn tín dụng ngân hàng dành cho ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Để giải quyết vấn đề này cần triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường nguồn vốn tín dụng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tín dụng ngân hàng đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tín dụng ngân hàng đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam File Word, PDF về máy

Tín dụng ngân hàng đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tín dụng ngân hàng đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2020

  TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN
  NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM
  NGUYỄN VĂN NHẬT

  Phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế, nâng cao năng suất, kỹ năng lao động, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm và
  chất lượng nền kinh tế Việt Nam. Ngành Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tuy đã có những bước tiến
  nhất định, song chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước. Một trong những nguyên nhân
  của tình trạng này là do nguồn vốn tín dụng ngân hàng dành cho ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn
  chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Để giải quyết vấn đề này cần triển khai đồng bộ các giải pháp,
  tăng cường nguồn vốn tín dụng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
  Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ, tín dụng ngân hàng, công nghiệp, sản xuất

  BANKING CREDIT FOR DEVELOPMENT OF VIETNAM Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong
  SUPPORTING INDUSTRIES những chính sách ưu tiên hàng đầu của Chính phủ
  Nguyen Van Nhat nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp,
  The development of supporting industries plays an góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện
  important role in deciding economic restructuring, đại hóa đất nước. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều
  improving productivity, labor skills, added value cơ chế, chính sách hỗ trợ và ưu tiên phát triển công
  and competitiveness of products and quality of the nghiệp hỗ trợ. Nổi bật trong số đó là Luật Đầu tư năm
  Vietnamese economy. In fact, although Vietnam’s
  2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn
  supporting industry has made certain progress,
  Luật Đầu tư với quy định: Công nghiệp hỗ trợ là lĩnh
  it has not met the demand of domestic production.
  One of the causes of this situation is that the bank vực được đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Việt Nam. Các ưu
  credit capital for supporting industries still does not đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với
  meet the actual demands. To solve this problem, it dự án đầu tư phát triển Công nghiệp hỗ trợ đã được
  is necessary to synchronously implement solutions, quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung
  increase credit sources for developing Vietnam’s
  một số điều của các Luật về thuế…
  supporting industry.
  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015/
  Keywords: Supporting industry, banking credit, industry, NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ với 06 ngành
  manufacturing nghề được hỗ trợ, ưu đãi sau: Dệt – may, da – giày,
  điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và các sản
  phẩm Công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao. Trong
  Ngày nhận bài: 10/2/2020 đó, Chính phủ quy định cụ thể về các ưu đãi về thuế
  Ngày hoàn thiện biên tập: 20/2/2020 TNDN, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và
  Ngày duyệt đăng: 27/2/2020 tín dụng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sản
  xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục
  sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển còn
  Chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
  được hưởng đãi về tín dụng đầu tư và tiền thuê đất…
  Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản Các chính sách ưu đãi hỗ trợ công nghiệp hỗ trợ
  xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng linh kiện, của Chính phủ tiếp tục được cụ thể hóa tại Chương
  bán thành phẩm cung cấp cho ngành công nghiệp sản trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025
  xuất, chế biến, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh, tư (theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017); Quy
  liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng. Những năm chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công
  gần đây, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam ngày càng nghiệp hỗ trợ (theo Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg
  phát triển và có vai trò quan trọng trong việc tham gia ngày 3/4/2017); Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng
  vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị toàn cầu. kinh phí Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ

  63

 2. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

  (theo Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018)… tín dụng của Việt Nam xếp hạng 25/190 nền kinh tế,
  Ngoài các cơ chế chính sách trên, Luật Hỗ trợ DNNVV đứng thứ 2 trong các nước ASEAN (sau Brunei…).
  cũng quy định rõ các nguồn vốn hỗ trợ khu vực DN Bên cạnh đó, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng
  này, bao gồm: Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng vào
  của Nhà nước; nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực
  nước; nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện
  tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của DN ngành
  nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; công nghiệp hỗ trợ. Thời gian qua, có nhiều NHTM đã
  nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong dành sự quan tâm và hỗ trợ nhất định đối với các ngành
  nước và nước ngoài. công nghệ hỗ trợ như: Ngân hàng Phát triển Việt Nam,
  Tín dụng ngân hàng NHTM Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, NHTM Cổ
  đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên
  Phong… Nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã đem lại hiệu
  Kết quả tích cực quả tích cực, giúp nhiều DN ngành công nghiệp hỗ trợ
  có điều kiện ổn định sản xuất, phát triển thêm nhiều mặt
  Với sự quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước hàng, mẫu mã với tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu
  (NHNN) và nỗ lực của các ngân hàng thương mại cầu ngày càng cao của thị trường. Quan trọng hơn, trên
  (NHTM), hoạt động cấp tín dụng đối với DN công cơ sở đó, nhiều DN đã bắt tay hợp tác và dần tham gia
  nghiệp hỗ trợ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả vào chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia
  tích cực. NHNN chỉ đạo toàn ngành Ngân hàng tập như: Canon, Toyota, Yamaha, Samsung, Ford, Nidec…
  trung nguồn lực tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành hay các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang
  phần kinh tế tiếp cận nhanh chóng, kịp thời và đảm hoạt động tại Việt Nam.
  bảo nguồn vốn phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ.
  Tính đến ngày 31/12/2019, tín dụng đối với
  Vốn tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho
  khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa ước tăng
  đầu tư và sản xuất, kinh doanh. Cơ cấu tín dụng tiếp khoảng 16%, tín dụng đối với doanh nghiệp
  tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 15%.
  lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó Theo báo cáo về môi trường kinh doanh 2020
  có ngành công nghiệp hỗ trợ. do Nhóm Ngân hàng Thế giới công bố ngày
  Riêng năm 2019, NHNN đã chủ động, linh hoạt 24/10/2019, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt
  Nam xếp hạng 25/190 nền kinh tế, đứng thứ 2
  trong điều hành, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, diễn
  trong các nước ASEAN…
  biến thị trường và triển khai các giải pháp, công cụ
  chính sách tiền tệ để ổn định thị trường, nhờ đó, ổn
  định được mặt bằng lãi suất trong nước, tạo điều kiện NHNN cũng đã dần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
  cho cộng đồng DN nói chung và DN trong lĩnh vực về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng theo hướng
  công nghiệp hỗ trợ nói riêng tiếp cận vốn vay với chi tăng cường thẩm quyền quyết định và chịu trách
  phí hợp lý. Ngày 18/11/2019, NHNN ban hành Quyết nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc cho vay đối với
  định số 2416/QĐ-NHNN giảm mức lãi suất cho vay DN, người dân theo quy định của Luật các tổ chức tín
  ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng (tổ dụng; ban hành Thông tư hướng dẫn các tổ chức tín
  chức tín dụng) đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ Bảo lãnh tín
  cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP.
  công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, DN ứng dụng công nghệ NHNN cũng tiếp thu, xây dựng chính sách tín dụng
  cao (giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm). Các tổ chức đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, phối hợp với các
  tín dụng có thị phần lớn chủ động giảm lãi suất cho bộ, ngành triển khai thành công chính sách ưu đãi hỗ
  vay đối với lĩnh vực ưu tiên, áp dụng chương trình cho trợ DN công nghiệp hỗ trợ…
  vay ưu đãi đối với DN với nhiều đợt cắt giảm trong Với các chính sách tín dụng của Chính phủ và
  năm 2019. Ước tính đến ngày 31/12/2019, tín dụng đối NHNN, nhiều địa phương đã tích cực đã triển khai
  với DNNVV tăng khoảng 16%, tín dụng đối với DN nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN công
  ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 15%. Theo báo nghiệp hỗ trợ hoạt động và phát triển, trong đó TP. Hồ
  cáo về môi trường kinh doanh 2020 do Nhóm Ngân Chí Minh là một trong những minh chứng. Thời gian
  hàng Thế giới công bố ngày 24/10/2019, chỉ số tiếp cận qua, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình kích

  64

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2020

  cầu đầu tư dành riêng cho lĩnh vực công nghiệp hỗ thể là các cơ chế về ưu đãi tín dụng đầu tư, ưu đãi về
  trợ, qua đó giúp DN trong lĩnh vực này đầu tư đổi mới thuế, tiền thuê đất, đặc biệt là phân bổ nguồn lực để
  máy móc thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến triển khai các chính sách về công nghiệp hỗ trợ chưa
  nay, Thành phố đã phê duyệt 22 dự án với tổng vốn được cụ thể hóa… Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ tín
  vay được hỗ trợ lãi suất là 938 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dụng với lãi suất ưu đãi với thời hạn vay linh hoạt và
  DN tham gia Chương trình đã bước đầu tham gia vào hạn mức vay phù hợp với điều kiện của DN.
  chuỗi cung ứng toàn cầu, một số DN đã trở thành nhà Thứ hai, rà soát, cải tiến quy trình cho vay, thủ tục
  cung ứng cho Tập đoàn Samsung như Công ty Hiệp vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời
  Phước Thành, Công ty Cổ phần Công nghiệp hỗ trợ gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho DN tiếp cận
  Minh Nguyên… Đón đầu xu thế của cuộc Cách mạng vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay, hạn chế tín
  công nghiệp 4.0, Thành phố đã tập trung phát triển các dụng đen. Hiện nay, việc tiếp cận các nguồn vốn tín
  ngành công nghiệp chế biến, chế tạo để sản xuất các dụng của các DN công nghiệp hỗ trợ còn gặp nhiều khó
  sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho tiêu dùng khăn, do đặc thù của sản xuất công nghiệp hỗ trợ cũng
  và hướng đến xuất khẩu, trong đó tập trung phát triển như xuất phát điểm thấp của cộng đồng DN Việt Nam
  công nghiệp hỗ trợ, vì đây là ngành công nghiệp quan như: Không có đủ tài sản để thế chấp vay vốn; báo cáo
  trọng, là động lực cho sự phát triển của toàn ngành tài chính không khả thi do đầu tư ban đầu quá lớn, hồ
  công nghiệp của Thành phố trong thời gian tới. sơ vay vốn khó thuyết phục cơ quan tín dụng; Cơ chế
  Hạn chế, khó khăn cho vay, ưu đãi của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
  cũng còn khá ngặt nghèo, quy trình thủ tục phức tạp…
  Thông qua việc nắm bắt thông tin từ phương tiện Khuyến khích các tổ chức tín dụng phát triển và đa dạng
  thông tin, báo cáo của các địa phương, tổ chức tín dụng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của
  và các Hiệp hội ngành nghề thì việc tiếp cận vốn tín DN, cũng như các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các sản
  dụng của các DN công nghiệp hỗ trợ còn nhiều khó phẩm phòng ngừa rủi ro lãi suất và tỷ giá nhằm giúp
  khăn, vướng mắc. Đó là, thủ tục vay vốn còn phức tạp; DN chủ động về vốn, tăng cường khả năng phòng ngừa
  tình trạng thiếu tài sản đảm bảo, quy mô sản xuất kinh rủi ro. Nghiên cứu thành lập quỹ tài chính dành riêng
  doanh nhỏ, trình độ quản trị tài chính kém và thêm cho các DN công nghiệp hỗ trợ và là quỹ mở để thu hút
  nữa là thông tin, tài chính không đầy đủ, kém minh mọi nguồn lực tài trợ trong nước và quốc tế.
  bạch… đang là những rào cản khiến các DNNVV trong Thứ ba, triển khai các chính sách tín dụng hỗ trợ
  lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ khó tiếp cận được nguồn phát triển nguồn nhân lực, qua đó tạo điều kiện giúp
  vốn tín dụng. DN công nghiệp hỗ trợ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn
  Để tháo gỡ vướng mắc này, Chính phủ và các ngân hàng. Hiện nay, nhân lực phục vụ công nghiệp
  ban, ngành đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về tài hỗ trợ chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất
  chính, tín dụng, công nghệ, xúc tiến thương mại và lượng. Phần lớn lao động tại các DN công nghiệp hỗ
  phát triển nguồn nhân lực… Song kết quả mang lại trợ là lao động phổ thông, được đào tạo dưới hình
  vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tác động của cơ chế thức vừa học vừa làm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, đặc
  chính sách hỗ trợ chưa tạo ra những chuyển biến và biệt là lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu của DN
  thay đổi lớn cho nền kinh tế. Điều này cho thấy, cần rất thấp và luôn trong tình trạng khan hiếm. Trình độ
  có những cơ chế thông thoáng hơn nữa để giúp các của đội ngũ quản lý, lãnh đạo DN công nghiệp hỗ trợ
  DN dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và có thêm nhiều cơ của Việt Nam còn hạn chế, trong khi đây là nhân tố
  hội phát triển. quyết định đường lối, chiến lược kinh doanh và cách
  Tăng cường nguồn vốn tín dụng ngân hàng thức vận hành DN, khả năng chấp nhận rủi ro để thực
  thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển thi các điều chỉnh, cải cách thông qua đầu tư, đổi mới
  công nghệ, cách thức quản lý…
  Để các tổ chức tín dụng sẵn sàng trong việc tăng Thứ tư, bổ sung, sửa đổi một số chính sách góp
  cường nguồn vốn tín dụng ngân hàng đối với phát phần hoàn thiện chính sách phát triển Công nghiệp
  triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, điều quan trọng hỗ trợ. Trước mắt, cần điều chỉnh, sửa đổi , bổ sung
  hiện nay là cần tháo gỡ các vướng mắc bên trong và những quy định còn vướng mắc trong Nghị định số
  bên ngoài của DN công nghiệp hỗ trợ, cụ thể: 111/2015/NĐ-CP liên quan đến phạm vi công nghiệp
  Thứ nhất, tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về chính hỗ trợ; làm rõ tiêu chí xác định đối tượng ưu đãi; rà
  sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ. Cụ soát, cập nhật và điều chỉnh danh mục các sản phẩm

  65

 4. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

  Công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển phù hợp với nguồn vốn vay ngân hàng của DN. Cần có các giải
  nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, nghiên cứu ban hành pháp hỗ trợ thiết thực đối với vấn đề xử lý tài sản
  chính sách thúc đẩy một số ngành công nghiệp ưu đảm bảo với các khoản nợ vay ngân hàng hiện vẫn
  tiên phát triển như: Cơ khí, ô tô, dệt may, da – giày, còn nhiều vướng mắc khiến các tổ chức tín dụng thận
  điện tử; nghiên cứu chiến lược hỗ trợ xuất khẩu đối trọng hơn trong cho vay. Chính phủ, các bộ, ngành cần
  với các sản phẩm công nghiệp trọng điểm… nhằm xem xét việc cho phép các DN công nghiệp hỗ trợ Việt
  tạo thị trường cho các ngành công nghiệp hỗ trợ phát Nam được đầu tư mua lại các DN tại Nhật Bản đang
  triển, bao gồm các chính sách về thị trường, phòng vệ sản xuất linh kiện công nghệ hỗ trợ.
  thương mại và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước Thứ chín, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tổ chức tín
  cho DN. Đặc biệt, trong bối cảnh hàng rào thuế quan dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các
  dần được gỡ bỏ khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; đồng thời, kiểm soát
  vào các Hiệp định thương mại tự do, Chính phủ cần chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro,
  xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Ngành công
  kỹ thuật trong ngành công nghiệp hỗ trợ phù hợp để nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là ngành công nghệ hỗ trợ cho
  bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước… công nghệ cao cần tiếp cận vay vốn ODA để đầu tư mua
  Thứ năm, bố trí đủ nguồn kinh phí nhằm thực hiện thiết bị, máy móc, công nghệ của nước ngoài như Nhật
  Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ được phê Bản, Hàn Quốc và một số nước công nghệ tiên tiến. Phối
  duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2018 của hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện
  Thủ tướng Chính phủ để triển khai hiệu quả các nội cơ chế, chính sách và triển khai có hiệu quả các chương
  dung hỗ trợ các DN Công nghiệp hỗ trợ trong nước. trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng chính
  Đồng thời, khuyến khích các địa phương xây dựng sách theo chủ trương của Chính phủ; hoàn thiện và triển
  các chính sách, chương trình phát triển Công nghiệp khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ DNNVV theo quy
  hỗ trợ riêng, đầu tư các nguồn lực trên địa bàn, gắn định, đặc biệt là chính sách về bảo lãnh tín dụng cho
  với việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách Công đối tượng DN này vay vốn tổ chức tín dụng, hỗ trợ vốn
  nghiệp hỗ trợ để DN trên địa bàn tiếp cận đầy đủ các thông qua Quỹ Phát triển DNNVV.
  chính sách của Nhà nước.
  Tài liệu tham khảo:
  Thứ sáu, để có thể tiếp cận hiệu quả nguồn vốn tín
  dụng ngân hàng, DN công nghiệp hỗ trợ cần có năng 1. Quốc hội (2014), Luật Đầu tư năm 2014;
  lực tài chính tốt, dự án, phương án sản xuất kinh doanh 2. Quốc hội (2014), Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các
  khả thi, tài sản đảm bảo… Điểm yếu hiện nay đối với các Luật về thuế;
  DN công nghiệp hỗ trợ là thường có quy mô nhỏ, trình 3. Quốc hội (2017), Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  độ quản lý và áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ 4. Chính phủ (2015), Nghị định số 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;
  vào sản xuất kinh doanh còn hạn chế, hoạt động mang 5. Chính phủ (2015), Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát
  tính tự phát, thiếu kế hoạch, chiến lược cụ thể; sức chịu triển công nghiệp hỗ trợ;
  đựng rủi ro thấp, khả năng chống đỡ kém trước biến 6. Chính phủ (2017), Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017 phê duyệt
  động của kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, các cơ chế hỗ trợ tiếp Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025;
  cận vốn cho DNNVV thông qua bảo lãnh của Quỹ Bảo 7. Bộ Tài chính (2018), Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 hướng dẫn
  lãnh tín dụng địa phương, hỗ trợ vốn của Quỹ Phát triển lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;
  DNNVV cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa. 8. Ngân hàng Nhà nước (2019), Báo cáo của Vụ Tín dụng về hoạt động tín dụng
  Thứ bảy, các NHTM cần tăng cường công tác truyền đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  thông về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 9. Thạch Huê (2017), Giải pháp tín dụng cho công nghiệp hỗ trợ. http://
  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, cokhinhathoanganh.vn/giai-phap-tin-dung-cho-doanh-nghiep-cong-
  trong đó chú trọng tuyên truyền các chương trình hỗ nghiep-ho-tro. Cập nhật 2/2019;
  trợ DN tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng để DN biết và 10. Thúy Hà (2019), Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, Báo
  thực hiện. Hiệp hội ngành nghề nâng cao vai trò, tầm Đầu tư, tháng 4/2019.
  ảnh hưởng của mình để làm cầu nối, kết nối cho các
  Thông tin tác giả:
  DNNVV dễ dàng tiếp cận vốn tại các tổ chức tín dụng…
  NCS., ThS. Nguyễn Văn Nhật
  Thứ tám, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành
  Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
  chính và các hoạt động hỗ DNNVV phát triển sản xuất
  Email: nhatnv@buh.edu.vn
  – kinh doanh, góp phần tạo thuận lợi cho việc tiếp cận

  66

Download tài liệu Tín dụng ngân hàng đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam File Word, PDF về máy