[Download] Tải Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại – Tải về File Word, PDF

Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại

Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại
Nội dung Text: Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại

Download


Mục đích của bài viết là làm rõ bản chất của tiền điện tử, tiền ảo, tiền thuật toán hay tiền kỹ thuật số; phương thức vận hành của các phương tiện đó trong lưu thông để bảo đảm sự hiệu quả, an toàn khi giao dịch, thanh toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại File Word, PDF về máy

Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại

 1. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  TIỀN ĐIỆN TỬ VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG
  TRONG THANH TOÁN HIỆN ĐẠI
  Mai Văn Bạn *

  Tóm tắt: Trên cơ sở nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), sự xuất
  hiện những phương tiện giao dịch, thanh toán mới như tiền điện tử, tiền ảo, tiền thuật
  toán hay tiền kỹ thuật số là một tất yếu khách quan.Tuy nhiên, điều quan trọng và cần
  phải trao đổi là cần làm thế nào để việc ứng dụng chúng vào đời sống kinh tế, xã hội
  sao cho việc giao dịch, thanh toán thông suốt, trôi chảy, an toàn. Mục đích của bài viết
  là làm rõ bản chất của tiền điện tử, tiền ảo, tiền thuật toán hay tiền kỹ thuật số; phương
  thức vận hành của các phương tiện đó trong lưu thông để bảo đảm sự hiệu quả, an toàn
  khi giao dịch, thanh toán.
  Từ khóa: Tiền điện tử, tiền ảo, tiền thuật toán, tiền kỹ thuật số, giao dịch,
  thanh toán.

  Summary: On the basis of the fourth industrial revolution (4.0), the emergence of
  new means of transaction and payment such as cryptocurrencies, virtual currencies,
  cryptocurrencies or digital money is all objective necesity. However, it is important
  and needs to discuss how to apply them to the economic and social life so that the
  transaction and payment are smooth,fluent,safe.The purpose of this article is to
  clarify the nature of cryptocurrencies, virtual currencies, cryptocurrencies or digital
  currencies; operation mode of those means in circulation to ensure the efficiency and
  safety of transactions and payments.
  Keywords: Cryptocurrencies, virtual currencies, cryptocurrencies, digital currencies,
  transactions, payments.

  1. Tiền điện tử và công nghệ sở dữ liệu mà không có thể thay đổi, trừ
  Blockchain khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng.
  – Khái niệm: Tiền điện tử Nói cách khác, tiền điện tử được bảo mật
  (cryptocurrency) là loại tiền kỹ thuật số bởi mật mã, là phương tiện để trao đổi và
  hoặc tiền ảo được thiết kế để hoạt động tích lũy giá trị như tiền giấy.
  như một phương tiện trao đổi, thanh toán. Nếu như tiền giấy được đảm bảo bởi
  Nó sử dụng mật mã để bảo mật và xác chính phủ phát hành, thì tiền điện tử được
  minh các giá trị giao dịch cũng như để tổ chức phát hành cam kết sẽ chuyển đổi
  kiểm soát việc tạo ra các đơn vị mới của tiền điện tử sang tiền giấy theo yêu cầu
  một loại tiền điện tử cụ thể. Về bản chất, của người sở hữu. Ở Việt Nam thì tiền
  tiền điện tử là các mục giới hạn trong cơ điện tử được hiểu như một loại tiền tệ số

  * Khoa Ngân hàng, Trường ĐH KD&CN Hà Nội. Tạp chí 20
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

 2. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  có khả năng trao đổi, thanh toán ngang – Nhược điểm của tiền điện tử: Việc
  hàng với tiền giấy, tuy hiện tại pháp luật sử dụng tiền điện tử không phải dễ dàng,
  chưa cho phép. đòi hỏi người sử dụng phải hiểu biết về
  – Hoạt động của tiền điện tử: Tiền công nghệ, cách tạo ví tiền điện tử (chẳng
  điện tử được sự trợ giúp của toán học chứ hạn Bitcoin) và quản lý nó. Giá tiền
  không phải những văn bản qui định của điện tử (ví dụ Bitcoin) thường biến động
  chính phủ hay tổ chức tài chính. Tiền điện mạnh, lên xuống thất thường, khó đoán.
  tử phụ thuộc vào giá trị mà chúng đã được Tiền điện tử còn dễ bị lợi dụng cho việc
  công nhận, đươc điều chỉnh bởi nền toán lừa đảo, là phương tiện thuận lợi cho tội
  học. Chúng không phụ thuộc, trói buộc phạm rửa tiền. Đây chính là nhược điểm
  với sự sẵn có của hàng hóa, vật chất, cũng lớn nhất của tiền điện tử nên nhiều quốc
  không thể được tạo ra một cách nhân tạo gia chưa chấp nhận chúng.
  bởi chính phủ hay tổ chức tài chính. Nó – Blockchain: Blockchain là một
  sử dụng hệ thống phân phối để cho phép công nghệ truyền tải dữ liệu và bảo vệ
  hệ thống giao dịch P2P (Peer-to peer) dữ liệu hệ thống mã hóa. Bitcoin được
  ngang hàng mà không cần đến bên thứ 3. giao dịch trên nền tảng công nghệ này
  Để đảm bảo an toàn mật mã, các nhà phát mà không cần qua trung gian. Blockchain
  triển tiền điện tử đã sử dụng các kỹ thuật được cải tiến, cách tân trên cơ sở hệ thống
  toán học và một sổ cái. Để đảm bảo mọi internet. Chỉ khi nào hệ thống internet
  giao dịch hợp pháp, hợp lệ, phương trình toàn cầu mất thì nó mới mất. Bitcoin
  toán học phức tạp được sử dụng để liên chỉ là nền tảng đầu tiên của blockchain
  kết tài khoản với số tiền thực mà chủ tài với nhiều cấp bậc khác nhau. Công nghệ
  khoản muốn chi tiêu. blockchain có nhiều ứng dụng, như: hỗ
  – Người sử dụng: Người sử dụng trợ giao dịch, thanh toán trực tiếp giữa
  thường được gọi là những thợ mỏ đào các hai bên mà không cần sự can thiệp của
  tài nguyên với sự tính toán của họ để giải ngân hàng; là công nghệ nền tảng công bố
  quyết các phương trình và thường được mọi giá trị; là công nghệ nền tảng cho tiền
  nhận phần thưởng với một lượng nhỏ tiền điện tử hoạt động và là công nghệ tương
  điện tử. lai cho ngành dịch vụ.
  – Ưu điểm của tiền điện tử: Tiền 2. Tiền ảo là gì?
  điện tử rất thuận tiện trong giao dịch, bất Tiền ảo (virtual currency) là một dạng
  chấp không gian, thời gian. Trong khi đó, tiền kỹ thuật số (digital money) không
  trong giao dịch với ngân hàng, người giao kiểm soát được, được các nhà phát hành
  dịch có thể bị giới hạn bởi những qui định (developer) sử dụng và được chấp nhận
  của ngân hàng như về chuyển tiền, rút giữa các thành viên trong cộng đồng ảo
  tiền,… Bitcoin (tiền điện tử đứng hàng cụ thể.
  đầu) không thể làm giả vì không tồn tại Cơ quan giám sát Ngân hàng Châu
  dưới dạng vật chất. Mỗi đồng tiền điện tử Âu (EBA) định nghĩa, tiền ảo không phải
  tồn tại dưới một dãy bit mã hóa duy nhất là một đơn vị tiền kỹ thuật số do ngân
  trên internet, có độ bảo mật an toàn cao, hàng trung ương hoặc cơ quan công quyền
  bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường, phát hành, cũng không nhất thiết phải gắn
  có tiềm năng trong phát triển thương mại liền với tiền pháp định, nhưng được nhóm
  điện tử. cộng đồng cụ thể chấp nhận làm phương
  Tạp chí 21
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

 3. NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế – Quản lý

  tiện thanh toán và có thể chuyển nhượng, Tài khoản tiền kỹ thuật số được lưu trữ
  lưu trữ hoặc giao dịch điện tử; được chia điện tử trên một chiếc thẻ hay một thiết
  làm 3 loại chính: bị điện tử khác, có thể quản lý tập trung,
  – Tiền ảo đóng hay tiền viễn tưởng là có đơn vị trung tâm kiểm soát hoạt động,
  đơn vị tiền dùng trong thế giới viễn tưởng phân phối. Tiền kỹ thuật số được chia làm
  như trong game trực tuyến, không có liên 2 loại: Tiền kỹ thuật số tập trung: các hệ
  hệ với nền kinh tế thực. thống như paypal, Webmoney, Payonecy
  – Tiền ảo dịch chuyển một chiều: là các đơn vị tiền kỹ thuật số tập trung.
  các loại tiền ảo có thể mua bằng tiền thật Các tài khoản như Applepay, Google,
  nhưng không chuyển động theo hướng Wallet cũng được sử dụng cho tiền kỹ
  ngược lại, ví dụ như các coupon, điểm thuật số tập trung; Tiền kỹ thuật số phi tập
  tích lũy trên tài khoản Amazon, Facbook. trung là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash,
  – Tiền ảo phi tập trung là các đơn vị Ripple, v.v.
  tiền dựa trên nền tảng phi tập trung như Tiền mã hóa là một tài sản của kỹ
  Ethereum, Bitcoin. thuật số với chức năng chính hoạt động
  3. Tiền thuật toán hay tiền kỹ như một phương tiện trao đổi giá trị, được
  thuật số sử dụng mật mã để xác thực và bảo mật,
  Tiền thuật toán là loại tiền kỹ thuật các giao dịch của loại tiền này được xếp
  số (crypto curency hay crypto), được tạo vào nhóm phụ của tiền kỹ thuật số, nhóm
  ra bởi các thuật toán mã hóa phức tạp trên phụ tiền ảo.
  các phần mềm mã nguồn mở; được mua Bitcoin là đồng tiền mã hóa phi tập
  bán, giao dịch hoàn toàn trên môi trường trung đầu tiên trên thế giới được tạo ra
  internet mà không chịu quản lý bởi tổ năm 2009. Sau đó, có nhiều đồng tiền mã
  chức, cá nhân hay quốc gia nào. hóa khác xuất hiện như: Ethereum, Ripple,
  Hiện nay trên thế giới có nhiều loại Litecoin, Stellar, Bitcoin Cash, v.v. Tất cả
  tiền thuật toán khác nhau, trong đó nổi các đồng tiền mã hóa phi tập trung ra đời
  bật nhất là Bitcoin (BTC); còn tất cả các sau Bitcoin được gọi chung là Altcoin.
  loại đồng tiền khác ra đời sau Bitcoin Như vậy, tiền kỹ thuật số cũng là tiền
  có tên gọi chung là Altcoin. Có thể nêu điện tử, bao hàm tất cả các loại tiền ảo và
  một số đồng Altcoin tiền kỹ thuật số tiền mã hóa. Tiền mã hóa có thể là tiền ảo
  như: Ethereum (ETH), Ripple (XRP), hoặc tiền kỹ thuật số, nhưng tiền kỹ thuật
  Litecoin (LTC), Monero (XMR), DASH, số và tiền ảo chưa hẳn là tiền mã hóa. Tiền
  Ethereum classic (ETC), Iota (MIOTA), ảo có thể là tiền kỹ thuật số, nhưng chưa
  NEM (XEM). hẳn mọi tiền kỹ thuật số là tiền ảo.
  Tiền thuật toán được coi như tiền vì 4. Sử dụng các đồng tiền trên trong
  nó sở hữu các yếu tố chính của tiền. Đã có lưu thông như thế nào để có hiệu quả,
  một số quốc gia, công ty công nhận tiền an toàn cao, rủi ro thấp nhất
  thuật toán, điển hình là Bitcoin, như Liên Hiện nay một số quốc gia trên thế
  minh Châu Âu, Đức, Thụy sĩ, các công ty giới đã sử dụng tiền điện tử trong giao
  như Dell, Mcrosoft, Apple… dịch, thanh toán ở mức độ khác nhau,
  Tiền kỹ thuật số (Digital Money) là tùy thuộc trình độ công nghệ, kỹ thuật, tổ
  một loại tiền tệ ở dạng kỹ thuật số, không chức quản lý của từng quốc gia. Một số
  phải ở dạng vật lý, tiền giấy hay tiền xu. quốc gia khác đã chấp nhận cho một số
  Tạp chí 22
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

 4. Kinh tế – Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

  tiền ảo hoạt động trong lưu thông, nhưng có séc vô danh, séc điện tử. Nghĩa là, hiện
  chưa có biện pháp quản lý nhà nước đối tại, séc vô danh, séc điện tử chưa có trong
  với các loại đồng tiền ảo đó. Tiền ảo có lưu thông. Trong khi đó, hệ thống thanh
  nhược điểm lớn nhất là dễ bị sử dụng cho toán điện tử đã đi vào hoạt động từ năm
  hoạt động tội phạm rửa tiền, lừa đảo. Do 2008 và các quốc gia phát triển trên thế
  đó, nhiều quốc gia chưa chấp nhận đưa giới đều đã có séc vô danh, séc điện tử.
  các loại tiền ảo vào lưu thông. Từ thực tiễn đã được phân tích, luận
  Ở Việt Nam, hiện tại, Nhà nước, giải trên đây, Việt Nam cần thận trọng,
  Ngân hàng Nhà nước chưa chấp nhận các bình tĩnh, không được nóng vội, không
  loại tiền ảo trong giao dịch, thanh toán. nên cứ thấy trên thế giới có gì mới, lạ là
  Đó là một quyết định đúng, phù hợp với vội vàng đưa vào Việt Nam ngay. Chúng
  tình hình thực tế nước ta khi công nghệ, ta đã có nhiều bài học do sự nóng vội, nhất
  sự hiểu biết về công nghệ của toàn xã hội, là những vấn đề phức tạp mang tính xã
  trình độ tổ chức quản lý chúng,…, còn hội khi đưa vào áp dụng, đã để lại những
  nhiều bất cập, chưa thể đáp ứng được yêu tổn thất lớn cho xã hội cả về kinh tế và
  cầu, điều kiện cần và đủ để sử dụng tiền tinh thần. Do đó, cần hoàn thiện cơ sở hạ
  ảo trong lưu thông. tầng công nghệ, kỹ thuật một cách đồng
  Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân bộ, chất lượng cao; hệ thống internet được
  hàng (hệ thống thanh toán quốc gia) ở phủ rộng, sâu cùng với sự nâng cao trình
  nước ta đã hoàn thành và được đưa vào độ hiểu biết về công nghệ, kỹ thuật đủ
  hoạt động, nhưng cho đến nay vẫn chưa mức tiếp cận với công nghệ mới; ý thức
  kết nối được với tất cả các tổ chức phải của xã hội, mọi người dân được nâng cao
  tham gia kết nối, chẳng hạn như Kho bạc đối với hoạt động kinh tế, xã hội mang
  Nhà nước với tư cách là một tổ chức lớn tính văn minh, trong sáng, không phải vì
  hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Hệ lừa dối để kiếm lời; trình độ và biện pháp
  thống internet quốc gia còn nhiều bất quản lý nhà nước về lĩnh vực này phải
  cập,… Một ví dụ minh họa cho việc ở Việt tương thích, phù hợp, … Có như thế, khi
  nam hiện tại còn thiếu nhiều điều kiện để đưa các loại tiền điện tử, nhất là tiền ảo
  đưa các phương tiện thanh toán hiện đại mới có tác dụng tích cực, an toàn; hạn chế
  vào lưu thông, đó là Luật về Séc. Luật này tối đa những rủi ro, tổn thất có thể xảy ra
  còn để ngỏ là khi nào đủ điều kiện thì sẽ cho toàn xã hội./.

  Tài liệu tham khảo

  – Nghị định Chính phủ số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán
  không dùng tiền mặt
  – Đề tài khoa học cấp ngành Mã số KNH 2001-15
  – Https://coin68.com
  – Https://bitcoinvietnamnews.com
  – Https://daututienao.com

  Ngày nhận bài: 09/12/2020
  Ngày phản biện: 26/07/2020

  Tạp chí 23
  Kinh doanh và Công nghệ
  Số 10/2020

Download tài liệu Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại File Word, PDF về máy