[Download] Tải Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing – Tải về File Word, PDF

Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing

Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing
Nội dung Text: Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing

Download


Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá quá trình tích hợp các chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IFRS) vào chương trình đào tạo (CTĐT) chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing và đánh giá nhận thức của giảng viên, sinh viên của Khoa Kế toán – Kiểm toán về vấn đề này, đồng thời nghiên cứu cũng phân tích các nguồn lực cần thiết cho quá trình tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing File Word, PDF về máy

Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing

 1. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  TÍCH HỢP IFRS VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CỦA
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
  INTEGRATING INTERNATIONAL FINANCIAL
  REPORTING STANDARDS INTO THE ACCOUNTING
  AND AUDITING CURRICULUM OF THE UNIVERSITY
  OF FINANCE AND MARKETING
  Dương Hoàng Ngọc Khuê, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Ung Hiển Nhã Thi1

  Ngày nhận bài: 19/9/2019 Ngày chấp nhận đăng: 09/10/2019 Ngày đăng: 05/06/2020

  Tóm tắt
  Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá quá trình tích hợp các chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC)
  quốc tế (IFRS) vào chương trình đào tạo (CTĐT) chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường
  Đại học Tài chính – Marketing và đánh giá nhận thức của giảng viên, sinh viên của Khoa Kế toán
  – Kiểm toán về vấn đề này, đồng thời nghiên cứu cũng phân tích các nguồn lực cần thiết cho quá
  trình tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phỏng vấn với
  bảng hỏi được xây dựng dựa trên lý thuyết nền CIF và các nghiên cứu trước để đánh giá các yếu
  tố ảnh hưởng đến quá trình tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo gồm: yếu tố giai đoạn tích hợp
  IFRS, yếu tố phương pháp giảng dạy, yếu tố nhận thức về rào cản, yếu tố tổ chức bên ngoài. Mẫu
  nghiên cứu gồm 32 giảng viên và 142 sinh viên của khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Tài
  chính – Marketing. Kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách được thực hiện dựa trên các yếu tố
  như trong lý thuyết nền CIF.

  Từ khóa: Chương trình đào tạo, kế toán – kiểm toán, IFRS, lý thuyết nền CIF.
  Abstract
  The objective of the study is to review the process of integrating international financial reporting
  standards (IFRS) into the accounting and auditing curriculum of the University of Finance and
  Marketing and assess the awareness of lecturers and students of the Faculty of Accounting and
  Auditing (FAA) on this issue, and the paper also analyzes the resources required for IFRS integration
  into the Accounting and Auditing training program.
  The study used the interview method with the questionnaire built on the CIF framework and
  previous research, which evaluated factors that impact the integration of IFRS into the training
  program, including IFRS integrated stage, teaching methodology, awareness of barriers, and
  external organizations. The research sample consisted of 32 lecturers and 142 students from UFM’s
  accounting and auditing department. Research results and policy implications are formed based on
  elements of the CIF background theory.

  Keywords: Curriculum, Accounting and Auditing, IFRS, CIF framework.
  ____________________________________________________

  1
  Trường Đại học Tài chính – Marketing

  26

 2. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  1. Giới thiệu và yêu cầu thông tin trên BCTC phải rõ ràng,
  có thể so sánh, nhằm giúp những người tham
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, yêu cầu
  gia vào các thị trường vốn khác nhau trên thế
  về hội tụ kế toán quốc tế ngày càng quan trọng,
  giới cũng như các đối tượng sử dụng thông tin
  vì vậy bộ chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC)
  khác ra quyết định kinh tế. IFRS tập trung vào
  quốc tế IAS/IFRS đã ngày càng chấp nhận rộng
  các hướng dẫn, diễn giải chung nhất về cách
  rãi trên thế giới. Tại Việt Nam, “Chiến lược kế
  lập BCTC hơn là thiết lập các quy tắc lập báo
  toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn năm
  cáo ngành cụ thể. Tính đến thời điểm hiện nay,
  2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo
  hệ thống chuẩn mực quốc tế gồm 25 IAS và 17
  Quyết định số 480/2013/QĐ-TTg đã xác định
  IFRS (IFRS in your pocket, 2019). Trong bài
  quan điểm là “hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hệ
  viết này, nhóm tác giả sử dụng thuật ngữ tích
  thống chuẩn mực”, “hòa hợp với thông lệ quốc
  hợp IFRS bao hàm tích hợp IAS và IFRS.
  tế”. Theo định hướng của Bộ Tài chính, dự kiến
  đến 2020, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) 2.2. Lý thuyết nền cho việc tích hợp
  phải được ban hành mới trên cơ sở cập nhật những IFRS trong chương trình đào tạo kế toán
  thay đổi của IFRS. Hiệu lực của VAS/VFRS mới – kiểm toán
  sẽ được bắt đầu từ 1/1/2020. Trong đó, các đơn
  Nhiều nhà nghiên cứu như Carr và Mathews
  vị có lợi ích công chúng sẽ dần chuyển đổi từ
  VAS/VFRS sang IFRS và đến 2025 phải hoàn tất (2004), Rebele (2002) đều cho rằng các CTĐT
  quá trình chuyển đổi. Do đó, nhu cầu đào tạo các kế toán cần phải đáp ứng với những thay đổi
  kế toán viên có trình độ chuyên môn và hiểu biết xảy ra trong môi trường, cho phép họ tận dụng
  về IFRS là yêu cầu tất yếu của các trường đại các cơ hội mới và tránh những trở ngại tiềm
  học và cao đẳng hiện nay, điều này đòi hỏi các năng. Tuy nhiên, do tính chất ngành nghề kế
  cơ sở đào tạo phải xây dựng chương trình đào toán, việc thay đổi chương trình giảng dạy kế
  tạo (CTĐT) và phương pháp đào tạo kế toán phù toán chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và
  hợp với IFRS nhằm cung cấp nguồn nhân lực có bên ngoài như người học hay các cơ quan quản
  chất lượng cho xã hội. Do đó, việc nghiên cứu lý chuyên môn (Wolf và Hughes, 2007). Điều
  tích hợp IFRS vào CTĐT chuyên ngành kế toán, này cho thấy việc xây dựng hoặc thay đổi một
  kiểm toán – nghiên cứu thực nghiệm tại trường CTĐT cần phải xem xét các yếu tố môi trường
  Đại học Tài chính – Marketing là cần thiết. liên quan. Nhận định này cũng đã được chứng
  minh trong nghiên cứu của Fuller (2007), khi
  2. Cơ sở lý thuyết
  tác giả đề cập lý do thất bại của các nỗ lực cải
  2.1. Vài nét về IFRS thiện và thay đổi chương trình giảng dạy là do
  mức độ liên kết thấp của các mục tiêu cũng như
  Giữa những năm 1973 và năm 2000, các sự hiểu biết giữa những người lập kế hoạch,
  nguyên tắc kế toán được biểu hiện là chuẩn thiết kế thay đổi và những người thực hiện thay
  mực kế toán quốc tế (IAS) được phát hành. Từ
  đổi. Năm 2015, Albader (2015) đã giới thiệu 4
  năm 2001, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc
  khuôn khổ về giáo dục và CTĐT để đảm bảo
  tế (IASB) mô tả các nguyên tắc kế toán với tên
  mức độ tập trung vào quá trình thay đổi và thực
  gọi mới là Chuẩn mực lập BCTC quốc tế, mặc
  hiện, gồm: (1) mô hình Học viện Giáo dục Đại
  dù các chuẩn mực kế toán quốc tế vẫn tiếp tục
  học Vương quốc Anh, (2) mô hình chương trình
  được thừa nhận.
  giảng dạy 3P của Biggs (1989, 2003), (3) mô
  Mục tiêu hình thành bộ IFRS của IASB là hình khung kỷ luật ba khía cạnh (three-domains
  cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập discipline) của Barnett và Coate (2005), và
  và trình bày BCTC cho các công ty đại chúng (4) Khuôn khổ thực hiện CTĐT (Curriculum
  nhằm phục vụ cho lợi ích chung, chất lượng Implementation Framework – CIF) của Rogan
  cao, dễ hiểu và có thể áp dụng trên toàn thế giới và Grayson (2003).

  27

 3. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Trong quá trình chuyển đổi sang IFRS, các cách chương trình giảng dạy, đóng vai trò như
  trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam sẽ cần một bản đồ chỉ dẫn cho những người tham gia
  điều chỉnh chương trình giảng dạy hiện tại của vào giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế thay
  họ nhằm tích hợp IFRS. Mức độ và khả năng đổi chương trình giảng dạy, kết hợp các điểm
  tích hợp sẽ phụ thuộc vào các yếu tố cụ thể của mạnh và điểm yếu của tổ chức và con người
  tổ chức như quy mô của tổ chức, nguồn lực hiện trong tổ chức đó (Rogan và Grayson, 2003).
  có, kinh nghiệm và số lượng nhân viên. Do đó, Như vậy, cấu trúc này sẽ giải thích và so sánh
  việc xây dựng một khuôn khổ hướng dẫn cho các phương pháp khác nhau để áp dụng chương
  việc thiết kế, thực hiện thay đổi CTĐT theo trình giảng dạy mới trong thực tiễn. Thông qua
  hướng tích hợp IFRS là điều cần thiết. Trong đó, cho phép các nhà hoạch định CTĐT xác
  nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng khuôn định được vị trí và thế mạnh hiện tại của họ,
  khổ thứ 4 của Rogan và Grayson (2003). kết hợp với bối cảnh và năng lực của tổ chức
  để lựa chọn một lộ trình nhằm xây dựng hoặc
  Rogan và Grayson (2003) đã đề xuất một
  thay đổi chương trình hiệu quả trong một thời
  lý thuyết về việc thực hiện chương trình giảng
  gian dài. Do đó, việc thực hiện một chương
  dạy dựa trên ba cấu trúc chính, đó là “hồ sơ
  trình giảng dạy mới sẽ là một quá trình lâu dài,
  thực hiện”, “nguồn lực hỗ trợ đổi mới”, “hỗ trợ
  liên tục, trong đó giảng viên và các cá nhân
  từ các tổ chức bên ngoài”. Các cấu trúc này có
  khác cần nhận thức được điểm xuất phát và
  chung ba đặc điểm quan trọng: (i) chúng có thể
  khả năng phát triển của mình.
  được đo lường bằng các chỉ số, (ii) chúng có thể
  bao gồm nhiều yếu tố liên quan nhưng vẫn phản Cách tiếp cận này rất phù hợp với khái
  ánh đầy đủ nội dung của yếu tố chính (Rogan và niệm “lập kế hoạch phát triển” (Hargreaves và
  Grayson, 2003). Hopkins, 1991), trong đó các thành viên khác
  nhau trong nhà trường tham gia xây dựng kế
  Nguồn lực hoạch thực hiện thay đổi theo cách phù hợp và
  hỗ trợ đổi khả thi đối với bối cảnh và văn hóa của trường.
  mới
  Hỗ trợ từ các Nguồn lực hỗ trợ đổi mới (Capacity to
  Hồ sơ thực
  tổ chức bên support innovation)
  hiện
  ngoài
  Một khía cạnh quan trọng của quá trình thay
  Thực hiện
  chương đổi hay đổi mới là việc xem xét cách thức mà
  trình đào sự thay đổi/đổi mới có thể đạt được. Theo Feiter
  tạo và cộng sự (1995), đối với các sáng kiến cải
  cách CTĐT, cần phải được thực hiện một cách
  Nguồn: Rogan và Grayson, 2003 tuần tự, có hệ thống bằng việc xem xét tất cả
  các yếu tố liên quan như điều kiện, sự đa dạng
  Hình 1. Mô hình CIF
  của các tổ chức, các vấn đề liên quan đến thực
  Hồ sơ thực hiện (Profile of implementation) hiện và đảm bảo giám sát liên tục tiến độ trong
  và sau khi thực hiện. Tầm quan trọng của việc
  Xét về bản chất, hồ sơ thực hiện được xem
  hiểu rõ Nguồn lực hỗ trợ đổi mới xuất phát từ
  như là một nỗ lực để hiểu và thể hiện mức độ
  sự khác biệt trong khả năng của các trường đại
  lý tưởng mà các đề xuất chương trình giảng
  học khi thực hiện thay đổi một CTĐT và phải
  dạy đang được đưa vào thực tế. Theo đó, mỗi
  thừa nhận rằng không phải tất cả các trường học
  giáo viên sẽ có nhiều cách khác nhau để đưa
  đều có khả năng thực hiện một sự thay đổi hay
  một chương trình giảng dạy vào hoạt động. Hồ
  đổi mới ở cùng một mức độ như nhau.
  sơ thực hiện là điểm bắt đầu của quá trình cải

  28

 4. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Nguồn lực hỗ trợ đổi mới được xem là một vững chắc sẽ ảnh hưởng lớn đến mức độ tự
  nỗ lực để hiểu và xây dựng các yếu tố có thể hỗ tin, cam kết thay đổi và sẵn sàng tham gia các
  trợ hoặc cản trở việc thực hiện các ý tưởng và hoạt động đào tạo của giảng viên. Bên cạnh
  phương pháp mới trong một hệ thống, trong đó đó, nhận thức của giảng viên về bản thân,
  có trường học (Rogan và Grayson, 2003). Các quá trình nghiên cứu cũng như mức độ mà họ
  khía cạnh để đánh giá và đo lường “Nguồn lực tin tưởng ở sự hỗ trợ đối với một sự đổi mới/
  hỗ trợ đổi mới” của một tổ chức do Rogan và thay đổi trong nhà trường được chứng minh là
  Grayson (2003) giới thiệu được phân loại theo đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến mức
  bốn nhóm: (1) nguồn lực vật chất, (2) yếu tố độ thích ứng của giáo viên với các thay đổi
  liên quan đến giáo viên, (3) yếu tố liên quan đến mới và việc sử dụng các giáo trình, tài liệu mới
  người học và (4) môi trường và cơ chế quản lý (Pintó và cộng sự, 2005).
  của nhà trường.
  Khía cạnh thứ ba ảnh hưởng đến việc thực
  Nguồn lực vật chất là yếu tố chính ảnh hiện một CTĐT mới đó là người học. Nghiên
  hưởng đến “Nguồn lực hỗ trợ đổi mới” của một cứu của Rogan và Grayson (2003) nhấn mạnh
  tổ chức. Nguồn lực và điều kiện kém có thể hạn đến các vấn đề như gia đình, cam kết học tập,
  chế việc thực hiện một ý tưởng hay phương tính kỷ luật của người học và sự thành thạo
  pháp mới (Howieson, 2003), làm suy yếu các trong ngôn ngữ giảng dạy. Trong một nghiên
  nỗ lực tập trung học tập của người học, giới cứu của Bui và Porter (2010), thông qua khảo
  hạn khả năng của người dạy trong việc truyền sát, nghiên cứu đã cho thấy tầm quan trọng của
  đạt các khái niệm (Rogan và Grayson, 2003). sự sẵn sàng để thay đổi phương pháp của sinh
  Các yếu tố liên quan đến nguồn lực vật chất viên. Theo đó, sự nhiệt tình và chủ động để tiếp
  trong đào tạo có thể là tài liệu, giáo trình giảng cận với phương pháp dạy và học mới của sinh
  dạy, cơ sở hạ tầng, thiết bị hỗ trợ và ngân hàng viên sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ sẵn
  các tình huống (Ball và Cohen, 2000; Rogan và sàng áp dụng các phương pháp giảng dạy mới
  Grayson, 2003). Liên quan đến giảng dạy IFRS, của giảng viên.
  việc thiếu tài nguyên giảng dạy có chất lượng
  Khía cạnh cuối cùng liên quan đến môi
  cũng có thể là một trở ngại lớn đối với quá trình
  trường và cơ chế quản lý của tổ chức giáo dục.
  tích hợp IFRS vào CTĐT ở các trường đại học
  Một bộ máy quản lý xáo trộn, rối loạn chức
  (Albader, 2015). Hiệp hội kế toán Hoa Kỳ và
  năng sẽ là hạn chế lớn cho sự đổi mới/thay đổi
  KPMG đã từng phối hợp thực hiện một khảo
  CTĐT.
  sát trên 535 khoa kế toán tại các trường đại học,
  kết quả là 62% khoa đào tạo đã không nỗ lực Một số nghiên cứu khác cũng đề cập đến các
  để tích hợp IFRS vào CTĐT của họ. Sự thiếu yếu tố ảnh hưởng tới sự đổi mới trong đào tạo
  nỗ lực này có thể là do các giảng viên chưa sẵn kế toán. Howieson (2003) đã đưa ra bốn yếu tố
  sàng để đối đầu với các thay đổi, đặc biệt là đại diện cho các rào cản đối với bất kỳ sự thay
  nguồn lực hạn chế (tài liệu giảng dạy) do ngân đổi nào liên quan đến đào tạo kế toán, gồm:
  sách eo hẹp (Singer, 2012). yếu tố đầu tiên liên quan đến mức độ nhận thức
  thấp của giảng viên và lãnh đạo nhà trường về
  Khía cạnh thứ hai liên quan đến giảng viên, ý nghĩa và sự cần thiết của sự thay đổi; yếu tố
  bao gồm các yếu tố về đào tạo, mức độ tự tin thứ hai là sự khan hiếm tài nguyên và vật chất,
  của giảng viên và cam kết giảng dạy của họ. dẫn đến ít cơ hội cho phát triển và đổi mới; yếu
  Jackling và cộng sự (2013) chỉ trích vai trò thụ tố thứ ba là sự thiếu nhận thức về chất lượng
  động, không muốn thay đổi phương pháp sư giảng dạy so với hoạt động nghiên cứu trong hệ
  phạm của các giảng viên kế toán tại Úc trước thống của hầu hết các trường đại học, yếu tố thứ
  và sau khi áp dụng IFRS tại quốc gia này. Có tư liên quan đến thời gian đào tạo, trong đó, các
  thể thấy rõ, nền tảng kiến thức chuyên môn chương trình dài hạn (từ 3 đến 4 năm) có nhiều

  29

 5. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  cơ hội đổi mới hơn các CTĐT ngắn hạn (từ 1 IFRS thông qua vai trò của họ trong việc cung
  đến 2 năm). cấp các CTĐT và các khóa cập nhật kiến thức
  chuyên môn thường xuyên (CPD – Continuing
  Hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài (support
  Professional Development).
  from outside agencies)
  Nghiên cứu Smylie (1997), Ball và Cohen
  Các tổ chức bên ngoài được định nghĩa là
  (1996), Curuk và Dogan (2002), Yildiz và
  các tổ chức bên ngoài trường, tương tác với
  Durak (2011), Kutluk và cộng sự (2012) cho
  trường học để tạo điều kiện cho việc thực hiện
  rằng để tăng hiệu quả của phát triển chuyên
  một CTĐT mới. Xây dựng, thực hiện một
  môn trong quá trình thực hiện chương trình
  chương trình giảng dạy kết hợp các tài liệu và
  giảng dạy mới, các hoạt động phát triển chuyên
  tài nguyên mới đòi hỏi phải có sự hỗ trợ cho
  môn phù hợp liên quan đến chương trình giảng
  các nhà giáo dục trong tất cả các giai đoạn của
  dạy mới cần được xác định. Quá trình chuyển
  quá trình chuyển đổi sang IFRS (Penuel và
  đổi sang IFRS tại các quốc gia sẽ tạo ra nhu
  cộng sự, 2007). Theo Porter và cộng sự (2003),
  cầu đào tạo lớn, vì vậy vai trò của các hiệp hội
  các tổ chức bên ngoài có thể đóng góp một vai
  nghề nghiệp và các tổ chức học thuật bên ngoài
  trò lớn trong việc cải thiện kiến thức của các
  cần phải được nghiên cứu và đánh giá. Ngoài
  nhà giáo dục kế toán về nội dung IFRS, cung
  ra, kết các nghiên cứu cũng cho kết quả rằng
  cấp các tài liệu giảng dạy liên quan đến IFRS
  chương trình học không đáp ứng đầy đủ nhu
  và nâng cao nhận thức của các học giả về các
  cầu của doanh nghiệp, do đó sinh viên cần được
  phương pháp và kỹ thuật sư phạm phù hợp nhất
  tiếp xúc với thực tế nhiều hơn, tăng cơ hội tham
  với IFRS. IFAC (2006) kỳ vọng rằng các hiệp
  quan, giao lưu và học hỏi từ các doanh nghiệp.
  hội nghề nghiệp sẽ hỗ trợ quá trình áp dụng

  Thực hiện
  chương trình
  đào tạo

  Nguồn lực Hỗ trợ từ
  Hồ sơ
  hỗ trợ các tổ chức
  thực hiện
  đổi mới bên ngoài

  Yếu tố liên Cung cấp
  Giai đoạn Phương pháp Cơ chế
  quan đến hoạt động Hỗ trợ khác
  tích hợp IFRS giảng dạy quản lý
  người dạy CPD

  Yếu tố liên
  Nguồn lực
  quan đến
  vật chất
  người học

  Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả
  Hình 2. Mô hình CIF mở rộng

  Từ mô hình CIF cho thấy, các yếu tố ảnh người học, yếu tố cơ chế quản lý), yếu tố hỗ trợ
  hưởng gồm: yếu tố giai đoạn tích hợp IFRS, từ các tổ chức bên ngoài ảnh hưởng đến quá
  yếu tố phương pháp giảng dạy, yếu tố nhận thức trình tích hợp IFRS vào CTĐT chuyên ngành
  về rào cản (yếu tố nguồn lực vật chất, yếu tố kế toán, kiểm toán.
  liên quan đến người dạy, yếu tố liên quan đến

  30

 6. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  3. Phương pháp nghiên cứu tin hoặc trả lời thiếu khách quan, còn lại 174
  phiếu đạt yêu cầu (đạt tỷ lệ 96,67%). Trong số
  3.1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng
  174 đối tượng khảo sát, trong đó có 32 giảng
  Nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp viên và 142 sinh viên khoa Kế toán – Kiểm
  phỏng vấn bằng bảng câu hỏi và phương pháp toán, UFM, tập trung vào sinh viên từ năm 2
  tổng hợp thống kê mô tả. Câu hỏi phục vụ thu đến năm 4 (83,8%) và sinh viên đã tốt nghiệp
  thập dữ liệu được xây dựng và phát triển từ cơ (16,2%).
  sở lý thuyết nền CIF của Rogan và Grayson
  3.4. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu
  (2003). Đặc biệt, nhóm tác giả dựa vào thang đo
  được sử dụng trong khảo sát của KPMG/AAA Nhóm tác giả tiến hành tập hợp dữ liệu từ
  IFRS Survey (2011) và Albader (2015). Trong bảng trả lời câu hỏi, và sử dụng phần mềm
  đó, các câu hỏi liên quan đến cấu trúc Hồ sơ SPSS, phần mềm excel để hỗ trợ phân tích dữ
  năng lực thực hiện và Nguồn lực hỗ trợ đổi mới liệu. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả dữ
  chủ yếu được xây dựng dựa trên bảng khảo sát liệu, tính toán số trung bình, tỷ lệ, tần suất, độ
  của KPMG/AAA (2011). Câu hỏi trong bảng lệch chuẩn. Từ đó, đánh giá quá trình tích hợp
  hỏi được thiết kế dưới nhiều dạng như: câu hỏi IFRS trong CTĐT chuyên ngành kế toán, kiểm
  mở, câu hỏi có hai sự lựa chọn, câu hỏi nhiều toán của UFM.
  sự lựa chọn, danh sách, xếp hạng và thang đo
  4. Kết quả nghiên cứu
  likert.
  4.1. Kết quả nghiên cứu yếu tố giai đoạn
  3.2. Mẫu nghiên cứu và phương pháp thu
  tích hợp IFRS
  thập dữ liệu
  Đối với yếu tố “Giai đoạn tích hợp”, nhóm
  Bảng câu hỏi khảo sát được gởi đến các
  tác giả thực hiện khảo sát giảng viên và sinh
  giảng viên và sinh viên khoa Kế toán – Kiểm
  viên nhằm đánh giá nhận thức của họ về tầm
  toán, trường ĐH Tài chính – Marketing bằng
  quan trọng, thời điểm kết hợp IFRS vào chương
  bản giấy và bản online. Kết quả, nhóm tác giả
  trình giảng dạy kế toán, kiểm toán, và trình độ
  thu về được 180 bảng trả lời câu hỏi, trong đó
  học vấn cần được tích hợp. Từ đó, xác định giai
  bao gồm 32 giảng viên và 148 sinh viên các
  đoạn tích hợp IFRS vào CTĐT của trường ĐH
  khóa. Sau khi tiến hành sàng lọc và loại bỏ các
  Tài chính – Marketing.
  phiếu khảo sát không đạt yêu cầu, thiếu thông

  Bảng 1. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của việc tích hợp IFRS
  và lộ trình áp dụng IFRS

  Tầm quan trọng của việc tích hợp Nhận định Việt Nam thực hiện đúng
  IFRS vào CTĐT lộ trình áp dụng IFRS vào năm 2020
  Số lần Tỷ lệ (%) Số lần Tỷ lệ (%)
  Rất không đồng ý 2 1,1 5 2,9
  Không đồng ý 0 0,0 19 10,9
  Không ý kiến 11 6,3 52 29,9
  Đồng ý 103 59,2 87 50,0
  Rất đồng ý 58 33,3 11 6,3
  Total 174 100,0 174 100,0
  Mean 4,24 3,46
  Std. Deviation 0,669 0,878
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  31

 7. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Kết quả thống kê Bảng 1 cho thấy, phần lớn hưởng tích cực tới tiến độ của quá trình tích hợp
  giảng viên và sinh viên đều nhận thấy được và mức độ mà IFRS được tích hợp vào CTĐT
  sự cần thiết của việc giảng dạy IFRS (mean = của trường. 56,3% kết quả khảo sát cho rằng
  4,24). Cụ thể, 92,5% đối tượng khảo sát cho Việt Nam sẽ thực hiện đúng lộ trình áp dụng
  rằng việc tích hợp IFRS vào CTĐT là quan IFRS vào năm 2020. Điều này thể hiện được
  trọng và rất quan trọng, cho thấy sự sẵn sàng tính cần thiết của việc giảng dạy IFRS cho sinh
  và chấp nhận của các giảng viên và sinh viên viên đại học, cũng như thời điểm tích hợp cần
  đối với một sự thay đổi, đổi mới trong CTĐT. phải được xem xét kỹ để giúp sinh viên có được
  Nhận thức về mức độ quan trọng của việc tích những kiến thức, kỹ năng cơ bản của IFRS, đáp
  hợp IFRS vào giảng dạy được kỳ vọng sẽ ảnh ứng nhu cầu lao động thực tế trong tương lai.
  Bảng 2. Mức độ yêu thích học IFRS của sinh viên

  Mức độ Số lần Tỷ lệ (%) Mức độ Số lần Tỷ lệ (%)
  Rất không thích 1 .7 Thích 72 50.7
  Không thích 3 2.1 Rất thích 12 8.5
  Không ý kiến 54 38.0 Total 142 100.0
  Mean = 3.64, Std. Deviation = .698,
  Min = 1, Max = 5
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  Kết quả Bảng 2 cho thấy 59,2% sinh viên 4.24), giúp họ có khả năng xử lý, hạch toán các
  thích và rất thích được học IFRS trên giảng nghiệp vụ giao dịch quốc tế (mean = 4.13) (kết
  đường đại học và sinh viên nhận thấy lợi ích quả bảng 3). Điều này cho thấy, nếu quá trình
  mà IFRS mang lại, trong đó, lý do thúc đẩy thay đổi CTĐT theo hướng tích hợp IFRS diễn
  việc tìm hiểu IFRS lớn nhất là giúp sinh viên ra, sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực từ chính chủ
  có được công việc tốt trong tương lai (mean = thể của quá trình đó.
  Bảng 3. Lý do thích học IFRS của sinh viên
  N Mean Std. Deviation
  IFRS sẽ được áp dụng tại Việt Nam trong thời gian tới 84 3.75 .876
  Giúp tôi cập nhật kiến thức chuyên ngành 84 4.04 .768
  Giúp tôi chuẩn bị kiến thức để tham dự các cuộc thi lấy chứng chỉ/
  84 4.02 .891
  học bổng liên quan tới kế toán, kiểm toán
  Giúp tôi có được công việc tốt 84 4.24 .873
  Giúp tôi có khả năng xử lý, hạch toán các nghiệp vụ giao dịch quốc tế 84 4.13 .847
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  Bảng 4. Mong muốn về thời điểm nên tích hợp IFRS vào CTĐT
  Giảng viên Sinh viên Tổng cộng
  Nội dung
  SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
  Tôi không tin là IFRS sẽ được tích hợp đáng kể
  3 9,38 10 7,04 13 7,47
  vào CTĐT
  Bắt đầu từ năm học 2021 -2022 17 53,13 31 21,83 48 27,59
  Bắt đầu từ năm học 2020 -2021 8 25,00 64 45,07 72 41,38
  Bắt đầu từ năm học 2019 -2020 1 3,13 28 19,72 29 16,67
  IFRS đã được tích hợp vào CTĐT hiện hành 3 9,38 9 6,34 12 6,90
  Tổng cộng 32 100 142 100 174 100
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả

  32

 8. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Kết quả khảo sát ở Bảng 4 cho thấy, chỉ có 53,13% giảng viên mong muốn IFRS chỉ nên
  7,47% giảng viên và sinh viên không tin IFRS được tích hợp đáng kể vào chương trình giảng
  sẽ được tích hợp đáng kể vào CTĐT và 27,59% dạy cho khóa sinh viên từ năm 2021 trở đi.
  số người được hỏi cho rằng IFRS sẽ không được Trong khi đó, 45,07% sinh viên lại mong muốn
  tích hợp trước năm 2021. Kết quả này còn cho được tích lũy đầy đủ các kiến thức cơ bản về
  thấy sự khác biệt về thời điểm mong muốn tích IFRS bắt đầu từ năm 2020.
  hợp IFRS trong giảng dạy giữa hai đối tượng.

  Bảng 5. Mong muốn cấp độ đào tạo được tích hợp IFRS
  Giảng viên Sinh viên Tổng cộng
  Nội dung
  SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
  Đại học 8 25% 24 16,9% 32 18,39%
  Sau đại học 2 6,25% 33 23,24% 35 20,11%
  Cả 2 22 68,75% 85 59,86% 107 61,49%
  Tổng cộng 32 100% 142 100 174 100
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  Kết quả Bảng 5 cho thấy, 61,49% đối tượng ĐH Tài chính – Marketing, đó là nên thực hiện
  khảo sát cho rằng IFRS nên được tích hợp vào từng bước để tích hợp IFRS vào CTĐT đại học
  CTĐT ở cả hai bậc đào tạo: đại học và sau đại hiện tại và bậc đào tạo cao hơn trong tương lai
  học. Kết quả này đưa đến một gợi ý cho trường (Cao học).
  Bảng 6. Nhận định công tác chuẩn bị tích hợp IFRS tại đơn vị đào tạo
  Nội dung Giảng viên
  SL Tỷ lệ
  Chưa triển khai chuẩn bị 3 9,38%
  Chủ động đánh giá, xem xét việc tích hợp cho các khóa học trong tương lai 15 46,88%
  Đã xây dựng một môn học riêng về IFRS 3 9,38%
  Đã tích hợp các nội dung quan trọng của IFRS vào một số môn học hiện hành 11 34,38%
  Tổng cộng 32 100%
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  Kết quả Bảng 6 cho thấy 34,38% giảng viên như khái niệm và chuẩn mực kế toán, kế toán
  cho rằng IFRS đã được tích hợp một số nội quốc tế, lập BCTC quốc tế…
  dung quan trọng vào một số môn học hiện hành
  Bảng 7. Mong đợi về khóa sinh viên tốt nghiệp sẽ có đầy đủ kiến thức về IFRS
  Giảng viên Sinh viên Tổng cộng
  Nội dung
  SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
  Các khóa nhập học từ 2021 trở đi 17 53,13 40 28,17 57 32,76
  Khóa 2020 – 2024 12 37,50 32 22,54 44 25,29
  Khóa 2019 – 2023 1 3,13 24 16,90 25 14,37
  Khóa 2018 – 2022 1 3,13 18 12,68 19 10,92
  Khóa 2017 – 2021 1 3,13 28 19,72 29 16,67
  Tổng cộng 32 100 142 100 174 100
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  33

 9. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Đa số giảng viên và sinh viên (32,76%) tin 4.2. Kết quả nghiên cứu yếu tố phương
  rằng sẽ không có sinh viên tốt nghiệp với đầy pháp giảng dạy
  đủ kiến thức về IFRS tham gia vào thị trường
  Bảng 8 cho thấy, hướng tiếp cận được đánh
  lao động cho đến ít nhất là năm 2025 (khóa sinh giá cao nhất là tiếp tục giảng dạy chuẩn mực
  viên nhập học từ năm 2021 trở đi). Việt Nam và giới thiệu IFRS thông qua so sánh
  và đối chiếu khung khái niệm của IFRS với
  chuẩn mực Việt Nam (principle-based) (mean
  = 3.80).

  Bảng 8. Hướng tiếp cận phù hợp khi giảng IFRS và Kiểm định Mann-Whitney Test

  Std. Kiểm định Mann-Whitney Test
  Hướng tiếp cận phù hợp khi giảng Deviation
  N Mean Mean Sum of
  dạy IFRS Đối N
  Rank Ranks
  tượng
  Hướng Tiếp tục giảng dạy chuẩn
  tiếp cận mực Việt Nam và sẽ giới Giảng viên 32 95.67 3061.5
  1 thiệu IFRS thông qua so
  sánh và đối chiếu khung khái 174 3,80 0,873
  niệm của IFRS với chuẩn Sinh viên 142 85.66 12163.5
  mực Việt Nam (principle-
  based)
  Hướng Tiếp tục giảng dạy chuẩn Giảng viên 32 89.56 2866
  tiếp cận mực Việt Nam và sẽ giới
  2 thiệu IFRS thông qua so sánh
  174 3,78 0,825
  và đối chiếu các kỹ thuật của Sinh viên 142 87.04 12359
  IFRS với chuẩn mực Việt
  Nam (rule-based)
  Hướng Tiếp tục giảng dạy chuẩn Giảng viên 32 86.59 2771
  tiếp cận mực Việt Nam và chỉ đề cập 174 3,01 1,112
  Sinh viên 142 87.70 12454
  3 đến IFRS một phần trong đó
  Hướng Chỉ giảng dạy về khái niệm Giảng viên 32 80.62 2580
  tiếp cận và nguyên tắc của IFRS 174 2,73 1,144
  Sinh viên 142 89.05 12645
  4

  Test Statisticsa
  Hướng tiếp cận Hướng tiếp cận Hướng tiếp cận Hướng tiếp cận
  1 2 3 4
  Mann-Whitney U 2010,500 2206,000 2243,000 2052,000
  Wilcoxon W 12163,500 12359,000 2771,000 2580,000
  Z -1,108 -,281 -,117 -,882
  Asymp. Sig. (2-tailed) ,268 ,778 ,907 ,378
  a. Grouping Variable: Doi tuong
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả

  34

 10. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Khi thực hiện kiểm định Mann-Whitney bình đánh giá về hướng tiếp cận khi giảng dạy
  Test, với giá trị p-value lần lượt là 0,268, 0,778, IFRS giữa giảng viên và sinh viên là như nhau
  0,907 và 0,378 (> 0.05), có thể kết luận trung tại mức ý nghĩa 5%.

  Bảng 9. Đánh giá về mức độ hữu ích của các phương pháp giảng dạy

  Std.
  Mã Nội dung N Mean
  Deviation
  Khách mời (chuyên gia về IFRS) sẽ cung cấp kinh nghiệm
  PP1 174 4.18 .887
  thực tế cho sinh viên
  PP2 Giới thiệu các công trình nghiên cứu liên quan đến IFRS 174 3.75 .926
  PP3 Thực hành, mô phỏng (các vấn đề kinh doanh thực tế) 174 4.32 .759
  PP4 Phương pháp học qua vấn đề (Problem – based Learning)1 174 4.22 .782
  Sử dụng case studies nhằm phát triển khả năng tư duy, kỹ
  PP5 174 4.27 .754
  năng phân tích, đánh giá của sinh viên
  PP6 So sánh song song IFRS và chuẩn mực kế toán Việt Nam 174 4.11 .829
  Giảng dạy khuôn mẫu lý thuyết, các khái niệm của IFRS
  PP7 174 3.85 .925
  trước khi đi vào các nguyên tắc
  Sinh viên tìm hiểu và thuyết trình về các chủ đề liên quan
  PP8 174 3.75 1.017
  đến IFRS
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  Các đối tượng khảo sát đã thể hiện quan điểm chuẩn mực kế toán hiện hành (mean = 4,11).
  của họ đối với các phương pháp giảng dạy IFRS Các phương pháp như thuyết trình, giới thiệu
  thông qua đánh giá tính hữu ích của phương các công trình nghiên cứu về IFRS và giảng dạy
  pháp đó theo thang đo Likert 5 mức độ. Kết khuôn mẫu lý thuyết không được xem xét là có
  quả khảo sát cho thấy có 5/8 phương pháp được giá trị cao như các phương pháp khác. Từ đó có
  đánh giá có tính hữu ích cao đối với việc giảng thể thấy được nhận thức của các đối tượng khảo
  dạy IFRS (mean > 4.0), bao gồm: thực hành, sát về giá trị của các phương pháp giảng dạy
  mô phỏng (mean = 4,32); sử dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm, phản ánh được sự
  tình huống (mean = 4,27); phương pháp học sẵn sàng của các đối tượng về việc sử dụng các
  qua vấn đề (mean = 4,22); khách mời, chuyên phương pháp đó trong tương lai.
  gia IFRS (mean = 4,18) và so sánh IFRS và
  Bảng 10. Kiểm định Mann-Whitney Test

  PP1 PP2 PP3 PP4
  Mean Sum of Mean Sum of Mean Sum of Mean Sum of
  Đối tượng N
  Rank Ranks Rank Ranks Rank Ranks Rank Ranks
  Giảng viên 32 96,14 3076,50 78,08 2498,50 93,19 2982 93,38 2988
  Sinh viên 142 85,55 12148,50 89,62 12726,50 86,22 12243 86,18 12237

  PP5 PP6 PP7 PP8
  Mean Sum of Mean Sum of Mean Sum of Mean Sum of
  Đối tượng N
  Rank Ranks Rank Ranks Rank Ranks Rank Ranks
  Giảng viên 32 96,14 3076,5 90,44 2894 107,81 3450 98,62 3156
  Sinh viên 142 85,55 12148,5 86,84 12331 82,92 11775 84,99 12069

  35

 11. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Test Statisticsa
  PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8
  Mann-Whitney U 1995,5 1970,5 2090 2084 1599,5 2178 1622 1916
  Wilcoxon W 12148,5 2498,5 12243 12237 11752,5 12331 11775 12069
  Z -1,154 -1,241 -,776 -,791 -2,859 -,393 -2,673 -1,459
  Asymp. Sig. (2-tailed) ,249 ,214 ,438 ,429 ,004 ,694 ,008 ,145
  a. Grouping Variable: Doi tuong
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  Kết quả kiểm định Mann-Whitney Test cho khuôn mẫu lý thuyết, các khái niệm của IFRS
  thấy có sự khác biệt trung bình đánh giá phương trước khi đi vào các nguyên tắc là 2 phương
  pháp giảng dạy IFRS giữa sinh viên và giảng pháp được đối tượng giảng viên đánh giá cao
  viên tại nhóm phương pháp số 5 và 7 (p-value < hơn sinh viên (mean rank lần lượt là 108,62 (>
  0.05). Cụ thể, sử dụng tình huống và giảng dạy 82,76) và 107,81 (82,92).
  Bảng 11. Nội dung các tình huống dùng trong giảng dạy IFRS

  Nội dung Giảng viên Sinh viên Tổng cộng
  SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
  Các tình huống nên tập trung vào phương diện kỹ
  thuật của IFRS (tiếp cận theo hướng quy tắc – rule 4 12,50 16 11,27 20 11,49
  based)
  Các tình huống nên tập trung vào các khái niệm nền
  tảng của IFRS (tiếp cận theo hướng nguyên tắc – 2 6,25 10 7,04 12 6,90
  principle based)
  Cả hai nội dung trên 26 81,25 116 81,69 142 81,61
  Tổng cộng 32 100 142 100 174 100
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  4.3. Kết quả nghiên cứu yếu tố nhận thức kế hoạch chuẩn bị của lãnh đạo đơn vị đối với
  rào cản quá trình tích hợp IFRS
  Nhận định của giảng viên về sự hiểu biết và
  Bảng 12. Đánh giá yếu tố cơ chế quản lý

  1. Mức độ hiểu biết về nhu cầu phải SL Tỷ lệ 2. Lãnh đạo đơn vị công SL Tỷ lệ
  thay đổi CTĐT để đáp ứng quá trình tác đã có kế hoạch gì để
  chuyển đổi IFRS của lãnh đạo đơn đào tạo giảng viên giảng
  vị dạy IFRS (được lựa chọn
  nhiều phương án)
  Rất thấp Phân công, chỉ định giảng
  1 3,13 13 40,63
  viên giảng dạy IFRS
  Thấp Có kế hoạch hỗ trợ kinh
  2 6,25 phí đào tạo cho giảng viên 14 43,75
  hiện tại

  36

 12. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  1. Mức độ hiểu biết về nhu cầu phải SL Tỷ lệ 2. Lãnh đạo đơn vị công SL Tỷ lệ
  thay đổi CTĐT để đáp ứng quá trình tác đã có kế hoạch gì để
  chuyển đổi IFRS của lãnh đạo đơn đào tạo giảng viên giảng
  vị dạy IFRS (được lựa chọn
  nhiều phương án)
  Trung bình Có kế hoạch hỗ trợ kinh 5
  13 40,63 phí cho việc biên soạn tài 15,63
  liệu giảng dạy
  Cao Mời giảng viên giảng các 7
  9 28,13 21,88
  chuyên đề về IFRS
  Rất cao Tuyển giảng viên mới am 8
  7 21,88 hiểu về IFRS, đồng thời 25,00
  đào tạo giảng viên hiện tại
  Tổng cộng 32 100 Chưa có kế hoạch 8 25,00
  Mean = 3.59, Std.Deviation = 1.012
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả
  Kết quả khảo sát giảng viên cho thấy nhận IFRS hiện phần lớn được quản lý bởi bộ môn
  định của họ về mức độ hiểu biết của lãnh đạo Lý thuyết kế toán, tuy nhiên, Khoa Kế toán –
  đơn vị đối với nhu cầu cần phải thay đổi CTĐT Kiểm toán đã chủ động phân công giảng viên
  theo hướng tích hợp IFRS là tương đối cao ở cả ba bộ môn tham gia các khóa học đào tạo
  (mean = 3.59). Trên 80% giảng viên cho rằng giảng dạy IFRS do ACCA Việt Nam tổ chức, đề
  khoa đã có những bước chuẩn bị như phân công nghị Trường hỗ trợ kinh phí cho giảng viên khi
  giảng viên giảng dạy IFRS, lập kế hoạch hỗ trợ tham gia bồi dưỡng, học tập các chứng chỉ, lớp
  kinh phí đào tạo cho giảng viên… Trên thực tế, chuyên đề nâng cao liên quan tới môn học đang
  các môn học có tích hợp một phần nội dung phụ trách giảng dạy.

  Bảng 13. Nhận thức của giảng viên, sinh viên về thách thức/rào cản
  của việc giảng dạy IFRS

  Nhận thức về rào cản của giảng viên Nhận thức về rào cản của sinh viên
  Std. Std.
  N Mean Deviation N Mean Deviation
  Thiết kế một phần riêng cho Tài liệu học tập,
  32 3.44 .982 142 3.28 1.041
  IFRS trong CTĐT. nghiên cứu IFRS
  Phát triển tài liệu phục vụ Trình độ giảng viên
  32 3.53 1.164 142 3.44 .993
  giảng dạy IFRS giảng dạy IFRS
  Nguồn lực tài chính hỗ trợ 32 4,00 ,842 Năng lực tiếng anh 142 3,73 ,974
  Đào tạo giảng viên giảng Quy mô lớp học
  32 3,88 1,157 142 3,67 ,980
  dạy IFRS đông
  Xác định thời điểm để bắt
  32 3,53 1,135
  đầu giảng dạy IFRS
  Chuyên gia về IFRS 32 3,50 ,803
  Năng lực tiếng anh 32 3,72 1,085
  Quy mô lớp học đông 32 3,91 ,893
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả

  37

 13. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Bảng 13 cho thấy, giảng viên cho rằng thách Nguồn lực tài chính hỗ trợ cùng với việc đào
  thức, rào cản lớn nhất khi giảng dạy IFRS bao tạo giảng viên là hai trong những yếu tố mà đơn
  gồm nguồn lực tài chính hỗ trợ cho quá trình vị đào tạo cần xem xét khi tiến hành thay đổi
  giảng dạy (mean = 4,00), quy mô lớp học đông CTĐT theo hướng tích hợp IFRS. Đặc điểm của
  (mean = 3,91), đào tạo giảng viên giảng dạy IFRS là bộ chuẩn mực được thiết kế dựa trên
  IFRS (mean = 3,88), và năng lực tiếng anh các nguyên tắc. Do đó, thách thức cơ bản trong
  (mean = 3,72). Đối với sinh viên chưa nhận giảng dạy và đào tạo IFRS là việc người dạy
  thức rõ được những thách thức sẽ gặp phải khi ngoài trang bị tốt kiến thức để giảng dạy IFRS
  quá trình tích hợp IFRS trong giảng dạy diễn bằng phương pháp nguyên tắc (nhấn mạnh vào
  ra (mean < 4,0). Thách thức lớn nhất được sinh các khái niệm cơ bản thay vì các quy tắc hạch
  viên đánh giá là năng lực tiếng anh (mean = toán, giúp cho sinh viên có khả năng phát hiện
  3,73), kế tiếp là quy mô lớp học đông (mean và tự tìm ra các giải pháp), thì còn cần có thêm
  = 3,67). Quy mô lớp học đông là trở ngại lớn kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, hầu hết các
  được nhận định bởi cả hai đối tượng giảng viên giảng viên kế toán hiện nay chưa đầu tư để có
  và sinh viên. Lớp học đông có thể gây ra những thêm các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như
  áp lực về mặt thời gian cho giảng viên để có ACCA, CPA, CIMA,… Trong đó, lý do về kinh
  thể bao quát đầy đủ các chủ đề, mục tiêu bài phí đào tạo là một trong những nguyên nhân
  học đồng thời có thể tương tác, thảo luận với dẫn tới thực trạng này.
  sinh viên. Đây cũng được xem là một trong
  Rào cản về ngôn ngữ cũng là một trở ngại
  những trở ngại lớn đối với người dạy và người
  không nhỏ. IFRS được biên soạn bằng tiếng
  học khi áp dụng các phương pháp dạy học hiện
  Anh; trong khi đó khả năng đọc, hiểu ngôn ngữ
  đại như phương pháp tình huống, học qua vấn
  này của sinh viên và giảng viên còn nhiều hạn
  đề và thực hành mô phỏng. Thực tế tại trường
  chế. Thêm vào đó, các giáo trình và tài liệu về
  Đại học Tài chính – Marketing, ngoài các lớp
  IFRS bằng Tiếng Việt hiện nay hầu như không
  hệ chất lượng cao, phần lớn các lớp hệ đại trà
  có và cũng không kịp cập nhật với những thay
  đang được giảng dạy với mô hình lớp học đông,
  đổi của IASB. Điều này chính là trở ngại không
  trung bình 70 – 80 sinh viên/lớp. Điều này khiến
  nhỏ cho các giảng viên và sinh viên khi muốn
  giảng viên khó có thể tương tác với toàn bộ sinh
  đi sâu tìm hiểu về IFRS cũng như các văn bản
  viên cũng như theo dõi, đánh giá mức độ tiếp
  hướng dẫn liên quan của bộ chuẩn mực này.
  thu, khả năng thực hành của từng người học.

  Bảng 14. Đánh giá mức độ hữu ích của tài liệu giảng dạy IFRS

  Giảng viên Sinh viên Tổng cộng
  Nội dung
  SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ
  Câu hỏi và bài tập thực hành 2 6,25 22 15,49 24 13,79
  Giáo trình 17 53,13 41 28,87 58 33,33
  Slides trình chiếu 0 0,00 6 4,23 6 3,45
  Tình huống thực tế 13 40,63 72 50,70 85 48,85
  Videos 0 0,00 1 0,70 1 0,57
  Tổng cộng 32 100 142 100 174 100
  Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm tác giả

  38

 14. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  4.4. Hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài IFRS, trong khi đó 36,5% giảng viên đã từng
  tham gia các khóa học về IFRS. Tỷ lệ này còn
  Hoạt động CPD liên quan đến giảng dạy
  khá thấp, do đó, giảng viên cần tham gia vào
  IFRS
  các chương trình CPD về IFRS nhiều hơn. Điều
  Kết quả nghiên cứu ở bảng 16 cho thấy chỉ này đồng nghĩa với việc cần nhiều nỗ lực và sự
  15,63% giảng viên chưa tham gia bất kỳ hoạt tham gia từ các tổ chức học thuật, hiệp hội nghề
  động CPD nào liên quan đến IFRS, 78,13% nghiệp để hỗ trợ các sáng kiến thay đổi CTĐT
  giảng viên đã tham gia ít nhất một hội thảo về tại các trường đại học.

  Bảng 15. Nỗ lực cá nhân được thực hiện nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức về IFRS

  Nội dung (Được lựa chọn nhiều phương án) Giảng viên
  SL Tỷ lệ
  Tham gia hội thảo về IFRS 25 78,13%
  Tham gia học các khóa học về IFRS 12 37,50%
  Tôi chưa tham gia bất kỳ hoạt động CPD nào liên quan đến giảng dạy IFRS 5 15,63%
  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả

  Hoạt động hỗ trợ khác
  Bảng 16. Hoạt động hỗ trợ khác của các tổ chức bên ngoài

  Std.
  N Mean Deviation
  Cung cấp các tình huống nhằm so sánh, đối chiếu giữa IFRS và VAS
  174 4.09 .848
  Việt Nam
  Cung cấp ngân hàng câu hỏi cùng đáp án 174 4.06 .806
  Cung cấp các hội thảo về IFRS và giảng dạy IFRS 174 4.09 .848
  Cung cấp chương trình đạo tạo giảng viên giảng dạy IFRS 174 4.25 .784
  Cung cấp tài liệu giảng dạy IFRS phiên bản tiếng Việt 174 4.22 .782
  Cung cấp chứng nhận về IFRS cho các CTĐT IFRS tại các trường đại học 174 4.10 .783
  Cung cấp bản dịch chuẩn mực sang tiếng Việt 174 4.20 .898
  Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả

  Kết quả khảo sát cho thấy các giảng viên 5. Kết luận và hàm ý chính sách
  mong muốn các tổ chức bên ngoài sẽ đóng góp
  5.1. Kết luận
  và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo IFRS
  (mean > 4.0 ở tất cả các nội dung). Trong đó, Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy, giảng
  nhu cầu về CTĐT giảng viên được đánh giá viên và sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán
  cao nhất (mean = 4.25). Bên cạnh đó, các giảng trường Đại học Tài chính – Marketing chuẩn
  viên hi vọng các tổ chức học thuật, hiệp hội bị sẵn sàng cho quá trình tích hợp IFRS vào
  nghề nghiệp có thể hỗ trợ cung cấp nguồn tài CTĐT; đánh giá cao đối với các phương pháp
  liệu giảng dạy IFRS phiên bản tiếng Việt (mean sư phạm lấy người học làm trung tâm, phương
  = 4.22) và cung cấp bản dịch chuẩn mực (mean pháp tình huống và phương pháp khuôn mẫu lý
  = 4.20). thuyết, các khái niệm của IFRS trước khi vào

  39

 15. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  các nguyên tắc; các cấp lãnh đạo bộ môn và Tăng cường nhận thức về phương pháp
  khoa có sự chuẩn bị tốt cho việc đào tạo giảng giảng dạy hiện đại: khoa Kế toán – Kiểm toán
  viên giảng dạy IFRS; và sự hỗ trợ của các tổ trường Đại học Tài chính – Marketing có thể
  chức nghề nghiệp như ACCA, CPA, CIMA… tổ chức các lớp tập huấn để hướng dẫn giảng
  trong việc đào tạo giảng viên giảng dạy IFRS, viên nhanh chóng chuyển đổi từ phương pháp
  cung cấp tài liệu IFRS. giảng dạy kế toán dựa trên quy tắc như hiện nay
  sang phương pháp giảng dạy kế toán dựa trên
  5.2. Hàm ý chính sách
  nguyên tắc. Mời các chuyên gia đào tạo IFRS
  Với thực trạng công tác đào tạo kế toán, kiểm tập huấn cho giảng viên về đào tạo IFRS, hướng
  toán của khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại đến mô hình đào tạo kế toán gắn liền với IFRS
  học Tài chính – Marketing hiện nay, nhóm tác trong thời gian sắp tới.
  giả đề xuất một số giải pháp dựa trên cấu trúc Tăng cường nguồn lực hỗ trợ đổi mới: Nâng
  mô hình CIF để có thể thúc đẩy quá trình tích cao năng lực tiếng Anh của giảng viên và sinh
  hợp IFRS vào CTĐT chuyên ngành kế toán, viên, có thể xem xét phương án sử dụng tiếng
  kiểm toán như sau: Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính bởi phần
  lớn tài liệu IFRS sẵn có được biên soạn bằng
  Hoàn thiện hồ sơ thực hiện thay đổi: Khoa
  tiếng Anh, do đó có thể hiểu rõ được bản chất
  KTKT-UFM cần xây dựng kế hoạch chuẩn bị, dựa trên nguyên tắc của IFRS mà không bị phụ
  tăng cường tuyên truyền cho sinh viên về tính thuộc vào chất lượng bản dịch.
  cấp thiết và lợi ích mà IFRS mang lại cho cơ hội
  nghề nghiệp trong tương lai thông qua các hội Kết hợp hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài:
  thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt nhóm… xây khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Tài
  chính – Marketing cần có sự hợp tác chặt chẽ
  dựng CTĐT cần có sự tham chiếu, so sánh với
  với các tổ chức nghề nghiệp như ACCA, CPA,
  các trường đại học trong nước và trên thế giới,
  CIMA… và được sự tài trợ của các tổ chức
  và các tổ chức nghề nghiệp để tích hợp cao nhất
  nghề nghiệp trong việc đào tạo giảng viên giảng
  các nội dung của IFRS. dạy IFRS và nguồn tài liệu IFRS.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Albader, M. 2015. Transition to IFRS and its Implications for Accounting Education in Saudi Arabia, (May).
  Alqahtani S. 2010.The Relevance of IFRS for Saudi Arabia: Stakeholders Perspective. PhD Thesis, Stirling
  University, UK.
  Ball, DL & Cohen, DK. 2000. ‘Challenges of improving instruction: a view from the classroom’, in T
  Duggan and M Holmes (eds), Closing the gap. Council for Basic Education, Washington, DC, pp. 28-38
  Barnett, R & Coate, K. 2005. Engaging the curriculum in higher education, The Society for Research Into
  Higher Education, McGraw-Hill Education, Maidenhead, Berkshire, England
  Biggs, J. B. 2003. Teaching for Quality Learning at University. Society for Research into Higher Education
  & Open University Press.
  Biggs, J. B., & Biggs, J. B. 1989. Higher Education Research & Development Approaches to the Enhancement
  of Tertiary Teaching Approaches to the Enhancement of Tertiary Teaching, (March 2015), 37–41.
  Bui, B., & Porter, B. 2010. Accounting Education: An International The Expectation-Performance Gap
  in Accounting Education: An Exploratory Study The Expectation-Performance Gap in Accounting
  Education: An Exploratory Study, (March 2013), 37–41. https://doi.org/10.1080/09639280902875556
  Carr, S., & Mathews, M. R. 2004. Accounting curriculum change and iterative programme development :
  a case study Accounting curriculum change and iterative programme development: a case study, 9284
  (December). https://doi.org/10.1080/0963928042000310814

  40

 16. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing số 57, 06/2020

  Coetzee, S. A., & Schmulian, A. 2012. A Critical Analysis of the Pedagogical Approach Employed in an
  Introductory Course to IFRS, 27(1), 83–100. https://doi.org/10.2308/iace-10220
  Çürük.T, Doğan.Z. 2002. Muhasebe ders ve içeriklerinin verilme düzeyleri konusunda işletmelerin
  üniversitelerden taleplerinin tespitine ilişkin bir araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 17
  (1) (2002), pp. 107-126
  Feiter, L.D., Vonk, H., & Akker, J.V. 1995. Towards more effective science teacher development in Southern
  Africa.
  Fuller, A. 2007. Learning in Communities of Practice, Routledge, London.
  Hargreaves, D. H., & Hopkins, D. 1991. The Empowered School: The Management and Practice of Development
  Planning. London: Cassell Educational Limited. https://doi.org/10.1080/0924345930040305
  Hilton, S. R., & Johnstone, N. 2013. The IFRS transition and accounting education: A Canadian perspective
  post-transition. Issues in Accounting Education, 28(2), 253–261. https://doi.org/10.2308/iace-50366
  Hodgdon, C., Hughes, S. B., & Street, D. L. 2011. Framework-based Teaching of IFRS Judgements,
  (December 2014), 37–41. https://doi.org/10.1080/09639284.2011.589587
  Howieson, B. 2003. Accounting practice in the new millennium : is accounting education ready to meet the
  challenge? (Vol. 35). https://doi.org/10.1016/S0890-8389(03)00004-0
  IFRS. 2019. IFRS in your pocket 2019. Deloitte.
  Jackling, B., Lange, P. A. De, & Natoli, R. 2013. Transitioning to IFRS in Australian Classrooms: Impact
  on Teaching Approaches, 28(2), 263–275. https://doi.org/10.2308/iace-50358
  KPMG. 2011. KPMG-AAA 2011 Survey, viewed 12 March 2013, .
  Kutluk, F. A., Donmez, A., Utku, B. D., & Erdogan, M. 2012. Expectation of Accounting Professionals
  From Accounting Education: An Antalya Research. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 62,
  418–423. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.068
  Penuel, W. R., Fishman, B. J., Yamaguchi, R., & Gallagher, L. P. 2007. What Makes Professional Development
  Effective? Strategies That Foster Curriculum Implementation. American Educational Research Journal,
  44. https://doi.org/10.3102/0002831207308221
  Pintó, R., Couso, D., & Gutierrez, R. 2005. Using Research on Teachers ’ Transformations of Innovations to
  Inform Teacher Education. The Case of Energy Degradation. https://doi.org/10.1002/sce.20042
  Porter, AC, Garet, MS, Desimone, LM & Birman, BF. 2003. ‘Providing effective professional development:
  lessons from the Eisenhower Program’, Science Educator, vol. 12, no. 1, pp. 23-40
  Rebele, J. E. 2002. Accounting education’s uncertain environments : descriptions and implications for
  accounting programmes and accounting education research. Accounting Education, 11(October 2014),
  37–41. https://doi.org/10.1080/09639280210153245
  Rogan, J. M., & Grayson, D. J. 2003. Towards a theory of curriculum implementation with particular
  reference to science education in developing countries. International Journal of Science Education,
  25(10), 1171–1204.
  Singer, R. A. 2012. How to Integrate International. American Journal of Business Education, 5(3), 287–292.
  Smylie, M.A. 1997. From Bureaucratic Control to Building Human Capital : The Importance of Teacher Learning
  in Education Reform. Arts Education Policy Review, 99. https://doi.org/10.1080/10632919709600769
  Wolf, P & Hughes, JC. 2007. Curriculum development in higher education: faculty-driven processes and
  practices. Jossey-Bass Inc Pub, Wiley, United States
  Yildiz, F., Durak, G. 2011. In the area of accounting education in universities BSNL Activity Expectations
  of Small and Medium-sized Enterprises. 49: 37-47

  41

Download tài liệu Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing File Word, PDF về máy