[Download] Tải Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên – Tải về File Word, PDF

Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Nội dung Text: Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Download


Bài viết trên cơ sở khảo sát thực trạng việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn Hưng Yên hiện nay giúp cho việc đánh giá và tìm ra các nguyên nhân chưa triển khai áp dụng vấn đề này tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên dịa bàn tỉnh.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên File Word, PDF về máy

Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 1. ISSN 2354-0575

  THỰC TRẠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NHỎ VÀ VỪA
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

  Đào Thị Hương, Vũ Thị Phương Thảo, Đào Thị Thanh,
  Đỗ Thị Thảnh, Bùi Thị Minh
  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 07/11/2017
  Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 25/11/2017
  Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 05/121/2017

  Tóm tắt:
  Kế toán quản trị là công cụ hữu ích trong quản lý kinh tế của các doanh nghiệp nói chung và doanh
  nghiệp sản xuất nói riêng. Mặc dù vậy, hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và
  vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay mới chỉ tập trung vào mục đích lập báo cáo tài chính. Việc vận
  dụng kế toán quản trị để cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát và đưa ra các quyết
  định trong nội bộ doanh nghiệp còn rất hạn chế, không thể cung cấp các thông tin phù hợp kịp thời và tin
  cậy cho việc ra các quyết định.
  Trên cơ sở khảo sát thực trạng việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ
  và vừa trên địa bàn Hưng Yên hiện nay giúp cho việc đánh giá và tìm ra các nguyên nhân chưa triển khai
  áp dụng vấn đề này tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên dịa bàn tỉnh.
  Từ khóa: Kế toán quản trị, Doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa.

  1. Đặt vấn đề 2. Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
  Việc hội nhập thông qua các hiệp định Mục tiêu nghiên cứu: Thực trạng việc vận
  thương mại tự do thế hệ mới đem lại cho các doanh dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản
  nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất nhỏ và vừa tại Hưng Yên.
  (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng Đối tượng nghiên cứu: Thực tiễn về kế toán
  bên cạnh cơ hội cũng song hành nhiều thách thức. quản trị tại các DN sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn
  Thách thức cho các doanh nghiệp đặt ra là quy mô tỉnh Hưng Yên.
  sản xuất nhỏ, tiếp cận nguồn vốn khó khăn, sử dụng Phương pháp nghiên cứu:
  lao động trình độ thấp… đặc biệt là chưa quen vận Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ
  dụng các công cụ quản trị nói chung cũng như kế cấp: Để thu thập dữ liệu sơ cấp, đề tài đã sử dụng
  toán quản trị (KTQT) nói riêng nên các DNNVV 3 phương pháp đó là: Phiếu điều tra chuyên sâu,
  gặp nhiều bất lợi khi cạnh tranh với các công ty lớn, phỏng vấn chuyên gia, phương pháp tiếp xúc thực
  các tập đoàn nước ngoài. Một khi môi trường kinh tế và xem xét tài liệu của đơn vị khảo sát.
  doanh thay đổi theo xu hướng hội nhập toàn cầu, Phương pháp xử lý dữ liệu: nghiên cứu sử
  một thách thức lớn đặt ra cho các nhà quản trị là dụng các phương pháp kỹ thuật cụ thể như so sánh,
  phải vận dụng các công cụ kỹ thuật quản trị mới để đối chiếu, phân tích nội dung và các kỹ thuật của
  ứng phó, nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh thống kê dựa vào phần mềm xử lý văn bản Microsoft
  nghiệp mình. Và việc vận dụng KTQT sẽ tận dụng Office (Word và Excel).
  được các công cụ quản trị để giúp các nhà quản trị
  có được các thông tin kịp thời, thích hợp và hiệu
  quả nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định. 3. Khái quát về các doanh nghiệp sản xuất nhỏ
  Tuy nhiên, cho đến nay việc vận dụng KTQT và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  vào hoạt động quản trị trong các DNNVV trên địa 3.1. Đặc điểm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
  bàn tỉnh Hưng Yên vẫn còn nhiều vướng mắc, hệ Ở Việt Nam, theo nghị định số 56/2009/
  quả tất yếu là trong thực tế tỷ lệ vận dụng KTQT NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 30 tháng 6
  trong các DNNVV nói chung còn rất thấp, các công năm 2009, DNNVV được chia theo ngành bao gồm:
  cụ kỹ thuật KTQT được vận dụng hầu hết là công nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây
  cụ kỹ thuật truyền thống và hiệu quả đóng góp cho dựng; thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó, tiêu thức
  công tác quản trị chưa cao. chủ yếu để phân loại DNNVV ở Việt Nam là số lao
  động và số vốn. Với những doanh nghiệp sản xuất

  Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology 93

 2. ISSN 2354-0575

  nhỏ và vừa thì mức vốn quy định từ 20 đến dưới 100 Bảng 1. DN sản xuất quy mô nhỏ và vừa trong tổng
  tỷ và có từ 10 đến 200 lao động. Trên địa bàn tỉnh số DN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  Hưng Yên các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong Năm Tổng số doanh Trong đó
  các ngành nông công nghiệp, xây dựng, thương mại nghiệp trên địa Số DNSXNVV Chiếm tỷ
  và dịch vụ với những đặc điểm nổi bật như: bàn tỉnh HY trọng (%)
  Đa dạng về hình thức sở hữu: các doanh
  Năm 2875 1185 41,21%
  nghiệp nhỏ và vừa tồn tại và phát triển dưới nhiều
  2014
  hình thức khác nhau như: có vốn đầu tư nước ngoài,
  doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công Năm 2892 1219 42,15%
  2015
  ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã.
  Hạn chế về sản phẩm, dịch vụ và năng lực Năm 2915 1245 42,72%
  tài chính: các doanh nghiệp nhỏ và vừa có số lượng 2016
  sản phẩm và dịch vụ hạn chế, chủ yếu dựa vào lao Tỷ trọng bình quân – 42.03%
  động thủ công; các doanh nghiệp này thường kinh
  (Nguồn: Cục thống kê tỉnh)
  doanh các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với trình
  độ chuyên môn, kinh nghiệm của chủ doanh nghiệp Số doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa chiếm
  cũng như năng lực tài chính của doanh nghiệp. tỷ trọng 42,03% trên tổng số doanh nghiệp trên toàn
  Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa có toàn tỉnh. DN lớn chiếm tỷ trọng rất ít chỉ khoảng
  nguồn tài chính hạn hẹp: vốn kinh doanh của các 4,3% dao động trong các năm từ 2014 đến 2016 còn
  doanh nghiệp này chủ yếu là vốn chủ sở hữu của lại là các doanh nghiệp siêu nhỏ. Do đặc thù của các
  chủ doanh nghiệp, khả năng tiếp cận vốn của các tổ doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa là phụ
  chức tín dụng còn thấp. thuộc địa điểm sản xuất kinh doanh nên các doanh
  Năng động và linh hoạt cao: các doanh nghiệp này phân bổ khắp các địa bàn trong tỉnh.
  nghiệp nhỏ và vừa có tính năng động và linh hoạt Không chỉ tăng trưởng về số lượng, các
  cao: đầu tư ban đầu thấp, sử dụng ít lao động. Do doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa còn mở
  đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể dễ dàng rộng về lĩnh vực kinh doanh làm doanh thu của khối
  chuyển đổi kế hoạch sản xuất, cơ sở kinh doanh và các doanh nghiệp này tăng lên đáng kể. Theo số liệu
  hình thức doanh nghiệp. thống kê doanh thu của DN nhỏ và vừa năm 2014
  là 61.412.156 (triệu đồng), năm 2015 doanh thu
  Bộ máy quản lý thường nhỏ gọn, trình độ
  các doanh nghiệp này 66.161.991 (triệu đồng), năm
  tổ chức không cao: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2016 là 73.809.093 (triệu đồng). Qua 3 năm doanh
  được thành lập và hoạt động chủ yếu dựa trên năng
  thu của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng liên tục
  lực và kinh nghiệm của chủ doanh nghiệp nên bộ
  điều đó chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của
  máy tổ chức nhỏ gọn và nhanh chóng ra quyết định
  các doanh nghiệp này khá ổn định.
  quản lý.
  Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa
  Lao động trình độ thấp và sử dụng công
  bàn tỉnh hiện nay là phát triển kinh tế và phát triển
  nghệ cũ: Lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và
  xã hội.
  vừa có trình độ thấp và các doanh nghiệp thường sử
  dụng công nghệ cũ và lạc hậu trong quá trình sản Với vai trò phát triển kinh tế:
  xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ
  (DNSXVVN) là:
  Kênh huy động vốn trong dân cư: Với ưu
  3.2. Vai trò của doanh nghiệp sản xuất nhỏ và điểm tính chất nhỏ lẻ, dễ phân tán, dễ dàng đi sâu
  vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vào ngõ ngách của nền kinh tế, số vốn đầu tư ban
  Ngày nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh Hưng Yên đầu không nhiều, dễ dàng huy động vốn dựa trên
  đã có những bước chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng quan hệ họ hàng, bạn bè. Các doanh nghiệp sản xuất
  công nghiệp hóa hiện đại hóa. Sản xuất công nghiệp quy mô nhỏ và vừa là một phương tiện hiệu quả
  tăng trưởng nhanh, giá trị sản xuất tăng, hình thành trong việc huy động, sử dụng các khoản vay tiền
  một số ngành sản xuất có tính động lực phát triển nhàn rỗi trong dân cư và biến nó thành các khoản
  như điện tử, dệt may, cơ khí,… đó là những ngành vốn đầu tư mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư-người
  mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân sách của tỉnh. sở hữu vốn cũng như mang lại lợi ích cho xã hội.
  Theo số liệu của khảo sát năm 2016 trên địa Tạo ra chuỗi liên kết kinh tế: Nhờ đặc tính
  bàn tỉnh Hưng Yên số doanh nghiệp sản xuất nhỏ dễ hình thành, khởi sự của các doanh nghiệp nhỏ và
  và vừa chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng số các vừa, đặc tính sản xuất linh hoạt đã giúp các doanh
  doanh nghiệp. nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa cùng với các

  94 Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology

 3. ISSN 2354-0575

  doanh nghiệp lớn tạo ra các mối liên kết hiệu quả. 4. Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong
  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa
  trọng trong việc làm vệ tinh, phụ trợ cho các doanh bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay
  nghiệp lớn. Qua khảo sát cho thấy các doanh nghiệp sản
  Đóng góp vào ngân sách Nhà nước: Các xuất nhỏ và vừa tại Hưng yên được hình thành từ
  doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa đóng góp nhiều loại hình doanh nghiệp, chiếm đa phần là các
  đáng kể vào ngân sách Nhà nước. Điều này càng công ty TNHH, công ty cổ phần. Chế độ kế toán áp
  khẳng định sự đóng góp và vị thế của các doanh dụng theo QĐ 48/QĐ-BTC. Tại các doanh nghiệp
  nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa trong sự phát này có đến 75% các doanh nghiệp chưa thực hiện
  triển kinh tế chung của tỉnh Hưng Yên. kế toán quản trị. Một số doanh nghiệp khác đã xây
  dựng hệ thống kế toán quản trị nhưng chưa đầy đủ,
  Vai trò phát triển xã hội:
  chủ yếu là kế toán quản trị chi phí. Tổ chức bộ phận
  Các DN nhỏ và vừa còn có vai trò quan trọng kế toán quản trị chủ yếu thuộc bộ phận kế toán.
  trong phát triển xã hội, đặc biệt trong việc tạo công Nhiệm vụ của nhân viên làm công tác kế toán quản
  ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao trị, vừa làm công tác kế toán tài chính vừa lập các
  động, đặc biệt là các lao động phổ thông, lao động báo cáo kế toán quản trị chiếm 90%, và chỉ làm
  có trình độ thấp. Do tính chất phân bổ của DN sản công tác kế toán quản trị chiếm 10%. Nhân sự thực
  xuất nhỏ và vừa thường phân tán nên họ có thể đảm hiện kế toán quản trị không có chuyên môn về kế
  bảo cơ hội việc làm cho nhiều vùng trong tỉnh và toán quản trị chiếm 85%.
  đối tượng lao động có trình độ thấp. Do đó, có thể
  giải quyết nạn thất nghiệp và góp phần giảm số
  người di chuyển đến các thành phố để tìm việc làm.
  Bảng 2. Số lao động tại các doanh nghiệp SX nhỏ
  và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  Năm Số lao Số lao Tỷ trọng Tốc độ
  động ở động ở trên tổng tăng số
  tất cả các DNSX số lao lao động
  DN SX VVN động (%) ở DNSX
  2014 159.102 61.334 38,55% 100,00
  2015 179.318 69.240 38,61% 112,89
  2016 201.067 76.007 37,80% 109,77
  Bình – – 38,32% 107,55 Hình 1. Thực trạng áp dụng KTQT trong các doanh
  quân nghiệp SX nhỏ và vừa

  (Nguồn: Tổng cục thống kê) Đa số các doanh nghiệp sản xuất được khảo
  Số việc làm tạo ra bởi các doanh nghiệp sát có quy mô nhỏ và vừa tại Hưng Yên sử dụng
  sản xuất quy mô vừa và nhỏ đều tăng hơn 100% kết hợp chứng từ, tài khoản, sổ sách của kế toán tài
  hàng năm. Trong đó năm 2016 tỷ lệ này giảm so chính và kế toán quản trị chiếm 93%, còn lại 7% tổ
  với năm 2015 nhưng xét trên tổng thể vẫn đều tăng chức hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo
  trên 100%. Đây là bằng chứng chứng minh vai trò riêng cho kế toán quản trị.
  của các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trong Tình hình thực hiện chức năng hoạch định
  nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa phân bố Các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa tại
  rộng rãi từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi Hưng Yên được khảo sát thường lập dự toán ngân
  đến miền ngược, mặc dù số lao động làm việc trong sách hàng năm tĩnh, có rất ít doanh nghiệp khoảng
  một doanh nghiệp nhỏ và vừa không nhiều nhưng 8% lập dự toán linh hoạt. Dự toán liên quan đến bộ
  tính trên tổng số doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ phận nào thì bộ phận đó lập. Các DN chỉ lập các dự
  và vừa trên toàn tỉnh thì số việc làm mà các doanh toán tiêu thụ sản phẩm, dự toán sản xuất, dự toán
  nghiệp này tạo ra là rất lớn. chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí
  Qua đó có thể khẳng định rằng, các doanh nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung
  nghiệp sản xuất nhỏ và vừa đóng một vai trò lớn và dự toán tồn kho thành phẩm cuối kỳ, còn các dự
  trong việc phát triển kinh tế của tỉnh nên cần tập toán còn lại hầu như chưa lập
  trung tạo điều kiện để phát triển hình thức này, góp Việc lập dự toán tĩnh là dự toán thể hiện tổng
  phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. chi phí theo một mức độ hoạt động cụ thể. Như vậy

  Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology 95

 4. ISSN 2354-0575

  khi mức độ hoạt động thực tế khác biệt so với dự chưa hợp lý, không phù hợp với thực tế phát sinh
  toán, thì không thể so sánh để tìm ra chênh lệch. Do tại doanh nghiệp, khi phân bổ chi phí không có cơ
  đó, việc lập dự toán không có ý nghĩa. Dự toán này sở khoa học, dẫn đến việc tập hợp chi phí và tính
  không thể dùng để đo lường việc sử dụng chi phí ở giá thành sản phẩm hay đánh giá thành quả hoạt
  mọi mức độ hoạt động. Vì vậy, cần phải lập dự toán động của các bộ phận, trung tâm chưa chính xác.
  linh hoạt để so sánh đánh giá về chi phí. Các doanh nghiệp này chưa nhận diện được chi phí
  Tình hình thực hiện chức năng tổ chức ứng xử.
  điều hành Để kế toán chi phí sản xuất trong các doanh
  Theo khảo sát có 86% các doanh nghiệp sản nghiệp sản xuất nhỏ và vừa hoạt động có hiệu quả
  xuất nhỏ và vừa thực hiện kế toán chi phí sản xuất đúng vai trò chức năng của nó thì doanh nghiệp
  và tính giá thành sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí nên làm:
  thực tế, còn 14% dựa trên cơ sở chi phí định mức. – Kế toán trưởng cùng với ban giám đốc phải
  Các doanh nghiệp tính giá thành cuối tháng hoặc ước tính chi phí sản xuất chung hàng năm của công
  quý chiếm 90%, còn lại 10% có thể tính giá thành ty. Phân loại chi phí sản xuất chung ra thành chi phí
  bất kỳ thời điểm nào khi có yêu cầu. khả biến, bất biến và hỗn hợp.
  Nhìn chung, kế toán chi phí sản xuất và – Số liệu ước tính hàng năm này sẽ được sử
  tính giá thành dựa trên cơ sở chi phí thực tế, tức là dụng để lập dự toán mức chi phí sản xuất chung cho
  thông tin về giá thành chỉ có được sau khi kết thúc một đơn vị dựa trên các mức độ hoạt động sản xuất
  quá trình sản xuất. Như vậy, thông tin về giá thành khác nhau.
  không kịp thời, mất tác dụng quản trị, định hướng – Chọn tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất
  sản xuất. Đối với các doanh nghiệp kế toán chi phí chung hợp lý, các tiêu thức thường chọn là số lượng
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí sản phẩm sản xuất, hoặc số giờ lao động trực tiếp,
  định mức sẽ giúp các nhà quản trị tìm ra chênh lệch hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, hoặc chi phí
  giữa chi phí định mức và chi phí thực tế, để kiểm nhân công trực tiếp, hoặc số giờ máy hoạt động làm
  soát chi phí. căn cứ tính tỷ lệ chi phí (hoặc đơn giá phân bổ) cho
  một đơn vị hoạt động.
  Tình hình thực hiện chức năng kiểm soát
  – Tổ chức tính và hạch toán chi phí sản xuất
  Tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa
  và chi phí chênh lệch của chi phí sản xuất chung
  chưa thực hiện kế toán quản trị thì việc phân loại
  thực tế so với số dự toán đã phân bổ vào các tài
  chi phí theo công dụng hoặc theo nguồn gốc của chi
  khoản phù hợp.
  phí là chủ yếu. Rất ít doanh nghiệp phân loại chi phí
  theo cách ứng xử của chi phí thành định phí, biến Tình hình thực hiện chức năng ra quyết định
  phí và chi phí hỗn hợp. Các trung tâm trách nhiệm Các doanh nghiệp sản xuất được khảo sát
  (trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm đều lập báo cáo nội bộ tùy theo loại báo cáo và yêu
  lợi nhuận, trung tâm đầu tư) đã được hình thành cầu quản lý tại mỗi đơn vị. Nhưng chỉ có khoảng
  tại các doanh nghiệp để đánh giá trách nhiệm quản 30% các đơn vị lập báo cáo kết quả kinh doanh theo
  lý và thành quả hoạt động của từng bộ phận, từng số dư đảm phí. Việc định giá bán sản phẩm cũng
  trung tâm. Song không phải doanh nghiệp sản xuất chủ yếu theo phương pháp toàn bộ, phương pháp
  nhỏ và vừa nào cũng có đủ các trung tâm này. trực tiếp (Phương pháp số dư đảm phí) được rất ít
  Các doanh nghiệp được khảo sát thường lập DN quan tâm áp dụng. Như chúng ta đã biết định
  định mức chi phí sản xuất gồm các định mức về: giá bán sản phẩm là một trong những vấn đề quan
  chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trọng trong việc ra quyết định của nhà quản trị và
  trực tiếp đồng thời phân tích các biến động chi phí cũng hết sức nhạy cảm. Làm sao để xác định được
  nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp một mức giá bán hợp lý là vấn đề hết sức khó khăn.
  và chi phí sản xuất chung, sau đó quy trách nhiệm Việc các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa định
  cho bộ phận liên quan về chênh lệch giữa thực tế và giá bán theo phương pháp toàn bộ nên các định phí
  định mức. Khoảng 43% doanh nghiệp còn lại chưa và biến phí không chi tiết làm cho nhà quản trị khó
  lập định mức chi phí sản xuất và không có phân tích khăn trong việc ra quyết định.
  chi phí sản xuất. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tại các doanh
  Đối với công tác tập hợp chi phí và tính giá nghiệp chưa xây dựng mô hình kế toán quản trị
  thành hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và cũng có lập một số báo cáo và một số dự toán phục
  vừa tại Hưng Yên có bộ phận kế toán tài chính lập vụ yêu cầu quản lý tại doanh nghiệp. Các doanh
  một số báo cáo chủ yếu phục vụ cho việc tập hợp nghiệp này, kế toán tài chính thực hiện một số nội
  chi phí để tính giá thành. Tuy nhiên, các chi phí dung kế toán chi tiết để cung cấp thông tin phục vụ
  gián tiếp được doanh nghiệp tính toán và phân bổ cho nhà quản lý như: lập định mức tiêu hao nguyên

  96 Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology

 5. ISSN 2354-0575

  vật liệu, lập kế hoạch sản xuất, giá thành kế hoạch, sự mạo hiểm, … kiến thức về quản trị kinh doanh
  báo cáo sản xuất, báo cáo năng lực sản xuất và tiêu không cao. Vì thế, nhu cầu thông tin kế toán nhằm
  thụ sản phẩm… phục vụ việc ra quyết định của họ không nhiều.
  Ngại thay đổi: “Con người tạo ra thói quen”
  4. Đánh giá chung về thực trạng kế toán quản nhưng sau đó “thói quen tạo ra con người”, vì thế
  trị trong doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa tại phần lớn chúng ta đầu mắc phải thói “ngại thay
  Hưng Yên đổi” điều này cũng đúng với các nhà quản trị doanh
  Qua kết quả khảo sát, các doanh nghiệp sản nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa hiện nay. “Thay
  xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tuy đổi sẽ mang lại kết quả như thế nào?” là câu hỏi
  có nhận thức về tầm quan trọng của kế toán quản chưa có đáp án chắc chắn nhưng chi phí cho nó
  trị trong hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng đa người ta có thể chắc chắc tính được (như chi phí xây
  số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa chưa dựng phần mềm kế toán, chi phí nhân viên, chi phí
  xây dựng và áp dụng kế toán quản trị vào quản lý đào tạo, chi phí thuê tư vấn, chi phí đầu tư thiết bị
  điều hành doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này chủ làm việc,…). “Kế toán quản trị có thực sự cần thiết
  yếu thực hiện công tác kế toán tài chính, chưa quan khi hiện giờ công việc của doanh nghiệp vẫn tốt,
  tâm đúng mức đến kế toán quản trị. Vì vậy trong bộ doanh nghiệp vẫn đang kinh doanh có hiệu quả?”.
  máy kế toán chưa xây dựng được bộ phận kế toán Ngại thay đổi là một rào cản lớn cho việc phát triển
  quản trị. Các doanh nghiệp này có bộ phận kế toán kế toán quản trị ở các doanh nghiệp sản xuất quy
  kiêm nhiệm luôn các báo cáo chi tiết của một số đối mô nhỏ và vừa.
  tượng kế toán phục vụ cho công tác quản lý, như Tiết kiệm chi phí: thêm công việc sẽ phát
  các báo cáo về định mức nguyên vật liệu tiêu hao, sinh thêm chi phí đặc biệt khi đây là công việc đòi
  báo cáo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ… Mặc dù hỏi hàm lượng chất xám nhiều. Với quy mô nhỏ
  thấy được tính hữu ích của thông tin kế toán quản và vừa, các nhà quản trị quan niệm rằng hoạt động
  trị. Nhưng do thiếu nguồn nhân lực được đào tạo của doanh nghiệp khá đơn giản, các thông tin không
  có chuyên môn về kế toán quản trị, chi phí bỏ ra nhiều, dễ xử lý, do đó các nhà quản trị thường tự xử
  lớn để đào tạo nhân viên kế toán thực hiện kế toán lý, phân tích thông tin bằng các phương pháp đơn
  quản trị, hoặc phải tuyển nhân sự có chuyên môn giản, ước tính hoặc tận dụng kế toán tài chính với
  để thực hiện kế toán quản trị; đồng thời Thông tư mục đích tiết kiệm chi phí. Đây cũng là một nguyên
  53/TT- BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị nhân khá phổ biến làm hạn chế sự phát triển của kế
  trong doanh nghiệp chỉ dừng lại ở hướng dẫn chung toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất quy
  chung, chưa đi sâu chi tiết, chưa đưa ra mô hình cụ mô nhỏ và vừa.
  thể cho các loại hình doanh nghiệp nên việc áp dụng Nguyên nhân từ phía người làm kế toán
  còn nhiều hạn chế. Trình độ kế toán: Khoảng cách giữa lý thuyết
  Một số nguyên nhân dẫn đến việc chưa và thực tế kế toán quản trị ở các doanh nghiệp là
  triển khai áp dụng kế toán quản trị tại các doanh một hạn chế rất lớn cho việc phát triển kế toán quản
  nghiệp sản xuất nhỏ và vừa tại Hưng Yên trị ở các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa.
  Nguyên nhân từ phía nhà quản trị doanh Các cơ sở đào tạo thường cung cấp cho sinh viên,
  nghiệp học viên kiến thức nền tảng. Tuy nhiên, do đặc thù
  Chưa nhận thức được vai trò của kế toán của kế toán quản trị là mang tính cá biệt hóa cao, vì
  quản trị: Nhận thức là vấn đề nền tảng của hành thế khi triển khai kế toán quản trị vào doanh nghiệp
  động, xuất phát từ chưa nhận thức rõ được vai trò các kế toán viên thường khá lúng túng để triển khai
  của kế toán quản trị nên các nhà quản trị doanh cái kiến thức cơ sở được học thành các nội dung cụ
  nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa chưa có thái độ, thể gắn với đặc thù của doanh nghiệp. Bên cạnh đó,
  hành động rõ ràng về kế toán quản trị. số lượng kế toán viên ở các doanh nghiệp sản xuất
  Thói quen ra quyết định kinh tế mang tính quy mô nhỏ và vừa khá ít, trình độ bình quân không
  cảm tính là lý do quan trọng trong quan điểm của cao.Với đặc điểm về trình độ bình quân và đặc thù
  nhà quản trị về kế toán quản trị. Các doanh nghiệp của kế toán quản trị nên trình độ của kế toán viên
  sản xuất quy mô nhỏ và vừa phần lớn là các doanh ở các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và vừa
  nghiệp ngoài quốc doanh, hoạt động mang hơi chưa đáp ứng được công tác kế toán quản trị đặc
  hướng tư thương dưới dạng các công ty gia đình. biệt trong việc xây dựng mới hệ thống kế toán quản
  Các doanh nghiệp này được thành lập từ một cá trị mới, phù hợp và hữu ích.
  nhân hoặc một vài cá nhân góp vốn và tự quản lý Mức thù lao không hấp dẫn: Kế toán quản
  kinh doanh, phần lớn họ làm việc dựa trên kinh trị là công việc đòi hỏi hàm lượng chất xám nhiều
  nghiệm, trên các mối quan hệ cá nhân, sự kỳ vọng, nhưng mức thù lao không tương xứng làm cho các

  Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology 97

 6. ISSN 2354-0575

  kế toán viên không hào hứng với kế toán quản trị. Tóm lại, việc áp dụng KTQT trong các DN
  Mức thù lao cho kế toán quản trị chỉ ở mức 5- 7triệu sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có
  đồng/tháng, thông thường mức thù lao này không những bước tiếp cận để phù hợp với những thay đổi
  thường xuyên và chỉ được coi như khoản thù lao trả của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, hệ thống kế
  thêm cho kế toán khi công việc kế toán quản trị của toán tại các DN này mới chỉ đáp ứng được yêu cầu
  họ khá nặng nề. Thậm chí không có nhân viên toán của kế toán tài chính và hầu như không có vai trò gì
  riêng cho kế toán quản trị, còn nếu nhân viên kế trong việc cung cấp thông tin góp phần tăng cường
  toán thông thường (kế toán tài chính) thực hiện các công tác quản lý, phục vụ cho các nhà quản trị để
  công việc kế toán quản trị thì chỉ được đánh giá như ra các quyết định kinh doanh. Từ đó cần có những
  làm thêm công việc về chuyên môn mà không được giải pháp để tổ chức kế toán quản trị được vận dụng
  trả thêm thù lao, thêm tiền lương, vì thế, thực hiện vào các loại hình doanh nghiệp này giúp các doanh
  kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nghiệp nâng cao hiệu quả công tác quản lý sản xuất,
  quy mô nhỏ và vừa chưa phải là công việc hấp dẫn. kinh doanh.

  Tài liệu tham khảo

  [1]. Bộ tài chính, Thông tư 53/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị, NXB Tài chính.
  [2]. Bộ tài chính, Thông tư 133/2016/TT-BTC chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,
  2016, NXB Tài chính.
  [3]. Cục thống kê, Niên giám thống kê, 2016.
  [4]. Báo cáo, sổ sách của các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa như: Công Ty TNHH May Mặc Artif
  Việt Nam, Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Bao Bì, Công Ty TNHH Mg Plastics Việt
  Nam, Công Ty CP Nhựa Sơn Nam, Công Ty Cổ Phần May Hưng Phát T&m …

  CURRENT SITUATION OF APPLYING MANAGEMENT ACCOUNTING
  TO SMALL AND MEDIUM-SIZED MANUFACTURING COMPANIES
  IN HUNG YEN PROVINCE

  Abstract:
  Management accounting is a useful tool for management in enterprises, especially in manufacturing
  companies. However, accounting systems in small and medium-sized manufacturing enterprises in Hung Yen
  area are currently focused only on the purpose of financial reporting. The use of management accounting
  systems to provide information for planning, controlling and decision making within those enterprises are
  very limited and cannot provide timely information and reliability for making decisions.
  The examination of current status of applying management accounting system in small and medium-
  sized manufacturing companies in Hung Yen area provides a basis for assessing and exploring the reasons
  why management accounting is not effectively deployed in the region.
  Keywords: Management accounting, Small and medium enterprises.

  98 Khoa học & Công nghệ – Số 16/Tháng 12 – 2017 Journal of Science and Technology

Download tài liệu Thực trạng vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên File Word, PDF về máy