[Download] Tải Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa – Tải về File Word, PDF

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Download


Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu và đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, từ đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại bệnh viện này.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa File Word, PDF về máy

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
  1 1
  Nguyễn Thị Nhung , Nguyễn Thị Bình

  TÓM TẮT

  Kế toán quản trị là một bộ phận của công tác kế toán, là khâu quan trọng trong công
  tác quản lý kinh tế tài chính của một đơn vị. Đối với các bệnh viện công lập, kế toán quản
  trị là công cụ quản lý quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ các
  thông tin về hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện, giúp nhà quản trị xác định thế mạnh
  của mình và xây dựng chiến lược phát triển lâu dài. Tại Thanh Hóa nói chung và Bệnh viện
  Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói riêng hiện nay, tổ chức kế toán quản trị vẫn còn là một vấn đề
  tương đối mới mẻ và chưa được các nhà quản trị đơn vị quan tâm. Trong phạm vi bài viết
  này, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu và đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị tại
  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, từ đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế
  toán quản trị tại bệnh viện này.
  Từ khóa: Kế toán quản trị, tổ chức kế toán quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển năng động của các đơn vị thuộc
  mọi thành phần kinh tế trong cả nƣớc, các bệnh viện công – những đơn vị sự nghiệp y tế
  công lập, cũng ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lƣợng Bên cạnh những thuận lợi
  thì các bệnh viện công lập cũng gặp phải những khó khăn trong quá trình áp dụng cơ chế tự
  chủ theo chủ trƣơng của Nhà nƣớc Các bệnh viện công lập phải cân đối đƣợc nguồn thu và
  các khoản chi của mình để cân đối đƣợc nguồn lực với việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ mà
  bệnh viện cung cấp
  Nhƣng trên thực tế, vấn đề tổ chức kế toán quản trị tại các đơn vị sự nghiệp nói chung
  và bệnh viện công lập nói riêng vẫn chƣa đƣợc chú trọng, công tác kế toán chủ yếu cung cấp
  thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, về tổ chức kế toán quản trị dƣờng nhƣ chƣa
  đƣợc nghiên cứu và vận dụng nhiều, gây ra không ít khó khăn cho nhà quản lý trong việc lập
  kế hoạch, điều hành kiểm soát các hoạt động trong đơn vị Vì vậy, trong tƣơng lai gần, cần
  thiết phải tổ chức kế toán quản trị, sẽ giúp đơn vị cải thiện đƣợc hiệu quả hoạt động cũng nhƣ
  đánh giá đƣợc sự đóng góp của từng bộ phận theo mục tiêu chung mà tổ chức đã đề ra.
  Những năm vừa qua, ngành Y tế Thanh Hóa đã đạt đƣợc nhiều thành tích đáng ghi
  nhận, góp phần tích cực vào việc cải thiện sức khoẻ của nhân dân trong tỉnh, nhất là trong
  việc hoàn thiện hệ thống các cơ sở y tế và nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức
  khỏe nhân dân, từng bƣớc xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm y tế chất lƣợng cao của
  khu vực Bắc Trung Bộ Bên cạnh việc nâng cao chất lƣợng chuyên môn thì công tác kế toán
  đang đƣợc lãnh đạo các bệnh viện chú trọng Trong đó, kế toán quản trị (KTQT) trong các

  1
  Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức, nguyenthinhungkt@hdu.edu.vn

  67

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  bệnh viện công lập là công cụ khá mới mẻ, đây bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán nói
  chung, nhằm tiến hành thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế
  nhằm giúp cho nhà quản trị thực hiện các chức năng quản trị từ khâu Lập kế hoạch; Tổ chức
  thực hiện; Kiểm soát đánh giá hoạt động và ra quyết định trong các bệnh viện công lập

  2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Cơ sở lý thuyết
  Đơn vị sự nghiệp công lập là một tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phục vụ xã hội,
  không vì mục đích kiếm lời. Sản phẩm, dịch vụ do hoạt động sự nghiệp tạo ra chủ yếu là
  những giá trị về tri thức, văn hoá, phát minh, sức khoẻ, đạo đức, các giá trị về xã hội… Đại
  bộ phận các sản phẩm của đơn vị này là sản phẩm có tính phục vụ không chỉ bó h p trong
  một ngành hoặc một lĩnh vực mà những sản phẩm đó khi tiêu dùng thƣờng có tác dụng lan
  tỏa, trong đó các bệnh viện công là những đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
  Theo Vũ Thị Thanh Thuỷ (2017) việc nghiên cứu Tổ chức kế toán quản trị đƣợc xem
  xét từ quan điểm của hệ thống thông tin kế toán trong đơn vị Nghiên cứu các thông tin
  cung cấp cho việc ra quyết định nội bộ đơn vị cho phép làm rõ đƣợc chức năng, vai trò của
  tổ chức kế toán quản trị nhằm thể hiện bản chất của kế toán quản trị Theo Liên đoàn kế
  toán quốc tế IFCA định nghĩa “Kế toán quản trị đƣợc xem nhƣ là một quy trình định dạng,
  kiểm soát, đo lƣờng, tổng hợp, phân tích, trình bày, giải thích và truyền đạt thông tin tài
  chính, thông tin phi tài chính liên quan đến hoạt động của tổ chức cho những nhà quản trị
  thực hiện hoạch định, đánh giá, kiểm soát, điều hành hoạt động tổ chức nhằm đảm bảo sử
  dụng có trách nhiệm, hiệu quả nguồn lực kinh tế của tổ chức”
  Nhƣ vậy tổ chức kế toán quản trị là một bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ
  chức Các nhà quản trị dựa vào thông tin kế toán quản trị để hoạch định và kiểm soát hoạt
  động của tổ chức Thông tin kế toán quản trị có vai trò chủ đạo và chi phối toàn bộ hoạt
  động của tổ chức Đó là cơ sở để đƣa ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo
  sự tồn tại và phát triển bền vững của tổ chức trong nền kinh tế thị trƣờng Ra quyết định là
  chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các nhà quản trị
  Tổ chức kế toán quản trị trong các bệnh viện công lập là một bộ phận cấu thành trong
  hệ thống kế toán nhằm tiến hành thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về hoạt động
  kinh tế tài chính giúp cho nhà quản trị thực hiện chức năng quản trị từ khâu lập kế hoạch; tổ
  chức thực hiện; tiểm soát đánh giá hoạt động và ra quyết định trong các bệnh viện công lập
  Theo quan điểm của tác giả, tổ chức kế toán quản trị trong các bệnh viện công lập bao
  gồm các nội dung: Tổ chức bộ máy kế toán quản trị; tổ chức phân loại và nhận diện; tổ chức
  xây dựng định mức và dự toán; tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành; tổ chức lập báo
  cáo bộ phận và tổ chức phân tích thông tin cho việc ra quyết định
  2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
  Để có số liệu nghiên cứu tác giả tiến hành khảo sát các nhà quản lý và nhân viên kế
  toán, nhân viên làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá Cụ thể tác giả đã gửi phiếu
  khảo sát đến 200 cán bộ công nhân viên Số phiếu phát ra: 200, số phiếu thu về 200 Tỷ lệ
  phản hồi: Phiếu dành cho nhà quản lý: 48/50 (96%); Phiếu dành cho kế toán: 28/30
  (93,3%); Phiếu dành cho nhân viên làm việc tại các khoa, phòng ban: 115/120 (95,8%)

  68

 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  3.1. Thực trạng tổ chức mô hình bộ máy kế toán
  Kết quả khảo sát cho thấy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức mô hình bộ
  máy kế toán theo hình thức tập trung, chƣa tổ chức bộ máy kế toán quản trị riêng và đang
  kết hợp với kế toán tài chính để thực hiện công việc của kế toán quản trị. Theo mô hình này
  nhân viên kế toán trong đơn vị đảm nhận từng bộ phận, đồng thời thực hiện cả công việc kế
  toán tài chính và kế toán quản trị. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng theo chế độ kế toán
  tài chính; sổ kế toán của kế toán tài chính đƣợc ghi chép tổng hợp còn kế toán quản trị căn
  cứ vào nhu cầu thông tin quản trị cụ thể đối với từng hoạt động, từng chỉ tiêu mà mở sổ chi
  tiết theo hình thức sổ của kế toán tài chính và tự xây dựng; báo cáo kế toán đƣợc lập định kỳ
  theo kế toán tài chính nhƣng chi tiết hơn, có thể lập theo nhu cầu quản lý.
  3.2. Thực trạng phân loại chi phí
  Hiện nay tại bệnh viện đang phân loại theo các tiêu chí nhƣ: Theo quyền tự chủ,
  theo mục lục Ngân sách Nhà nƣớc (NSNN), phân loại theo nội dung chi và phân loại theo
  tính chất hoạt động. Tuy nhiên chƣa chú trọng đến các tiêu thức phân loại chi phí khác
  nhằm hƣớng đến mục đích sử dụng trong báo cáo quản trị
  Thứ nhất, phân loại chi phí theo quyền tự chủ thành chi hoạt động thƣờng xuyên và
  không thƣờng xuyên có nguồn gốc từ NSNN
  Thứ hai, theo nội dung chi thì chi phí đƣợc phân loại thành:
  Chi cho con ngƣời gồm tiền lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản đóng
  góp và phúc lợi tập thể
  Chi quản lý hành chính gồm chi dịch vụ công cộng, chi vật tƣ văn phòng, chi thông
  tin liên lạc, chi hội nghị tập huấn, chi công tác phí, chi phí thuê mƣớn và chi sửa chữa
  thƣờng xuyên tài sản cố định
  Chi nghiệp vụ chuyên môn gồm chi vật tƣ chuyên môn, chi in ấn, ấn chỉ chuyên
  môn, chi mua sắm vật tƣ thiết bị chuyên môn không phải là tài sản cố định
  Chi cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, tuyên truyền
  Thứ ba, theo tính chất hoạt động thì chi phí đƣợc phân loại thành:
  Chi hoạt động sự nghiệp: Là các khoản chi nhằm thực hiện hoạt động khám chữa
  bệnh theo hình thức thu một phần viện phí, thực hiện các nhiệm vụ Nhà nƣớc giao đột
  xuất (phòng chống dịch,…) với kinh phí đƣợc NSNN cấp hoặc có nguồn gốc từ NSNN.
  Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (hoạt động dịch vụ): Là các khoản chi nhằm
  thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu và các dịch vụ phụ trợ khác nhƣ tiền lƣơng, tiền
  công, phụ cấp, các khoản chi trực tiếp cho ngƣời bệnh (vật tƣ, thuốc, máu, dịch truyền…),
  chi hoạt động nhà thuốc, nhà xe, nhà ăn, chi vệ sinh điện nƣớc cho ngƣời nhà bệnh nhân…
  3.3. Thực trạng xây dựng định mức chi phí và dự toán
  Qua khảo sát cho thấy bệnh viện thực hiện xây dựng định mức chi phí chi tiết cho
  từng hoạt động nhƣ chi cho con ngƣời, chi cho các hoạt động chuyên môn: khám, chữa
  bệnh, giƣờng bệnh và đƣợc cụ thể hóa trong quy chế chi tiêu nội bộ Căn cứ để xây dựng
  định mức là tiêu chí kỹ thuật Giá thực tế, kinh nghiệm của nhà lãnh đạo và các văn bản
  quy định của Nhà nƣớc ban hành có liên quan

  69

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  Trên cơ sở định mức về lƣợng xác định định mức về tiền, các định mức chi đƣợc
  xác định cụ thể cho từng công việc, căn cứ vào nguồn tài chính, đặc điểm hoạt động và
  điều kiện quản lý tại bệnh viện để quyết định, thông thƣờng các định mức bao gồm:
  Thứ nhất, nhóm định mức chi thanh toán cá nhân
  Định mức tiền lƣơng và các khoản phụ cấp lƣơng đƣợc xây dựng trên cơ sở hệ số lƣơng
  (hệ số nghạch bậc, các khoản phụ cấp lƣơng), mức lƣơng tối thiểu do Nhà nƣớc quy định.
  Ngoài định mức tiền lƣơng và các khoản phụ cấp lƣơng, các bệnh viện còn xây
  dựng định mức thu nhập tăng thêm cho cá nhân gồm thu nhập tăng thêm có tính chất
  lƣơng và các khoản phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công chức quản lý các cấp.
  Thứ hai, nhóm định mức chi quản lý hành chính
  Định mức chi tiền tàu xe và hỗ trợ đi lại đối với cán bộ đƣợc cử đi công tác, đƣợc
  xây dựng chi tiết về tiền chi phƣơng tiện đi lại theo từng địa bàn, khu vực cụ thể theo từng
  chuyến công tác cho mỗi cán bộ.
  Định mức chi phụ cấp lƣu trú, định mức chi thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác
  đƣợc xây dựng chi tiết theo từng khu vực, địa bàn cho cả trƣờng hợp đi công tác theo
  đoàn và đi công tác đơn lẻ, xác định mức chi cho 1 ngƣời/ngày đêm dựa trên văn bản của
  Nhà nƣớc hiện hành.
  Định mức khoán chi công tác phí thƣờng xuyên, đƣợc áp dụng đối với cán bộ công
  chức thƣờng xuyên đi công tác lƣu động (văn thƣ, kế toán đi giao dịch với các cơ quan chức
  năng) Định mức chi cụ thể đƣợc xây dựng trên cơ sở tính chất công việc mà họ đảm nhận,
  xác định định mức chi cho 1 ngƣời/tháng Định mức chi hội nghị, hội thảo trong nƣớc, gồm
  tiền thuê hội trƣờng nếu phát sinh, tiền tài liệu, tiền bồi dƣỡng giảng viên, báo cáo viên, tiền
  nƣớc uống, tiền hỗ trợ ăn nghỉ, tiền làm thêm giờ, tiền trang trí,… theo theo quy định.
  Định mức hỗ trợ cƣớc phí điện thoại phục vụ công tác điều hành quản lý, đƣợc xây
  dựng chi tiết mức hỗ trợ đối với điện thoại cố định do bệnh viện trang bị và điện thoại di
  động do các nhân tự trang bị phù hợp với từng vị trí công tác từng phòng, từng khoa, từng
  ban, đơn vị trực thuộc, xác định định mức chi cho một đơn vị/cá nhân/tháng căn cứ vào
  nhiệm vụ đƣợc giao.
  Định mức khoán văn phòng phẩm, vật tƣ tiêu hao cho từng phòng, khoa chuyên
  môn theo tháng Định mức khoán xăng dầu, đƣợc xây dựng theo định mức lƣợng nhiên
  liệu tiêu hao phù hợp mức tiêu hao nhiên liệu đối với từng loại xe, đơn giá nhiên liệu
  đƣợc áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc.
  Thứ ba, nhóm định mức chi nghiệp vụ chuyên môn
  Chi vật tƣ chuyên môn: Chi mua sắm vật tƣ chuyên môn theo dự trù các khoa,
  phòng lập đảm bảo phục vụ bệnh nhân đầy đủ kịp thời Trƣờng hợp phát sinh đột xuất
  phải đƣợc thủ trƣởng đơn vị ký duyệt đồng ý cho mua sắm.
  Chi in ấn chỉ chuyên môn: Các khoa, phòng lập kế hoạch dự trù, Phòng kế hoạch
  tổng hợp duyệt maket, số lƣợng chủng loại. Phòng Hành chính quản trị có trách nhiệm tập
  hợp trình Thủ trƣởng đơn vị phê duyệt.
  Chi mua sắm vật tƣ thiết bị chuyên môn không phải là tài sản cố định: Các khoa,
  phòng có nhu cầu phải lập dự trù về chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật gửi Phòng
  Vật tƣ thiết bị y tế tập hợp trình Thủ trƣởng đơn vị phê duyệt.

  70

 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  Chi cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, tuyên truyền: Hàng
  năm để duy trì hoạt động chỉ đạo tuyến cũng nhƣ công tác tuyên truyền giáo dục đào tạo,
  căn cứ vào thực tế hoạt động của bệnh viện trong năm các bệnh viện sẽ trích từ 1 – 4% tổng
  số kinh phí đƣợc sử dụng để chi cho các nội dung trên.
  Thứ tư, nhóm định mức về trích lập và sử dụng các quỹ
  Quỹ phát triển sự nghiệp với mức trích lập là 25% trên tổng chênh lệch thu lớn hơn
  chi Quỹ phát triển sự nghiệp dùng để đầu tƣ, phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp
  Quỹ khen thƣởng và quỹ phúc lợi: Giám đốc bệnh viện sẽ quyết định mức trích lập
  02 quỹ tối đa không vƣợt quá 03 tháng tiền lƣơng, tiền công và thu nhập tăng thêm bình
  quân thực hiện trong năm
  Thứ năm, định mức chi cho các hoạt động khác về dự toán chi phí
  Định mức chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức
  chính trị – xã hội, xác định định mức chi theo năm cho mỗi tổ chức
  Định mức chi cho hoạt động tuyên truyền, đƣợc xác định cho từng buổi, từng nội
  dung tuyên truyền
  Định mức chi cho các hoạt động dịch vụ khác (Khám chữa bệnh theo yêu cầu,
  phòng/giƣờng, xét nghiệm, hợp đồng khám chữa bệnh, trông giữ xe, dịch vụ ăn uống,..),
  định mức chi theo quy định của Giám đốc bệnh viện.
  Định mức chi tiếp khách nƣớc ngoài, trong nƣớc.
  Nhìn chung bệnh viện đã xây dựng chi tiêu nội bộ tƣơng đối đầy đủ và rõ ràng, phần
  lớn việc xây dựng chi tiêu nội bộ điều căn cứ vào các quy định của các văn bản pháp luật
  Về tổ chức xây dựng dự toán: Do đặc thù của đơn vị sự nghiệp y tế công lập là các
  khoản chi hoạt động đều phải xây dựng dự toán và thực hiện theo dự toán để xác định
  kinh phí, chi phí quản lý chung đƣợc tính chủ yếu dựa vào kinh nghiệm Bệnh viện đã tiến
  hành lập dự toán chi, dự toán thu, dự toán kết quả và dự toán phân phối lợi nhuận Chƣa
  xây dựng đƣợc dự toán về số lƣợng bệnh nhân khám và điều trị theo từng nhóm bệnh vì
  đây là cơ sở để lập các dự toán khác
  Bảng 1. Dự toán nguồn thu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2019
  Đơn vị tính: triệu đồng
  Dự toán
  Nội dung
  Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
  1 Số thu NSNN cấp 34.500 30.417 30.015
  2 Thu viện phí 220.117 245.170 265.018
  3 Thu từ hoạt động SXKD dịch vụ 58.178 68.195 82.150
  4 Thu từ hoạt động khác (gồm thanh lý tài
  552.518 532.118 528.157
  sản cố định và XDCB)
  Tổng nguồn thu 857.313 875.900 905.340
  Nguồn: Báo cáo kế hoạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

  71

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  Dự toán Nguồn thu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2019 có
  sự thay đổi đáng kể: Số thu ngân sách nhà nƣớc cấp có xu hƣớng giảm đi, năm 2017 dự
  toán nguồn thu NSNN là 34.500 triệu đồng, năm 2018 dự toán nguồn thu giảm xuống
  30.417 triệu đồng với mức giảm 4.387 triệu đồng tƣơng ứng với tốc độ giảm 12,84% Đến
  năm 2019 dự toán nguồn thu từ NSNN giảm còn 30.015 triệu đồng Điều này là phù hợp
  với xu hƣớng tự chủ tài chính của bệnh viện Trong khi đó số thu từ thu viện phí, thu từ
  hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và thu từ hoạt động khác có xu hƣớng tăng lên
  đáng kể Trong đó nguồn thu từ viện phí và hoạt động khác chiếm tỷ trong cao nhất trong
  tổng nguồn thu của bệnh viện.
  Bảng 2. Dự toán chi thƣờng xuyên của bệnh viện giai đoạn 2017 – 2019
  Đơn vị tính: Triệu đồng
  Dự toán
  Nội dung Năm Năm Năm
  2017 2018 2019
  Chi cho con ngƣời 68.866 78.180 80.156
  Chi chuyên môn nghiệp vụ và mua sắm sửa chữa TSCĐ 578.178 528.189 525.289
  Chi quản lý hành chính và chi khác 169.728 220.185 255.175
  Tổng chi 816.772 826.554 860.620
  Nguồn: Báo cáo kế hoạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
  Tƣơng ứng với dự toán các nguồn kinh phí và dự toán nguồn thu, các khoản chi
  đƣợc phân chia cho các nhóm chi. Dự toán các khoản chi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2019 có xu hƣớng tăng từ năm 2017 tổng dự toán chi thƣờng
  xuyên của bệnh viện là 816.772 triệu đồng, năm 2018 là 826 554 triệu đồng; năm 2019 là
  860.620 triệu đồng Trong khi chi cho con ngƣời tăng lên từ năm 2017 chi thanh toán cá
  nhân chiếm 8,48% trong tổng chi thì năm 2019 chi cho con ngƣời chiếm 10,21%. Dự toán
  các khoản chi chuyên môn nghiệp vụ và mua sắm sửa chữa TSCĐ có xu hƣớng giảm do
  bệnh viện tăng cƣờng kiểm soát nhằm tiết kiệm chi. Các khoản chi quản lý hành chính và
  chi khác có xu hƣớng tăng lên trong tổng cơ cấu chi.
  Quy trình lập dự toán tại bệnh viện đƣợc khảo sát đều chia làm 2 bƣớc là xây dựng
  dự toán về lƣợng sau đó xây dựng các dự toán về ngân sách. Việc xây dựng dự toán về
  lƣợng đƣợc thực hiện ở các đơn vị chức năng nhƣ phòng tổ chức cán bộ, phòng quản trị
  vật tƣ y tế, các khoa… với các dự toán đƣợc xác định bao gồm: Dự án khoa học công
  nghệ, tuyển dụng cán bộ viên chức, các hợp đồng, các chính sách tiền lƣơng, tiền công, kế
  hoạch đầu tƣ xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, vật tƣ tiêu hao, văn phòng phẩm,…
  Nhân sự ở các đơn vị chức năng xây dựng dự toán lƣợng không phải là nhân sự chuyên
  trách mà là kiêm nhiệm, phần lớn do các trƣởng đơn vị chức năng tổ chức chỉ đạo, xây
  dựng các kế hoạch. Dự toán ngân sách đƣợc xây dựng trên cơ sở các dự toán lƣợng do các

  72

 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  bộ phận chức năng chuyển đến. Kế hoạch ngân sách tổng quát đƣợc xây dựng trên cơ sở
  cân đối tổng nguồn thu, chi để phân bổ cho từng nhiệm vụ.
  3.4. Thực trạng phƣơng pháp xác định chi phí và tính giá thành
  Theo kết quả khảo sát tại bệnh viện sử dụng phƣơng pháp xác định chi phí theo quá
  trình, theo bệnh nhân
  Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, hiện nay các Bệnh viện
  thực hiện theo thông tƣ liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29-10-2015 “Quy
  định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng
  hạng trên toàn quốc”
  Theo đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh đƣợc xác định:
  Giá dịch vụ khám chữa bệnh = Chi phí trực tiếp + Chi phí chung
  Chi phí trực tiếp: Chi phí về thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tƣ tiêu hao, vật tƣ thay
  thế; Chi phí về điện, nƣớc, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trƣờng; Chi phí duy tu,
  bảo dƣỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ; Chi phí phụ cấp thƣờng trực, phụ cấp
  phẫu thuật, thủ thuật; Chi phí tiền lƣơng và các khoản phụ cấp.
  Chi phí chung (gƣờng bệnh, thủ thuật, phẫu thuật, ) đƣợc xác định trên cơ sở
  định mức. Các thông tin về tình trạng sức khỏe, vật tƣ y tế tiêu hao,… của bệnh nhân
  đƣợc cập nhật hàng ngày trên Hồ sơ bệnh án. Kết thúc đợt điều trị, tất cả các thông tin
  liên quan chi phí khám chữa bệnh của từng bệnh nhân đƣợc bộ phận kế hoạch tổng hợp
  chuyển cho phòng Kế toán.
  Trên cơ sở đó kế toán viện phí tính toán, xác định các khoản mà bệnh nhân phải
  thanh toán, làm thủ tục thanh toán với bệnh nhân Đối với các chi phí liên quan trực tiếp
  đến dịch vụ đƣợc kế toán trực tiếp cho hoạt động này Đối với những dịch vụ trực tiếp
  chỉ định bác sỹ, tiền công đƣợc kế toán trực tiếp cho từng dịch vụ đó theo bệnh nhân.
  Chi phí thuốc tiêu hao cho từng bệnh nhân là chi phí trực tiếp, đƣợc theo dõi chi tiết
  theo từng bệnh nhân. Phần lớn các yếu tố chi phí còn lại tiêu hao để thực hiện dịch vụ là
  chi phí gián tiếp đối với từng bệnh nhân, khó có thể xác định theo từng đối tƣợng bệnh
  nhân hay căn bệnh, ca bệnh.
  Chính vì vậy, đối tƣợng tập hợp các chi phí này của dịch vụ thƣờng là toàn bộ
  quá trình thực hiện dịch vụ và đƣợc chi tiết theo nội dung chi và mục đích chi Đối với
  các chi phí liên quan đồng thời hoạt động khám chữa bệnh theo yêu cầu và hoạt động
  sự nghiệp, tùy từng yếu tố chi phí mà kế toán cũng có sự khác nhau. Kế toán tập hợp
  chi phí, tính giá thành dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu theo khoản mục chi phí
  chƣa đƣợc thực hiện, khó có thể đánh giá đúng hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh
  theo yêu cầu.
  3.5. Thực trạng tổ chức phân tích thông tin
  Hiện nay các bộ phận (Các khoa và các trung tâm, phòng ban) thƣờng sử dụng các
  chỉ tiêu đo lƣờng chi phí theo dự toán và chi phí thực tế phát sinh, chỉ tiêu các khoản thu
  theo dự toán và các khoản thu thực tế phát sinh… để đánh giá hiệu quả bộ phận mình
  đảm nhận.

  73

 8. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  Bảng 3. Bảng kiểm tra việc thực hiện dự toán thu giai đoạn 2017 – 2019
  ĐVT: Triệu đồng
  So sánh kế hoạch và thực hiện
  Nội dung Năm 2017 So sánh Năm 2018 So sánh Năm 2019 So sánh
  Kế hoạch Thực hiện +/- % Kế hoạch Thực hiện +/- % Kế hoạch Thực hiện +/- %
  Tổng thu 857.313 885.432 28.119 3,28 875.900 898.211 22.311 2,55 905.340 916.472 11.132 1,23
  1 Số thu NSNN cấp 34.500 34.172 -328 -0,95 30.417 29.785 -632 -2,08 30.015 27.852 -2.163 -7,21
  2 Thu viện phí, BHYT 220.117 224.641 4.524 2,06 245.170 257.093 11.923 4,86 265.018 276.136 11.118 4,20
  3 Thu từ hoạt động sản
  58.178 60.311 2.133 3,67 68.195 71.037 2.842 4,17 82.150 80.316 -1.834 -2,23
  xuất kinh doanh dịch vụ
  4 Thu từ hoạt động khác
  552.518 566.307 13.789 2,50 532.118 540.296 8.178 1,54 528.157 532.168 4.011 0,76
  (thanh lý TSCĐ và XDCB)
  Nguồn: Báo cáo kế hoạch hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
  Bảng 4. Bảng kiểm tra việc thực hiện dự toán chi giai đoạn 2017 – 2019
  ĐVT: Triệu đồng
  So sánh kế hoạch và thực hiện
  Năm 2017 So sánh Năm 2018 So sánh Năm 2019 So sánh
  Dự toán các khoản chi
  Kế hoạch Thực hiện +/- % Kế hoạch Thực hiện +/- % Kế hoạch Thực hiện +/- %
  Chi cho con ngƣời 68.866 71.136 2.270 3,30 78.180 79.380 1.200 1,53 80.156 81.866 1.710 2,13
  Chi chuyên môn nghiệp vụ
  578.178 587.076 8.898 1,54 528.189 539.873 11.684 2,21 525.289 530.178 4.889 0,93
  và mua sắm sửa chữa TSCĐ
  Chi quản lý hành chính
  169.728 180.521 10.793 6,36 220.185 222.931 2.746 1,25 255.175 259.728 4.553 1,78
  và chi khác
  Cộng 816.772 838.733 21.961 2,69 826.554 842.184 15.630 1,89 860.620 871.772 11.152 1,30
  Nguồn: Báo cáo kế hoạch hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

  74

 9. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  Việc phân tích thông tin tại bệnh viện chủ yếu mới dừng lại ở kỹ thuật so sánh
  số liệu báo cáo so với số liệu dự toán mà chƣa sử dụng các kỹ thuật phân tích sâu hơn
  để tìm ra các nguyên nhân thực sự của sự biến động các nguồn kinh phí là phụ thuộc
  vào số lƣợng hoạt động định mức, phụ thuộc vào công việc hay phụ thuộc vào định
  mức chi phí
  Thực tế khảo sát cũng cho thấy tại Bệnh viện chƣa xây dựng đƣợc các hệ thống
  báo cáo kế toán quản trị nhằm kiểm soát các khoản chi một cách chi tiết, từ đó để có
  những đánh giá về sự biến động chi phí, đồng thời qua đây giúp việc dự toán trong hoạt
  động chính xác, có cơ sở và khoa học hơn Chƣa có sự phối hợp cộng tác tốt giữa các
  khoa phòng với phòng Tài chính, điều này đã ảnh hƣởng đến việc đƣa ra các quyết định
  ngắn hạn cũng nhƣ là dài hạn

  4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI
  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
  Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện
  Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức
  kế toán quản trị tại bệnh viện cụ thể nhƣ sau:
  4.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán quản trị
  Để kế toán quản trị trong bệnh viện phát huy hiệu quả tối đa, nhà quản trị phải
  lựa chọn bộ máy tổ chức kế toán quản trị phù hợp với đặc điểm hoạt động, và mức độ
  phân cấp quản lý tài chính của từng đơn vị. Việc xây dựng bộ máy kế toán quản trị
  hiện đại, khoa học, hợp lý có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bộ máy kế toán phải gọn nh ,
  khoa học, hợp lý và hiệu quả cao trong việc cung cấp thông tin cho bộ máy lãnh đạo
  của đơn vị. Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa có thể lựa chọn một trong 3 mô hình tổ
  chức bộ máy kế toán quản trị Tuy nhiên theo quan điểm của nhóm tác giả, bệnh viện
  nên vận dụng mô hình Tổ chức kế toán quản trị và kế toán tài chính hỗn hợp. Trong
  điều kiện hiện nay, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đƣợc ban hành chủ yếu phục
  vụ cho kế toán tài chính, vì vậy việc tổ chức bộ máy kế toán quản trị theo mô hình kết
  hợp giữa kế toán quản trị kế toán quản trị và kế toán tài chính hiện nay tại đơn vị cũng
  phù hợp nhƣng cần phải hoàn thiện hơn Cụ thể Phòng kế toán trong bệnh viện nên
  đƣợc chia thành 2 bộ phận: Bộ phận kế toán tài chính và Bộ phận kế toán quản trị. Tại
  bộ phận kế toán tài chính có nhiệm vụ thu thập thông tin để lập Báo cáo tài chính, Báo
  cáo quyết toán, cung cấp thông tin cho các đối tƣợng bên ngoài doanh nghiệp. Những
  thông tin chi tiết trƣớc đây có liên quan đến nội dung kế toán quản trị sẽ đƣợc chuyển
  sang bộ phận kế toán quản trị để xử lý. Bộ phận kế toán quản trị có nhiệm vụ tổ chức
  và thực hiện các công việc của kế toán quản trị nhƣ: Lập dự toán, xây dựng định mức,
  phân tích thông tin… thu thâp, xử lý và cung cấp thông tin kế toán quản trị trực tiếp cho
  ban lãnh đạo bệnh viện trong việc phân tích tình hình và ra quyết định.

  75

 10. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  Sơ đồ 1. Mô hình Tổ chức bộ máy kế toán quản trị tại bệnh viện

  Phòng Kế toán

  Bộ phận Kế toán tài chính Bộ phận Kế toán quản trị

  Bộ phận sổ Bộ phận định Bộ phận thu Bộ phận tƣ vấn
  sách, báo cáo mức, dự toán thập, phân tích ra quyết định

  Nguồn: Tác giả tổng hợp và phân tích
  Bảng 5. Bảng phân công công việc tại phòng kế toán bệnh viện

  Bảng phân công công việc
  Bộ phận Công việc hiện tại Công việc cụ thể
  Kế toán Nhiệm vụ thu thập 1 Kế toán vốn bằng tiên, Kế toán vật tƣ, CCDC,
  tài chính thông tin để lập BCTC, TSCĐ: Theo dõi tình hình tăng giảm vốn bằng tiền,
  cung cấp thông tin cho vật tƣ, CCDC, TSCĐ Theo dõi tình hình nhập xuất
  các đối tƣợng bên tồn vật tƣ
  ngoài bệnh viện 2 Kế toán công nợ: Theo dõi tình hình công nợ phải
  Những nội dung thuộc thu (thu viện phí), phải trả, các khoản nợ vay
  về chi tiết trƣớc đây có 3 Kế toán giá thành sản phẩm và lợi nhuận: Theo
  liên quan đến nội dung dõi các chi phí phát sinh và tập hợp để tính giá thành
  kế toán quản trị sẽ cho từng dịch vụ khám chữa bệnh, kế toán các
  chuyển đến bộ phận kế khoản thu nhập từ đó xác định chênh lệch thặng dƣ
  toán quản trị làm cơ sở Kế toán tổng hợp lập Báo cáo tài chính
  Kế toán Có nhiệm vụ tổ chức và 1. Bộ phận định mức, dự toán: Lập các dự toán về số
  quản trị thực hiện các công việc lƣợng bệnh nhân khám và điều trị theo từng chuyên
  của KTQT nhƣ: Thu bệnh; Lập Dự toán chi nghiệp vụ chuyên môn, Lập
  thập, xử lý và cung cấp Dự toán chi quản lý hành chính, Lập dự toán chi
  thông tin KTQT trực khác…, dự toán về các khoản thu, dự toán kết quả…
  tiếp cho nhà quản trị dựa trên cơ sở định mức theo quy định của pháp luật
  (Ban giám đốc) trong 2 Bộ phận thu thập phân tích (Trung tâm chi phí và
  việc phân tích tình hình Trung tâm doanh thu)
  ra quyết định + Phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán, tìm
  ra các nguyên nhân gây ra chênh lệch về các chỉ tiêu
  các khoản thu, các khoản chi…
  + Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lƣợng –
  lợi nhuận nhằm cung cấp thông tin cho Ban giám
  đốc để ra các quyết định hợp lý

  76

 11. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  3 Bộ phận tƣ vấn ra quyết định tại các trung tâm
  trách nhiệm
  + Kế toán quản trị chi phí ở các trung tâm chi phí:
  Tại các khoa, phòng ban, trung tâm chức năng của
  các bộ phận tại các trung tâm chi phí này là thu thập,
  xử lý thông tin chi phí ban đầu, lập báo cáo gửi về
  phòng kế toán quản trị, và lập các báo cáo kế toán
  quản trị cung cấp thông tin về chi phí cho các nhà
  quản trị của Trung tâm chi phí và Trung tâm đầu tƣ
  + Kế toán quản trị doanh thu ở các trung tâm doanh
  thu: Cũng tại các khoa, phòng ban, trung tâm thì
  trung tâm doanh thu có chức năng thu thập, xử lý
  thông tin doanh thu, lập báo cáo gửi về phòng kế
  toán quản trị và lập các báo cáo kế toán quản trị
  cung cấp thông tin về doanh thu cho nhà quản trị ở
  Trung tâm lợi nhuận
  Nguồn: Tác giả tổng hợp và phân tích
  4.2. Hoàn thiện tổ chức phân loại chi phí
  Vận dụng các kỹ thuật phân tích chi phí trong kế toán quản trị thì cần phải phân tích
  chi phí hoạt động của các bệnh viện theo 2 tiêu thức là mức độ hoạt động và mối quan hệ
  của chi phí với đối tƣợng hoạt động Phân loại chi phí theo mối quan hệ của chi phí với
  mức độ hoạt động để phục vụ cho việc phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lƣợng
  công việc và kết quả thu đƣợc (chênh lệch thu chi) nhằm phục vụ cho các quyết định về
  xác định quy mô giƣờng bệnh cần thiết, tính giá thành dịch vụ khám chữa bệnh theo biến
  phí Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tƣợng chịu phí là cơ sở để xác định chi phí
  và đặc biệt rất hữu ích trong việc vận dụng mô hình kế toán chi phí trong các bệnh viện
  công lập Để sử dụng thông tin chi phí theo mức độ hoạt động thì chi phí hỗn hợp phải
  đƣợc tách riêng thành biến phí và định phí
  4.3. Hoàn thiện xây dựng dự toán
  Trong cơ chế hiện nay, các bệnh viện đƣợc quyền tự chủ tài chính, các nhà quản trị
  tài chính bệnh viện có khả năng tự quyết định những vấn đề cơ bản của bệnh viện Việc lập
  dự toán đƣợc sử dụng để kiểm tra, điều hành hoạt động của bệnh viện, tìm kiếm khả năng
  khai thác thu để thỏa mãn chi tiêu và có tích lũy, đƣợc thực hiện bởi chính đơn vị Do đó,
  các bệnh viện cần phải lập dự toán số lƣợng bệnh nhân khám và điều trị theo từng nhóm
  bệnh Đây là bƣớc đầu tiên của toàn bộ quy trình lập dự toán hoạt động tài chính của bệnh
  viện, là cơ sở để lập dự toán thu khám chữa bệnh và các khoản chi phí cho hoạt động khám
  chữa bệnh; Lập dự toán chi cho con ngƣời; Dự toán các khoản chi phí liên quan đến nghiệp
  vụ chuyên môn; Dự toán chi quản lý hành chính và Dự toán chi khác nhƣ: chi cho hoạt
  động đào tạo và nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, căn cứ vào dự kiến phân bổ kinh phí
  đầu năm và các quy định của Nhà nƣớc, các bộ phận sẽ lập dự toán cụ thể cho từng hoạt

  77

 12. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  động sau đó Giám đốc bệnh viện sẽ duyệt dự toán cho các bộ phận Sau khi đã lập các loại
  dự toán trên, bệnh viện sẽ tiến hành lập dự toán Thu – Chi ngân sách tổng hợp bằng tiền.
  4.4. Hoàn thiện phƣơng pháp tập hợp chi phí và tính giá thành
  Qua nghiên cứu cho thấy: Sự gia tăng về chi phí điều trị cho bệnh nhân càng cao thì
  khả năng vận dụng hệ thống kế toán quản trị theo quy định của Nhà nƣớc có sự cải tiến
  càng cao Tại bệnh viện hiện nay phát sinh nhiều loại chi phí trong đó chi phí gián tiếp
  chiếm tỷ trọng lớn hơn chi phí trực tiếp, do đó đơn vị cần lựa chọn tiêu thức phân bổ chi
  phí gián tiếp cho phù hợp Hiện tại bệnh viện chủ yếu phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu
  của từng bộ phận (doanh thu của dịch vụ khám chữa bệnh tính theo số lƣợng dịch vụ làm
  trong tháng) tác giả đề xuất các bệnh viện nên vận dụng hệ thống tính toán chi phí dựa
  trên hoạt động (ABC), đây sẽ là một giải pháp trong trƣờng hợp bệnh viện đang phải chịu
  áp lực tính toán chi phí hiệu quả hơn trong cơ chế tự chủ tài chính và sự cạnh tranh về
  chất lƣợng dịch vụ khám chữa bệnh hiện nay Hơn nữa theo Bộ Y tế các bệnh viện sẽ dần
  chuyển sang tự chủ hoàn toàn và hoạt động theo mô hình giống nhƣ doanh nghiệp Tuy
  nhiên trƣớc khi vận dụng phƣơng pháp ABC, bệnh viện cần xem xét lợi ích của các bác sĩ
  (là đối tƣợng quan trọng nhất trong bệnh viện, là ngƣời trực tiếp tạo ra doanh thu) và sự
  ủng hộ của họ đối với hệ thống chi phí mới Trong hệ thống kế toán này, chi phí đƣợc
  cộng dồn cho các hoạt động tiêu hao nguồn lực và áp dụng cho các sản phẩm là bệnh
  nhân, dựa trên hoạt động đƣợc yêu cầu trong quá trình sản xuất đó là điều trị
  4.5. Hoàn thiện tổ chức xây dựng các trung tâm trách nhiệm và tổ chức lập các
  báo cáo bộ phận
  Với tình hình thực tế tại đơn vị báo cáo nội bộ còn chƣa đƣợc chú trọng nhiều, chƣa
  cung cấp đƣợc thông tin hữu ích về hiệu quả quản lý của từng bộ phận, từng khoa cũng
  nhƣ toàn bệnh viện.
  Đặc biệt bệnh viện đang trên tiến trình thực hiện Nghị đinh 16/NĐ/CP giao quyền
  tự chủ cho đơn vị thì việc đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận là rất cần thiết để
  từ đó có chế độ đãi ngộ hợp lý, khuyến khích những bộ phận làm ra nhiều chênh lệch
  đồng thời có biện pháp khắc phục đối với những bộ phận còn đang có chênh lệch thấp.
  Muốn đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận thì kế toán cần phải đƣa ra đƣợc căn
  cứ cụ thể Đơn vị cần tập hợp, phân loại chi phí trực tiếp, chi phí cố định của từng khoa
  riêng biệt, các chi phí chung của toàn bệnh viện không cụ thể cho khoa nào sẽ đƣợc phân
  bổ theo tiêu thức phù hợp tránh phân bổ không phù hợp ảnh hƣởng đến việc đánh giá hiệu
  quả hoạt động của từng khoa.
  Căn cứ trên cơ sở nguồn lực, trách nhiệm, quyền hạn mà nhà quản lý đó đƣợc giao
  tại bệnh viện nhóm tác giả đề xuất thành lập các trung tâm trách nhiệm nhƣ sau:
  Các khoa, phòng là các trung tâm chi phí
  Các khoa lâm sàng và cận lâm sàng là các trung tâm doanh thu.
  Ban lãnh đạo các khoa là trung tâm lợi nhuận
  Ban lãnh đạo bệnh viện và các hội đồng là trung tâm đầu tƣ

  78

 13. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021

  Các trung tâm chi phí thực hiện việc tập hợp các chi phí phát sinh tại từng khoa,
  phòng và lập các báo cáo tập hợp chi phí phát sinh tại từng khoa, thực hiện việc so sánh
  đánh giá việc sử dụng chi phí thực tế của từng khoa phòng so với kế hoạch đã đặt ra. Các
  trung tâm doanh thu thực hiện theo dõi và tập hợp các khoản thu phát sinh tại đơn vị
  mình. Từ kết quả của các trung tậm chi phí và trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận sẽ
  sử dụng báo cáo của từng khoa theo lãi góp hay chênh lệch thu – chi Sau khi có đƣợc
  chênh lệch thu – chi trung tâm đầu tƣ sẽ thấy đƣợc hiệu quả thực sự của từng khoa trong
  việc khám và điều trị cho bệnh nhân.
  4.6. Giải pháp về phân tích thông tin để đƣa ra quyết định
  Để phục vụ cho việc ra quyết định, ngƣời quản lý cần thiết phải tập hợp và phân
  tích nhiều dạng thông tin khác nhau, trong đó thông tin cung cấp bởi kế toán quản trị đóng
  vai trò đặc biệt quan trọng Xét trên khía cạnh này, cần thiết phải có sự nhận thức và phân
  biệt các dạng quyết định thành hai loại lớn: Các quyết định ngắn hạn và các quyết định
  dài hạn Các quyết định ngắn hạn đƣợc đƣa ra nhằm thoả mãn các mục tiêu ngắn hạn của
  tổ chức nhƣ: quyết định về các hoạt động khám chữa bệnh, về các phƣơng pháp điều trị;
  quyết định về các cách thức chăm sóc bệnh nhân Còn các quyết định dài hạn là các
  quyết định liên quan đến quá trình đầu tƣ kinh phí để phục vụ mục tiêu lâu dài của đơn vị,
  liên quan đến chiến lƣợc phát triển của đơn vị Các quyết định dài hạn thƣờng liên quan
  đến việc đầu tƣ vào các loại tài sản cố nhƣ máy móc điều trị, công trình nhà xƣởng, Vấn
  đề chính đặt ra là việc sử dụng các phƣơng pháp thích hợp trong việc xử lý thông tin kế
  toán quản trị để phục vụ có hiệu quả cho việc ra các quyết định Với hai dạng quyết định
  ngắn hạn và dài hạn, việc xác định thông tin thích hợp là rất quan trọng và cần thiết Các
  thông tin này phải đƣợc xử lý bằng các phƣơng pháp khoa học thích hợp để phục vụ có
  hiệu quả nhất cho việc ra quyết định của nhà quản lý Trong quá trình phân tích thông tin
  đơn vị nên sử dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật nhƣ: Phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp
  loại trừ, phƣơng pháp đồ thị, phân tích theo mô hình Dupont…

  5. KẾT LUẬN
  Nhà quản trị trong các bệnh viện công lập chủ yếu mới chỉ quan tâm và tập trung
  vào tổ chức kế toán tài chính mà chƣa nhận thức đƣợc vai trò cũng nhƣ tầm quan trọng
  của công cụ kế toán quản trị và việc tổ chức kế toán quản trị phù hợp sẽ giúp cho nhà
  quản trị đƣa ra đƣợc những quyết định ngắn hạn, dài hạn một cách đúng đắn, kịp thời đem
  lại hiệu quả cao trong hoạt động. Vì vậy, các nhà quản trị cần tập trung và kịp thời tiến
  hành tổ chức kế toán quản trị phù hợp với đặc điểm riêng để sớm đem lại hiệu quả cao
  trong công tác quản trị hoạt động của đơn vị Bài báo đã phân tích thực trạng và giải pháp
  hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Bộ Tài chính (2006), Thông tư số 53/2006/TT-BTC về hướng dẫn áp dụng kế toán
  quản trị trong doanh nghiệp, Hà Nội.

  79

 14. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC – SỐ 53.2021 [2] Đoàn Nguyên Hồng (2010), Hoàn thiện tổ chức kế toán tài chính tại Bệnh viện,
  hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học Đà Nẵng.
  [3] Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2014), Nghiên cứu về phân tích và thiết kế hệ thống
  thông tin kế toán trong các bệnh viện công, Luận án tiến sĩ kinh tế Trƣờng Đại
  học Đà Nẵng.
  [4] Vũ Thị Thanh Thuỷ (2017), Kế toán quản trị chi phí trong các bệnh viện công trực
  thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội, Luận án tiến sĩ kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế
  Quốc dân.

  THE CURRENT STATE AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE
  MANAGEMENT ACCOUNTING ORGANIZATION
  IN THANH HOA GENERAL HOSPITAL
  Nguyen Thi Nhung, Nguyen Thi Binh

  ABSTRACT

  Management accounting is part of the entire accounting work and it is also an
  important stage in the economic and financial management of an entity. For public
  hospitals, management accounting is an important management tool to ensure accuracy,
  timeliness and completeness of information about the hospital’s financial and accounting
  activities to help managers give appropriate business decisions. Nowadays, in Thanh Hoa
  in general and Thanh Hoa General Hospital in particular, the organization of management
  accounting has not been paid much attention. Therefore, the article aims to assess the
  current state of management accounting in Thanh Hoa General Hospital, and then propose
  some solutions to improve the management accounting organization in this hopital.
  Keywords: Management accounting, organization of management accounting,
  Thanh Hoa General Hospital .

  * Ngày nộp bài:9/10/2020; Ngày gửi phản biện: 15/10/2020; Ngày duyệt đăng: 29/1/2021

  * Bài báo này là kết quả nghiên cứu từ đề tài cấp cơ sở mã số ĐT-2019-07 của Trường Đại
  học Hồng Đức.

  80

Download tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa File Word, PDF về máy