[Download] Tải Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc – Tải về File Word, PDF

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc
Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc

Download


Bài viết đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Kinh Bắc thông qua quy mô, cơ cấu, mối quan hệ với kết quả sử dụng vốn. Từ đó đưa ra ba nhóm giải pháp góp phần đẩy mạnh huy động vốn tại Chi nhánh là: tăng vốn chủ sở hữu; mở rộng các kênh phân phối; phát triển nguồn nhân lực.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc File Word, PDF về máy

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc

 1. Nghiên cứu trao đổi

  Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh
  hoạt động huy động vốn
  tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc
   Đỗ Quang Giám* – Nguyễn Thị Thùy Dung*
  Trần Quang Trung* – Hoàng Sỹ Thính*
  Nhận: 13/3/2020
  Biên tập: 23/3/2020
  Duyệt đăng: 03/4/2020

  Huy động vốn là một trong các nội dung trọng tâm của hoạt động kinh 2017). Vốn chi phối toàn bộ hoạt
  doanh trong các ngân hàng thương mại. Bài viết đi sâu phân tích, đánh động của NHTM, quyết định sự tồn
  giá thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tại và phát triển của ngân hàng. Do
  tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Kinh Bắc thông qua quy vậy, nhu cầu về vốn của ngân hàng
  mô, cơ cấu, mối quan hệ với kết quả sử dụng vốn. Từ đó, tác giả đưa ra là rất lớn và việc tạo vốn cho ngân
  ba nhóm giải pháp góp phần đẩy mạnh huy động vốn tại Chi nhánh là: hàng là vấn đề quan trọng hàng đầu
  tăng vốn chủ sở hữu; mở rộng các kênh phân phối; phát triển nguồn
  nhân lực.
  trong hoạt động kinh doanh của các
  NHTM (Trương Thị Hải Yến,
  Từ khóa: Huy động vốn, ngân hàng thương mại, BIDV Chi nhánh Kinh Bắc.
  2014). Theo Luật Các tổ chức tín
  1. Đặt vấn đề NHTM Cổ phần Đầu tư và Phát dụng (Quốc hội, 2010) thì huy động
  Kinh doanh vốn (tín dụng) là triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh vốn là hoạt động tạo nguồn vốn cho
  nghiệp vụ truyền thống, mang lại Bắc (tên viết tắt: BIDV Chi nhánh NHTM từ lượng tiền nhàn rỗi của
  lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Kinh Bắc) ra đời ở tỉnh Bắc Ninh các tổ chức kinh tế và các cá nhân
  Để đảm bảo một lượng vốn kinh năm 2015. Hoạt động huy động vốn trong xã hội, thông qua các nghiệp
  doanh cần thiết, các Ngân hàng của Chi nhánh những năm gần đây vụ huy động vốn từ nhận tiền gửi,
  thương mại (NHTM) phải có các đã đạt được mức tăng trưởng hàng phát hành giấy tờ có giá, vay vốn
  biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng năm trên 20%, tuy nhiên không ổn giữa các tổ chức tín dụng và vay
  vốn hiện có của mình và nâng cao định; cơ cấu vốn huy động chưa vốn của Ngân hàng Nhà nước làm
  hiệu quả huy động vốn. thực sự hợp lý, một số nguồn vốn nguồn vốn phục vụ cho hoạt động
  Tỉnh Bắc Ninh những năm qua biến động bất thường, gây khó khăn kinh doanh của ngân hàng.
  có sự bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ cho Chi nhánh trong quản lý thanh Hoạt động huy động vốn của
  kinh tế – xã hội của cả nước. Năm toán. Bài viết tập trung phân tích một ngân hàng được đánh giá là có
  2019, Bắc Ninh xếp thứ nhất cả hoạt động huy động vốn và đưa ra hiệu quả khi quy mô và cơ cấu
  nước về giá trị sản xuất công giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu nguồn huy động đủ lớn để tài trợ
  nghiệp, đạt 1.242.000 tỷ đồng; quả huy động vốn cho Chi nhánh, cho các danh mục tài sản và không
  đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ngừng tăng trưởng ổn định; nguồn
  đạt 35,05 tỷ USD; đứng thứ 6 về – xã hội ở địa phương. vốn có chi phí hợp lý; cơ cấu
  thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với 2. Cơ sở lý thuyết và phương nguồn vốn phù hợp với cơ cấu sử
  lũy kế đạt 18,8 tỷ USD; thứ 7 về pháp nghiên cứu dụng vốn; và quản lý tốt các loại
  quy mô kinh tế, đạt197.000 tỷ đồng 2.1. Hoạt động huy động vốn rủi ro liên quan đến hoạt động huy
  (Quỳnh Nga, 2019). Quá trình phát của ngân hàng thương mại động vốn.
  triển kinh tế kéo theo nhu cầu về Vốn của NHTM là những giá trị Hoạt động huy động vốn của
  vốn rất lớn. Vì vậy, trên địa bàn tỉnh tiền tệ do ngân hàng tạo lập hoặc NHTM gồm có các loại hình chính:
  hiện có tới 35 ngân hàng, với tổng huy động được dùng để đầu tư, cho (i) Huy động từ vốn chủ sở hữu:
  cộng 145 chi nhánh cấp 1, 2 và các vay hoặc thực hiện các dịch vụ kinh Đây là lượng vốn chủ sở hữu mà
  văn phòng giao dịch đang hoạt doanh khác (Nguyễn Văn Tân, ngân hàng phải có để hoạt động,
  động, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt
  trong công tác huy động vốn. * Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  70 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 4/2020

 2. Nghiên cứu trao đổi

  bao gồm vốn điều Bảng 1. Tổng tài sản và nguồn vốn của BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc (2016 – 2018)
  lệ, các quỹ dự trữ,
  các tài sản nợ
  khác; (ii) Huy
  động từ tiền gửi,
  gồm: Tiền gửi
  không kỳ hạn và
  tiền gửi có kỳ
  hạn, hoặc tiền gửi của tổ chức kinh Bảng 2. Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV – Chi nhánh Kinh
  tế, của dân cư, và tiền gửi của các Bắc 2016 – 2018
  tổ chức tín dụng khác; (iii) Huy
  động từ đi vay: NHTM có thể vay
  vốn của Ngân hàng Nhà nước hoặc
  các tổ chức tín dụng khác; (iv) Huy
  động từ nguồn khác: Vốn do ngân
  hàng làm trung gian thanh toán
  trong nền kinh tế, vốn ủy thác đầu
  tư, tài trợ của Chính phủ hoặc của
  các dự án, thu hộ lợi tức từ đầu tư
  chứng khoán cho khách hàng.
  2.2. Phương pháp nghiên cứu
  Nguồn: BIDV- Chi nhánh Kinh Bắc
  Phương pháp thu thập thông tin
  được thực hiện qua tổng quan các 2015, nên nguồn vốn chủ sở hữu Chi nhánh. Hoạt động huy động
  tài liệu lý thuyết, các văn bản, các vẫn còn hạn chế. Năm 2017, vốn vốn của Chi nhánh bao gồm nhận
  báo cáo thường niên của ngân hàng chủ sở hữu của Chi nhánh là 359,46 tiền gửi của khách hàng; phát hành
  và các tài liệu có liên quan đến hoạt tỷ đồng, tăng 35,29% so với năm chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái
  động huy động vốn của ngân hàng. 2016. Sang năm 2018, Chi nhánh phiếu và các giấy tờ có giá khác để
  Nghiên cứu cũng tiến hành khảo phải sử dụng nguồn vốn này vào huy động vốn từ các cá nhân, các
  sát khách hàng thuộc 2 nhóm đối một số công việc như thuê trụ sở tổ chức kinh tế và các định chế tài
  tượng khách hàng là tổ chức kinh mới, trang thiết bị để phục vụ cho chính trong nước theo quy định của
  tếvà khách hàng cá nhân đang giao hoạt động kinh doanh, phần còn lại Ngân hàng Nhà nước và sự phê
  dịch tại các NHTM trên địa bàn tham gia vào quá trình kinh doanh duyệt của BIDV. Kết quả là tổng
  tỉnh Bắc Ninh. của ngân hàng, nên nguồn vốn này nguồn vốn huy động của Chi nhánh
  giảm 51% so với năm 2017. Tỷ suất liên tục tăng kể từ sau khi thành lập
  Phương pháp phân tích số liệu tự tài trợ của Chi nhánh năm 2018
  (Bảng 2).
  được sử dụng như: Thống kê mô tả còn 7%, giảm hơn một nửa so với
  để phản ánh một cách tổng quát kết năm 2017 và 2016 (Bảng 1). Như Hiện nay, nguồn vốn huy động
  quả hoạt động huy động vốn. vậy, có thể thấy, tình hình huy động tại Chi nhánh chủ yếu là tiền gửi có
  Phương pháp so sánh dùng để phân vốn của Chi nhánh từ vốn chủ sở kỳ hạn (tiền gửi ngắn hạn, tiết kiệm
  tích, đánh giá sự phát triển và hiệu hữu còn chưa hiệu quả. tích lũy, tiết kiệm thẻ cào, tiết kiệm
  quả của hoạt động huy động vốn dự thưởng, tiết kiệm hưu trí, tiết
  Nhằm giải quyết bài toán kinh kiệm lớn lên cùng yêu thương, phát
  theo thời gian, theo loại hình và
  doanh trong bối cảnh nguồn vốn hành giấy tờ có giá ngắn hạn và dài
  theo phương thức huy động.
  chủ sở hữu còn hạn chế, Chi nhánh hạn…). Nguồn tiền gửi tiết kiệm có
  Ngoài ra, phương pháp chuyên đã tập trung đẩy mạnh huy động
  kỳ hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn
  gia cũng được sử dụng để làm căn vốn từ các tổ chức, cá nhân trên địa
  (trên 80%) trong tổng nguồn vốn
  cứ đề xuất giải pháp cho đơn vị. bàn. Cụ thể, Chi nhánh đã tổ chức huy động của Chi nhánh.
  3. Thực trạng hoạt động huy nhiều chương trình khuyến mãi cho Nguồn tiền gửi tiết kiệm không
  động vốn tại BIDV Chi nhánh khách hàng gửi tiền, chương trình kỳ hạn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, chưa tới
  Kinh Bắc tiết kiệm dự thưởng, kết hợp với 20%. Hiện Chi nhánh mới chỉ huy
  3.1. Tình hình huy động vốn việc điều chỉnh lãi suất huy động động nguồn này thông qua hình
  của Chi nhánh phù hợp với mặt bằng lãi suất trên thức thư tín dụng (L/C), bảo lãnh
  BIDV Chi nhánh Kinh Bắc là thị trường, tăng sức cạnh tranh, góp và các khoản phục vụ thanh toán
  một chi nhánh mới thành lập năm phần tăng trưởng nguồn vốn của cho một số công ty. Điều đó cũng

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 4/2020 71

 3. Nghiên cứu trao đổi

  chứng tỏ các dịch vụ Bảng 3: Kết quả huy động và sử dụng vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc (2016 – 2018)
  thanh toán còn chưa
  hấp dẫn với khách
  hàng. Cụ thể, hệ
  thống ATM của Chi
  nhánh còn phát sinh
  nhiều lỗi kỹ thuật khi
  khách hàng giao
  dịch. Ngoài ra, việc
  thanh toán qua mạng
  và báo số dư tài
  khoản đôi khi còn
  chậm trễ, gây ảnh a b
  hưởng đến giao dịch Nguồn: BIDV- Chi nhánh Kinh Bắc (2016-2017-2018); BIDV (2016-2017-2018)
  của khách hàng. Bảng 4. Hiệu quả huy động vốn của BIDV- Chi nhánh Kinh Bắc
  Nguồn tiền gửi của khách hàng (2016-2018)
  cá nhân có xu hướng tăng, chiếm
  khoảng 46% trong tổng nguồn vốn
  huy động của Chi nhánh năm 2018
  và chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.
  Nguồn tiền gửi của nhóm khách
  hàng là các tổ chức kinh tế và các
  định chế tài chính có xu hướng
  giảm trong tổng nguồn vốn huy
  động, nguồn tiền này đa phần là
  tiền gửi không kỳ hạn. Thực tế, Nguồn: BIDV- Chi nhánh Kinh Bắc (2016-2017-2018)
  việc huy động vốn từ tiền gửi dân
  Chi nhánh. Kết quả cho thấy, năm việc gia tăng vốn huy động thì chi
  cư và doanh nghiệp gặp nhiều khó
  2016, mức vốn huy động vượt đến phí huy động cũng tăng qua 3 năm
  khăn trong bối cảnh cạnh tranh gay
  22% so với dư nợ cho vay; năm (2016-2018). Tuy nhiên, có thể
  gắt giữa các NHTM trên địa bàn
  2017 mức dư cung thu hẹp lại còn thấy hiệu quả huy động vốn của
  tỉnh Bắc Ninh, song bằng nỗ lực
  6%. Nếu tỷ lệ huy động so với cho Chi nhánh là khá tốt, bởi vì tốc độ
  của mình, thị phần huy động của
  vay cao thì chi phí vốn sẽ cao làm tăng các chỉ tiêu chênh lệch thu –
  Chi nhánh trên địa bàn qua 3 năm
  ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động chi, lợi nhuận sau thuế, sức sinh lời
  gần đây có xu hướng tăng dần
  của Chi nhánh. Sang năm 2018, của vốn chủ sở hữu (ROE) và sức
  (Bảng 2).
  nguồn vốn huy động thấp hơn nhu sinh lời của tài sản(ROA) đều tăng
  3.2. Kết quả và hiệu quả huy
  cầu tín dụng đồng nghĩa với việc nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng
  động vốn tại Chi nhánh
  Chi nhánh phải vay vốn từ Hội sở chi phí huy động vốn (Bảng 4).
  Số liệu ở Bảng 3 cho thấy, vốn chính để đảm bảo đáp ứng được Bảng 4 cũng cho thấy khả năng
  hoạt động của Chi nhánh liên tục nhu cầu vay vốn, điều này cũng sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu
  tăng qua 3 năm (2016-2018) với làm giảm tính tự chủ của Chi nhánh của Chi nhánh ngày càng hiệu quả
  mức tăng trưởng ổn định hàng năm trong việc huy động và cho vay và Chi nhánh đang kiếm được
  trên 20%. Mặc dù được thành lập trên địa bàn tỉnh. nhiều lãi hơn trên số tiền đầu tư ít
  chưa lâu, nhưng hoạt động của Chi
  Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đi. Điều này thể hiện trong báo cáo
  nhánh đã dần ổn định và phát triển,
  hoạt động huy động vốn của Chi kết quả kinh doanh hàng năm của
  mức bình quân huy động của Chi nhánh chính là chi phí huy động toàn hệ thống BIDV, chỉ tiêu lợi
  nhánh 3 năm (2016-2018) cao gấp vốn, bởi vì chi phí này quyết định nhuận của Chi nhánh Kinh Bắc
  khoảng 2 lần so với bình quân đến phương thức sử dụng vốn và luôn nằm trong nhóm chi nhánh có
  chung của toàn hệ thống BIDV. ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động chỉ tiêu lợi nhuận đóng góp tốt vào
  Để phân tích sự phù hợp giữa cơ của Chi nhánh. Chi phí huy động kết quả kinh doanh của toàn hệ
  cấu huy động vốn và sử dụng vốn, vốn của Chi nhánh bao gồm chi phí thống. Dự phòng rủi ro được Chi
  chúng tôi tiến hành xem xét tới khả trả lãi và chi phí phi lãi, trong đó nhánh trích lập đúng, đủ theo các
  năng đáp ứng nhu cầu vốn vay của chủ yếu là chi phí trả lãi. Cùng với quy định của Ngân hàng Nhà nước

  72 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 4/2020

 4. Nghiên cứu trao đổi

  và của BIDV, đảm bảo an toàn cho và các quỹ; phát hành trái phiếu dài Thực tế hiện nay cho thấy, huy
  hệ thống. hạn có khả năng chuyển đổi để mở động vốn ngày càng khó khăn và
  3.3. Một số ưu điểm, hạn chế rộng quy mô; đồng thời, tăng vốn chịu sự cạnh tranh gay gắt, chi phí
  và giải pháp đẩy mạnh huy động chủ sở hữu thông qua tích lũy góp huy động vốn ngày càng cao vì
  vốn tại Chi nhánh phần đẩy mạnh huy động vốn. phải tăng chi phí khuyến mãi,
  BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc có Thứ hai, mở rộng kênh phân quảng cáo, giới thiệu sản phẩm
  quy mô khách hàng tương đối lớn, phối; trong đó nhiệm vụ đầu tiên là thương hiệu. Để sản phẩm dịch vụ
  nguồn vốn huy động qua các năm hoàn thành việc xây dựng trụ sở huy động vốn đáp ứng được các
  đã không ngừng tăng lên, các hình làm việc của Chi nhánh; xây dựng yêu cầu của khách hàng, đòi hỏi
  thức huy động khá đa dạng. Chi đề án mở mới phòng giao dịch, phải tiếp tục đổi mới công nghệ,
  nhánh đã tạo lập được mối quan hệ điểm giao dịch; hoàn thiện các sản không ngừng cải tiến và nâng cấp
  hợp tác với các định chế tài chính phẩm, các chương trình tiết kiệm; hiện đại, nâng cao chất lượng dịch
  lớn như Bảo hiểm Xã hội Việt tập trung phát triển mạnh các đơn vị vụ. Bên cạnh đó, Chi nhánh cần đa
  Nam, Quỹ Đầu tư Phát triển TP. Hà chấp nhận thẻ (siêu thị, nhà hàng, dạng hóa các hình thức huy động
  Nội,Công ty Bảo hiểm PJICO, Kho cửa hàng,…); tăng số lượng máy và cho vay, nhạy bén với diễn biến
  bạc Nhà nước TP. Bắc Ninh,… góp ATM ở khu vực nhiều nhà máy; lãi suất thị trường và đảm bảo tính
  phần tăng trưởng ổn định và bền phát triển mạnh thanh toán trực cạnh tranh, hài hòa lợi ích giữa
  vững cho nguồn vốn huy động của tuyến cả với tổ chức và cá nhân. ngân hàng và khách hàng, cũng
  Chi nhánh. Thứ ba, phát triển nguồn nhân như thực hiện tốt công tác truyền
  Tuy nhiên, Chi nhánh cũng còn lực, cụ thể chú trọng nâng cao chất thông, quảng bá.
  một số hạn chế cần khắc phục, đó lượng tuyển dụng, tổ chức đào tạo
  là: thị phần huy động trên địa bàn nâng cao cả về chuyên môn, kỹ
  còn thấp và chịu sự cạnh tranh gay năng và thái độ cho nhân viên; sắp
  gắt; tỷ lệ huy động và cho vay còn
  xếp lại bộ phận khách hàng nhằm Tài liệu tham khảo
  chưa cân đối; nguồn vốn chủ sở
  tăng tính chuyên môn hóa; Ban
  hữu còn thấp. Ngoài ra, qua khảo
  lãnh đạo Chi nhánh cần tăng cường
  sát một số khách hàng của Chi
  giao việc mang tính thử thách cho
  nhánh cho thấy, vẫn còn có ý kiến BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc (2016,
  nhân viên; quan tâm đến xây dựng
  phàn nàn về tính năng sản phẩm 2017, 2018), Báo cáo tổng kết hàng năm
  dịch vụ còn chưa tinh tế; hệ thống văn hóa doanh nghiệp; và phát của Chi nhánh Kinh Bắc các năm 2016-
  ATM còn hạn chế về số lượng và động phong trào huy động vốn 2017-2018.
  chất lượng hoạt động, trụ sở làm trong đơn vị. BIDV (2016, 2017, 2018), Báo cáo
  4. Kết luận thường niên của BIDV các năm 2016-
  việc của Chi nhánh chưa ổn định.
  2017-2018.
  Phỏng vấn chuyên gia, khảo sát Vốn huy động là cơ sở cho hoạt
  Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình
  trực tiếp một số khách hàng đang động kinh doanh của ngân hàng, Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh
  có tiền gửi tại các tổ chức tín dụng mặc dù mới thành lập và phải chịu tế quốc dân.
  trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho áp lực cạnh tranh gay gắt trên địa Quỳnh Nga (2019). Bắc Ninh: Dẫn đầu
  thấy, phần lớn các khách hàng đều bàn, nhưng Ban Giám đốc BIDV – cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp.
  quan tâm đến các vấn đề như lãi Chi nhánh Kinh Bắc đã xác định Báo Công thương điện tử. Online link:
  suất tiền gửi, kỳ hạn gửi, các huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm https://congthuong.vn/bac-ninh-dan-dau-
  xuyên suốt trong quá trình phát triển ca-nuoc-ve-gia-tri-san-xuat-cong-nghiep-
  chương trình khuyến mại, thời gian
  130764.html.
  xử lý một giao dịch, thủ tục thực hoạt động kinh doanh của mình. Chi
  Quốc hội (2010), Luật Các tổ chức tín
  hiện, tính chuyên nghiệp của nhân nhánh luôn đổi mới cơ chế huy động dụng số 47/2010/QH12, ban hành ngày
  viên ngân hàng. vốn đi liền với đổi mới phương pháp 17/06/2010.
  Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý vốn tập trung, chủ động đưa Nguyễn Văn Tân (2017), Huy động vốn
  huy động vốn tại Chi nhánh BIDV ra các biện pháp thu hút vốn từ dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Kinh Bắc, chúng tôi đưa ra một số khách hàng. Các nhóm sản phẩm Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành,
  giải pháp dưới đây nhằm góp phần huy động vốn được phát triển theo Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học
  đầy mạnh và nâng cao hiệu quả huy Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  hướng lấy khách hàng làm trung
  động vốn tại BIDV – Chi nhánh Trương Thị Hải Yến (2014), Nâng cao
  tâm. Các sản phẩm tiền gửi được
  hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
  Kinh Bắc. thiết kế linh hoạt theo nhu cầu của Thương mại Cổ phần Quân đội- Chi nhánh
  Thứ nhất, tăng vốn chủ sở hữu khách hàng, đảm bảo được tính hấp Tây Hồ Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Trường
  thông qua vốn điều lệ, thặng dư vốn dẫn và cạnh tranh. Đại học Kinh tế quốc dân.

  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 4/2020 73

Download tài liệu Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV – Chi nhánh Kinh Bắc File Word, PDF về máy