[Download] Tải Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017 và một số nhận định – Tải về File Word, PDF

Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017 và một số nhận định

Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017 và một số nhận định
Nội dung Text: Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017 và một số nhận định

Download


Trong khuôn khổ nghiên cứu tập trung nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu về hoạt động M&A của các nhà nghiên cứu trên thế giới, tổng hợp các kinh nghiệm của các nước về cơ chế, thể chế về hoạt động này, trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động M&A của các tổ chức ngân hàng, tín dụng của Việt Nam để đề ra một số bài học kinh nghiệm, giải pháp nhằm hoàn thiện và phát huy năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017 và một số nhận định – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017 và một số nhận định File Word, PDF về máy

Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017 và một số nhận định

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017 và một số nhận định

 1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A TRONG LĨNH VỰC
  NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2007 – 2017 VÀ MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH

  ThS. Nguyễn Trung Thuỳ Linh1
  Trường Đại học Thăng Long
  ThS. Nguyễn Thị Thuỷ Ngân
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 30
  Tóm tắt

  Hoạt động M A trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là một trong những hoạt
  động tất yếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong khuôn khổ nghiên cứu của nhóm tác
  giả, tác giả tập trung nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu về hoạt động
  M&A của các nhà nghiên cứu trên thế giới, tổng hợp các kinh nghiệm của c c nước
  về cơ chế, thể chế về hoạt động này, trên cơ sở đ nh gi thực trạng hoạt động M&A
  của các tổ chức ngân hàng, tín dụng của Việt Nam để đề ra một số bài học kinh
  nghiệm, giải pháp nhằm hoàn thiện và ph t huy năng lực tài chính của các tổ chức
  tín dụng trong nền kinh tế.

  Từ khóa: Mua bán, sáp nhập, ngân hàng.

  1. Đặt vấn đề
  Mua bán sáp nhập các doanh nghiệp và các tập đoàn tài chính diễn ra rất
  sớm ở các nước phát triển từ thế kỷ 19. Mua bán sáp nhập (M&A) là từ viết tắt
  của “Merger and Acquysition”, thường được dịch là sáp nhập và mua lại. Xét
  về bản chất, M&A là một giải pháp của tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc các
  tổ chức tài chính nhằm ngăn chặn sự đổ vỡ, phá sản của một số tổ chức tài
  chính gây thiệt hại lớn cho các cá nhân, doanh nghiệp đã và đang có quan hệ
  với tổ chức tài chính này. Mục tiêu chính cho thấy hoạt động M&A là nâng
  cao năng lực quản trị của các tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền
  kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

  Trong lĩnh vực Ngân hàng, hoạt động M&A cũng đóng vai trò quan
  trọng đối với tổ chức này. Tại Mỹ, với tham vọng trở thành ngân hàng hàng
  đầu của đất nước có nền kinh tế số 1 thế giới, Bank of America đã liên tục
  thực hiện các thương vụ sáp nhập đình đám để vừa loại bỏ các đối thủ cạnh

  1
  Email: linhnt@thanglong.edu.vn

  365

 2. tranh, vừa mở rộng được thị trường. Đỉnh điểm là thương vụ mua lại Merrill
  Lynch vào năm 2008 có trị giá 50 tỷ USD.
  Tại Việt Nam, nền kinh tế đã và đang ngày càng hội nhập sâu rộng theo
  đúng quy luật kinh tế và xu hướng thế giới. Đối với hệ thống tài chính tín dụng
  ngân hàng hoạt động này tại Việt Nam giai đoạn trước năm 2000 còn là mới mẻ
  và gần như các ngân hàng và tổ chức tín dụng là thuộc thẩm quyền của cơ quan
  quản lý nhà nước hay nói chính xác các tổ chức tín dụng Nhà nước.
  Việt Nam với sự chấp thuận và phê duyệt Đề án 254 về “Cơ cấu lại hệ
  thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” nhằm tái cấu trúc lại hệ
  thống tài chính, trong đó các tổ chức tín dụng là ngành ngân hàng và các tổ
  chức tín dụng khác sẽ giảm số lượng các ngân hàng thương mại, mục tiêu tới
  năm 2017 chỉ còn lại 15 đến 17 ngân hàng thương mại trên toàn hệ thống.
  Hoạt động M&A trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là một trong những
  hoạt động tất yếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong khuôn khổ nghiên cứu của
  nhóm tác giả, tác giả tập trung nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên
  cứu về hoạt động M&A của các nhà nghiên cứu trên thế giới, tổng hợp các
  kinh nghiêm của các nước về cơ chế, thể chế về hoạt động này, trên cơ sở
  đánh giá thực trạng hoạt động M&A của các tổ chức ngân hàng, tín dụng của
  Việt Nam để đề ra một số bài học kinh nghiệm, giải pháp nhằm hoàn thiện và
  phát huy năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế.
  2. Nghiên cứu về M&A tại một số nƣớc trên thế giới về M A trong
  lĩnh vực tín dụng và ngân hàng
  Tác giả Neely Walter (1987) trong nghiên cứu “Banking Acquisitions:
  Acquirer and Target Shareholder Return” chỉ ra một quy luật đơn giản đó là
  tồn tại hay không tồn tại trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Nên việc mua
  bán và sáp nhập là tất yếu của quá trình tồn tại hay không tồn tại. Tác giả cũng
  chỉ ra mua bán và sáp nhập là hoạt động các doanh nghiệp có thể tạo ra doanh
  thu cho cả chủ sở hữu và các nhà đầu tư.
  Yener Altunbas (2004), nghiên cứu “Mua b n s p nhập và hiệu suất của
  c c ngân hàng châu u: Vai trò của sự đồng nhất chiến lược”, Yener
  Altunbas (2004) đã xem xét sự đồng nhất chiến lược giữa bên sáp nhập và bên
  được sáp nhập tới hiệu suất tài chính sau quá trình M&A.

  366

 3. Các kết quả trong nghiên cứu chỉ ra rằng, thông thường, việc sáp nhập
  các ngân hàng trong liên minh châu Âu đều dẫn đến việc cải thiện về lợi
  nhuận trên vốn. Với việc giả định rằng phân bổ các nguồn lực ngoại bảng
  mang tính trọng tâm trong chiến lược của các ngân hàng, Yener (2004) cũng
  thấy được sự khác biệt trong kết quả giữa sáp nhập nội địa và sáp nhập xuyên
  biên giới. Đối với các thương vụ nội địa, khá là khó khăn và tốn kém để tích
  hợp các tổ chức khác nhau về các khía cạnh cho vay, thu nhập, chi phí, các
  khoản tiền gửi và chiến lược mở rộng. Còn đối với các thương vụ M&A giữa
  các quốc gia, việc có những khác biệt giữa các bên trong chiến lược cho vay
  và rủi ro tín dụng lại mang lại hiệu suất tốt hơn trong khi đa dạng hóa nguồn
  vốn, cấu trúc chi phí cũng như là công nghệ và đổi mới chiến lược đầu tư lại
  có tác dụng ngược nếu nhìn từ quan điểm hiệu suất. Đặc biệt, hầu hết các nhà
  chiến lược được hỏi trong nghiên cứu đều thừa nhận rằng việc phù hợp chiến
  lược (“strategic fit”) giữa các bên tham gia sáp nhập đóng vai trò là một yếu tố
  quan trọng đối với sự thành bại của thương vụ.

  Duangkamol Prompitak (2009) với nghiên cứu: “The impacts of bank
  mergers and acquisitions (M As) on bank behaviour – T c động của qu
  trình mua b n và s p nhập đối với hoạt động của c c ngân hàng” đã tìm hiểu
  tác động của các thương vụ M&A tới hoạt động cho vay của các ngân hàng
  thương mại. Tác giả sử dụng bộ dữ liệu bao gồm các ngân hàng lớn của liên
  minh châu Âu trong giai đoạn từ 1997 tới 2005 và xây dựng một mô hình thực
  nghiệm để giải thích các tác động của hoạt động sáp nhập đối với hành vi định
  giá khoản vay, hoạt động thiết lập lãi suất biên, tín dụng sẵn có và mục tiêu
  của hoạt động vay của ngân hàng. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng quá trình
  sáp nhập có sự ảnh hưởng lớn tới việc giảm lãi suất cho vay, lợi suất và cung
  tiền vay. Bên cạnh đó, mục tiêu cho vay của các ngân hàng đã sáp nhập cũng
  khác so với các ngân hàng không sáp nhập ở chỗ, đối với các ngân hàng có
  tham gia vào thương vụ thường cố gắng để tối đa hóa lợi ích, còn các ngân
  hàng thông thường thì chủ yếu là duy trì sự an toàn và ổn định. Các kết quả
  này cho thấy các ngân hàng được sáp nhập có thể đạt được hiệu quả và có thể
  mang những lợi ích này tới với khách hàng thông qua việc giảm lãi suất cho
  vay và lãi suất biên. Thêm vào đó, thông qua hoạt động sáp nhập, sự đa dạng
  sẽ gia tăng, lý do là bởi các ngân hàng được sáp nhập tập trung cả vào các hoạt

  367

 4. động kinh tế khác chứ không phải chỉ là các hoạt động trao đổi ngay lập tức.
  Khi các nguồn thu không phải từ lãi suất gia tăng và vượt so với các nguồn thu
  từ lãi suất, các ngân hàng có thể đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của họ
  và giảm các chi phí ngoài lãi. Nói cách khác, các ngân hàng sau khi sáp nhập
  được kì vọng sẽ chịu ít rủi ro hơn so với các ngân hàng thông thường.

  Joseph Nantawut Leeamornsiri (2005) tìm hiểu vai trò của việc phát triển
  nguồn nhân lực đối với các hoạt động của ngân hàng sau khi hoàn thành các
  thương vụ mua bán và sáp nhập. Joseph Nantawut Leeamornsiri (2005) đã
  thực hiện tìm hiểu quan điểm của 26 chuyên gia trong lĩnh vực nhân lực đang
  làm việc tại các ngân hàng đã trải qua những thương vụ mua bán và sáp nhập
  trong vòng năm năm trở lại đây tại Thái Lan bằng phương pháp phỏng vấn qua
  điện thoại. Tác giả đã thu được những kết quả quan trọng liên quan tới những
  đóng góp của các chương trình phát triển nguồn nhân lực trong 4 giai đoạn của
  quá trình mua bán và sáp nhập (Tiền M&A, Thẩm định, Sáp nhập, Hậu
  M&A). Các đóng góp của các chương trình phát triển nhân sự bao gồm giảm
  bớt những phản kháng về việc thay đổi và hỗ trợ các nhân viên làm quen trong
  quá trình M&A. Các đóng góp khác của các chương trình này có thể kể đến
  như: đóng góp vào sự thành công của thương vụ M&A, thiết kế lại cấu trúc
  của tổ chức, thực hành quản lý và gia tăng hiểu biết về các giá trị văn hóa và
  thực tiễn quản lý của công ty mới.

  Trong bối cảnh các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới xác suất
  thành công của một thương vụ M&A còn rất hạn chế, đặc biệt hơn, khi đa số
  các tài liệu đều chỉ tập trung vào các đặc điểm của ngân hàng tác động tới
  M&A mà bỏ qua các yếu tố bên ngoài khác và các yếu tố thuộc về chính
  quyền, nhà nước thì Nafis Alam và Seok Lee Ng (2013) với nghiên cứu:
  “Banking mergers – an application of matching strategy – S p nhập c c ngân
  hàng – ứng dụng của chiến lược kết hợp” đã nhận xét rằng, M&A là một công
  cụ quan trọng để phối hợp cùng tăng trưởng và mở rộng. Các công ty ưa thích
  M&A cho mục đích tăng trưởng và mở rộng là bởi đây thường là cách tiếp cận
  với thị trường và nguồn vốn mới. Trong những thập kỷ gần đây, việc mua bán
  và sáp nhập các ngân hàng đang nhận được nhiều sự quan tâm vì với các
  thương vụ M&A liên tục, ngành công nghiệp ngân hàng toàn cầu đã có những

  368

 5. thay đổi đáng kể. Sự gia tăng trong lĩnh vực M&A trong lĩnh vực ngân hàng
  châu Á trong những thập kỷ gần đây là do xu hướng toàn cầu và do tác động
  của cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên gần đây, đã có một sự suy giảm
  đáng kể các thương vụ M&A trên toàn cầu do những bất ổn kinh tế gắn liền
  với cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Tuy nhiên, Hiệp hội các quốc gia
  Đông Nam Á (ASEAN) vẫn là một điểm nóng của các thương vụ M&A trên
  toàn châu Á và phần nào bù đắp cho phần còn lại của châu lục. Cùng nhận
  định với Felice (2004), Nafis Alam và cộng sự (2013) cho rằng quá trình mua
  bán và sáp nhập các ngân hàng tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ và châu
  Âu có sự khác biệt rất lớn so với các nền kinh tế mới nổi khác. M&A tại các
  nền kinh tế phát triển thường diễn ra do áp lực của thị trường và để giải quyết
  vấn đề dư thừa. Trong khi đó, tại các nước thuộc khối ASEAN, các thương vụ
  M&A được thực hiện bởi các cơ quan công quyền như một cách thức để thoát
  khỏi tình trạng kiệt quệ về tài chính.

  Nghiên cứu này tìm hiểu các đặc điểm của các ngân hàng có tham gia
  vào các thương vụ M&A thuộc khối ASEAN trong giai đoạn từ 2003 tới 2011.
  Tổng cộng, có 63 thương vụ sáp nhập ngân hàng tại 6 nước ASEAN được sử
  dụng làm dữ liệu nghiên cứu, có bao gồm cả Việt Nam. Theo đó, các kết quả
  chỉ ra rằng, các yếu tố thuộc nội bộ ngân hàng và cả các yếu tố là đặc trưng
  của quốc gia đều đóng vai trò quan trọng trong việc sáp nhập các ngân hàng
  tại ASEAN. Bên cạnh đó, các yếu tố quyết định vấn đề mua bán và sáp nhập
  cũng thay đổi theo thời điểm, cụ thể là có sự khác biệt giữa thời kỳ khủng
  hoảng tài chính và thời kỳ nền kinh tế ổn định. Nói cách khác, khủng hoảng tài
  chính sẽ dẫn tới những thay đổi về nguyên nhân và mục đích của các thương
  vụ M&A.

  Ví dụ tại Indonesia, Chính phủ khuyến khích tái cấu trúc các ngân hàng
  bằng cách đua ra các tiêu chuẩn mà mọt ngân hàng phải đạt đuợc nhu quy mô
  về vốn, chỉ tiêu tài chính, thị truờng, nang lực cạnh tranh. Nếu không đạt đuợc
  ngân hàng Trung uong Indonesia sẽ cho các ngân hàng tiến hành sáp nhạp và
  mua lại. Các vụ giao dịch M&A ngân hàng ấn tu ợng ở Indonesia trong giai
  đoạn này đã tạo nên 14 ngân hàng có tầm cỡ chiếm đến 80% du nợ tín dụng
  của cả nuớc. Tuong tự nhu Indonesia, thông qua hoạt đọng M&A các ngân

  369

 6. hàng trong nuớc, Malaysia đã thành công trong viẹc sáp nhạp 54 ngân hàng
  thành 10 tạp đoàn tài chính ngân hàng Anchor vào nam 2000.

  Tại Mỹ, thực tế hoạt động M&A Mỹ là quốc gia có nền kinh tế phát triển
  hàng đầu thế giới, và cũng là một trong những đất nước xuất hiện các thương
  vụ mua bán và sáp nhập sớm nhất. Trải qua một thời gian liên tục có các
  thương vụ M&A đình đám và giá trị vô cùng lớn, các doanh nghiệp Mỹ và các
  cơ quan công quyền đều đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu, có thể
  là bài học rất tốt cho các đất nước và các nền kinh tế đi sau.

  Có thể cho rằng, Mỹ là ví dụ điển hình nhất của việc thay đổi các chính
  sách, giảm bớt các quy định và rào cản để dẫn tới sự bùng nổ chưa từng có các
  thương vụ M&A trong lĩnh vực ngân hàng. Cấu trúc đặc biệt của hệ thống
  ngân hàng và cả sự tái cơ cấu của ngành ngân hàng Mỹ được hình thành theo
  sau làn sóng sáp nhập ngân hàng – trực tiếp có thể được hỗ trợ bởi các quy
  định và chính sách trong lĩnh vực tài chính.

  Năm 2003, có 5 ngân hàng lớn nhất của Mỹ mới chỉ nắm giữ ít hơn 25%
  tổng số tài sản của toàn bộ ngành. Thời điểm này, các chuyên gia khuyến cáo
  rằng các nhà quản lý cần xem xét lại các chính sách để nới lỏng các rào cản
  đối với ngân hàng. Đặc biệt, tỷ lệ tiền gửi trên cả nước mà một tổ chức có thể
  nắm giữ (đang là 10%) cần được nâng lên, cùng với đó là giữ nguyên mức hạn
  chế đối với lượng tiền gửi của bang (đang là 30%). Nếu như thực hiện việc nới
  lỏng này, gần như chắc chắn sẽ châm ngòi được cho các hoạt động sáp nhập
  giữa các ngân hàng thương mại lớn và rất lớn, qua đó tạo nên những tổ chức
  tín dụng mang tầm cỡ quốc gia. Đồng thời, các nhà quản lý cũng được kiến
  nghị không cần sửa đổi mức trần huy động vì các tổ chức tín dụng hàng đầu
  của Mỹ sẽ dần dần tham gia vào các thương vụ sáp nhập xuyên biên giới để
  tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Có một đặc điểm khá khác thường là các ngân
  hàng lớn nhất của Mỹ hầu như không có hoạt động ở nước ngoài. Do đó, việc
  thực hiện M&A xuyên biên giới sẽ là một xu hướng không thể tránh khỏi để
  giúp các ngân hàng này mở rộng thị trường, gia tăng vốn và làm đa dạng hóa
  các sản phẩm dịch vụ cung cấp.

  Như vậy, hầu hết các hoạt động M&A diễn ra trong giới hạn lãnh thổ Mỹ
  chỉ là giữa các ngân hàng thương mại và các tổ chức tiết kiệm nhỏ. Do đó,

  370

 7. những chính sách, quy định can thiệp nhằm điều tiết và kích thích sự gia tăng
  của hoạt động M&A cần phải đặc biệt hướng tới những loại hình tổ chức này.
  Ví dụ, để củng cố các ngân hàng vừa và nhỏ, việc áp dụng các quy định về
  lượng vốn tối thiểu mới ở Mỹ đóng vai trò rất quan trọng. Chuẩn Basel 2 trong
  lĩnh vực ngân hàng được kỳ vọng sẽ giúp cho các yêu cầu về vốn pháp định
  của các tổ chức tín dụng và các ngân hàng lớn (có cơ sở hạ tầng để có thể đo
  lường và quản lý rủi ro tốt hơn) được giảm thấp xuống. Nếu như được các nhà
  quản lý chấp nhận, Basel 2 sẽ là một trong những động lực để thúc đẩy các
  ngân hàng cỡ vừa và nhỏ sáp nhập vào các tổ chức lớn hơn để có thể áp dụng
  các quy trình quản lý rủi ro và kỹ thuật xác định rủi ro hiệu quả và tiên tiến
  nhất và không bị ràng buộc bởi những quy định về vốn pháp định trong quá
  trình kinh doanh.

  Cùng với đó, Ủy ban pháp luật về doanh nghiệp và các hoạt động M&A Mỹ
  cũng đã đưa ra những hướng dẫn để các thương vụ M&A có thể diễn ra nhanh
  chóng và thành công. Mỗi bang của Mỹ có những quy định và văn bản pháp
  luật riêng biệt để tạo nên khuôn khổ pháp lý cho hoạt động M&A. Tuy nhiên,
  hầu hết các doanh nghiệp được cho phép tự do để đàm phán các điều khoản
  (chẳng hạn như các cam kết và bảo lãnh, điều kiện kết thúc và các quy định về
  vấn đề bồi thường hợp đồng) mà không bị rào cản bởi pháp luật. Mặc dù vậy,
  các bên tham gia vào thương vụ M&A cần tham khảo ý kiến tư vấn để xác
  định liệu một giao dịch có phù hợp với các quy định và pháp luật tại từng
  bang, liên bang hay là với những quy chế tại nước ngoài nếu đó là một thương
  vụ M&A xuyên biên giới hay không. Ví dụ, một số ngành công nghiệp nhất
  định như quốc phòng hay viễn thông sẽ có những hạn chế và thách thức hoặc
  yêu cầu đặc biệt, còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Mỹ thì cần
  phải đáp ứng được các luật của Liên Bang.

  Còn tại Việt Nam trong những năm qua, nghiên cứu về hoạt động M&A
  đã có nhiều công trình nghiên cứu nhằm đưa ra giải pháp và quy trình cũng
  như các nhận định trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nói
  chung và hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực tài
  chính ngân hàng nói riêng. Trong báo cáo tư vấn tài chính “Tái cấu trúc hệ
  thống ngân hàng Việt Nam theo hướng nào” của Tập đoàn StoxPlus Việt Nam

  371

 8. (2011) nhóm tác giả nghiên cứu cho rằng bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính
  nào cũng liên quan đến bốn vấn đề mà các ngân hàng thương mại Việt Nam
  hiện nay đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng do chất lượng tài sản
  kém, khó khăn về thanh khoản, chất lượng lợi nhuận thấp, yếu kém về quản trị
  và về quản lý rủi ro. Đồng quan điểm này, tác giả Vũ Thống Nhất (2011) cho
  rằng hoạt động M&A trong ngành ngân hàng và một số nhân tố tác động tới hoạt
  động M&A của ngành ngân hàng, trong đó tập trung chỉ ra các nhân tố ảnh
  hưởng đến hoạt động mua bán sáp nhập các ngân hàng. Còn trong nghiên cứu của
  Lương Minh Hà (2010) cho rằng cơn bão tài chính khu vực tài chính ngân hàng
  giai đoạn 2006-2009 chứng kiến nhiều thương vụ mua bán sáp nhập trong khối
  các ngân hàng thương mại cổ phần và một trong những hạn chế của việc trong
  hoạt động mua bán sáp nhập. Trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Diệu Chi
  (2014) chỉ ra mức độ ảnh hưởng của hoạt động M&A đối với các tổ chức tài
  chính, trong nghiên cứu này đã định lượng một số chỉ tiêu ảnh hưởng đến hiệu
  quả các tổ chức tài chính. Có thể nói nghiên cứu này cũng phản ánh phần nào tác
  động của các nhân tố trên thị trường đối với hoạt động M&A.

  Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu về hoạt động
  mua bán sáp nhập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tác giả cho rằng hoạt
  động xét về thực tế các tổ chức tài chính ngân hàng hoạt động như những
  doanh nghiệp nên việc các ngân hàng yếu kém không có khả năng thanh
  khoản trên thị trường thì hoặc cho phép phá sản theo luật phá sản doanh
  nghiệp còn phương án tốt nhất là chọn giải pháp M&A vì hoạt động này thực
  chất về quy luật kinh tế là hoạt động mang lại những lợi ích cho nền kinh tế
  nhằm góp phần gia tăng mức độ. Thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập sẽ
  tạo kênh huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư và nguồn lực nước ngoài
  năng động của thị trường tài chính, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của
  cả nền kinh tế. Hoạt động M&A trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chuyển
  đổi sẽ thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế tạo áp lực sàng lọc các ngân
  hàng yếu kém trong nền kinh tế phải cải tổ phải sáp nhập với các ngân hàng
  khác để có thể hình thành nên những tổ chức tài chính ngân hàng mới phù hợp
  và hoạt động có hiệu quả trong tình hình mới, từ đó gia tăng các động lực tích
  cực cho phát triển kinh tế.

  372

 9. 3. Thực trạng hoạt động mua bán sáp nhập tại các ngân hàng
  Việt Nam đến năm 2016

  – Mua bán sáp nhập hệ thống tài chính ngân hàng giai đoạn 1997 – 2007
  Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua đã có bước phát triển
  mạnh về số lượng và chất lượng. Nếu thời điểm trước, số lượng ngân hàng chỉ
  tập trung vào 4 ngân hàng thương mại nhà nước thì đến thời điểm hiện nay, Việt
  Nam có 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã cổ phần hóa và Nhà nước nắm cổ
  phần chi phối, 1 ngân hàng thương mại Nhà nước là Agribank, 1 ngân hàng chính
  sách xã hội, 1 ngân hàng phát triển Việt Nam, 1 ngân hàng hợp tác xã, 34 ngân
  hàng thương mại cổ phần, 4 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước
  ngoài và 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  Có thể nói với số lượng các tổ chức ngân hàng hiện nay trên thị trường
  Việt Nam được cho là phát triển quy mô là lớn về số lượng và quy mô so với
  tốc độ tăng trưởng nền kinh tế nên hoạt động mua bán sáp nhập các tổ chức tài
  chính ngân hàng diễn ra từ rất sớm. Chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính
  năm 1997 đã ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính trên thế giới trong đó có
  Việt Nam. Tại Quyết định số 20/2000/QĐ-NHNN5 ngày 14/08/2000, Ngân
  hàng Nhà nước đã phê duyệt phương án chấn chỉnh, sắp xếp lại các tổ chức tín
  dụng cổ phần và chủ trương của nhà nước là các NHTM đang trong tình trạng
  kiểm soát đặc biệt buộc phải lựa chọn phương án sáp nhập hoặc bị mua lại bởi
  một tổ chức tín dụng khác. Kết quả của việc thực hiện quyết định này là có 10
  ngân hàng nhỏ lẻ đã được mua bán sáp nhập. Hoạt động M&A của thời kỳ từ
  1997 – 2004 là hoạt động mua bán lại các ngân hàng nhỏ lẻ có trụ sở tại các
  tỉnh thành, các thương vụ trong giai đoạn này là các tổ chức tài chính đứng ra
  mua lại các ngân hàng nhỏ, hoạt động kém hiệu quả thông qua phương thức
  định giá tài sản, rồi tiến hành mua lại các tài sản của tổ chức đó.

  Sự ra đời của Luật Đầu tư 2005, Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Chứng
  khoán 2006 đã tạo tiền đề cho sự phát triển của hoạt động M&A trong các tổ
  chức doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Xu thế
  M&A được thể hiện một cách rõ nét trong tổ chức tín dụng. Hệ thống cơ chế
  chính sách thúc đẩy hoạt động M&A diễn ra với quy mô lớn có các tổ chức
  nước ngoài tham gia vào hoạt động tài chính tín dụng tại các ngân hàng Việt

  373

 10. Nam. Thời kỳ này các tập đoàn tài chính lớn như HSBC, Dragon Capital,
  Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, ANZ. Những nhà đầu tư này đã trở
  thành những đối tác chiến lược của nhiều tổ chức tài chính ngân hàng Việt Nam.

  Thực chất giai đoạn này, hoạt động M&A các thương vụ được xem xét
  mua bán dưới hình thức mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, còn
  chưa thực hiện đúng quy trình của thương vụ mua bán sáp nhập theo đúng quy
  trình của hoạt động M&A.

  – Hoạt động M&A giai đoạn 2007 – 2017

  Với sự ra đời của Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của
  Chính phủ về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại
  Việt Nam và Thông tư số 07/2007/TT-NHNN ngày 29/11/2007 hướng dẫn thi
  hành một số điều của Nghị định số 69/2007/NĐ-CP đã tập trung vào việc quy
  định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; điều kiện để ngân hàng Việt Nam
  bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài; điều kiện của tổ chức tín dụng nước
  ngoài mua cổ phần của ngân hàng Việt Nam; điều kiện của các nhà đầu tư
  nước ngoài khi mua cổ phần của các ngân hàng Việt Nam trên thị trường
  chứng khoán; điều kiện tham gia quản trị tại ngân hàng Việt Nam. Tại Thông
  tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt
  Nam quy định việc sáp nhập, hợp nhất và mua lại tổ chức tín dụng. Trên cơ sở
  hệ thống cơ chế chính sách này có thể thấy nền tảng cho hoạt động M&A
  trong lĩnh vực ngân hàng rất cụ thể và rõ ràng. Kết quả số thương vụ mua bán
  sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017.

  374

 11. Bảng 1: Một số thƣơng vụ mua bán và sáp nhập
  trong lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015

  Năm Tỷ lệ cổ
  thực Tổ chức bán Tổ chức mua phần bán
  hiện (%)

  17 tổ chức là các cổ đông chiến
  lược nội địa (PVFC, ACB, Kinh
  NHTMCP Xuất nhập khẩu
  Đô, Nguyễn Kim,…) 17,8
  Việt Nam

  NHTMCP Nhà Hà Nội Deutsche Bank AG 10
  2007
  NHTMCP Kỹ thương Việt Nam HSBC (tăng tỷ lệ từ 10% lên 15%) 15

  NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Tập đoàn Tài chính Sumitomo
  15
  Việt Nam Mitsui (SMBC)

  NHTMCP Quân Đội NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 10

  NHTMCP Á Châu Ngân hàng Standard Chartered 12,5

  NHTMCP Gia Định NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 30

  NHTMCP Sài Gòn Thương Tín Tập đoàn Tài chính ANZ 10

  NHTMCP Kỹ thương HSBC (nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ) 20

  NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng Tập đoàn Tài chính Oversea
  15
  Chinese Banking – Singapore
  2008
  NHTMCP Phương Đông Tập đoàn Tài chính BNP Paribas 15

  NHTMCP Phương Nam Tập đoàn Tài chính UOB – Singapore 15,6

  NHTMCP Đông Á Ngân hàng Societe Generale – Pháp 15

  NHTMCP An Bình May Bank – Malaysia 15

  NHTMCP Đại dương Petro Việt Nam 20

  NHTMCP Quân đội Tập đoàn Viettel 15

  NHTMCP Phương Đông Tập đoàn tài chính BNP Paribas
  15
  (nâng tỷ lệ cổ phần)

  NHTMCP An Bình May Bank – Malaysia 20
  2009
  NHTMCP Mỹ Xuyên NHTMCP Hàng Hải 45

  NHTMCP Nhà Hà Nội Deutsche Bank AG 20

  NHTMCP Đại Á Tập đoàn Tín Nghĩa 49

  375

 12. Năm Tỷ lệ cổ
  thực Tổ chức bán Tổ chức mua phần bán
  hiện (%)

  NHTMCP Á Châu Tập đoàn Đầu tư Connaught
  6,05
  Investors

  2010 NHTMCP Á Châu Tập đoàn Tài chính Dragon 5,68

  NHTMCP Quốc tế Ngân hàng Commonwealth –
  15
  Australia

  NHTMCP Công thương Công ty Tài chính Quốc tế – IFC 10

  NHTMCP Công thương Ngân hàng Nova Scotia – Canada 15

  NHTMCP Phương Đông Tập đoàn Tài chính BNP Paribas
  20
  (nâng cổ phần nắm giữ)

  NH Phát triển Lào NHTMCP Công thương 30

  NHTMCP Liên Việt và Công ty dịch vụ tiết kiệm bƣu điện – VNPT sáp
  100
  nhập – LienVietPostBank
  2011
  NH Phát triển Mê Kông Tập đoàn Tài chính Fullerton
  15
  Holdings (FFH)

  NHTMCP Quốc tế Việt Nam Commonwealth Bank (tăng cổ
  20
  phần nắm giữ)

  NHTMCP Phương Nam United Overseas (nâng cổ phần
  20
  nắm giữ)

  NHTMCP Đệ Nhất – Ficombank, NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa, và
  100
  NHTMCP Sài Gòn hình thành SCB

  NHTMCP Công thương Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ 20

  NHTMCP Ngoại thương Tập đoàn Tài chính Mizuho 15
  2012
  NHTMCP Nhà Hà Nội sáp nhập vào NHTMCP Sài Gòn Hà Nội 100

  NHTMCP Sài Gòn Thương Tín NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 9,6

  NH Phương Tây WesternBank hợp nhất với Cty Tài chính Dầu khí Việt
  100
  Nam PVFC thành NHTMCP Đại chúng PVCombank

  Công ty Tài chính Việt Dociete HD Bank
  100
  Generale – SGVF
  2013
  Trust Bank Tập đoàn Thiên Thanh 84

  Ngân hàng Liên doanh Lào Việt – BIDV
  100
  Chi nhánh Việt Nam

  376

 13. Năm Tỷ lệ cổ
  thực Tổ chức bán Tổ chức mua phần bán
  hiện (%)

  NH TMCP Đại Á sáp nhập vào HD Bank 100

  ABBank IFC và May Bank 30

  TienPhongBank Tập đoàn DOJI 20

  Công ty Cổ phần Chuyển mạch Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ
  tài chính Quốc gia Việt Nam Smartlink (Smartlink) 100
  (Banknetvn)

  2014
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một VPBank
  thành viên tài chính Than – Khoáng
  sản Việt Nam (CMF) 100

  HD Bank Credit Saison 49

  MBBank Maritime Bank

  PG Bank Vietinbank

  MHB Ngân hàng TMCP Phát triển BIDV
  nhà Đồng bằng sông Cửu Long

  1:1

  2015

  Southernbank Sacombank

  NH TMCP Xây dựng Việt Nam Ngân hàng Nhà nƣớc
  (VNCB)

  NH TMCP Đại dương (Ocean Bank) Ngân hàng Nhà nƣớc

  NH TMCP Dầu khí Toàn cầu Ngân hàng Nhà nƣớc
  (GP Bank)

  Nguồn: Asia Venture Capital Journal, PWC Asia Financial Services M&A Report,
  StoxPlus Vietnam, Capital IQ và tổng hợp các bản tin tài chính trên Vnexpress

  377

 14. Nhìn vào các hoạt động M&A giai đoạn này cho thấy trong 5 năm đầu
  tiên từ năm 2007 – 2012 hoạt động M&A thực chất là hoạt động bán cổ phẩn
  các ngân hàng trong nước cho các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn mà thực
  chất hoạt động M&A chưa thực hiện theo đúng bản chất của hoạt động mua
  bán sáp nhập. Năm 2016 và đến đầu 2017 chưa thực hiện được thương vụ
  M&A trong lĩnh vực ngân hàng do một số vấn đề liên quan đến hoạt động xác
  định giá trị của các bên và các thoả thuận khác.

  Toàn bộ giai đoạn 10 năm thực hiện quản lý hệ thống tài chính ngân
  hàng đã diễn ra nhiều thương vụ mua bán sáp nhập. Giai đoạn này cho thấy
  một số điểm sau:

  – Giảm sự cạnh tranh về lãi suất huy động trên thị trường: Trong bối cảnh
  nền kinh tế rơi vào tình trạng lạm phát đồng tiền mất giá, các ngân hàng muốn
  tồn tại được phải thực hiện tăng lãi suất huy động vượt trần quy định, nên càng
  nhiều ngân hàng tham gia vào thị trường tài chính thì càng tăng chi phí vốn
  cho các ngân hàng trong vấn đề huy động vốn. Do đó, sáp nhập các tổ chức tài
  chính ngân hàng làm giảm tình trạng chạy đua trong lĩnh vực huy động vốn.

  – Tăng lượng khách hàng: Các ngân hàng nhỏ phải sáp nhập vào các
  ngân hàng lớn sẽ mang về cho các ngân hàng lớn số lượng các khách hàng,
  các doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình.

  – Kế thừa lượng khách hàng hiện tại từ các ngân hàng sáp nhập: Ngân
  hàng sau khi sáp nhập được kế thừa hệ thống khách hàng của hai ngân hàng
  sáp nhập. Đây là một lượng khách hàng đã tiếp cận từ trước và có các mối
  quan hệ cần phải tiếp tục duy trì nên giảm chi phí cho hoạt động mở rộng quan
  hệ khách hàng mới.

  – Bên cạnh đó, lợi ích của sáp nhập là nhân sự trong ngân hàng được chọn
  lọc nhiều nhân lực giỏi tại các hệ thống nhân lực khung của các ngân hàng.

  Hạn chế của hoạt động M&A:

  – Văn hóa doanh nghiệp bị ảnh hưởng: Mỗi ngân hàng có một quy trình
  làm việc riêng và có văn hóa hoạt động riêng nên khi sáp nhập văn hóa doanh
  nghiệp bị ảnh hưởng đến các nhân viên làm việc. Điều này cần khoảng thời
  gian để thích nghi các hoạt động cho phù hợp với điều kiện mới.

  378

 15. – Xung đột và giảm quyền lợi các cổ đông nhỏ: Đó là các xung đột mâu
  thuẫn của các cổ đông lớn và giảm quyền lợi của các cổ đông thiểu số bị ảnh
  hưởng. Điều này có thể thấy khi bị sáp nhập toàn bộ giá trị cổ phiếu tại ngân
  hàng này giảm mạnh trên thị trường đồng thời giá trị bị mất lớn so với giá trị
  đầu tư, một số ngân hàng bị mua lại với giá trị 0 đồng thì các cổ đông tại các
  ngân hàng này bị mất vốn hoàn toàn tại ngân hàng, đây là một thiệt thòi lớn
  cho các cổ đông. Thêm vào đó là các cổ phiếu của các cổ đông bị thu hẹp lại
  tỷ lệ nắm giữ giảm, các cổ đông nhỏ càng ít có khả năng, cơ hội trong các
  cuộc họp đại hội cổ đông.
  – Giảm lợi ích của các cổ đông lớn: Đối với các cổ đông lớn chi phối
  cũng có nhiều mâu thuẫn xảy ra, đó chính là các cổ đông lớn có thể mất các
  quyền kiểm soát ngân hàng do tỷ lệ quyền biểu quyết giảm.
  – Hầu hết các ngân hàng yếu kém sau khi sáp nhập vào ngân hàng khác
  đều thúc đẩy và phát triển hơn. Một trong những điểm đáng lưu ý cho sự phát
  triển này chính là cải thiện tình trạng thanh khoản, năng lực tài chính thông
  qua các giải pháp tăng vốn điều lệ, huy động vốn đầu tư nước ngoài, củng cố
  giá trị tài sản đảm bảo, đẩy mạnh xử lý nợ.
  Tuy nhiên, hoạt động mua bán sáp nhập của Việt Nam hiện nay dường
  như vẫn đang trong quá trình ép buộc, điều này có nghĩa là Ngân hàng Nhà
  nước vẫn thực hiện phương án xử lý sàng lọc hệ thống ngân hàng nhằm sàng
  lọc những đơn vị kém hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước thực hiện quan điểm các
  ngân hàng phải bán với giá trị “không đồng” như OceanBank và VNCB,
  NH TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank). Ngoài ra còn một số thương vụ khác
  của các ngân hàng như Maritime Bank và MDB dựa trên sáp nhập tự nguyện
  nhưng chưa triển khai kế hoạch sáp nhập.
  Điều này có nghĩa hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng của Việt
  Nam còn nhiều vấn đề chưa thực sự theo đúng quy trình mua bán sáp nhập của
  các tổ chức quốc tế.
  4. Một số nhận định rút ra từ các nghiên cứu thực hiện các thƣơng
  vụ M A trong lĩnh vực ngân hàng
  Cách thức thực hiện M&A của các ngân hàng phụ thuộc vào hệ thống
  chính sách và pháp luật của mỗi quốc gia, trong đó Việt Nam là một nước có

  379

 16. nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên hoạt động M&A của
  các tổ chức ngân hàng ở Việt Nam cũng có một số đặc thù riêng. Tuy nhiên,
  trong bối cảnh toàn cầu hóa, hoạt động M&A cũng nên theo xu thế chung
  tránh tình trạng đặt nặng ép buộc gây tổn thất về vật chất và tinh thần cho các
  cổ đông sáng lập và các cổ đông, đối tác với các tổ chức tín dụng này. Vì vậy
  theo quan điểm của nhóm tác giả nghiên cứu xin đưa ra một số vấn đề sau từ
  bài học nghiên cứu hoạt động M&A của các nước cũng như thực trạng của
  Việt Nam như sau:

  Thứ nhất: Cần xây dựng phương thức thực hiện sáp nhập và mua lại
  ngân hàng

  Giữ bí mật các th a thuận

  Ngay từ khi tiến hành triển khai, các bên tham gia vào một thương vụ
  M&A đều phải giữ bí mật về thỏa thuận để đảm bảo các thông tin được trao
  đổi trong quá trình thẩm định và đàm phán không bị lọt ra ngoài, đặc biệt là
  bên chuẩn bị được sáp nhập. Việc giữ kín được các thông tin sẽ: (i) Hạn chế
  việc công bố các thông tin mà bên sáp nhập nhận được từ bên được sáp nhập,
  (ii) Hạn chế bên sáp nhập sử dụng các thông tin đó trừ trường hợp đàm phán
  với các đối tượng giao dịch (cần phải định nghĩa rõ ràng trong mỗi thương vụ)
  và (iii) Áp đặt các điều khoản không tiết lộ liên quan đến sự tồn tại của cuộc
  đàm phán và các giao dịch tiềm năng có thể phát sinh. Các thông tin được bảo
  mật thông thường rất đa dạng, có thể liên quan tới tình trạng tài chính, công
  nghệ, tổ chức, các giao dịch bí mật, tài sản và nợ,…

  Việc giới hạn những ai được biết và sử dụng các thông tin bí mật cũng là
  một vấn đề cần phải được quan tâm. Các thỏa thuận bí mật thông thường sẽ
  yêu cầu bên sáp nhập phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào liên quan
  tới việc để lộ thông tin từ các cán bộ, nhân viên. Cùng với đó, một vấn đề quan
  trọng khác là thời hạn bảo mật thông tin. Thông thường, các thương vụ thường
  có quy định giữ kín thông tin trong vòng từ 18 tới 24 tháng.

  Đưa ra các văn bản th a thuận chung
  Trong giai đoạn đàm phán sơ bộ một thương vụ sáp nhập, các bên tham
  gia thông thường đều đưa ra văn bản thỏa thuận chung nhằm mục đích ghi lại

  380

 17. các nội dung chính và quan trọng, ví dụ như cấu trúc cơ bản của giao dịch hay
  hình thức và giá trị của giao dịch đó. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp thường
  né tránh việc lập văn bản thỏa thuận chung một cách có chủ ý để không phải
  nhượng bộ về các vấn đề chính quá sớm trong quá trình thỏa thuận.

  Tạo lợi thế độc quyền
  Những doanh nghiệp, tập đoàn đi sáp nhập thường yêu cầu được độc
  quyền mua từ bên được sáp nhập. Việc sắp đặt các điều khoản về độc quyền sẽ
  hạn chế doanh nghiệp hay công ty mục tiêu khỏi việc: (i) Đưa ra các đề nghị
  với các doanh nghiệp khác, (ii) Chia sẻ thông tin và (iii) Tham gia vào việc
  đàm phán với bên mua khác.

  Thẩm định trước khi thực hiện thương vụ

  Việc thẩm định sẽ tập trung vào phân tích các rủi ro có liên quan tới bên
  mục tiêu, bao gồm cả các rủi ro có thể gây cản trở tới việc hoàn thành thương
  vụ hoặc gây tác động tiêu cực tới hoạt động của bên sáp nhập sau khi thương
  vụ được hoàn tất. Thông thường, bên mục tiêu sẽ chuẩn bị dữ liệu (thường là
  website) và cung cấp quyền truy cập cho bên sáp nhập sau khi ký cam kết giữ
  bí mật để phục vụ cho quá trình thẩm định.

  Xây dựng cơ cấu thương vụ khả thi
  Các bên tham gia cần xác định cơ cấu của thương vụ M&A. Thông
  thường, có ba loại hình M&A: Giao dịch mua bán tài sản, Giao dịch mua bán
  chứng khoán và các Giao dịch sáp nhập toàn bộ. Khi xác định cơ cấu, cần đặc
  biệt quan tâm tới: Vấn đề về thuế, Cơ cấu vốn của công ty mục tiêu, Các rủi
  ro, Ban Giám đốc và Hội đồng cổ đông, Vai trò của bên thứ ba trong giao
  dịch, Các quy định của luật pháp, Các quyền thẩm định.

  Thứ hai: Xây dựng quy trình M&A

  – Xây dựng hoạt động thương lượng tự nguyện: Điều này có nghĩa là
  giúp cho các ngân hàng đều nhạn thấy lợi ích chung tiềm tàng của thuong vụ
  sáp nhạp hoạc họ dự đoán đuợc tiềm nang phát triển vuợt trọi của ngân hàng
  sau sáp nhạp. Do đó, ban điều hành sẽ ngồi lại với nhau để thuong thảo hợp
  đồng sáp nhạp nhằm tạo thành ngân hàng lớn hon mạnh hon đủ sức vuợt qua
  những khó khan của thời kỳ khủng hoảng và nâng cao khả nang cạnh tranh.
  381

 18. Mục tiêu là hạn chế khả năng mất thanh khoản của các bên.

  – Xây dựng hình thức chào thầu trong M&A

  Hình thức chào thầu thuờng áp dụng trong các vụ thôn tính mang tính
  thù địch đối thủ cạnh tranh. Các ngân hàng mua lại theo hình thức này thuờng
  huy đọng bằng cách: (a) sử dụng thạng du vốn; (b) huy đọng vốn từ cổ đông
  hiẹn hữu, thông qua phát hành cổ phiếu mới hoạc trả cổ tức bằng cổ phiếu,
  phát hành trái phiếu chuyển đổi; (c) vay từ các TCTD.

  – Xác định mua bán tài sản

  Phương thức này cũng gần tuong tự nhu phuong thức chào thầu. Ngân
  hàng thu mua có thể đon phuong hoạc cùng ngân hàng mục tiêu định giá tài
  sản của ngân hàng đó. Cần thông qua đơn vị định giá tài sản độc lập của công
  ty tư vấn định giá tài sản. Sau đó các bên sẽ thương thảo để đưa ra các mức giá
  phù hợp.

  Thứ ba: Cần có đội ngũ tư vấn và có tính hợp t c trong x c định mức giá
  hợp lý cho cả bên mua và bên bán

  Xác định giá trị tài sản của bên bán và giá trị bên mua có thể mua được
  là rất quan trọng cần có đơn vị tư vấn tài chính độc lập xác định giá trị phù
  hợp cho các bên để hoạt động M&A diễn ra một cách đúng đắn nhất, tránh gây
  thiệt hại quá mức cho các cổ đông.

  Thứ tư: Chuẩn bị các vấn đề hậu sáp nhập M&A trong ngân hàng

  Các bên trong quá trình sáp nhập thường không coi trọng văn hóa và quy
  trình làm việc của các bên nên dễ gây ra các mâu thuẫn giữa các bên tham gia
  hoạt động sáp nhập. Do đó, trong quá trình mua bán sáp nhập các bên cần
  nghiên cứu sản phẩm của nhau, thế mạnh của nhau để chuyển giao đầy đủ kỹ
  năng, thế mạnh từng bên. Các bên cần coi quá trình M&A như là một phương
  thức mới trong hoạt động kinh doanh doanh nhằm mục tiêu bảo toàn phần vốn
  của mình đồng thời là cơ sở để thúc đẩy giải quyết các vấn đề mà một bên
  không đơn phương thực hiện được.

  382

 19. 5. Kết luận
  Hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng là một vấn đề không chỉ riêng
  các đối tác trong lĩnh vực ngân hàng tham gia mà cơ quan quản lý nhà nước
  trong lĩnh vực ngân hàng là đơn vị chịu trách nhiệm trong lĩnh vực này. Do đó,
  bên cạnh tích cực của các bên trong thương vụ M&A thì vai trò của Ngân
  hàng Nhà nước cần có chính sách và các quy định mang tính pháp lý liên quan
  quan đến hoạt động này, tránh tổn thất cho các bên.

  Trong những năm gần đây đặc biệt giai đoạn 2012 -2015 hoạt động sáp
  nhạp và mua lại ngân hàng tại Viẹt Nam thực sự được quan tâm nhưng hoạt
  động này chưa thực sự chịu sức ép cạnh tranh vì vạy trào luu và xu huớng sáp
  nhạp vẫn mang tính chất ép buộc chưa theo quy luật của nền kinh tế. Trong
  giai đoạn tới hoạt đọng này sẽ mạnh mẽ hon khi Viẹt Nam phải thực hiện hoạt
  động mở tài chính dưới sức ép cạnh tranh về vốn và năng lực ngày càng lớn
  giữa các tổ chức tài chính. Do đó các ngân hàng cần trang bị kiến thức về hoạt
  đọng này ở Viẹt Nam để tránh bị đọng trong thời gian tới, viẹc sáp nhạp cần
  đuợc hiểu mọt cách rất tích cực là nhằm tạp hợp và thống nhất sức mạnh để
  phát triển trong cạnh tranh, cần tránh suy nghĩ tiêu cực nhu phá sản.

  Tài liệu tham khảo
  1. Harry Hoan Tran CFA và Thuan Nguyen FCCA (2011), Tái cấu trúc hệ
  thống ngân hàng Việt Nam theo hướng nào?, Tập đoàn StoxPlus, Số quý 3,
  Tháng 9/2011.
  2. Nguyễn Thị Diệu Chi (2013), Một số thương vụ mua bán và sáp nhập trong
  lĩnh vực tài chính ngân hàng thế giới và bài học đối với Việt Nam”, Tạp chí
  Kinh tế và phát triển, Số đặc san, Tháng 3/2013, Trang 48 – 54.
  3. Nguyễn Thị Diệu Chi (2013), Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam –
  thực trạng và giải pháp, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 191 (II), Tháng
  5/2013, Trang 12 – 20.
  4. Lương Minh Hà (2010), Hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực tài
  chính ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, Số
  97, Tháng 6/2010.
  5. Asia Venture Capital Journal, PWC Asia Financial Services M&A Report,
  StoxPlus Vietnam, 2013.

  383

 20. 6. Neely, Walter (1987), Banking Acquysitions: Acquyrer and Target
  Shareholder Return, 16, Financial Management Review
  7. Altunbas, Y., & Marqués-Ibáñez, D. (2004). Mergers and acquysitions and
  bank performance in europe: The role of strategic similarities. St. Louis:
  Federal Reserve Bank of St Louis. Từ liên kết:
  https://search.proquest.com/docview/1698233696?accountid=41574
  8. Prompitak, D. (2010). The impacts of bank mergers and acquysitions
  (m&as) on bank behaviour (Order No. U572540). Available from ProQuest
  Dissertations & Theses A&I; ProQuest Dissertations & Theses Global.
  (1040524330). Từ liên kết:
  https://search.proquest.com/docview/1040524330?accountid=41574
  9. Leeamornsiri, J. N. (2005). The perceptions of human resource
  professionals in five thai banks about the human resource development
  competencies and programs used during the merger and acquysition
  process từ liên kết:
  https://search.proquest.com/docview/305401851?accountid=41574
  10. Alam, N., & Seok, L. N. (2014). Banking mergers – an application of
  matching strategy. Review of Accounting & Finance, 13(1), 2-23.
  doi:http://dx.doi.org/10.1108/RAF-12-2012-0124
  11. Nguyễn Thị Diệu Chi (2014), Ph t triển hoạt động mua b n và s p nhập
  trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam, từ liên kết:
  http://gsneu.edu.vn/nghien-cuu-sinh-nguyen-thi-dieu-chi-bao-ve-luan-an-
  tien-si__225601.html
  12. United States Negotiated M&A guide bởi Ủy ban Pháp luật về Doanh
  nghiệp và M&A Mỹ
  13. Hagendorff, Jens and Collins, Michael and Keasey, Kevin, Bank
  Deregulation and Acquysition Activity: The Cases of the US, Italy and
  Germany. Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 15, No. 2,
  pp. 199-209, 2007. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=987461
  14. Báo cáo ngành ngân hàng Việt Nam tháng 1 năm 2014 bởi VPBS từ liên kết:
  http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoC
  ao/NganHang_020114_VPBS.pdf
  15. Các thông tin từ: http://maf.vn/

  384

Download tài liệu Thực trạng hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2007 – 2017 và một số nhận định File Word, PDF về máy