[Download] Tải Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay – Tải về File Word, PDF

Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay

Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay
Nội dung Text: Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay

Download


Thống kê sơ bộ cho thấy, hàng năm, các doanh nghiệp này sử dụng tới 51% lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP cho đất nước. Tuy nhiên, với quy mô siêu nhỏ đi kèm với năng lực tài chính yếu, doanh nghiệp siêu nhỏ luôn phải đối diện với không ít thách thức để tồn tại và phát triển. Để doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, cần có sự thay đổi nhận thức về vai trò của kế toán quản trị trong điều hành doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay File Word, PDF về máy

Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay

 1. KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  THỰC THI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ HIỆN NAY
  ThS. NGUYỄN THỊ HẰNG – Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp *

  Doanh nghiệp siêu nhỏ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, tạo ra việc làm chủ
  yếu và tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát
  triển, xóa đói giảm nghèo… Thống kê sơ bộ cho thấy, hàng năm, các doanh nghiệp này sử dụng
  tới 51% lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP cho đất nước. Tuy nhiên, với quy mô siêu nhỏ
  đi kèm với năng lực tài chính yếu, doanh nghiệp siêu nhỏ luôn phải đối diện với không ít thách
  thức để tồn tại và phát triển. Để doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển bền vững, nâng cao khả năng
  cạnh tranh trên thị trường, cần có sự thay đổi nhận thức về vai trò của kế toán quản trị trong
  điều hành doanh nghiệp.
  Từ khóa: Chế độ kế toán, doanh nghiệp siêu nhỏ, kế toán quản trị, Thông tư số 132/2018/TT-BTC

  kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định
  SOLUTIONS FOR IMPLEMENTING MANAGEMENT kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.
  ACCOUNT IN MICROENTERPRISES Kế toán quản trị có 4 mục tiêu chủ yếu sau: (i)
  Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch
  Nguyen Thi Hang – University of Economics – Technology
  for Industries và ra quyết định; (ii) Trợ giúp nhà quản lý trong
  việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức;
  Microenterprises play a very important role in
  (iii) Thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu
  the national economy, creating major jobs and
  của tổ chức; (iv) Đo lường hiệu quả hoạt động của
  increasing incomes for workers, helping the
  các nhà quản lý và các bộ phận, đơn vị trực thuộc
  mobilization of social resources for development
  trong tổ chức. Nếu xét theo quá trình kế toán quản
  investment and poverty reduction… The
  trị trong mối quan hệ với chức năng quản lý, kế toán
  unofficial statistics show that these enterprises
  quản trị bao gồm: Chính thức hóa các mục tiêu của
  annually use up to 51% of social labourers
  đơn vị thành các chỉ tiêu kinh tế; Lập dự toán chung
  and contribute more than 40% of GDP to
  và các dự toán chi tiết; Thu thập, cung cấp thông tin
  the national economy. However, with the
  về kết quả thực hiện các mục tiêu; Soạn thảo báo cáo
  microsize and weakness of financial capacity,
  kế toán quản trị.
  microenterprises face many challenges to survive
  Một số nghiên cứu cho rằng, xét theo nội dung
  and develop. According to economic experts, in
  các thông tin mà kế toán quản trị doanh nghiệp
  order to develop sustainably and improve their
  cung cấp, có thể khái quát kế toán quản trị bao gồm:
  competitiveness in the market, microenterprises
  – Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh,
  need to change the perception of management
  gồm: Mua sắm, sử dụng các đối tượng lao động –
  accounting role in business management.
  hàng tồn kho, tư liệu lao động – tài sản cố định,
  Keywords: Accounting regime, microenterprises, tuyển dụng và sử dụng lao động – lao động và tiền
  management accounting, Circular No. 132/2018/TT-BTC lương…)
  – Kế toán quản trị về chi phí và giá thành sản
  phẩm: Lập dự toán chi phí, tập hợp, tính toán, phân
  Ngày nhận bài: 15/2/2019
  Ngày hoàn thiện biên tập: 4/3/2019 bổ chi phí, giá thành, lập báo cáo phân tích chi phí
  Ngày duyệt đăng: 12/3/2019 theo bộ phận, theo các tình huống quyết định…)
  – Kế toán quản trị về doanh thu và kết quả kinh
  Kế toán quản trị doanh nghiệp doanh: Phân loại doanh thu, xác định giá bán, lập
  dự toán doanh thu, tính toán, hạch toán chi tiết
  Theo Luật Kế toán năm 2015, kế toán quản trị là doanh thu, phân bổ chi phí chung…).
  việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin – Kế toán quản trị các khoản nợ.

  60 Email: nthang@uneti.edu.vn

 2. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2019

  – Kế toán quản trị các hoạt động đầu tư
  HÌNH 1. 4 MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  tài chính.
  – Kế toán quản trị các hoạt động khác
  của doanh nghiệp.
  Ngoài ra, cần chú ý rằng, thông tin của
  kế toán quản trị doanh nghiệp không chỉ
  là thông tin quá khứ (thông tin thực hiện)
  mà còn bao gồm các thông tin về tương
  lai (kế hoạch, dự toán, dự tính…), các
  thông tin về giá trị còn bao gồm các thông
  tin khác (hiện vật, thời gian lao động…).
  Hệ thống thông tin kế toán quản trị trong
  tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin
  cho các nhà quản lý để thực hiện các hoạt
  động quản lý… Nguồn: Tác giả tổng hợp

  Kế toán quản trị và thách thức
  đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một
  số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông
  doanh nghiệp siêu nhỏ nói riêng đóng vai trò rất nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công
  quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Thống kê nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo
  cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người
  khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng
  trên cả nước, trong đó, số doanh nghiệp vừa chỉ hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Trong
  chiếm 2,2%, doanh nghiệp nhỏ chiếm 29,6% và còn khi đó, doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực
  lại 68,2% là doanh nghiệp siêu nhỏ. thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và doanh hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người
  nghiệp siêu nhỏ nói riêng đóng vai trò rất quan và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng
  trọng trong nền kinh tế quốc dân, tạo ra việc làm hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. Trên
  chủ yếu và tăng thu nhập cho người lao động, giúp thực tế, hiện nay, không ít doanh nghiệp siêu nhỏ
  huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát phát triển lên từ hộ kinh doanh, có nguồn lực tài
  triển, xóa đói giảm nghèo… Hàng năm, các doanh chính kém, năng lực tài chính yếu… Từ thực tế
  nghiệp này đã tạo ra trên một triệu công việc mới; hoạt động của doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay, có
  sử dụng tới 51% lao động xã hội và đóng góp hơn thể nhận thấy một số thách thức trong việc triển
  40% GDP cho đất nước. khai kế toán quản trị, đó là:
  Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp siêu nhỏ thời – Các nhà quản trị doanh nghiệp chưa thực sự
  gian qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ quan tâm đến công tác kế toán quản trị. Hiện nay,
  đặc biệt. Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng vì quy mô siêu
  Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế nhỏ nên việc ứng dụng kế toán quản trị là không
  toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nhằm giúp các doanh cần thiết. Mặt khác, các doanh nghiệp siêu nhỏ
  nghiệp này dễ dàng trong việc thực hiện các quy định thường khó khăn về vốn, nên gần như chỉ quan tâm
  pháp luật về kế toán. Tuy nhiên, đối với kế toán quản đến làm sao có thể tồn tại, phát triển và thu được lợi
  trị tại doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp siêu nhuận. Bắt nguồn từ nhận thức sai lầm này, nên kế
  nhỏ nói riêng, cơ sở pháp lý duy nhất vẫn là Thông tư toán quản trị gần như chưa được quan tâm.
  số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 về việc hướng dẫn – Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói
  áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Trên chung và doanh nghiệp siêu nhỏ nói riêng chỉ quan
  thực tế, cơ quan quản lý luôn khuyến khích doanh tâm tổ chức bộ máy kế toán tài chính, còn bộ máy
  nghiệp thực hiện kế toán quản trị để đưa ra các quyết kế toán quản trị chưa được quan tâm và đầu tư.
  định điều hành đúng đắn, không có ý định quy định Với quy mô siêu nhỏ, năng lực tài chính yếu, việc
  thông qua các văn bản pháp lý vì kế toán quản trị chủ phải bỏ thêm một khoản chi phí không nhỏ để xây
  yếu phục vụ nội bộ doanh nghiệp. dựng bộ máy kế toán quản trị thường khiến các chủ
  Theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày doanh nghiệp do dự.

  61

 3. KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  – Các doanh nghiệp siêu nhỏ thường thuê các Ba là, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc
  kế toán viên bên ngoài để tiết kiệm chi phí. Thông xử lý số liệu. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn
  thường những nhân viên này không có kiến thức, chưa sử dụng một hệ thống phần mềm quản trị
  chưa được đào tạo bài bản về kế toán quản trị, hoặc thống nhất mà chỉ áp dụng phần mềm kế toán,
  chỉ được làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính nên nên việc lấy số liệu chỉ dừng ở việc tận dụng
  việc thực hiện các báo cáo kế toán quản trị phục vụ nguồn thông tin từ kế toán tài chính, trong khi
  cho nhà quản trị doanh nghiệp thường rất khó. chưa có sự liên kết giữa các bộ phận khác nhau.
  Giải pháp đẩy mạnh triển khai Đây là nguyên nhân khiến quá trình lấy số liệu bị
  kế toán quản trị tại doanh nghiệp siêu nhỏ sai sót và không kịp thời.
  Ngoài ra, việc trình bày báo cáo theo các cách thức
  Kế toán quản trị được hình thành song song với truyền thống cũng khiến cho báo cáo quản trị thường
  kế toán tài chính, nhằm cung cấp thông tin một cách không hấp dẫn đối với nhà quản trị, trong khi đó, nếu
  đầy đủ cho nhà quản trị. Hiện nay, doanh nghiệp tận dụng được công nghệ có thể tạo ra được những
  nhỏ và vừa nói chung và doanh nghiệp siêu nhỏ nói báo cáo với hiệu ứng công nghệ sinh động thu hút
  riêng vẫn chưa quan tâm nhiều, tuy nhiên, trong được sự thích thú, quan tâm của nhà quản trị hơn.
  tương lai gần, để sử dụng hiệu quả công cụ này,
  doanh nghiệp siêu nhỏ cần chú ý một số vấn đề sau: Trong xu hướng hội nhập hiện nay, nếu doanh
  Một là, thay đổi nhận thức của các chủ doanh nghiệp Việt Nam không áp dụng kế toán quản
  nghiệp về việc sử dụng kế toán quản trị trong hoạt trị thì sẽ thiếu thông tin có tính định hướng
  động của doanh nghiệp. Các nhà quản trị trong doanh trong việc ra các quyết định kinh doanh, dẫn
  nghiệp Việt Nam cần nhận thức rõ vai trò quan trọng đến các quyết định đó có thể dẫn đến sai lầm.
  của kế toán quản trị. Nhà quản trị doanh nghiệp phải Ngoài ra, cho dù quy mô nào, kế toán quản trị
  là người đi đầu nhận thức về vai trò, nội dung của kế đều rất cần thiết cho nhà quản trị trong việc
  toán quản trị, là người chèo lái, dẫn dắt các bộ phận đưa ra quyết định kinh tế của mình.
  trong doanh nghiệp áp dụng mô hình kế toán quản trị.
  Trong xu hướng hội nhập hiện nay, nếu doanh Bốn là, không quá cầu kỳ trong việc lập báo cáo.
  nghiệp Việt Nam không áp dụng kế toán quản trị thì Hiện nay, không ít chủ doanh nghiệp siêu nhỏ
  sẽ thiếu thông tin có tính định hướng trong việc ra thường lo lắng việc lập báo cáo kế toán quản trị có
  các quyết định kinh doanh, dẫn đến các quyết định thể làm mất thời gian. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hệ
  đó có thể dẫn đến sai lầm. Ngoài ra, cho dù quy thống kế toán quản trị không có một quy chuẩn pháp
  mô nào, kế toán quản trị đều rất cần thiết cho nhà lý chung nào về hình thức lẫn nội dung báo cáo. Do
  quản trị trong việc đưa ra quyết định kinh tế của đó, doanh nghiệp nên tự xây dựng một hệ thống chỉ
  mình. Căn cứ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh tiêu kế toán quản trị cụ thể theo mục tiêu quản trị đặt
  doanh để sắp xếp, tổ chức và xây dựng mô hình kế ra. Các doanh nghiệp có thể tham khảo các mô hình
  toán quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế. báo cáo, hệ thống chỉ tiêu của các doanh nghiệp siêu
  Hai là, cần xây dựng một đội ngũ nhân sự làm công nhỏ khác để áp dụng phù hợp với thực tế của mình.
  tác kế toán tài chính và kế toán quản trị không những Về cơ bản, việc lập báo cáo nên đơn giản, sử dụng các
  có chuyên môn nghiệp vụ mà còn có sự hiểu biết về hiệu ứng công nghệ để tạo điểm nhấn, tạo được sự
  hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ sinh động đối với nhà quản trị.
  đó đưa ra các phân tích, đánh giá chính xác trên cơ
  Tài liệu tham khảo:
  sở số liệu thu thập được. Với những hạn chế về quy
  mô và tài chính, có thể không đòi hỏi quá cao về nhân 1. Quốc hội (2017), Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14;
  viên kế toán quản trị, tuy nhiên, vẫn phải đủ các tiêu 2. Chính phủ (2018), Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định
  chí cơ bản. Cụ thể, theo khảo sát mới nhất của Hiệp chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  hội Kế toán Quản trị Toàn cầu về nhu cầu của doanh 3. Bộ Tài chính (2006), Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 về việc
  nghiệp với các phẩm chất và kỹ năng cần có của hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp;
  kế toán quản trị ít nhất gồm: Kỹ năng chuyên môn 4. Lê Thế Anh (2017), Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các
  (trình độ chuyên môn), Kỹ năng Kinh doanh (năng doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam, Luận văn Tiến sỹ kinh tế;
  lực phân tích đánh giá môi trường kinh doanh…); Kỹ 5.Nguyễn Thị Bình (2018), Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp
  năng con người (năng lực giao tiếp, đàm phán…); Kỹ kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Luận văn Tiến sỹ kinh tế;
  năng lãnh đạo (năng lực lãnh đạo và thực hiện vai trò 6. Nguyễn Thu Hiền (2018), Một số vấn đề về kế toán quản trị trong các doanh
  lãnh đạo của mình trong nhóm làm việc và tổ chức). nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Công Thương.

  62

Download tài liệu Thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay File Word, PDF về máy