[Download] Tải Thực hành Kế toán quản trị: Phần 2 – Tải về File Word, PDF

Thực hành Kế toán quản trị: Phần 2

Thực hành Kế toán quản trị: Phần 2
Nội dung Text: Thực hành Kế toán quản trị: Phần 2

Download


Phần 2 giáo trình Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – Khối lượng và lợi nhuận, thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thực hành Kế toán quản trị: Phần 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thực hành Kế toán quản trị: Phần 2 File Word, PDF về máy

Thực hành Kế toán quản trị: Phần 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thực hành Kế toán quản trị: Phần 2

 1. Chương 5
  PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI
  PHÍ – KHỐI LƯỢNG VÀ LỢI NHUẬN *

  I. Ý NGHĨA
  Quá trìn h ra quyết định của doanh nghiệp là việc chọn
  lựa từ nhiều phương án khác nhau, trong đó mỗi phương
  án xem xét bao gồm rấ t nhiều thông tin k ế toán, n h ấ t là
  thông tin về chi phí đầu tư để đ ạ t các lợi ích kinh tế. Mỗi
  phương án h à n h động là m ột tìn h huống khác nhau, chỉ có
  chung m ột điểm là mọi phương án đều gắn liền với thông
  tin k ế toán. Do đó đòi hỏi nhà quản trị phải xem x ét cân
  nhắc để đề ra quyết định đúng đắn nhất.
  Một kỹ th u ậ t phân tích khá hữu hiệu trong KTQT được
  đa số các nhà quản trị hiện nay áp dụng để giải quyết vấn
  đề trên , tìm ra phương án kinh doanh tố t n h ấ t đó là
  phương pháp phân tích mốì quan hệ giữa chi phí – khối
  lượng – lợi n huận (C – V – P).
  P hân tích mối quan hệ giữa chi phí – khôi lượng và lợi
  nhuận là báo cáo lập k ế hoạch cho tương lai, là cách cung
  cấp cho doanh nghiệp các thông tin về khối lượng sản
  phẩm cần phải bán để đ ạ t được lợi nhuận mong muôn.
  Việc phân tích thông qua mô hình CVP không chỉ giúp
  việc lựa chọn dây chuyền sản xuất, định giá bán sản
  phẩm, xây dựng chiến lược tiêu thụ, chiến lược m arketing
  nhằm khai thác có hiệu quả sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp, mà còn giúp ích nhiều cho việc xem xét rủi
  ro của doanh nghiệp.

 2. K ế Toán Quản Trị 155

  Phân tích CVP nhằm xác định m ột mô hình với các
  biến kinh doanh gắn liền với lợi nhuận, nhằm mô tả mối
  quan hệ giữa lợi nhuận kinh doanh của m ột doanh nghiệp
  với doanh thu (khối lượng và giá bán), chi phí (biến phí và
  định phí).
  P hân tích mốì quan hệ C-V-P là kh ái niệm có liên
  quan đến phần lớn các công việc trong quản trị doanh
  nghiệp mà nhà quản lý cần làm. Do tín h hữu dụng lớn
  như vậy, việc phân tích mối quan hệ C-V-P là công cụ hữu
  hiệu của người quản lý để khai thác khả năng tiềm tàn g
  trong các doanh nghiệp, giúp nhà quản trị doanh nghiệp
  nhận định và đề ra các quyết định sản xuất kinh doanh
  m ột cách hợp lý.

  II. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ
  c- v- p
  1. Phương pháp sô dư đảm phí
  1.1. K h ái n iệm s ố d ư đ ả m p h í và tỷ lệ s ố d ư đ ả m p h í
  * S ố dư đảm p h í (Contribution margin):
  Số dư đảm phí là chỉ tiêu biểu hiện bằng số tuyệt đôi
  phản ánh khoản chênh lệch giữa doanh thu và biến phí
  hay nói đơn giản hơn, nó là khoản tiền còn lại của doanh
  thu bán hàng sau khi trừ đi các khoản biến phí trong sản
  xuất kinh doanh.
  Số dư đảm phí được sử dụng để bù đắp các định phí và
  phần còn lại sẽ là lãi. Nếu số dư đảm phí không trang
  trải đủ cho định phí thì doanh nghiệp sẽ bị lỗ.
  Số dư đảm phí có thể tính cho m ột đơn vị sản phẩm,
  gọi là số dư đảm phí đơn vị. Như vậy số dư đảm phí đơn vị
  chính là khoản chênh lệch giữa đơn giá bán trừ đi biến phí
  đơn vị.

 3. 156 Kê’ Toán Quản Trị

  * Tỷ lệ số d ư đảm phí:
  Ngoài việc biểu hiện theo số tuyệt đối, số dư đảm phí
  còn được biểu h iện duới dạng sô tương đối.
  Tỷ lệ số dư đảm phí là chỉ tiêu theo tỷ lệ p hần trăm
  giữa tổng sô’ dư đảm phí trê n doanh thu hoặc sốvdư đảm
  phí đơn vị trê n đơn giá bán
  – Gọi:
  q là số lượng sản phẩm tiêu thụ;
  s là đơn giá bán;
  V là biến phí tính cho một sản phẩm (biến phí đơn vị);
  F là tổng định phí hoạt động,
  p là lợi nhuận của kỳ hoạt động,
  Ta có phương trìn h tổng biểu diễn mối quan hệ giữa
  doanh thu – chi phí và lợi nhuận sau:
  p = q.s – q.v – F
  (qs là tổng doanh thu, qv là tổng biến phí)
  – Gọi M là số dư đảm phí, ta có:
  M = q.s -q .v = q.(s – v)
  (s – v) là số dư đảm phí tín h cho m ột đơn vị sả n phẩm
  hay gọi tắ t là số dư đảm phí đơn vị.
  Như vậy, số dư đảm phí còn được biểu h iện qua tích của
  khôi lượng sản phẩm , dịch vụ bán ra với số dư đảm phí
  m ột đơn vị.
  – Gọi M% là tỷ lệ số dư đảm phí, ta có:
  M% = q-s – q-v = q-(s – v) = = 1-1
  q.s q.s s s

 4. Kê Toán Quán Trị 157

  Vậy:
  Tỷ lệ _ T ổn g SD Đ P _ SD Đ P đơn vị _ T ỷ lệ b iến phí
  SD Đ P ~ T ổn g doanh thu ~~ Giá bán đơn v ị D oanh thu

  Tỷ lệ biên phí (V%) _ Tổng biến phí _ q.v _ ^ V
  trê n doanh thu T ổ n g doanh thu q.s s
  Từ công thức trê n cho thấy tổng tỷ lệ số dư đảm phí
  (M%) và tỷ lệ biến phí trê n doanh thu (V%) bằng 100%.
  1.2. L ậ p và p h â n tíc h báo cáo k ế t q u ả k in h d o a n h
  theo s ố d ư đ ả m p h í
  Báo cáo k ế t quả kinh doanh theo số dư đảm phí là loại
  báo cáo mà doanh thu, biến phí và sô’ dư đảm phí được
  trìn h bày theo tổng số và cho từng đơn vị sản phẩm . Toàn
  bộ các chi phí sản xuất kinh doanh được phân th à n h biến
  phí và định phí, chứ không phân th à n h giá vốn bán hàng,
  chi phí kinh doanh như trong báo cáo tài chính.
  Để m inh họa, ta lấy tài liệu số liệu doanh thu và chi
  phí trong kỳ dự toán m ột xí nghiệp chuyên sản xuất giày
  da trong th án g như sau:
  – Tổng doanh thu: 500.000.000d
  – Số lượng: 10.000 sản phẩm
  – Tổng biến phí: 450.000.000d
  – Tổng định phí: 30.000.000đ

 5. 158 Kế Toán Quản Trị

  BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH.
  Đ V T : ìo o o đ ồ n g
  Tính cho 1 Cơ câu
  Chỉ tiêu Tổng sô’
  sản phẩm (% )

  D oanh th u (1 0 .0 0 0 sp X 5 0 /s p ) 5 0 0 .0 0 0 50 100

  Trừ: B iế n phí (1 0 .0 0 0 sp X 45 4 5 0 .0 0 0 45 ’• _90
  /s p )

  Số dư đ ả m phí 5 0 .0 0 0 5 10

  Trừ : Đ ịn h p h í 3 0 .0 0 0

  Lãi th u ẩ n 2 0 .0 0 0

  Theo tà i liệu trê n cho thấy:
  – Số dư đảm phí:
  M = 500.000 – 450.000 = 50.000 ng.đồng.
  – Hoặc số dư đảm phí
  M = 10.000 X 5 = 50.000 ng.đồng.
  – Tỷ lệ số dư đảm phí:

  M% = – 5 0 ‘000 X 100% = 10%.
  500.000
  – Hoặc tỷ lệ sô’ dư đảm phí

  M% = T ^ r~ X 100% = 10%.
  50/sp
  Phân tích k êt quả kinh doanh theo sô dư đảm phí cho
  ta th ay được sự thay đôi của lợi nhuận khi có sự biến động
  cua cac yêu tô: Doanh thu, biên phí và đinh phí
  Sư dụng lại nội dung của ví dụ trên , chúng ta nghiên
  cứu sự biên động của lợi nhuận thông qua m ột số tình
  huông độc lập sau:

 6. K ế Toán Quản Trị 159

  * S ự thay đổi về doanh thu:
  Sự thay đổi về doanh thu sẽ xảy ra khi có một trong hai
  đại lượng thay đổi: hoặc số lượng bán ra, hoặc đơn giá bán ra.
  Thay đổi sô lượng bán ra: nghĩa là với số lượng bán
  tăng hoặc giảm sẽ làm cho lợi nhuận tăn g giảm tương ứng
  là bao nhiêu?
  – Gọi qi là số lượng bán ra của phương án kinh doanh mới;
  Fo lần lượt là s ố lượng, giá bán, biến phí
  – q o , So, Vo,
  đơn vị và tổng định phí của phương án ban đầu;
  Như vậy, khi số lượng bán ra thay đổi (qi) thì lợi
  nhuận của phương á n kinh doanh mới (Pi) sẽ biến động
  (tăng, giảm lợi nhuận; Ap) so với phương án kinh doanh
  ban đầu là bao nhiêu?
  Pi = qi.(s0 – Vo) – F0
  Po = qo-(so – Vo) – F0
  Ap = Pi – Po
  = (qi – qo).(s0 – Vo)

  = Aq . mc
  Vậy:
  Mức tăng, giảm lợi nhuận = Mức tăng(+), giảm (—)x Số dư
  đảm phí số lượng một đơn vị (m)
  Giả sử số lượng bán ra theo phương án mới của Xí nghiệp
  tăng lên 1.000 sản phẩm so với kỳ dự toán (các yếu tố khác
  không đổi), ta tín h được mức lợi nhuận thay đổi như sau:
  Ap = Aq X m
  = +1.000 X 5.000
  = +5.000.000đ.
  Do các yếu tố khác không đổi nên lợi nhuận của XN sẽ
  tăng tương ứng là 5.000.000đ. Như vậy tổng lợi nhuận thực
  hiện theo phương án mới sẽ là 25.000.000đ.

 7. 160 K ế Toán Quản Trị

  – Thay đổi đơn giá bán: nghĩa là giá bán của 1 sản
  phẩm (hàng hóa) thay đổi sẽ làm cho lợi nhuận tă n g giảm
  tương ứng là bao nhiêu?
  – Gọi S i l à giá bán ra của phương án k inh doanh mới;
  vậy khi giá bán thay đổi thì lợi nhuận của phương án kinh
  doanh mới sẽ biến động so với phương án kinh doanh ban
  đầu l à bao nhiêu?
  Pi = q0.(si – Vo) – F0
  Po = qo-(s0 – Vo) – F0
  Ap = Pi – Po
  = qo.(si —So)
  = qo • As
  Vậy: Mức tăng, giảm lợi nhuận = Số lượng X Mức tăng (+),
  giảm (-) giá b án (hay mức tăn g (+), giảm (-) sô’ dư đảm
  phí m ột đơn vị sản phẩm).
  Giả sử trong kỳ Xí nghiệp quyết định tă n g đơn giá bán
  là 600 đ/sp, ta tín h được mức lợi nhuận tă n g tương ứng
  như sau:
  Ap = q0 . As
  = lO.OOOsp X 600 đ/sp = + 6.000.000đ.
  Do các yếu tố khác không đổi nên lợi nhuận của XN sẽ
  tăn g tương ứng là 6.000.000 đ. Như vậy tổng lợi nhuận
  thực hiện theo phương á n mới sẽ là 26.000.000đ.
  * S ự thay đổi của biến phí:
  Sự th ay đổi của biến phí sẽ làm tă n g hoặc giảm mức lợi
  nhuận tương ứng là bao nhiêu?
  – Gọi Vi biến phí đơn vị của phương án kinh doanh
  mới; khi biên phí thay đổi thì lợi nhuận của phương án
  kinh doanh mới sẽ tăn g (giảm) bao nhiêu so với phương án
  ban đầu?

 8. K ế Toán Quản Trị 161

  Pi = q0.(s0 – Vi) – F0
  Po = qo-(so – Vo) – F 0

  Ap = Pi – Po = qo.(-vi + Vo)

  = -qo-(vi – Vo) = qo.(-Av)
  với (Av = V i —Vo)
  (hoặc = qo X Am, nếu biến phí sản phẩm tăn g th ì Am
  giảm (âm) và ngược lại)
  Vậy: Mức tăng, giảm lợi nhuận = Số lượng X Mức
  tăng (-), giảm (+) biến phí
  Giả sử biến phí đơn vị của Xí nghiệp trong kỳ dự kiến
  tăng lên là 300đ/SP.
  Biến phí đơn vị tăng lên 300đ/SP làm cho lợi nhuận giảm:
  Ap = qo-(-Av)
  = 10.000SP X (-300đ/sp) = -3.000.000đ
  Do các yếu tố khác không đổi nên lợi nhuận của XN sẽ
  giảm là 3.000.000đ. Như vậy tổng lợi nhuận thực hiện theo
  phương án mới sẽ là 17.000.000đ.
  * S ự thay đổi của định phí:
  Tổng định phí tăn g hoặc giảm sẽ làm cho lợi nhuận
  tăng hoặc giảm bao nhiêu?
  – Gọi Fi là định phí của phương á n k inh doanh mới;
  khi định phí th ay đổi th ì lợi nhuận của phương á n kinh
  doanh mới sẽ tă n g (giảm ) bao nhiêu so với phương án
  ban đầu?
  Pi = qo-(so – Vo) – Fi
  Po = qo-(s0 – Vo) – F0

  Ap = Pi – Po
  = —Fi + Fo = —(Fi —Fo)
  = -ÁF với (ÁF = Fi —Fo)

 9. 162 Kê’ Toán Quản Trị

  Vậy: Mức tăng, giảm lợi nhuận = Mức tăn g (-), giảm
  (+) định phí (Do đơn giá bán và biểu phí đơn vị giữa hai kỳ
  không đổi, n ên số dư đảm phí không đổi).
  Giả sử tổng định phí của Xí nghiệp dự kiến tăn g lên
  8.000.OOOđ.
  Ap – – AF = – 8.000.000đ
  Do các yếu tố khác không đổi nên lợi n huận của XN sẽ
  giảm là 8.000.000đ. Như vậy tổng lợi nhuận thực h iện theo
  phương án mới sẽ là 12.000.000đ.
  2. P h ư ơ n g p h áp p h â n tích k ế t c ấ u c h i p h í
  2.1. K h á i n iệ m k ế t c ấ u c h ỉ p h í
  Trong quá trìn h sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  thường có m ột phạm vi có th ể chuyển đổi giữa biến phí và
  định phí. C hẳng hạn, khi ta thay th ế việc sử dụng lao
  động chân tay bằng các th iế t bị tự động.
  K ết cấu chi phí là chỉ tiêu p h ả n á n h mốì quan hệ tỷ
  lệ giữa biến phí và định phí tro n g tổng chi phí của
  doanh nghiệp.
  2.2. P h â n tíc h k ế t c ấ u c h i p h í
  Khi có sự thay đổi giữa biến phí và định phí thì lựa
  chọn k ế t cấu chi phí như th ế nào là tối ưu n h ất. T ăng biến
  phí, giảm định phí hay ngược lại? Câu trả lời phụ thuộc
  vào điều kiện về thời gian, không gian, đặc điểm SXKD cụ I
  th ể của từng xí nghiệp.
  Để làm rõ vấn đề này, chúng ta xem xét và phân tích
  báo cáo thu nhập dự toán của hai sản phẩm A và B có k ết
  cấu chi phí khác nhau như sau:

 10. K ế Toán Quản Trị 163

  Sản Sô’ lượng Đơn giá Biên phí Tổng định phí
  phẩm (sp) (đ/sp) (đ/sp) (đ)
  A 1 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 5 .0 0 0 3 0 .0 0 0 .0 0 0

  B 1 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 .0 0 0

  Từ số liệu thu thập ở bảng trên, ta lập được bảng Báo cáo
  kết quả kinh doanh của hai loại sản phẩm A và B như sau:
  Sản phẩm A Sản phẩm B
  Chỉ tiêu
  Sô’ tiền % Sô’ tiền %

  D oanh th u 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 100 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 100

  T rừ b iế n p h í 4 5 0 .0 0 0 .0 0 0 90 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 80

  S ố dư đ ả m p h í 5 0 .0 0 0 .0 0 0 10 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 20

  T rừ đ ịn h p h í 3 0 .0 0 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 .0 0 0

  Lãi rò n g 2 0 .0 0 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0

  T ỷ lệ đ ịn h p h í/ b iế n p h í 6 ,6 7 2 0 ,0 0

  Qua số liệu của Báo cáo k ết quả kinh doanh trê n cho
  thấy tổng doanh thu và tổng chi phí của cả hai sản phẩm
  A và B đều bằng nhau, dẫn đến lợi nhuận của hai phương
  án cũng bằng nhau (20.000.000đ). Tuy nhiên k ế t cấu chi
  phí của chúng khác nhau hoàn toàn: Sản phẩm B có tỷ lệ
  định phí/ biến phí cao hơn so với sản phẩm A (20% >
  6,67%)
  Bây giờ ta so sánh k ết cấu chi phí của hai sản phẩm A
  và B, xem sản phẩm nào có kết cấu chi phí tốt hơn? Câu trả
  lời sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như biến động
  hàng kỳ của doanh thu, kế hoạch phát triển doanh thu dài
  hạn, cũng như thái độ của người quản lý đối với rủi ro.

  Ta có: Ap = Aq . m 0 => Ap = — . q0 . m0
  q0

 11. 164 Kế Toán Quản Trị

  Vậy: Mức tăng, giảm lợi nhuận = Số dư đảm phí X Tỷ
  lệ tăn g (+), giảm (-) doanh thu (hay số lượng bán ra)
  Nếu doanh thu có xu hướng p h á t triể n lên hơn
  500.000.000 trong tương lai (đồng thời cho cả hai sản
  phẩm A và 13) thì rõ ràng SP B có k ế t cấu chi phí tố t hơn
  vì tỷ lệ số dư đảm phí của nó cao hơn, và do vậy lợi nhuận
  của SP B sẽ tăn g hơn so với SP A.
  Giả sử doanh thu của mỗi sản phẩm đều tă n g đồng thời
  là 10%, tức tăn g 50.000.000 đ so với dự toán ban đầu, khi
  đó lợi nhuận của hai SP A và B sẽ tăn g lên:
  . A P a = 50.000.000 X (10%) = + 5.000.000đ
  . Apa = 50.000.000 X (20%) = + 10.000.000d
  Ngược lại, nếu doanh thu giảm xuống dưới 500.000.000d
  và cứ tiếp tục giảm dần, trong trường hợp này thì kết cấu
  chi phí của sản phẩm A sẽ tốt hơn sản phẩm B, và tỷ lệ số
  dư đảm phí thấp hơn nên nó có xu hướng bền vững hơn,
  không bị giảm lãi nhanh như sản phẩm B.
  Giả sử doanh thu của mỗi sản phẩm đều giảm đồng
  thời là 10% so với dự toán ban đầu, khi đó lợi nhuận của
  hai SP A và B sẽ giảm xuống:
  . ApA = 50.000.000 X (-10%) = -5.000.000đ
  • ApB = 50.000.000 X (-20%) = -10.000.000d
  Một cách tổng quát, ta có thể chứng m inh ràng:
  Hai phương án kinh doanh có tổng doanh thu như
  nhau (Sản lượng và đơn giá bán bằng nhau), tổng chi phí
  bằng nhau, tấ t n hiên tổng lợi nhuận cũng bằng nhau. Nếu
  tăn g sô lượng bán ra bằng nhau đồng thời cho cả hai
  phương án, thì phương án nào có tỷ lệ định phí/ biến phí
  cao hơn, phương án đó sẽ có mức tăn g lợi nhuận cao hơn
  và ngược lại.

 12. Kế Toán Quản Trị 165

  Tóm lại nếu:

  Với:
  qA = qB ; S A = SB ; F a + VA= F B + VB ; P a =P b ; AqA= AqB
  Chứng m inh rằng: ApB > Apa
  Ta có:
  F a + Va = F b + Vb Va – VB = F b —F a = AF
  V – V a F
  o =v VB= — (> 0; do F b > F a )
  q q
  M ặt khác ta cũng có:
  ApB = AqB.mB= AqB.(sB – VB) (1)

  ApA = AqA.mA= AqA.(sA – VA) (2)
  Lấy (1) trừ (2) ta được:
  ApB – ApA= Aq.(vA – VB) (do qA = qB và SA = SB)

  A p „ – A p . = — X AF
  q

  c>ApB> Apa (do Aq và AF đều > 0)
  Hệ q u ả : Nếu hai phương án có cùng doanh thu và lợi
  nhuận như nhau, th ì phương án nào có tỷ lệ định phí/
  biến phí cao hơn sẽ có mức tăn g lợi nhuận cao hơn, nếu
  cả hai cùng tăn g mức sản lượng bán ra như nhau và
  ngược lại. Và m ức chênh lệch lợ i n h u ậ n t ă n g lên
  g iữ a h ai p h ư ơ n g án sẽ b ằ n g m ức chênh lệch địn h
  p h í n h â n với tỷ lệ tă n g /g iả m d o a n h th u hay
  tă n g /g iả m s ố lượng bán ra.
  Cụ thể, trong trường hợp trên, khi ta tăng sản lượng
  cho cả hai phương án A và B lên cùng 10%, thì lợi nhuận
  của phương án B sẽ tăng cao hơn phương án A là:

 13. 166 K ế Toán Quản Trị

  r Aq
  ApB – APa = A F x -= l
  q

  = (8 0 .0 0 0 .0 0 0 – 3 0 .0 0 0 .0 0 0 ) X 10% = + 5 .0 0 0 .0 0 0

  Như vậy nếu doanh nghiệp có xu hướng tă n g doanh thu
  thì k ế t cấu chi phí của SP B tố t hơn với tỷ lệ số dư đảm
  phí là 20%. Nếu tăn g doanh thu 10%, SP B sẽ có’ mức lãi
  thuần tăn g lên 10.000.000d trong khi đó SP A chỉ tă n g có
  5-OOO.OOOđ.
  Ngược lại, nếu nhà quản lý có khuynh hướng trá n h
  những rủi ro trong kinh doanh trong điều kiện th ị trường
  b ất ổn định, k ế t cấu chi phí của SP A sẽ an toàn hơn với
  tỷ lệ sô dư đảm phí là 10%. Nếu doanh thu giảm xuống
  10%, SP A sẽ chỉ giảm bớt lợi nhuận là 5.000.000đ trong
  khi đó SP B số lợi nhuận giảm xuống đến 10.000.000d.
  3. P h ư ơ n g p h áp p h â n tích đ òn b ẩ y k in h d o a n h
  3.1. K h á i n iệ m đ ò n b ẩ y k ỉn h d o a n h
  Đòn bẩy kinh doanh là sự đánh giá phạm vi mà các
  định phí và biến phí sử dụng trong m ột doanh nghiệp. Nếu
  trong m ột doanh nghiệp sử dụng định phí với tỷ lệ lớn hơn
  so với biến phí, đòn bẩy kinh doanh sẽ lớn hơn và nhỏ hơn
  ở các doanh nghiệp có k ế t cấu chi phí ngược lại.
  T rong quản tr ị doanh nghiệp, đòn bẩy k in h doanh
  được hiểu là m ột doanh nghiệp có th ể đ ạ t được m ột sự
  tă n g trưởng về lợi n h u ận (nói về phương d iện số tương
  đô’i) với chỉ m ột sự tă n g nhỏ về doanh thu và khô’i lượng
  sản phẩm .
  * Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh:
  Trong việc xem xét m ột dự án sản xuất kinh doanh cần
  đầu tư, các nhà quản trị doanh nghiệp thường có nhu cầu
  cần biết rằng, nếu tăn g thêm 1% doanh thu thì lợi nhuận
  của dự án sẽ tăn g lên tương ứng bao nhiêu.

 14. Kổ Toán Quàn Trị 167

  Một công cụ của đòn bấy kinh doanh cho phép ta tính
  toán ngay dược số lợi nhuân thu dược tương ứng. dó là dộ
  nghiêng của đòn bấv kinh doanh.
  Độ nghiêng của đòn bẩy kinh doanh biểu thị tỷ lệ tồng
  giảm về lợi nhuận phát sinh do tỷ lệ táng, giảm về doanh
  thu hay sản lượng tiêu thụ.
  3.2. P hản tích đòn bấy kinh doanh.
  Từ khái niệm trên, dộ nghiêng dòn bây kinh doanh sẽ
  được thê hiện qua công thức sau:
  Độ nghiêng cùa _ Tỉ lệ tầng, giảm lợi nhuận
  dòn bẩy kinh doanh Tỉ lệ tăng, giảm doanh thu
  Gọi Lf: là dộ nghiêng đòn bẩy kinh doanh, ta có:
  Lfs AP – /Pọ _ (q. – q0) m x q0 _ Mọ
  – Aq (q, – q 0) / q 0 P0 ‘ 0 (q, – q0) P0
  Như vậy, ta dã chứng minh được công thức của dộ
  nghiêng đòn bẩy kinh doanh chính là:
  J _ M Sô dư dảm phí
  p Lợi nhuận thuần
  Bảy giờ ta xét dẻ’n mức độ ảnh hường cùa doanh thu
  và lợi nhuận tâng, giảm dôi với đòn bẩy kinh doanh như
  thế nào.
  I f _M _ q . m
  ” “p ” q . m – F
  + Ta thảy: Nêu q tiên dần đến 0 thì p sẽ tiên đến điểm
  hòa vôn (tưc p = 0) và Lf sờ có xu hướng tiến dần đến ».
  Vậy nẻu doanh thu càng gần điểm hòa vốn, thì độ
  nghiêng của đòn bẩy sd lớn dần vá tiến tới ».
  + Ta tiếp tục xét:
  p +F
  p

 15. 168 K ế Toán Quản Trị

  Nếu q càng lớn thì M sẽ càng lớn, kéo theo p càng tăng.
  F
  Do F cố định nên p càng tăng thì Lf = 1 + ị sẽ càng nhỏ;

  Vậy nếu doanh thu càng lớn kéo theo lợi nhuận càng
  tăn g th ì độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh sẽ giảm dần.
  Để m inh họa, ta xem xét ví dụ m inh họa về tầ i liệu dự
  toán qua các kỳ của xí nghiệp X sau đây:
  – Số lượng b án (SP): Kỳ 1: 8.000; Kỳ 2: 10.000;
  Ky 3: 12.000; Ky 4: 14.000 SP;
  Ky 5: 16.000 SP;
  – Đơn giá bán: 50.000 đ/sp;
  – Biến phí m ột sản phẩm: 37.500 đ/sp;
  – Định phí hoạt động (không đổi qua các kỳ): 100.000.000d
  BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
  CỦA XÍ NG H IỆP X
  ĐVT: 1000 đồng
  Chỉ tiêu Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5
  Doanh số 4 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 6 0 0 .0 0 0 7 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0

  T rừ b iế n p h í 3 0 0 .0 0 0 3 7 5 .0 0 0 4 5 0 .0 0 0 5 2 5 .0 0 0 6 0 0 .0 0 0

  S ố dư đ ả m p h í 1 0 0 .0 0 0 1 2 5 .0 0 0 1 5 0 .0 0 0 1 7 5 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0

  T rừ đ ịn h p h í 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0

  T h u n h ậ p th u ầ n 0 2 5 .0 0 0 5 0 .0 0 0 7 5 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0

  Độ n g h iê n g của đòn bẩy oo 5 3 2 ,3 3 2

  Qua quan sá t ví dụ trên, ta th ấy độ nghiêng của đòn
  bẩy kinh doanh sẽ giảm dần theo mức tăn g doanh thu, tức
  doanh thu được chuyển xa dần điểm hòa vốn. Tại điểm hòa
  vôn độ nghiêng của đòn bẩy kinh doanh sẽ không xác định
  (300.000/0 = oo).

 16. K ế Toán Quản Trị 169

  ơ mục “Độ nghiêng của đòn bẩy” của ví dụ trê n cho
  thấy, cứ tăn g 1% t r ê r doanh thu 500.000.000 sẽ tạo cho
  doanh nghiệp tăn g mức lợi nhuận là 5% (= 1% X 5); Cụ thể
  doanh thu kỳ 3 so với kỳ 2 tăn g 20% thì lợi nhuận sẽ tăng
  lên 25.000.000 và đ ạ t mức 50.000.000.

  Ap = p x – ^ x L ,
  q
  = 2 5 .0 0 0 .0 0 0 X 2 0 % X 5 % = 2 5 .0 0 0 .0 0 0
  (
  -I Aq
  p = p + AP = p 1+ — xL, – 2 5 .0 0 0 .0 0 0 (1 + 1 0 0 % ) = 5 0 .0 0 0 .0 0 0
  11 10 0

  K hái niệm về đòn bẩy kinh doanh giúp doanh nghiệp
  m ột công cụ có th ể h iển th ị nhanh chóng ả n h hưởng của
  những biến động % trong doanh số đến lợi nhuận, mà
  không cần phải lập các báo cáo thu nhập chi tiế t. K ết quả
  tín h toán của đòn bẩy kinh doanh có th ể gây ấ n tượng
  sâu sắc. Nếu m ột doanh nghiệp đã đ ạ t điểm kh á gần với
  điểm hòa vôn, th ì sẽ cố gắng cật lực để có sự tă n g trưởng
  doanh thu, dù nhỏ nhưng có th ể tạo ra m ột lượng lớn về
  lợi nhuận.
  4. Phương pháp phân tích điểm hòa vốn
  4.1. K h á i n iệ m đ iể m h ò a vốn
  Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu vừa đủ bù
  đắp h ế t chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh bỏ ra,
  trong điều kiện giá bán sản phẩm dự kiến hay giá được thị
  trường chấp nhận.
  Trong phương pháp lập báo cáo thu nhập theo cách ứng
  xử của chi phí (phương pháp trực tiếp), mối quan hệ giữa
  doanh thu, chi phí và lợi nhuận được thể hiện qua phương
  trìn h sau:
  Tổng _ Tổng Tổng Lợi
  doanh thu biến phí định phí nhuận

 17. 170 Kê’ Toán Quản Trị

  Tại điểm hòa vốn theo khái niệm trê n th ì lợi nhuận sẽ
  bằng không, vậy phương trìn h trê n sẽ là:
  Tổng doanh thu = Tổng biến phí + Tổng định phí
  Hay: Tổng doanh thu – Tổng biến phí = Tổng định phí
  Số dư đảm phí = Tổng định phí
  4.2. P h ư ơ n g p h á p x á c đ ịn h đ iể m h ò a vố n
  P h ân tích điểm hòa vón là m ột phần quan trọng của
  việc phân tích mối quan hệ giữa chi phí khôi lượng và lợi
  nhuận. Đó là m ột kỹ th u ật xác định tín h khả th i của m ột
  phương án sản xuất kinh doanh, nhằm phác thảo xem
  phương án đó thực h iện có hiệu quả hay không và tầm mức
  hiệu quả cao hay thấp.
  (1) Xác định sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn:
  Như đã trìn h bày ở phần trê n mối quan hệ giữa doanh
  thu, chi phí và lợi nhuận được biểu diễn bằng phương
  trìn h sau:
  Doanh thu = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận
  q.s = q.v + F + p
  Tại điểm hòn. vốn lợi nhuận p sẽ bằng 0, và như vậy:
  F F
  q.s = q .V F => q(s – v) = F => qj
  s – V m

  Hoặc q, r = —— = ————
  ‘ v s – V s( 1 – v/s)

  Tổng định phí
  Sản lượng hòa vốn =
  Số dư đảm phí đơn vị
  Hoặc:
  Sản lượng Tổng định phí
  í rp *>
  hòa vôn Tỷ lệ biến phí
  Giá bán X 1 –
  V Doanh thu J

 18. Kê Toán Quản Trị 171

  F.s F
  q s hv= hoặc: qshv=
  (s – v) (s – v) / s
  Tổng định phí
  Doanh thu hòa vốn =
  Số dư đảm phí đơn vị
  Hoặc:
  _ —–Tổng
  — -—định
  – phí
  r * , , , V V V
  Doanh thu hòa vốn = ——–
  Tỷ lệ sô dư đảm phí

  V í d ụ : Có tài liệu dự toán về doanh thu và chi phí tại
  xí nghiệp X như sau:
  — Số lượng bán: 10.000 sản phẩm; Đơn giá bán: 50.000
  đ/sp; biến phí đơn vị: 37.500 đ/sp; Tổng định phí:
  100.000.000 đ.
  * Xác định sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn
  của XN:

  + Sản lượng hòa vốn – _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 8.000 sp
  50.000 – 37.500
  Hoặc
  Q , . , , V 100 . 000.000 _ _ _ _ _
  + Sán lượng hòa von = ——- —————^ ——= 8.000sp
  50.000. (1 – 0,75 (*))
  + Doanh thu hòa vốn = 8.000 X 50.000 = 400.000.000d.
  Hoặc

  + Doanh thu hòa vốn = – — = 400.000.000đ
  0.25 (**)
  (*): v% = 37.500/50.000 = 0.75
  (**): M% = 1 – 0,75 = 0,25
  (2) Xác định giá bán tại điểm hòa vốn:

 19. 172 Kê’ Toán Quản Trị

  Từ p h ư ơ n g trìn h b iể u d iễ n d o a n h th u h ò a vốn:
  q.v + F
  q.s = q.v + F => Shv= ^ – J —

  Giá b án tạ i điểm hòa vốn = — 7———- Tong chi phi———–
  Sô lượng sản phấm b án ra

  Từ tài liệu của ví dụ trên , ta xác định được giá bán tại
  điểm hòa vốn của xí nghiệp X như sau:
  Giá bán 10.000 X 37.500 + 100.000.000
  =47.500đ/sp
  tại điểm HV 10.000

  (3). Xác định biến p h í tại điểm hòa vốn:

  Từ q.s = q.v + F => Vhv = ^
  q

  Từ tà i liệu của vi dụ trên, biến phí tạ i điểm hòa vốn
  của xí nghiệp X được xác định như sau:
  Biến phí tại _ 10.000 X 50.000 – 100.000.000
  điểm HV ~ 10.000
  = 40.000 đ/sp
  4.3. P h â n tíc h đ iể m h ò a vốn
  4.3.1. P hăn tích điểm hòa vốn trong m ối quan hệ vớ
  kết cấu hàng bán.
  K êt cấu hàng bán là tỷ trọng của từng m ặ t h àng chiếm
  trong tổng sô’ m ặt hàng bán ra.
  Mỗi m ặt hàng có chi phí, giá bán khác nhau nên sẽ có
  tỷ lệ sô dư đảm phí khác nhau. Khi doanh nghiệp bán
  nhiều m ặt hàng khác nhau mà tỷ trọng của các m ặt hàng
  đó thay đổi thì điểm bán hoà vôn cũng sẽ thay đổi. Do đó
  nếu b iêt k ê t hợp hợp lý giữa các m ặt hàng sẽ đem lại lợi
  nhuận cao cho doanh nghiệp.

 20. Kế Toán Quản Trị 173

  Để m inh họa ta xem xét ví dụ sau:
  Công ty M sản xuất và tiêu thụ ba loại sản phẩm A, B,
  c, tài liệu về doanh thu và chi phí của kỳ thực hiện năm
  trước và k ế hoạch kinh doanh của năm nay như sau:
  Thực hiện năm trước K ế hoạch năm nay

  SP A SP B SP c SP A SP B SP c

  SỐ lượng b á n (s p ) 6 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 7 2 .0 0 0 6 6 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 3 3 .2 0 0

  Đơn g iá bán (n g d /s p ) 45 180 25 45 180 25

  B iế n p h í đ /v ị ( n g .đ /s p ) 18 1 0 5 .3 7 .5 18 1 0 5 .3 7 .5

  T ổ n g đ ịn h p h í ( n g .d ) 2 . 1 6 0 .0 0 0 2 .1 6 0 .0 0 0

  Từ số liệu của bảng trên, ta lập được bảng Báo cáo k ết
  quả thu nhập của hai kỳ như sau:
  ĐVT: triệu đồng
  Thực hiện năm trước Kê’ hoạch năm nay

  Diễn giải Tống cộng Tổng cộng
  SP A SP B SP c SP A SP B SP c
  Sô’ Sô’
  % %
  tiền tiển

  D o a n h th u 2700 3600 1800 8 .1 0 0 100 2970 1800 3330 8 .1 0 0 100

  T rừ b iế n p h í 1080 2106 540 3 .7 2 6 4 6 ,0 1188 1053 999 3 .2 4 0 4 0 ,0

  S ố dư d ả m p h í 1620 1494 1260 4 .3 7 4 5 4 ,0 1782 747 2331 4 .8 6 0 6 0 ,0

  % sô’ dư d /p h í 6 0 ,0 4 1 ,5 70 5 4 ,0 6 0 ,0 4 1 ,5 7 0 ,0 6 0 ,0

  T rừ d ịn h p h í 2 .1 6 0 2 .1 6 0 2 .1 6 0 2 .1 6 0

  L ã i th u ẩ n 2 .2 1 4 2 .7 0 0

  Doanh thu hòa vốn = ——- p^1—————
  Tỉ lệ sô dư đảm phí

Download tài liệu Thực hành Kế toán quản trị: Phần 2 File Word, PDF về máy