[Download] Tải Thực hành Kế toán quản trị: Phần 1 – Tải về File Word, PDF

Thực hành Kế toán quản trị: Phần 1

Thực hành Kế toán quản trị: Phần 1
Nội dung Text: Thực hành Kế toán quản trị: Phần 1

Download


Phần 1 giáo trình Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích biến động chi phí, các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thực hành Kế toán quản trị: Phần 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thực hành Kế toán quản trị: Phần 1 File Word, PDF về máy

Thực hành Kế toán quản trị: Phần 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thực hành Kế toán quản trị: Phần 1

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ Đốl NGOẠI
  ——————————

  cịiáú ^7rình Jtlồn 7ùoe

  KỄ HÀN lUẢN tri
  TÁI BẢN LẨN 1
  CÓ ĐIỂU CHỈNH BỔ SUNG

  Hiỏn soạn:
  Hiệu trường Trường Cao Đảng Kinh Tế Đối Ngoại

  ❖ TS. PHẠM CHẦU THÀNH

  Trường Khoa Tài Chính Kế Toán

  ❖ TS. PHẠM XUÂN THÀNH

  NHÀ X U Ấ T BẢN PHƯƠNG DÔNG

 2. NHẢ SÁCH KINH TẾ đã XUÂT bản
  TựA SÁCH TÁC GIẢ

  Nguyên Lý Kẽ Toán B ộ M ô n K ế to á n

  Đ ại học S à i G òn

  Kẽ toán Ngân hàng TS. N guyễn T h ị Loan ,

  (lý th u y ế t) (T á i b ả n lẩ n 4 ) T S . L â m T h ị H ổ n g H oa

  Bài tập và Bàl giải Kê’toán Ngân hàng TS N g uyễn T h ị Loan

  ( tá i b ả n lẩ n 3 ) T S . L â m T h ị H ổ n g H oa

  Kê toán tài chính – B à i tậ p và b à i g iả i B ộ m ô n K ế to á n T à i c h ín h

  Đ ạ i H ọ c K in h t ế T P H C M

  Hệ thông Thõng tin Kế toán Tập 1 B ộ M ô n H ệ t h ố n g T h ô n g tin K ế
  to á n – Đ ạ i H ọ c K in h T ế

  Hệ thống Thông tin K ế toán Tập 2 B ộ M ô n H ệ t h ố n g T h ô n g tin K ế
  to á n – Đ ạ i H ọ c K in h T ế

  Hệ thông Thông tin Kê toán Tập 3 Bộ M ô n Hệ th ố n g T h ô n g tin Kê’

  to á n – Đ ạ i H ọ c K ín h Tê’

  Tố chức Công tác Kẽ’toán Doanh nghiệp B ộ M ô n H ệ t h ố n g T h ô n g tin K ế

  (H ệ th ố n g T h ô n g tin kê’ to á n T ậ p 4 ) to á n – Đ ạ i H ọ c K in h Tẽ’

  Nguyên Lý Kê’toán 2012 ( tá i b ả n lấ n 7 – 2 0 1 2 ) P G S . T S . V õ V ă n N h ị (C B )

  Bài tập Nguyên lý Kê’ toán PGS. TS . V õ V ã n N h ị

  Hệ thống Bài tập Kê’ toán và Sơ đổ Kế toán PGS. TS. V õ V ăn N hị

  Hành chính Sự nghiệp
  Bài tập Kê’ toán Tài chính PGS. TS. V õ V ăn N hị

  Kê’ toán Hành chính Sự nghiệp PGS. TS. V õ V ăn N hị

  HDTH Kê’toán Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa PGS. TS . V õ V ă n N h ị

  Bài tập & Bài giải Kê’ toán Quản trị T S . H u ỳ n h Lợi

  Bài tập – Bài giải Kê’ toán Chi phí T S . H u ỳ n h Lợi

  Kẽ’ toán Quản trị T S . H u ỳ n h Lợi

  Thị trường Tài chính PGS TS N g u y ễ n Đ ă n g Dờn

  Chế độ kê toán Hành chính Sự nghiệp B ộ T à i c h ín h

  Kê toán Quản trị T h S . T r ịn h Q u ố c H ù n g

  Giáo trinh Kê’ toán Mỹ T h S . P h ạ m T h a n h L iê m

 3. LỜI NÓI ĐÂU

  Kê’ toán – m ộ t bộ phận cấu thành quan trọng của hệ
  thống các công cụ quản lý kinh tế, tài chính; có vai trò tích
  cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt
  động kinh doanh. Trong cơ c h ế thị trường, sự cạnh tranh về
  giá bán sản phẩm , chất lượng sản p hẩm diễn ra quyết liệ t
  nhàm tranh giành thị phần đ ể nâng cao lợi tức là điều tất
  yếu. Vì thế, k ế toán không th ể đơn thuần là các báo cáo tài
  chính được gửi đi nhằm chứng minh, báo cáo các sô’ liệu về
  k ế t quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã thực hiện trong
  m ột chu k ỳ hoạt động, mà còn là m ộ t hệ thống thông tin
  quan trọng cho quản lý.
  Là bộ phận của quản lý kỉnh tê’ nói chung và tài chính
  k ế toán nói riêng, có nhiệm vụ ghi ch ép thu thập thông tin,
  phân tích dữ liệu, dánh giá và đề ra các q uyết định đúng
  đắn nhấm giúp cho các doanh nghiệp quản lý và điều hành
  hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tê’
  thị trường, kê’ toán quản trị thực sự là m ột công cụ cần thiết
  của những nhà quản trị doanh nghiệp, là m ộ t phần kiến
  thức không th ể thiếu đối với với sinh viên chuyên ngành kê’
  toán của các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế.
  Vì thế, chúng tôi biên soạn cuốn sácn n à y không ngoài
  mục đích đ áp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh
  viên, dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, đồng thời
  giúp ích thiết thực cho những nhà quản trị doanh ngh iệp và
  những bạn đọc có quan tâm đến lĩnh vực này.
  Mặc dù đã có nhiều cô gắng nhưng chốc chấn không
  tránh khỏi những hạn chê’ nhất định trong quá trình biên
  soạn, rât mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành của
  bạn đọc đ ể lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.

  Các tác giả

 4. Chương 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  VỀ KỀ TOÁN QUẢN TRỊ

  I. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  1. K hái n iệm k ế toán q u ản trị
  Kê toán quản trị là một ngành khoa học quản lý tương
  đối mới, đặc biệt khi so sánh với lịch sử ph át triể n lâu dài
  của KTTC. Kế toán chi phí là biểu hiện đầu tiên của hệ
  thống KTQT hiện hành. Kế toán chi phí đã được p h át triển
  để đáp ứng nhu cầu chung trong quá trìn h báo cáo tài
  chính. Các chi phí đã phải được xác định để các phí tổn có
  liên quan đến sản phẩm có thể phân chia rõ ràn g giữa giá
  phí hàng hóa tiêu thụ và hàng tồn kho. Chủ yếu là xác định
  đầy đủ tấ t cả chi phí một cách khách quan và rõ ràng.
  Cùng với sự p h át triể n của kinh tế thị trường, trước
  yêu cầu thông tin nhiều hơn, phong phú hơn của nhà quản
  trị, ngoài những thông tin về chi phí để có th ể phục vụ
  công tác quản trị doanh nghiệp được tố t hơn, k ế toán chi
  phí được bổ sung và phát triển th àn h k ế toán quản trị. Kê
  toán quản trị được -phát triể n m ạnh tại Hoa Kỳ vào đầu
  th ế kỷ 20, và hiện nay được vận dụng ở hầu h ế t các nước
  có nền kinh tế th ị trường với tên gọi là k ế toán quản trị
  hoặc kế toán phân tích (Pháp).
  H iện nay giữa các nước, hai lĩnh vực kê to án tài
  chính và k ế toán quản trị có những cách gọi khác nhau,
  phổ biến n h ấ t là theo cách gọi của tiến g Anh. Kế toán

 5. 8
  K ế Toán Quản Trị

  tài chính: “Financial Accounting” và k ế to án quản trị:
  “M anagem ent Accounting”. Trong khi đó nhiều nước châu
  Âu như Pháp, Bồ Đào Nha thì kế toán tà i chính gọi là k ế
  toán tổng quát “Com ptabilité G eneral” và k ế to án quản
  trị là k ế to án p h ân tích “C om ptabilité A nalytique”, hoặc
  kế to án quản lý “C om ptabilité des G estion”. Q ua-đây để
  khẳn g định kê’ to án tài chính không phải là k ế to ắn tổng
  hợp, và k ế to án quản trị không phải là k ế to án chi tiê t
  như nhiều người đã quan niệm .
  Trong nền kinh tế thị trường, kê’ toán được p hân th àn h
  hai bộ phận đó là kê’ toán tài chính và k ế toán quản trị,
  thông tin k ế toán cũng được phân th à n h hai loại, đó là:
  – Thông tin phục vụ chủ yếu cho nội bộ, cho các nhà quản
  lý của doanh nghiệp được cung cấp bởi kê’ toán quản trị.
  – Thông tin phục vụ cho cả nội bộ và bên ngoài doanh
  nghiệp được cung cấp bởi kê’ toán tài chính.
  Cũng giống như khái niệm về kế toán, kê’ toán quản trị
  hiện có r ấ t nhiều khái niệm khác nhau nếu tiếp cận trên
  những góc độ khác nhau:
  * Theo H iệp h ội K ế to á n viên H oa K ỳ n ă m 1982:
  “Kế toán quản trị là quá trìn h nhận diện, đo lường, tổng
  hợp, phân tích, lập báo cáo, giải trìn h và truyền đ ạ t thông
  tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp hoạch định, đánh
  giá và điều h àn h hoạt động kinh doanh trong phạm vi nội
  bộ doanh nghiệp, nhằm sử dụng có hiệu quả các tài sản và
  quản lý chặt chẽ các tài sản đó”.
  * Theo G iáo sư T iến s ĩ RO N ALD W .HILTON
  trư ờ n g Đ ạ i học CORNELL HOA KỲ: “Kế toán quản trị
  là một bộ phận của hệ thông thông tin quản trị trong một
  tổ chức mà các nhà quản trị dựa vào đó để hoạch định và
  kiểm soát các hoạt động của tổ chức”.

 6. K ế Toán Quản Trị 9

  • Theo các G iáo sư Tiến s ĩ SACK L.SMITH, RO BERT
  M.KEITS, WILLIAM L.STEPH EN S trư ờ n g Đ ạ i học
  SOUTH FLORIDA HOA KỲ. “Kế toán quản trị là m ột hệ
  thống k ế toán cung cấp cho các nhà quản trị những thông
  tin định lượng mà họ cần để hoạch định và kiểm soát”.
  Theo lu ậ t k ế to á n V iệt N a m th ì “K ế toán quản trị là
  việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh
  tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế,
  tài chính trong nội bộ đơn vị k ế toán”.
  Các khái niệm trên đều có chung những điểm cơ bản sau:
  • Kế toán quản trị là một hệ thống kế toán cung cấp
  các thông tin định lượng.
  • Đối tượng sử dụng thông tin k ế toán quản trị là các
  nhà quản trị của doanh nghiệp.
  • Thông tin k ế to án quản trị phục vụ chủ yếu cho
  việc thực h iệ n tố t các chức n ăn g của nhà quản trị
  doanh nghiệp.
  Từ đó, chúng ta có th ể hiểu kế toán quản trị m ột cách
  tổng quát như sau: Kế toán quản trị là m ột bộ phận của kế
  toán doanh nghiệp, cung cấp những thông tin định lượng
  giúp nhà quản trị doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện tốt
  các chức năng của họ. Thông tin kê toán quản trị là m ột
  bộ phận của hệ thống thông tin quản trị.
  2. B ản c h ấ t củ a k ế to á n q u ản trị
  Như chúng ta đã biết, k ế toán là công cụ quản lý rấ t
  quan trọng và không th ể thiếu được trong quá trìn h hoạt
  động SXKD của doanh nghiệp. Việc thu th ập và xử lý các
  thông tin về tìn h hình thu nhập, chi phí, xác định k ế t quả
  kinh doanh là m ột trong những yêu cầu của KTTC. Tuy
  nhiên, doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm , nhiều
  loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau. Muốn biết chi phí, thu

 7. 10 K ế Toán Quản Trị

  nhập và k ế t quả của từng loại sản phẩm , h àn g hóa dịch vụ
  nhằm tổng hợp lại trong m ột cơ cấu hệ thống thông tin,
  phục vụ cho nhu cầu quản trị doanh nghiệp th ì KTTC chưa
  đáp ứng được điều này, đặc biệt là các thông tin của kế
  toán định hướng cho các hoạt động trong tương lai. Do đó,
  doanh nghiệp cần phải tổ chức KTQT để trước h ế t nhằm
  xây dựng các dự toán ngân sách của quá trìn h h o ạt đông
  sản xuất kinh doanh, sau đó phải theo dõi kiểm tra suốt
  quá trìn h sản xuất, mua bán hàng hóa dịch vụ, tín h toán
  giá th àn h sản phẩm , giá vốn hàng bán ra, doanh thu và
  k ết quả của từng loại sản phẩm , h àng hóa dịch vụ đó để
  đáp ứng yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp.
  Nguồn gốc của KTQT là kế toán chi phí, xuất p h á t từ
  nhu cầu kiểm soát chi phí trong hoạt động SXKD của từng
  cấp độ quản trị khác nhau trong doanh nghiệp nhằm
  nghiên cứu chủ yếu về quá trìn h tín h to án giá th à n h sản
  phẩm, và xác định giá trị hàng tồn kho cũng như k ế t quả
  kinh doanh cho từng hoạt động. Dần dần cùng với sự p h át
  triể n của khoa học quản lý nói chung, khoa học k ế toán
  cũng có những bước phát triể n m ạnh mẽ, nhiều quốc gia có
  nền kinh tế p h á t triể n trê n th ế giới đã đi sâu nghiên cứu,
  sử dụng những thông tin k ế toán phục vụ cho yêu cầu quản
  lý. Sự p h á t triể n m ạnh mẽ của k ế toán đã đ ặ t ra hướng
  nghiên cứu các công cụ kiểm soát và lập k ế hoạch, thu
  nhận và xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định
  quản trị gọi là KTQT. Từ phương hướng tiếp cận trê n đối
  với KTQT, có thể đưa ra cách phân tích các nội dung mà
  KTQT nghiên cứu như sau:
  – Trước tiên, KTQT ở góc độ kê toán chi phí truyền
  thống bao gồm các phương pháp tập hợp và tín h giá th àn h
  sản phâm theo ba khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực
  tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

 8. K ế Toán Quản Trị 11

  – Kế đến, KTQT thuần túy nhấn m ạnh đến các phương
  pháp sử dụng thông tin kế toán trong việc phục vụ cho nhà
  quản trị hoạch định và kiểm soát. Trong hoạch định,
  KTQT giải quyết vấn đề sử dụng các thông tin quá khứ để
  ước tính thu nhập và chi phí tương lai. Trong kiểm soát,
  KTQT phân tích k ết quả đ ạt được bằng cách so sánh giữa
  thực tế và k ế hoạch, đưa ra các biện pháp cần th iế t để
  kiểm soát tình hình thu nhập và tài chính.
  – Cuối cùng, KTQT sử dụng các thông tin cho việc ra
  quyết định ngắn h ạn và dài hạn như quyết định giá bán
  sản phẩm, quyết định đầu tư dài hạn…Đ ây là hướng phát
  triển nhân m ạnh đến việc sử dụng sô liệu kê toán làm nền
  tảng cho quyết định quản trị, dựa trê n cơ sở vận dụng các
  công cụ phân tích toán học, thống kê.
  Như vậy, KTQT là môn khoa học đang p h á t triể n , từ
  chỗ chỉ bó hẹp trong phạm vi ghi chép và tín h to án giá
  th àn h sản xuất, đã trở th àn h m ột công cụ quan trọng
  nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho hoạt
  động SXKD m ột cách cụ thể, phục vụ cho các nhà quản lý
  trong việc lập k ế hoạch, điều hành, tổ chức, thực h iện kế
  hoạch và quản lý hoạt động kinh tế tà i chính trong nội
  bộ doanh nghiệp.

  II. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  1. Vai trò
  Do sự cạnh tran h trê n thương trường ngày càng khốc
  liệt, sự tiến bộ nhanh chóng của kỹ th u ật trong việc tự
  động hóa cao dẫn đến khả năng to lớn đế thu th ập và báo
  cáo sô liệu, làm tăn g thêm nhu cầu về thông tin của người
  quản lý, đặc biệt là các thông tin có liên quan đến các hoạt
  động nội bộ mà người quản trị doanh nghiệp không th ể rút
  ra từ các báo cáo tài chính.

 9. 12 Kế Toán Quàn Trị

  Ké toán quán trị có nhiệm vụ trong việc thu th ập và xử
  lý các thông tin nay, giúp cho các nhà quan tiị ra quyét
  dinh kịp thời và hiệu quả. Như vậy vai trò cùa kê toán
  quản trị lá cung cấp thõng tin sao cho nhà quản trị có thể
  nhận dược các thóng tin hừu ích. Để đ ạ t dược điểu này, ké
  toán quán trị cần phải nhận biết dược loại quyét định, mà
  từng cấp quan trị trong doanh nghiệp phải thực hiện đẽ có
  thể cung cấp loại thóng tin thích hợp.
  – Thòng tin cung cấp cho các nhá quán trị cáp cao đẽ ra
  quyết dinh mang tính chiến lược: các loại thông tin nhảm
  hỏ trợ nhà quán trị xác định mục tiêu của tổ chức và đánh
  giá các mục tiêu dó trên thực té có th ể đ ạ t được hay
  không. Những thông tin này bao gồm khả nảng sinh lời
  doanh nghiộp, khả năng của từng bộ phận khác nhau trong
  doanh nghiệp, nhu cầu về trang th iế t bị, tiền vốn, F)ăc
  diêm các loại thông tin này là dược tập hợp từ nhiều
  nguổn (bén trong và ngoài doanh nghiệp), có tính tông hưp
  cao, liên quan đến tống thể doanh nghiệp, góm cá thõng
  tin định lượng và dinh tính, thích hợp cho các quvết dinh
  dài hạn, do dó độ chính xác không cao nén hầu h ế t chí sử
  dụng đê ước tính trong tương lai.
  – Thông tin cung cáp cho các nhà quản trị cấp trung
  gian đế ra quyết định mang tính chiến thuật: Kế toán
  quan trị cung cấp các loại thõng tin đê giúp họ ra quvết
  dịnh về sử dụng các nguổn lực trong doanh nghiệp, giám
  sá t việc thực hiện các nguồn lực đó. Những thông tin này
  bao gỏm các thước do về năng suất hoạt dộng, các báo cáo
  phân tích biến động, dự báo các dòng tiền,.. Đặc điểm cua
  nó là chủ yếu dược thu thập từ nguồn bên trong (cũng có
  tham khảo một số nguồn bên ngoài), được tỏng hợp ư mức
  độ thấp, tính chất mỏ ta hoẠc phán tích các bộ phận hay
  hoạt động, thường dược soạn tháo dinh kỳ hay theo yêu
  câu cóng việc, bao gồm cả thông tin định lượng và dịnh
  tính, thích hợp cho các quyết định ngắn hạn và trung hạn.

 10. Kế Toán Quàn Tri 13

  – Thông tin cung cấp cho các nhà quản trị câp cơ sở đê
  ra quyết định m ang tính tác nghiệp: Các loại thông tin
  này giúp họ điều hành các nhiệm vụ được giao tại cơ sở
  như phòng ban, phồn xưởng, cửa hàng. .. Đặc điểm của loại
  thông tin này là được thu th ập hầu h ế t từ các nguồn nội
  bộ, thông tin dược phán tích rấ t chi tiế t từ sô liệu thu th ập
  ban dấu, gắn liền với từng công việc cụ thể, thường mang
  tính định lượng và được soạn thảo thường xuyên.
  2. Chức n à n g
  Kẻ toán quàn trị với những chức năng cụ th ể giúp cho
  nhà quản trị có cơ sở thực hiện tốt các chức nâng cùa họ.
  Các chức năng chủ yếu của quản trị hiện nay là: chức năng
  hoạch định, chức năng tổ chức và điều hành, chức nàng
  kiểm tra, ba chức năng này có mối quan hệ chạt chẽ với
  nhau và xoay quanh chức năng thứ tư đó là chức nàng ra
  quyết dinh. Chức năng ra quyết định của quản trị tồn tại
  trong cả ba chức năng trên của quản trị, và là m ột bộ phận
  không thể tách rời của ba chức năng đó.
  Kê toán quản trị là một bộ phận của kê toán doanh
  nghiệp nên cũng m ang những chức năng chung của k ế toán
  doanh nghiệp. Nhưng theo yêu cầu là nội dung thông tin cụ
  thể, đôi tượng phục vụ cụ thê là những thông tin hữu ích
  phục vụ cho công tác quản trị, nên kê toán quản trị có
  những chức năng sau:
  – Lập dự toán.
  – Tổng hợp và phân tích dữ liệu.
  – Cung cấp thông tin kê toán quản trị.
  – Ra quyết định.

 11. 14 K ế Toán Quản Trị

  Các chức n ăn g k ế to án quản trị được th ể h iệ n qua sơ
  đồ sau:

  Sơ ĐỒ CHỨC NÀNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  III. PHÂN BIỆT GIỮA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ KẾ
  TOÁN TÀI CHÍNH
  1. N h ữ n g đ iểm g iố n g nh au
  Kê toán quản trị và kê toán tài chính là hai bộ phận
  của hệ thống kê toán trong doanh nghiệp nên chúng có
  những điểm chung cơ bản như sau:
  – C ù n g có c h u n g đ ố i tư ợ n g n g h iê n cứ u: Kế toán
  quản trị và kê toán tài chính đều đề cập đến các sự kiện
  kinh tê trong doanh nghiệp và đều quan tâm đến tài sản,
  nợ phải trả, nguồn vôn sở hữu, doanh thu, chi phí, k ế t quả
  hoạt động sản xuất kinh doanh, quá trìn h lưu chuyển tiền
  tệ của doanh nghiệp.

 12. K ế Toán Quản Trị 15

  – C ù n g th ể h iệ n trá c h n h iệm q u ả n lý tr ê n n h ữ n g
  g ó c đ ộ k h á c nhau: Kế toán quản trị và k ế toán tà i chính
  đều biểu hiện trách nhiệm của người quản lý Kế toán tài
  chính, chú trọng đến trách nhiệm điều h à n h chung đối với
  tổng thể doanh nghiệp, còn kế toán quản trị th ể hiện
  trách nhiệm của nhà quản lý các cấp bên trong doanh
  nghiệp. Nói cách khác kế toán tài chính và k ế toán quản
  trị đều dự phần vào quản lý doanh nghiệp, Cả hai đều
  cùng mục đích giúp cho nhà quản trị sử dụng hiệu quả các
  nguồn lực kinh tế trong doanh nghiệp.
  – C ù n g d ự a và o m ộ t hệ th ố n g d ữ liệ u han đầ u : Cả
  hai đều sử dụng các thông tin ban đầu để làm cơ cở tính
  toán các chỉ tiêu kinh tế-tài chính. Hệ thống ghi chép ban
  đầu là cơ sở để k ế toán tài chính soạn thảo các báo cáo tài
  chính định kỳ, cung cấp cho các đối tượng ở bên ngoài. Đối
  với k ế toán quản trị, hệ thống đó cũng là cơ sở để vận
  dụng, xử lý nhằm tạo ra các thông tin thích hợp cho việc
  ra quyết định của các nhà quản trị. Kế toán quản trị sử
  dụng rộng rãi các ghi chép hàng ngày của k ế toán tài
  chính, song có khai triển và tăn g thêm số liệu cũng như
  nội dung của các thông tin
  2. N h ữ n g đ iểm k h á c nh au
  Do lĩnh vực nghiên cứu và mục đích phục vụ khác nhau
  nên kê toán quản trị và kê toán tài chính cũng có những
  điểm khác nhau cơ bản sau:
  – Đ ô i tư ợ n g s ử d ụ n g th ô n g tin : Đặc điểm này là lý
  do chủ yếu dẫn đến sự khác biệt giữa kế toán quản trị và
  kê toán tài chính. Thông tin kê toán tài chính phục vụ cho
  nhà quản trị doanh nghiệp nhưng chủ yếu phục vụ cho các
  đối tượng bên ngoài như: các cơ quan quản lý N hà nước,
  các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân góp vốn và đầu tư vào

 13. 16 K ế Toán Quản Trị

  doanh nghiệp,… Thông tin k ế toán quản trị chỉ phục vụ cho
  các cấp quản trị bên trong doanh nghiệp để giúp họ thực
  hiện các chức năng quản trị.
  – Đ ặ c đ iể m c ủ a th ô n g tin : Thông tin của k ế toán tài
  chính chủ yếu phản ánh những sự kiện kinh tế đã xảy ra
  vì phải tu ân thủ theo nguyên tắc khách quan của k ế toán.
  Thông tin của k ế toán quản trị sử dụng cả những sô’ liệu
  đã xảy ra và số liệu ước tín h nhưng đ ặ t trọng tâm chủ yếu
  vào tương lai, đáp ứng yêu cầu cho việc điều h à n h của nhà
  quản trị, do vậy thông tin k ế toán quản trị cần phải linh
  hoạt, nhanh chóng, kịp thời nên không cần độ chính xác
  cao như thông tin của kế toán tài chính.
  – T ín h p h á p lệnh’. Kế toán tài chính chịu sự ràng buộc
  rấ t cao về tính pháp lệnh. Nội dung và hình thức của các báo
  cáo kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn
  mực đã được các cơ quan quản lý Nhà nước quy định, để đảm
  bảo tính thống n h ất và tính pháp lý của thông tin. Ngược lại,
  nội dung của báo cáo kê toán quản trị không bị ràng buộc bởi
  bất kỳ một cơ quan chức năng nào, tùy đặc điểm, tình hình
  thực tế của doanh nghiệp mà cung cấp những thông tin thích
  hợp, hữu ích cho nhà quản trị ra quyết định.
  – P h ạ m vi lậ p bảo cáo: Báo cáo của kế toán tài chính
  cung cấp chủ yếu cho đối dụng sử dụng thông tin bên ngoài
  doanh nghiệp nên được lập trong phạm vi tổng thể doanh
  nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin cho
  những người sử dụng trong nội bộ nên thường được lập cho
  từng đơn vị, bộ phận, ngành hàng, dự án,… của doanh nghiệp.
  – K ỳ h ạ n b á o cáo: Kỳ báo cáo kế toán tài chính theo
  quy định của thống n h ấ t của cơ quan quản lý N hà nước là
  năm hoặc nửa năm. Báo cáo kế toán quản trị theo nhu cầu
  của các cấp quản trị nên không n h ấ t th iế t phải theo định
  kỳ mà được lập b ất cứ khi nào có yêu cầu.

 14. K ế Toán Quản Trị 17

  Những điểm khác nhau cơ bản giữa k ế toán quản trị và
  kế toán tài chính được tóm tắ t qua bảng sau:
  Tiêu thức Kê’ toán tài chính Kê’ toán quản trị
  Đ ối tượng phục vụ Cả đối tượng bên ngoài DN C ác c ấ p q uản tr ị bên
  chủ yếu cần sử dụng thông tin. tro n g d o a n h n g h iệ p .

  – Đ ặc đ iể m th ô n g tin + P h ả n ả n h quá khứ. + Hướng về tương lai.

  + T uân th ủ n g u y ê n tắ c . + Linh hoạt, thích hợp.

  + Đ ộ c h ín h x á c cao. + Không n h ấ t th iế t phải
  có độ chính xác cao.

  + B iểu h iệ n cả bằng
  + Chủ yế u th ể h iệ n b ằ n g
  g iá tr ị và h iệ n v ậ t,
  thước d o g iá trị
  th ờ i g ia n lao đ ộ n g

  T ín h p h á p lệ n h M a n g tín h p h á p lệ n h K h ô n g c ầ n m a n g tín h
  p h á p lệ n h

  P h ạ m v i báo cáo T o à n d o a n h n g h iệ p T ừ ng bộ phận tr á c h
  n h iệ m cụ th ể

  Kỳ b á o cáo Đ ịn h kỳ , th e o qui đ ịn h T ù y th e o y ê u cầu của
  của c h ế d ^ b á e -c á G L , n h à q u ả n tr ị.
  —————– T tm V T T r
  IV. MÔ HÌNH TỔ CHỬC BỘ M Ắ ỷ ị ^ Ị p Á N c ó KẾ
  TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁ|b
  1. N g u y ên tắ c ch u n g đ ể xây~cĩụỉfi)grmề h ìn h bộ
  m áy kê to á n
  Cùng với những vấn đề nội dung, việc nghiên cứu để
  lựa chọn mô hình tổ chức KTQT tại các doanh nghiệp cũng
  là vấn đề có ý nghĩa rấ t quan trọng, quyết định đến chất
  lượng của thông tin kế toán. Trong khi lựa chọn mô hình
  tổ chức, cần phải trá n h hai khuynh hướng thường xảy ra.
  Một là xem KTTC và KTQT là hai lĩnh vực riêng lẻ, hoặc
  ngược lại đơn giản hóa KTQT chỉ là quá trìn h mở rộng, chi
  tiết, cụ thể hóa của KTTC.

 15. 18 K ế Toán Quản Trị

  Ở bất kỳ một doanh nghiệp thuộc loại hình nào (công
  nghiệp, thương mại, dịch vụ,…) các nhà quản lý đều phải
  thực hiện các chức năng cơ bản như: lập kế hoạch, tổ chức và
  điều hành, kiểm tra và ra quyết định. Trong đó, mối quan
  tâm lớn nhất của các nhà quản trị doanh nghiệp là thu thập
  và xử lý thông tin. Muốn thực hiện chức năng thu thập và xử
  lý thông tin tốt cần hình thành được một bộ máy để thực
  hiện, liên kết các mối thông tin giữa bộ phận bên trong và
  bên ngoài của doanh nghiệp sao cho thông suốt và hiệu quả.
  Quy trìn h xây dựng mô hình vì vậy cần tập trung giải
  quyết ba vấn đề cơ bản sau:
  • T ổ chứ c bộ m á y k ế to á n d o a n h n g h iệ p
  Đây là công việc bao gồm nhiều nội dung khác nhau, liên
  quan chặt chẽ với nhau như xác định các phần hành kế toán,
  phân công phân nhiệm các thành viên kế toán. Việc tổ chức
  bộ máy kế toán phải lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm
  thước đo, sao cho thu thập thông tin vừa đầy đủ, kịp thời, vừa
  tiết kiệm chi phí trên nguyên tắc bộ máy gọn nhẹ, phù hợp
  với khả năng và trìn h độ quản lý của doanh nghiệp.
  Cơ cấu tổ chức trong phòng kế toán doanh nghiệp gồm
  hai bộ phận: KTTC và KTQT.”Đồng thời căn cứ vào chức
  năng nhiệm vụ, tín h chất hoạt động và quy mô của doanh
  nghiệp, số lượng nghiệp vụ kinh tế p h át sinh của từng nội
  dung để xác định các phần hành k ế toán và phân công lao
  động k ế toán. Quy định rõ nhiệm vụ, quyền h ạn của từng
  bộ phận, phần h àn h kế toán, xây dựng môi quan hệ phôi
  hợp giữa các bộ phận, phần hành kê toán có liên quan sao
  cho công việc k ế toán tiến hành nhanh gọn và có hiệu quả.
  Việc bố trí phân công lao động kế toán đòi hỏi phải phù
  hợp với khả năng, trìn h độ chuyên môn của từng nhân
  viên k ế toán, n h ấ t là đối với n hân viên phụ trách phần
  hành về KTQT. Các nhân viên này ngoài việc hiểu biết

 16. K ế Toán Quán Trị 19

  các kỹ năng kế toán nói chung và KTQT nói riêng còn cần
  phỏi am hiểu nhiều lĩnh vực có liên quan đến KTQT như:
  M arketing, quản trị lao động, quản trị tài chính,… khả
  năng thu th ập và xử lý thông tin trên mang, sử dụng
  thành thạo các phần mềm tiện ích về tín h toán và xử lý
  thông tin phục vụ cho công tác kế toán quản trị.
  • M ôi liê n hệ th ô n g tin tro n g n ộ i bộ kê to á n
  Trong nội bộ kế toán, mối liên hệ thông tin giữa các
  thành viên trong nội bộ nhằm cung cấp các dữ liệu cần
  th iết cho nhau để tập hợp và xử lý thông tin. Mối liên hệ
  thông tin diễn ra giữa từng bộ phận KTTC hoặc KTQT hay
  giữa các th àn h viên của hai bộ phận với nhau. Vấn đề quan
  trọng là cần phải làm rõ mối liên hệ thông tin cung cấp
  giữa bộ phận KTTC và KTQT. Dựa trên cơ sở chức nàng,
  nhiệm vụ của từng bộ phận với nhu cầu thông tin trê n các
  báo cáo kê toán, cần có sự sắp xếp phù hợp sao cho thông
  tin được xuyên suốt giữa nơi cần nhu cầu thu nhận và nơi
  cung cấp thông tin. Đồng thời chỉ rõ các thông tin cần liên
  hệ sẽ được hiển thị qua tài liệu, báo cáo nào của kê toán.
  • M ối liê n hệ th ô n g tin k ế to á n vớ i cá c bộ p h ậ n
  k h á c củ a d o a n h n g h iệp
  Công việc thu th ập và xử lý thông tin của k ế toán nói
  chung đòi hỏi phải có sự liên hệ giữa các bộ phận trong
  doanh nghiệp. Đặc biệt đối với KTQT, để có được nguồn
  cung cấp thông tin nhanh chóng và chất lượng, cần có sự
  phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan khác như
  kê hoạch, tổ chức, phân xưởng, cửa hàng,… Do đó, cần
  phải làm rõ mối liên hệ thông tin cung cấp giữa phòng kê
  toán với các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mà đặc
  biệt là thông tin của KTQT. Vấn đề này sẽ liên quan đến
  công tác tổ chức điều hành trong toàn doanh nghiệp.

 17. 20 K ể Toán Quản Trị

  Như vậy, doanh nghiệp cần phải xác lập các kênh
  thông tin cần th iế t giữa các phòng ban, phân xưởng, cửa
  hàng, quầy hàng, để thỏa m ãn việc cung và cầu thông tin
  trong nội bộ của doanh nghiệp, sao cho thông tin nhanh
  chóng và kịp thời đến tay người sử dụng, t ấ t nhiên là
  những thông tin hữu ích có chất lượng và cần th iế t .cho đối
  tượng sử dụng. Yêu cầu đối với thông tin trong các báo cáo
  quản trị là phải được th iế t kế gọn gàng, dễ hiểu, dễ kiểm
  tra đối chiếu.
  Để xác lập nhu cầu thông tin phục vụ cho việc ra quyết
  định của nhà quản trị theo từng đối tượng quản lý trong nội
  bộ doanh nghiệp, chúng ta có mô hình sau:
  MÔ HÌNH ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN
  CHO CÁC ĐÔÌ TƯỢNG QUẢN TRỊ
  Đôi tượng quản trị Nhu cầu thông tin để ra quyết định
  Q uản t r ị tà i c h ín h Các th ô n g tin để ra quyết đ ịn h về vố n và nguồn vốn

  Q uản tr ị sả n x u ấ t T h ô n g tin c h o đ iề u h à n h s ả n x u ấ t k in h d o a n h
  hướng tới m ụ c tiê u ch u n g

  Q uản tr ị k in h d o a n h T h ô n g tin ch o đ iề u h à n h s ả n x u ấ t k in h d o a n h
  hướng tới m ụ c tiê u ch u n g

  Q uản tr ị đ ẩ u tư T h ô n g tin đ ể q u y ế t đ ịn h đ ầ u tư v à o lĩn h vực nào ?
  ở đâu ?

  Quản tr ị n h â n sự T h ô n g tin ch o v iệ c sắ p xế p , b ố t r í n h â n sự và o
  nhữ ng p h ẩ n v iệ c có liê n quan

  2. Mô h ìn h ch u n g củ a bộ m áy k ế to á n có k ế to á n
  qu ản trị
  Mô hình trìn h bày dưới đây m ang tín h tổng quát,
  nhằm định hướng và chỉ ra các bước để tiế n h à n h tổ chức
  KTQT tại các doanh nghiệp. Tùy theo quy mô, đặc điểm,
  yêu cầu quản trị doanh nghiệp, khả năng quản lý và điều
  kiện tran g bị th iê t bị thông tin, mà doanh nghiệp vận
  dụng xây dựng m ột mô hình tổ chức kế toán có KTQT tại
  doanh nghiệp.

 18. K ế Toán Quản Trị 21

  Mô hình tổng quát có tính định hướng chung, do đó, nó
  được xây dựng trê n cơ sở một doanh nghiệp có quy mô lớn,
  cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh tương đối hoàn thiện,
  nhằm mục đích thể hiện rõ mối liên hệ thông tin qua lại
  giữa các bộ phận trong phòng k ế toán với các bộ phận
  phòng ban khác ở doanh nghiệp.
  Xây dựng mô h ình tổng quát bộ m áy k ế to án có
  KTQT tậ p tru n g bôn nội dung chủ yếu như sau:
  – Xây dựng bộ máy k ế toán doanh nghiệp dựa trê n cơ
  sở mô hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp, thông qua sơ đồ bộ máy k ế toán.
  – Phân cấp rõ chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
  trong phòng k ế toán trê n cơ sở sơ đồ tổ chức bộ m áy kế
  toán đã được th iế t lập.
  – Hoạch định rõ mốì liên hệ thông tin giữa các bộ
  phận trong phòng k ế toán, thông qua các báo cáo cung
  cấp thông tin.
  – Xây dựng và làm rõ mối liên hệ thông tin của bộ
  phận KTQT và các phòng ban khác ngoài phòng kế toán
  trên cơ sở các báo cáo KTQT.

 19. 22 K ế Toán Quản Trị

  S ơ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO
  MÔ HÌNH CÓ BỘ PHẬN KÊ TOÁN QUẢN TRỊ RIÊNG BIỆT

  Mô hình tổ chức bộ m áy k ế toán doanh nghiệp trê n
  gồm hai bộ phận chủ yếu là KTQT và KTTC. KTTC do
  m ột phó phòng phụ trách nhằm lập các báo cáo tà i chính
  theo các nguyên tắc k ế toán chung đã được quy định.
  KTQT do m ột phó phòng đảm n h ậ n nhằm cung cấp các
  thông tin từ k ế to án cho hoạt động quản trị thông qua các
  báo cáo KTQT.
  * Chức n ă n g v à n h iệm v ụ c ủ a từ n g bộ p h ậ n :
  • T rư ởng p h ò n g kê toán:
  – TỔ chức và điều h à n h mọi h o ạ t động tro n g phòng
  k ế toán.
  – Chịu trách nhiệm xét duyệt các báo cáo tài chính và
  cung cấp chúng cho các đơn vị, cơ quan ban ngành bên
  ngoài doanh nghiệp theo quy định.
  – Thu th ập thông tin qua các bộ phận phần h àn h kê
  toán, đồng thời cung cấp các thông tin qua các báo cáo và

 20. K ế Toán Quản Trị 23

  tư vấn cho các cấp độ quản trị trong doanh nghiệp khi có
  nhu cầu thông tin cần xử lý.
  • Bộ p h ậ n k ế to á n tà i chính:
  – Có nhiệm vụ thu th ập đầy đủ, kịp thời các tài liệu
  pháp quy và các tài liệu khác có liên quan đến công tác
  KTTC, đồng thời xử lý thông tin theo chế độ k ế toán hiện
  hành để lập cáo báo cáo tài chính theo quy định.
  + Phó phòng KTTC: Chịu trách nhiệm lập các báo cáo
  tài chính và điều h ành các phần hành thuộc KTTC. Thu
  nhận thông tin của các bộ phận báo cáo, thực hiện phần
  hành kế toán tiền lương và các khoản th an h toán với CB –
  CNV, kê toán tiêu thụ và xác định k ết quả kinh doanh, kế
  toán thuế.
  + K ế toán nguồn vốn kinh doanh-. Có trác h nhiệm tổ
  chức hạch toán chi tiế t nguồn vốn kinh doanh theo từng
  nguồn hình th à n h vcm. Trong đó, cần theo dõi chi tiế t cho
  từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn. Định kỳ lập
  báo cáo tăn g giảm nguồn vốn kinh doanh để cung cấp cho
  phó phòng KTTC, kể cả các quỹ dự trữ tài chính, các quỹ
  xí nghiệp,…theo từng loại nguồn vốn và theo từng nguồn
  cấp như: N gân sách cấp, Chủ sở hữu, n h ận vốn góp liên
  doanh, bổ sung từ lợi nhuận,…và thuyết trìn h lý do tăn g
  giảm vốn chủ yếu.
  + K ế toán tài sản: Chịu trách nhiệm theo dõi biến
  động chung toàn bộ tài sản của doanh nghiệp bao gồm:
  tài sản ngắn h ạn và tài sản dài h ạn (ngoại trừ các khoản
  nợ phải thu).
  Đối với các loại tài sản thuộc tài sản ngắn hạn, phải
  tuân thủ các nguyên tắc phản ánh và đánh giá giá trị quy
  định cho từng loại tài sản, vốn băng tiền, đầu tư ngắn hạn,
  hàng hóa nguyên vật liệu tồn kho.

Download tài liệu Thực hành Kế toán quản trị: Phần 1 File Word, PDF về máy