[Download] Tải Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất) – Tải về File Word, PDF

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất)

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất)
Nội dung Text: Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất)

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất)’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất) File Word, PDF về máy

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất)

 1. Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về
  phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận
  đăng ký hoạt động bị mất).
  Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo
  quy định của pháp luật
  Bước 2. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp
  nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn
  hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai
  Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần
  (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
  Bước 3. Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  – Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người
  nộp.
  – Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ
  chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định bằng văn bản,
  hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 ngày.
  Bước 4. Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải
  quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
  Bước 5. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận
  tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở
  Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường
  Hai Bà Trưng- Tp Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc)
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
  chế “ một cửa” của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh
  Phúc.
  1. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
  động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
  bao gồm:
  Thành phần, số lượng
  (1) Đơn đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng,
  hồ sơ
  chống bạo lực gia đình (Theo mẫu)
  (2) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường
  hợp bị rách hoặc hư hỏng);
 2. – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc
  quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp
  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).
  2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ
  Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
  Đối tượng thực hiện – Cá nhân
  thủ tục hành chính – Tổ chức
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:
  UBND tỉnh.
  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền
  hoặc phân cấp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du
  Cơ quan thực hiện
  lịch
  thủ tục hành chính
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể
  thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
  d) Cơ quan phối hợp: Không
  Kết quả của việc thực Giấy chứng nhận
  hiện thủ tục hành
  chính
  Phí, lệ phí Các văn bản quy định TTHC này không quy định lệ
  phí.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ (1) Đơn đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng,
  khai chống bạo lực gia đình (Mẫu đơn M4a ban hành kèm
  theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16
  tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
  thao và Du lịch)
  Yêu cầu hoặc điều (1) Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm
  bảo hoạt động của cơ sở;
  kiện để thực hiện thủ
  tục hành chính (2) Người đứng đầu cơ sở phải là người có năng lực
  hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc trường hợp đang
  trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự
  của Toà án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo
  dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh,
 3. đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về
  xử lý vi phạm hành chính;
  (3) Nhân viên tư vấn, người làm việc tại cơ quan hỗ
  trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng,
  chống bạo lực gia đình:
  – Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất
  đạo đức tốt;
  – Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư
  vấn và hỗ trợ nạn nhân;
  – Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng,
  chống bạo lực gia đình.
  – Nhân viên và người làm việc tại cơ quan hỗ trợ nạn
  nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống
  bạo lực gia đình phải được tập huấn hàng năm.
  – Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số
  02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;
  – Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 c ủa
  Căn cứ pháp lý của
  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
  thủ tục hành chính
  số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
  – Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày
  16/03/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 4. Mẫu đơn M4a
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3
  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  ( Kh ổ giấ y 2 10 mm x 2 97 mm)
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  _________________________
  ………., Ngày…… Tháng……. Năm……..

  ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
  CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

  Kính gửi:………………………………………………….

  Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm
  2007;
  Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của
  Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
  Phòng, chống bạo lực gia đình;Căn cứ Thông tư số …/2010/TT-BVHTTDL
  ngày… tháng năm 2010 c ủa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn
  về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia
  đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân
  viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn
  và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình
  Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về
  phòng, chống bạo lực gia đình với tên gọi là ………………
  Chúng tôi gồm1:
  Họ và (viết bằng chữ in
  – tên
  hoa):……………………………………….
  Năm

  sinh:……………………………………………………………….

  1
  N u là t p th sáng l p ghi rõ t ng thành viên theo thông tin trên; 6 toàn
  qu c/t nh/huy n

 5. Địa chỉ thường trú:

  ………………………………………………………………………..
  – Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………… ngày
  cấp:…………….. nơi cấp …… .
  Quốc tịch: ………………………………………………………………
  – Trình độ học vấn ……………………………………………………
  Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ
  cần thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống
  bạo lực gia đình, hoạt động trong phạm vi2……………….., có trụ sở đặt
  tại….
  Hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình của
  chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại
  địa phương.
  Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở
  được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

  Đại diện tổ chức, cá nhân xin
  đăng ký hoạt động của cơ sở
  (ký tên).

Download tài liệu Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất) File Word, PDF về máy