[Download] Tải Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế – Tải về File Word, PDF

Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Nội dung Text: Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế File Word, PDF về máy

Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

 1. Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

  a) Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Các tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bước 2:

  – Các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Tổ Một cửa Văn phòng Sở Ngoại vụ Kiên
  Giang, số 03 Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên
  Giang.

  – Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

  + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp;

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến
  nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ nộp kịp thời.

  Bước 3: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, các tổ chức đến Tổ Một cửa Văn
  phòng Sở Ngoại vụ để nhận kết quả.

  Bước 4: Tổ Một cửa sẽ trả kết quả và phát phiếu thăm dò ý kiến.

  b) Cách thức thực hiện:

  – Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ Kiên Giang.

  – Qua đường bưu điện.

  c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Các cơ quan khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định
  của Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương phải thực hiện theo quy trình
  sau:

 2. – Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan. Cơ quan được
  lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ng ày
  kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

  – Có tờ trình (kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức) trình Thủ trưởng cơ quan
  Trung ương, địa phương phê duyệt. Thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày
  dự kiến tổ chức.

  Đề án hoặc kế hoạch tổ chức cần nêu rõ:

  – Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo.

  – Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát
  (nếu có).

  – Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến).

  – Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo.

  – Thành phần tham gia tổ chức: Cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài,
  cơ quan tài trợ (nếu có).

  – Thành phần tham dự: Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại
  biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài.

  – Nguồn kinh phí.

  – Ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có).

  * Tổ chức nước ngoài khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải thực hiện theo
  quy trình sau:

 3. Có kế hoạch tổ chức trình cấp có thẩm quyền nêu tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết
  định 76/2010/QĐ-TTg phê duyệt. Thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự
  kiến tổ chức.

  Kế hoạch tổ chức cần nêu rõ:

  – Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

  – Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, địa điểm tham quan, khảo sát
  (nếu có);

  – Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

  – Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

  – Thành phần tham gia tổ chức: Cơ quan phía nước ngoài, cơ quan phía Việt Nam,
  cơ quan tài trợ (nếu có);

  – Thành phần tham dự: Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại
  biểu có quốc tịch nước ngoài và đại biểu Việt Nam.

  Sau khi nhận được kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, cấp có thẩm quyền
  lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan; ra quyết định việc
  tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo đề nghị của các tổ chức n ước ngoài hoặc
  trình Thủ tướng Chính phủ nếu vượt quá thẩm quyền của mình. Cơ quan được lấy
  ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ
  ngày nhận được văn bản đề nghị.

  – Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

  d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 4. e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

  – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh.

  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn chấp thuận của Ủy ban nhân
  dân tỉnh hoặc của Sở Ngoại vụ (nếu thuộc thẩm quyền phân cấp).

  h) Phí, lệ phí: Không.

  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  – Tờ trình gửi Sở Ngoại vụ phải có thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự
  kiến tổ chức.

  – Tiến hành hội nghị, hội thảo theo đúng chương trình, đề án đã được Thủ trưởng
  cơ quan Trung ương, địa phương phê duyệt; thực hiện đúng các quy định hiện
  hành về chi tiêu, thanh quyết toán tài chính.

  – Gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo cho Thủ trưởng cơ quan Trung
  ương, địa phương trong phạm vi 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo.

  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về
  việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Download tài liệu Thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế File Word, PDF về máy