[Download] Tải Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp – Tải về File Word, PDF

Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Nội dung Text: Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Download


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2271/QĐUBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp File Word, PDF về máy

Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2271/QĐ-
  UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh
  mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  1.1. Trình tự thực hiện:

  – Nộp hồ sơ: Đầy đủ theo quy định tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công
  Thương tỉnh Hòa Bình.

  – Xử lý hồ sơ: Chuyển đến phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường xử lý hồ sơ.

  – Trả kết quả: Nhận kết quả tại “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương tỉnh
  Hòa Bình.

  1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công
  Thương tỉnh Hòa Bình.

  1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a. Thành phần hồ sơ:

  *) Tài liệu pháp lý:

  – Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu 1).

  – Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ĐKKD.

  – Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

  – Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá TĐMT hoặc Cam kết bảo vệ môi
  trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  – Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an
  toàn về PCCC của cơ quan CA.

  *) Tài liệu về điều kiện kỹ thuật:

  – Bản kê hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm.

  – Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (theo mẫu 2).

  – Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang
  thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa
  chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận.

 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2271/QĐ-
  UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  – Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.

  *) Tài liệu về điều kiện đối với người sản xuất.

  – Bản kê khai nhân sự gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên
  quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất (theo mẫu 3).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

  1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

  1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

  1.8. Lệ phí: có, nộp theo quy định của Bộ Tài chính.

  1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  – Đơn đề nghị giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất
  sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (theo mẫu 1).

  – Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (theo mẫu 2).

  – Bản kê khai nhân sự (theo mẫu 3).

  1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất trong ngành công nghiệp thực hiện các điều kiện về
  nhà xưởng, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo quy
  định tại Luật Hóa chất; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này; Tiêu chuẩn Việt Nam
  TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh,
  sử dụng, bảo quản và vận chuyển và các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
  thuật hiện hành có liên quan.

  1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

  – Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và
  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

 3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2271/QĐ-
  UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  – Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương về việc quy định
  cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008
  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

  – Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung,
  bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT.

  Biểu mẫu 1

  (Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công
  Thương)

  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ——- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————
  ……., ngày ….. tháng …. năm ……
  Số: ……/………

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục
  hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

  Kính gửi: Sở Công Thương

  Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………….

  Trợ sở chính tại: ……………….., Điện thoại: …………………… Fax:………………….

  Địa điểm sản xuất, kinh doanh:………………………………………………………………………

  Loại hình: …………………..Sản xuất □ □
  Kinh doanh

  Quy mô: ……………………………………………………………………………………………………….

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm …………

  do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm ……….

 4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2271/QĐ-
  UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh
  doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành
  công nghiệp, gồm:

  Tên hóa học Mã số CAS Công thức ĐVT Số lượng
  STT
  1

  2

  ..

  ..
  Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số
  108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ
  Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số
  108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
  dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, nếu vi phạm doanh nghiệp xin hoàn toàn
  chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Chúng tôi gửi kèm theo đơn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm:

  1.

  2.

  3.

  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
  (Ký tên và đóng dấu)

  Biểu mẫu 2

  (Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công
  Thương)

 5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2271/QĐ-
  UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————–

  ……….., ngày … tháng … năm ….

  BẢN KÊ KHAI
  THIẾT BỊ, KỸ THUẬT, TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN
  CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

  TT Tên các thiết bị, kỹ thuật, Nước, năm sản Thời gian hiệu
  Đặc trưng kỹ
  trang bị phòng hộ lao thuật xuất chuẩn, kiểm
  động và an toàn định gần nhất
  1 2 3 4 5

  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
  (Ký tên và đóng dấu)

  Biểu mẫu 3

  (Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công
  Thương)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————–

 6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
  QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2271/QĐ-
  UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

  ……….., ngày … tháng … năm ….

  BẢN KÊ KHAI
  CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, CÁN BỘ KỸ THUẬT,
  NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT

  TT Họ và tên Năm Nam/Nữ Trình độ Chức Những S ức Ghi
  sinh chuyên vụ , khoẻ chú
  khóa đào
  môn, chức t ạo đ ã
  nghiệp vụ danh tham gia
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
  (Ký tên và đóng dấu)

Download tài liệu Thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp File Word, PDF về máy