[Download] Tải Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” – Tải về File Word, PDF

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Nội dung Text: Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục công nhận lại “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” File Word, PDF về máy

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 1. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa
  nông thôn mới”
  a) Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp
  huyện tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa
  bàn cấp huyện; phổ biến tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;
  hướng dẫn các xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

  Bước 2: Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
  xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Ủy ban nhân dân cấp
  huyện;

  Bước 3: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã họp
  thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, gửi Ủy
  ban nhân dân xã;

  Bước 4: Chủ t ịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công
  nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

  Bước 5: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp
  huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa
  nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra);

  Bước 6: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phố i hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng
  cùng cấp, trình Chủ t ịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận lại và cấp
  Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

  Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt
  chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân
  cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo
  Giấy công nhận; trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời của Ủy ban nhân
  dân xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

  b) Cách thức thực hiện:

  Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  c) Thành phần, số lượng hồ sơ: (01) bộ.

  – Báo cáo thành tích năm (05) năm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của
  Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có
  xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

 2. – Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

  d) Thời hạn giải quyết:

  Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện.

  – Cơ quan phố i hợp: Bộ phận Thi đua – Khen thưởng cấp huyện.

  g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy công nhận.

  h) Phí, lệ phí: không

  i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

  k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: có

  * Điều kiện 1:

  – Giúp nhau phát triển kinh tế

  + Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần xóa hộ đói; giảm hộ
  nghèo trong xã xuống dưới mức bình quân chung của tỉnh/thành phố;

  + Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã được tuyên truyền, phổ biến
  khoa học-kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;

  + Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế;

  + Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, nâng cao
  thu nhập của người dân.

  – Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, buôn văn hóa và tương đương

  + Có 60% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên;

  + Có 70% trở lên hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không để đất hoang, khuôn viên nhà
  ở xanh, sạch, đẹp;

 3. + Có 15% trở lên hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông
  nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn;

  + Có từ 50% thôn, buôn trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”,
  “Buôn văn hóa” và tương đương liên tục từ 5 năm trở lên;

  + Có 50% trở lên thôn, buôn văn hóa vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và
  nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hộ i ở cộng đồng.

  – Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở

  + Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; ổn định về tổ
  chức; hoạt động thường xuyên, hiệu quả; từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn
  hóa, Thể thao và Du lịch;

  + 100% thôn, buôn và tương đương có Nhà Văn hóa-Khu thể thao; trong đó 50% Nhà
  Văn hóa-Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  + 100% thôn, buôn và tương đương duy tr ì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; phong
  trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hằng năm, xã tổ chức được Liên hoan
  văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao;

  + Di tích lịch sử-văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ; các hình thức sinh hoạt văn
  hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phương được bảo tồn.

  – Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn

  + 75% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc
  cưới, việc tang và lễ hộ i theo các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  + Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các sinh hoạt tập
  thể, cộng đồng; không có tệ nạn xã hộ i phát sinh, giảm mạnh các tệ nạn xã hộ i hiện có;

  + 100% thôn, buôn và tương đương có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác
  thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi
  trường; nghĩa trang xã, thôn được xây dựng và quản lý theo quy hoạch;

  + Đạt chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
  sống văn hóa”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hộ i; đền ơn đáp
  nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa- xã hộ i khác ở
  nông thôn.

  – Chấp hành chủ trương, đường lố i của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy
  định của địa phương

 4. + 90% trở lên người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lố i
  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

  + 80% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông
  thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn mới;

  + 100% thôn, buôn và tương đương xây d ựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng,
  quy chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người, trái pháp luật;

  + Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được xây dựng
  theo quy hoạch và quản lý theo pháp luật; không tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm có
  nộ i dung độc hại.

  * Điều kiện 2:

  Thời gian đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” từ năm (05) năm trở
  lên.

  l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 02 tháng
  12 năm 2011 quy đ ịnh chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt
  chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Download tài liệu Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” File Word, PDF về máy