[Download] Tải Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông – Tải về File Word, PDF

Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông

Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông
Nội dung Text: Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông

Download


Tham khảo tài liệu ‘thủ tục: chấp thuận mở bến khách ngang sông’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông File Word, PDF về máy

Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông

 1. Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông.

  – Trình tự thực hiện:

  – Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở bến khách ngang sông gửi Sở Giao
  thông vận tải (qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp) 01 bộ hồ sơ qua bộ phận
  tiếp nhận và trả kết quả.

  – Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp
  nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng
  dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả và chuyển về
  phòng Quản lý giao thông.

  – Bước 3: Phòng Quản lý giao thông kiểm tra xem xét, nếu đủ điều kiện theo
  quy định, trình Lãnh đạo Sở ra văn bản chấp thuận mở bến khách ngang sông. Nếu
  không chấp thuận, có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  – Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

  – Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần:

  – Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông có ý kiến của Uỷ ban
  nhân dân xã, phường (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp xã) nơi mở bến theo
  Mẫu số 1;

  – Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận vị trí hoạt động
  của bến bảo đảm các điều kiện theo quy định.

 2. * Số lượng: 01 bộ

  – Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (theo quy định là 10 ngày).

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Hà Nam

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

  – Lệ phí: Không.

  – Tên mẫu đơn: Theo mẫu.

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11được Quốc hội
  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/06/2004. Có hiệu
  lực từ ngày 01/01/2005.

  + Thông tư Số: 25 /2010/TT- BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ
  Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

 3. Mẫu số 1

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……., ngày…… tháng…… năm………..

  Đ Ơ N Đ Ề N GH Ị C H Ấ P T H U ẬN M Ở
  B Ế N K H Á C H N GA N G S Ô N G

  Kính gửi: …………………………………………………………

  Tên tổ chức, cá nhân……………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

  Làm đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông:

  Tên bến………………………………………………………………………………………………………..

  Vị trí dự kiến mở bến:……………………………………………………………………………………

  – Từ km thứ …………đến km thứ ……… Bên bờ (phải/ trái)…………………….. của sông
  (kênh)………………,thuộc xã (phường) ……………………….….. huyện (quận)
  …………….. tỉnh (thành phố)………………………………………………………………..

  Quy mô dự kiến xây dựng: …………………………………………………………..

 4. Phạm vi vùng đất sử dụng: ……………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………..

  Phạm vi vùng nước sử dụng: ………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan
  thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải
  đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

  Người làm đơn
  Ý kiến của UBND cấp xã (phường)

  Ký tên

Download tài liệu Thủ tục: Chấp thuận mở bến khách ngang sông File Word, PDF về máy