[Download] Tải Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán – Tải về File Word, PDF

Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
Nội dung Text: Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Download


Bài viết trình bày khái quát về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam; một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt nam và chuẩn mực quốc tế.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán File Word, PDF về máy

Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

 1. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  THU HEÅP KHOAÃNG CAÁCH GIÛÄA T NAMCHUÊÍN
  VÚÁI CHUÊÍN MÛÅC QUÖËC TÏË TRONG LÔNH VÛ
  KÏË TOAÁN
   ÀINH THÕ MAI*
  Ngaây nhêån:10/9/2018
  Ngaây phaãn biïån:
  20/9/2018
  Ngaây duyïåt àùng:
  28/9/2018

  Toám tùæt
  : Trong xu hûúáng toaân cêìu hoáa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë cuäng nhû tiïën trònh höåi tuå kïë toaán, hiïån nay trï
  chuêín mûåc kïë toaán (CMKT), àoá laâ: CMKT quöëc gia vaâ CMKT quöëc tïë. Úàmöîi quöëc gia, do coá nhûäng kha
  tïë, chñnh trõ, vùn hoáa nïn möîi quöëc gia coá nhûäng phûúng phaáp tiïëp cêån khaác nhau, coá nhûäng àõnh hûúáng kha
  gia nhùçm tiïåm cêån vaâ hoâa húåp gêìn nhêët vúái CMKT quöëc tïë (IAS/IFRS). Hïå thöëng CMKT Viïåt Nam (VAS
  dûåa trïn hïå thöëng IAS/IFRS tûâ nhûäng nùm 2001- 2005 theo nguyïn tùæc vêån duång coá choån loåc thöng lïå quöëc
  . Sau nhiïìu nùm thûåc hiïån, hïå thöëng VAS àaä goáp phê
  vaâ trònh àöå quaãn lyá cuãa doanh nghiïåp (DN) Viïåt Nam taåi thúâi àiïím ban haânh chuêín mûåc
  cao tñnh cöng khai, minh baåch trong baáo caáo taâi chñnh (BCTC) cuãa caác DN, phaãn aánh àûúåc caác giao dõch cu
  höåi nhêåp quöëc tïë. Tuy nhiïn, nhòn nhêån theo hûúáng phaát triïín, hïå thöëng VAS hiïån múái chó laâ sûå vêån duång 
  Viïåt Nam, thûåc tïë VAS chûa thûåc sûå tiïåm cêån tñch cûåc vúái IAS/IFRS vaâ chûa cêåp nhêåt theo nhûäng thay àöíi
  khoaãng caách naây cêìn phaãi àûúåc dêìn thu heåp vaâ hûúáng túái sûå hoâa húåp cao nhêët giûäa VAS vaâ IAS/IFRS.
  Tûâ khoáa: ).
   chuêín mûåc kïë toaán, chuêín mûåc kïë toaán Viïåt Nam (VAS), chuêín mûåc kïë toaán quöëc tïë (IAS/I
  BRIDGING  THE  GAP BETWEEN  VIETNAMESE  ACCOUNTING  STANDARDS  AND INTERNATI
  IN  THE  FIELD  OF  ACCOUNTING  AND  AUDITING
  Abstract:
   In the trend of globalization and international integration as well as the process of accounting convergence, 
  systems of accounting standards in the world: the national accounting standards and international accounting standa
  differences in the legal, economic, political and cultural environment has different approaches, different directions
  accounting standards system for the best integration with international accounting standards (IAS/IFRS). The Vietnam
  System (VAS) consists of 26 standards, based on the IAS/IFRS system from 2001 to 2005 on the principle of using sele
  practice consistent with the characteristics of the economy and the level of management of Vietnamese enterprises at 
  the standards. After many years of implementation, the VAS system has contributed to enhancing the explicitness in th
  enterprises, reflecting the transactions of the market economy, meeting the requirements of the international integratio
  of the development trend, the VAS system is just a simple application of IAS/IFRS in the context of Vietnam. In 
  approached IAS/IFRS yet and has not updated on the changes of IAS/IFRS in recent years. These gaps need to be grad
  the highest integration between VAS and IAS/IFRS.
  Keywords:  Accounting standards, Vietnamese accounting standards (VAS), International Accounting standards (IA

  1. Khaái quaát vïì hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán ngaây nay, coá nhiïåm vuå xêy dûång vaâ ban haânh caác
  quöëc tïë vaâ chuêín mûåc kïë toaán Viïåt Nam chuêín mûåc BCTC quöëc tïë (IFRS). Hïå thöëng IAS/
  * Khaái quaát hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán quöëc IFRS laâ àiïìu kiïån quan troång, àaãm baão cho caác DN,
  tïë (IAS/IFRS) caác têåp àoaân kinh tïë trïn thïë giúái aáp duång caác nguyïn
  UÃy Ban chuêín mûåc kïë toaán quöëc tïë (IASC) àûúåc tùæc, phûúng phaáp kïë toaán thöëng nhêët trong cöng taác
  thaânh lêåp Nùm 1973 coá nhiïåm vuå xêy dûång vaâ ban lêåp vaâ trònh baây BCTC. Viïåc aáp duång IAS/IFRS àaä
  haânh caác CMKT quöëc tïë (IAS) vaâ àïí cho IAS àûúåc múã ra möåt thúâi kyâ múái laâm thay àöíi caách thûác ghi
  chêëp nhêån röång raäi trïn thïë giúái. Sau naây Höåi àöìng nhêån, ào lûúâng vaâ trònh baây caác yïëu töë cuãa  BCTC,
  chuêín mûåc kïë toaán quöëc tïë (IASB) àûúåc thaânh lêåp
  (thaáng 3/2001) thay thïë IASC vaâ töìn taåi cho àïën * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  51 cöng àoaâ
  Söë 13 thaáng 9/2018

 2. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  loaåi trûâ sûå khaác biïåt trong CMKT. Hïå thöëng IAS/ thúâi vúái sûå höåi nhêåp kïë toaán cuãa caác nûúác coá nïìn
  IFRS àûúåc chêëp nhêån nhû chuêín mûåc lêåp BCTC, kinh tïë thõ trûúâng phaát triïín, taåo möi trûúâng phaáp lyá
  giuáp caác cöng ty tòm kiïëm sûå thûâa nhêån trïn thõ trûúâng cho höåi nhêåp kinh tïë quöëc tïë vïì lônh vûåc kïë toaán,
  chûáng khoaán thïë giúái àöìng thúâi mang laåi nhûäng lúåikiïím toaán; 3) àoáng vai troâ quan troång trong quaãn lyá
  ñch khaá roä rïåt nhû: tiïët kiïåm chi phñ soaån thaão chuêín taâi chñnh vô mö cuãa Nhaâ nûúác. Hïå thöëng CMKT laâ
  mûåc vaâ nhanh choáng hoâa nhêåp vaâo CMKT quöëc tïë möåt trong nhûäng cú súã àïí kiïím tra, kiïím soaát, àaánh
  àûúåc chêëp nhêån; sûå höåi nhêåp vïì kïë toaán giuáp chogiaá traách nhiïåm vïì cöng taác kïë toaán vaâ nhûäng ngûúâi
  caác cöng ty huy àöång vöën trïn thõ trûúâng quöëc tïë coá liïn quan àöìng thúâi kiïím soaát quaá trònh hoaåt àöång
  thuêån lúåi. Àïën nay, àaä coá hún 130 quöëc gia trïn thïë àöëi vúái töí chûác ngaânh nghïì dõch vuå kïë toaán, kiïím
  giúái thûåc hiïån viïåc yïu cêìu (bùæt buöåc) hoùåc cho pheáp toaán múái àûúåc hònh thaânh vaâ phaát triïín trong nïìn
  (khöng bùæt buöåc) caác cöng ty niïm yïët trïn thõ truúâng kinh tïë thõ trûúâng Viïåt Nam.
  chûáng khoaán cuãa hoå sûã duång IAS/IFRS khi lêåp vaâ Cuå thïí hïå thöëng 26 CMKT Viïåt Nam àûúåc khaái
  trònh baây BCTC. Traãi qua thúâi gian daâi thûåc hiïån, hïå quaát taåi baãng so saánh danh muåc CMKT quöëc tïë (IAS/
  thöëng IAS/IFRS àaä nhiïìu lêìn àiïìu chónh, cêåp nhêåt IFRS) vaâ CMKT Viïåt Nam (VAS) úã muåc 2.
  vaâ thay thïë khaá hoaân thiïån. Nhiïìu nûúác trïn thïë giúái 2. Möåt söë àiïím tûúng àöìng vaâ khaác biïåt giûäa
  àang tiïën dêìn àïën xu hûúáng höåi tuå vúái IFRS. hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán Viïåt Nam vaâ chuêín
  Tñnh àïën nay (nguöìn: www.ifrs.org, cêåp nhêåt àïën mûåc kïë toaán quöëc tïë (xem  baãng trang bïn)
  thaáng 07/2018) IASC vaâ IASB àaä ban haânh töíng So saánh hïå thöëng VAS vúái IAS/IFRS cho thêëy
  cöång 45 IAS vaâ IFRS (göìm 28 IAS vaâ 17 IFRS). möåt söë àiïím tûúng àöìng vaâ khaác biïåt, coá thïí khaái
  Thûåc tïë àaä coá 41 IAS àûúåc ban haânh, sûãa àöíi, böí quaát nhû sau:
  sung, trong àoá coá möåt söë IAS àaä àûúåc thay thïë, möåt * Nhûäng àiïím tûúng àöìng
  söë àaä àûúåc thu höìi (hïët hiïåu lûåc nhû: IAS 4, 6, 15) – Hïå thöëng VAS tûúng àöëi hoaân chónh, haâi hoâa úã
  vaâ möåt söë IAS àûúåc thay thïë búãi IFRS (nhû IAS 18, mûác àöå cao so vúái hïå thöëng IAS/IFRS. Hïå thöëng
  10 àûúåc thay thïë búãi IFRS tûâ nùm 2018). VAS cú baãn phuâ húåp vúái IAS/IFRS khöng chó vïì nöåi
  Cuå thïí, hïå thöëng IAS/IFRS göìm 28 IAS do IASC dung, vïì cú súã àaánh giaá, ghi nhêån vaâ trònh baây trïn
  ban haânh vaâ 17 IFRS do IASB ban haânh àûúåc khaái BCTC maâ coân caã vïì hònh thûác trònh baây. Ngay tûâ khi
  quaát taåi baãng 
  so saánh danh muåc CMKT quöëc tïë (IAS/ bùæt àêìu viïåc nghiïn cûáu vaâ xêy dûång hïå thöëng VAS,
  IFRS) vaâ CMKT Viïåt Nam (VAS) úã muåc 2 . Viïåt Nam àaä xaác àõnh quan àiïím laâ caác VAS àûúåc
  * Khaái quaát hïå thöëng chuêín mûåc kïë toaán xêy dûång dûåa trïn cú súã phuâ húåp vúái IAS/IFRS àöìng
  Viïåt Nam (VAS) thúâi phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kinh tïë – chñnh trõ – xaä höåi
  Luêåt Kïë toaán Viïåt Nam nùm 2003, nay àûúåc thay – phaáp luêåt cuãa Viïåt Nam trong giai àoaån hiïån taåi vaâ
  thïë bùçng Luêåt Kïë toaán nùm 2015 àïìu ghi roä: “Chuêín tûúng lai gêìn.
  mûåc kïë toaán göìm nhûäng quy àõnh vaâ phûúng phaáp – Thûåc tïë vêån duång VAS cho thêëy, vïì cú baãn nöåi
  kïë toaán cú baãn àïì lêåp baáo caáo taâi chñnh” {3}. Hïådung cuãa caác VAS laâ coá sûå thöëng nhêët, khöng coá sûå
  thöëng CMKT Viïåt Nam (VAS) àûúåc xêy dûång dûåa xung àöåt vúái caác cú chïë taâi chñnh hiïån haânh, nhúâ àoá
  trïn caác CMKT quöëc tïë tûâ nhûäng nùm 2001 – 2005 taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho caác DN trong quaá trònh
  theo nguyïn tùæc vêån duång coá choån loåc thöng lïå quöëc thûåc hiïån.
  tïë, phuâ húåp vúái àùåc àiïím nïìn kinh tïë vaâ trònh àöå – Tûâng VAS àaä àûúåc dõch ra tiïëng Anh taåo àiïìu
  quaãn lyá cuãa DN Viïåt Nam taåi thúâi àiïím ban haânh kiïån cho caác nhaâ àêìu tû nûúác ngoaâi, caác nûúác
  chuêín mûåc. Àïën nay, Viïåt Nam àaä xêy dûång vaâ ban thaânh viïn trong khu vûåc vaâ trïn toaân thïë giúái coá
  haânh àûúåc hïå thöëng göìm 26 CMKT. Viïåc xêy dûång thïí tiïëp cêån dïî daâng vúái hïå thöëng VAS. Àiïìu naây
  hïå thöëng VAS dûåa trïn caác CMKT quöëc tïë laâ nhùçm: khöng chó goáp phêìn hoaân thiïån khuön khöí phaáp lyá
  1) goáp phêìn nêng cao tñnh cöng khai, minh baåch cho hoaåt àöång kïë toaán cuãa Viïåt Nam bùæt nhõp kõp
  trong BCTC cuãa caác DN, phaãn aánh àûúåc caác giao thúâi vúái sûå höåi nhêåp kïë toaán cuãa caác nûúác coá nïìn
  dõch cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng múã cûãa vaâ höåi nhêåpkinh tïë thõ trûúâng phaát triïín, maâ quan troång hún
  quöëc tïë; 2) goáp phêìn hoaân thiïån khuön khöí phaáp lyá laâ taåo  möi trûúâng phaáp lyá cho höåi nhêåp kinh tïë
  cho hoaåt àöång kïë toaán cuãa Viïåt Nam bùæt nhõp kõpquöëc tïë vaâ khu vûåc.

  52 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 13 thaáng 9/2018

 3. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  Baãng so saánh danh muåc CMKT quöëc tïë (IAS/IFRS) vaâ CMKT Viïåt Nam (VAS)

  IFRS/IAS VAS
  Söë chuêín mûåc Diïîn giaãi Söë chuêín mûåc Diïîn giaãi
  Chuêín mûåc chung VAS 01 Chuêín mûåc chung
  IFRS 1 AÁp duång caác chuêín mûåc baáo caáo taâi chñnh quöëc tïë lêìn àêìu tiïn Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IFRS 2 Giao dõch thanh to
  aán dûåa trïn cöí phiïëu Khöng coá chu
  êín mûåc tûúng ûáng
  IFRS 3 Húåp nhêët kinh doanh VAS 11 Húåp nhêët kinh doanh
  IFRS 4 Húåp àöìng baão hiïím VAS 19 Húåp àöìng baão hiïím
  IFRS 5 Taâi saãn daâi haån giûä àïí baán vaâ hoaåt àöång bõ ngûâng laåi Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IFRS 6 Thùm doâ vaâ
  àaánh giaá caác taâi nguyï
  n khoaáng saãn Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IFRS 7 Cöng cuå taâi chñnh: Cöng böë Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IFRS 8 Böå phêån hoaåt àöång VAS 28 Baáo caáo böå phêånûåa(Dtrïn IAS 14
  – baáo caáo böå phêån
  – IAS
  naây aä
  à àûúåc thay thïë bùçng IFRS 8)
  IFRS 15 Doanh thu (thay thïë IAS 18 tûâ 2018) VAS 14 Doanh thu vaâ thu nhêåp khaác
  IAS 1 Trònh baây baáo caáo taâi chñnh VAS 21 Trònh baây baáo caáo taâi chñnh
  IAS 2 Haân
  g töìn kho VAS 02 Haâng töìn kho
  IAS 7 Baáo caáo lûu chuyïín tiïìn tïå VAS 24 Baáo caáo lûu chuyïín tiïìn tïå
  IAS 8 Thay àöíi chñnh saách kïë toaán, ûúác tñnh kïë toaán vaâ caác saiVAS
  soát 29 Thay àöíi chñnh saách kïë toaán, ûúác tñnh kïë toaán
  c saivaâ caá
  soát
  IAS 10 Caác sûå kiïån phaát sinh sau ngaây kïët thuác kyâ kïë toaán nùmVAS 23 Caác sûå kiïån phaát sinh sau ngaây kïët thuác kyâ kïë toaán nùm
  IAS 11 Húåp àöìngêyx dûång VAS 15 Húåp àöìng xêy dûång
  IAS 12 Thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp VAS 17 Thuïë thu nhêåp doanh nghiïåp
  IAS 14 Baáo caáo böå phêån VAS 28 Baáo caáo böå phêån
  IAS 16 Maáy moác, thiïët bõ, nhaâ xûúãng VAS 03 Taâi saãn cöë àõnh
  IAS 17 Thuï taâi saãn VAS 06 Thuï taâi saãn
  IAS 19 Quyïìn lúåi cuãa nhên viïn Khöng coá chuêín mû
  åc tûúng ûáng
  IAS 20 Kïë toaán vaâ trònh baây caác khoaãn taâi trúå vaâ trúå cêëp chñnh phuã Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IAS 21 AÃnh hûúãng cuãa viïåc thay àöíi tyã giaá höëi àoaái VAS 10 AÃnh hûúãng cuãa viïåc thay àöíi tyã giaá
  aái höëi ào
  IAS 23 Chi phñ ài vay VAS 16 Chi phñ ài vay
  IAS 24 Thöng tin vïì caác bïn liïn quan VAS 26 Thöng tin vïì caác bïn liïn quan
  IAS 26 Kïë toaán vaâ baáo caáo caác chûúng
  ònh quyïìn
  tr lúåi
  ûuhtrñ Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IAS 27 Baáo caáo taâi chñnh
  p nhêët
  húå vaâ riïng leã VAS 25 Baáo caáo taâi chñnh húåp nhêët vaâ kïë toaán khoaãn àêìu tû vaâo
  cöng ty con
  IAS 28 Caác khoaãn àêìu tû vaâo cöng ty liïn kïët VAS 07 Kïë toaán caác khoaãn àêìu tû vaâo cöng ty liïn kïët
  IAS 29 Baáo caáo taâi chñnh trong
  c nïìn
  caákinh tïë siïu laåm phaát Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IAS 30 Trònh baây böí sung baáo caáo taâi chñnh cuãa caác ngên haângVAS
  vaâ 22
  töí Trònh baây böí sung baáo caáo taâi chñnh cuãa caác ngên haâng
  chûác taâi chñnh
  ûúng
  t tûå vaâ töí chûácâitachñnhûúng
  t tûå
  IAS 31 Quyïìn lúåi trong caác cöng ty liïn doanh VAS 08 Thöng tin taâi chñnh vïì nhûäng khoaãn vöën goáp liïn doanh
  IAS 32 Caác cöng cuå taâi chñnh: Thuyïët minh vaâ trònh baây Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IAS 33 Laäi trïn cöí ph
  iïëu VAS 30 Laäi trïn cöí phiïëu
  IAS 34 Baáo caáo taâi chñnh giûäa niïn àöå VAS 27 Baáo caáo taâi chñnh a niïn
  giûäàöå
  IAS 36 Giaãm giaá trõ taâi saãn Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IAS 37 Caác khoaãn dûå phoâng, taâi saãn vaâ núå tiïìm taâng VAS 18 Caác khoaãn dûå phoâng, taâi saãn vaâ núå tiïìm taâng
  IAS 38 Taâi saãn vö hònh VAS 04 Taâi saãn cöë àõnh ònh
  vö h
  IAS 39 Caác cöng cuå taâi h:
  chñn
  Ghi nhêån vaâ xaác àõnh Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng
  IAS 40 Bêët àöång saãn àêìu tû VAS 05 Bêët àöång
  saãn àêìu tû
  IAS 41 Nöng nghiïåp Khöng coá chuêín mûåc tûúng ûáng

  – Trong quaá trònh phaát triïín, tûâ viïåc chó chuá troång * Möåt söë àiïím khaác biïåt
  phaát triïín kïë toaán phuåc vuå cho muåc àñch thu thuïë, Thûá nhêët, vïì söë lûúång: Caác VAS so vúái IAS/
  àïën nay Viïåt Nam àaä coá nhûäng nöî lûåc chuyïín àöíi IFRS chûa tûúng àûúng (Quöëc tïë coá 45 CM, Viïåt
  phaát triïín möåt hïå thöëng kïë toaán toaân diïån hún, àûúåc Nam múái ban haânh 26 CM), coân nhiïìu IAS/IFRS
  cöång àöìng thïë giúái aáp duång IFRS thûâa nhêån. chûa àûúåc Viïåt Nam ban haânh caác VAS tûúng ûáng.

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  53 cöng àoaâ
  Söë 13 thaáng 9/2018

 4. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  Hïå thöëng VAS hiïån nay coân thiïëu möåt söë chuêín mûåc àïì cêåp àïën phûúng phaáp naây; 3) IAS söë 16 cho pheáp
  liïn quan àïën caác àöëi tûúång vaâ giao dõch àaä phaát DN àaánh giaá laåi taâi saãn theo giaá thõ trûúâng àöìng thúâi
  sinh nhû: Thanh toaán bùçng cöí phiïëu (IFRS 02); Cöng àûúåc ghi nhêån phêìn töín thêët naây haâng nùm theo quy
  cuå taâi chñnh (IFRS 09); Töín thêët taâi saãn (IAS 36); àõnh taåi IAS söë 36. Tuy nhiïn, VAS söë 03 chó cho
  Caác khoaãn taâi trúå cuãa Chñnh phuã (IAS 20); Nöng pheáp àaánh giaá laåi taâi saãn cöë àõnh laâ bêët àöång saãn,
  nghiïåp (IAS 41); Phuác lúåi cho nhên viïn (IAS 19)… nhaâ xûúãng vaâ thiïët bõ trong trûúâng húåp coá Quy àõnh
  Thûá hai,  vïì tñnh cêåp nhêåt: Trong quaá trònh thûåc cuãa Nhaâ nûúác, goáp vöën liïn doanh, liïn kïët, chia
  hiïån, hïå thöëng IAS/IFRS àaä àûúåc sûãa àöíi, böí sung, taách, saáp nhêåp vaâ khöng ghi nhêån phêìn töín thêët taâi
  thay thïë vaâ ban haânh múái nhiïìu CMKT phuâ húåp vúái saãn haâng nùm; 4) IAS söë 01 quy àõnh hïå thöëng BCTC
  nhûäng biïën àöång cuãa nïìn kinh tïë thïë giúái vaâ àaáp ûángcuãa DN bao göìm caã baáo caáo thay àöíi vöën chuã súã
  yïu cêìu cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng phaát triïín. Tuy hûäu. Trong khi, VAS söë 21 khöng quy àõnh baáo caáo
  nhiïn, taåi Viïåt Nam tûâ khi àûúåc ban haânh (2001- naây thaânh möåt baáo caáo riïng biïåt maâ chó yïu cêìu
  2005) àïën nay, hïå thöëng VAS chûa àûúåc sûãa àöíi, trònh baây úã phêìn thuyïët minh BCTC; 5) VAS söë 21
  böí sung cuäng nhû chûa ban haânh thïm caác CMKT ghi nhêån doanh thu vaâ chi phñ taâi chñnh àûúåc tñnh
  múái cho phuâ húåp vúái nhûäng thay àöíi cuãa CMKT quöëcvaâo laäi/löî hoaåt àöång kinh doanh trïn baáo caáo kïët quaã
  tïë vaâ nhûäng thay àöíi cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng Viïåt hoaåt àöång kinh doanh. Àêy laâ nhûäng khoaãn laäi/löî vïì
  Nam nïn chûa àaãm baão tñnh cêåp nhêåt. baán cöí phiïëu, hoaåt àöång àêìu tû… khöng phaãi laâ hoaåt
  Thûá ba,  vïì hònh thûác: Möåt söë àiïím cuãa chuêín àöång mang tñnh thûúâng xuyïn cuãa DN nïn viïåc ghi
  mûåc naây trònh baây cuå thïí hún chuêín mûåc kia vaâ ngûúåc nhêån khoaãn laäi/löî naây vaâo kïët quaã hoaåt àöång kinh
  laåi, hoùåc coân möåt vaâi khaác biïåt vïì caách duâng thuêåt doanh chuã yïëu laâ khöng phuâ húåp vúái thöng lïå quöëc
  ngûä, vïì caác phûúng phaáp àûúåc aáp duång, phaåm vi tïë; 6) IFRS söë 03 yïu cêìu DN phaãi àaánh giaá giaá trõ
  trònh baây. Àöìng thúâi tñnh “àöåc lêåp” cuãa kïë toaán tronglúåi thïë thûúng maåi töín thêët nhûng VAS söë 11 cho
  IAS/IFRS vêîn coân giúái haån trong caác VAS. rùçng lúåi thïë thûúng maåi àûúåc phên böí dêìn khöng
  Thûá tû, vïì tñnh linh hoaåt trong vêån duång CMKT: quaá 10 nùm kïí tûâ ngaây mua trong giao dõch húåp
  Hiïån nay caác quy tùæc kïë toaán trong kïë toaán Viïåt Nam nhêët kinh doanh; 7) Khaác biïåt vïì trònh baây BCTC,
  coân bõ boá buöåc trong chïë àöå kïë toaán aáp duång cho caáccaác khoaãn muåc trïn BCTC vaâ möåt söë khaác biïåt trïn
  àún võ (DN, àún võ haânh chñnh sûå nghiïåp…) vaâ caác tûâng CMKT cuå thïí: VAS söë 05, 10, 15, 17,…
  bûúác haåch toaán àaä vaåch sùén cho tûâng giao dõch cuå 3. Möåt söë àïì xuêët nhùçm thu heåp khoaãng caách
  thïí laâ chûa phuâ húåp vúái tinh thêìn cuãa IFRS. Hïå thöëng giûäa chuêín mûåc kïë toaán Viïåt Nam vúái chuêín mûåc
  IAS/IFRS khöng coá sûå bùæt buöåc mang tñnh hònh thûác kïë toaán quöëc tïë
  (nhû biïíu mêîu baáo caáo thöëng nhêët, hïå thöëng taâi Xuêët phaát tûâ möåt söë khaác biïåt trïn àêy dêîn àïën
  khoaãn kïë toaán thöëng nhêët, hònh thûác söí kïë toaán,sûå chûa hoâa húåp thûåc sûå giûäa VAS vaâ IAS/IFRS,
  mêîu biïíu caác chûáng tûâ kïë toaán thöëng nhêët). Nhûäng trong thúâi gian túái Viïåt Nam cêìn tiïën haânh möåt söë
  quy àõnh kïë toaán cûáng nhùæc naây seä laâ möåt trúã ngaåi giaãi phaáp mang tñnh àõnh hûúáng nhùçm thu heåp dêìn
  trong viïåc phaát triïín kïë toaán chuyïn nghiïåp hoùåc khoaãng caách giûäa VAS vaâ IAS/IFRS àaáp ûáng yïu
  haån chïë nhûäng kïë toaán viïn coá trònh àöå chuyïn mön cêìu höåi nhêåp quöëc tïë noái chung vaâ höåi nhêåp vïì lônh
  cao phaát huy nùng lûåc cuãa mònh. vûåc kïë toaán, kiïím toaán noái riïng, cuå thïí nhû sau:
  Thûá nùm,  vïì nöåi dung: Coân töìn taåi khaá nhiïìu Möåt laâ, àïí àaáp ûáng kõp thúâi sûå phaát triïín vaâ àöíi
  khaác biïåt giûäa VAS vaâ IAS/IFRS nhû: 1) Hïå thöëng múái cuãa nïìn kinh tïë, Böå taâi chñnh cêìn coá kïë hoaåch,
  VAS chûa coá quy àõnh àêìy àuã liïn quan túái viïåc àaánh löå trònh nghiïn cûáu, soaån thaão vaâ ban haânh caác VAS
  giaá laåi taâi saãn vaâ núå phaãi traã theo giaá trõ húåp lyá taåi
  coân thiïëu so vúái IAS/IFRS. Trûúác mùæt, Böå Taâi chñnh
  thúâi àiïím baáo caáo. Àiïìu naây aãnh hûúãng lúán àïën viïåccêìn súám ban haânh möåt söë CMKT liïn quan àïën caác
  kiïím tra caác taâi saãn vaâ núå phaãi traã àûúåc phên loaåi laâ
  àöëi tûúång vaâ giao dõch àaä phaát sinh trong àúâi söëng
  cöng cuå taâi chñnh, laâm suy giaãm tñnh trung thûåc, húåp kinh tïë, bao göìm: Thanh toaán bùçng cöí phiïëu (IFRS
  lyá cuãa BCTC vaâ chûa phuâ húåp vúái IAS/IFRS; 2) VAS 02); Cêìn xaác àõnh giaá trõ nguöìn taâi nguyïn khoaáng
  söë 02 vêîn quy àõnh aáp duång phûúng phaáp “Nhêåp saãn (IFRS 06), Cöng cuå taâi chñnh (IFRS 7; IFRS 9),
  sau- Xuêët trûúác” (LIFO) trong khi IFRS khöng coân Caác khoaãn taâi trúå cuãa Chñnh phuã (IAS 20), Töín thêët

  54 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 13 thaáng 9/2018

 5. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  taâi saãn (IAS 36)….. Möåt söë chuêín mûåc cuäng cêìn ban 01 vïì hïå thöëng BCTC (söë lûúång BCTC, trònh baây
  haânh trong thúâi gian tiïëp theo nhû: Taâi saãn nùæm giûä BCTC, caác khoaãn muåc trïn BCTC); 5) Nghiïn cûáu,
  àïí baán hoùåc hoaåt àöång kinh doanh khöng liïn tuåc; chónh sûãa, böí sung quy àõnh cuãa möåt söë caác CMKT
  Phuác lúåi cuãa nhên viïn; Nöng nghiïåp… khaác nhû: VAS söë 05, 10, 11, 15, 17,… cho phuâ
  Hai laâ, trïn cú súã Luêåt Kïë toaán nùm 2015, luêåt húåp vúái caác IAS/IFRS tûúng ûáng.
  söë 88/2015/QH13 – Kim chó nam quan troång cho caác Coá thïí thêëy rùçng, giûäa VAS vaâ IAS/IFRS vêîn
  hoaåt àöång kïë toaán. Viïåt Nam cêìn khêín trûúng àaánh coân töìn taåi möåt khoaãng caách àaáng kïí aãnh hûúãng àïën
  giaá, sûãa àöíi, böí sung, cêåp nhêåt 26 VAS àaä ban haânh quaá trònh höåi nhêåp quöëc tïë vïì lônh vûåc kïë toaán, kiïím
  cho phuâ húåp vúái nhûäng thay àöíi cuãa IAS/IFRS vaâ toaán cuãa Viïåt Nam. Sûå khaác biïåt trïn laâ do quan
  thûåc tiïîn phaát triïín cuãa nïìn kinh tïë thõ trûúâng hiïån àiïím xêy dûång hïå thöëng VAS phaãi phuâ húåp vúái àiïìu
  nay. Àöìng thúâi, cêìn chuá troång giaãm búát töëi àa sûåkiïån thûåc tïë cuãa Viïåt Nam, phuâ húåp vúái àùåc thuâ vïì
  khaác biïåt vïì caách duâng thuêåt ngûä, vïì caác phûúng trònh àöå phaát triïín kinh tïë, cú chïë chñnh trõ, hïå thöëng
  phaáp àûúåc aáp duång, phaåm vi trònh baây vaâ nïn múã phaáp luêåt, vùn hoáa, xaä höåi, phuâ húåp vúái trònh  àöå
  röång “tinh thêìn kïë toaán àöåc lêåp” trong caác VAS. nguöìn nhên lûåc kïë toaán cuãa Viïåt Nam. Hún nûäa,
  Ba laâ, Viïåt Nam cêìn tûâng bûúác hoaân thiïån möi viïåc aáp duång IAS/IFRS khöng hoaân toaân dïî daâng
  trûúâng kinh tïë vaâ phaáp luêåt phuâ húåp vúái yïu cêìuàöëi vúái caác DN, caác têåp àoaân kinh tïë úã möîi quöëc gia.
  cuãa IAS/IFRS. Chùèng haån nhû thõ trûúâng giao dõch Möåt trong nhûäng thaách thûác àoá laâ phaãi coá àöåi nguä
  taâi chñnh, thõ trûúâng vöën cêìn phaãi “minh baåch” vaânhên viïn kïë toaán thûåc sûå chuyïn nghiïåp vaâ chi phñ
  “hoaåt àöång” cöng khai theo cú chïë roä raâng àïí coá boã ra àïí aáp duång IAS/IFRS. Àiïìu naây khöng àún
  thïí sûã duång giaá trõ húåp lyá laâm cú súã ào lûúâng giaá giaãn vò  IAS/IFRS àûúåc xem laâ khaá phûác taåp ngay
  trõ taâi saãn… caã àöëi vúái caác nûúác phaát triïín. Hiïån nay, Böå Taâi
  Böën laâ, vïì nöåi dung, hïå thöëng VAS cêìn phaãi chñnh àaä vaâ àang rêët tñch cûåc nghiïn cûáu soaån thaão
  àiïìu chónh, böí sung möåt söë vêën àïì cú baãn sau: caác VAS múái, sûãa àöíi, böí sung caác VAS àaä ban
  1) Luêåt Kïë toaán 2015 àaä quy àõnh vïì sûã duång giaá haânh vaâ múã caác lúáp têåp huêën CMKT quöëc tïë cho àöåi
  trõ húåp lyá (Àiïìu 28) vaâ theo IAS/IFRS giaá trõ húåp lyánguä giaãng viïn kïë toaán caác trûúâng àaåi hoåc, Höåi Kïë
  àûúåc sûã duång ngaây caâng nhiïìu trong caác yïëu töë toaán múã caác lúáp àaâo taåo, böìi dûúäng, têåp huêën vïì
  BCTC. Do àoá, cêìn thuác àêíy viïåc höåi tuå hïå thöëng CMKT quöëc tïë cho àöåi nguä kïë toaán trûúãng, kïë toaán
  VAS vúái hïå thöëng IFRS trong àoá coá àïì cêåp àïën viïn caác àún võ… Hy voång rùçng khoaãng caách giûäa
  viïåc sûã duång giaá trõ húåp lyá nhû möåt cú súã ào lûúângVAS vaâ IAS/IFRS chó laâ taåm thúâi vaâ seä ngaây caâng
  chuã yïëu laâm tùng cûúâng tñnh thñch húåp cuãa thöng àûúåc thu heåp khi nïìn kinh tïë Viïåt Nam phaát triïín
  tin àûúåc trònh baây trïn BCTC. Àöìng thúâi, Viïåt Nam àïën mûác àöå cao hún, nguöìn nhên lûåc kïë toaán töët
  cêìn coá caác quy àõnh, hûúáng dêîn cuå thïí vïì ào lûúâng hún, caác VAS seä tiïëp tuåc àûúåc hoaân thiïån hún àïí
  giaá trõ húåp lyá, trong àoá, thöëng nhêët giaá trõ húåp lyá laâ
  thûåc sûå höåi tuå vúái hïå thöëng IAS/IFRS àaáp ûáng yïu
  “giaá trõ àêìu ra” cuãa taâi saãn hay núå phaãi traã thay thïëcêìu höåi nhêåp quöëc tïë. 

  cho VAS söë 01 hiïån nay chó àûa ra nguyïn tùæc giaá
  göëc, viïåc sûã duång giaá göëc laâm cú súã ào lûúâng chuã
  Taâi liïåu tham khaão
  yïëu coá thïí giaãm àöå tin cêåy, tñnh phuâ húåp cuãa thöng1. Böå Taâi chñnh, Hïå thöëng Chuêín mûåc Kïë toaán Viïåt Nam (VAS),
  tin àûúåc cung cêëp búãi BCTC; 2) Sûãa laåi caác quy nùm 2002, 2003, 2004 Nhaâ xuêët baãn Taâi chñnh, Haâ Nöåi.
  àõnh vïì phûúng phaáp tñnh giaá haâng töìn kho “Nhêåp 2. Hïå thöëng Chuêín mûåc Kïë toaán Quöëc tïë (IAS/IFRS), Website
  sau, xuêët trûúác” trong VAS söë 02 vaâ möåt söë quy www.ifrs.org.
  3. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa Xaä höåi Chuã nghôa Viïåt Nam, Luêåt
  àõnh liïn quan àïën xaác àõnh giaá trõ húåp lyá cuãa haâng
  Kïë toaán nùm 2015 – Luêåt söë 88/2015/QH13 do Quöëc höåi
  töìn kho; 3) Nghiïn cûáu, böí sung quy àõnh vïì àaánh khoáa 13 thöng qua vaâ ban haânh ngaây 20/11/2015.
  giaá laåi taâi saãn cöë àõnh laâ bêët àöång saãn, nhaâ xûúãng 4. Chñnh phuã nûúác Cöång hoâa Xaä höåi Chuã nghôa Viïåt Nam, Nghõ
  vaâ thiïët bõ trong VAS söë 03 vaâ ghi nhêån phêìn töín àõnh söë 174/2016/NÀ-CP ban haânh ngaây 30/10/2016, Quy
  thêët taâi saãn haâng nùm cho phuâ húåp vúái IAS söë 16 àõnh chi tiïët möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Kïë toaán.
  5. GS. TS. NGND Ngö Thïë Chi, PGS.TS Phaåm Vùn Àùng, Kïë toaán
  vaâ 36; 4) Chónh sûãa, böí sung caác quy àõnh cuãa Viïåt Nam quaá trònh hònh thaânh vaâ phaát triïín (nùm 2012),
  VAS söë 21 nhùçm giaãm búát sûå khaác biïåt vúái IAS söë Nhaâ xuêët baãn Taâi chñnh.

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  55 cöng àoaâ
  Söë 13 thaáng 9/2018

Download tài liệu Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán File Word, PDF về máy