[Download] Tải Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập – Tải về File Word, PDF

Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập

Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập
Nội dung Text: Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập

Download


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG- TB&XH (Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Bạn đang xem: [Download] Tải Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập File Word, PDF về máy

Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập

 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ
  LAO ĐỘNG- TB&XH (Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của
  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

  Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập
  Bước 1: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật,
  trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hộ i tiếp nhận và viết
  giấy hẹn cho bên nộp hồ sơ.

  – Thời gian nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ,
  ngày nghỉ).

  – Địa chỉ: Số 4, đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh
  Vĩnh Phúc.

  Bước 2: Tổ chức thẩm định:

  – Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp
  lệ thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hộ i tiến hành thẩm
  định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc
  Trình tự thực hiện giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

  – Trường hợp không đủ điều kiện thành lập hoặc giải thể cơ sở
  bảo trợ xã hộ i thì Sở Lao động – TB&XH trả lời bằng văn bản,
  nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập hoặc giải thể cơ sở
  bảo trợ xã hộ i.

  Bước 3: Trình Chủ tịch UBND cấp t ỉnh trong thời hạn 20 ngày
  làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Lao
  động – Thương binh và Xã hộ i, Chủ t ịch Ủy ban nhân dân tỉnh
  ra quyết định thành lập hoặc giải thể cơ sở bảo trợ xã hộ i.

  Bước 4: Trả kết quả: Sở Lao động – Thương binh và Xã hộ i trao
  quyết định thành lập hoặc giải thể cơ sở bảo trợ xã hộ i cho đơn
  vị (Địa chỉ: Số 4 đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên,
  tỉnhVĩnh Phúc).
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc.
  1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1.1. Thành lập:
  Thành phần, số lượng
  a. Đối với công lập:
  Hồ sơ
  +) Tờ trình thành lập.

  Nội dung Tờ trình nêu rõ:

 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ
  LAO ĐỘNG- TB&XH (Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của
  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

  – Sự cần thiết thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;

  – Quá trình xây dựng đề án;

  – Nội dung cơ bản của đề án;

  – Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

  +) Đề án thành lập.

  Nội dung đề án gồm:

  – Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội;

  – Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở bảo trợ
  xã hộ i;

  – Đối tượng tiếp nhận;

  – Tổ chức bộ máy; nhân sự, biên chế;

  – Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương
  tiện cần thiết;

  – Kế hoạch kinh phí;

  – Dự kiến hiệu quả;

  – Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình.

  +) Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

  Nội dung của quy chế gồm:

  – Trách nhiệm của Giám đốc và các Phòng chuyên môn nghiệp
  vụ;

  – Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên;

  – Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng;

  – Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;

  – Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên

 3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ
  LAO ĐỘNG- TB&XH (Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của
  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

  quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã
  hộ i.

  b. Đối với ngoài công lập:

  – Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hộ i ngoài công lập (theo
  mẫu).

  – Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hộ i (theo quy định tại khoản 1
  Điều 16 nghị định 68/2008/NĐ-CP).

  – Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở
  BTXH.

  – Dự thảo quy chế họat động (theo quy định tại khoản 1 Điều 16
  nghị định 68/2008/NĐ-CP )

  – Sơ yếu lý lịch của Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hộ i, có xác nhận
  của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập CSBTXH

  – Có ý kiến bằng văn của UBND cấp xã trong đó nêu rõ đồng ý
  hay không đồng ý nơi CSBTXH đặt trụ sở hoạt động.

  – Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo
  cấp tỉnh nếu là cơ sở BTXH của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo
  thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh (sau khi được
  cơ quan tiếp nhận thẩm định, xử lý).

  1.2 Giải thể:

  – Đơn xin giải thể Cơ sở bảo trợ xã hộ i nêu rõ lý do xin giải thể.

  – Bản kê tài sản, tài chính và phương án xử lý.

  – Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải
  thể.

  2. ) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
  a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp
  lệ thì Sở Lao động – TB&XH tiến hành thẩm định, trình cấp có
  thẩm quyền quyết định thành lập hoặc giải thể cơ sở bảo trợ xã
  Thời hạn giải quyết
  hộ i.

  b) Thành lập hoặc giải thể: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận

 4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ
  LAO ĐỘNG- TB&XH (Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của
  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

  được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, Chủ tịch UBND
  tỉnh ra quyết định thành lập hoặc giải thể cơ sở BTXH (Cơ sở
  BTXH không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết
  định giải thể của người có thẩm quyền).
  Đối tượng thực hiện
  Tổ chức
  thủ tục hành chính
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ t ịch UBND tỉnh
  Vĩnh Phúc.

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc
  Cơ quan thực hiện thủ phân cấp thực hiện (nếu có): Không
  tục hành chính
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH
  tỉnh Vĩnh Phúc

  d) Cơ quan phố i hợp (nếu có): Không
  Kết quả của việc thực
  hiện thủ tục hành Quyết định hành chính
  chính
  Phí, lệ phí (nếu có) Không
  Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hộ i ngoài công lập

  (Mẫu số 1 Thông tư 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ
  của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều
  khai
  của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/3/2008 của Chính
  phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và
  giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
  Yêu cầu hoặc điều
  kiện để thực hiện thủ Không
  tục hành chính
  – Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ
  quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải
  thể cơ sở bảo trợ xã hộ i;
  Căn cứ pháp lý của thủ
  – Thông tư 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ Lao
  tục hành chính
  động – TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định
  số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định
  điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở
  bảo trợ xã hộ i.

 5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ
  LAO ĐỘNG- TB&XH (Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của
  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

  Mẫu số 1: Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————————–

  năm 200..
  ……. ngày tháng

  ĐƠN XIN THÀNH LẬP (tên cơ sở)……………………………………….

  Kính gửi:…………………………………………………………………………………

  Căn cứ Nghị định số 68/2008/ NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy
  định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

  Căn cứ thông tư số 07 ngày 30 tháng 3 năm 2009 c ủa Bộ Lao động – Thương binh và Xã
  hộ i hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5
  năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải
  thể cơ sở bảo trợ xã hộ i.

  Sau khi xây dựng Đề án thành lập :

  (Tên cơ sở)……………………………………………………………………………………………

  Chúng tôi gồm:

  1)…………………………………………………………………………………………………….

  2)…………………………………………………………………………………………………….

  3)…………………………………………………………………………………………………….

  4)…………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  Làm đơn này trình ……………………………………………………………………………

  kèm theo các loại giấy tờ theo quy định, xin phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội hoạt
  động trên phạm vi ……………………………………………………………………………….

  Khi (Tên cơ sở)……………………………………………………… được thành lập và đi vào hoạt
  động sẽ góp phần ổn định cuộc sống của các đối tượng bảo trợ xã hộ i và ổn định tình
  hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ
  LAO ĐỘNG- TB&XH (Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của
  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

  Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN XIN THÀNH LẬP

  Ghi chú: Cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trong phạm vi địa bàn cấp huyện, đơn gửi tới
  Uỷ ban nhân dân cấp huyện qua phòng Lao động- Thương binh và Xã hộ i.

  Cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, đơn gửi tới Uỷ ban nhân
  dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hộ i.
  Cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Bộ, ngành, tổ chức gửi đơn tới Bộ, ngành, tổ chức (qua Vụ Tổ
  chức cán bộ, Ban Tổ chức cán bộ hoặc phòng TCCB).

Download tài liệu Thành lập hoặc giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập File Word, PDF về máy