[Download] Tải Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế – Tải về File Word, PDF

Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế

Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế
Nội dung Text: Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế

Download


Bài viết này, làm rõ sự thay đổi trong quy định của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế về khái niệm Thận trọng cũng như tác động của nó đến việc thay đổi các quy định hiện tại của kế toán Việt Nam, trong quá trình cân nhắc đưa chuẩn mực kế toán quốc tế vào áp dụng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế File Word, PDF về máy

Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế

 1. n trÞ – Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam
  THẬN TRỌNG – CÁCH NHÌN MỚI TỪ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

  #TS. Nguyễn Thục Anh
  Trường Đại học Ngoại thương

  Thận trọng là một yêu cầu cơ bản được nhắc đến khá nhiều trong kế toán và ảnh hưởng
  đến việc ghi nhận, xác định giá trị, trình bày các yếu tố trong báo cáo tài chính (BCTC).
  Trong gần ba thập niên qua, cách hiểu về nội hàm cũng như vị trí, vai trò của Thận trọng
  trong hệ thống Chuẩn mực kế toán (CMKT) quốc tế có nhiều thay đổi, tác động lớn đến
  việc xây dựng cũng như áp dụng các quy định kế toán. Với nỗ lực làm cho thông tin kế
  toán ngày càng trở nên hữu ích cho người sử dụng, năm 2015, Ủy ban CMKT quốc tế đã
  công bố Dự thảo Khuôn khổ Khái niệm ED/2015/03, đưa ra một cách nhìn nhận mới về
  Thận trọng trong kế toán, tạo ra một nền tảng mới cho việc xây dựng cũng như áp dụng
  các chính sách kế toán. Bài viết này, làm rõ sự thay đổi trong quy định của Ủy ban CMKT
  quốc tế về khái niệm Thận trọng cũng như tác động của nó đến việc thay đổi các quy định
  hiện tại của kế toán Việt Nam, trong quá trình cân nhắc đưa CMKT quốc tế vào áp dụng.

  Trong hệ thống CMKT Việt Nam, Thận trọng được quy định trong CMKT số 01 –
  Chuẩn mực chung là một trong những nguyên tắc cơ bản của kế toán, để xác định cách xử lý
  kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Theo CMKT Việt Nam, “Thận trọng là việc xem
  xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc
  chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: (i) Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá
  lớn; (ii) Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập; (iii) Không
  đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí; (iv) Doanh thu và thu nhập
  chỉ được ghi nhận, khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi
  phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí”. Trên cơ sở nguyên
  tắc chung đã được xác định như trên, các quy tại các chuẩn mực và hướng dẫn kế toán cụ thể
  ở Việt Nam không ghi nhận là tài sản trong một số trường hợp không chắc chắn về lợi ích
  kinh tế tương lai (LTTM, chi phí nghiên cứu và phát triển) cũng như yêu cầu xác định lại giá
  trị của tài sản khi có dấu hiệu giảm giá (thông qua trích lập dự phòng tổn thất tài sản), ghi
  nhận chi phí và nợ có khả năng xảy ra (ghi nhận các khoản nợ tiềm tàng, các chi phí có thể
  phát sinh trong tương lai) nhưng không xác định lại giá trị của tài sản khi có dấu hiệu tăng
  cũng như ghi nhận các khoản thu nhập và tài sản tiềm tàng. Cách quy định này của Việt Nam
  đồng nhất với quan điểm của CMKT Quốc tế (CMKTQT) được quy định trong Khuôn khổ
  Lập và Trình bày BCTC tồn tại từ năm 1989 đến năm 2010.
  Trong quá trình phát triển của CMKTQT, Thận trọng là một trong các yêu cầu gây khá
  nhiều tranh cãi, thể hiện ở việc thay đổi, chỉnh sửa, đưa vào cũng như loại bỏ nguyên tắc này
  trong các ấn bản khác nhau của Khuôn khổ Khái niệm trong Hệ thống CMKTQT. Trong
  Khuôn khổ Lập và Trình bày BCTC được ban hành lần đầu của Ủy ban CMKTQT năm 1989,
  Thận trọng được coi là một yêu cầu cơ bản của thông tin kế toán. Tuy nhiên, sau những cân
  nhắc về những tác động của Thận trọng đối với tính đáng tin cậy của thông tin kế toán, Ủy
  ban CMKTQT đã loại bỏ yêu cầu này, trong khi sửa đổi Khuôn Khổ khái niệm năm 2010.
  Mặc dù, không còn là một yêu cầu cơ bản nhưng sự hiện diện của Thận trọng trong các
  182

 2. n trÞ – Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam
  CMKT cụ thể cũng như trong thực tiễn kế toán cho thấy, sự cần thiết của nguyên tắc Thận
  trọng trong việc lập và cung cấp BCTC. Chính vì vậy, trong Dự thảo sửa đổi Khuôn khổ khái
  niệm mới năm 2015, Ủy ban CMKTQT lại đề xuất đưa Thận trọng là một yêu cầu cơ bản của
  thông tin kế toán nhưng với một sự chỉnh sửa về nội hàm yêu cầu này, sao cho tránh các xung
  đột với các yêu cầu cơ bản.
  Vậy Thận trọng được hiểu như thế nào trong cách nhìn của Ủy ban CMKTQT, tác
  động của Thận trọng đối với chất lượng thông tin kế toán cũng như ảnh hưởng của việc thay
  đổi nội hàm Thận trọng đối với các xử lý kế toán như thế nào trong tương lai?
  Quá trình thay đổi quy định về Thận trọng trong CMKTQT
  Trong Khuôn khổ Lập và Trình bày BCTC được ban hành năm 1989, Thận trọng được
  coi là một yêu cầu cơ bản nhằm đảm bảo Tính đáng tin cậy (Reliability) của thông tin kế toán.
  Tính đáng tin cậy được hiểu là thông tin không có sai sót và không thiên lệch, phản ánh đúng
  nội dung dự định truyền tải. Tuy nhiên, trong quá trình lập BCTC có thể xảy ra một số trường
  hợp không chắc chắn, ví dụ như nợ phải thu có thể không thu hồi được hoặc, tài sản cố định
  có thể không mang lại lợi ích như dự kiến…. Trong những trường hợp đó, để đảm bảo thông
  tin đáng tin cậy, việc ghi nhận cũng như xác định giá trị của các khoản mục trên BCTC, đòi
  hỏi phải có sự cân nhắc cẩn thận. Chính vì vậy, Khuôn khổ mà Ủy ban CMKTQT đưa ra
  năm 1989 quy định yêu cầu để đảm bảo Tính đáng tin cậy của BCTC đòi hỏi người cung cấp
  BCTC phải cẩn trọng trong việc xem xét đánh giá trong điều kiện không chắc chắn. Sự “cẩn
  trọng” này được giải thích cụ thể hơn là sự cẩn trọng để sao cho tài sản và thu nhập không bị
  thổi phồng và chi phí và nợ phải trả không bị đánh giá thấp nhưng cũng không cho phép việc
  tạo lập các quỹ chìm hoặc lập dự phòng quá mức để “cố tình” đánh giá thấp tài sản, thu nhập
  hoặc thổi phồng chi phí và nợ phải trả. Việc “cố tình” tạo quỹ chìm hoặc dự phòng quá mức
  được coi như giảm tính “trung lập” của thông tin kế toán và do đó ảnh hưởng đến tính đáng
  tin cậy của thông tin.
  Hình 1: Yêu cầu cơ bản của BCTC theo quy định của CMKTQT từ 1989-2010
    Dễ hiểu Thích hợp Đáng tin cậy Có thể so
  sánh

  Có giá trị Có giá trị Phản ánh Nội dung hơn Trung Thận Đầy
  dự báo  xác nhận hình thức
  trung thực lập trọng đủ

  Trọng yếu

  (Nguồn: Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement, IASC 1989 được IASB công
  nhận năm 2001)

  183

 3. n trÞ – Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam
  Như vậy, có thể thấy, khái niệm Thận trọng theo cách hiểu của Khuôn khổ Khái niệm
  1989 thể hiện một sự bất cân xứng khi cung cấp thông tin vì nó chỉ cho phép ghi nhận sự
  giảm xuống của giá trị tài sản thuần trong điều kiện không chắc chắn, trong khi không cho
  phép ghi nhận giá trị tài sản thuần tăng lên. Lý do của sự bất cân xứng này, là để hạn chế xu
  hướng tự nhiên là các nhà quản lý doanh nghiệp thường thông tin quá lạc quan về hoạt động
  của mình và cảnh báo sớm cho nhà đầu tư về những rủi ro mất vốn, vì thông thường, đây là
  loại rủi ro mà các nhà đâu tư lo lắng hơn so với rủi ro tăng vốn. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ lý
  thuyết trong Khuôn khổ Khái niệm, sự bất cân xứng này được coi là xung đột với yêu cầu về
  tính trung lập của thông tin kế toán. Yêu cầu về tính trung lập đòi hỏi doanh nghiệp có xử lý
  kế toán như nhau, không thiên lệch đối với các trường hợp ghi nhận những sự kiện có lợi hoặc
  bất lợi đối với tài sản, nợ phải trả, thu nhập cũng như chi phí. Một câu hỏi đặt ra là, nếu như
  mục đích của thông tin kế toán hướng tới việc cung cấp thông tin hữu ích cho chủ sở hữu vốn
  (bao gồm cổ đông và chủ nợ) như định hướng sử dụng BCTC hiện nay thì việc tạo ra một sự
  bất cân xứng trong thông tin khi các xử lý kế toán theo nguyên tắc thận trọng dẫn đến việc
  định giá thấp tài sản và thu nhập do không ghi nhận sự tăng giá của tài sản cũng như không
  ghi nhận lãi chưa thực hiện khi có những bằng chứng xác thực về khả năng thu được những
  khoản lãi như vậy liệu có tác động đến nhà đầu tư, trong việc nắm giữ cổ phần của công ty
  hay không? Liệu những thông tin về tài sản thuần thấp hơn giá trị thực tế có tác động bất lợi
  đến quyết định đầu tư và khuyến khích nhà đầu tư bán cổ phần của công ty hay không? Việc
  trì hoãn ghi nhận lãi có ảnh hưởng đến tính hữu ích của thông tin không. Nếu như việc trì
  hoãn này, làm cho người sử dụng không phân biệt được một công ty thực sự hoạt động kém
  hiệu quả với một công ty bị đánh giá là kém hiệu quả chỉ bởi vì lợi nhuận tiềm năng chưa
  được ghi nhận? Nếu trường hợp đó xảy ra, thì tính đáng tin cậy của thông tin kế toán thực sự
  bị ảnh hưởng và làm cho thông tin kế toán trở nên không hữu ích, không đảm bảo yêu cầu cơ
  bản đặt ra. Thận trọng với yêu cầu như quy định tại Khuôn khổ Khái niệm 1989, có thể gây ra
  một sự thiên lệch trong BCTC.
  Chính vì sự xung đột này, mà trong quá trình sửa đổi Khuôn khổ Khái niệm, đặc biệt
  là trong dự án thực hiện cùng với Ủy ban CMKT Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2004, Uỷ ban
  CMKTQT đã cân nhắc việc loại bỏ Thận trọng như là một yêu cầu cơ bản, tương đương với
  Trung lập. Việc quy định Thận trọng trong các đánh giá, xem xét và cân nhắc làm cho thông
  tin thiên lệch và do đó ảnh hưởng đến tính Trung lập, một yêu cầu cơ bản của thông tin mà
  Uỷ ban CMKTQT đánh giá là cần thiết để đảm bảo tính hữu ích. Hơn nữa, Uỷ ban CMKTQT
  cho rằng, việc quy định Thận trọng để phản ánh giá trị tài sản và thu nhập thấp hơn thực tế ở
  kỳ này, cũng có thể dẫn đến giá trị tài sản và thu nhập bị thổi phồng ở kỳ sau và như vậy cũng
  không hẳn là Thận trọng. Kết quả là, trong bản sửa đổi Khuôn Khổ Khái niệm năm 2010, Ủy
  Ban CMKTQT đã đưa Thận trọng khỏi các yêu cầu cơ bản của kế toán. Thay vì yêu cầu thông
  tin Đáng tin cậy, Uỷ ban CMKTQT đã thay bằng Phản ánh Trung thực, với yêu cầu rằng,
  thông tin phải Đầy đủ, Trung lập và Không sai sót (Hình 2).
  Sửa đổi này của Ủy ban CMKTQT nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số câu hỏi
  đã được đặt ra như sau:
  – Trước hết, liệu có đúng là thông tin mà người sử dụng mong muốn luôn là thông tin
  không thiên lệch? Trong các mối quan hệ hợp đồng giữa một bên là người ủy thác và một bên
  184
 4. n trÞ – Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam
  là người đại lý như quan hệ giữa cổ đông (người ủy thác) và nhà quản lý (người đại diện),
  quan hệ giữa chủ nợ và (người ủy thác) và người chủ sở hữu (người đại diện), do sự bất cân
  xứng về thông tin cũng như trách nhiệm hữu hạn của người đại diện, người ủy thác cần những
  thông tin mang tính cảnh báo sớm tình hình bất lợi, để họ có thể thực hiện các biện pháp kiểm
  soát ngay khi có dấu hiệu rủi ro. Trong trường hợp này, thông tin thận trọng có vẻ như hữu
  ích hơn là thông tin không thiên lệch.
  – Việc loại bỏ Thận trọng có thể dẫn đến sự “thiếu thận trọng” và thổi phồng lợi
  nhuận, định giá thấp nợ phải trả như việc áp dụng giá hợp lý dẫn đến việc ghi nhận lợi nhuận
  chưa thực hiện một cách không hợp lý hay không?
  Hình 2: Yêu cầu cơ bản của BCTC trong Khuôn Khổ Khái niệm của CMKTQT năm
  2010
  Thích hợp Phản ánh trung
  Yêu thực
  cầu

  bản
  Có giá trị Có giá trị Đầy đủ Trung lập Không
  Yêu cầu dự báo  xác nhận sai sót
  bổ sung

  Có thể so Có thể Kịp thời Dễ hiểu
  sánh xác minh

  (Nguồn: Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, IASB 9/2010)
  – Trên thực thế thì, Thận trọng hiện diện rất nhiều trong quy định các CMKTQT cụ
  thể, dẫn đến sự không nhất quán giữa Khuôn khổ Khái niệm – nền tảng để ban hành các
  CMKTQT cụ thể và bản thân các CMKTQT đó. Sự thận trọng được thể hiện trong việc ghi
  nhận, xác định giá trị cũng như công bố thông tin. Việc ghi nhận tài sản trong các CMKT cụ
  thể chặt chẽ hơn so với ghi nhận nợ phải trả, vì thông thường tài sản chỉ được ghi nhận khi có
  khả năng (gần như chắc chắn) thu được lợi ích kinh tế, giá trị được xác định một cách đáng tin
  cậy trong khi nợ phải trả có thể được ghi nhận khi có thể xác định một cách đáng tin cậy giá
  trị nợ phải trả. Trong xác định giá trị, các quy định về đánh giá tổn thất tài sản (impairment
  test) để xác định lại giá trị tài sản khi có dấu hiệu suy giảm giá trị (impairment loss) hiện diện
  trong rất nhiều CMKTQT như IFRS 4- Hợp đồng bảo hiểm, IFRS 5 – Tài sản dài hạn nắm giữ
  để bán và chấm dứt hoạt động, IFRS 9 – Công cụ tài chính, IAS 2 – Hàng tồn kho, IAS 19 –
  Tài sản cố định hữu hình, IAS 39 – Công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định giá trị, IAS 36 –
  Tổn thất tài sản, IAS 40 – Bất động sản đầu tư; quy định ghi nhận nợ phải trả tiềm tàng nhưng
  không ghi nhận tài sản tiềm tàng trong IAS 37 – Dự phòng, Nợ phải trả và Tài sản tiềm tàng,
  ghi nhận nợ khi chưa thực sự tồn tại trong IFRS 2 – Thù lao bằng cổ phiếu; IAS 19 – Lợi ích
  của Nhân viên…. Thận trọng cũng thể hiện trong các quy định về công bố thông tin như công
  bố giá trị suy giảm trong Báo cáo kết quả kinh doanh nhưng giá trị tăng lên trong Báo cáo
  Thu nhập tổng hợp (IAS 16), quy định công bố thông tin về lỗ tiềm tàng nhưng không quy
  định công bố thông tin về lãi tiềm tàng (IFRS 7 – Công cụ tài chính: Công bố thông tin)…

  185

 5. n trÞ – Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam
  Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong Khuôn khổ Khái niệm cũng như sự nhất quán
  giữa Khuôn khổ Khái niệm và các CMKTQT cụ thể, năm 2015, Uỷ ban CMKTQT đã công
  bố Dự thảo sửa đổi Khuôn khổ Khái niệm năm 2015, với những thay đổi cơ bản, trong cách
  hiểu về tính Trung lập cũng như Thận Trọng.
  – Tính Trung lập: Trung lập bao gồm 2 khía cạnh, trung lập trong lựa chọn chính
  sách kế toán sao cho có thể phản ánh trung thực bức tranh về tình hình tài chính và kết quả
  hoạt động của doanh nghiệp và trung lập trong việc áp dụng chính sách kế toán đã lựa chọn.
  – Thận trọng: Ủy ban CMKTQT phân chia Thận trọng thành hai dạng: (i) Thận
  trọng mang tính cẩn trọng (cautious prudence) trong đánh giá, xem xét và cân nhắc trong điều
  kiện không chắc chắn nói chung, không phân biệt việc đánh giá, xem xét và cân nhắc đó liên
  quan đến việc tạo nên tài sản hay nợ phải trả, lợi nhuận hay thua lỗ; (ii) Thận trọng bất cân
  xứng (asymmetric prudence) liên quan đến việc ghi nhận lỗ sớm hơn so với việc ghi nhận lãi.
  Thận trọng mang tính cẩn trọng, không những không ảnh hưởng đến tính Trung lập mà còn
  cần thiết để đảm báo tính trung lập trong việc áp dụng các chính sách kế toán, hạn chế những
  lạc quan thái quá của doanh nghiệp khi áp dụng các chính sách kế toán. Trong khi đó, Thận
  trọng bất cân xứng, khi được sử dụng để lựa chọn chính sách kế toán (tức là khi Ủy ban
  CMKTQT áp dụng để xây dựng các CMKTQT cụ thể) cũng sẽ không tác động đến tính trung
  lập của các chính sách kế toán. Tuy nhiên, Thận trọng bất cân xứng không phải là một đặc
  điểm mong muốn của thông tin tài chính.
  Với những cân nhắc như trên, Ủy ban CMKTQT đã quyết định đưa Thận trọng trở
  lại là một trong những yêu cầu cơ bản của thông tin kế toán hỗ trợ tính Trung lập với một
  cách hiểu mới là “Sự cẩn trọng trong việc nhận định, đánh giá và cân nhắc trong điều kiện
  không chắc chắn”. Yêu cầu này, nhằm đảm bảo cho tài sản, thu nhập không bị thổi phồng, nợ
  phải trả và chi phí không bị đánh giá thấp, nhưng đồng thời cũng nhằm để tài sản và thu nhập
  không bị đánh giá thấp và nợ phải trả, chi phí không bị đánh giá cao. Điều đó có nghĩa là, kế
  toán mang tính trung lập. Đây là điểm thay đổi lớn trong cách hiểu về thận trọng, đảm bảo sự
  cân xứng trong xử lý kế toán, khi mà các điều kiện không chắc chắn thay đổi tác động thuận
  chiều và ngược chiều đối với tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí của doanh nghiệp.
  Hình 3: Yêu cầu cơ bản của BCTC trong Dự thảo Khuôn Khổ Khái niệm của CMKTQT
  năm 2015

  Thích hợp Phản ánh trung
  thực
  Yêu
  cầu

  bản Có giá trị Có giá trị Đầy đủ Không
  Trung lập
  dự báo  xác nhận sai sót
  Yêu cầu
  bổ sung Có thể so Có thể Kịp thời Thận trọng Dễ hiểu
  sánh xác minh

  (Nguồn: Exposure Draft ED/2015/3, www.ifrs.org)

  186

 6. n trÞ – Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam
  Tác động của quan điểm mới về Thận trọng trong CMKTQT tới các quy định về kế
  toán hiện hành của Việt Nam và một số lưu ý khi áp dụng
  Như đã phân tích ở trên, quan điểm về Thận trọng trong hệ thống CMKTVN đồng
  nhất với quan điểm về Thận trọng của Ủy ban CMKTQT năm 1989, hay nói cách khác là,
  Thận trọng bất cân xứng. Sự thay đổi các quan điểm về Thận trọng trong quá trình sửa đổi
  CMKTQT cho thấy, Thận trọng bất cân xứng có thể gây ảnh hưởng đến tính hữu ích của
  thông tin kế toán, đặc biệt là khi áp dụng các chính sách kế toán. Việc thay đổi cách hiểu về
  Thận trọng theo hướng là “Sự cẩn trọng trong việc xem xét, cân nhắc trong điều kiện không
  chắc chắn nói chung, không phân biệt việc đánh giá, xem xét và cân nhắc đó liên quan đến
  việc tạo nên tài sản hay nợ phải trả, lợi nhuận hay thua lỗ” sẽ có những tác động lớn đến hệ
  thống kế toán hiện tại. Đòi hỏi phải có sự cân nhắc, chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt quy định cũng
  như môi trường, để đảm bảo duy trì tính hữu ích của thông tin kế toán trong trường hợp đưa
  CMKTQT vào áp dụng:
  – Khuôn khổ Khái niệm trong CMKTQT cũng như CMKTVN số 01 tạo ra một cơ sở
  lý thuyết để xây dựng các chuẩn mực cụ thể và xử lý kế toán trong trường hợp chưa có chuẩn
  mực cụ thể. Hệ thống kế toán Việt Nam hiện tại được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc Thận
  trọng bất cân xứng và do đó, chưa thực sự phù hợp với cách hiểu mới về Thận trọng. Điều này
  cũng là thực trạng của một số CMKTQT hiện nay. Như giải thích của UBCMKTQT thì, cách
  hiểu mới về Thận trọng chủ yếu được ứng dụng trong việc áp dụng chính sách kế toán hơn là
  lựa chọn chính sách kế toán. Điều đó có nghĩa là, việc ban hành các quy định về kế toán trên
  cơ sở Thận trọng bất cân xứng vẫn có thể xảy ra và không bị coi là trái ngược với nguyên tắc
  đưa ra trong Khuôn khổ Khái niệm. Vì vậy, để đảm bảo tính nhất quán và rõ ràng trong khi
  xây dựng hệ thống kế toán, cần phải làm rõ phạm vi áp dụng cách hiểu về Thận trọng mang
  tính cẩn trọng và trường hợp có thể áp dụng Thận trọng bất cân xứng.
  – Do kết quả áp dụng nguyên tắc Thận trọng (bất cân xứng) mà các quy định về kế
  toán hiện nay đang ghi nhận tài sản và thu nhập chậm hơn ghi nhận nợ phải trả và chi phí.
  Cách ghi nhận này có những tác dụng nhất định làm giảm chi phí người đại diện (agency
  costs) do những tác động mang tính cảnh báo sớm rủi ro cho cổ đông, chủ nợ. Khi áp dụng
  Thận trọng theo cách hiểu mới, những tác dụng trên có thể mất đi, đòi hỏi phải có những biện
  pháp khác để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, ví dụ như tăng cường thêm các quy định về
  công bố thông tin khi ghi nhận tài sản, thu nhập hoặc quy định rõ ràng hơn các tiêu chí ghi
  nhận tài sản, thay vì tiêu chí tương đối khó đánh giá là “có khả năng” thu được lợi ích kinh tế.
  – Việc thay đổi khái niệm Thận trọng là tiền đề để đưa giá trị hợp lý vào trong quy
  định về xác định giá trị. Tuy nhiên, việc xác định giá trị tài sản, nợ phải trả theo giá trị hợp lý
  vấp phải một khó khăn là khả năng xác minh tính hợp lý của giá trị này. Ngoài trường hợp tồn
  tại thị trường hoạt động thì việc xác định giá trị hợp lý không đơn giản. Chính vì vậy, để có
  thể áp dụng CMKTQT đòi hỏi cần có sự hướng dẫn rất sát sao, cụ thể về việc xác định giá trị
  hợp lý đảm bảo nguyên tắc thận trọng.
  Kết luận
  Áp dụng CMKTQT là một xu hướng hiện nay của hầu hết các nước trên thế giới, để
  tăng cường chất lượng thông tin kế toán, tăng cường khả năng so sánh tình hình tài chính và

  187

 7. n trÞ – Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr¹ng ë ViÖt Nam
  hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
  Tuy nhiên, để có thể áp dụng thành công CMKTQT đòi hỏi phải nắm bắt được quan điểm của
  Ủy ban CMKTQT, sự thay đổi quan điểm trong quá trình xây dựng CMKTQT để có những
  chuẩn bị phù hợp cũng như áp dụng đúng tinh thần của các Chuẩn mực.
  —————————-
  Tài liệu tham khảo
  1. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement, IASC 1989, www.ifrs.org
  2. Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, IASB 9/2010, www.ifrs.org
  3. Exposure Draft ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting, IASB 5/2015, www.ifrs.org
  4. Basis for Conclusion, Exposure Draft ED/2015/3, Conceptual Framework for Financial Reporting, IASB
  5/2015, www.ifrs.org
  5. ACCA (08/2014). “Prudence and IFRS.” ACCA Global Forum for Corporate Reporting.
  6. Barker, R. and A. McGeachin (2015). “An Analysis of Concept and Evidence on the Question of whether IFRS
  Should be Conservative.” Abacus 51(2): 39.

  188

Download tài liệu Thận trọng – cách nhìn mới từ chuẩn mực kế toán quốc tế File Word, PDF về máy