[Download] Tải Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C – Tải về File Word, PDF

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C
Nội dung Text: Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C

Download


Tham khảo tài liệu ‘thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm c’, biểu mẫu – văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem: [Download] Tải Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C File Word, PDF về máy

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C

 1. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự
  án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm
  thuộc nhóm C

  6.1. Trình tự thực hiện:

  – Nộp hồ sơ: Đầy đủ theo quy định tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công
  Thương tỉnh Hòa Bình.

  – Xử lý hồ sơ: Chuyển đến phòng Kỹ thuật an toàn & Môi trường xử lý hồ sơ.

  – Trả kết quả: Nhận kết quả tại “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công Thương tỉnh
  Hòa Bình.

  6.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” Sở Công
  Thương tỉnh Hòa Bình.

  6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a. Thành phần hồ sơ:

  – Đơn đề nghị (theo mẫu 4).

  – Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm 10 bản. Trường hợp cần nhiều hơn
  do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất
  giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm phải cung cấp thêm số lượng theo yêu cầu của cơ
  quan tổ chức thẩm định.

  – Các tài liệu kèm theo (nếu có).

  b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  6.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

  6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

  6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

  6.8. Lệ phí: có, nộp theo quy định của Bộ Tài chính.

  6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  – Đơn đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (theo mẫu 4).

 2. 6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

  6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

  – Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và
  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

  – Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương về việc quy định
  cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008
  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

  – Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung,
  bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT.

  Biểu mẫu 4

  (Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công
  Thương)

  TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ——- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————
  ……., ngày ….. tháng …. năm ……
  Số: ……/………

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH
  KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

  Kính gửi: ……………………………………….

  Chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………………………….

  Dự án: …………………………………………………………………………………………………………

  Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………………………………………..

  Điện thoại: ……………………….. Fax …………………. E-mail ……………………………

  Đề nghị: …………………. Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự
  cố hóa chất của Dự án.

 3. Nếu được phê duyệt, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định về phòng
  ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất, Thông tư số …/…/TT-
  BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của
  Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính
  phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và các quy
  định pháp luật khác có liên quan.

  Chúng tôi xin gửi theo đơn:

  – 10 bản Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án;

  – Các tài liệu kèm theo (nếu có).

  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
  (Ký tên và đóng dấu)

Download tài liệu Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C File Word, PDF về máy