[Download] Tải Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam
Nội dung Text: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam

Download


Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) tiếp tục có xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 40 công ty P2P Lending đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó có 10 công ty Trung Quốc, một số công ty từ Indonesia và Singapore. Bên cạnh ưu điểm, thì hoạt động cho vay ngang hàng đã xuất hiện những hoạt động biến tướng, vi phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng tài chính. Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam

 1. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

  TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGANG HÀNG TẠI VIỆT NAM
  PHẠM HUYỀN TRANG

  Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) tiếp tục có xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam.
  Theo thống kê, hiện nay có khoảng 40 công ty P2P Lending đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó
  có 10 công ty Trung Quốc, một số công ty từ Indonesia và Singapore. Bên cạnh ưu điểm, thì hoạt
  động cho vay ngang hàng đã xuất hiện những hoạt động biến tướng, vi phạm pháp luật lĩnh vực
  ngân hàng tài chính. Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, việc tăng cường quản lý nhà nước
  đối với hoạt động cho vay ngang hàng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
  Từ khoá: Cho vay ngang hàng, P2P Lending, ngân hàng, trực tuyến

  Ở Việt Nam, hiện có khoảng 40 công ty P2P Lending
  STRENGTHEN STATE MANAGEMENT OF PEER-TO-PEER đang hoạt động, trong đó có 10 công ty Trung Quốc,
  LENDING IN VIETNAM một số từ Indonesia và Singapore. Bên cạnh ưu điểm
  Pham Huyen Trang là giúp người vay tiếp cận được nguồn vốn với mức
  Despite repeated warnings from state agencies, phí và lãi suất thấp hơn so với cho vay tiêu dùng, thì
  peer-to-peer lending (P2P) continues to tend to mô hình này cũng đã bắt đầu xuất hiện những hoạt
  thrive in Vietnam. According to statistics, there động biến tướng, vi phạm quy định pháp luật.
  are currently about 40 P2P Lending companies
  Việc xây dựng chính sách về hoạt động và khung
  operating in Vietnam, including 10 Chinese
  companies, some from Indonesia and Singapore.
  lãi suất theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo
  In addition to its advantages, peer-to-peer lending cân bằng lợi ích cho các bên tham gia là cần thiết. Kinh
  has appeared disruptive activities, which violated nghiệm tại nhiều quốc gia cho thấy, việc để cho P2P
  the laws on banking and finance. In order to Lending phát triển mà không được kiểm soát sẽ dẫn
  minimize the risks that may occur, strengthening tới những biến tướng, gây hệ luỵ trong xã hội.
  the state management of peer lending is essential
  in the current context. Tổng quan mô hình P2P Lending

  Keywords: Peer-to-peer lending, P2P Lending, banking, online Nhiệm vụ chính của công ty P2P Lending là cung
  cấp nền tảng công nghệ để kết nối nhà đầu tư và
  bên vay, tiếp nhận đơn vay vốn, thẩm định và chấm
  điểm bên vay, quyết định cho vay và đưa ra mức
  Ngày nhận bài: 17/6/2020
  lãi suất cho vay ứng với mức độ rủi ro; Thực hiện
  Ngày hoàn thiện biên tập: 25/6/2020
  Ngày duyệt đăng: 6/7/2020 phân bổ nguồn vốn huy động được để cho vay, thu
  hồi nợ và trả cho nhà đầu tư nhưng không chịu rủi
  ro tín dụng; Thực hiện đầu tư công nghệ, nhân sự,
  Giới thiệu công cụ và phân tích dữ liệu khách hàng, thực hiện
  quản lý rủi ro bao gồm cả việc lập quỹ dự phòng rủi
  Cho vay ngang hàng (P2P Lending) là mô hình kinh ro (nếu có).
  doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ số Khác với hoạt động kinh doanh ngân hàng truyền
  kết nối trực tiếp giữa người vay với người cho vay (nhà thống là ngân hàng đóng vai trò trung gian và quản lý
  đầu tư), không thông qua trung gian tài chính. các nguồn huy động vốn và các khoản cấp tín dụng.
  Mô hình P2P Lending bắt đầu xuất hiện lần đầu Lợi nhuận của ngân hàng chủ yếu đạt được từ chênh
  tiên ở Anh vào năm 2005. Từ đó đến nay, mô hình này lệch giữa lãi suất huy động thấp và lãi suất cấp tín
  đã phát triển và phổ biến ra nhiều nước trên thế giới. dụng cao. Còn trong thị trường P2P Lending, các nền

  50

 2. TÀI CHÍNH – Tháng 7/2020

  HÌNH 1: MÔ HÌNH VỀ P2P LENDING các phân nhóm bên đi vay trên nền tảng, không phải
  đặc điểm riêng của từng cá nhân đi vay.
  Công ty P2P Lending

  Trả phí
  (Không chịu rủi ro tín dụng của
  người vay và rủi ro thanh khoản)
  Trả phí Thực trạng hoạt động P2P Lending tại Việt Nam

  Nhà đầu tư Cho vay để thu lợi nhuận Xu hướng bùng nổ dịch vụ P2P Lending có tác
  (Chịu rủi ro nếu người vay Người vay
  không trả nợ và rủi ro thanh
  Trả gốc, lãi vay động ấn tượng tới các nước đang phát triển, trong
  khoản)
  đó bao gồm cả Việt Nam. Theo nghiên cứu của Ngân
  Nguồn: Tác giả tổng hợp hàng Thế giới, ở Việt Nam, có khoảng 79% người dân
  không được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính
  tảng chỉ thu hoa hồng phí từ các bên khi một giao dịch thức. Họ hầu hết không thể hoặc không được tiếp cận
  thành công, còn mức lãi suất suất được xác định theo dịch vụ ngân hàng, nhưng có nhu cầu rất lớn về vay
  cơ chế của từng loại nền tảng và lợi nhuận từ lãi được mượn. Do đó, P2P Lending có một sự phát triển vượt
  chia đều cho các bên cho vay theo tỷ lệ tài trợ. bậc là một điều dễ hiểu.
  Thực tế cho thấy, các nền tảng ứng dụng công So với thị trường P2P Lending ở thế giới, hoạt
  nghệ thông tin đóng vai trò như: (i) một môi giới cho động P2P Lending tại Việt Nam còn rất sơ khai về
  các nhu cầu vay vốn thông qua kênh đầu tư phi lãi; nhiều mặt. Mô hình P2P Lending du nhập vào Việt
  (ii) hoặc trung gian bán các chứng khoán được hỗ trợ Nam từ năm 2016, đến nay trên thị trường đã có hơn
  bởi các bên phát hành; (iii) hoặc là một kênh tạo điều 40 công ty hoạt động theo mô hình P2P Lending
  kiện cho việc khởi tạo các khoản vay rồi bán dưới như: Tima, Trustcircle, We Cash, Interloan, Lenbiz,
  dạng chứng khoán cho các nhà đầu tư ngang hàng. Vnvon.com… Các công ty này hoạt động chủ yếu
  Các nền tảng P2P Lending có sự khác biệt rất lớn theo mô hinh P2P Lending truyền thống, vận hành
  về loại hình và các tiếp cận. Murphy (2016) đã chỉ ra trên nền tảng trực tuyến kết nối giữa người đi vay
  hai mô hình vận hành của P2P Lending hiện nay trên và người cho vay.
  thế giới đó là mô hình chủ động và bị động. Các nền tảng này cho phép các cá nhân tra cứu
  Mô hình P2P Lending chủ động: Hình thức này cho thông tin và thực hiện giao dịch vay tiền qua nhiều
  phép các nhà đầu tư trực tiếp lựa chọn khoản cho vay kênh như website, ứng dụng di động, facebook, zalo
  để tài trợ từ một nhóm các đối tượng đi vay được liệt hoặc đường dây nóng mà không cần đến văn phòng
  kê trên các nền tảng. Bên cho vay sẽ không xác định để ký kết giấy tờ. Quyết định cho vay sẽ được phản
  được danh tính của từng bên đi vay nhưng được cung hồi rất nhanh trong ngày hoặc tối đa là một tuần. Các
  cấp những thông tin liên quan đến đánh giá tín nhiệm điều kiện vay vốn cũng như yêu cầu về hồ sơ vay vốn
  như là thu nhập hàng năm, sở hữu nhà đất, mục đích mà các nền tảng này đưa ra cũng hết sức đơn giản
  vay vốn… của từng cá nhân đi vay. và dễ hơn so với yêu cầu của ngân hàng. Đổi lại, lãi
  Mô hình P2P Lending bị động: Ngược lại, nhà đầu suất mà các nền tảng đưa ra cao hơn so với mặt bằng
  tư trong mô hình này không chọn được nhu cầu và chung của hệ thống ngân hàng.
  kỳ hạn cho vay mà họ sẵn sàng tài trợ. Từ đó, các nền Mặc dù, có sự chênh lệnh về lãi suất nhưng các
  tảng P2P Lending sẽ khớp các yêu cầu đó với những nền tảng ở Việt Nam vẫn có thị phần của riêng họ là
  đề nghị vay vốn từ người vay phù hợp. Như vậy, bên những cá nhân, những doanh nghiệp vừa và nhỏ cần
  cho vay chỉ biết được những đặc điểm trung bình của giải ngân gấp nhưng lại không đủ điều kiện vay vốn,
  cũng như không chứng minh được quá nhiều giấy tờ
  BẢNG 1: LỢI ÍCH CỦA MÔ HÌNH P2P LENDING
  theo như yêu cầu của ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh
  Công ty P2P những nền tảng P2P Lending có công bố thông tin
  Nhà đầu tư Người vay
  Lending
  DN minh bạch và chính xác, vẫn còn nhiều nền tảng
  – Thêm kênh tiếp cận vay
  – Thêm kênh tiện lợi – Lĩnh vực
  chưa rõ nguồn gốc và tính hợp pháp của nó.
  đầu tư mới – Lãi suất và phí thường thấp mới dựa trên Theo quy định pháp luật ở Việt Nam, cho vay
  – Có thu hơn vay tiêu dùng (do không công nghệ là một trong các hoạt động cốt lõi của ngân hàng,
  nhập (lãi có trung gian tài chính, ứng số sẵn có.
  suất) thường dụng công nghệ thông tin – Đem lại được cấp phép và quản lý hoạt động bởi Ngân
  cao hơn lãi Big data) nguồn thu hàng Nhà nước. Tất cả các cá nhân, tổ chức không
  suất tiền gửi – Thủ tục đơn giản, nhanh (phí), đa dạng
  phải là tổ chức tín dụng đều không được phép thực
  ngân hàng nhờ công nghệ, quy trình hóa hoạt động
  gọn, không cần thế chấp hiện các hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, những
  Nguồn: Tác giả tổng hợp quan hệ vay mượn trực tiếp không mang tính chất

  51

 3. NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

  kinh doanh giữa các cá nhân và tổ chức thì vẫn lưu ý thỏa thuận cụ thể về lãi suất, thời gian vay, lãi
  được xem là những giao dịch dân sự hợp pháp suất phạt, lãi suất phạt quá hạn để tránh những rủi
  nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Ngân hàng Nhà ro không đáng có.
  nước và Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD). Do đó, Thứ hai, thành lập cơ quan chuyên ngành quản lý
  các quy định pháp lý và vai trò quản lý nhà nước P2P Lending thuộc Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm
  đối với hoạt động P2P Lending vẫn chưa được xác thông tin tín dụng chuyên ngành chuyên phục vụ cho
  định rõ ràng. hoạt động P2P Lending… Đồng thời, cần quy định rõ
  Nếu hoạt động đúng bản chất của cho vay ngang quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà
  hàng trên thế giới thì sự xuất hiện của các các công nước về lĩnh vực tài chính ngân hàng, chính quyền
  ty kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng địa phương, các hiệp hội, nhằm quản lý có hiệu quả
  công nghệ mở ra kênh tiếp cận vốn mới cho những hoạt động P2P Lending.
  khách hàng không đủ tiêu chuẩn vay vốn ngân hàng Thứ ba, thiết lập bộ tiêu chuẩn nội bộ áp dụng đối
  và giúp giảm bớt việc vay tín dụng đen. Mô hình với P2P Lending, xây dựng các biện pháp quản lý rủi
  cho vay này đơn giản hoá mọi thủ tục, thời gian ro lan truyền trong thị trường tài chính. Trong đó,
  xét duyệt cho vay nhanh, giao dịch trực tuyến dễ các công ty P2P Lending khi thành lập phải xây dựng
  dàng, lãi suất cạnh tranh… Tuy nhiên, theo quy định được một hệ thống chấm điểm rủi ro tín dụng công
  hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng mới được phép khai, minh bạch.
  huy động và cho vay vốn. Như vậy, các công ty P2P Thứ tư, xây dựng cơ sở dữ liệu định danh cá nhân
  Lending chưa được cấp phép hoạt động, cho nên các và cho phép e- KYC để hỗ trợ ngân hàng số. Đồng
  công ty hoạt động trong lĩnh vực này thường đăng thời, chú trọng nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ
  ký là công ty tư vấn đầu tư. Cho vay là một trong thông tin của quốc gia; đồng thời, đẩy nhanh xây
  các hình thức cấp tín dụng và bị điều chỉnh bởi Luật dựng chính quyền điện tử, cũng như từng bước đào
  Các tổ chức tín dụng nhưng P2P Lending thì không tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ về lĩnh
  bị điều chỉnh bởi Luật này mà chỉ bị điều chỉnh theo vực tài chính, tiền tệ và công nghệ thông tin, đáp
  Bộ luật Dân sự năm 2015. Điều này cho thấy, hành ứng yêu cầu quản lý và phát triển loại hình này.
  lang pháp lý hoạt động P2P Lending của Việt Nam Thứ năm, ban hành về chiến lược tài chính
  chưa đồng bộ. toàn diện, đẩy mạnh giáo dục tài chính. Trong
  Giải pháp quản lý nhà nước đó, một trong những yêu cầu đặt ra là giúp cho
  đối với hoạt động P2P Lending người dân nâng cao khả năng nhận thức về dịch
  vụ P2P Lending, những rủi ro khi sử dụng dịch vụ
  P2P Lending là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên này cũng như nâng cao các kiến thức cơ bản về tài
  kinh tế số, là nhu cầu công nghệ hóa các hoạt động chính, ngân hàng khác.
  nhằm kết nối các nguồn vốn trong nền kinh tế. Tại Việt
  Tài liệu tham khảo:
  Nam, thời gian qua, loại hình cho vay P2P Lending đã
  có bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh các 1. Nguyễn Thị Lệ Hà, Vũ Văn Thực (2019), Kinh nghiệm cho vay ngang hàng ở
  mặt tích cực, thì loại hình này vẫn tiềm ẩn không ít rủi một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Thị trường Tài
  ro, cần được quản lý chặt chẽ hơn, theo đó, thời gian chính tiền tệ;
  tới cần tập trung một số nhiều vụ sau: 2. Bảo Trân (2020), Lúng túng quản lý, P2P biến tướng, Đầu tư Tài chính;
  Thứ nhất, xem xét ban hành khuôn khổ pháp 3. Mateescu Al (2015), Peer-to-Peer lending, Data & Society Research Institute,
  lý cho hoạt động P2P Lending nhằm bảo vệ nhà p. 19–25;
  đầu tư và người vay, trong đó gồm có quy định 4. Chen D, Lai F, Lin Z (2014), A trust model for online peer-to-peer lending: a
  về điều kiện các thành viên tham gia thị trường, lender’s perspective, Information Technology and Management,15(4):239–254;
  quy chế quản lý thị trường, quy chế cho vay, cơ chế 5. Davis K, Murphy J (2016), Peer to Peer lending: structures, risks and regulation;
  báo cáo, giám sát, biện pháp quản lý bảo vệ nhà 6. Gan D (2017), Comparative Analysis of Peer-to-Peer Lending in China and the
  đầu tư… Hiện tại, trong khi cơ quan quản lý vẫn United Kingdom: An Assessment of the Lending Plaza’s Market Entry;
  đang nghiên cứu cơ chế, người dân nên hạn chế 7. Các website: ec.europa.eu, explorep2p.com, tapchicongsan.org.vn.
  hoặc tốt nhất nên chờ có khuôn khổ pháp lý điều
  Thông tin tác giả:
  chỉnh hoạt động P2P Lending. Những trường hợp
  ThS. Phạm Huyền Trang – MB Bank
  tiếp cận hình thức vay này cần phải xem xét chủ thể
  Email: quanghien@mbbank.com.vn
  nào cho vay, ghi rõ quy định cam kết trên hợp đồng,

  52

Download tài liệu Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam File Word, PDF về máy