[Download] Tải Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề – Tải về File Word, PDF

Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề

Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề
Nội dung Text: Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề

Download


Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề có nội dung gồm các hình thức phân loại nợ; biện pháp xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề; các trường hợp thường sai sót trong quá trình cấp tín dụng,… Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề File Word, PDF về máy

Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề

 1. TÀI LI U X LÝ N CÓ V N

  I. CÁC HÌNH TH C PHÂN LO I N
  a. Khái ni m
  Phân lo i n là vi c phân chia các kho n n trong danh m c cho vay c a t ch c tín d ng (TCTD) vào các nhóm khác
  nhau t ng ng v i m c r i ro c a kho n n ó i v i TCTD.
  Thông th ng, n vay t i các ngân hàng bao g m :
  – Các kho n cho vay, ng tr c, th u chi;
  – Các kho n chi t kh u, tái chi t kh u th ng phi u và gi y t có giá khác;
  – Các kho n bao thanh toán;
  – Các kho n cho vay theo ph ng th c phát hành và s d ng th tín d ng;
  – Các hình th c c p tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t ( bao g m c các kho n b o lãnh, cam k t
  cho vay và ch p nh n thanh toán…).
  M t s khái ni m c n l u ý :
  – N c c u l i th i h n tr n là kho n n mà TCTD ch p thu n i u ch nh k h n n ho c gia h n n
  cho khách hàng;
  – N quá h n là kho n n mà m t ph n ho c toàn b n g c và/ho c lãi ã quá h n thanh toán;
  – N x u là các kho n n thu c các nhóm 3, 4 và 5 theo tiêu chí phân lo i n t i Quy t nh 493 (bao g m
  :n d i tiêu chu n, n nghi ng , n có kh n ng m t v n).
  b. Phân lo i n

  (1) Theo Quy t nh s 127/2005/Q -NHNN
  G m 3 lo i :
  – N vay tr úng h n;
  – N c c c u l i th i h n tr n ( i u ch nh k h n n ho c gia h n n );
  – N quá h n.
  Cách phân lo i n này c s d ng trong vi c qu n lý n hàng ngày, hàng tu n, hàng tháng, quý, n m t i TCTD; ph c
  v cho công vi c phân lo i n trích l p và s d ng d phòng x lý r i ro tín d ng.

  (2) Theo Quy t nh s 493/2005/Q -NHNN
  G m 5 nhóm :
  – Nhóm 1 : N tiêu chu n;
  – Nhóm 2 : N c n chú ý;
  – Nhóm 3 : N d i tiêu chu n;
  – Nhóm 4 : N nghi ng ;
  – Nhóm 5 : N có kh n ng m t v n.
  Cách phân lo i n này c s d ng chính th c trong báo cáo tài chính c a các TCTD, trên h th ng thông tin tín d ng
  CIC, trong vi c trích l p và s d ng d phòng x lý r i ro tín d ng hàng tháng / hàng quý t i TCTD…..
  L u ý : các TCTD khác nhau có tiêu chí phân lo i n khác nhau (Theo ph ng pháp nh tính ho c theo ph ng pháp
  nh l ng).

 2. c. Phân lo i nhóm n theo nh tính
  C n c vào k t qu t h th ng x p h ng tín d ng n i b xác nh r i ro i v i t ng khách hàng, TCTD phân lo i
  khách hàng vào các nhóm n t ng ng và th c hi n trích l p d phòng theo quy nh. Trong tr ng h p khách hàng có
  nhi u h n 1 kho n vay t i TCTD thì t t c các kho n vay này cùng c x p vào chung trong 1 nhóm n . Theo ó các
  nhóm n c nh ngh!a nh sau :

  (1) Nhóm 1 (N tiêu chu n)
  Là các kho n n mà khách hàng ã th c hi n các cam k t tr n t t và không có nghi ng gì v vi c thanh toán y
  lãi và g c.

  (2) Nhóm 2 (N c n chú ý)
  Là các kho n n c TCTD ánh giá là có kh n ng thu h i y c n g c và lãi nh ng có d u hi u khách hàng suy
  gi m kh n ng tr n . T n th t cu i cùng c tính s” không x y ra trong giai o n này nh ng có th s” x y ra n u nh#ng
  i u ki n b t l i v$n ti p t c t n t i.

  (3) Nhóm 3 (N d i tiêu chu n)
  Là các kho n n c TCTD ánh giá là không có kh n ng thu h i n g c và lãi khi n h n và có kh n ng t n th t
  m t ph n n g c và lãi.

  (4) Nhóm 4 (N nghi ng )
  Là các kho n n c TCTD ánh giá là kh n ng t n th t cao, không th thu h i toàn b và TCTD d trù s” ph i gánh
  ch u t n th t cho kho n n g c và / ho c lãi sau khi ã tính n giá tr th c t c a tài s n b o m.

  (5) Nhóm 5 (N có kh n ng m t v n)
  Là các kho n n c TCTD ánh giá là không còn kh n ng thu h i sau m%i n l c thu h i n nh phát mãi tài s n
  b o m, t t ng.
  d. Phân lo i nhóm n theo nh l ng

  (1) Nhóm 1 (N tiêu chu n)
  – Các kho n n trong h n mà TCTD ánh giá là có kh n ng thu h i y c g c và lãi úng th i h n;
  – Các kho n n quá h n d i 10 ngày;
  – Các kho n n c c u l i th i h n tr n mà khách hàng ã liên t c tr y n g c và lãi theo th i h n
  tr n c c c u l i trong th i gian t i thi u 6 tháng i v i các kho n n trung dài h n, 3 tháng i v i các kho n n
  ng&n h n, k t ngày b&t u tr y n g c và lãi theo th i h n ã c c u l i;
  – Các kho n cam k t ngo i b ng (khi TCTD ch a ph i th c hi n ngh!a v theo cam k t) mà các TCTD ánh
  giá khách hàng có kh n ng th c hi n y các ngh!a v theo cam k t;
  – Các kho n n nhóm 2 chuy n sang nhóm 1 khi có y 2 i u ki n sau :
  N trong h n;
  Khách hàng không còn b t k kho n n nào khác thu c nhóm 2 n nhóm 5.
  – Các kho n n khác c chuy n sang nhóm 1 do H i ng tín d ng / Ban tín d ng (n u có) ho c c p lãnh
  o có th m quy n quy t nh.

  (2) Nhóm 2 (N c n chú ý)
  – Các kho n n quá h n t 10 n 90 ngày;

 3. – Các kho n cam k t ngo i b ng (khi TCTD ch a ph i th c hi n ngh!a v theo cam k t) mà các nv ánh
  giá khách hàng không có kh n ng th c hi n các ngh!a v theo cam k t.
  – ‘ i v i khách hàng có t 2 kho n n tr( lên t i TCTD (k c kho n n TCTD tham gia cho vay h p v n),
  khi có b t k 1 kho n n nào b phân lo i vào nhóm 2 thì ph i phân lo i toàn b d n c a các kho n n thu c nhóm 1
  còn l i c a khách hàng vào n nhóm 2;
  – Các kho n n thu c nhóm 1 mà TCTD có c nc ánh giá là kh n ng tr n c a khách hàng b suy
  gi m khi :

  Có nh#ng di)n bi n b t l i tác ng tiêu c c n môi tr ng, l!nh v c kinh doanh c a khách hàng
  t ng ng v i m c r i ro thu c nhóm 2.
  Các kho n n c a khách hàng t i các TCTD khác b phân lo i vào nhóm 2 (n u có thông tin);

  Các ch tiêu tài chính ho c kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m liên t c ho c có bi n ng l n
  theo chi u h ng suy gi m v i m c r i ro thu c nhóm 2.
  Khách hàng cung c p không y , k p th i các thông tin tài chính và trung th c các thông tin tài
  chính theo yêu c u c a TCTD ánh giá kh n ng tr n c a khách hàng.
  – Các kho n n khác c chuy n sang nhóm 2 do H i ng tín d ng / Ban tín d ng quy t nh.

  (3) Nhóm 3 (N d i tiêu chu n)
  – Các kho n n quá h n t 91 n 180 ngày;
  – Các kho n n c gia h n l n u;
  – Các kho n n thu c nhóm 1, 2 nh ng c mi)n ho c gi m lãi (g m : lãi ph t ch m tr , lãi trong h n, lãi
  quá h n) do khách hàng không kh n ng tr lãi y theo h p ng tín d ng.
  – Các kho n TCTD ph i tr thay i v i các kho n b o lãnh, các kho n thanh toán i v i ch p nh n thanh
  toán các kho n cam k t ngo i b ng ã quá h n d i 30 ngày ( c tính t ngày TCTD bu c ph i th c hi n ngh!a v theo
  các cam k t ngo i b ng);
  – ‘ i v i khách hàng có t 2 kho n n tr( lên t i TCTD (k c kho n n TCTD tham gia cho vay h p v n),
  khi có b t k m t kho n n nào b phân lo i vào nhóm 3 thì ph i phân lo i toàn b d n c a các kho n n thu c nhóm
  1, 2 còn l i c a khách hàng vào nhóm 3;
  – Các kho n n thu c nhóm 1, 2 mà TCTD có c nc ánh giá và phân lo i vào n nhóm 3 khi :
  Có nh#ng di)n bi n b t l i tác ng tiêu c c n môi tr ng, l!nh v c kinh doanh c a khách hàng
  t ng ng v i m c r i ro thu c nhóm 3.

  Các kho n n c a khách hàng t i các TCTD khác b phân lo i vào nhóm 3 (n u có thông tin).
  Các ch tiêu tài chính ho c kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m liên t c ho c có bi n ng l n
  theo chi u h ng suy gi m v i m c r i ro thu c nhóm 3.

  Khách hàng cung c p không y , k p th i các thông tin tài chính và trung th c các thông tin tài
  chính theo yêu c u c a TCTD ánh giá kh n ng tr n c a khách hàng.
  – Các kho n n khác c chuy n sang nhóm 3 do H i ng tín d ng / Ban tín d ng (n u có) ho c c p có
  th m quy n quy t nh.

  (4) Nhóm 4 (N nghi ng )
  – Các kho n n quá h n t 181 n 360 ngày;

 4. – Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n u quá h n d i 90 ngày theo th i h n tr n cc c ul i
  l n u.
  – Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n th 2.
  – Các kho n TCTD ph i tr thay i v i các kho n b o lãnh, các kho n thanh toán i v i ch p nh n thanh
  toán các kho n cam k t ngo i b ng ã quá h n t 30 ngày n 90 ngày ( c tính t ngày TCTD bu c ph i th c hi n
  ngh!a v theo các cam k t ngo i b ng);
  – ‘ i v i khách hàng có t 2 kho n n tr( lên t i TCTD (k c kho n n TCTD tham gia cho vay h p v n),
  khi có b t k m t kho n n nào b phân lo i vào nhóm 4 thì ph i phân lo i toàn b d n c a các kho n n thu c nhóm
  1, 2, 3 còn l i c a khách hàng vào nhóm 4;
  – Các kho n n thu c nhóm 1, 2, 3 mà TCTD có c nc ánh giá và phân lo i vào n nhóm 4 khi :
  Có nh#ng di)n bi n b t l i tác ng tiêu c c n môi tr ng, l!nh v c kinh doanh c a khách hàng
  t ng ng v i m c r i ro thu c nhóm 4.

  Các kho n n c a khách hàng t i các TCTD khác b phân lo i vào nhóm 4 (n u có thông tin).
  Các ch tiêu tài chính ho c kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m liên t c ho c có bi n ng l n
  theo chi u h ng suy gi m v i m c r i ro thu c nhóm 4.
  Khách hàng cung c p không y , k p th i các thông tin tài chính và trung th c các thông tin tài
  chính theo yêu c u c a TCTD ánh giá kh n ng tr n c a khách hàng.
  – Các kho n n khác c chuy n sang nhóm 4 do H i ng tín d ng / Ban tín d ng (n u có) ho c c p có
  th m quy n quy t nh.

  (5) Nhóm 5 (N có kh n ng m t v n)
  – Các kho n n quá h n trên 360 ngày;
  – Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n u quá h n t 90 ngày tr( lên theo th i h n tr n cc
  c ul il n u.
  – Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n th 2 quá h n theo th i h n tr n ã c c c u l i l n 2.
  – Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n th 3 tr( lên (k c kho n n ch a b chuy n n quá h n l n
  nào ho c ã chuy n n quá h n nhi u l n);
  – Các kho n TCTD ph i tr thay i v i các kho n b o lãnh, các kho n thanh toán i v i ch p nh n thanh
  toán các kho n cam k t ngo i b ng ã quá h n t 91 ngày tr( lên ( c tính t ngày TCTD bu c ph i th c hi n ngh!a v
  theo các cam k t ngo i b ng);
  – ‘ i v i khách hàng có t 2 kho n n tr( lên t i TCTD (k c kho n n TCTD tham gia cho vay h p v n),
  khi có b t k m t kho n n nào b phân lo i vào nhóm 5 thì ph i phân lo i toàn b d n c a các kho n n thu c nhóm
  1, 2, 3, 4 còn l i c a khách hàng vào nhóm 5;
  – Các kho n n khoanh, n ch x lý;
  – Các kho n n thu c nhóm 1, 2, 3 và 4 mà TCTD có c nc ánh giá và phân lo i vào n nhóm 5 khi :

  Có nh#ng di)n bi n b t l i tác ng tiêu c c n môi tr ng, l!nh v c kinh doanh c a khách hàng
  t ng ng v i m c r i ro thu c nhóm 5.
  Các kho n n c a khách hàng t i các TCTD khác b phân lo i vào nhóm 5 (n u có thông tin).
  Các ch tiêu tài chính ho c kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m liên t c ho c có bi n ng l n
  theo chi u h ng suy gi m v i m c r i ro thu c nhóm 5.

 5. Khách hàng cung c p không y , k p th i các thông tin tài chính và trung th c các thông tin tài
  chính theo yêu c u c a TCTD ánh giá kh n ng tr n c a khách hàng.
  – Các kho n n khác c chuy n sang nhóm 5 do H i ng tín d ng / Ban tín d ng (n u có) ho c c p có
  th m quy n quy t nh..

  II.BI N PHÁP X LÝ N X U, N CÓ V N

  1. Qu n lý n và chuy n n quá h n
  a. Thu h i n tr ch n

  (1) Các tr ng h p thu h i n tr ch n
  – Khách hàng vay và / ho c bên b o lãnh (n u có) vi ph m Quy ch cho vay c a TCTD Nhà n c Vi t Nam, Quy
  ch cho vay c a TCTD;
  – Khách hàng vay và / ho c bên b o lãnh (n u có) là t ch c b gi i th , ng ng ho t ng, chia tách, h p nh t, sáp
  nh p, chuy n i hình th c, c ph n hóa, thay i ch s( h#u…;
  – Ng i i di n theo pháp lu t, ng i i u hành c a khách hàng vay và ho c bên b o lãnh (n u có) là t ch c b
  truy c u trách nhi m hình s ;
  – Khách hàng vay và / ho c bên b o lãnh (n u có) là cá nhân ch t mà không có ng i th a k c TCTD ch p
  thu n;
  – Khách hàng vay và / ho c bên b o lãnh (n u có) vi ph m h p ng tín d ng, h p ng th ch p, c m c , các
  cam k t v i TCTD;
  – Khách hàng vay có m t ho c m t s kho n vay chuy n sang n quá h n và có nguy c không có kh n ng tr
  n ;
  – Khách hàng vay cung c p thông tin sai s th t, không có thi n chí tr n ;
  – Khách hàng vay và / ho c bên b o lãnh (n u có) có liên quan n các v ki n e d%a n ph n l n giá tr tài s n
  c a khách hàng vay và / ho c bên b o lãnh (n u có);
  – Thay i v t* giá ngo i t , giá mua bán vàng, giá mua bán ch ng khoán d$n n vi c s ti n vay v t quá giá
  tr tài s n b o m, ngh!a v c b o m (trong tr ng h p kho n vay có lo i ti n vay khác v i lo i ti n c dùng
  xác nh giá tr tài s n b o m, giá tr ngh a v c b o m);
  – Giá tr tài s n b o m b gi m giá tr (do TCTD xác nh), có nguy c không x lý thu h i n c ho c có
  nh#ng thay i khác;
  – TCTD n c ngoài t ch i thanh toán trong tr ng h p cho vay chi t kh u b ch ng t hàng xu t kh u;
  – Các nguy c khác nh h (ng n kh n ng tr n c a khách hàng….

  (2) H ng x lý
  Sau m t th i gian nh t nh – thông th ng là 30 ngày k t ngày TCTD thông báo thu h i n tr c h n mà khách
  hàng v$n không thanh toán n vay (bao g m : v n g c, lãi trong h n, lãi quá h n, phí và các kho n ph i tr khác),
  TCTD chuy n toàn b s d n c a khách hàng sang n quá h n và áp d ng các bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp
  lu t thu h i n vay, các chi phí có liên quan.
  b. Chuy n n quá h n và áp d ng lãi su t n quá h n

  (1) Các ph ng th c tr n vay ph bi n t i TCTD

 6. – N g c tr m t l n khi áo h n và n lãi tr theo các k h n (tháng, quý, 6 tháng…). Ph ng th c tr n vay này
  th ng áp d ng i v i : các kho n vay ng&n h n, vay c m c s ti t ki m, vay công th ng, vay kinh doanh, vay theo
  h n m c tín d ng…;
  – N g c tr theo các k h n (tháng, quý, 6 tháng…) và n lãi c+ng tr theo các k h n (có th trùng ho c không
  trùng v i k h n tr n g c);
  – Tr góp (n g c và n lãi) theo k h n hàng THÁNG ho c hàng QUÝ. Ph ng th c tr n vay này th ng
  c áp d ng i v i các lo i vay dành cho khách hàng cá nhân nh : vay sinh ho t tiêu dùng, vay mua xe, vay tín ch p,

  (2) Th t c chuy n n quá h n
  – Nhân viên tín d ng / Nhân viên theo dõi h s l p Thông báo chuy n n quá h n và g i n khách hàng
  trong vòng 03 ngày k t ngày kho n vay b chuy n n quá h n;
  – Tr ng h p kho n vay b chuy n sang n quá h n nh ng còn trong th i h n cho vay, n u khách hàng thanh
  toán h t ph n d n g c và / ho c lãi còn thi u thì kho n n vay ct ng chuy n vào trong h n, tr tr ng h p
  TCTD quy t nh thu h i n tr c h n.

  (3) Áp d ng lãi su t n quá h n
  Ph ng th c tr N g c tr theo
  n vay N g c tr m t l n khi áo h n, k h n, n lãi
  Tr góp
  n lãi tr theo các k h n c ng tr theo các
  Lo i n quá h n k h n
  N quá h n (NQH) trong Lãi su t trong h n cho toàn b Lãi su t n quá h n i v i
  th i h n vay d n g c ã chuy n NQH ph n d n g c không tr úng
  h n.
  NQH h t th i h n vay ( áo Lãi su t n quá h n i v i toàn b d n g c ã chuy n n quá
  h n) h n.
  NQH có quy t nh thu h i Lãi su t n quá h n i v i toàn b d n g c sau 30 ngày k t
  n tr c h n ngày TCTD thông báo thu h i n tr c h n.

  NQH có Quy t nh / B n M c lãi su t n quá h n theo n i dung c a Quy t nh / B n án
  án c a Tòa án c a Tòa án nhân dân.

  c. Cách th c thu n
  Có 3 cách th c thu n :
  – Thu theo t ng k v i th t : phí / các kho n ph i tr khác (n u có), lãi n quá h n, lãi trong h n, n g c;
  – Thu theo th t : phí / các kho n ph i tr khác (n u có), lãi n quá h n, lãi n trong h n, n g c. Cách thu n
  này áp d ng i v i các kho n n vay có quy t nh thu h i n tr c h n, n vay ã h t th i h n vay;
  – Thu theo th t : N g c, lãi trong h n, lãi quá h n, phí / các kho n ph i tr khác. Cách thu n này c áp
  d ng khi kho n n quá h n b x lý tài s n b o m.
  d. Chuy n h s n quá h n cho nhân viên x lý n / b ph n x lý n
  Th c hi n trong các tr ng h p :
  – Khách hàng s d ng v n sai m c ích;
  – Khách hàng không có kh n ng tr n ;

 7. – Khách hàng không có thi n chí tr n ;
  – Khách hàng là cá nhân ch t mà không có ng i th a k c TCTD ch p thu n;
  – Khách hàng là t ch c b gi i th , phá s n;
  – Giá tr tài s n b o m b gi m sút;
  – Các nguy c khác nh h (ng n vi c thu h i n ;
  – Kho n n ã b chuy n n quá h n theo quy nh c a TCTD, n u sau 30 ngày k t ngày chuy n n quá
  h n, khách hàng không th c hi n úng ngh!a v tr n .
  – N u n v có B ph n x lý thì chuy n các h s n quá h n cho B ph n x lý n ;
  – TCTD ch a có B ph n x lý n , th ng Tr (ng n v ch u trách nhi m phân công, giao h s n quá h n
  cho nhân viên qu n lý, ôn c và th c hi n các bi n pháp x lý thu h i n quá h n.

  2. X lý và thu h i n quá h n
  Các bi n pháp x lý n c th c hi n :
  – ‘ôn c n : là vi c áp d ng các bi n pháp ôn c khách hàng tr n mà ch a ph i áp d ng bi n pháp kh(i
  ki n;
  – Kh(i ki n : là bi n pháp thu h i n b,ng vi c tham gia t t ng b&t u t giai o n kh(i ki n cho n khi hoàn
  t t vi c thi hành án thu h i n ;
  – X lý tài s n b o m;
  – Các bi n pháp khác : chuy n n sang TCTD khác, bán n cho các t ch c mua bán n …
  a. Bi n pháp ôn cn

  (1) it ng áp d ng bi!n pháp ôn cn
  – Khách hàng có thi n chí tr n , th hi n b,ng vi c khách hàng không né tránh ti p xúc, có thái h p tác
  v i nhân viên, cung c p y thông tin, các thông tin cung c p chính xác, áng tin c y…; khách hàng có cam k t b,ng
  v n b n, th c hi n úng cam k t, không vi ph m, tr n u hàng tháng;
  – Khách hàng có kh n ng tr n , th hi n b,ng vi c khách hàng có ngu n thu nh p n nh, th ng xuyên
  tr n (xác nh c ngu n thu nh p c a khách hàng) ho c ch t m th i khó kh n trong th i gian ng&n;
  Ngoài ra, còn ph i xem xét các i u ki n sau :
  – Tài s n b o m (n u có) không b gi m sút giá tr , không b tranh ch p, th t c nh n th ch p, c m c
  h pl ( ã c công ch ng, ng ký);
  – Khách hàng là cá nhân không có n nhi u n i, không b truy c u trách nhi m hình s . Tr ng h p khách
  hàng là t ch c, thì t ch c ó không có nguy c ng ng ho t ng, gi i th , phá s n, ng i i u hành t ch c không b
  truy c u trách nhi m hình s ;
  – Khách hàng không có d u hi u b- tr n, i kh-i n i c trú, ngh vi c, t u tán tài s n;
  – V vi c c a khách hàng không v t quá th i hi u kh(i ki n (th i hi u kh(i ki n c tính 02 n m k t
  ngày quy n và l i ích c a TCTD b xâm ph m).

  (2) Th”c hi!n bi!n pháp ôn cn
  – Nhân viên ch u trách nhi m qu n lý h s , theo dõi và ôn c khách hàng thu h i kho n n cho n khi
  khách hàng thanh lý h p ng;
  – Tùy theo thái , kh n ng tr n và thi n chí c a khách hàng, nhân viên có th linh ho t áp d ng các bi n
  pháp ôn c n sau : i n tho i, g i th nh&c n , n nhà / c quan c a khách hàng nh&c n , m i khách hàng n

 8. TCTD l p biên b n cam k t tr n , ph i h p v i c quan chính quy n a ph ng / c quan n i làm vi c c a khách hàng
  nh&c n …;
  – Trong quá trình qu n lý h s , n u khách hàng ti p t c vi ph m ngh!a v tr n ho c không th-a mãn các
  i u ki n c ti p t c ôn c n , nhân viên trình lãnh o quy t nh m t trong hai cách sau :

  G i thông báo cho khách hàng và cho khách hàng cam k t tr n l n th 2 v k ho ch tr n ;
  Chuy n h s áp d ng bi n pháp kh(i ki n.
  b. Bi n pháp kh i ki n
  Tr ng h p khách hàng không th-a mãn các i u ki n ti p t c c n ho c trong m t s tr ng h p c bi t (nh :
  kh(i ki n theo yêu c u c a C quan Thi hành án do tài s n b o m c a khách hàng ang b tranh ch p…) lãnh o n
  v quy t nh chuy n h s cho nhân viên áp d ng bi n pháp kh(i ki n.

  (1) it ng áp d ng bi!n pháp kh#i ki!n
  – Khách hàng không có thi n chí tr n , không có kh n ng tr n , ho c vi ph m các cam k t v i TCTD
  nh s d ng v n sai m c ích….;
  – ‘ã quá th i h n 03 tháng (ho c tùy theo qui nh c th c a t ng TCTD) , k t ngày TCTD chuy n n
  quá h n mà khách hàng v$n không tr h t ph n n g c và/ho c lãi còn thi u.
  c. X lý tài s n b o m

  (1) Các tr ng h p x lý tài s n b o m
  – Khi n h n mà bên b o m (khách hàng vay, ng i b o lãnh) không th c hi n ho c th c hi n không
  úng ngh!a v i v i TCTD thì tài s n b o m c x lý thu h i n .
  – Bên có ngh!a v ph i th c hi n ngh!a v cb o m tr c th i h n do vi ph m ngh!a v theo tho
  thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t.
  – Pháp lu t quy nh tài s n b o m ph i c x lý bên b o m th c hi n ngh!a v khác.
  – Các tr ng h p khác do các bên tho thu n ho c pháp lu t quy nh.

  (2) X lý tài s n b o m
  (a) Th i h n x lý tài s n b o m
  Tài s n b o m c x lý trong th i h n do các bên tho thu n; n u không có tho thu n thì TCTD có quy n quy t
  nh v th i h n x lý, nh ng không c tr c b y (07) ngày i v i ng s n ho c m i l m (15) ngày i v i b t
  ng s n, k t ngày thông báo v vi c x lý tài s n b o m.
  Trong tr ng h p tài s n b o m có nguy c gi m sút ho c m t giá tr , quy n òi n , gi y t có giá (bao g m c c
  phi u), th ti t ki m, v n n, TCTD có quy n x lý ngay.
  (b) Các ph ng th c x lý tài s n b o m
  – Bán tài s n b o m;
  – Bên nh n b o m nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n ngh!a v c a bên b o m;
  – Bên nh n b o m nh n các kho n ti n ho c các tài s n khác t ng i th ba trong tr ng h p th ch p
  quy n òi n ;
  – Kh(i ki n;
  – Ph ng th c khác do các bên th-a thu n.
  (c) Thanh toán thu n t vi c x lý tài s n b o m

 9. Vi c thanh toán thu n c ti n hành theo th t sau ây :
  – Các chi phí c n thi t x lý tài s n b o m : chi phí b o qu n, qu n lý, nh giá, qu ng cáo bán tài s n,
  bán tài s n, ti n hoa h ng, chi phí, l phí bán, u giá và các chi phí c n thi t, h p lý khác liên quan n x lý tài s n b o
  m.
  – Thu và các kho n phí n p ngân sách nhà n c (n u có).
  – N g c, lãi vay, lãi quá h n tính n ngày bên b o m ho c bên gi# tài s n giao tài s n cho TCTD x
  lý.

  Tr ng h p TCTD ng tr c thanh toán các chi phí x lý tài s n ho c các kho n thu , phí n p ngân
  sách nhà n c, thì TCTD c thu h i l i s ti n t ng ng này tr c khi thanh toán n g c, lãi vay, lãi quá h n, tr
  tr ng h p bên b o m ã thanh toán l i s ti n ng tr c cho TCTD.
  Trong tr ng h p s ti n thu c khi bán tài s n và các kho n thu t vi c khai thác, s d ng tài s n
  b o m trong th i gian ch a x lý (sau khi tr i các chi phí c n thi t cho vi c khai thác, s d ng tài s n) l n h n s n
  ph i tr , thì ph n chênh l ch th a c hoàn tr l i cho bên b o m. Bên c c p tín d ng có ngh!a v ti p t c tr n
  n u kho n ti n thu c không thanh toán kho n n ph i tr và nh#ng cho phí liên quan n vi c x lý tài s n b o
  m.

  Tr ng h p TCTD nh n chính tài s n b o m thay th cho vi c th c hi n ngh!a v ho c nh n các
  kho n ti n và tài s n mà bên th ba ph i giao cho bên b o m, thì ph n chênh l ch th a gi#a giá x lý tài s n b o m
  và các kho n thu t vi c khai thác, s d ng tài s n b o m trong th i gian ch a x lý (sau khi tr i các chi phí c n thi t
  cho vi c khai thác, s d ng tài s n) v i s n ph i tr c tr l i cho bên b o m. Bên c c p tín d ng có ngh!a v
  ti p t c tr n n u các kho n thu trên nh- h n s n g c, lãi, lãi quá h n và các chi phí liên quan n vi c x lý tài s n
  b o m.
  ‘ i v i nh#ng tài s n b o m bên mua không có kh n ng thanh toán ngay thu h i n , TCTD c
  áp d ng ph ng th c thu n t ng ph n theo kh n ng thanh toán c a ng i mua. TCTD xác nh s n g c, lãi, lãi quá
  h n và các chi phí ph i thu tính n ngày TCTD ti p nh n tài s n b o m.
  Tr ng h p bên b o m làm t ng giá tr tài s n b o m (nh s a ch#a ho c nâng c p tài s n…)
  trong quá trình tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n b o m, thì ph n giá tr t ng thêm c a tài s n b o m c coi là m t
  ph n trong giá tr tài s n b o m b o m th c hi n ngh!a v ban u. Khi x lý tài s n b o m, TCTD c thanh
  toán n t c ph n giá tr t ng thêm c a tài s n b o m.

  Trong tr ng h p tài s n b o m ã c mua b o hi m thì ti n b o hi m do c quan b o hi m tr
  trong tr ng h p phát sinh s ki n b o hi m c tr tr c ti p cho TCTD thu n .

  III. CÁC TR$%NG H P TH$%NG SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH C P TÍN D&NG
  Nh#ng TCTD c qu n lý t t th ng th c hi n phân tích các kho n vay ã gây ra t n th t cho TCTD nh,m rút ra bài
  h%c kinh nghi m. ‘ phân tích chính xác nguyên nhân gây ra t n th t, TCTD ph i thu th p y thông tin v chính
  sách cho vay, ch ng t cho vay, cán b tín d ng gi i quy t h s , tình hình bi n ng c a khách hàng, quá trình ki m tra
  giám sát v n vay,…. Sau ây là 1 s tr ng h p th ng sai sót trong quá trình c p tín d ng :
  – ‘ánh giá quá cao và không qu n lý h p lý tài s n th ch p : Kho n vay c c n c trên giá tr tài s n b o m
  có giá tr khi thanh lý áng ng , ho c các kho n vay c b o m nh ng l i thi u gi i h n an toàn;
  – Gi i quy t n i b : TCTD cung ng tín d ng quá m c cho các c ông l n, ho c cho nh#ng ng i thân ho c các
  quan h riêng t khác. ‘i u này th ng phá v( nguyên t&c và quy nh cho vay;
  – Vi ph m nguyên t&c tín d ng xu t phát t hành vi tiêu c c trong ti n trình cho vay : Các hành vi tiêu c c, c
  bi t là n n tham nh+ng c th c hi n qua các khâu c a quy trình cho vay, nh thu th p và x lý thông tin, th m nh tín
  d ng, quy t nh cho vay… ã bi n các kho n cho vay không tiêu chu n thành các kho n cho vay tiêu chu n;

 10. – Quá chú tr%ng n thu nh p ho c t ng tr (ng d n : Thu nh p và r i ro có m i t ng quan l$n nhau, trong ho t
  ng tín d ng n u quá chú tr%ng n thu nh p s” d$n n quy t nh cho vay li u l!nh, th ng ngh! r,ng nguy c r i ro
  s” không xu t hi n tr m tr%ng, tuy nhiên trong th c t TCTD ph i gánh ch u t n th t n ng n ;
  – Thông tin tín d ng không y và chính xác : thông tin tín d ng y và chính xác là y u t quy t nh
  ánh giá kh n ng tr n và thi n chí tr n c a ng i vay, ng th i là c s( m( r ng tín d ng. Trong h s tín d ng
  c a khách hàng, TCTD c n ph i có các thông tin r- ràng, c bi t là các báo cáo tài chính, nh b ng cân i k toán, báo
  cáo thu nh p, l u chuy n ti n t . Thông tin tín d ng c+ng c n minh ch ng c th m c ích, yêu c u vay, k ho ch d
  nh và ngu n chi tr , báo cáo ti n và giám sát… Trong i u ki n n n kinh t VN, các TCTD th ng g p r t nhi u khó
  kh n v tính chính xác c a thông tin do khách hàng cung c p vì h%at ng ki m toán ch a phát tri n và tính minh b ch
  v tài chính còn nhi u h n ch , m t khác công tác k toán và báo cáo tài chính ch a th c hi n y theo quy nh c a
  pháp lu t;
  – Tính ch quan : ‘ây là nguyên nhân quen thu c gây nên nh#ng kho n vay khó thu h i. Tính cách này th hi n r-
  nét trong hành vi thi u giám sát y , ph thu c vào thông tin truy n mi ng h n là d# li u tài chính y và áng tin,
  và có nh#ng suy di)n l c quan v m c tín nhi m. Ngoài ra, TCTD l i không n&m r- v nh#ng d u hi u d báo v
  khách hàng, n n kinh t , a ph ng, ngành ngh cùng nh#ng y u t liên quan khác. TCTD c+ng có th g p th t b i
  trong vi c thúc y th c hi n k ho ch tr n , ho c không áp d ng các bi n pháp thanh lý k p th i;
  – Thi u ki m tra giám sát v n vay : Trong th i gian vay, TCTD không th c hi n ho c th c hi n không y vi c
  ki m tra giám sát kho n vay nên không n&m c nh#ng thay i trong ho t ng kinh doanh c a khách hàng, vi c s
  d ng v n vay c a khách hàng có úng m c ích hay không, tài s n b o m có c qu n lý t t hay không…. Ho c vi c
  ki m tra giám sát v$n c th c hi n nh ng l i thi u hi u qu , xu t phát t tình tr ng thi u thông tin v nh#ng s c c a
  khách hàng vay. Do v y, nh#ng kho n vay lúc kh(i u v$n t t, sau ó tr( thành các kho n vay có v n và thua l.;
  – Thi u kh n ng k/ thu t : t c là nhân viên tín d ng thi u kh n ng thu th p thông tin, phân tích báo cáo tài
  chính, ng d ng k/ thu t cho vay…;
  – Y u kém trong vi c l a ch%n r i ro – thông qua các bi u hi n sau :
  M( r ng cho vay v t quá kh n ng chi tr h p lý c a bên i vay;

  Các kho n vay tài tr d án mà ph n v n c a TCTD quá l n so v i v n u t c a ch doanh nghi p;
  Các kho n vay d a trên d oán thành công c a giao d ch kinh doanh h n là d a trên uy tín c a khách hàng
  và các kho n vay u c ch ng khoán ho c hàng hóa;
  Các kho n cho vay mà khách hàng ang ho t ng ( nh#ng khu v c ho c ngành kinh t ang suy thoái.

Download tài liệu Tài liệu Xử lý nợ có vấn đề File Word, PDF về máy