[Download] Tải Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh – Tải về File Word, PDF

Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh

Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung Text: Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh

Download


Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của trí tuệ cảm xúc đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán đang làm việc trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy

Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh

 1. 102 KINH TẾ

  TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC ĐẾN CĂNG THẲNG TRONG CÔNG
  VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Ngày nhận bài: 19/10/2015 Vũ Việt Hằng1
  Ngày nhận lại: 22/10/2015 Phan Thị Cẩm Linh2
  Ngày duyệt đăng: 26/02/2016

  TÓM TẮT
  Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của trí tuệ cảm xúc đến sự căng thẳng trong
  công việc của nhân viên kế toán đang làm việc trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí
  Minh (TP.HCM). Với kích thước mẫu khảo sát là 291 người, nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân
  tích gồm: kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy
  tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy bốn thành tố: (1) tính đa cảm, (2) khả năng tự kiểm
  soát, (3) tính hòa đồng, (4) hạnh phúc thuộc trí tuệ cảm xúc có ảnh hưởng đến căng thẳng trong
  công việc của nhân viên kế toán tại TP.HCM. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã gợi ý một số
  giải pháp nhằm làm giảm căng thẳng trong công việc cho nhân viên kế toán thông qua tăng trí
  tuệ cảm xúc.
  Từ khóa: Căng thẳng trong công việc; nhân viên kế toán; trí tuệ cảm xúc.
  ABSTRACT
  This study estimates the effects of emotional intelligence (EI) on accountants’ work stress in
  Ho Chi Minh City (HCMC). The study conducts a survey with 291 accountants in HCM City,
  using analytical technique: scale evaluation, Exploratory Factor Analysis and multiple liner
  regression analysis. The findings indicate that all factors, namely (1) emotionality, (2) self-
  control, (3) sociality, (4) well-being, positively affect accountants’ work stress in HCM City.
  Based on the study results, some recommendations for reducing stress through raising EI were
  proposed.
  Keywords: Stress on job; emotional intelligence; accountant.

  1. Giới thiệu12 đến – đó là trí tuệ cảm xúc.
  Căng thẳng trong công việc là một vấn đề Trí truệ cảm xúc là năng lực nhận biết và
  phổ biến, ảnh hưởng đến các cá nhân thuộc tất vận hành cảm xúc của cá nhân. Một số công
  cả các nhóm chuyên môn và nghề nghiệp trình nghiên cứu khẳng định rằng trí tuệ cảm
  trong xã hội. Nó gây ra cho con người rất xúc là một dạng trí tuệ của con người và là
  nhiều căn bệnh, cả về tinh thần lẫn thể chất, một thành tố quan trọng trong cấu trúc nhân
  đồng thời còn gây thiệt hại cho các tổ chức, cách, đồng thời cũng chứng minh được mối
  các công ty do làm giảm hiệu suất làm việc, quan hệ chặt chẽ giữa trí tuệ cảm xúc và sự
  tăng tình trạng nghỉ việc của người lao động, thành công trong hoạt động học tập, hoạt động
  từ đó làm tăng chi phí tuyển dụng mới. Trong nghề nghiệp của các cá nhân.
  nhiều yếu tố ảnh hưởng đến căng thẳng trong Những năm gần đây, vấn đề căng thẳng
  công việc, có một yếu tố cá nhân mà các trong công việc đang được các nhà nghiên cứu
  nghiên cứu hiện nay ở Việt Nam còn ít đề cập quan tâm, đặc biệt là các công việc thuộc các

  1
  TS, Trường Đại học Mở TP.HCM. Email: hang.vv@ou.edu.vn
  2
  Kế toán viên Khách sạn Bi Sài Gòn. Email: linh23187@yahoo.com

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ 2 (47) 2016 103

  ngành giáo dục, y tế, cảnh sát… Nhiều nghiên quanh mình” (trích từ nghiên cứu của Mo,
  cứu đã chỉ ra được mối liên hệ giữa trí tuệ 2010). Sau đó, nhiều nhà nghiên cứu khác đã
  cảm xúc và căng thẳng trong công việc ở nghiên cứu sâu hơn và đưa ra các định nghĩa
  nhóm ngành này (Oginska – Bulik (2005); khác về trí tuệ cảm xúc. Theo Mayer và
  Mikolaiczak và Luminet (2007), Landa và các Salovey (1993;1997), Trí tuệ cảm xúc là năng
  cộng sự (2008), Arora và các cộng sự (2011), lực nhận biết và bày tỏ cảm xúc, hòa cảm xúc
  Yamani và các cộng sự (2014)…). Tuy nhiên, vào suy nghĩ, để hiểu, suy luận về cảm xúc và
  một dạng công việc khác giữ vị trí quan trọng để điều khiển, kiểm soát cảm xúc của mình và
  không kém đối với hoạt động của doanh của người khác; Bar-On (1997; 2004) thì cho
  nghiệp và người thực hiện nó cũng thường là Trí tuệ cảm xúc là một tổ hợp các năng lực
  xuyên phải đối mặt với căng thẳng và áp lực phi nhận thức và những kỹ năng chi phối năng
  nhưng lại ít được chú ý tới – đó là kế toán. Kế lực của cá nhân nhằm đương đầu có hiệu quả
  toán là một công việc luôn đòi hỏi sự suy nghĩ với những đòi hỏi và sức ép từ môi trường;
  tính toán. Kế toán viên làm việc trong một Theo DanielGoleman (1995;1998), Trí tuệ
  môi trường luôn gắn bó với những con số, đòi cảm xúc là một hình thức của trí tuệ liên quan
  hỏi sự chính xác tuyệt đối, thường phải lập đến các khía cạnh tinh thần do cuộc sống
  các báo cáo kế toán khi nhà quản lý yêu cầu mang lại. Theo Petrides và Furnham (2001) trí
  hay các báo cáo cho cơ quan thuế… nên việc tuệ cảm xúc là một hỗn hợp các đặc điểm như
  xảy ra căng thẳng là không thể tránh khỏi. là cảm giác hạnh phúc, tính đa cảm, khả năng
  Trong hầu hết các công ty, bộ phận kế toán tự kiểm soát, tính hòa đồng. Trong nghiên cứu
  đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin này, tác giả vận dụng lý thuyết trí tuệ cảm xúc
  kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, của Petrides và Frunham vì đây là lý thuyết
  phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về được áp dụng rộng rãi để nghiên cứu mức độ
  mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một căng thẳng, áp lực tại nơi làm việc (Pérez và
  cách liên tục, lành mạnh. Vì thường xuyên các cộng sự, 2005).
  phải làm việc dưới áp lực nên người làm kế Căng thẳng trong công việc: Theo
  toán luôn ở trong trạng thái căng thẳng, hiệu Lazarus và Folkman (1984, trích từ nghiên
  suất làm việc không cao. Trong nhiều trường cứu của Nurmi, 2010) căng thẳng trong công
  hợp, họ còn phải rời bỏ tổ chức do quá sức việc là kết quả của quá trình đánh giá các sự
  chịu đựng.Vậy, liệu ở ngành kế toán, trí tuệ kiện hoặc yêu cầu tại nơi làm việc là có hại,
  cảm xúc có tác động gì đến sự căng thẳng và có tính đe dọa hay gây khó khăn. Nguyên
  áp lực công việc đối với những kế toán viên nhân của sự căng thẳng trong công việc có thể
  hay không? Và nếu có, làm cách nào để kiểm là do tình trạng quá tải công việc, sự xung đột
  soát, giảm thiểu căng thẳng cho họ? Nghiên về vai trò, người quản lý không tốt, bản thân
  cứu này nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng không đủ năng lực, cá nhân không phù hợp
  của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công với công việc, thành tích không được công
  việc của nhân viên kế toán tại các doanh nhận, công việc không được mô tả rõ ràng, sự
  nghiệp ở bối cảnh Việt Nam và cụ thể là tại phát triển sự nghiệp không chắc chắn, sự định
  Thành phố Hồ Chí Minh. kiến về tuổi tác, giới tính, sắc tộc hay tôn
  2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu giáo… (Spooner-Lane, 2004). Căng thẳng
  Trí tuệ cảm xúc: Nguồn gốc của trí tuệ trong công việc là một trong mười nguyên
  cảm xúc được Thorndike (1920) phát hiện nhân dẫn đầu gây ra các vấn đề về sức khỏe
  trong nghiên cứu về trí tuệ xã hội. Ông đã liên quan đến công việc (Blix và cộng sự,
  định nghĩa “trí thông minh là năng lực tổng 1994; trích từ nghiên cứu của Viljoen và
  thể hoặc năng lực chung của cá nhân để hành Rothmann, 2009). Căng thẳng trong công việc
  động có mục đích, để suy nghĩ hợp lý và để tác động xấu đến sức khỏe của nhân viên và
  ứng phó có hiệu quả với môi trường xung ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tồn tại của tổ

 3. 104 KINH TẾ

  chức (Viljoen và Rothmann, 2009). Nghiên các cộng sự (2011) một lần nữa khẳng định trí
  cứu này sử dụng khái niệm của Parker và tuệ cảm xúc ảnh hưởng đến căng thẳng trong
  Decotiis (1983) “căng thẳng trong công việc công việc thực hiện phẩu thuật của sinh viên y
  là một tình huống gây cảm giác khó chịu cho khoa, những sinh viên có trí tuệ cảm xúc cao
  một cá nhân khi các yêu cầu của công việc sẽ ít căng thẳng trong công việc đối với những
  không cân bằng với khả năng của chính cá sinh viên có trí tuệ cảm xúc thấp.
  nhân đó”. Những nghiên cứu trên đã chứng minh
  Lý thuyết trí tuệ cảm xúc của Petrides và được trí tuệ cảm xúc có tác động đến căng
  Frunham: Petrides và Furnham (2001) đã đưa thẳng trong công việc của nhân viên (sinh
  ra một cấu trúc trí tuệ cảm xúc gồm mười lăm viên y khoa, giáo viên, y tá…) ở bối cảnh
  khía cạnh chia thành bốn thành tố: tính đa nước ngoài, nhưng nhân viên kế toán thì chưa
  cảm, khả năng tự kiểm soát, tính hòa đồng và thực sự được quan tâm. Chính vì vậy mà
  hạnh phúc. chúng tôi quyết định tìm hiểu về mối quan hệ
  Tính đa cảm thể hiện mức độ hiểu rõ cảm đó đối với công việc của nhân viên kế toán và
  xúc của bản thân cũng như của người khác, đề xuất mô hình nghiên cứu như sau:
  khả năng bộc lộ cảm xúc, khả năng xây dựng
  và duy trì mối quan hệ cá nhân.
  Khả năng tự kiểm soát là khả năng kiềm
  chế cảm xúc, khả năng chịu được áp lực và
  kiểm soát căng thẳng, suy nghĩ cẩn thận và
  không hành động bộc phát.
  Tính hòa đồng là khả năng ngoại giao và
  kỹ năng xã hội, khả năng tạo ảnh hưởng lên
  cảm xúc của người khác, thẳng thắn, thành
  thật, sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi bản thân.
  Hạnh phúc là sự thành công và tự tin, vui Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
  vẻ và hài lòng với cuộc sống, luôn nhìn mọi Tính đa cảm và căng thẳng trong công
  việc với con mắt tích cực. việc: Tính đa cảm cho biết khả năng nhận
  Ở góc tiếp cận này, hai tác giả nhấn mạnh biết, biểu lộ cảm xúc và cách sử dụng thông
  cách xem xét trí tuệ cảm xúc như đặc điểm tin này để phát triển và cũng cố những mối
  nhân cách hơn là các năng lực nhận thức và cấu quan hệ thân thiết với những người khác. Một
  trúc này được gọi là “trí tuệ cảm xúc đặc điểm”. người có tính đa cảm cao sẽ hiểu rõ được cảm
  Các nghiên cứu liên quan xúc của bản thân mình cũng như của người
  Oginska-Bulik (2005) thực hiện nghiên khác, có khả năng nhìn vấn đề từ quan điểm
  cứu về ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc đến của người khác để cùng tìm ra cách để giải
  căng thẳng nghề nghiệp và sức khỏe của nhân quyết vấn đề, giảm bớt được các tình huống
  viên phục vụ con người. Tác giả đã chứng có thể dẫn đến căng thẳng trong công việc.
  minh được trí tuệ cảm xúc ảnh hưởng ngược Đồng thời, với khả năng bộc lộ cảm xúc của
  chiều lên căng thẳng trong công việc của giáo mình với đồng nghiệp, người đó cũng không
  viên, y tá, bác sĩ. Một nghiên cứu khác của để cho cảm xúc bị đè nén nên không dẫn đến
  Landa và các cộng sự (2008) thực hiện tại Tây căng thẳng. Vì vậy, người đa cảm có khả năng
  Ban Nha cũng đã chứng minh trí tuệ cảm xúc xây dựng và duy trì mối quan hệ cá nhân, tạo
  có ảnh hưởng đến căng thẳng trong công việc điều kiện hợp tác tốt đẹp và thuận lợi trong
  của nhân viên y tá, những người có trí tuệ cảm công việc về sau. Giả thuyết H1 được đặt ra
  xúc cao sẽ ít căng thẳng trong công việc và có như sau:
  thể kiểm soát được những căng thẳng hơn H1: Tính đa cảm tác động ngược chiều
  những người có trí tuệ cảm xúc thấp. Arora và lên căng thẳng trong công việc

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ 2 (47) 2016 105

  Khả năng tự kiểm soát và căng thẳng Hạnh phúc và căng thẳng trong công
  trong công việc: Khả năng tự kiểm soát cho việc: Cảm giác hạnh phúc cho biết mức độ lạc
  biết khả năng điều chỉnh được áp lực, kiểm quan và hài lòng của một người. Một nhân
  soát được căng thẳng từ bên ngoài và những viên cảm thấy hạnh phúc khi họ cảm thấy hài
  kích thích bộc phát từ bên trong. Nhân viên có lòng với cuộc sống hiện tại, họ thành công và
  khả năng tự kiểm soát cảm xúc cao thì có thể tự tin với bản thân, luôn nhìn mọi việc một
  kiểm soát được trạng thái tình cảm của mình, cách tích cực, trong người họ lúc nào cũng có
  không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc động lực để làm việc và phấn đấu – chính vì
  dẫn đến những căng thẳng không cần thiết; có vậy nên họ không cảm thấy bị áp lực và căng
  thể điều tiết được cảm xúc giúp giải quyết thẳng do công việc gây ra. Từ đó, giả thuyết
  những căng thẳng do công việc gây ra; không H4 được đặt ra:
  hành động một cách bộc phát mà thường suy H4: Hạnh phúc tác động ngược chiều lên
  nghĩ cẩn thận trước khi giải quyết một vấn đề căng thẳng trong công việc
  nào đó. Một nhân viên có khả năng thích ứng 3. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu
  với môi trường và điều kiện mới thì sẽ đề nghiên cứu
  kháng được với những áp lực và căng thẳng Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên
  do môi trường đó gây ra. Từ đó, giả huyết H2 cứu định tính sơ bộ và định lượng. Nghiên cứu
  được đặt ra: định tính được thực hiện bằng việc thảo luận
  H2: Khả năng tự kiểm soát tác động nhóm với 10 nhân viên kế toán đang làm việc
  ngược chiều lên căng thẳng trong công việc trong các doanh nghiệp tại TP.HCM. Nghiên
  Tính hòa đồng và căng thẳng trong công cứu định lượng sử dụng các kỹ thuật phân tích:
  việc: Tính hòa đồng cho biết khả năng giao kiểm tra độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố
  tiếp xã hội của một người, mức độ rõ ràng, sự khám phá, phân tích hồi quy. Thang đo của
  quyết đoán và tự tin khi họ giao tiếp với người các biến độc lập và biến phụ thuộc chủ yếu
  khác. Một người có khả năng giao tiếp tốt có dựa trên thang đo TEIQue_SF (Trait
  thể tự xây dựng nên các mối quan hệ tốt đẹp Emotional Intelligence Questionnaire_Short
  và thuận lợi hỗ trợ cho quá trình làm việc, hạn Form) của Cooper và Petrides (2010) và căng
  chế những căng thẳng, bất hòa trong giải thẳng trong công việc của Parker và Decotiis
  quyết và xử lý công việc, đồng thời biết cách (1983). Cooper và Petrides hình thành thang
  thể hiện cảm xúc một cách phù hợp và tự đo TEIQue_SF từ nghiên cứu của Petrides và
  nhiên, có khả năng tạo ảnh hưởng lên cảm xúc Frunham (2001). Đối tượng khảo sát là các
  của người khác, có thái độ dứt khoát, sẵn sàng nhân viên kế toán đang làm việc trong các
  đấu tranh vì quyền lợi bản thân, tránh phát doanh nghiệp tại TP.HCM. Kết quả thu về
  sinh tình trạng ấm ức, đè nén dẫn đến căng được 325 phản hồi, trong đó có 309 người
  thẳng. Dễ dàng thấy rằng, khi nhân viên hòa hoàn thành toàn bộ bảng khảo sát, tuy nhiên
  hợp được với đồng nghiệp thì sẽ cảm thấy trong số này có 18 bảng khảo sát trả lời sót 1-3
  hứng khởi hơn mỗi ngày đến công ty, công câu hỏi hoặc trả lời cùng một mức độ cho tất
  việc theo đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn cả các mục hỏi. Tổng số bảng câu hỏi hợp lệ là
  nhiều – căng thẳng do công việc gây ra sẽ 291 bảng được sử dụng để làm dữ liệu nghiên
  giảm. Từ đó, giả thuyết H3 được đặt ra: cứu đạt tỷ lệ 89,5%.
  H3: Tính hòa đồng tác động ngược chiều Thông tin mẫu nghiên cứu tại Bảng 1.
  lên căng thẳng trong công việc

 5. 106 KINH TẾ

  Bảng 1. Mô tả mẫu nghiên cứu theo đặc điểm
  Tần số Tỷ lệ %
  Nam 96 33,0
  Giới tính
  Nữ 195 67,0
  Tổng 291 100,0
  Từ 20-25 90 30,9
  Từ 26-30 65 22,3
  Từ 31-35 63 21,6
  Độ tuổi
  Từ 36-40 49 16,8
  Trên 40 24 8,2
  Tổng 291 100,0
  Độc thân 98 33,7
  Đã kết hôn 188 64,6
  Tình trạng hôn nhân
  Kết hôn nhưng đã ly hôn 5 1,7
  Tổng 291 100,0
  Trung cấp 18 6,2
  Cao đẳng 48 16,5
  Trình độ học vấn Đai học 198 68,0
  Sau đại học 27 9,3
  Tổng 291 100,0
  Công ty tư nhân 40 13,7
  Công ty TNHH 115 39,5
  Công ty cổ phần 65 22,3
  Loại hình doanh nghiệp
  Công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 41 14,1
  Công ty có 100% vốn nhà nước 21 7,2
  Khác 9 3,1
  Tổng 291 100,0

  4. Phân tích kết quả nghiên cứu tương quan biến tổng là 0,219 nhỏ hơn 0,3
  4.1. Kiểm định thang đo nên loại bỏ; thành tố “tính hòa đồng” có
  Kiểm định thang đo thông qua hệ số biến quan sát HD5 có hệ số tương quan
  Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố biến tổng là 0,274 nhỏ hơn 0,3 nên loại bỏ;
  khám phá (EFA). Kết quả phân tích thành tố “hạnh phúc” có biến quan sát HP1
  Cronbach’s Alpha tại bảng 2, thành tố “tính có hệ số tương quan biến tổng là 0,293 nhỏ
  đa cảm” có biến quan sát DC2 có hệ số hơn 0,3 nên loại bỏ.

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ 2 (47) 2016 107

  Bảng 2. Kết quả kiểm định thang đo
  Cronbach’s Hệ số tương quan biến
  Số biến quan sát
  Thang đo Alpha tổng nhỏ nhất
  Trước Sau
  Tính đa cảm 8 7 0,885 0,560
  Khả năng tự kiểm soát 7 7 0,896 0,635
  Tính hòa đồng 6 5 0,882 0,635
  Hạnh phúc 6 5 0,914 0,717
  Căng thẳng trong công việc 9 9 0,908 0,590

  Tập hợp 24 biến quan sát của bốn biến Kết quả phân tích nhân tố cũng cho thấy
  độc lập sau khi được kiểm tra độ tin cậy phương sai được giải thích 65,963% (lớn
  được đưa vào phân tích nhân tố khám phá hơn 50%), điều này thể hiện rằng bốn thành
  (EFA), kết quả thu được tất cả các biến đều tố trong mô hình giải thích được 65,963%
  đạt yêu cầu, hệ số KMO = 0,814>0,5, Sig = biến thiên của dữ liệu, đây là kết quả đạt
  0,000 < 0,05, hệ số chuyển tải đạt yêu cầu yêu cầu và được sử dụng cho các phân tích
  (> 0,5), giá trị trích Eigenvalue là 2,970 >1. tiếp theo.

  Bảng 3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA
  Hệ số tải nhân tố của các thành phần
  Biến quan sát
  1 2 3 4
  KS4 0,833
  KS6 0,815
  KS3 0,808
  Khả năng tự kiểm soát KS7 0,773
  KS2 0,771
  KS5 0,736
  KS1 0,732
  DC1 0,870
  DC6 0,866
  DC5 0,763
  Tính đa cảm DC4 0,759
  DC7 0,759
  DC3 0,699
  DC8 0,669
  HP4 0,894
  HP5 0,875
  Hạnh phúc
  HP6 0,869
  HP2 0,865

 7. 108 KINH TẾ

  HP3 0,817
  HD3 0,899
  HD2 0,855
  Tính hòa đồng HD1 0,833
  HD6 0,772
  HD4 0,758
  Giá trị Eighenvalues 5,162 3,911 3,788 2,970
  % phương sai 21,509 16,297 15,782 12,375

  4.2. Phân tích hồi quy tuyến tính bội công việc (0,455), tiếp theo là tính hòa
  Phân tích tương quan: Theo bảng 4, hệ đồng (0,367), tính đa cảm (0,336) và cuối
  số tương quan giữa căng thẳng trong công cùng là hạnh phúc (0,230). Có thể kết luận
  việc và các biến độc lập tương đối cao. các biến độc lập này có thể đưa vào mô
  Trong đó thành tố khả năng tự kiểm soát hình để giải thích cho biến phụ thuộc căng
  tương quan mạnh nhất với căng thẳng trong thẳng trong công việc.

  Bảng 4. Kết quả phân tích tương quan
  DC HD HP CT
  DC 1
  KS 0,132* 1
  HD 0,026 0,194** 1
  HP 0,014 -0,002 0,046 1
  CT -0,336** -0,455** -0,367** -0,230** 1**
  *Tương quan ở mức ý nghĩa 5%(kiểm định 2 phía), Sig. = 0,000, N = 291
  **Tương quan ở mức ý nghĩa 1%(kiểm định 2 phía), Sig. = 0,000, N = 291

  Đánh giá sự phù hợp của mô hình: Hệ số thích 40,2 % biến thiên của biến phụ thuộc
  xác định R2 hiệu chỉnh của mô hình là 40,2% căng thẳng trong công việc. Với giá trị này thì
  thể hiện bốn biến độc lập trong mô hình giải độ phù hợp của mô hình là chấp nhận được.

  Bảng 5. Đánh giá độ phù hợp của mô hình
  R2 hiệu
  Model R R2 Sai số chuẩn của ước lượng Durbin-Watson
  chỉnh
  1 0,641a 0,411 0,402 0,43269 1,725

  Kiểm định độ phù hợp của mô hình: Kết độ chấp nhận của biến và hệ số VIF (bảng 4).
  quả kiểm định trị thống kê F với giá trị Sig. = Kết quả hồi quy sử dụng phương pháp Enter
  0,000 < 0,05 cho thấy mô hình hồi quy tuyến cho thấy hệ số phóng đại phương sai VIF nhỏ
  tính bội đã xây dựng phù hợp với dữ liệu. hơn 2 và độ chấp nhận của biến khá cao gần
  Hiện tượng đa cộng tuyến: Để dò tìm bằng 1, nên có thể bác bỏ giải thuyết mô hình
  hiện tượng đa cộng tuyến tác giả căn cứ trên bị đa cộng tuyến.

 8. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ 2 (47) 2016 109

  Bảng 6. Kết quả hồi quy trí tuệ cảm xúc ảnh hưởng đến căng thẳng trong công việc
  Hệ số
  Hệ số chưa chuẩn Mức ý
  chuẩn Thống kê đa cộng tuyến
  hóa nghĩa
  hóa
  Mô hình t
  Hệ số phóng đại
  Sai số Độ chấp nhận
  B Beta phương sai
  chuẩn của biến
  (VIF)
  Hằng số 5,615 0,174 32,281 0,000
  DC -0,195 0,032 -0,278 -6,059 0,000 0,982 1,018
  KS -0,236 0,030 -0,365 -7,814 0,000 0,946 1,057
  HD -0,275 0,046 -0,279 -6,019 0,000 0,960 1,042
  HP -0,181 0,039 -0,214 -4,703 0,000 0,998 1,002

  Mô hình mối tương quan hồi quy tuyến nhà quản lý mong muốn gì ở mình thì có thể
  tính bội các nhân tố được biểu thị như sau: xảy ra những xung đột gây ra căng thẳng
  CT = 5,615 – 0,275 * HD– 0,236 * KS– 0,195 không đáng có. Mặt khác, không bày tỏ được
  * DC – 0,181 * HP cảm xúc thì sẽ không thể hiện được hoặc
  Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mức không biết cách thể hiện điều mình mong
  độ tác động của các thành tố thuộc trí tuệ cảm muốn trong công việc hiện tại, từ đó, dẫn đến
  xúc đến căng thẳng trong công việc theo bảng hoàn thành công việc đó trong trạng thái lo
  6. Trong các thành tố này, khả năng tự kiểm lắng, căng thẳng.
  soát ảnh hưởng nhiều nhất đến căng thẳng Thành tố khả năng tự kiểm soát tác động
  trong công việc (hệ số Beta chuẩn hóa là – ngược chiều lên căng thẳng trong công việc
  0,365), thứ nhì là tính hòa đồng (hệ số Beta với hệ số hồi quy Beta chưa chuẩn hóa bằng –
  chuẩn hóa là -0,279), tiếp theo là tính đa cảm 0,236. Có nghĩa là, nếu như ảnh hưởng của
  (hệ số Beta chuẩn hóa là -0,278) và cuối cùng các thành tố khác đến căng thẳng trong công
  hạnh phúc (hệ số Beta chuẩn hóa là -0,214). việc của nhân viên kế toán không đổi thì khi
  Thành tố tính đa cảm tác động ngược thành tố khả năng tự kiểm soát biến động 1
  chiều lên căng thẳng trong công việc với hệ số đơn vị sẽ tác động đến căng thẳng trong công
  hồi quy Beta chưa chuẩn hóa bằng -0,195. Có việc của nhân viên kế toán biến động ngược
  nghĩa là, nếu như ảnh hưởng của các thành tố chiều 0,236 đơn vị. Khi một nhân viên kế toán
  khác đến căng thẳng trong công việc của nhân có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc và những
  viên kế toán không đổi thì khi thành tố tính đa hành động của mình thì họ xử lý những xung
  cảm biến động 1 đơn vị sẽ tác động đếncăng đột và vượt qua nghịch cảnh tốt hơn, những
  thẳng trong công việc của nhân viên kế toán mối quan hệ của họ với đồng nghiệp và quản
  biến động ngược chiều 0,195 đơn vị. Nhân lý sẽ tốt hơn. Nhận ra và và hiểu được cảm
  viên kế toán có tính đa cảm thấp sẽ không xúc của chính bản thân mình giúp nhân viên
  hiểu rõ được cảm xúc của mình trong mọi tình cảm nhận tốt hơn và hiểu hơn về những điều
  huống, từ đó, cảm thấy bị căng thẳng vì không đang diễn ra trong môi trường làm việc, từ đó
  biết được cảm xúc của mình có đúng trong có thể tận dụng được những cảm xúc tích cực
  tình huống đó hay không. Đồng thời anh ta và làm cho những cảm xúc tiêu cực dễ dàng
  hay chị ta sẽ không hiểu được nhu cầu và giải quyết hơn. Bởi việc hiểu cảm xúc có thể
  mong muốn của đồng nghiệp, nhà quản lý – giúp họ diễn đạt được chúng, từ đó sẽ tìm ra
  một khi đã không hiểu được đồng nghiệp và cách để giải quyết vấn đề đó và kiểm soát

 9. 110 KINH TẾ

  được căng thẳng. hoặc phủ định một vấn đề. Công việc là địa
  Thành tố tính hòa đồng tác động ngược ngục đối với họ, những lời chê trách, chọc
  chiều lên căng thẳng trong công việc với hệ số ghẹo là đòn giáng mạnh vào lòng tự tin.
  hồi quy Beta chưa chuẩn hóa bằng -0,275. Có Người không tự tin sẽ không thể nào nhận biết
  nghĩa là, nếu như ảnh hưởng của các thành tố được hết giá trị và sự quan trọng của bản thân
  khác đến căng thẳng trong công việc của nhân mình. Một nhân viên luôn bi quan luôn nhìn
  viên kế toán không đổi thì khi thành tố tính mọi sự việc méo mó đi, người đó luôn than
  hòa đồng biến động 1 đơn vị sẽ tác động đến trách cuộc đời quá bất công; công việc thì
  căng thẳng trong công việc của nhân viên kế không có lý do nào khiến họ vui vẻ, công việc
  toán biến động ngược chiều 0,275 đơn vị. được giao không có ý nghĩa hay có ích đối với
  Nhân viên kế toán có tính hòa đồng cao sẽ họ hay doanh nghiệp. Một khi người nhân
  đưa ra quyết định nhanh, dứt khoát, để giải viên đã không hài lòng với cuộc sống hiện tại
  quyết vấn đề trong công việc. Trong cuộc ở doanh nghiệp, họ sẽ cảm thấy văn phòng
  sống cũng như trong công việc không phải làm việc là phòng giam, địa ngục. Vì vậy, họ
  mọi quyết định về cách giải quyết vấn đề đều luôn cảm thấy căng thẳng khi làm việc.
  chắc chắn sẽ đạt kết quả như mong muốn. 5. Kết luận và kiến nghị
  Nhiều tình huống thực tế trong công việc buộc 5.1. Kết luận
  người nhân viên hay người quản lý phải đưa Mô hình nghiên cứu ban đầu gồm bốn
  ra quyết định ngay trong khi kết quả có thể thành tố thuộc trí tuệ cảm xúc tác động đến
  còn chưa rõ ràng đối với bản thân hay đối với căng thẳng trong công việc của nhân viên kế
  nhiều người khác. Thiếu tự tin con người sẽ toán: tính đa cảm, khả năng tự kiểm soát, tính
  không dám quyết đoán và khi đó sẽ rơi vào hòa đồng, hạnh phúc với 27 biến quan sát.
  tình thế mất phương hướng ứng xử trước Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo và
  những tình huống xảy ra và dễ dẫn đến căng phân tích nhân tố, kết quả các biến quan sát
  thẳng. Việc một nhân viên không nhận biết kết quả các quan sát được đưa vào phân tích
  được cảm xúc của người khác và không kiểm hồi quy nhóm thành 4 thành tố. Kết quả phân
  soát được cảm xúc của mình tác động xấu đến tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha loại 3 biến
  mối giao tiếp và ảnh hưởng tiêu cực đến công quan sát. Kết quả phân tích nhân tố cho thấy
  việc. Biết làm chủ cảm xúc của mình không mặc dù có sự xáo trộn ở một số biến quan sát,
  chỉ để thành công trong quan hệ giao tiếp xã nhưng sự xáo trộn đó không làm thay đổi tính
  hội, mà còn làm công việc thuận lợi hơn. Để chất của mỗi thành phần. Do đó, mô hình
  có thể giảm giảm thiểu những phản ứng tiêu nghiên cứu và các giả thuyết ban đầu vẫn
  cực do căng thẳng gây ra cần phải xác định được giữ nguyên. Kết quả phân tích hồi quy
  nguyên nhân khiến mình căng thẳng và từng đã xác định căng thẳng trong công việc chịu
  bước hành động cụ thể để kiểm soát bản thân. ảnh hưởng ngược chiều bởi 4 thành tố đó là:
  Thành tố hạnh phúc tác động ngược chiều tính đa cảm, khả năng tự kiểm soát, tính hòa
  lên căng thẳng trong công việc với hệ số hồi đồng, hạnh phúc. Trong đó, thành tố Khả
  quy Beta chưa chuẩn hóa bằng -0,181. Có năng tự kiểm soát có ảnh hưởng mạnh nhất
  nghĩa là, nếu như ảnh hưởng của các thành tố đối với sự căng thẳng trong công việc, kế đến
  khác đến căng thẳng trong công việc của nhân là Tính hòa đồng, tiếp theo là Tính đa cảm, và
  viên kế toán không đổi thì khi thành tố hạnh cuối cùng là Hạnh phúc. Điều này cho thấy
  phúc biến động 1 đơn vị sẽ tác động đến căng việc nâng cao trí tuệ cảm xúc cho nhân viên
  thẳng trong công việc của nhân viên kế toán kế toán là điều cần thiết đối với doanh nghiệp
  biến động ngược chiều 0,181 đơn vị. Khi nhân hiện nay.
  viên kế toán không tự tin sẽ khó đạt được kết 5.2. Kiến nghị
  quả cao trong công việc. Họ luôn ở trong tình Kết quả nghiên cứu cho thấy, trí tuệ cảm
  trạng đắn đo đúng sai, không dám khẳng định xúc có ảnh hưởng đến căng thẳng trong công

 10. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ 2 (47) 2016 111

  việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ luận, xử lý tích cực, tránh thái độ bảo thủ, tiêu
  Chí Minh. Nhà quản lý các doanh nghiệp cần cực.
  xây dựng những phương pháp giúp nâng cao Thứ ba, về tính đa cảm: Doanh nghiệp
  trí truệ cảm xúc của nhân viên từ đó sẽ giảm nên tạo dựng và duy trì các hoạt động có tính
  căng thẳng trong công việc. đồng đội, gắn kết cao, đặc biệt là các hoạt
  Thứ nhất, về khả năng tự kiểm soát: Đây động ngoài chuyên môn như văn nghệ, thể
  là thành tố tác động ngược chiều mạnh nhất thao… Đây là hình thức giúp nhân viên có
  đến căng thẳng trong công việc của nhân viên điều kiện mở lòng và hiểu thêm lẫn nhau, tạo
  kế toán. Do đó, nếu muốn giảm thiểu căng tiền đề cho việc dễ đặt bản thân mình vào vị
  thẳng trong công việc cho nhân sự trong tổ trí đồng nghiệp, tránh các hiểu lầm và căng
  chức, điều đặt ra hàng đầu là phải cải thiện thẳng không cần thiết. Việc duy trì mối quan
  khả năng tự kiểm soát cho mỗi nhân viên nói hệ trong doanh nghiệp cũng luôn tồn tại tình
  chung và kế toán nói riêng. Cần tổ chức các trạng “bằng mặt chứ không bằng lòng”, (thái
  khóa đào tạo với chủ đề “Chăm sóc khách độ hợp tác tiêu cực trong công việc mà đằng
  hàng”; “Quản lý căng thẳng”; “Xử lý khủng sau đó là sự kìm nén cảm xúc) nên việc
  hoảng”… nhằm kết hợp giữa đào tạo kiến khuyến khích nhân viên trao đổi riêng, thẳng
  thức và vận dụng xử lý các tình huống thực tế thắn để tìm hướng giải quyết là điều cần thiết
  trong doanh nghiệp. Mục tiêu của các khóa và phải can thiệp ngay khi sự căng thẳng bắt
  học đó là giúp nhà quản lý đánh giá được khả đầu tăng.
  năng kiểm soát cảm xúc của nhân viên, khả Thứ tư, về hạnh phúc: Doanh nghiệp cần
  năng quản lý căng thẳng, khả năng diễn đạt có cơ chế lương, thưởng và phúc lợi phù hợp
  cảm xúc; đồng thời kết hợp đào tạo các kiến với từng công việc cụ thể và cạnh tranh được
  thức một cách kịp thời. Để tiết kiệm chi phí, với mặt bằng chung. Khi các yêu cầu cơ bản –
  bước đầu, các buổi đào tạo có thể được tổ mà ở đây là cơm, áo, gạo, tiền… – có thể được
  chức bởi các chuyên gia nội bộ, sau đó tùy san sẻ từ phía doanh nghiệp thông qua cơ chế
  tình hình và kết quả thực tế thu được mà có thu nhập hợp lý, người lao động sẽ cảm thấy
  thể mời các chuyên gia bên ngoài cho những hạnh phúc, bớt lo âu căng thẳng và gắn bó hơn
  chuyên đề chuyên sâu hơn. với doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp tổ
  Thứ hai, về tính hòa đồng: Trong công chức các chuyến du lịch, các chuyến công tác
  tác chuyên môn, cần đề cao tinh thần làm việc từ thiện hoặc du lịch kết hợp với công tác từ
  nhóm, từ đó xây dựng tính đoàn kết, cảm giác thiện (có thể duy trì định kỳ tùy thuộc nguồn
  cộng đồng của nhân viên trong tổ chức. Ngoài lực của tổ chức). Đồng thời, doanh nghiệp còn
  công việc chuyên môn, doanh nghiệp nên tổ có thể nâng cao cảm nhận hạnh phúc của
  chức các hoạt động ngoại khóa nhằm cung người lao động bằng cách cho họ cảm nhận
  cấp một không gian thư giãn thoải mái cho được sự quan tâm của tổ chức, cảm nhận hạnh
  nhân viên trong tổ chức có điều kiện tìm hiểu, phúc khi nhận thấy điều kiện của bản thân so
  thân thiết và gắn bó với nhau ngoài sự vụ với các hoàn cảnh bất hạnh, cảm nhận hạnh
  hằng ngày. Đồng thời, ban lãnh đạo doanh phúc do làm được điều tốt…). Và theo xu
  nghiệp cần tạo điều kiện, khuyến khích nhân hướng lan tỏa, khi một nhân viên cảm thấy
  viên phát triển cái tôi-tích-cực trong tổ chức, hạnh phúc, nhân viên đó sẽ có những hành
  sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi bản thân mình động lan truyền hạnh phúc ra xung quanh, mà
  theo hướng tích cực. Trong các mối quan hệ gần nhất là người thân, đồng nghiệp, đối tác,
  trong công việc, kim chỉ nam đầu tiên là tinh xa hơn nữa là cộng đồng, xã hội…
  thần hợp tác và hỗ trợ giữa nhân viên với Kết luận
  nhân viên, giữa nhân viên với phòng ban và Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết
  giữa các phòng ban với nhau. Khi xảy ra xung phải phát triển các chương trình đào tạo nhằm
  đột trong công việc, cần đề cao tinh thần tranh tăng trí tuệ cảm xúc và đối phó tốt hơn với sự

 11. 112 KINH TẾ

  căng thẳng. Các giải pháp nâng cao trí tuệ tạo kết hợp hoạt động nhóm, trong đó có các
  cảm xúc của nhân viên nói chung và nhân hoạt động đào tạo, hoạt động ngoại khóa, du
  viên kế toán nói riêng phần lớn tập trung vào lịch, từ thiện… trong một số ngày cụ thể,
  các hoạt động ngoại khóa ngoài công tác tránh được tình trạng nhiều hoạt động dàn trải,
  chuyên môn, do đó, nên kết hợp một gói giải gây mất thời gian, mệt mỏi và tốn sức cho
  pháp nhằm tiết kiệm thời gian, tài chính cho người lao động; tốn kém chi phí tài chính cho
  doanh nghiệp cũng như người lao động. doanh nghiệp. Tùy thuộc vào điều kiện nguồn
  Doanh nghiệp có thể thiết kế chương trình hội lực của doanh nghiệp mà có thể tổ chức các
  nghị cán bộ viên chức hoặc chương trình đào hoạt động này thường niên hoặc bán niên.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Arora, S., Russ, S., Petrides, K. V., Sirimanna, P., Aggarwal, R., Darzi, A., & Sevdalis, N.
  (2011). Emotional intelligence and stress in medical students performing surgical
  tasks. Academic Medicine, 86(10), 1311 – 1317.
  Bar-On, R. (1997). The emotional quotient inventory (EQ-i): A test of emotional
  intelligence. Toronto: Multi-Health Systems, 28.
  Bar-On, R. (2004). The bar-on emotional quotient inventory (EQ-i): Rationale, description and
  summary of psychometric properties.
  Cooper, A., & Petrides, K. V. (2010). A psychometric analysis of the Trait Emotional
  Intelligence Questionnaire – Short Form (TEIQue–SF) using item response theory. Journal
  of Personality Assessment, 92(5), 449 – 457.
  Goleman, D. Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ (New York: Bantam,
  1995); J. Maree and L. Ebersohn, “Emotional intelligence and achievement: Redefining
  giftedness,” Gifted Education Journal, 16, 262 – 73.
  Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. Bantam.
  Landa, J. M. A., López-Zafra, E., Martos, M. P. B., & del Carmen Aguilar-Luzón, M. (2008).
  The relationship between emotional intelligence, occupational stress and health in nurses:
  A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(6), 888 – 901.
  Mayer, J. D., & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17(4),
  433 – 442.
  Mayer, J. D., Salovey, P. (1997), “What is emotional intelligence?” in Salovey, P. & Sluyter, D.
  (Eds), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications,
  pp. 3-31.
  Mikolajczak, M., Roy, E., Luminet, O., Fillée, C., & de Timary, P. (2007). The moderating impact of
  emotional intelligence on free cortisol responses to stress. Psychoneuroendocrinology, 32(8),
  1000 – 1012.
  Mo, Y. Y. (2010). Measuring and enhancing the emotional intelligence of built environment
  students (Doctoral dissertation, © Yi Yi Mo).

 12. TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ 2 (47) 2016 113

  Nurmi, N. (2010). World-wide work stress multi-case study of the stress-coping process in
  distributed work.
  Oginska-Bulik, N. (2005). Emotional intelligence in the workplace: Exploring its effects on
  occupational stress and health outcomes in human service workers. International Journal
  of Occupational Medicine and Environmental Health, 18(2), 167 – 175.
  Parker, D. F., & DeCotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational
  behavior and human performance, 32(2), 160 – 177.
  Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation
  with reference to established trait taxonomies. European Journal of Personality, 15(6),
  425-448.
  Pérez, J. C., Petrides, K. V., & Furnham, A. (2005). Measuring trait emotional
  intelligence. Emotional intelligence: An international handbook, 181 – 201.
  Spooner-Lane, R. (2004). The influence of work stress and work support on burnout in public
  hospital nurses
  Viljoen, J. P., & Rothmann, S. (2009). Occupational stress, ill health and organisational
  commitment of employees at a university of technology. SA Journal of Industrial
  Psychology, 35(1), 67 – 77.
  Yamani, N., Shahabi, M., & Haghani, F. (2014). The relationship between emotional intelligence
  and job stress in the faculty of medicine in Isfahan University of Medical
  Sciences. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 2(1), 20.

Download tài liệu Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh File Word, PDF về máy