[Download] Tải Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của thu nhập các dịch vụ ngoài lãi đến khả năng sinh lợi của ngân hàng với các chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAA); lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA); thu nhập lãi cận biên (NIM) qua mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, GMM.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời
  của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Huỳnh Thị Hương Thảo Phạm Thị Kim Ánh
  Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  Ngô Minh Phương
  Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  Ngày nhận: 27/10/2020
  Ngày nhận bản sửa: 23/11/2020
  Ngày duyệt đăng: 21/12/2020

  Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) theo Quyết định số 254/QĐ-
  TTg năm 2012 và Quyết định số 986/QĐ-TTg năm 2018 về Chiến lược phát triển
  Ngành Ngân hàng có nội dung liên quan đến đa dạng hóa thu nhập là từng bước
  chuyển dịch mô hình kinh doanh của các ngân hàng theo hướng giảm bớt sự phụ
  thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng
  tức dịch vụ ngoài lãi. Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của thu nhập các dịch
  vụ ngoài lãi đến khả năng sinh lợi của ngân hàng với các chỉ tiêu: Lợi nhuận sau
  thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAA); lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

  The impact of non-interest income on profitability of Vietnamese commercial banks
  Abstract: Decision No. 254/QD-TTg in 2012 on restructuring the system of credit institutions and
  Decision No. 986/QD-TTg in 2018 on development strategies of the banking industry related to
  diversity income, gradual transformation of banks’ business models in the direction of reducing
  dependence on credit activities and increasing income from non-credit services. This article aims to
  study the impact of non-interest income on the bank’s profitability with the following criteria: profit
  after tax on assets average (ROAA), profit after tax on equity average (ROEA), net interest margin
  (NIM) through regression models Pooled OLS, FEM, REM, GMM. The research’s results show that non-
  interest income has a positive impact on ROAA and ROEA but has a negative impact on NIM, thereby
  proposing solutions to diversify non-interest business activities to improve profitability of Vietnamese
  commercial banks.
  Keywords: Vietnamese commercial banks, profitability, non-interest income.

  Thao Thi Huong Huynh
  Email: thaohth@hufi.edu.vn
  Anh Thi Kim Pham
  Email: anhptk@hufi.edu.vn
  Phuong Minh Ngo
  Email: phuongnm@hufi.edu.vn
  Organization of all: University of Food Industry Ho Chi Minh City

  Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng © Học viện Ngân hàng
  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021 70 ISSN 1859 – 011X

 2. HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO – PHẠM THỊ KIM ÁNH – NGÔ MINH PHƯƠNG

  bình quân (ROEA); thu nhập lãi cận biên (NIM) qua mô hình hồi quy Pooled OLS,
  FEM, REM, GMM. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập ngoài lãi có tác động
  cùng chiều đến ROAA, ROEA nhưng tác động ngược chiều đến NIM, từ đó đề xuất
  giải pháp nhằm đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh ngoài lãi để nâng cao khả
  năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.
  Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, khả năng sinh lời, thu nhập ngoài lãi.

  1. Giới thiệu thẻ thanh toán. Mục tiêu cuối cùng cho các
  quyết định lựa chọn là làm gia tăng doanh
  Nền kinh tế thị trường phát triển, các doanh thu, giảm thiểu tối đa chi phí, ngày càng đạt
  nghiệp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nhiều lợi nhuận, thu hút càng nhiều khách
  và nhu cầu về các dịch vụ tài chính ngân hàng và đảm bảo cho NH tồn tại, phát triển
  hàng ngày càng phong phú đa dạng, đòi ổn định, bền vững. Một trong các chỉ tiêu để
  hỏi các ngân hàng thực hiện đa dạng hóa phản ánh thành quả đó là khả năng sinh lời
  loại hình dịch vụ ngân hàng nhằm cung cấp của NH tăng lên (Lepetit và cộng sự, 2008;
  được nhiều sản phẩm ngân hàng một cách Lâm Chí Dũng và cộng sự, 2015). Do đó, đa
  nhanh chóng, linh hoạt, có chất lượng cho dạng hóa các hoạt động tạo nguồn thu nhập
  khách hàng và nền kinh tế. Khi mở rộng ngoài lãi (TNNL) được xem là phương thức
  hoạt động ở mảng dịch vụ hoa hồng, phí, tốt nhất phản ánh kết quả trong quá trình
  đầu tư, kinh doanh…, các ngân hàng (NH) hoạt động của NH và là xu thế phát triển tất
  tiết kiệm được nguồn chi phí về nhân lực yếu của các NHTM Việt Nam.
  công nghệ (Baele và cộng sự, 2007). Đồng Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về mối
  thời, các NH có thể thu thập được nhiều quan hệ giữa thu nhập hoạt động kinh
  thông tin hơn nên tạo điều kiện để bán chéo doanh ngoài lãi thông qua chỉ số đa dạng
  sản phẩm hiện có với các khách hàng và hóa thu nhập và khả năng sinh lợi của NH
  phát triển các hoạt động khác, tận dụng thông qua chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên
  được mối quan hệ với khách hàng để tiếp tổng tài sản (ROA – Return on Assets), lợi
  thị thêm sản phẩm hiện có nhằm gia tăng nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE
  thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận. – Return on Equity). Tuy nhiên, những
  Hoạt động kinh doanh ngoài lãi phát triển nghiên cứu về riêng về TNNL tác động đến
  sẽ đẩy mạnh nguồn thu phí dịch vụ như: khả năng sinh lợi theo ba chỉ số tài chính:
  phí chuyển tiền, phí thanh toán séc, phí ủy ROAA (Return on Assets Average), ROEA
  thác và tư vấn, phí dịch vụ thẻ, phí quản lý (Return on Equity Average) và thu nhập
  tài khoản, phí sử dụng dịch vụ ngân hàng lãi cận biên (NIM – Net Interest Margin)
  điện tử và các loại thu nhập khác. Bên cạnh của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2008
  đó, với lợi thế phục vụ số đông khách hàng, – 2019 chưa được tìm thấy trong những
  các hoạt động phi tín dụng còn đóng vai trò nghiên cứu trước đây. Vì vậy, việc nghiên
  bổ sung và hỗ trợ cho các hoạt động khác cứu chuyên sâu về ảnh hưởng của TNNL
  nên gián tiếp tạo ra lợi nhuận từ các hoạt đến khả năng sinh lợi của các NHTM Việt
  động này như thu hút việc duy trì tài khoản Nam là có giá trị nhằm đa dạng hóa hoạt
  tiền gửi thanh toán của các tổ chức thông động kinh doanh để nâng cao khả năng sinh
  qua dịch vụ trả lương cán bộ, phát hành lợi của các NHTM Việt Nam.

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 71

 3. Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp được xây dựng về tác động của TNNL đến
  nghiên cứu khả năng sinh lợi của NH như sau:
  Khả năng sinh lợi (ROAAi,t, ROEAi,t,
  2.1. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu NIMi,t) = α + β1*TNNLi,t + γ1*VCSHi,t
  + γ2*QMTSi,t+ γ3*CVi,t + γ4*NXi,t +
  Nguồn thu nhập của NH đến từ hai hoạt γ5*CVHDi,t + γ6*HQQLi,t + γ7*TTKTi,t+
  động cụ thể là nguồn thu từ lãi và nguồn γ8*LPi,t + εi,t
  thu ngoài lãi. Nguồn thu từ lãi gồm các
  khoản thu từ hoạt động cho vay của NH, 2.2. Phương pháp nghiên cứu
  đây là nguồn thu chủ yếu chiếm tỷ trọng
  lớn nhất trong tổng nguồn thu của NH. Số liệu nghiên cứu được thu thập trên báo
  Theo Stiroh (2004), TNNL là một thể loại cáo tài chính của 32 NHTM Việt Nam và
  không đồng nhất mà bao gồm nhiều hoạt Tổng cục Thống kê Việt Nam giai đoạn
  động khác nhau được chia thành bốn thành 2008 – 2019. Nguồn số liệu thu thập từ
  phần chính: thu nhập ủy thác, phí dịch vụ, 32 NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 –
  lệ phí và các khoản thu nhập khác. 2019 gồm: ACB, Anbinhbank, Agribank,
  Căn cứ vào Báo cáo kết quả kinh doanh BacAbank, BIDV, Baovietbank, Eximbank,
  của NHTM Việt Nam, nguồn thu ngoài lãi Kienlongbank, Maritimebank, Militarybank,
  bao gồm các khoản thu khác ngoài những NamAbank, NCB, HDbank, PGbank,
  khoản thu từ hoạt động tín dụng, cụ thể: OCB, Sacombank, SHB, Techcombank,
  thu nhập từ phí, hoa hồng hay các khoản VPbank, Vietcapitalbank, Vietinbank, VIB,
  từ hoạt động dịch vụ; thu nhập từ kinh Vietcombank, Saigonbank, SeAbank, SCB,
  doanh ngoại hối và vàng; thu nhập mua bán VietAbank, PVcombank, LienvietPostbank,
  chứng khoán kinh doanh, mua bán chứng Tienphongbank và một số NH có dữ liệu
  khoán đầu tư; thu nhập từ góp vốn, mua cổ không trải dài hết giai đoạn 2008 – 2019
  phần và thu nhập từ hoạt động khác. Theo như: DongAbank (2008 – 2014), Oceanbank
  Chiorazzo và cộng sự (2008), Hồ Thị Hồng (2008 – 2013).
  Minh và Nguyễn Thị Cành (2015), Nguyễn Để phân tích tác động của TNNL đến
  Minh Sáng và Nguyễn Thị Thùy Trang ROAA, ROEA, NIM của các NH, tác giả
  (2018) thì việc đo lường TNNL theo công sử dụng mô hình bình phương nhỏ nhất
  thức sau: thông thường gộp (Pooled Ordinary Least
  Tỷ lệ TNNL = Thu nhập thuần từ hoạt động Squares – Pooled OLS), mô hình tác động
  ngoài lãi/Tổng thu nhập hoạt động thuần. cố định (Fixed Effect Model – FEM), mô
  Xuất phát từ mô hình nghiên cứu của các tác hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect
  giả trong nước và ngoài nước về các nhân Model – REM). Kiểm định được thực hiện
  tố tác động đến khả năng sinh lời của NH trong nghiên cứu là kiểm định F cho phép
  đều đã sử dụng mô hình hồi quy với biến lựa chọn giữa mô hình theo FEM và Pooled
  phụ thuộc là: ROAA, ROEA, NIM và các OLS, kiểm định Hausman cho phép lựa
  biến độc lập như: tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, chọn giữa mô hình theo FEM và REM. Với
  tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, quy mô hình FEM và REM được lựa chọn, tác
  mô tài sản, tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản, tỷ lệ giả tiến hành kiểm định Modified Wald về
  nợ xấu, tỷ lệ cho vay trên vốn huy động, tỷ phương sai thay đổi, kiểm định Wooldridge
  lệ chi phí trên thu nhập, tốc độ tăng trưởng về hiện tượng tự tương quan. Nếu mô hình
  kinh tế, tỷ lệ lạm phát, mô hình nghiên cứu FEM hoặc REM tồn tại hiện tượng tự tương

  72 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 4. HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO – PHẠM THỊ KIM ÁNH – NGÔ MINH PHƯƠNG

  quan hoặc phương sai thay đổi, mô hình ước lượng moment tổng quát (Generalized

  Bảng 1. Mô tả chi tiết các biến trong mô hình nghiên cứu
  Ký hiệu Ý nghĩa Công thức tính Nguồn tham khảo
  biến
  Biến phụ thuộc: Phản ánh khả năng sinh lợi của NH
  ROAA Tỷ lệ lợi nhuận sau (Lợi nhuận sau thuế/ Võ Xuân Vinh và Trần Thị Phương
  thuế trên tổng tài Tổng tài sản trung bình) Mai (2015), Lâm Chí Dũng và cộng sự
  sản trung bình x 100% (2015)
  ROEA Tỷ lệ lợi nhuận sau (Lợi nhuận sau thuế/ Võ Xuân Vinh và Trần Thị Phương
  thuế trên vốn chủ Vốn chủ sở hữu trung Mai (2015)
  sở hữu trung bình bình) x 100%
  NIM Tỷ lệ thu nhập lãi [(Thu nhập lãi- Chi phí Gul và cộng sự (2011), Ongore và
  cận biên lãi)/Tổng tài sản trung Kusa (2013), Ayaydın và Karakaya
  bình] x 100% (2014)
  Biến giải thích: Biến phản ánh TNNL
  TNNL Tỷ lệ thu nhập ngoài (Thu nhập ngoài lãi/ Chiorazzo và cộng sự (2008), Lepetit
  lãi trên tổng thu Tổng thu nhập) x 100% và cộng sự, (2008), Trujillo – Ponce
  nhập (2013), Lâm Chí Dũng và cộng sự
  (2015)
  Biến kiểm soát: Biến nội tại của ngân hàng
  VCSH Tỷ lệ vốn chủ sở (Vốn chủ sở hữu/Tổng Ongore và Kusa (2013), Lâm Chí
  hữu trên tổng tài tài sản) x 100% Dũng và cộng sự (2015), Nguyễn
  sản Minh Sáng và Nguyễn Thị Thùy Trang
  (2018)
  QMTS Quy mô tài sản của Ln (Tổng tài sản) Alper và Anbar (2011), Lâm Chí Dũng
  NH và cộng sự (2015), Nguyễn Minh
  Sáng và Nguyễn Thị Thùy Trang
  (2018)
  CV Tỷ lệ dư nợ cho vay (Dư nợ cho vay/Tổng Sufian (2011), Alper và Anbar (2011),
  trên tổng tài sản tài sản) x 100% Hồ Thị Hồng Minh và Nguyễn Thị
  Cành (2015)
  NX Tỷ lệ nợ xấu trên (Nợ xấu/Dư nợ cho vay) Trujillo – Ponce (2013), Hồ Thị Hồng
  tổng dư nợ x 100% Minh và Nguyễn Thị Cành (2015)
  CVHD Tỷ lệ dư nợ cho vay (Dư nợ cho vay/Vốn Aremu và cộng sự (2013), Ongore và
  trên vốn huy động huy động) x 100% Kusa (2013), Lâm Chí Dũng và cộng
  sự (2015)
  HQQL Hiệu quả quản lý (Tổng chi phí/tổng thu Ameur và cộng sự (2013), Trujillo –
  nhậpx 100% Ponce (2013), Hồ Thị Hồng Minh và
  Nguyễn Thị Cành (2015)
  Biến kiểm soát: Biến kinh tế vĩ mô
  TTKT Tăng trưởng kinh tế Tỷ lệ tăng trưởng kinh Ongore và Kusa (2013), Lâm Chí
  tế hàng năm Dũng và cộng sự (2015)
  LP Lạm phát Tỷ lệ lạm phát hàng Alper và Anbar (2011), Ameur và cộng
  năm sự (2013), Trujillo – Ponce (2013)
  Nguồn: Tổng hợp của tác giả

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 73

 5. Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Method of Moments – GMM) được sử dụng ROAA, ROEA nhưng ngược chiều với
  nhằm tăng độ tin cậy ước lượng mô hình NIM ở mức ý nghĩa 1%. Kết quả nghiên
  nghiên cứu, loại bỏ những sai số do thời cứu phù hợp với khảo sát thực tế về tỷ lệ
  gian, đặc trưng của từng NH vì mô hình thu nhập lãi của các NHTM Việt Nam giảm
  GMM có thể kiểm soát được hiện tượng và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi tăng từ năm 2011
  nội sinh và các vấn đề khác như phương sai đến 2019. Biến TNNL chỉ có tác động âm
  thay đổi, tự tương quan trong dữ liệu bảng đến biến NIM và có tác động dương đến
  (Arellano và Bond, 1991). Nghiên cứu sử biến ROAA, ROEA; cho nên không phải vì
  dụng kiểm định Sargan đối với tính chất xác tác động ngược chiều đến NIM mà các NH
  định quá mức (over identification) cho phép hạn chế sử dụng chiến lược đa dạng hóa
  kiểm tra sự phù hợp của các biến công cụ và khi muốn gia tăng sức mạnh thị trường của
  kiểm định Arellano – Bond xác định liệu có mình, điều này khuyến nghị các NH nên
  sự tương quan giữa biến công cụ và phần dư có chiến lược đa dạng hóa song song cả về
  trong mô hình hay không. Phần mềm được các hoạt động tín dụng và phi tín dụng. Mối
  sử dụng để chạy hồi quy là Stata. quan hệ tương quan này cũng phù hợp với
  kỳ vọng nghiên cứu và ủng hộ cho quan
  3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận điểm TNNL ảnh hưởng tích cực đến ROA,
  ROE của các nghiên cứu Baele và cộng sự
  3.1. Kết quả nghiên cứu (2007), Sufian và Chong (2008), Nisar và
  cộng sự (2018).
  Qua kiểm định F- test của 03 mô hình, giá Hệ số hồi quy của biến trễ ROAA, ROEA,
  trị p- value = 0,0000 nên cả 03 mô hình NIM đều có tác động cùng chiều đến các
  đều chọn mô hình FEM. Sau khi kiểm định biến phụ thuộc mức ý nghĩa 1% cho thấy tỷ
  Hausman test, 03 mô hình giá trị p-value đều suất sinh lời năm nay có phụ thuộc vào tỷ
  có giá trị lớn hơn 5% nên cả 03 mô hình đều suất sinh lời năm trước. Kết quả này hoàn
  chọn mô hình REM. Tuy nhiên, khi kiểm toàn tương ứng với kỳ vọng và kết quả các
  định phương sai thay đổi và tự tương quan nghiên cứu trước (Trujillo ‐ Ponce; 2013,
  thì cả 03 mô hình có hiện tượng phương sai Ayaydın và Karakaya, 2014; Võ Xuân
  thay đổi và tự tương quan. Mô hình hồi quy Vinh và Trần Thị Phương Mai, 2015).
  GMM được lựa chọn đối nhằm khắc phục Biến VCSH có mối tương quan dương với
  hiện tượng nội sinh, phương sai thay đổi và ROAA, NIM nhưng tương quan âm với
  tự tương quan. Các kiểm định Arellano – ROEA ở mức ý nghĩa 1%. Mối tương quan
  Bond test và Sargan test trong 03 mô hình dương cho thấy khi vốn chủ sở hữu tăng,
  đều có giá trị lớn hơn 5% nên thỏa mãn tính NH có nguồn vốn tốt để đón đầu những cơ
  chất xác định quá mức (over identification) hội kinh doanh từ đó gia tăng ROAA, NIM
  và không tồn tại hiện tượng tự tương quan cho NH. Biến VCSH có mối tương quan
  bậc hai, vậy mô hình GMM với biến trễ của âm với ROEA chứng tỏ các NHTM Việt
  phụ thuộc làm biến công cụ đã giải quyết Nam chưa tận dụng hiệu quả nguồn vốn
  được hiện tượng nội sinh trong mô hình nên tăng thêm để tạo ra lợi nhuận mong muốn.
  kết quả ước lượng sẽ hiệu quả và vững. Nghiên cứu của Ongore và Kusa (2013)
  cũng cho thấy VCSH có mối tương quan
  3.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu ngược chiều đến ROE nhưng có mối quan
  hệ cùng chiều với ROA.
  Biến TNNL có mối tương quan thuận với Biến QMTS có tác động cùng chiều đến

  74 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 6. HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO – PHẠM THỊ KIM ÁNH – NGÔ MINH PHƯƠNG

  Bảng 2. Kết quả mô hình hồi quy GMM ảnh hưởng của TNNL đến ROAA, ROEA, NIM
  của các NHTM Việt Nam
  Biến phụ thuộc ROAA ROEA NIM
  0,1082*** 0,0545491*** 0,2608045***
  Biến trễ (t-1)
  (0,000) (0,000) (0,000)
  0,0047448*** 0,0200607*** -0,0165499***
  TNNL
  (0,000) (0,000) (0,000)
  0,0303333*** -0,2164448*** 0,030917***
  VCSH
  (0,000) (0,002) (0,000)
  0,1319852*** 1,430332*** 0,0763166
  QMTS
  (0,000) (0,000) (0,234)
  0,0015367 0,1065283*** 0,0293775***
  CV
  (0,348) (0,000) (0,000)
  -0,0049324 0,0209992 -0,0365686***
  NX
  (0,355) (0,849) (0,000)
  0,0014445 0,0064703 0,0043768
  CVHD
  (0,150) (0,561) (0,130)
  -0,0347524*** -0,339029*** -0,0036298***
  HQQL
  (0,000) (0,000) (0,001)
  -0,0060676 0,2859975** -0,000823
  TTKT
  (0,403) (0,018) (0,978)
  -0,0072716*** 0,00684 0,059572***
  LP
  (0,000) (0,778) (0,000)
  0,3064121 0,022492 -1,28634
  CONS
  (0,362) (0,997) (0,251)
  Các kiểm định
  F-test Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000
  Hausman test Prob > chi2 = 0,2858 Prob > chi2 = 0,7859 Prob > chi2 = 0,8973
  Breusch-Pagan
  Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000
  Lagrangian test
  Wooldridge test Prob > F = 0,0014 Prob > F = 0,0000 Prob > F = 0,0000
  Arellano-Bond test Prob > z = 0,6146 Prob > z = 0,1000 Prob > z = 0,4015
  Sargan test Prob > chi2 = 0,9999 Prob > chi2 = 0,9999 Prob > chi2 = 0,9982
  (***), (**) và (*) thể hiện ở mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%
  Nguồn: Tổng hợp kết quả với dữ liệu của 32 NHTM khảo sát

  ROAA và ROEA với mức ý nghĩa thống Nguyễn Thị Thùy Trang (2018).
  kê 1%, khẳng định tầm quan trọng của quy Biến CV có mối tương quan cùng chiều với
  mô ngân hàng trong đóng góp nâng cao khả ROEA và NIM ở mức ý nghĩa 1%, chứng
  năng sinh lợi của NH. Kết quả này phù hợp tỏ hoạt động tín dụng là hoạt động tạo ra
  với lý thuyết sức mạnh thị trường, các NH phần lớn thu nhập cho các NH nên tỷ trọng
  có quy mô tăng lên sẽ mang lại lợi ích có dư nợ trên tổng tài sản cao kết hợp với chất
  thể làm gia tăng lợi nhuận NH. Kết quả này lượng tài sản tốt thường làm tăng ROEA,
  hoàn toàn tương đồng với kết quả nghiên NIM của NH. Nghiên cứu của Gul và cộng
  cứu của Gul và cộng sự (2011), Alper sự (2011), Trujillo‐Ponce (2013), Nisar và
  và Anbar (2011), Nguyễn Minh Sáng và cộng sự (2018) đã công bố kết quả tương

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 75

 7. Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  quan thuận chiều giữa tỷ lệ cho vay và kinh tế của các NH tăng làm cho năng lực tài
  ROE, NIM của NH. chính của các NH tăng, khi đó chỉ số ROEA
  Biến NX có tác động ngược chiều đến NIM của các NH tăng. Kết quả nghiên cứu Gul
  cho thấy, NH có nợ xấu cao dẫn đến nhiều và cộng sự (2011), Trujillo ‐ Ponce (2013)
  hoạt động bị rủi ro và làm giảm NIM. Kết cũng cho thấy mối tương quan dương giữa
  quả chứng tỏ, NH có khả năng kiểm soát TTKT và ROE.
  tốt nợ xấu hay kiểm soát tốt chi phí kinh Biến LP có ảnh hưởng ngược chiều đến
  doanh thì tỷ lệ nợ xấu giảm là NH có suất ROAA nhưng ảnh hưởng cùng chiều đến
  sinh lời cao. Kết quả nghiên cứu Ongore và NIM ở mức ý nghĩa 1% chứng tỏ khi nền
  Kusa (2013) cũng đi đến kết luận tỷ lệ nợ kinh tế có lạm phát tăng cao sẽ làm thay đổi
  xấu tác động ngược chiều đến NIM. mức giá chung làm cho tình hình hoạt động
  Biến HQQL có tác động âm đến biến kinh doanh của NH gặp nhiều biến động, ảnh
  ROAA, ROEA, NIM đều ở mức ý nghĩa hưởng đến mức độ ổn định ngân hàng. Một
  1%, chỉ tiêu HQQL phản ánh tỷ lệ tổng số nghiên cứu thực nghiệm cũng tìm thấy
  chi phí trên tổng thu nhập, khi chi phí tăng mối quan hệ ngược chiều giữa lạm phát và
  nhanh hơn so với thu nhập từ hoạt động sẽ ROA của NH như: Ongore và Kusa (2013),
  làm giảm khả năng sinh lợi của ngân hàng Ameur và cộng sự (2013). Riêng nghiên cứu
  (Lepetit và cộng sự, 2008; Hồ Thị Hồng Gul và cộng sự (2011) đưa ra kết luận: lạm
  Minh và Nguyễn Thị Cành, 2015). Như phát có tác động tích cực đến NIM.
  vậy, có thể thấy lợi nhuận và chi phí luôn có
  mối quan hệ nghịch biến với nhau, với một 4. Kết luận và hàm ý chính sách
  NH hoạt động với trị số HQQL cao thì lợi
  nhuận của ngân hàng đó sẽ giảm, tức NH Theo kết quả nghiên cứu, biến TNNL có
  muốn gia tăng ROAA, ROEA, NIM thì cần tác động tích cực đến ROAA, ROEA; mặc
  kiểm soát tốt chi phí hoạt động của mình, dù có tác động ngược chiều đến biến NIM
  đặc biệt là chi phí nhân viên để sử dụng nhưng điều này thể hiện tỷ lệ TNNL tăng
  nguồn nhân lực có hiệu quả. Biến HQQL lên và thu nhập từ lãi giảm xuống trong
  có tác động âm đến biến ROAA, ROEA, những năm gần đây, kết quả này hàm ý
  NIM đều ở mức ý nghĩa 1% chứng tỏ trị số rằng các NH cần có những biện pháp nhằm
  HQQL càng cao thì khả năng sinh lời càng đa dạng hoạt động kinh doanh để tìm kiếm
  thấp. Như vậy, HQQL của NH được cải các nguồn thu nhập ngoài lãi mang lại hiệu
  thiện thì khả năng sinh lời của NH cũng gia quả kinh tế và gia tăng khả năng sinh lời
  tăng tức NH muốn gia tăng ROAA, ROEA, cho NH, từ đó giúp cho NH hoạt động ổn
  NIM thì cần kiểm soát tốt chi phí hoạt động định và bền vững hơn. Vì vậy, nghiên cứu
  của mình, đặc biệt là chi phí nhân viên để này đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm
  sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả. Kết đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh
  quả ước lượng này thống nhất với hầu hết ngoài lãi, nâng cao khả năng sinh lợi tại các
  với các nghiên cứu Trujillo ‐ Ponce (2013), NHTM Việt Nam như sau:
  Ameur và cộng sự (2013), Hồ Thị Hồng – Phát triển, mở rộng và đa dạng hóa các sản
  Minh và Nguyễn Thị Cành (2015). phẩm dịch vụ: Do liên tục phải đối mặt với
  Biến TTKT có ảnh hưởng cùng chiều đến sự cạnh tranh gay gắt của các NH trong nước
  ROEA với mức ý nghĩa 5%. Mối tương và nước ngoài, với nhu cầu ngày càng cao
  quan dương cho thấy, khi nền kinh tế có tăng của khách hàng và với những tiến bộ trong
  trưởng tốt thì khả năng huy động vốn từ nền công nghệ nên phát triển sản phẩm mới là

  76 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 8. HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO – PHẠM THỊ KIM ÁNH – NGÔ MINH PHƯƠNG

  cần thiết trong hoạt động của các NH. Đẩy hoạt động từ chi phí lương và mặt bằng.
  mạnh phát triển sản phẩm thẻ tín dụng, dịch – Mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát
  vụ ngân hàng bán lẻ… tạo sự khác biệt hóa triển thương hiệu: Việc mở rộng các điểm
  trong cạnh tranh. Bên cạnh việc phát triển giao dịch, hệ thống ATM, POS, dịch vụ
  sản phẩm dịch vụ mới thì nâng cao chất 24/24, mở thêm chi nhánh… cùng với việc
  lượng sản phẩm dịch vụ truyền thống là vô xây dựng thương hiệu giúp NH tăng khả
  cùng cần thiết vì đây là mảng mang lại lợi năng cạnh tranh. NH có mạng lưới kinh
  nhuận chủ yếu và ổn định cho NH. doanh rộng sẽ dễ dàng cung ứng dịch vụ
  – Các ngân hàng nên có chiến lược đa dạng đến khách hàng hơn nhưng đòi hỏi NH phải
  hóa hoạt động kinh doanh ngoài lãi cụ thể: chấp nhận chi phí cao cho chính sách này.
  Mặc dù đa dạng hóa hoạt động kinh doanh Hiện nay, NH có kênh phân phối mới vừa
  ngoài lãi mang lại kết quả tích cực cho hoạt tiện lợi, thông minh và giảm chi phí là ngân
  động ngân hàng nhưng cho vay và huy hàng điện tử vừa mang lại lợi ích cho khách
  động vốn vẫn là hoạt động chính của NH. hàng, vừa đáp ứng được nhu cầu muốn đa
  Các NH cần xây dựng một tỷ trọng thu nhập dạng hóa thu nhập của NH.
  ngoài lãi hợp lý trong tổng thu nhập theo xu – Nâng cao sức mạnh tài chính: Biến
  hướng giảm bớt phụ thuộc vào hoạt động VCSH và QMTS có tác động cùng chiều
  truyền thống. Trong thu nhập ngoài lãi, NH đến ROAA, ROEA, NIM theo như kết quả
  cũng nên có tỷ trọng cho từng loại như thu nghiên cứu. Để tiếp cận dần đáp ứng yêu
  nhập từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, kinh cầu của Basel III, các NHTMVN cần phải
  doanh chứng khoán … để có những biện thực hiện sớm việc tăng sức mạnh tài chính
  pháp đẩy mạnh phù hợp. của NH mình để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn,
  – Xây dựng hệ thống đào tạo nghiệp vụ: trước mắt nhằm tăng khả năng thanh khoản,
  Do dịch vụ ngoài lãi hiện đại có sử dụng chất lượng tài sản và đảm bảo cho các NH
  các công nghệ cao, nên đòi hỏi người cung phát triển ổn định, dần dần tăng thị phần
  cấp dịch vụ phải có trình độ hiểu biết và góp phần cải thiện được khả năng sinh lợi,
  làm chủ công nghệ. Nguồn nhân lực chất tăng khả năng cạnh tranh và gia tăng lợi
  lượng cao giúp ứng dụng sản phẩm, dịch nhuận kinh doanh.
  vụ tới khách hàng nhanh chóng và hiệu quả – Mở rộng hoạt động cho vay: Kết quả hồi
  hơn, nâng cao mức độ hài lòng và sự thỏa quy tác động của yếu tố CV có tác động
  mãn của khách hàng với đội ngũ bán hàng cùng chiều đến biến ROEA và NIM khẳng
  chuyên nghiệp. Ngoài ra cần nâng cao chất định NH cho vay nhiều hơn sẽ là tín hiệu
  lượng công tác quản trị điều hành và kiểm tốt cho NH. Hoạt động cho vay mang lại
  tra, kiểm soát nội bộ. Công tác này phải thu nhập cho NH nhưng liên hệ thực tế cho
  thường xuyên được nâng lên ngang tầm với thấy hầu hết các NH đều có khoản nợ xấu
  trình độ hiện đại của công nghệ. khó thu hồi làm ảnh hưởng nghiêm trọng
  – Áp dụng công nghệ hiện đại: Hiện nay, xu đến an ninh tiền tệ trong nước. Do đó, NH
  hướng số hóa trong hoạt động ngân hàng cần xem xét lại chất lượng tín dụng của các
  đang phát triển rất mạnh. Việc phát triển khoản vay.
  công nghệ sẽ giúp NH dễ dàng trong việc – Hạn chế nợ xấu: Theo kết quả nghiên cứu,
  phát triển sản phẩm mới cũng như nâng cấp biến NX có tác động tiêu cực NIM, kết quả
  các sản phẩm hiện có. Đầu tư công nghệ này hàm ý rằng các NH cần có những biện
  hiện đại sẽ giúp NH đưa sản phẩm đến khách pháp nhằm điều chỉnh tỷ lệ nợ xấu để hạn
  hàng nhanh chóng hơn và cắt giảm chi phí chế những tác động tiêu cực của nợ xấu

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 77

 9. Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  đến NIM. Chính vì vậy, các NHTMVN cần chiều của TNNL đến khả năng sinh lời của
  thực hiện tốt quy trình quản lý tín dụng, NH nên chưa nghiên cứu thêm mối quan hệ
  thẩm định tín dụng chặt chẽ, sử dụng các hai chiều. Mặt khác, do dữ liệu thu thập có
  công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay, phát những hạn chế nhất định nên nghiên cứu
  triển thị trường mua bán nợ. chỉ mới đề cập đến hai biến vĩ mô là tốc
  – Nâng cao hiệu quả quản lý: Hiệu quả độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát, mẫu
  quản lý được thể hiện qua tỷ lệ tổng chi nghiên cứu chỉ bao gồm các NHTM Việt
  phí so với tổng thu nhập của NH, chỉ tiêu Nam. Để khắc phục hạn chế này, hướng
  này có tác động ngược chiều đến tất cả các nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét tác
  biến phản ánh khả năng sinh lợi là ROAA, động của các yếu tố ảnh hưởng đến TNNL
  ROEA, NIM; đều này hàm ý là NH cần có và bổ sung thêm mẫu nghiên cứu gồm cả
  giải pháp để quản lý tốt chi phí hoạt động. NH nước ngoài, NH liên doanh, lựa chọn
  Vì vậy, NH cần có chiến lược huy động thêm các biến vĩ mô phù hợp là biến kiểm
  vốn phù hợp để tiết kiệm chi phí và tăng soát của mô hình.1 ■
  hiệu quả kinh doanh, tuyển dụng nhân sự
  với vị trí phù hợp tránh trùng lắp, dư thừa 1
  Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học
  để chi phí nhân viên ở mức hợp lý. Công nghiệp Thực phẩm TPHCM trong khuôn khổ đề
  tài mã số: 69/HĐ-DCT ngày 03/09/2019
  Bài viết này chỉ tìm hiểu về tác động một

  Tài liệu tham khảo
  Alper, D., Anbar A. (2011). “Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability:
  empirical evidence froTm Turkey”. Business and Economics Research Journal. 2 (2), 139-152.
  Ameur, I. G. B., Mhiri, S. M. (2013). “Explanatory factors of bank performance evidence from Tunisia”. International
  Journal of Economics, Finance and Management. 2 (1), 143-152.
  Arellano, M., Bond, S. (1991). “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to
  employment equations”. The Review of Economic Studies. 58 (2), 277-297.
  Aremu, M. A., Ekpo, I. C., Mustapha, A. M. (2013). “Determinants of banks’ profitability in a developing economy:
  evidence from Nigerian banking industry”. Institute of Interdisciplinary Business Research. 4 (9), 155-181.
  Ayaydın, H., Karakaya, A. (2014). “The effect of bank capital on profitability and risk in Turkish
  banking”. International Journal of Business and Social Science. 5, 252-271.
  Baele, L., Jonghe, D. O., Vennet, V. G. (2007). “Does the stock market value bank diversification?”. Journal of
  Banking and Finance. 31, 1999-2023.
  Chiorazzo, V., Milani C., Salvini, F. (2008). “Income diversification and bank performance: Evidence from Italian
  banks”. Journal of Financial Services Research. 33 (3), 181-203.
  Gul, S., Irshad, F., Zaman, K. (2011). “Factors affecting bank profitability in Pakistan”. The Romanian Economic
  Journal. 39, 60-87.
  Hồ Thị Hồng Minh và Nguyễn Thị Cành (2015). “Đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời
  của các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng. 106+107, 13-24.
  Lâm Chí Dũng và cộng sự (2015). “Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh
  lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Tạp chí Phát triển Kinh tế. 26 (6), 23-39.
  Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., Tarazi, A. (2008). “Bank income structure and risk: An empirical analysis of European
  banks”. Journal of Banking and Finance. 32, 1452-1467.
  Nisar, S., Peng, K., Wang. S., Ashraf, N. B. (2018). “Revenue diversification on bank ofitability and stability: Empirical
  evidence from South Asian countries”. InternationalJournal of Financial Studies. 6 (2), 1-25.
  Nguyễn Minh Sáng và Nguyễn Thị Thùy Trang (2018). “Tác động của thu nhập ngoài lãi đến rủi ro và khả năng sinh
  lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. 8, 118-132.
  Ongore, V. O., Kusa, G. B. (2013). “Determinants of financial performance of commercial banks in Kenya”.
  International Journal of Economics and Financial Issues. 3 (1), 237-252.
  Stiroh, J. K. (2004). “Diversification in banking: Is noninterest income the answer?”. Journal of Money, Credit and
  Banking. 36 (5), 853-882.
  Sufian, F. (2011). “Profit of Korean banking sector: Panel evidence on bank specific and macroeconomic

  78 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 224+225- Tháng 1&2. 2021

 10. HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO – PHẠM THỊ KIM ÁNH – NGÔ MINH PHƯƠNG

  determinants”. Journal of Economics and Management. 7, 43-72.
  Sufian, F., Chong, R. R. (2008). “Determinants of bank profitability in a developing economy: empirical evidences from
  the Philippines”. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 4 (2), 91-112.
  Trujillo‐Ponce, A. (2013). “What determines the profitability of banks? Evidence from Spain”. Accounting and
  Finance. 53 (2), 561-586.
  Võ Xuân Vinh và Trần Thị Phương Mai (2015). “Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương
  mại Việt Nam”. Tạp chí Phát triển Kinh tế. 26 (8), 54-70.

  Số 224+225- Tháng 1&2. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 79

Download tài liệu Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy