[Download] Tải Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Nghiên cứu đánh giá tác động của đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam với số liệu mẫu 25 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2010- 2020. Kĩ thuật phân tích định lượng được sử dụng là phương trình hồi quy Logistic đơn.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh
  doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Dương Thúy Hà
  Viện Ngân hàng Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân

  Ngày nhận: 28/06/2021
  Ngày nhận bản sửa: 16/07/2021
  Ngày duyệt đăng: 25/00/2020

  Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tác động của đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh
  doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam với số liệu mẫu 25 ngân hàng
  thương mại trong giai đoạn 2010- 2020. Kĩ thuật phân tích định lượng được sử
  dụng là phương trình hồi quy Logistic đơn. Kết quả mô hình cho thấy, đa dạng hóa
  thu nhập (AHHINOI) có tác động ngược chiều tới rủi ro kinh doanh của ngân hàng.
  Ngoài ta, kết quả mô hình còn cho thấy có hai nhóm yếu tố tác động, các yếu tố
  tác động ngược chiều với rủi ro như: Rủi ro thanh khoản (LEV), tiền gửi trên tổng
  tài sản (DTA), tăng trưởng kinh tế (GDP), lạm phát (INF) và các yếu tố tác động
  cùng chiều với rủi ro như: quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản
  (LTA).
  Từ khóa: Đa dạng hóa thu nhập, ngân hàng thương mại, rủi ro kinh doanh, tăng
  trưởng kinh tế, lạm phát, rủi ro thanh khoản

  The impact of income diversification on business risk of commercial banks in Viet Nam
  Abstract: This research evaluates “The impact of income diversification on business risk of commercial
  banks in Viet Nam” with statistics originating from samples of 25 commercial banks in Viet Nam
  during period 2010-2020. Quantitative analytical method is regression binary logistic. From result of
  quantitative analysis, the model proved that the factor income diversification against the business
  risk. Besides, the model also proved that: there are two groups of factors that affect risk of commercial
  banks. Some adverse factors against this risk incude: liquidity risk (LEV), deposit over total asset
  (DTA), economic growth (GDP), inflation (INF) and favor factors with risk such as: size of bank (SIZE),
  percentage of loan over total asset (LTA).
  Keywords: Income diversification, business risk, commercial banks, liquidity risk, inflation, economic
  growth

  Duong, Thuy Ha
  Email: thuyha@neu.edu.vn
  School of Banking and Finance, National Economic University

  © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
  ISSN 1859 – 011X 11 Số 230- Tháng 7. 2021

 2. Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  1. Giới thiệu sản và giảm khả năng sinh lời của các ngân
  hàng. Vì vậy, những nghiên cứu thực tiễn
  Ngành ngân hàng đóng một vai trò quan tại các NHTM Việt Nam nhằm đánh giá
  trọng trong việc dẫn vốn cho nền kinh tế. các yếu tố ảnh hưởng, trong đó xem xét mối
  Một hệ thống ngân hàng khỏe mạnh sẽ góp quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập và rủi ro
  phần giúp nền kinh tế phát triển, và ngược trong kinh doanh ngân hàng là cần thiết.
  lại hệ thống ngân hàng suy yếu sẽ ảnh hưởng
  đến toàn bộ nền kinh tế. Thực tế điều này 2. Cơ sở lí luận và tổng quan nghiên cứu
  đã được kiểm chứng qua cuộc khủng hoảng
  kinh tế thế giới năm 2007- 2008, sự sụp đổ 2.1. Một số khái niệm
  tín dụng tại Mỹ cùng với sự phá sản của
  những tập đoàn, công ty lớn trong ngành 2.1.1. Rủi ro trong kinh doanh của ngân
  ngân hàng như Lehman Brothers, Merrill hàng thương mại
  Lynch. Khủng hoảng cho vay thế chấp dưới Hoạt động kinh doanh của ngân hàng
  chuẩn của Mỹ cuối năm 2007 đã không chỉ thương mại (NHTM) luôn chứa đựng
  khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng suy những rủi ro. Rủi ro là những biến cố không
  thoái mà còn ảnh hưởng đến cả hệ thống tài mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn
  chính toàn cầu. Bóng đen khủng hoảng bao thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi
  trùm các trung tâm tài chính lớn trên thế nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ
  giới từ Châu Âu đến Châu Á như: London, ra thêm một khoản chi phí để hoàn thành
  Tokyo, Paris, Frankfurt. Lần đầu tiên nhiều các nghiệp vụ tài chính nhất định (Phan Thị
  ngân hàng lớn rơi vào khủng hoảng. Theo Thu Hà, 2013).
  thống kê của WTO (2018), số lượng ngân Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
  hàng bị phá sản ở Mỹ trong năm 2010 đã NHTM là rủi ro tiềm ẩn, luôn có thể xảy
  lên đến 157, nhiều hơn 17 ngân hàng so với ra, là loại rủi ro không phải muốn tránh là
  năm 2009, cao nhất kể từ 18 năm. Sau khi được. Bất cứ rủi ro nào trong hoạt động
  phân tích vấn đề này, các chuyên gia kinh của NHTM có thể dẫn đến sự giảm sút thu
  tế chỉ ra rằng, việc cấp tín dụng dễ dàng nhập. Nếu rủi ro xảy ra liên tiếp, ở mức độ
  và quản lý rủi ro lỏng lẻo đã gây ra hậu lớn và phạm vi rộng, rủi ro tạo thành chuỗi,
  quả nặng nề trong lĩnh vực ngân hàng. Điều thành chùm…, khi đó hiệu ứng domino sẽ
  này khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu xảy ra nhanh chóng trên các thị trường tín
  trong dự báo và quản trị rủi ro hoạt động dụng, chứng khoán, bất động sản, thương
  ngân hàng. mại… và ngân hàng bị phá sản, thị trường
  Việt Nam là một trong những quốc gia có tài chính ngân hàng sụp đổ, sẽ phá vỡ sự ổn
  nền kinh tế mới nổi và chịu ảnh hưởng của định của hệ thống các NHTM.
  cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm
  2008 bắt đầu từ sự khủng hoảng trong hoạt Một vài chỉ số đo lường rủi ro trong kinh
  động ngân hàng ở Mỹ. Hệ thống ngân hàng doanh của ngân hàng thương mại
  Việt Nam vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn khi Chỉ số ZSCORE của E. I. Altman (1968)
  tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng tương đối cao. Phương pháp ZSCORE dùng để đánh giá
  Có nhiều yếu tố làm hạn chế rủi ro và nâng rủi ro phá sản của các doanh nghiệp. Chỉ số
  cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Tuy này được phát minh bởi Giáo sư Edward I.
  nhiên, một số nghiên cứu thực tiễn lại kết Altman, thuộc trường đại học New York.
  luận, có yếu tố có thể làm tăng nguy cơ phá Sau đó, tác giả Morris (1997) và một số

  12 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 230- Tháng 7. 2021

 3. DƯƠNG THÚY HÀ

  nhà nghiên cứu khác phát triển thêm để xây sử dụng chỉ số Z-score như sau:
  dựng mô hình phù hợp hơn với điều kiện Z-score = (Bình quân (ROA + (VCSH /
  hoạt động ngân hàng từng nơi. Nghiên cứu Tổng tài sản)))/ Độ lệch chuẩn ROA
  dùng mô hình hồi quy xác suất (logit) với 5 Bài viết sử dụng hệ số Z-score đo mức độ
  biến để dự báo rủi ro phá sản. rủi ro dựa theo đề xuất ban đầu của Roy
  Chỉ số Z-score theo Roy (1952) và điều (1952) và được phát triển bởi Boyd &
  chỉnh Z-score Graham (1986).
  Chỉ số Z-score được đề xuất bởi Roy Độ lệch chuẩn ROE, ROA
  (1952) với công thức nguyên thủy ban đầu Thay thế cho chỉ số Z-score, chỉ số độ
  như sau: lệch chuẩn vốn chủ sở hữu σ(ROE) đầu
  Z-score = ((π/A)+ (K/A))/ (σπ/A) tiên được đề xuất trong Goyeau và Tarazi
  Trong đó: π là lợi nhuận ròng, A là tổng tài (1992) và Roy (1952).
  sản và K là tổng vốn chủ sở hữu, σ là độ Độ lệch chuẩn là giá trị đo lường sự biến
  lệch chuẩn của lợi nhuận trên tài sản như thiên của mẫu, độ lệch chuẩn càng lớn càng
  là đại diện cho biến động của lợi nhuận. rủi ro. Độ lệch chuẩn càng thấp, phân phối
  Lợi nhuận được đo lường liên quan với xác suất càng hẹp, do đó rủi ro càng thấp.
  tổng tài sản hơn so với vốn chủ sở hữu để Trong trường hợp sử dụng dữ liệu quá khứ
  loại trừ ảnh hưởng của Đòn bẩy, mà đối với để đo lường rủi ro: Tỉ suất sinh lời và độ lệch
  các ngân hàng rất đáng kể. Hơn nữa, đó là chuẩn được xác định theo công thức sau:
  đo lường trực tiếp về khả năng quản lý để σ(ROE): đo lường biến động của lợi nhuận
  tạo ra lợi nhuận trên một danh mục đầu tư trên vốn chủ sở hữu.
  tài sản (Rivard & Thomas, 1997). Các đo σ(ROA): đo lường biến động của lợi nhuận
  lường tài sản thường bao gồm cả tài sản nội trên tổng tài sản.
  và ngoại bảng. Thông thường, theo các nghiên cứu thực
  Chỉ số Z-score Boyd & Graham (1986) nghiệm trước đây (Lee and Hsieh, 2013;
  được xác định công thức như sau: Lepetitet và các cộng sự, 2008) thì σ(ROE)
  Z-score = (ROA + (VCSH bình quân/Tổng và σ(ROA) được tính toán dựa trên dữ liệu
  tài sản bình quân))/ Độ lệch chuẩn ROA trung bình trong 3 năm.
  Chỉ số Z-score được tạo ra nhằm đánh giá Hai đại lượng này được sử dụng như là
  rủi ro của các tập đoàn tài chính ngân hàng. một biến đại diện cho rủi ro trong rất nhiều
  Và tính chất của chỉ số Z-score là chỉ số nghiên cứu trên thế giới. Đo lường độ lệch
  Z-score càng cao thì mức độ rủi ro của chuẩn của lợi nhuận liên quan đến hoặc
  ngân hàng càng thấp. Đến 1988, Hannan & là vốn chủ sở hữu hoặc là tài sản cũng đã
  Hanweck phát triển chỉ số rủi ro Z- score được sử dụng phổ biến để đo lường rủi ro.
  như sau: De Young và các cộng sự (2004) đo lường
  Z-score = (ROA bình quân + (VCSH /Tổng rủi ro thông qua sự tăng vượt mức của lợi
  tài sản bình quân))/ Độ lệch chuẩn ROA nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và độ
  Theo Cihak & Hess (2008), để lượng hóa lệch chuẩn của lợi nhuận trên vốn chủ sở
  sự ổn định, nghiên cứu áp dụng chỉ số hữu σ(ROE). Nghiên cứu cho thấy rằng các
  Z-score được tính như sau: ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ có mức
  Z-score = (ROA bình quân + (bình quân độ cao hơn về rủi ro hơn so với các đối tác
  VCSH /Tổng tài sản bình quân))/ Độ lệch của họ lớn hơn. Berger & Mester (2003) sử
  chuẩn ROA dụng độ lệch chuẩn của lợi nhuận trên tổng
  Theo Foos (2010) đưa nghiên cứu bổ sung tài sản tổng σ(ROA) cho thấy rủi ro trong

  Số 230- Tháng 7. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 13

 4. Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  các ngân hàng Mỹ giảm trong thời gian Chỉ số AHHI xem xét mức ảnh hưởng của
  1986-1997 trong khi lợi nhuận vẫn tăng từng thành phần trong thu nhập ròng ngoài
  lên. De Young (2007) đo rủi ro bởi độ lệch mối quan hệ này là quan hệ phi tuyến tính
  chuẩn của lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Stiroh và Rumble (2006). NII là thu nhập
  σ(ROE), và thấy rằng các ngân hàng nhỏ lãi thuần, NON là nợ quá hạn (số tiền chậm
  khi cho vay chủ yếu dựa trên tiền gửi cho trả + lãi quá hạn), NOI là thu nhập hoạt
  thấy rủi ro thấp nhất. Trong khi các ngân động ròng (thu nhập từ tất cả tài sản- tất cả
  hàng lớn cho vay các dự án lớn thường các chi phí). Cả NII và NON được coi là
  có mức rủi ro cao hơn. Nhóm ngân hàng giá trị dương. Các giá trị chỉ số thay đổi từ
  lớn này cũng tham gia vào cho vay chứng 0,0 đến 0,5. Nếu đa dạng hóa là tối thiểu và
  khoán đáng kể. hoạt động thu nhập chỉ từ một nguồn (lãi
  hoặc không lãi) thì chỉ số sẽ bằng không.
  2.1.2. Sự đa dạng hóa thu nhập trong lĩnh Ngược lại, giá trị bằng 0,5 xảy ra khi có sự
  vực ngân hàng thương mại đa dạng hóa hoàn toàn. Do đó, giá trị cao
  hơn cho thấy sự pha trộn thu nhập đa dạng
  Khái niệm hơn việc chia nhỏ doanh thu hoạt động của
  Đa dạng hóa thu nhập trong lĩnh vực ngân ngân hàng. Các nguồn thu nhập chính liên
  hàng thường kéo theo sự tăng lên của chi quan đến doanh thu từ cho vay, trong khi
  phí cũng như thu nhập ngoài lãi trong cơ thu nhập phi tài chính bao gồm phí hoặc
  cấu thu nhập hoạt động của một ngân hàng. phí dịch vụ, doanh thu giao dịch, thu nhập
  Kết quả là đa dạng hóa thu nhập làm cho bảo hiểm cũng như bất kỳ khoản lãi nào từ
  hiệu quả hoạt động của ngân hàng dưới đầu tư vào bất động sản, vốn chủ sở hữu.
  góc độ sinh lời bị thay đổi. Mặt khác, theo Vì vậy, AHHI chỉ đơn giản là cung cấp một
  lý thuyết tài chính, đa dạng hóa thu nhập thước đo đa dạng giữa thu nhập chính và
  trong ngân hàng có thể làm gia tăng hiệu thu nhập dịch vụ của ngân hàng.
  quả từ việc điều chỉnh rủi ro.
  2.1.3. Tác động sự đa dạng hóa thu nhập
  Đo lường sự đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
  Sự đa dạng hóa dựa trên đặc điểm thu nhập Các lý thuyết về trung gian tài chính hàm ý
  và tài sản. Thu nhập hoạt động của ngân rằng, việc gia tăng lợi nhuận theo quy mô
  hàng có thể được chia thành hai phần: Thu có liên quan đến đa dạng hóa nguồn thu
  nhập lãi và thu nhập ngoài lãi. Thu nhập nhập. Các ngân hàng nếu cung cấp nhiều
  ngoài lãi được định nghĩa là thu nhập phi loại sản phẩm và dịch vụ hơn sẽ tạo ra
  lợi nhuận trong ngân hàng. Đa dạng hóa nhiều nhu cầu hơn và sẽ kiếm được nhiều
  xảy ra khi ngân hàng thông thường tập thu nhập hơn. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng
  trung nhiều hơn vào hoạt động thu nhập có thể chia sẻ các yếu tố đầu vào như lao
  ngoài lãi so với thu nhập lãi. động và công nghệ cùng lúc cho nhiều hoạt
  Stiroh và Rumble (2006), Goddard và các động khác nhau. Ngân hàng sẽ được hưởng
  cộng sự (2008) và Delpachitra và Lester lợi ích về quy mô bằng cách hạ thấp chi
  (2013) sử dụng chỉ số AHHI (Adjusted phí hoạt động và tận dụng các chi phí cố
  Herfindahl Hirschman Index) để đo lường định trong ngân hàng (Stiroh, 2004). Do
  sự đa dạng hóa, chỉ số này được tính như đó, ở góc độ rủi ro đối với sự đa dạng hóa
  sau: hoạt động của NHTM, quan điểm truyền
  thống trong lĩnh vực ngân hàng, các nguồn

  14 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 230- Tháng 7. 2021

 5. DƯƠNG THÚY HÀ

  thu từ hoạt động ngoài lãi như phí dịch vụ dựa trên gần 1.800 công ty bảo hiểm độc
  thường sẽ ổn định hơn thu nhập từ lãi vay lập và công ty mẹ thuộc các NHTM có
  nên rủi ro ngân hàng sẽ giảm xuống. Với tài sản vượt quá 100 triệu USD tính đến
  quan điểm tác động của đa dạng hóa thu tháng 12/1984, nghiên cứu trong thời gian
  nhập có thể hạn chế rủi ro của các ngân từ tháng 12/1983 đến tháng 12/1987. Kết
  hàng, Smith và cộng sự (2003) chỉ ra rằng, quả nghiên cứu cho thấy vốn tác động cùng
  việc không phụ thuộc quá nhiều vào thu chiều với rủi ro, đồng thời cho thấy những
  nhập từ lãi sẽ góp phần ổn định lợi nhuận hạn chế quy định vốn gây ảnh hưởng đáng
  cho các ngân hàng hơn. Thu nhập ngoài lãi kể đối với các quyết định tài chính của
  từ thu phí dịch vụ thường ổn định hơn thu ngân hàng và khẳng định tính hiệu quả của
  nhập lãi từ cho vay, do đó, các ngân hàng quy định vốn sẽ tác động và dẫn tới tỉ lệ
  có thể giảm rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập vốn cao hơn.
  (DeYoung và Roland, 2001). Thêm vào đó, Aggrawal và Jacques (2001) sử dụng mô
  Chiorazzo và cộng sự (2008) cho rằng rủi hình 2SLS, khảo sát 2.552 NHTM Mỹ với
  ro ngân hàng có thể được giảm thông qua tài sản 100 triệu USD, dữ liệu từ năm 1990-
  sự đa dạng hóa. 1993, đã tìm thấy một mối quan hệ dương
  Tuy nhiên, quan điểm ngược lại được và có ý nghĩa thống kê giữa mức vốn và rủi
  khẳng định ở nhiều nghiên cứu hàm ý đa ro trong các ngân hàng.
  dang hóa thu nhập sẽ làm tăng rủi ro cho Lana Ivicic, Davor Kunovac and Igor Ljubaj
  các ngân hàng thương mại. Lý do tăng rủi (2008) nghiên cứu tác động của các chỉ số
  ro là vì thu nhập từ hoạt động cho vay có kinh tế vĩ mô khác nhau tới rủi ro ngân hàng,
  thể sẽ ổn định theo thời gian vì khách hàng với chỉ số Z- score đại diện cho rủi ro vỡ
  e ngại thay đổi quan hệ tín dụng. nợ ngân hàng khi ngân hàng mất khả năng
  thanh toán hay gọi tắt là rủi ro tại 7 ngân
  2.1.4. Các nghiên cứu thực nghiệm về các hàng của các nước trong khu vực Trung và
  yếu tố tác động đến rủi ro kinh doanh của Đông Âu (CEE) từ năm 1996- 2006.
  các ngân hàng thương mại Nghiên cứu của Teresa & M. Dolores
  Rủi ro được cho là bị ảnh hưởng mạnh bởi các (2008) đã sử dụng dữ liệu bảng và kỹ thuật
  quyết định quản lý của ngân hàng và những ước lượng GMM trong phân tích rủi ro và
  quyết định có thể được phản ánh trong báo tập trung chủ sở hữu của các NHTM và
  cáo tài chính của ngân hàng (Jahankhani ngân hàng tiết kiệm ở Tây Ban Nha từ năm
  và Lynge, 1980; Lee và Brewer, 1985). 1993- 2000. Nghiên cứu sử dụng Chỉ số
  Một nghiên cứu của Jahankhani và Lynge đo lường rủi ro Z-score được đề xuất bởi
  (1980) với mẫu nghiên cứu là 95 NHTM Hannan và Hanweck (1998) hay Boyd và
  và các công ty ngân hàng nắm giữ từ năm các cộng sự (1993) và được sử dụng bởi
  1972- 1976, thấy rằng tỉ lệ chi trả cổ tức, Nash & Sinkey (1997) và Garcia Marco
  tăng trưởng của các khoản tiền gửi và các & Robles (2003). Kết quả nghiên cứu cho
  khoản thu nhập, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng thấy, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
  tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro/tổng dư nợ và và tổng dư nợ/ tổng tài sản (TLA) có mối
  rủi ro thanh khoản là tất cả những yếu tố quan hệ ngược chiều với rủi ro đối với
  cần thiết trong việc dự đoán rủi ro. NHTM, còn đối với ngân hàng tiết kiệm thì
  Nghiên cứu của Shrieves, R., Dahl, D., cho kết quả ngược lại.
  (1992) sử dụng mô hình 2SLS để điều Duong Nguyen Thanh (2011) sử dụng mô
  tra mối quan hệ giữa những rủi ro và vốn hình hồi quy đa biến với bộ dữ liệu gồm 32

  Số 230- Tháng 7. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 15

 6. Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2006- dụng dữ liệu trên hơn 100 ngân hàng trong
  2011 để xác định sự tác động của các chỉ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh từ năm 1996-
  tiêu đặc trưng đến rủi ro ngân hàng. Kết 2011 và sử dụng mô hình ước lượng bình
  quả cho thấy tỉ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín phương ba giai đoạn (3SLS) để kiểm tra
  dụng trên thu nhập lãi thuần (LLP), tỉ lệ thu mối quan hệ giữa rủi ro và vốn. Kết quả cho
  nhập lãi thuần trên tổng tài sản bình quân thấy, ngân hàng có mức vốn thấp sẽ làm
  (NIR) đồng biến với rủi ro ngân hàng, tỉ lệ tăng rủi ro cho ngân hàng. Trong khi đó tài
  vốn CSH trên tổng huy động (LEV) và tỉ lệ sản thanh khoản/tổng tài sản (Funding) có
  cho vay trên tài sản ngắn hạn (LDR) nghịch mối quan hệ cùng chiều với rủi ro.
  biến với rủi ro ngân hàng. Bana Abuzayed, Nedal Al-Fayoumi, Phil
  Nghiên cứu của Yong Tana & Christos Molyneux (2018) nghiên cứu các chiến
  Florosb (2013) sử dụng mô hình 3SLS để lược đa dạng hóa ngân hàng và liên kết đến
  điều tra mối quan hệ giữa rủi ro, vốn và hiệu sự ổn định của ngành tài chính. Sử dụng một
  quả của các ngân hàng ở Trung Quốc. Dữ mẫu các ngân hàng niêm yết và chưa niêm
  liệu nghiên cứu bao gồm các số liệu hàng yết hoạt động trong Hội đồng Hợp tác vùng
  năm từ 101 ngân hàng Trung Quốc trong Vịnh (GCC) các quốc gia từ năm 2001 đến
  giai đoạn 2003-2009. Các bằng chứng thực 2014. Nghiên cứu điều tra các tính năng đa
  nghiệm cho thấy rằng có một mối quan hệ dạng hóa của các NHTM tại các quốc gia
  cùng chiều và có ý nghĩa thống kê giữa rủi Hồi giáo. Kết quả cho thấy sự đa dạng hóa
  ro (dự phòng rủi ro đại diện cho rủi ro tín thu nhập hoặc tài sản không tăng cường sự
  dụng) và hiệu quả trong ngành ngân hàng ổn định của ngân hàng. Nghiên cứu cũng
  Trung Quốc, trong khi mối quan hệ giữa rủi thấy rằng các yếu tố như chất lượng thể chế
  ro (Z-score) và mức vốn hóa là ngược chiều được cải thiện, điều kiện kinh tế vĩ mô và
  và có ý nghĩa thống kê. Điều này được giải các yếu tố đặc thù khác của ngân hàng thúc
  thích bởi thực tế các ngân hàng có mức vốn đẩy sự ổn định lớn hơn.
  cao có nhiều khả năng hấp thụ các khoản Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung
  lỗ lũy kế từ các khoản vay không hiệu quả, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro
  từ đó làm giảm rủi ro, trong khi các ngân kinh doanh ngân hàng tại các NHTM
  hàng với mức độ rủi ro cao cần một lượng Việt Nam thông qua việc chọn mẫu với
  lớn vốn để bù đắp các khoản lỗ đó dẫn đến 25 NHTM trong khoảng thời gian từ năm
  mức thấp vốn. Ngoài ra, nghiên cứu còn 2009 tới năm 2020.
  cho thấy lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
  và quy mô ngân hàng (SIZE) có mối quan 2.2. Mô hình và dữ liệu nghiên cứu
  cùng chiều với rủi ro.
  Nghiên cứu của Saibol Ghosh (2014) sử Nghiên cứu này sử dụng biến phụ thuộc là

  Bảng 1. Bảng mô tả tên biến và cách đo lường
  Dấu kỳ
  Tên biến Cách đo lường Nguồn tham khảo
  vọng
  Biến phụ thuộc

  Z-Scores Boyd & Graham (1986)

  16 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 230- Tháng 7. 2021

 7. DƯƠNG THÚY HÀ

  Dấu kỳ
  Tên biến Cách đo lường Nguồn tham khảo
  vọng
  Biến độc lập
  Nedal Al-Fayoumi, Phil
  AHHINOI +
  Molyneux (2018)
  Bana Abuzayed, Nedal
  SIZE Logarit của tổng tài sản – Al-Fayoumi, Phil Molyneux
  (2018)
  DeYoung và Rice, 2004;
  Chi phí Abedifar et al., 2013,
  CIR Thu nhập – Bana Abuzayed, Nedal
  Al-Fayoumi, Phil Molyneux
  (2018)
  Giá trị cho vay Bourkhis Nabi (2013) và
  LTA – Nedal Al-Fayoumi, Phil
  Tổng tài sản Molyneux (2018
  Lepetit và cộng sự, (2008)
  Vốn chủ sở hữu (Lehar, 2005) và Nedal
  LEV +
  Tổng tài sản Al-Fayoumi, Phil Molyneux
  (2018)
  Tiền gửi Theo (Wagner, 2007) và
  DTA + Nedal Al-Fayoumi, Phil
  Tổng tài sản Molyneux (2018)
  Tổng tài sản (t + 1) – Tổng tài sản (t) (Abedifar et al., 2013) và
  AG – Nedal Al-Fayoumi, Phil
  Tổng tài sản (t) Molyneux (2018)
  GDP­t – GDPt-1
  GDP GDPt-1 +
  x 100% Nedal Al-Fayoumi, Phil
  CPIt – CPIt-1 Molyneux (2018)
  INF CPIt-1 –
  x 100%
  Nguồn: Tổng hợp của Tác giả dựa trên tổng quan các nghiên cứu

  rủi ro trong kinh doanh của NHTM được đo α3LTAit + α4LEVit+ α5DTAit + α6AGit +
  lường thông qua các chỉ số Chỉ số Z-score α7AHHINOI+ α8GDPit + α9INFit + εit
  Boyd & Graham (1986) với công thức như sau: Tác giả sử dụng mẫu nghiên cứu là 25
  NHTM tại Việt Nam trong khoảng thời
  gian từ năm 2010 – 2020 để thiết lập dữ
  liệu bảng quan sát cho các ngân hàng. Các
  dữ liệu về đặc tính ngân hàng trong nghiên
  Kế thừa nghiên cứu của Nedal Al-Fayoumi, cứu này được phân tích từ báo cáo tài chính
  Phil Molyneux (2018) mô hình nghiên cứu của các NHTM Việt Nam (trên Website
  sau được sử dụng: của các NHTM và NHNN). Đối với các dữ
  Z-Scoresit = α0 + α1SIZEit + α2CIRit+ liệu về biến kinh tế vĩ mô như GDP, lạm

  Số 230- Tháng 7. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 17

 8. Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  phát được lấy từ trang thông tin điện tử của Thế giới (WB, tại http://worldbank.org/);
  Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng xử lý dữ liệu trên phần mềm Stata 12.

  Bảng 2. Thống kê mô tả các biến
  Số quan
  Biến Trung bình Sai số chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
  sát
  AHHINOI 275 0,406278 0,1558123 0,1205 0,9125
  Z-scores 275 4,343643 2,124199 0,51014 11,22928
  SIZE 275 17,79382 1,291098 14,2699 20,3081
  CIR 275 0,09533 0,066104 0,001 0,473
  DTA 275 0,266078 0,0943186 0,0681 0,9484
  GDP 275 0,0638364 0,0116602 0,0525 0,0965
  AG 275 0,1787263 0,0692233 0,0371901 0,37669
  INF 275 0,0921573 0,0396716 0,0409 0,1868
  LEV 275 0,4886865 0,2870501 0,0006026 0,9760434
  LTA 275 0,4986031 0,2915253 0,0212325 1,01419
  Nguồn: Tác giả tổng hợp, phần mềm hỗ trợ Stata 12

  3. Phân tích kết quả nghiên cứu
  3.1. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu

  Bảng 3. Hệ số tương quan giữa các biến
    Zscores SIZE CIR AHHINOI DTA GDP AG INF LEV LTA
  Zscores 1                  
  SIZE 0,0275 1                
  CIR 0,0627 -0,3 1              
  AHHINOI 0,1467 -0,205 0,062 1            
  DTA 0,3352 -0,182 0,242 0,368 1          
  GDP 0,0163 -0,192 0,161 -0,337 -0,14 1        
  AG 0,074 -0,135 -0,024 0,599 0,24 -0,25 1      
  INF 0,0831 -0,146 0,182 0,307 0,08 -0,33 0,191 1    
  LEV 0,036 0,007 0,021 0,067 -0 0,021 -0,01 -0,1 1  
  LTA -0,0525 0,017 -0,003 0,032 0,02 0,007 -0,05 -0 -0,06 1
  Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả, phần mềm hỗ trợ Stata 12

  3.2. Phân tích hồi quy dữ liệu bảng
  3.2.1. Phân tích tương quan

  Bảng 4. Kết quả hồi quy các mô hình theo POOLED OLS
  Biến độc lập
  Zscores Hệ số Sai số chuẩn Thống kê T P_value

  18 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 230- Tháng 7. 2021

 9. DƯƠNG THÚY HÀ

  Biến phụ thuộc 
  AHHINOI 1,080708 1,076767 1 0,316
  SIZE 0,2360923** 0,1040284 2,27 0,024
  CIR -1,091488 2,027887 -0,5 0,591
  DTA 8,121681*** 1,430061 5,68 0
  GDP 28,67856** 12,24637 2,34 0,02
  AG -0,8033112 2,197437 -0,4 0,715
  INF 6,128937* 3,450149 1,78 0,077
  LEV 0,2332417 0,4245379 0,55 0,583
  LTA -0,4700279 0,4158577 -1,1 0,259
  _cons -4,484972 2,499094 -1,8 0,074
  Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả xử lý qua phần mềm Stata 12

  Bảng 5. Bảng kết quả hồi quy cho mô hình FEM
  Biến độc lập
  Zscores Hệ số Sai số chuẩn Thống kê T P_value
  Biến phụ thuộc
  SIZE -1,21081* 0,12755 -9 0
  CIR -2,43306** 1,20607 -2 0,05
  AHHINOI 2,054808* 0,54709 3,8 0
  DTA 2,064427** 0,96216 2,2 0,03
  GDP -13,2285** 6,48646 -2 0,04
  AG 0,860953 1,05481 0,8 0,42
  INF -4,97378* 1,78911 -3 0,01
  LEV 0,174627 0,20566 0,9 0,4
  LTA -0,35894*** 0,19733 -2 0,07
  _cons 25,97893 2,67185 9,7 0
  Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả, phần mềm hỗ trợ Stata 12

  Bảng 6. Bảng kết quả hồi quy cho mô hình REM
  Biến độc lập
  Zscores Hệ số Sai số chuẩn Thống kê T P_value
  Biến phụ thuộc 
  SIZE -0,987164* 0,1232677 -8 0
  CIR -1,894879 1,23577 -1,5 0,125
  AHHINOI 1,952886* 0,5659814 3,45 0,001
  DTA 2,408456** 0,9827368 2,45 0,014
  GDP -7,387379 6,614637 -1,1 0,264

  Số 230- Tháng 7. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 19

 10. Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  AG 0,8102335 1,093889 0,74 0,459
  INF -3,439762** 1,826818 -1,9 0,06
  LEV 0,1603388 0,2131016 0,75 0,452
  LTA -0,3579715*** 0,2046961 -1,8 0,08
  _cons 21,39935 2,620997 8,16 0
  Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả, phần mềm hỗ trợ Stata 12

  Bảng 7. Kiểm định F cho OLS và FEM
  Kiểm định P_value Kết luận
  Kiểm định F cho OLS và FEM 0,000 Mô hình FEM
  Kiểm định Hausman cho FEM và REM 0,000 Mô hình FEM
  Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả, phần mềm hỗ trợ Stata 12

  Bảng 8. Các kiểm định cho mô hình FEM
  Kiểm định P_value Kết luận
  Kiểm định Tự tương quan (Wooldridge test) 0,000 Có tự tương quan
  kiểm định phương sai thay đổi (Wald test) 0,000 Có phương sai thay đổi
  Kiểm định tự tương quan phần dư đơn vị chéo Có tự tương quan của
  0,083
  (Pesaran test) phần dư đơn vị chéo
  Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả, phần mềm hỗ trợ Stata 12

  3.2.2. Phân tích hồi quy 3.3. Kết quả nghiên cứu
  Bảng 9. Kết quả hồi quy FGLS
  Biến độc lập
  Zscores Hệ số Sai số chuẩn Thống kê T P_value
  Biến phụ thuộc
  AHHINOI 2,480462* 0,12 21,16 0
  SIZE -0,078616* 0,02 -3,83 0
  CIR -0,224544 0,15 -1,52 0,129
  DTA 2,458663* 0,31 7,86 0
  GDP 5,910354* 2,16 2,73 0,006
  AG -0,030464 0,2 -0,15 0,879
  INF 0,9702452* 0,53 1,83 0,068
  LEV 0,0805017* 0,04 2,05 0,04
  LTA -0,192372* 0,03 -7,44 0
  _cons 3,72753 0,48 7,78 0
  Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả xử lý qua phần mềm Stata 12
  Trong đó: *, **, *** lần lượt là biểu thị mức ý nghĩa 10%, 5%, 1%. Lưu ý, hệ số hồi quy dấu (+) so với
  Z-score có nghĩa biến độc lập nghịch biến với rủi ro và dấu (-) so với Z- score có nghĩa biến độc lập
  đồng biến với rủi ro

  20 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 230- Tháng 7. 2021

 11. DƯƠNG THÚY HÀ

  Bảng 10. So sánh kết quả với dấu kỳ vọng
  Tên biến Kỳ vọng về dấu (+/ -) Kết quả Kết luận
  AHHINOI + + Chấp nhận giả thuyết
  SIZE – – Chấp nhận giả thuyết
  CIR – – Bác bỏ giả thuyết (p_value = 0.129)
  LTA – – Chấp nhận giả thuyết
  LEV + + Chấp nhận giả thuyết
  DTA + + Chấp nhận giả thuyết
  AG – – Bác bỏ giả thuyết (p_value = 0.879)
  GDP + + Chấp nhận giả thuyết
  INF – + Ngược chiều kỳ vọng
  Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của Tác giả

  Sau khi phân tích hồi quy thì phương trình ngược chiều với Z-scores có nghĩa là cùng
  kết quả các yếu tố tác động đến rủi ro của chiều với rủi ro kinh doanh ngân hàng.
  NHTM Việt Nam như sau: Kết quả này hoàn toàn phù hợp với kỳ
  Z-scoresi,t = 0,078SIZEi,t + 2,480AHHINOIi,t vọng về dấu và kết quả nghiên cứu của
  + 2,458DTAi,t + 5,910GDPt + 0,080LEV i, t Bana Abuzayed, Nedal Al-Fayoumi, Phil
  -0,192LTAi, t + 0,970INFt + 3,727 Molyneux (2018), theo đó thì quy mô ngân
  hàng lớn thì sẽ có cơ hội đa dạng hóa nguồn
  3.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu thu nhập có khả năng tham gia vào nhiều
  lĩnh vực hoạt động khác nhau nên sẽ có
  Trong mô hình, biến CIR và AG là không nhiều rủi ro trong các hoạt động kinh mở
  có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu cho rộng thêm, chẳng hạn như bất động sản,
  thấy, Đa dạng hóa thu nhập (AHHINOI) có chứng khoán…
  tác động cùng chiều với Zscores. Ngoài ta, Tỷ lệ tiền gửi trên tổng tài sản (DTA):
  rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng phản ánh mức độ thanh khoản của ngân hàng
  chịu ảnh hưởng bởi 6 yếu tố còn lại: SIZE, có tác động cùng chiều với Zcores có nghĩa
  DTA, GDP, LEV, LTA, INF. Cụ thể: ngược chiều với rủi ro kinh doanh ngân
  Đa dạng hóa thu nhập (AHHINOI): có hàng, kết quả này hoàn toàn phù hợp với
  tác động cùng chiều với Zscores có nghĩa kỳ vọng về dấu và tương đồng với Wagner,
  là ngược chiều với rủi ro kinh doanh ngân 2007 và Nedal Al-Fayoumi, Phil Molyneux
  hàng. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với (2018), khi tỷ lệ tiền gửi tăng lên thì ngân
  kỳ vọng về dấu và kết quả của Nedal Al- hàng có nhiều lợi nhuận hơn dẫn đến việc
  Fayoumi, Phil Molyneux (2018), khi mức rủi ro kinh doanh ngân hàng giảm xuống.
  độ đa dạng hóa ngân hàng càng tăng lên thì Đòn bẩy – LEV: có quan hệ thuận chiều với
  các hoạt động ngoài lãi của ngân hàng như zcores có nghĩa là ngược chiều với rủi ro
  phí dịch vụ thường là ổn định hơn thu nhập kinh doanh ngân hàng với mức ý nghĩa 5%.
  từ lãi vay nên rủi ro ngân hàng có thể được Kết quả này hoàn toàn phù hợp với kì vọng
  giảm xuống do những vấn đề nợ xấu được về dấu. Kết quả này phù hợp với nghiên
  giảm thiểu. cứu của Teresa & M. Dolores (2008).
  Quy mô ngân hàng (SIZE): có tác động Tăng trưởng GDP: Hệ số GDP mang dấu

  Số 230- Tháng 7. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 21

 12. Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  (+) thể hiện mối quan hệ cùng chiều với Molyneux (2018) giá trị cao hơn có thể dẫn
  zcores và ngược chiều với rủi ro phá sản đến lợi nhuận lớn hơn nhưng đồng thời có
  ngân hàng, khi GDP tăng, rủi ro kinh doanh thể làm tăng rủi ro tín dụng.
  ngân hàng giảm. Kết quả này phù hợp với
  kết quả được tìm thấy bởi Salkeld (2011). 4. Kết luận và hạn chế của nghiên cứu
  Khi kinh tế tăng trưởng tốt thì các doanh
  nghiệp và cá nhân hoạt động kinh doanh tốt Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa dạng hóa
  và sẽ có nhu cầu tín dụng cao và hoạt động thu nhập có tác động ngược chiều tới rủi ro
  kinh doanh của ngân hàng cũng đạt hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Kết quả nghiên cứu
  cao hơn. còn cho thấy, có hai nhóm yếu tố tác động
  Lạm phát INF: Hệ số INF mang dấu (+) đến rủi ro kinh doanh của NHTM. Nhóm
  thể hiện mối quan hệ cùng chiều với zcores yếu tố tác động ngược chiều với rủi ro như:
  và ngược chiều với rủi ro kinh doanh ngân Đa dạng hóa thu nhập, rủi ro thanh khoản,
  hàng, khi INF tăng, rủi ro của ngân hàng tiền gửi trên tổng tài sản, tăng trưởng kinh
  giảm. Kết quả này ngược với kỳ vọng ban tế, lạm phát và nhóm yếu tố tác động cùng
  đầu là khi lạm phát gia tăng thì rủi ro kinh chiều với rủi ro như: quy mô ngân hàng, tỷ
  doanh ngân hàng tăng theo. Do vậy yếu lệ cho vay trên tổng tài sản.
  tố lạm phát cần rất được quan tâm có khả Hạn chế của nghiên cứu là chưa đánh giá
  năng tác động tiêu cực tới rủi ro kinh doanh hết các yếu tố tác động tới rủi ro kinh
  của các NHTM. doanh theo các nhóm NHTM khác nhau.
  Cho vay ròng trên tổng tài sản (LTA): Trong tương lai, tác giả sẽ tiếp tục nghiên
  Phản ánh hoạt động kinh doanh chính của cứu mở rộng nhằm đánh giá sự khác biệt
  hoạt động ngân hàng đó là hoạt động tín về các yếu tố tác động tới rủi ro kinh doanh
  dụng. Kết quả hồi quy cho thấy giá trị ngân hàng theo nhóm ngân hàng, nhằm đưa
  LTA có quan hệ ngược chiều với zcores có ra những khuyến nghị cụ thể cho các nhà
  nghĩa là cùng chiều với rủi ro ngân hàng. quản trị theo nhóm ngân hàng. ■
  Kết quả này là phù hợp với giả thuyết và
  tương đồng với nghiên cứu của Bourkhis
  Nabi (2013) và Nedal Al-Fayoumi, Phil

  Tài liệu tham khảo
  Abuzayed D, Nedal A and Molyneux P (2018), Diversification and bank stability in the GGC, Jounal of International
  Financial and Markets Institutions and Money, volume 57, 17-43
  Aggarwal and Jacques (2001), Assessing the Impact of Prompt Corrective Action on Bank Capital and Risk, Economic
  Policy Review, Vol. 4, No. 3, October 1998
  Allan Willell (1901), The Economic of risk and insurance, Colombia University Press, January 1st, 1901
  Boyd, J. H., & Graham, S. L. (1986). Risk, Regulation, and Bank Holding Company Expansion into Nonbanking.
  Quarterly Review, 10, No. 2.
  Chiazo V (2008), Income diversify and Bank performance: evidence from Italian banks, Journal of Financial service
  research 33, 181-203
  Cihak, M & Hesse, H. (2008). ‘Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis’. International Monetary
  Fund.
  Delpachitra S and Lester L (2013), Non-Interest Income: Are Australian Banks Moving Away from Businesses?
  Economic paper vol. 32, issue 2, 190-199
  De Young and Roland (2001), Product mix and earning volatility at commercial banks: Evidence from a degree of total
  leverage model, Journal of financial of intermediation, vol .10, issue 1, 54-84
  De Young, Robert (2007), Safety, Soundness, and the Evolution of the U.S. banking Industry, Federal Reserve Bank of

  22 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 230- Tháng 7. 2021

 13. DƯƠNG THÚY HÀ

  Atlanta, Economic Review, 2007(1-2), pp. 41 – 66.
  De Young, Robert, Tara Rice (2004), Noninterest income and financial at US Commercial Banks, Volume 39, Issue 1,
  101-127
  Deger Alper và Adem Anbar (2011), Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability:
  Empirical evidence from Turkey, Business and Economics Research Journal, pp.139-152.
  Daniel Foos and Lars Noden (2010), Loan growth and riskiness of banks, Journal of Banking and Finance 34, issue
  12, 2929-2940
  Duong, Nguyen Thanh (2011), Phân tích rủi ro trong hoạt động ngân hàng, Tạp chí phát triển và hội nhập.
  Frank H. Knight (1964), Risk, uncertainty and profit, Department of Economics, The University of Auckland, Private
  Bag 92019, Auckland, New Zealand.
  Gary Whalen & James B. Thomson (1988), Using Financial Data To Indentify Changes In Bank Condition, SSRN.
  Goddart J, Philip M and John W (2008), The Profitbility of European Banks: A cross-sectionaland dynamic panel
  analysis , Manchester School, 363-381
  Goyeau, D., A. Tarazi (1992), Rating of risky bank failure in Europe. Review of Political Economy, 102, 249-280.
  Hannan & Hanweck (1998), Bank insolvency risk and the market for large certificates of deposit. Journal of
  Money, credit and banking.
  Jahankhani A, Lynge JR. M (1980), Commercial bank financial policies and their impact on market-determined
  measures of risk. J Bank Res 169-178.
  Lana Ivičić, Davor Kunovac and Igor Ljubaj (2008), Measuring Bank Insolvency Risk in CEE Countries, The
  Fourteenth Dubrovnik, Organized by the Croatian National Bank Economic Conference.
  Lee and Hsieh (2013), The impact of bank capital on profitability and risk in Asian banking. Journal of international
  money and finance 32, 251 – 281.
  Lieven Baele, Olivier J and Rudi V (2007), Does the stock market value bank diversification. Journal of Banking and
  Finance 31, 1999-2023
  Montgomery H, Tran B. H., Santoso W., Besar D. (2004), Coordinated Failure? A Cross-Country Bank Failure
  Prediction Model, ADB Institue Discussion.
  Morris, D.P., Lee, J.M., Sterner, D.E., Brickey, W.J., Greenleaf, A.L. (1997). Assaying CTD kinases in vitro and
  phosphorylation-modulated properties of RNA polymerase II in vivo. Methods 12(3): 264–275.
  Myrna R. Berrios (2013), The Relationship between Bank Credit Risk and Profitability and Liquidity, the International
  Journal of Business and Finance Research, The International Journal of Business and Finance Research, v. 7 (3)
  p. 105-118.
  Rivard & Thomas (1997), The effect interstate banking on large bank holding company profitability and risk, Journal
  of Economics and Business, Volume 49, Issue 1, February 1997, Pages 61–76.
  Roy, A.D. (1952), Safety First and the Holding of Assets, Econometrica: Jul 1952, Volume 20, issue 3, p. 431-449.
  Salkeld (2011), Determinants of Banks’ Total Risk: Accounting Ratios and Macroeconomic Indicators, Borsa Istanbul
  Review, Volume 14, Issue 3, September 2014, Pages 145–157.
  Saibol Ghosh (2014). “Risk, capital and financial crisis: Evidence for GCC banks,” Borsa Istanbul Review, Research
  and Business Development Department, Borsa Istanbul, vol. 14(3), pages 145-157, September.
  Shrieves, R., Dahl, D., (1992). The relationship between risk and capital in commercial banks. Journal of Banking and
  Finance, vol.14, issue 6, 1209-1228
  Smith, C (2003), Corporate Social Responsibility: Whether or how, Carfornia Review Management, vol. 45, issue 4,
  pages 52-76
  Stiroh, K.J., and A. Rumble, 2006, The dark side of diversification: The case of US financial holding companies,
  Journal of Banking & Finance 30: 2131-2161.
  Phan Thị Thu Hà (2013), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh Tế quốc Dân
  Teresa Garc´ıa-Marco, M. Dolores Robles-Fern´ and ez (2008), Risk-taking behaviour and ownership in the banking
  industry: The Spanish evidence, Journal of Economics and Business 60 (2008) 332–354.
  Yong Tana & Christos Florosb (2013) Risk, capital and efficiency in Chinese banking, Journal of International
  Financial Markets, Institutions and Money, Volume 26, October 2013, Pages 378–393.
  WTO (2018), www.wto.org
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2020), Báo cáo tài chính của 25 NHTM năm 2007-2020.
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2020), Báo cáo thường niên NHNN năm 2007-2020
  KPMG, (2013), Khảo sát ngân hàng Việt Nam năm 2013

  Số 230- Tháng 7. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 23

Download tài liệu Tác động của sự đa dạng hóa thu nhập tới rủi ro kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy