[Download] Tải Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam

Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam
Nội dung Text: Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam

Download


Bài báo nghiên cứu tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng. Mẫu nghiên cứu bao gồm 31 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2006- 2018. Sự ổn định ngân hàng được đo lường thông qua Tỷ lệ dự phòng cho vay trên tổng cho vay (LRGL), Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), chỉ số Z_score của ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam File Word, PDF về máy

Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam

 1. Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định
  ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các
  ngân hàng Việt Nam

  Võ Xuân Vinh Mai Xuân Đức
  Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Viện nghiên cứu Kinh doanh – Trường Đại học
  – Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) Kinh tế TP.HCM
  Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài báo nghiên cứu tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân
  hàng. Mẫu nghiên cứu bao gồm 31 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt
  Nam trong giai đoạn 2006- 2018. Sự ổn định ngân hàng được đo lường
  thông qua Tỷ lệ dự phòng cho vay trên tổng cho vay (LRGL), Tỷ lệ cho vay
  trên huy động (LDR), chỉ số Z_score của ngân hàng. Sử dụng phân tích hồi
  quy dựa trên dữ liệu bảng không cân, kết quả cho thấy rằng, sở hữu tập
  trung (đại diện bởi cổ đông lớn nhất) có tác động dương đến LLRGL và
  LDR. Ngược lại, sở hữu tập trung có tác động âm đến chỉ số Z_score ngân
  hàng. Kết quả nghiên cứu hỗ trợ giả thuyết cho rằng sở hữu tập trung có
  ảnh hưởng làm giảm sự ổn định ngân hàng.
  Từ khóa: Sở hữu tập trung, rủi ro ngân hàng, sự ổn định ngân hàng.

  The impact of ownership concentration on Bank Stability: Empirical evidence from Vietnamese Banks
  Abstract: Using data on 31 commercial Vietnamese banks in the period 2006 – 2018, this study investigate the
  impact of ownership concentration on the bank stability. The article measure the bank stability by Loan Loss
  Reserves to Gross Loans (LLRGL), Loan to Deposite Ratio (LDR) and Bank’s Z-score. Employing unbalanced panel
  data regression analyses, the results suggest that ownership concentration (proxyed by largest shareholder)
  has a significantly positive effect on both LLRGL and LDR. In the opposite, concentrated ownership has a
  negative influence on Bank’s Z-score. The reseach results support the hypothesis that ownership concentration
  reduces bank stability.
  Keywords: Ownership Concentration, Bank Risk, Bank Stability.

  Vinh Xuan Vo.
  Email: vinhvx@ueh.edu.vn
  University Economics Ho Chi Minh City – CFVG Ho Chi Minh City
  Duc Xuan Mai.
  Email: xuanducsbvhcm@gmail.com
  Institute of Business Research – University Economics Ho Chi Minh City

  Ngày nhận: 26/12/2019 Ngày nhận bản sửa: 13/01/2020 Ngày duyệt đăng: 05/02/2020

  © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
  ISSN 1859 – 011X 1 Số 215- Tháng 4. 2020

 2. Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ
  các ngân hàng Việt Nam

  1. Giới thiệu Dù vậy, trong thời gian qua, ở một số
  ngân hàng Việt Nam đã xuất hiện tình
  Trong công ty cổ phần, “vốn điều lệ được trạng cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông
  chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là lớn chi phối hoạt động của ngân hàng.
  cổ phần”1. Các cổ đông là những cá nhân Các cổ đông có tỷ lệ sở hữu lớn hoặc có
  tổ chức sở hữu tối thiểu một cổ phần. quyền lực trong ngân hàng đã thao túng
  Cơ cấu cổ đông tạo nên cấu trúc sở hữu hoạt động của ngân hàng, sử dụng tiền
  của công ty. Cấu trúc sở hữu của công ty huy động từ các khu vực kinh tế và dân
  có thể được tiếp cận ở hai góc độ khác cư để đầu tư vào những dự án có rủi ro
  nhau, sở hữu tập trung và sở hữu hỗn hợp cao hoặc sử dụng cho các dự án sân sau.
  (Mandaci & Gumus 2010). Pedersen & Hậu quả là một số ngân hàng có tỷ lệ nợ
  Thomsen (1999) cho rằng sở hữu tập trung xấu tăng cao, mất thanh khoản và thậm
  (Ownership Concentration) biểu thị những chí âm vốn chủ sở hữu. Để đảm bảo an
  cổ đông sở hữu tỷ lệ cổ phiếu cao nhất, và toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước
  chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi phát sinh Việt Nam (NHNN) buộc phải có những
  rủi ro cũng như chi phí giám sát. Sở hữu hành động quyết liệt (cho vay tái cấp
  tập trung thể hiện việc phân chia quyền sở vốn, kiểm soát đặc biệt hoặc quốc hữu
  hữu giữa các cổ đông khác nhau, có vai hóa) trong quản lý và điều hành hoạt
  trò quan trọng trong việc xác lập quyền động của hệ thống ngân hàng. Đề án
  kiểm soát công ty của cổ đông. Sở hữu tập 1058 khẳng định, “nghiên cứu để hoàn
  trung cao trong công ty thường xuất hiện thiện hệ thống pháp lý điều chỉnh hành
  ở các nước đang phát triển, nơi quyền lợi vi sở hữu chéo, lạm dụng quyền quản
  của nhà đầu tư nhỏ lẻ không được bảo vệ trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để
  do chưa có quy định hoặc quy định không thao túng hoạt động của TCTD là một
  đầy đủ trong các luật liên quan (La Porta trong những giải pháp quan trọng để
  et al. 1999; Shleifer & Vishny 1997). thực hiện thành công đề án cơ cấu lại hệ
  thống các TCTD”3.
  Trong hoạt động ngân hàng, tập trung sở
  hữu là một khía cạnh hết sức quan trọng Trên thế giới, nhiều nghiên cứu thực
  (Iannotta et al. 2007). Ở Việt Nam, vấn nghiệm cho thấy rằng tập trung sở hữu có
  đề tỷ lệ sở hữu ngân hàng đã được luật thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của
  hóa và luôn được Chính phủ giám sát ngân hàng (Azofra & Santamaría 2011;
  chặt chẽ. Theo đó,“Một cổ đông là Iannotta et al. 2007; Shehzad et al. 2010).
  cá nhân không được sở hữu vượt quá Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu vẫn tồn
  5% điều lệ của một tổ chức tín dụng tại hai quan điểm trái ngược nhau. Nguyên
  (TCTD)” và “Một cổ đông là tổ chức nhân có thể một phần xuất phát từ sự khác
  không được sở hữu vượt quá 15% vốn biệt về môi trường kinh doanh, đặc điểm
  điều lệ của một TCTD”, trừ một số thể chế và chế độ pháp lý từ các quốc
  trường hợp đặc biệt được luật quy định gia khác nhau (Dong et al. 2014). Bài
  riêng2. báo xem xét mối quan hệ giữa sở hữu
  tập trung và sự ổn định ngân hàng Việt
  3
  Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn
  1
  Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014.
  với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016- 2020” ban hành kèm
  2
  Điều 55 Luật Các TCTD 2010 (được sử đổi bổ sung bởi theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của
  Khoản 14 Điều 1 Luật Các TCTD sửa đổi 2017). Thủ tướng Chính phủ.

  2 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 3. VÕ XUÂN VINH – MAI XUÂN ĐỨC

  Nam. Sự tác động của sở hữu tập trung giảm quyền lực của cổ đông tham gia quản
  được lý giải dựa trên nền tảng lý thuyết lý, giám sát công ty và có thể cản trở việc
  quản trị công ty: Giả thuyết cổ đông ra quyết định hiệu quả. Hơn nữa, khi sở
  giám sát (SMH- Shareholder Monitoring hữu phân tán, các cổ đông nhỏ phải chịu
  Hypothesis) và lý thuyết người đại diện đầy đủ chi phí giám sát trong khi chỉ nhận
  (AT- Agency Theory); giả thuyết về quan được một phần nhỏ lợi ích. Vì vậy, họ có
  hệ ủy quyền thừa hành trong hoạt động rất ít động lực để thực hiện việc giám sát
  ngân hàng. Kết quả nghiên cứu là bằng hoạt động của công ty.
  chứng quan trọng trong nghiên cứu mối
  quan hệ giữa sở hữu tập trung và sự ổn Tuy nhiên, một số nghiên cứu dựa trên
  định của NHTM Việt Nam. Từ kết quả lý thuyết người đại diện (AT- Agency
  nghiên cứu, bài báo đề xuất một số hàm Theory) có quan điểm ngược lại. La
  ý chính sách đến các cơ quan quản lý Porta et al. (1999) cho rằng một khi công
  nhà nước cũng như các nhà quản trị điều ty được sở hữu bởi các cổ đông lớn sẽ
  hành trong khu vực ngân hàng. có hiện tượng các cổ đông lớn thu lợi
  riêng, vì vậy doanh nghiệp có hiệu quả
  2. Cơ sở lý thuyết hoạt động kém hơn. Tương tự, Gomes &
  Novaes (1999) cho rằng các cổ đông lớn
  2.1. Một số giả thuyết liên quan có điều kiện theo đuổi những lợi ích khác
  so với các cổ đông thiểu số. Vì vậy, các cổ
  Tác động của sở hữu tập trung đến hoạt đông lớn và có quyền lực mạnh có thể gây
  động của công ty là một chủ đề quan trọng áp lực lên ban quản lý để tăng hiệu suất
  được đề cập nhiều trong các nghiên cứu trong ngắn hạn. Áp lực này có thể thúc
  thực nghiệm về quản trị công ty. Jensen & đẩy các nhà quản
  ​​ lý theo đuổi những dự
  Meckling (1976) cho rằng sự tập trung sở án đầu tư mới có rủi ro cao hơn (Burkart
  hữu cao có thể mang lại lợi ích cho công et al. 1997).
  ty. Nói một cách khác, công ty có cổ đông
  lớn sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động và giá Hoạt động của các ngân hàng có sự khác
  trị của công ty. biệt lớn so với các công ty phi tài chính.
  Sự khác biệt đó chính là ngân hàng đóng
  Các nghiên cứu (Admati et al. 1994; vai trò trung gian tài chính trong nền kinh
  Edwards & Nibler 2000; Shleifer & tế (Shehzad et al. 2010). Tính chất trung
  Vishny 1986) dựa trên giả thuyết cổ đông gian tài chính của ngân hàng đã làm phát
  giám sát (SMH- Shareholder Monitoring sinh mối quan hệ ủy quyền và thừa hành.
  Hypothesis) cho rằng, ở các công ty có sở Ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng
  hữu tập trung cao sẽ khuyến khích các cổ sau đó thực hiện nghiệp vụ cho vay. Lúc
  đông tăng cường giám sát hoạt động của này phát sinh mối quan hệ giữa ngân hàng
  công ty cũng như hoạt động của ban điều với người gửi tiền và mối quan hệ giữa
  hành, từ đó nâng cao hiệu quả kiểm soát ngân hàng với người đi vay. Trong phạm
  công ty. Ngược lại, những công ty có sở vi quyền lực của mình, do sự bất cân
  hữu phân tán, các cổ đông có ít động cơ để xứng thông tin, người gửi tiền không thể
  thực hiện việc giám sát. Tương tự, Berle giám sát và kiểm soát đầy đủ những hành
  & Means (1933) và Shehzad et al. (2010) động của cổ đông và nhà quản lý ngân
  ote> cho rằng sở hữu phân tán sẽ làm hàng trong mối quan hệ giữa ngân hàng

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 3

 4. Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ
  các ngân hàng Việt Nam

  và người đi vay (Saunders et al. 1990). trực tiếp đối với các ngân hàng này có thể
  Một số cổ đông ngân hàng có thể thông không hiệu quả để giảm thiểu chi phí đại
  đồng với các nhà quản lý ngân hàng dùng diện. Trong trường hợp không có sự kiểm
  vốn huy động từ nền kinh tế để tài trợ các soát thích hợp, các cổ đông của ngân hàng
  khoản vay có rủi ro cao, làm gia tăng tỷ có thể thực hiện các hoạt động rủi ro cao
  lệ nợ xấu và gây ra tình trạng hao hụt vốn hơn để gia tăng lợi ích của họ từ tài sản
  của các ngân hàng (Shehzad et al. 2010). của những người gửi tiền (DeYoung et al.
  Hơn nữa, người quản lý ngân hàng và 2001).
  chủ sở hữu ngân hàng không phải gánh
  chịu toàn bộ hậu quả từ những hành động Trong khi đó, một số nghiên cứu khác
  của họ gây ra, lúc này, vấn đề rủi ro đạo cho rằng các ngân hàng có sở hữu tập
  đức trong hoạt động ngân hàng sẽ phát trung cao sẽ có hoạt động ổn định hơn.
  sinh và gây thiệt hại cho ngân hàng cũng Các ngân hàng tập trung sở hữu có rủi ro
  như người gửi tiền (Esty 1998; Galai & thấp (García-Marco & Robles-Fernández
  Masulis 1976). 2008), rủi ro tài sản và rủi ro phá sản
  thấp do chất lượng các khoản vay tốt hơn
  2.2. Mối quan hệ giữa sở hữu tập trung (Iannotta et al. 2007), tỷ lệ nợ xấu thấp
  và hoạt động ngân hàng và tỷ lệ an toàn vốn cao (Shehzad et al.
  2010).
  Một số nghiên cứu cho rằng sở hữu tập
  trung có tác động làm gia tăng sự bất ổn Dong et al. (2014) cho thấy rằng sở hữu
  cho hoạt động ngân hàng. Các ngân hàng tập trung trong ngân hàng có ảnh hưởng
  có mức độ sở hữu tập trung tăng, rủi ro và làm giảm rủi ro. Điều này được giải thích
  sự biến động lợi nhuận tăng theo (Hou et rằng quyền kiểm soát lớn giúp tăng cường
  al. 2016; Laeven & Levine 2009). giám sát việc quản lý và thúc đẩy các quy
  trình hoạt động thận trọng. Agusman et al.
  Laeven (2002) xem xét mối quan hệ giữa (2014) xem xét mối quan hệ giữa sở hữu
  sở hữu tập trung với bảo hiểm tiền gửi và tập trung và rủi ro ngân hàng ở Indonesia
  rủi ro ngân hàng ở 14 quốc gia. Nghiên trong giai đoạn 1995- 2003. Mẫu nghiên
  cứu sử dụng chi phí bảo hiểm như là một cứu được phân loại thành hai đối tượng,
  đại diện cho rủi ro ngân hàng. Kết quả ngân hàng được tái cấp vốn và các ngân
  nghiên cứu cho thấy sở hữu tập trung và hàng không được tái cấp vốn. Nghiên cứu
  rủi ro ngân hàng có mối quan hệ cùng tìm thấy rằng trong số các ngân hàng được
  chiều. Tương tự, Kim & Rhee (2000) và tái cấp vốn, tập trung sở hữu có mối quan
  Kim et al. (2007) cho thấy rằng khi Chính hệ dương với thanh khoản và tác động âm
  phủ Nhật mở rộng phạm vi của bảo hiểm đến rủi ro tín dụng. Barry et al. (2011) cho
  tiền gửi và nới lỏng những điều kiện về rằng một sự tăng quyền sở hữu tập trung
  vốn, sở hữu tập trung có tác động làm tăng làm giảm rủi ro tài sản và rủi ro phá sản
  rủi ro ngân hàng. Kết quả trên xuất phát từ nhưng không thay đổi khả năng sinh lời.
  việc các chương trình bảo hiểm có thể làm Đối với các ngân hàng đại chúng có sở
  giảm kỷ luật thị trường (Demirgüç-Kunt hữu phân tán, sự thay đổi cấu trúc sở hữu
  & Detragiache 2002; Demirgüç-Kunt & không có ảnh hưởng đến rủi ro của ngân
  Huizinga 2004). Vì vậy, kỷ luật thị trường, hàng. Chalermchatvichien et al. (2014)cho
  sự giám sát của thể chế và sự kiểm soát rằng tập trung sở hữu có thể là một yếu tố

  4 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 5. VÕ XUÂN VINH – MAI XUÂN ĐỨC

  quyết định đáng kể cho sự ổn định về vốn. chi phí dự phòng rủi ro trên tổng cho vay
  Nghiên cứu này cũng khẳng định rằng sở (LLRGL) và Tỷ lệ tổng cho vay trên tổng
  hữu tập trung có thể cải thiện thanh khoản tiền gửi (LDR). Cụ thể :
  của các ngân hàng. Delbariragheb & Zadeh
  (2015) cho thấy sở hữu tập trung làm giảm + Biến Z_score được đo lường thông qua
  rủi ro thanh khoản của ngân hàng. công thức sau đây:

  3. Phương pháp nghiên cứu Z_score = (ROAAi,t + EAi,t)/Sd_ROAAi,t

  3.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu Nhiều nghiên cứu (Beck et al. 2013;
  Houston et al. 2010; Laeven & Levine
  Dựa trên các nghiên cứu đã được công 2009; Meslier et al. 2016; Võ Xuân Vinh
  bố trên thế giới (Agusman et al. 2014; & Trần Thị Phương Mai 2015) đã sử dụng
  Chalermchatvichien et al. 2014; Dong Z_Score đại diện cho rủi ro phá sản ngân
  et al. 2014; Kiruri 2013; Shehzad et al. hàng. Z_score có giá trị cao chứng tỏ rằng
  2010), bài báo đề xuất mô hình nghiên cứu sự ổn định của ngân hàng cao và ngược lại
  như sau: vì chỉ số này biến động ngược chiều với
  rủi ro phá sản ngân hàng (Fernández et al.
  BANKSTABi,t = a0 + a1OCi,t + bjXi,t + εi,t 2016).

  Trong đó, + Biến LLRGL (Loan Loss Reserves
  to Gross Loans): Tỷ lệ dự phòng rủi ro
  – OC đại diện cho sở hữu tập trung của trên tổng cho vay là một phương pháp đo
  ngân hàng. lường rủi ro tín dụng ngân hàng (Agusman
  et al. 2014; Martinez Peria & Schmukler
  – X là véc tơ đại diện cho các yếu tố thuộc 2001; Nier & Baumann 2006). Tỷ lệ này
  nội tại của ngân hàng cao cho thấy nợ có khả năng mất vốn của
  ngân hàng cao. Vì vậy biến này có giá trị
  – ε là phần dư; càng cao thì sự ổn định của ngân hàng
  càng giảm và ngược lại.
  – i,t là chỉ số biểu thị ngân hàng i và năm t.
  + Biến LDR (Loans-to-Deposits Ratio):
  3.2. Đo lường các biến Tỷ lệ tổng dư nợ chia cho tổng tiền gửi
  đánh giá mức độ cho vay khách hàng
  – BANKSTAB (Bank Stability) đại diện được tài trợ bởi tiền gửi của khách hàng.
  cho sự ổn định của ngân hàng. Biến này có thể phản ánh tình trạng thanh
  khoản của ngân hàng (Dong et al. 2014).
  Tương tự một số nghiên cứu trước (Berger LDR có giá trị càng cao thì rủi ro thanh
  et al. 2017; Fernández et al. 2016; Fu et khoản của ngân hàng càng cao, vì vậy sự
  al. 2014), bài báo sử dụng khái niệm rủi ro ổn định của ngân hàng càng thấp.
  để đại diện cho sự ổn định của ngân hàng.
  Ngân hàng có rủi ro thấp thì ổn định cao. – Biến độc lập OC (Ownership
  Một số biến số rủi ro được sử dụng trong concentration) đo lường mức độ sở
  bài báo bao gồm chỉ số Z_score, Tỷ lệ hữu tập trung. Có nhiều phương pháp đo

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 5

 6. Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ
  các ngân hàng Việt Nam

  lường mức độ sở hữu tập trung. Một số phí hoạt động trên tổng thu nhập của ngân
  nghiên cứu sử dụng tổng tỷ lệ sở hữu của hàng. Biến này đại diện cho hiệu quả sử
  5 cổ đông lớn nhất (Kim & Rhee 2000; dụng chi phí hoạt động của ngân hàng
  Kiruri 2013), hoặc tổng tỷ lệ sở hữu của (Shehzad et al. 2010).
  3 cổ đông lớn nhất (Dong et al. 2014),
  hoặc tỷ lệ sở hữu của 01 cổ đông lớn nhất 3.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
  (Agusman et al. 2014; Wen & Jia 2010)
  để đại diện cho mức độ sở hữu tập trung. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm dữ liệu kế
  Trong giới hạn dữ liệu thu thập được, bài toán trên các báo cáo tài chính đã kiểm
  báo sử dụng tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn toán của 31 NHTM Việt Nam giai đoạn
  nhất trong ngân hàng để đại diện cho sở từ 2006- 2018. Mẫu nghiên cứu bao gồm
  hữu tập trung. 04 NHTM nhà nước và 27 NHTM cổ
  phần. Nguồn dữ liệu được khai thác trên
  – Các biến kiểm soát Xi,t là các biến thể Vietstock.vn.4
  hiện một số chỉ tiêu thuộc nội tại của ngân
  hàng, được đại diện bởi các biến sau: Bài báo sử dụng hai phương pháp hồi quy
  FEM và REM cho dữ liệu bảng không
  + Biến Size được đo bằng logarit tự nhiên cân. Kiểm định Wooldridge được sử dụng
  của tổng tài sản của ngân hàng (Delis & để kiểm tra hiện tượng tự tương quan và
  Kouretas 2011; Laeven & Levine 2009). kiểm định Heteroskedasticity White để
  Các ngân hàng lớn có thể ít rủi ro hơn do kiểm tra phương sai thay đổi. Nếu xuất
  khả năng đa dạng hóa rủi ro của họ trên hiện hiện tượng tự tương quan và phương
  các dòng sản phẩm lớn hơn hoặc có thể rủi sai sai số thay đổi, bài báo sử dụng
  ro hơn do tâm lý “to big to fail- quá lớn để phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng
  thất bại” (Brown & Dinç 2011; Demirgüç- quát (GLS) và phương pháp bình phương
  Kunt & Huizinga 2013). nhỏ nhất có trọng số (WLS) để khắc phục.

  + Biến RG (Revenue Growth) là tỷ lệ tăng 4. Kết quả nghiên cứu
  trưởng tổng doanh thu của ngân hàng năm
  hiện tại so với năm trước đó (Laeven & 4.1. Thống kê mô tả và ma trận tương
  Levine 2009). quan

  + Biến LEV (Leverage) là đòn bẩy tài Bảng 1 hiển thị số liệu thống kê mô tả các
  chính, được đo lường theo tỷ lệ nợ trên biến được sử dụng trong mô hình nghiên
  vốn chủ sở hữu (Chalermchatvichien et al. cứu. Mức độ sở hữu tâp trung bình quân
  2014). của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu
  đạt 30,74% với giá trị nhỏ nhất là 4,47%,
  + Biến LLP (Loan Loss Provision) là tỷ giá trị lớn nhất là 100% (mẫu nghiên cứu
  lệ dự phòng rủi ro cho vay và thu nhập bao gồm các NHTM cổ phần nhà nước
  lãi ròng, được sử dụng để đo lường chất nắm giữ 100% vốn). Giá trị trung vị (đạt
  lượng và quy mô đầu tư vào các tài sản rủi 15%), thấp hơn nhiều so với giá trị trung
  ro của các nhà quản lý (Fu et al. 2014). bình, bên cạnh độ lệch chuẩn ở mức

  + Biến COI (Cost on Income) là tỷ lệ chi Truy cập tại https://finance.vietstock.vn/doanh-nghiep-
  4

  a-z?page=1

  6 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 7. VÕ XUÂN VINH – MAI XUÂN ĐỨC

  Bảng 1. Thống kê mô tả các biến
  Trung Trung Giá trị Giá trị Độ lệch Số
   
  bình vị lớn nhất nhỏ nhất chuẩn quan sát
  Ln(Z_score) 3,7428 3,6308 6,9139 1,0339 1,0083 311
  LDR 0,9426 0,8753 3,8287 0,3633 0,3781 404
  LLRGL 0,0122 0,0111 0,0389 0,0001 0,0062 402
  OC 0,3074 0,1500 1 0,0447 0,3222 301
  COI 0,7095 0,4864 0,9583 0,0763 4,1945 418
  LLP 0,2968 0,2336 4,3339 -3,1832 0,3727 400
  LEV 10,8196 10,3434 30,0100 0,6284 5,4204 422
  RG 0,4544 0,2238 33,3386 -1 1,9086 390
  SIZE 10,9206 10,9914 14,0879 6,1038 1,4634 421
  Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ phần mềm Eview 10
  32,22% chứng tỏ các ngân hàng Việt Nam khoản của ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực
  có mức độ tập trung sở hữu không cao tế, nguồn vốn huy động của ngân hàng
  (ngoại trừ các NHTM Nhà nước nắm cổ rất đa dạng, có thể đến từ dân cư và các
  phần chi phối). tổ chức kinh tế (thị trường 1), nguồn liên
  ngân hàng (thị trường 2) và huy động trực
  Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) tiếp từ các định chế tài chính nước ngoài
  bình quân toàn mẫu nghiên cứu đạt thông qua các chương trình cấp tín dụng,
  94,26%, trung vị là 88%, giá trị lớn nguồn vốn trực tiếp từ nước ngoài từ việc
  nhất là 382,87% (Ngân hàng Phát triển mở L/C… Trong ngắn hạn, chỉ số LDR
  Mêkong năm 2007), giá trị nhỏ nhất là có thể tăng cao. Tuy nhiên các ngân hàng
  36% (NHTMCP Hàng Hải năm 2014) và vẫn có thể làm chủ được tình trạng thanh
  độ lệch chuẩn 43%. Số liệu thống kê mô khoản.
  tả của biến LDR cho thấy rằng hệ thống
  ngân hàng Việt Nam đang thực hiện tốt Giá trị trung bình của tỷ lệ dự phòng rủi
  vai trò cung cấp vốn cho nền kinh tế. Hoạt ro trên tổng cho vay là 1,22%, giá trị lớn
  động cho vay vẫn là hoạt động cốt lõi của nhất là 3,89%, giá trị nhỏ nhất là 0,01% và
  các ngân hàng. Mặc dù LDR bình quân độ lệch chuẩn là 0,62%. Nhìn chung, rủi
  toàn hệ thống dưới 100%, tuy nhiên vẫn ro tín dụng của các ngân hàng Việt Nam
  còn có một số ngân hàng ở một số thời được phân nhóm đồng đều giữa hai nhóm
  điểm có LDR lớn hơn 100% (có 120 quan rủi ro cao và rủi ro thấp (giá trị trung bình
  sát có giá trị lớn hơn 100% trong 404 quan gần giá trị trung vị). Bên cạnh đó, độ lệch
  sát), cá biệt có ngân hàng tỷ lệ này lên đến chuẩn nhỏ nên không có sự chênh lệch lớn
  trên 300%5. Ở góc độ lý thuyết, LDR cao giữa nhóm rủi ro cao và rủi ro thấp.
  hơn 100% đồng nghĩa với việc các ngân
  hàng đang cho vay cao hơn vốn huy động Giá trị trung bình của tỷ lệ chi phí hoạt
  vào, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất thanh động trên tổng thu nhập là 70,95%, giá
  trị lớn nhất là 95,83%, giá trị nhỏ nhất là
  5
  Đây là những ngân hàng có quy mô nhỏ, thuộc nhóm 7,63%. Giá trị trung vị là 48,64%, thấp
  các ngân hàng yếu kém hoạt động trong giai đoạn 2006 hơn nhiều so với giá trị trung bình và độ
  đến 2008 (MDB, MHB, OCB, PGB…).

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 7

 8. Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ
  các ngân hàng Việt Nam

  Bảng 2. Tương quan các biến trong mô hình
    L(Z_score) LDR LLRGL OC COI LEV LLP RG SIZE
  Ln(Z_score) 1                
  LDR -0,028 1              
  LLRGL -0,088 -0,143 1            
  OC 0,013 0,224 0,364 1          
  COI -0,139 -0,082 0,032 -0,027 1        
  LEV 0,055 -0,057 0,264 0,114 -0,101 1      
  LLP 0,179 -0,095 0,101 0,402 0,028 0,209 1    
  RG 0,018 -0,035 -0,017 -0,027 -0,040 -0,020 -0,116 1  
  SIZE 0,248 -0,145 0,280 0,459 -0,079 0,153 0,676 -0,127 1
  Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ phần mềm Eview 10

  lệch chuẩn lớn (độ lệch chuẩn là 419%) Bảng 2 mô tả tương quan giữa các biến
  cho thấy các ngân hàng tập trung ở nhóm trong mô hình. Các biến trong mô hình có
  có tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu tương quan không lớn. Biến sở hữu tập
  nhập cao hơn giá trị trung bình. Các ngân trung có mối tương quan dương với các
  hàng Việt Nam đang có hiệu quả chi phí biến đại diện cho sự ổn định của ngân hàng.
  thấp và có sự phân hóa mạnh giữa hai
  nhóm (nhóm ngân hàng có hiệu quả chi 4.2. Kết quả hồi quy
  phí cao và nhóm ngân hàng có hiệu quả
  chi phí thấp). Bảng 3 trình bày kết quả hồi quy mối quan
  hệ giữa sở hữu tập trung và sự ổn định của
  Tỷ lệ đòn bẩy tài chính có giá trị trung các ngân hàng Việt Nam. Kết quả cho biến
  bình là 10,82 lần (trung vị là 10,34 lần), thấy biến OC (sở hữu tập trung) có tác động
  giá trị lớn nhất đạt 30,01 lần (SCB năm âm đến biến Ln (Z_score), tác động dương
  2018) và giá trị nhỏ nhất là 0,62 lần, độ đến LLRGL và LDR với mức ý nghĩa 1%.
  lệch chuẩn đạt 5,42 lần. Số liệu thống kê Điều đó chứng tỏ rằng sở hữu tập trung làm
  thể hiện các ngân hàng Việt Nam đang sử giảm sự ổn định của ngân hàng Việt Nam.
  dụng đòn bẩy tài chính mạnh (điều này có Kết quả này ủng hộ giả thuyết cho rằng
  thể lý giải từ vai trò trung gian tài chính sở hữu tập trung và sự ổn định ngân hàng
  của NHTM- ngân hàng đi vay để cho vay có mối quan hệ âm (Houston et al. 2010;
  lại). Tuy nhiên, kết quả trên đã cho thấy Laeven & Levine 2009).
  quy mô về vốn của các ngân hàng Việt
  Nam đang rất khiêm tốn. Vốn chủ sở hữu Việt Nam là một quốc gia đang phát triển,
  đóng vai trò quan trọng tạo nên uy tín cho hệ thống pháp lý vẫn còn nhiều bất cập, kỷ
  NHTM (tạo niềm tin cho người gửi tiền). luật thị trường vẫn còn lỏng lẻo. Bên cạnh
  Vốn chủ sở hữu là tấm đệm cuối cùng bảo đó, chất lượng thanh tra giám sát chưa cao
  vệ người gửi tiền khi ngân hàng xảy ra đổ nên vẫn còn hiện tượng cổ đông, nhóm
  vỡ. Vậy nên, các ngân hàng cần phải nâng cổ đông lớn hoặc các cổ đông có quyền
  cao quy mô vốn tự có để có thể hoạt động lực chi phối hoạt động tín dụng của ngân
  trong môi trường có tính cạnh tranh cao. hàng. Tình trạng cho vay theo chỉ định,

  8 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 9. VÕ XUÂN VINH – MAI XUÂN ĐỨC

  cho vay các dự án sân sau của các ông chủ phòng rủi ro trên tổng cho vay (LLRGL),
  ngân hàng vẫn còn phổ biến trong hoạt tác động âm đến tỷ lệ cho vay trên huy
  động tín dụng. Bên cạnh đó, không loại trừ động (LDR). Điều đó có nghĩa là các ngân
  nguyên nhân xuất phát từ việc các cổ đông hàng có quy mô tổng tài sản lớn thì rủi ro
  lớn gây áp lực buộc ban điều hành ngân phá sản và rủi ro thanh khoản thấp nhưng
  hàng đầu tư vào các dự án có rủi ro cao để rủi ro tín dụng cao hơn.
  thu lợi trong ngắn hạn hoặc tìm kiếm lợi
  ích riêng. Bên cạnh các vấn đề về rủi ro Các ngân hàng có tổng tài sản lớn thường
  thị trường, các vấn đề rủi ro hoạt động và là các ngân hàng đã khẳng định được
  rủi ro đạo đức đang ngày càng biểu hiện thương hiệu và uy tín trên thị trường. Uy
  rõ nét trong hoạt động của các ngân hàng. tín là nhân tố vô cùng quan trọng trong
  NHNN đã nhận định trong báo cáo định hoạt động kinh doanh ngân hàng. Chính
  hướng và giải pháp cơ cấu lại hệ thống vì vậy, các ngân hàng lớn có thể huy động
  ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 được nguồn vốn ổn định với giá rẻ từ các
  rằng: “Nhóm lợi ích và sở hữu chéo giữa thành phần kinh tế, đặc biệt là các tập
  các TCTD rất lớn làm rủi ro hệ thống rất đoàn, tổng công ty lớn (Võ Xuân Vinh &
  cao nếu một NH gặp khó khăn hoặc đổ Mai Xuân Đức 2017). Bên cạnh đó, với
  vỡ” và “bằng nhiều kỹ thuật khác nhau thương hiệu và uy tín của mình, các ngân
  không ít đối tượng không tuân thủ các quy hàng lớn còn có thể dễ dàng huy động vốn
  định an toàn hoạt động tín dụng”. trực tiếp từ các định chế tài chính nước
  ngoài thông qua các chương trình cấp tín
  Biến Quy mô ngân hàng (SIZE) có tác dụng, nguồn vốn trực tiếp từ nước ngoài
  động dương đến chỉ số Z_score và tỷ lệ dự từ việc mở L/C… Vì vậy ngân hàng có

  Bảng 3. Kết quả hồi quy FGLS
  Ln(Z_score) LLRGL LDR
  Biến
  REM FEM REM FEM REM FEM
  OC -0,6182** -1,9992*** 0,0073*** 0,0167*** 0,2070** 0,3390***
  SIZE 0,3347*** 0,4643*** 0,0017*** 0,0020*** -0,0939* -0,1023**
  COI -0,0179*** -0,0152*** 0,0001 0,0001 -0,0045*** -0,0055***
  LEV 0,0000 0,0166 -0,0003 -0,0003 0,0041 0,0011
  LLP -0,0391 -0,0098 0,0032* 0,0040*** -0,0305 -0,0433
  RG 0,0329*** 0,0524*** 0,0000 0,0001*** -0,0034 -0,0054
  C 0,1117 -1,2345 -0,0061 -0,0122 1,8736 1,9654
  R-squared 0,0924 0,4353 0,1853 0,5936 0,0787 0,1816
  F-statistic 4,0745 4,3548 10,1940 9,3937 3,8293 9,9481
  Prob(F-stat) 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0000
  Durbin-Wats 1,2482 1,6228 1,0467 1,2629 1,8049 1,3903
  Observations 311 402 404
  Ghi chú (*), (**) và (***) tương ứng với mức ý nghĩa thống kể 10%, 5% và 1%
  Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ phần mềm Eview 10

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 9

 10. Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ
  các ngân hàng Việt Nam

  quy mô tài sản lớn sẽ tăng vị thế thanh sản của ngân hàng tăng theo. Tuy nhiên
  khoản, từ đó làm giảm rủi ro thanh khoản chi phí hoạt động tăng có thể do các ngân
  của ngân hàng (Võ Xuân Vinh & Mai hàng tập trung đầu tư nâng cao chất lượng
  Xuân Đức 2017). hạ tầng kỹ thuật, mở rộng mạng lưới giao
  dịch, tăng tiền lương để kích thích người
  Các ngân hàng lớn thường đầu tư vào lao động nâng cao chất lượng dịch vụ và
  nhiều dự án lớn, thời gian thu hồi vốn hiệu suất làm việc của nhân viên. Từ đó
  dài nên rất nhạy cảm với sự biến động sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng đa dạng
  của kinh tế vĩ mô. Mặt khác, xuất phát từ hóa dịch vụ (giảm tỷ trọng dịch vụ tín
  tâm lý “to big to fail- quá lớn để thất bại” dụng), tăng doanh số huy động vốn, nâng
  (Brown & Dinç 2011; Demirgüç-Kunt & cao năng lực và vị thế thanh khoản cho
  Huizinga 2013), các ngân hàng lớn có thể ngân hàng làm cho ngân hàng hoạt động
  sẽ tham gia các dự án có rủi ro cao. Tỷ lệ an toàn hơn.
  dư phòng rủi ro tín dụng ở các ngân hàng
  có quy mô lớn sẽ cao hơn. Tỷ lệ dự phòng rủi ro trên thu nhập từ lãi
  vay (LLP) thể hiện chất lượng và quy mô
  Ngân hàng lớn thường hoạt động hiệu quả các khoản đầu tư rủi ro của ngân hàng.
  và có sự biến động lợi nhuận ổn định hơn Khi tỷ lệ này tăng chứng tỏ rằng chất
  các ngân hàng có quy mô nhỏ. Điều đó lượng các khoản đầu tư đang giảm. Vì vậy
  có thể được giải thích rằng do khả năng biến LLP có mối quan hệ cùng chiều với
  đa dạng hóa rủi ro của các ngân hàng lớn rủi ro tín dụng.
  trên các dòng sản phẩm lớn hơn (Brown
  & Dinç 2011; Demirgüç-Kunt & Huizinga 5. Kết luận và hàm ý chính sách
  2013). Hơn nữa, khách hàng của các ngân
  hàng lớn thường có nền tảng tài chính tốt, 5.1. Kết luận
  các dự án có tính khả thi cao nên ngân
  hàng có thể thu được lợi nhuận ổn định Bài báo nghiên cứu tác động của sở hữu
  và bền vững (Võ Xuân Vinh & Mai Xuân tập trung đến sự ổn định của NHTM Việt
  Đức 2017). Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu
  tập trung càng cao, sự bất ổn của NHTM
  Biến COI có tác động âm đến Z_score càng cao. Cụ thể, các ngân hàng có sở hữu
  và LDR. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ chi phí tập trung tăng sẽ tác động làm rủi ro phá
  hoạt động trên tổng thu nhập tăng sẽ có tác sản, rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng
  động làm rủi ro phá sản tăng nhưng rủi ro tăng. Kết quả này phù hợp với các nghiên
  thanh khoản lại giảm xuống. Theo thuyết cứu của (Hou et al. 2016) và (Laeven &
  minh báo cáo tài chính của các ngân hàng, Levine 2009) nhưng trái ngược với một số
  chi phí hoạt động của các ngân hàng chủ nghiên cứu khác (García-Marco & Robles-
  yếu bao gồm chi phí cho nhân viên, chi Fernández 2008; Iannotta et al. 2007;
  về tài sản và chi cho hoạt động quản lý, Shehzad et al. 2010). Kết quả nghiên cứu
  công vụ. Chi phí hoạt động tăng làm sụt của bài báo đã đóng góp thêm bằng chứng
  giảm lợi nhuận cũng như năng lực tài thực nghiệm trong chủ đề nghiên cứu về
  chính của các ngân hàng (giảm vốn chủ sở tác động của sở hữu tập trung đến hoạt
  hữu). Vốn chủ sở hữu giảm và biến động động của các NHTM.
  lợi nhuận tăng lên sẽ làm cho rủi ro phá

  10 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 11. VÕ XUÂN VINH – MAI XUÂN ĐỨC

  5.2. Hàm ý chính sách thực hiện thỏa thuận và ủy thác để tạo
  thành nhóm cổ đông có quyền kiểm soát
  Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu tập chi phối hoạt động ngân hàng (Gomes &
  trung cao kéo theo sự bất ổn trong hoạt Novaes 1999; Gomes & Novaes 2005).
  động ngân hàng. Hệ thống ngân hàng có
  mức độ sở hữu cao nếu không có sự giám Hai là, để thực hiện tốt việc giám sát tỷ lệ
  sát chặt chẽ có thể sẽ tác động không tốt sở hữu của các cổ đông ngân hàng, NHNN
  đến tình hình kinh tế- xã hội. Chính vì (Thanh tra giám sát ngân hàng) và Bộ Tài
  vậy, cơ quan quản lý nhà nước phải có chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
  những giải pháp thích hợp để giám sát cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ để chia sẻ
  vấn đề sở hữu tập trung trong ngân hàng thông tin liên quan đến cổ đông của ngân
  một cách tốt nhất. Từ kết quả nghiên cứu, hàng. Mặt khác, cần có quy định riêng về
  bài báo gợi mở một số hàm ý đến các nhà công bố thông tin của cổ đông cá nhân sở
  hoạch định chính sách. hữu ngân hàng theo hướng giảm giới hạn
  sở hữu. Thực tế cho thấy, có rất ít cổ đông
  Một là, Cơ quan quản lý Nhà nước (Chính cá nhân của ngân hàng phải công bố thông
  phủ và NHNN) phải giám sát chặt chẽ tin, và cơ quan quản lý không thể giám sát
  và sát sao việc thực thi các quy định về được thông tin về các cổ đông cá nhân của
  giới hạn cổ phần của các cổ đông NHTM ngân hàng. 7Vấn đề thỏa thuận và ủy thác
  theo quy định của Luật Các TCTD. 6Quán đã đề cập ở trên có thể được hình thành và
  triệt và thực hiện tốt công tác “ngăn ngừa gây nên sự bất ổn cho hoạt động của ngân
  việc lạm dụng quản trị, điều hành, quyền hàng.
  cổ đông lớn để thao túng hoạt động của
  TCTD” của Đề án 1058. Theo đó, các Cuối cùng, kết quả nghiên cứu đã cho thấy
  nhà quản lý có thể đề nghị giảm tỷ lệ sở quy mô ngân hàng, hiệu quả quản lý chi
  hữu tối đa của một số cổ đông và những phí hoạt động và tốc độ tăng trưởng doanh
  người có liên quan so với quy định hiện thu có tác động đến sự ổn định của ngân
  hành. Mặt khác, NHNN, cụ thể là Cơ hàng. Ngân hàng có quy mô tổng tài sản
  quan Thanh tra giám sát ngân hàng cần cao sẽ hoạt động ổn định và hiệu quả. Vì
  có những giải pháp giám sát chặt chẽ các vậy các ngân hàng cần quản lý tốt chất
  nhóm cổ đông, bao gồm các nhóm cổ lượng tài sản, từng bước tăng tỷ trọng thu
  đông không thuộc đối tượng người có liên nhập hoạt động phi tín dụng để giảm thiểu
  quan theo luật định nhưng tiềm ẩn rủi ro nguy cơ hao hụt tổng tài sản ■
  đối với hoạt động của NHTM. Bên cạnh 7
  Điều 55 Luật Các TCTD 2010 (được sử đổi bổ sung bởi
  đó, cần quan tâm đến các cổ đông không Khoản 14 Điều 1 Luật Các TCTD sửa đổi 2017) quy định
  có cổ phần kiểm soát. Bởi vì sở hữu tập giới hạn sở hữu cổ phần của một cá nhân không quá
  5%. Mặt khác, theo Luật công bố thông tin, 5% cũng là
  trung có thể tăng cao khi các cổ đông nhỏ tỷ lệ sở hữu mà cổ đông phải công bố thông tin. Ngân
  hàng TMCP là một công ty đại chúng có vốn điều lệ rất
  6
  “Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá lớn, một cá nhân muốn sở hữu 5% cổ phần của một
  5% điều lệ của một TCTD” và “Một cổ đông là tổ chức ngân hàng sẽ phải bỏ ra một số tiền ít nhất 150 tỷ đồng
  không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một (vốn pháp định tối tiểu của ngân hàng là 3.000 tỷ đồng
  TCTD”, trừ một số trường hợp đặc biệt được luật quy theo luật định). Vì vậy, ở Việt Nam, có rất ít cá nhân có
  định riêng. sở hữu trên 5% vốn của một ngân hàng.

  Tài liệu tham khảo
  1. Admati, A.R., Pfleiderer, P. & Zechner, J. (1994), ‘Large shareholder activism, risk sharing, and financial market

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 11

 12. Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ
  các ngân hàng Việt Nam

  equilibrium’, journal of Political Economy, 102(6), 1097-1130.
  2. Agusman, A., Cullen, G.S., Gasbarro, D., Monroe, G.S. & Zumwalt, J.K. (2014), ‘Government intervention, bank
  ownership and risk-taking during the Indonesian financial crisis’, Pacific-Basin Finance Journal, 30, 114-131.
  3. Azofra, V. & Santamaría, M. (2011), ‘Ownership, control, and pyramids in Spanish commercial banks’, Journal of
  Banking Finance, 35(6), 1464-1476.
  4. Barry, T.A., Lepetit, L. & Tarazi, A. (2011), ‘Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks’,
  Journal of Banking & Finance, 35(5), 1327-1340.
  5. Beck, T., De Jonghe, O. & Schepens, G. (2013), ‘Bank competition and stability: Cross-country heterogeneity’, Journal
  of financial Intermediation, 22(2), 218-244.
  6. Berger, A.N., Klapper, L.F. & Turk-Ariss, R. 2017, ‘Bank competition and financial stability’, Handbook of Competition
  in Banking and Finance, Edward Elgar Publishing.
  7. Berle, A. & Means, G. 1933, ‘The modern corporation and private capital’, New York: Macmillan.
  8. Brown, C.O. & Dinç, I.S. (2011), ‘Too many to fail? Evidence of regulatory forbearance when the banking sector is
  weak’, The Review of Financial Studies, 24(4), 1378-1405.
  9. Burkart, M., Gromb, D. & Panunzi, F. (1997), ‘Large shareholders, monitoring, and the value of the firm’, The quarterly
  journal of economics, 112(3), 693-728.
  10. Chalermchatvichien, P., Jumreornvong, S., Jiraporn, P. & Singh, M. (2014), ‘The effect of bank ownership concentration
  on capital adequacy, liquidity, and capital stability’, Journal of Financial Services Research, 45(2), 219-240.
  11. Delbariragheb, M. & Zadeh, N. (2015), ‘The effect of bank ownership concentration on capital adequacy and liquidity’,
  Management Science Letters, 5(8), 715-720.
  12. Delis, M.D. & Kouretas, G.P. (2011), ‘Interest rates and bank risk-taking’, Journal of Banking Finance, 35(4), 840-855.
  13. Demirgüç-Kunt, A. & Detragiache, E. (2002), ‘Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical
  investigation’, Journal of monetary economics, 49(7), 1373-1406.
  14. Demirgüç-Kunt, A. & Huizinga, H. (2004), ‘Market discipline and deposit insurance’, Journal of Monetary Economics,
  51(2), 375-399.
  15. Demirgüç-Kunt, A. & Huizinga, H. (2013), ‘Are banks too big to fail or too big to save? International evidence from
  equity prices and CDS spreads’, Journal of Banking Finance, 37(3), 875-894.
  16. DeYoung, R., Spong, K. & Sullivan, R.J. (2001), ‘Who’s minding the store? Motivating and monitoring hired managers
  at small, closely held commercial banks’, Journal of Banking & Finance, 25(7), 1209-1243.
  17. Dong, Y., Meng, C., Firth, M. & Hou, W. (2014), ‘Ownership structure and risk-taking: Comparative evidence from
  private and state-controlled banks in China’, International Review of Financial Analysis, 36, 120-130.
  18. Edwards, J. & Nibler, M. (2000), ‘Corporate governance in Germany: the role of banks and ownership concentration’,
  Economic Policy, 15(31), 238-267.
  19. Esty, B.C. (1998), ‘The impact of contingent liability on commercial bank risk taking’, Journal of Financial Economics,
  47(2), 189-218.
  20. Fernández, A.I., González, F. & Suárez, N. (2016), ‘Banking stability, competition, and economic volatility’, Journal of
  Financial Stability, 22, 101-120.
  21. Fu, X.M., Lin, Y.R. & Molyneux, P. (2014), ‘Bank competition and financial stability in Asia Pacific’, Journal of Banking
  Finance, 38, 64-77.
  22. Galai, D. & Masulis, R.W. (1976), ‘The option pricing model and the risk factor of stock’, Journal of Financial
  economics, 3(1-2), 53-81.
  23. García-Marco, T. & Robles-Fernández, M.D. (2008), ‘Risk-taking behaviour and ownership in the banking industry: The
  Spanish evidence’, Journal of Economics Business, 60(4), 332-354.
  24. Gomes, A. & Novaes, W. (1999), ‘Multiple large shareholders in corporate governance’, Working Paper. The Wharton
  School, Philadelphia, PA.
  25. Gomes, A.R. & Novaes, W. (2005), ‘Sharing of control as a corporate governance mechanism’, PIER Working Paper No.
  01-029.
  26. Hou, W., Lee, E., Stathopoulos, K. & Tong, Z. (2016), ‘Executive compensation and the split share structure reform in
  China’, The European Journal of Finance, 22(4-6), 506-528.
  27. Houston, J.F., Lin, C., Lin, P. & Ma, Y. (2010), ‘Creditor rights, information sharing, and bank risk taking’, Journal of
  financial Economics, 96(3), 485-512.
  28. Iannotta, G., Nocera, G. & Sironi, A. (2007), ‘Ownership structure, risk and performance in the European banking
  industry’, Journal of Banking Finance, 31(7), 2127-2149.
  29. Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976), ‘Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership
  structure’, Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
  30. Kim, K.A., Lee, S.-H. & Rhee, S.G. (2007), ‘Large shareholder monitoring and regulation: The Japanese banking
  experience’, Journal of Economics and Business, 59(5), 466-486.

  12 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 13. VÕ XUÂN VINH – MAI XUÂN ĐỨC

  31. Kim, K.A. & Rhee, S.G. (2000), ‘A note on shareholder oversight and the regulatory environment: the Japanese banking
  experience’.
  32. Kiruri, R.M. (2013), ‘The effects of ownership structure on bank profitability in Kenya’, European Journal of
  Management Sciences Economics Letters, 1(2), 116-127.
  33. La Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F. & Shleifer, A. (1999), ‘Corporate ownership around the world’, The journal of
  finance, 54(2), 471-517.
  34. Laeven, L. (2002), ‘Bank risk and deposit insurance’, the world bank economic review, 16(1), 109-137.
  35. Laeven, L. & Levine, R. (2009), ‘Bank governance, regulation and risk taking’, Journal of financial economics, 93(2),
  259-275.
  36. Mandaci, P. & Gumus, G. (2010), ‘Ownership concentration, managerial ownership and firm performance: Evidence
  from Turkey’, South East European Journal of Economics and Business, 5(1), 57-66.
  37. Martinez Peria, M.S. & Schmukler, S.L. (2001), ‘Do depositors punish banks for bad behavior? Market discipline,
  deposit insurance, and banking crises’, The journal of finance, 56(3), 1029-1051.
  38. Meslier, C., Morgan, D.P., Samolyk, K. & Tarazi, A. (2016), ‘The benefits and costs of geographic diversification in
  banking’, Journal of International Money and Finance, 69, 287-317.
  39. Nier, E. & Baumann, U. (2006), ‘Market discipline, disclosure and moral hazard in banking’, Journal of Financial
  Intermediation, 15(3), 332-361.
  40. Pedersen, T. & Thomsen, S. (1999), ‘Economic and systemic explanations of ownership concentration among Europe’s
  largest companies’, International Journal of the Economics of Business, 6(3), 367-381.
  41. Saunders, A., Strock, E. & Travlos, N.G. (1990), ‘Ownership structure, deregulation, and bank risk taking’, the Journal
  of Finance, 45(2), 643-654.
  42. Shehzad, C.T., de Haan, J. & Scholtens, B. (2010), ‘The impact of bank ownership concentration on impaired loans and
  capital adequacy’, Journal of Banking Finance, 34(2), 399-408.
  43. Shleifer, A. & Vishny, R. (1997), ‘A Survey Of Corporate Governance’, Journal Of Finance, 52(2), 737-783.
  44. Shleifer, A. & Vishny, R.W. (1986), ‘Large shareholders and corporate control’, Journal of political economy, 94(3, Part
  1), 461-488.
  45. Võ Xuân Vinh & Mai Xuân Đức (2017), ‘Sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt
  Nam’, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, 33(3), 1-11.
  46. Võ Xuân Vinh & Trần Thị Phương Mai (2015), ‘Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương mại
  Việt Nam’, Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(8), 54-70.
  47. Wen, Y. & Jia, J. (2010), ‘Institutional ownership, managerial ownership and dividend policy in bank holding
  companies’, International Review of Accounting, Banking Finance, 2(1), 8-21.

  tiếp theo trang 55 nền kinh tế, dẫn đến rủi ro tiềm ẩn gia tăng.
  mở rộng bao phủ BHXHTN nói riêng
  và BHXH nói chung. Cần đặc biệt nhấn Biến Lạm phát (LP): Lạm phát có tác
  mạnh vai trò của các yếu tố (như thiết kế động thuận chiều đến rủi ro ngân hàng.
  các chế độ hưởng BHXHTN, mức đóng- Tức là lạm phát tăng, rủi ro các ngân hàng
  mức hưởng, các chế độ hỗ trợ tài chính và cũng gia tăng. Bởi ảnh hưởng của khủng
  phi tài chính, thủ tục và quá trình đăng ký hoảng năm 2008, lạm phát của nền kinh tế
  tham gia, đóng, hưởng BHXH, mở rộng Việt Nam năm 2008 là 23,1%, năm 2011
  BHXHTN với người lao động di cư quốc là 18,68%. Vào những thời điểm này, hệ
  tế) là những vấn đề quan trọng quyết định thống NHTM gặp rất nhiều khó khăn khi
  sự thành công của mục tiêu mở rộng sự thị trường bất động sản đóng băng, hoạt
  bao phủ BHXHTN mà Việt Nam có thể động sản xuất kinh doanh của các doanh
  tiếp thu từ kinh nghiệm quốc tế. ■ nghiệp không thuận lợi, nhiều khó khăn
  dẫn đến khả năng kiệt quệ trong việc trả
  nợ ngân hàng… làm cho rủi ro hệ thống
  tiếp theo trang 43 NHTM Việt Nam cao, và phải đối phó với
  hàng dễ rơi vào tình trạng nới lỏng các điều khó khăn bằng nhiều cách như: cắt giảm
  kiện tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho quy mô, giảm nhân sự, siết chặt tín dụng.

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 13

Download tài liệu Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam File Word, PDF về máy