[Download] Tải Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm – Tải về File Word, PDF

Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm

Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm
Nội dung Text: Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm

Download


Bài viết đánh giá thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2018 bằng phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng có tác động thúc đẩy trong khi hệ số rủi ro tín dụng có tác động làm giảm hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm File Word, PDF về máy

Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM:
  BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM
  THE EFFECT OF CREDIT RISK ON THE PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS
  IN VIETNAM: EMPIRICAL EVIDENCE
  Ngày nhận bài: 22/06/2020
  Ngày chấp nhận đăng: 04/09/2020

  Đặng Văn Hiệp, Nguyễn Văn Bổn
  TÓM TẮT
  Hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho
  nền kinh tế. Tuy nhiên, việc cung ứng vốn tín dụng có thể gặp rủi ro và ảnh hưởng xấu lên hiệu
  quả hoạt động của các ngân hàng này. Bài viết đánh giá thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng
  lên hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2018
  bằng phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu và dự
  phòng rủi ro tín dụng có tác động thúc đẩy trong khi hệ số rủi ro tín dụng có tác động làm giảm
  hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này. Ngoài ra, tỷ lệ an toàn vốn và quy mô ngân hàng cũng
  là các yếu tố quyết định có ý nghĩa. Các phát hiện này đề xuất một số hàm ý quan trọng cho hoạt
  động phòng ngừa rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
  Từ khóa: rủi ro tín dụng, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại, phương pháp GMM
  Arellano-Bond hệ thống.

  ABSTRACT
  The commercial banking system in Vietnam plays a crucial role in supplying capital to the
  economy. However, the supply of credit may be risky and adversely affects the performance of
  these banks. The paper empirically investigates the effect of credit risk on the performance for a
  balanced panel data of 20 commercial banks in Vietnam over the period 2005 – 2018 via the
  system GMM Arellano-Bond estimators. The estimated results indicate non-performance loan and
  loan loss provision stimulate while loan asset ratio reduces the performance of these banks.
  Furthermore, capital adequacy ratio and bank size are also significant determinants. These
  findings suggest some important implications relating to the activities of credit risk prevention of
  commercial banks in Vietnam.
  Keywords: credit risk, performance, commercial banks, system GMM Arellano-Bond estimator.

  1. Giới thiệu rủi ro tín dụng có thể giúp nâng cao các chỉ
  số tài chính của ngân hàng, giúp tăng vốn
  Hệ thống các ngân hàng thương mại đóng
  chủ sở hữu và từ đó nâng cao khả năng cạnh
  vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn
  tranh của hệ thống các ngân hàng tại Việt
  cho nền kinh tế Việt Nam, do vậy hiệu quả
  Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu
  hoạt động được xem là một trong các yếu tố
  quan trọng của các ngân hàng này. Một số rộng. Tuy nhiên, việc giảm thiểu các rủi ro
  nghiên cứu mới đây như Alfadli & Rjoub tín dụng đòi hỏi các ngân hàng thương mại
  (2019), Ekinci & Poyraz (2019), và phải có các quy trình cho vay chặt chẽ, đặc
  Abdelaziz et al. (2020) nhấn mạnh việc giảm
  thiểu các rủi ro tín dụng trong quá trình hoạt
  động của ngân hàng là một yêu cầu cần thiết Đặng Văn Hiệp, Học viên cao học ngành Tài
  chính Ngân hàng, Đại học Sài Gòn (SGU)
  để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt Nguyễn Văn Bổn, Khoa Tài chính Ngân hàng,
  động của các ngân hàng. Việc giảm thiểu các Trường Đại học Tài chính Marketing (UFM)
  70

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(03) – 2020

  biệt là cần có sự kiểm tra và giám sát nghiêm liệu nghiên cứu với việc nhấn mạnh vào sự
  ngặt các đối tượng được vay nhằm tăng khả phù hợp của phương pháp ước lượng. Kết quả
  năng thu hồi vốn vay. Điều này có thể thu ước lượng, bàn luận và kiểm tra tính bền được
  hẹp các đối tượng được vay và làm giảm lợi thể hiện trong phần 4. Cuối cùng là kết luận
  nhuận của doanh nghiệp. Do vậy, câu hỏi đặt và đề xuất một vài hàm ý quan trọng.
  ra là liệu việc giảm thiểu rủi ro tín dụng của
  2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây
  các ngân hàng thương mại tại Việt Nam có
  Rủi ro tín dụng có thể đưa đến khả năng
  làm giảm tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng
  suy giảm nguồn vốn do vậy hầu hết các
  này hay không?
  nghiên cứu đều chỉ ra rằng rủi ro tín dụng
  Nguyễn Thanh Phong (2019) lập luận
  làm giảm hiệu quả hoạt động của các ngân
  ngân hàng không thể thu hồi vốn tín dụng đã
  hàng. Trong nghiên cứu, rủi ro tín dụng có
  cấp và cho vay khi rủi ro tín dụng phát sinh.
  thể được đo lường bằng một số biến như tỷ lệ
  Điều này có thể khiến ngân hàng mất cân đối
  nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng, và dự phòng rủi
  thu chi, dẫn đến mất khả năng thanh toán và
  ro tín dụng.
  làm tăng nguy cơ rủi ro thanh khoản. Quá
  Với biến đại diện là tỷ lệ nợ xấu, tất cả
  trình này sẽ khiến ngân hàng có thể rơi vào
  các nghiên cứu đều cho thấy việc gia tăng tỷ
  tình trạng phá sản. Sự phá sản của ngân hàng
  lệ nợ xấu là một trong những nguyên nhân
  thương mại, đặc biệt tại các quốc gia đang
  chính làm giảm lợi nhuận của các ngân hàng
  phát triển như Việt Nam, sẽ dẫn đến hiệu ứng
  (Laryea et al., 2016; Alfadli & Rjoub, 2019;
  dây chuyền, làm tê liệt các hoạt động kinh tế
  Ekinci & Poyraz, 2019; Abdelaziz et al.,
  của nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt, Việt Nam
  2020). Laryea et al. (2016) phát hiện tỷ lệ nợ
  là một nền kinh tế đang phát triển với mức
  xấu có tác động âm lên lợi nhuận của 22
  tăng trưởng kinh tế tương đối khá, tạo nên
  ngân hàng trong giai đoạn 2005 đến 2010
  điều kiện thuận lợi cho quá trình tích lũy vốn
  bằng các phương pháp pooled OLS, REM, và
  đưa vào nền kinh tế thông qua hệ thống các
  FEM. Trong khi đó, Alfadli & Rjoub (2019)
  ngân hàng thương mại.
  ghi nhận tỷ lệ nợ xấu có tác động âm lên hiệu
  Xuất phát từ đòi hỏi nâng cao chất lượng
  quả tài chính của 62 ngân hàng thương mại
  quản trị của các ngân hàng thương mại tại
  hoạt động tại các quốc gia thuộc Hội đồng
  Việt Nam để giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng
  Hợp tác vùng Vịnh (GCC) từ 2011 đến 2017
  cao chất lượng hoạt động và để trả lời câu
  bằng các phương pháp ước lượng OLS và
  hỏi nghiên cứu nêu trên, chúng tôi đánh giá
  PCSE. Tương tự, Ekinci & Poyraz (2019) chỉ
  thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng lên
  ra tỷ lệ nợ xấu có tác động âm lên tỷ suất
  hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng thương
  sinh lợi của 26 ngân hàng thương mại hoạt
  mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2005 –
  động tại Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2005 –
  2018 với các biến kiểm soát như tỷ lệ an toàn
  2017 bằng các phương pháp ước lượng
  vốn và quy mô ngân hàng bằng phương pháp
  pooled OLS, REM, và FEM. Do vậy, Ekinci
  ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống.
  & Poyraz (2019) nhấn mạnh các ngân hàng
  Bài viết được sắp xếp như sau. Ngoài phần nên tập trung nhiều hơn vào quản lý rủi ro tín
  1 là giới thiệu thì phần 2 là tổng quan các dụng, đặc biệt là kiểm soát và giám sát các
  nghiên cứu trước, tập trung vào tác động của khoản nợ xấu. Ngoài ra, các nhà quản lý nên
  rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các tập trung nhiều hơn vào các kỹ thuật quản lý
  ngân hàng. Phần 3 trình bày mô hình và dữ rủi ro tín dụng hiện đại. Mới nhất, Abdelaziz

  71

 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  et al. (2020) tìm thấy tỷ suất sinh lời của các mại Trung Quốc có khả năng sinh lời cao
  ngân hàng MENA rất nhạy cảm đối với sự hơn trong môi trường cạnh tranh thấp hơn và
  gia tăng rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, các loại rủi ro khác nhau như rủi ro tín dụng,
  cụ thể là tỷ lệ nợ xấu và rủi ro thanh khoản rủi ro thanh khoản, rủi ro vốn, rủi ro bảo đảm
  có tác động âm ở các quốc gia Trung Đông và rủi ro mất khả năng thanh toán có liên
  và Bắc Phi (MENA) trong giai đoạn 2004 – quan đáng kể đến lợi nhuận ngân hàng khi sử
  2012 bằng các phương pháp hồi quy pooled dụng mẫu các ngân hàng thương mại Trung
  OLS và GLS. Ngoài ra, chất lượng thể chế Quốc trong giai đoạn 2003-2013 (5 ngân
  làm tăng lợi nhuận của các ngân hàng hàng thương mại nhà nước, 12 ngân hàng
  MENA và giảm thiểu rủi ro tín dụng và rủi ro thương mại cổ phần và 83 ngân hàng thương
  thanh khoản. mại thành phố) bằng phương pháp ước lượng
  Song song đó, Menicucci & Paolucci GMM Arellano-Bond. Tương tự vậy, Trad et
  (2016) và Pepur & Tripović (2017) đều al. (2017) nhận thấy quy mô ngân hàng và
  khẳng định dự phòng rủi ro tín dụng có tác vốn là yếu tố chính chịu trách nhiệm tăng lợi
  động âm lên lợi nhuận của các ngân hàng. nhuận của 78 ngân hàng ở 12 quốc gia Hồi
  Menicucci & Paolucci (2016) chỉ ra dự giáo trong giai đoạn 2004 – 2013 bằng
  phòng rủi ro tín dụng có tác động âm lên lợi phương pháp ước lượng GMM Arellano-
  nhuận 35 ngân hàng hàng đầu Châu Âu trong Bond. Gần đây, Ali et al. (2019) xác nhận rủi
  giai đoạn 2009 – 2013 bằng các phương pháp ro tín dụng có tác động âm lên hiệu quả hoạt
  pooled OLS, REM, FEM. Tương tự, Pepur & động của 6 ngân hàng Hồi giáo tại Pakistan
  Tripović (2017) xác định được dự phòng rủi trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2016
  ro tín dụng có tác động âm lên lợi nhuận của bằng phương pháp ước lượng SUR. Gadzo et
  các ngân hàng tại Croatia trong giai đoạn từ al. (2019) cũng chỉ ra rủi ro hoạt động của
  2003 đến 2013 bằng phương pháp ước lượng các ngân hàng có tác động âm đáng kể đến
  GMM Arellano-Bond. Gần đây hơn, Ali & lợi nhuận của 24 ngân hàng ở Ghana bằng
  Puah (2019) lại tìm thấy hệ số rủi ro tín dụng mô hình ước lượng PLS-SEM. Phát hiện này
  có tác động dương lên lợi nhuận của 24 ngân nhấn mạnh rằng các ngân hàng cần tăng tính
  hàng thương mại tại Pakistan trong giai đoạn hiệu quả trong quá trình hoạt động để thu
  2007 – 2015 bằng các phương pháp ước được nhiều lợi nhuận hơn.
  lượng FEM và REM. Tóm lại, thông qua lược khảo các nghiên
  Ngoài các nghiên cứu trên, một số nghiên cứu trước đây, chúng tôi nhận thấy chưa có
  cứu khác đánh giá thực nghiệm các yếu tố một nghiên cứu nào sử dụng cả 3 biến như tỷ
  quyết định lên hiệu quả hoạt động của các lệ nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng, và dự phòng
  ngân hàng như Chowdhury et al. (2017), Tan rủi ro tín dụng vào trong cùng một nghiên
  et al. (2017), Trad et al. (2017), Gadzo et al. cứu, đặc biệt cho các ngân hàng thương mại
  (2019), và Ali et al. (2019). Chowdhury et al. tại Việt Nam. Đặc biệt, nghiên cứu này sử
  (2017) tìm thấy vốn chủ sở hữu và an toàn dụng các phương pháp ước lượng như S-
  vốn có tác động dương trong khi chi phí phi GMM hai bước và một bước có khả năng xử
  lãi có tác động âm đến lợi nhuận của các lí được hiện tượng nội sinh và tương quan
  ngân hàng Hồi giáo ở các nước GCC trong chuỗi để loại trừ khả năng ước lượng bị
  giai đoạn 2005 đến 2013 bằng phương pháp chệch và làm sai lệch kết quả ước lượng. Đây
  ước lượng GMM Arellano-Bond. Tan et al. cũng chính là khoảng trống nghiên cứu mà
  (2017) lại nhấn mạnh các ngân hàng thương bài viết muốn hướng đến.
  72

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(03) – 2020

  3. Mô hình và dữ liệu nghiên cứu cụ yếu ở dạng sai phân. Vì thế, Arellano &
  Bover (1995) đề nghị kết hợp phương trình
  3.1. Mô hình nghiên cứu
  (1) và phương trình (2) để hình thành một hệ
  Dựa trên nghiên cứu của Ali & Puah gồm hai phương trình, một phương trình
  (2019), phương trình thực nghiệm được xác dạng sai phân được công cụ bởi các biến trễ,
  định như sau: và một phương trình dạng gốc được công cụ
  bởi các biến trễ sai phân qua đó GMM được
  với i và t lần lượt ký hiệu cho ngân hàng áp dụng. Đây là phương pháp ước lượng
  và thời gian. ROEit là tỷ suất sinh lợi trên vốn GMM hệ thống (S-GMM), một chiến lược có
  chủ sở hữu, ROEit-1 đại diện cho tỷ suất sinh khả năng tăng tính hiệu quả thông qua việc
  lợi trên vốn chủ sở hữu lúc ban đầu. Xit là giảm bớt hiện tượng chệch và giải quyết
  một tập gồm 3 biến đại diện cho rủi ro tín được các biến công cụ yếu ở GMM sai phân.
  dụng, gồm tỷ lệ nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng, Tính nhất quán của GMM hệ thống hoàn
  và dự phòng rủi ro tín dụng; Zit là tập các toàn dựa trên các giả định là các đại lượng
  sai số không tương quan nhau, các biến công
  biến kiểm soát gồm tỷ lệ an toàn vốn và quy
  cụ có hiệu lực, và các thay đổi trong các biến
  mô ngân hàng. ηi là tác động cố định không
  công cụ thêm vào không tương quan với các
  quan sát được có đặc điểm quốc gia, bất biến
  tác động cố định.
  theo thời gian và ζit là đại lượng sai số; β0, β1,
  β’1, và β’2 là các hệ số ước lượng. Tính hiệu lực của các biến công cụ trong
  S-GMM được đánh giá thông qua thống kê
  Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng
  Sargan/Hansen và thống kê Arellano-Bond.
  các phương pháp ước lượng GMM Arellano
  Các kiểm định Sargan/Hansen với giả thuyết
  & Bond (1991) lần đầu được đề xuất bởi
  null H0: biến công cụ có tính ngoại sinh chặt
  Holtz-Eakin et. al. (1988). Để ước lượng
  chẽ, nghĩa là biến công cụ không tương quan
  phương trình (1), chúng tôi lấy sai phân bậc
  với các sai số. Kiểm định Arellano-Bond
  một để loại trừ các tác động cố định có đặc
  được dùng để đánh giá tự tương quan chuỗi
  tính ngân hàng (ηi). Sau đó, các biến độc lập
  của các số dưới dạng sai phân bậc nhất. Vì
  ở dạng sai phân bậc nhất được sử dụng như
  thế, kết quả kiểm định tự tương quan chuỗi
  các biến được công cụ theo độ trễ của chúng bậc nhất của các sai số bậc nhất AR(1) được
  dưới giả định rằng các sai số thay đổi theo bỏ qua trong khi tự tương quan chuỗi bậc hai
  thời gian trong các mô hình gốc không có của các sai số AR(2) được thực hiện dựa trên
  tương quan chuỗi (Judson & Owen, 1999). các sai phân bậc nhất của các sai số để dò tìm
  Chiến lược này là GMM sai phân, được biết hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất của
  là có khả năng xử lí các hiện tượng chệch do các sai số.
  tác động đồng thời trong các ước lượng.
  3.2. Dữ liệu nghiên cứu
  Phương trình (1) có thể được chuyển đổi
  thành phương trình dưới dạng sai phân bậc Mẫu nghiên cứu bao gồm cơ sở dữ liệu
  nhất như sau: dành riêng cho ngân hàng như: tỷ suất sinh
  lời trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu, hệ số
  rủi ro tín dụng, dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ
  an toàn vốn, và quy mô ngân hàng được thu
  Trong trường hợp các biến có tính dai thập từ các báo cáo tài chính hàng năm của
  dẳng, nghĩa là các giá trị quá khứ cho thấy 20 ngân hàng thương mại trong giai đoạn từ
  khá ít thông tin về sự biến đổi trong tương 2005 – 2018. Các biến dữ liệu được xác định
  lai, khiến cho các biến trễ trở thành các công cụ thể như sau:
  73

 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

   Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu các ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn
  (ROE): Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở 2005 – 2018 tương đối tốt với giá trị 11%. Tỷ
  hữu (%), đại diện cho hiệu quả hoạt động của lệ nợ xấu trung bình cũng ở mức vừa phải
  các ngân hàng. (0.701%) nhưng dự phòng rủi ro tín dụng
   Các biến đại diện cho rủi ro tín dụng: trung bình lại mang giá trị âm (-0.022%).
  – Tỷ lệ nợ xấu (NPL): Tổng nợ xấu Trong khi đó tỷ lệ an toàn vốn trung bình
  trên tổng dư nợ (%). trong cùng giai đoạn này là 2.035%, một giá
  – Hệ số rủi ro tín dụng (LAR): Tổng trị cũng tương đối tốt. Bảng 2 trình bày ma
  dư nợ cho vay trên tổng tài sản (%). trận tương quan giữa các biến. Tỷ lệ nợ xấu
  – Dự phòng rủi ro tín dụng (LLP): Dự có tương quan âm với tỷ suất sinh lợi trong
  phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ khi dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ an toàn
  (%). vốn và quy mô ngân hàng có tác động dương.
   Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): Tổng vốn Đặc biệt, các hệ số tương quan giữa các biến
  cấp 1 và vốn cấp 2 trên tổng tài sản có rủi ro độc lập đều có giá trị nhỏ hơn 0.8, giúp loại
  quy đổi (%). trừ khả năng đa cộng tuyến giữa các biến, do
   Quy mô ngân hàng (SIZ): Tổng tài vậy tất cả các biến độc lập được sử dụng
  sản (ln). trong mô hình.
  Thống kê mô tả các biến được trình bày
  trong Bảng 1. Tỷ suất sinh lợi trung bình của
  Bảng 1. Thống kê mô tả các biến
  Biến Quan Trung Độ lệch Nhỏ Lớn
  sát bình chuẩn nhất nhất
  Tỷ suất sinh lời (ROE, %) 280 11.000 7.000 0.3 42.4
  Tỷ lệ nợ xấu (NPL, %) 280 0.701 2.337 0 13.019
  Hệ số rủi ro tín dụng (LAR, %) 280 0.562 0.131 0.198 0.879
  Dự phòng rủi ro tín dụng (LLP,
  280 -0.022 0.161 -1.08 0.070
  %)
  Tỷ lệ an toàn vốn (CAR, %) 280 2.035 4.343 0.012 18.524
  Quy mô ngân hàng (SIZ, ln) 280 17.880 1.545 12.328 20.995

  Bảng 2. Ma trận tương quan giữa các biến
  ROE NPL LAR LLP CAR SIZ
  ROE 1
  NPL -0.116* 1
  LAR -0.090 0.031 1
  LLP 0.132** 0.061 0.325*** 1
  ** *** **
  CAR 0.144 0.446 0.128 0.072 1
  SIZ 0.207*** -0.037 0.089 -0.035 0.256*** 1
  Ghi chú: ***, ** và * ký hiệu lần lượt cho các mức ý nghĩa 1%, 5%, và 10%

  74

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(03) – 2020

  4. Kết quả và bàn luận âm lên tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng
  trong khi Menicucci & Paolucci (2016) và
  4.1. Ước lượng S-GMM hai bước Pepur & Tripović (2017) phát hiện dự phòng
  Các kết quả ước lượng được trình bày rủi ro tín dụng làm giảm tỷ suất sinh lợi này.
  trong Bảng 3. Ở mỗi cột là một mô hình Tương tự, Ali & Puah (2019) chỉ ra hệ số rủi
  tương ứng với một biến đại diện, hai biến đại ro tín dụng làm tăng tỷ suất sinh lợi. Các kết
  diện và ba biến đại diện cho rủi ro tín dụng. quả trái ngược này chỉ ra các điểm khác biệt
  Việc loại bỏ/thêm vào một vài biến trong mô của các ngân hàng thương mại Việt Nam so
  hình là nhằm kiểm tra xem liệu kết quả ước với các quốc gia khác. Cụ thể như tỷ lệ nợ
  lượng có thay đổi về dấu và mức ý nghĩa hay xấu gia tăng lại làm tăng lợi nhuận của các
  không để đảm bảo tính bền của mô hình. Kết ngân hàng thương mại. Liệu điều này có nói
  quả cho thấy không có sự thay đổi nào về lên hai hiệu ứng bao quanh? Một là các ngân
  dấu và ý nghĩa của các hệ số ước lượng trong hàng sẽ bất chấp các điều kiện của bên được
  các mô hình. Trong tất cả các quy trình ước cấp tín dụng để tiến hành mở rộng cho vay để
  lượng, chúng tôi dò ra được biến tỷ lệ nợ xấu gia tăng lợi nhuận, và hai là nhà nước có
  là nội sinh, vì thế chúng tôi sử dụng biến tỷ những hành động “giải cứu” các ngân hàng
  lệ nợ xấu này như biến được công cụ trong với tỷ lệ nợ xấu cao thông qua việc tái cấu
  thủ tục GMM (biến nội sinh) và các biến còn trúc các ngân hàng thương mại mà thực chất
  lại (hệ số rủi ro tín dụng, dự phòng rủi ro tín là “gánh” các khoản nợ xấu của các ngân
  dụng, tỷ lệ an toàn vốn, và quy mô ngân hàng này. Tương tự như vậy, trích lập dự
  hàng) như các biến công cụ (biến ngoại sinh) phòng rủi ro tín dụng gia tăng cũng hàm ý
  trong thủ tục IV. Để đánh giá tính hiệu lực cho thấy rủi ro tín dụng của các ngân hàng
  của các biến công cụ này và tự tương quan thương mại ở mức tăng. Điều này rõ ràng gắn
  chuỗi của các phần dư, chúng tôi thực hiện liền với các khoản nợ xấu đang ở mức cao
  các kiểm định Sargan và Hansen cũng như xuất phát từ các hoạt động cấp tín dụng với
  kiểm định Arellano-Bond cho tương quan các điều kiện thiếu chặt chẽ và thiếu tài sản
  chuỗi AR(2). Trong Bảng 3, các kiểm định thế chấp đảm bảo khoản vay. Trái lại, hệ số
  Sargan và Hansen chỉ ra các biến công cụ có rủi ro tín dụng tăng cao phản ánh dư nợ cho
  hiệu lực. Tương tự, các kiểm định Arellano- vay tăng lên và ẩn chứa trong đó là các khoản
  Bond AR(2) chấp nhận giả thuyết không có nợ xấu hay nợ khó đòi, làm giảm lợi nhuận
  hiện tượng tương quan chuỗi bậc hai. Các kết của các ngân hàng.
  quả này khẳng định tính tin cậy của S-GMM Tóm lại, các kết quả nghiên cứu ở các
  hai bước được sử dụng.
  ngân hàng thương mại ở Việt Nam cho thấy
  Liên quan đến rủi ro tín dụng thì kết quả sự trái ngược so với các nghiên cứu trước
  ước lượng ở Bảng 3 cho thấy tỷ lệ nợ xấu và đây với hàm ý bên trong lại cho thấy các tác
  dự phòng rủi ro tín dụng có tác động dương động tiêu cực nên Ngân hàng nhà nước nên
  trong khi hệ số rủi ro tín dụng lại có tác động có những giải pháp quản lý theo hướng giảm
  âm lên tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu ở tỷ lệ nợ xấu thông qua việc áp đặt các điều
  các ngân hàng thương mại của Việt Nam. Các kiện cấp tín dụng nghiêm ngặt, mình bạch và
  kết quả này hoàn toàn trái ngược với các có sự giám sát chặt chẽ và công khai.
  nghiên cứu trước đó. Cụ thể là các nghiên cứu Ngoài ra, tỷ lệ an toàn vốn làm giảm tỷ
  như Laryea et al. (2016), Alfadli & Rjoub
  suất sinh lợi, nhưng quy mô ngân hàng lại
  (2019), Ekinci & Poyraz (2019), và Abdelaziz
  thúc đẩy. Tác động dương của quy mô ngân
  et al. (2020) tìm thấy tỷ lệ nợ xấu có tác động hàng cũng được tìm thấy trong các nghiên
  75

 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  cứu như Laryea et al. (2016), Menicucci & nhuận. Trong khi đó, tác động âm của tỷ lệ
  Paolucci (2016), Pepur & Tripović (2017), an toàn vốn cũng được tìm thấy trong Laryea
  Alfadli & Rjoub (2019), Ali & Puah (2019), et al. (2016), Menicucci & Paolucci (2016),
  và Ekinci & Poyraz (2019). Việc gia tăng và Abdelaziz et al. (2020) với hàm ý cho
  tổng tài sản sẽ giúp các ngân hàng thương thấy sự gia tăng vốn đưa đến rủi ro cao hơn.
  mại có thêm nhiều vốn để cấp tín dụng, do Các ngân hàng có vốn hóa cao có thể mở
  vậy sẽ làm tăng tỷ suất sinh lợi. Ngoài ra, với rộng tín dụng với tài sản thế chấp không đảm
  tài sản tăng thêm các ngân hàng có thể đa bảo, làm gia tăng nợ xấu và làm giảm lợi
  dạng hóa các danh mục đầu tư nhằm giảm nhuận (Abdelaziz et al., 2020).
  bớt các rủi ro có thể có, từ đó gia tăng lợi
  Bảng 3. Rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động: S-GMM hai bước, 2005 – 2018
  Biến phụ thuộc: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE)
  Biến Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3
  *** ***
  Tỷ suất sinh lợi (-1) 0.381 0.376 0.352***
  (0.003) (0.003) (0.004)
  0.002*** 0.002*** 0.004***
  Tỷ lệ nợ xấu
  (0.0008) (0.000) (0.000)
  -0.020*** -0.093***
  Hệ số rủi ro tín dụng
  (0.001) (0.001)
  0.080***
  Dự phòng rủi ro tín dụng
  (0.008)
  -0.004*** -0.005*** -0.007***
  Tỷ lệ an toàn vốn
  (0.000) (0.000) (0.000)
  0.004*** 0.004*** 0.007***
  Quy mô ngân hàng
  (0.000) (0.000) (0.000)
  Ngân hàng/Quan sát 20/220 20/220 20/240
  AR(2) test 0.214 0.211 0.137
  Sargan test 0.130 0.100 0.195
  Hansen test 0.851 0.770 0.792
  Ghi chú: ***, ** và * ký hiệu lần lượt cho các mức ý nghĩa 1%, 5%, và 10%
  4.2. Kiểm tra tính bền ro tín dụng làm giảm hiệu quả hoạt động của
  các ngân hàng này. Ngoài ra, tỷ lệ an toàn
  Để kiểm tra tính bền, chúng tôi sử dụng
  vốn là một yếu tố tác động âm và có ý nghĩa
  S-GMM một bước để ước lượng lại phương
  lên lợi nhuận của các ngân hàng, ngược lại
  trình (1). Các kết quả tương ứng cho tất cả
  quy mô ngân hàng có tác động dương và
  các mô hình được thể hiện trong Bảng 4.
  cũng là yếu tố quyết định có ý nghĩa. Các
  Nhất quán với các ước lượng S-GMM hai
  phát hiện này được khẳng định bằng các
  bước trong Bảng 3, chúng tôi tìm thấy tỷ lệ
  kiểm định được chỉ ra ở bên dưới Bảng 4,
  nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng làm gia
  kiểm định Sargan tests và kiểm định
  tăng (thúc đẩy) lợi nhuận, trong khi hệ số rủi

  76

 8. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(03) – 2020

  Arellano-Bond AR(2), hàm ý rằng các ước hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng thương
  lượng S-GMM một bước đáng tin cậy. mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2005 –
  Bảng 4. Rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt 2018 bằng phương pháp ước lượng GMM
  động: S-GMM một bước, 2005 – 2018 Arellano-Bond hệ thống hai bước. Tính bền
  Biến phụ thuộc: Tỷ suất sinh lợi trên vốn của các ước lượng được kiểm tra bằng
  chủ sở hữu (ROE) phương pháp ước lượng GMM Arellano-
  Biến Mô hình Bond hệ thống một bước. Kết quả chỉ ra tỷ lệ
  Tỷ suất sinh lợi (-1) 0.336*** nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng thúc đẩy
  trong khi hệ số rủi ro tín dụng làm giảm hiệu
  (0.058)
  quả hoạt động của các ngân hàng này. Ngoài
  0.003 ra, tỷ lệ an toàn vốn và quy mô ngân hàng
  Tỷ lệ nợ xấu
  (0.003) cũng là các yếu tố quyết định có ý nghĩa.
  Các phát hiện trong nghiên cứu này đòi
  -0.095***
  Hệ số rủi ro tín dụng hỏi cần có sự thận trọng từ các ngân hàng
  (0.043)
  thương mại tại Việt Nam trong việc cải thiện
  0.077*** và nâng cao các chỉ số rủi ro tín dụng bởi lẻ
  Dự phòng rủi ro tín dụng tỷ lệ nợ xấu gia tăng là nguyên nhân đưa đến
  (0.025)
  việc mất khả năng cân đối thu chi và thanh
  -0.005*** khoản của các ngân hàng, từ đó dẫn đến phá
  Tỷ lệ an toàn vốn
  (0.004) sản. Việc giảm tỷ lệ nợ xấu và gia tăng các
  0.007*** khoản trích lập dự phòng là cần thiết nhằm
  Quy mô ngân hàng lành mạnh hóa các chỉ số tài chính của các
  (0.001)
  ngân hàng. Theo đó, các ngân hàng cần đảm
  Ngân hàng/Quan sát 20/240 bảo quá trình cấp tín dụng cần được thực
  AR(2) test 0.107 hiện một cách minh bạch với các điều kiện
  được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thu hồi
  Sargan test 0.235 đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho các khoản vay đúng
  Ghi chú: ***, ** và * ký hiệu lần lượt cho các thời hạn. Đặc biệt, Ngân hàng nhà nước cần
  mức ý nghĩa 1%, 5%, và 10% thiết ban hành các chính sách liên quan đến
  5. Kết luận và hàm ý chính sách việc quản lý rủi ro tín dụng của các ngân
  hàng và thực hiện giám sát chặt chẽ việc cấp
  Xuất phát từ thực tiễn là rủi ro tín dụng có
  tín dụng của các ngân hàng trong bối cảnh
  ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng
  hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế
  thương mại tại Việt Nam, bài viết đánh giá
  Việt Nam.
  thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng lên

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Abdelaziz, H., Rim, B., & Helmi, H. (2020). The interactional relationships between credit risk,
  liquidity risk and bank profitability in MENA region. Global Business Review.
  https://doi.org/10.1177/0972150919879304.
  Alfadli, A., & Rjoub, H. (2019). The impacts of bank-specific, industry-specific and
  macroeconomic variables on commercial bank financial performance: evidence from the
  Gulf cooperation council countries. Applied Economics Letters, 1-5.
  https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1676870.
  77

 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  Ali, A., Zulkhibri, M., & Kishwar, T. (2019). Credit Risk, Bank Performance and Islamic
  Banking: Evidence from Pakistan. In Islamic Finance, Risk-Sharing and Macroeconomic
  Stability (pp. 171-189). Palgrave Macmillan, Cham.
  Ali, M., & Puah, C. H. (2019). The internal determinants of bank profitability and
  stability. Management Research Review, 42(1), 49-67.
  Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo
  evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies
  Journal, 58(2), 277-297.
  Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of
  error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
  Chowdhury, M. A. F., Haque, M. M., & Masih, M. (2017). Re-examining the determinants of
  Islamic bank performance: new evidence from dynamic GMM, quantile regression, and
  wavelet coherence approaches. Emerging Markets Finance and Trade, 53(7), 1519-1534.
  Ekinci, R., & Poyraz, G. (2019). The Effect of Credit Risk on Financial Performance of
  Deposit Banks In Turkey. Procedia Computer Science, 158, 979-987.
  Gadzo, S. G., Kportorgbi, H. K., & Gatsi, J. G. (2019). Credit risk and operational risk on
  financial performance of universal banks in Ghana: A partial least squared structural
  equation model (PLS SEM) approach. Cogent Economics & Finance, 7(1), 1589406.
  Judson, R. A., & Owen, A. L. (1999). Estimating dynamic panel data models: a guide for
  macroeconomists. Economics Letters, 65(1), 9-15.
  Laryea, E., Ntow-Gyamfi, M., & Alu, A. A. (2016). Nonperforming loans and bank
  profitability: evidence from an emerging market. African Journal of Economic and
  Management Studies, 7(4), 462-481.
  Menicucci, E., & Paolucci, G. (2016). The determinants of bank profitability: empirical
  evidence from European banking sector. Journal of financial reporting and Accounting,
  14(1), 86-115.
  Nguyễn Thanh Phong (2019). Tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng phá sản các ngân
  hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Tài chính, 2.
  Pepur, S., & Tripović, M. (2017). Credit Risk and Bank Profitability: Case of Croatia.
  In Finance in Central and Southeastern Europe (pp. 135-144). Springer, Cham.
  Tan, Y., Floros, C., & Anchor, J. (2017). The profitability of Chinese banks: impacts of risk,
  competition and efficiency. Review of Accounting and Finance, 16(1), 86-105.
  Trad, N., Trabelsi, M. A., & Goux, J. F. (2017). Risk and profitability of Islamic banks: A
  religious deception or an alternative solution? European Research on Management and
  Business Economics, 23(1), 40-45.

  78

Download tài liệu Tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm File Word, PDF về máy