[Download] Tải Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Nghiên cứu tiến hành khảo sát 30 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam từ năm 2007 – 2019, bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu bảng thông qua kiểm định hausman để chọn ra phương pháp ước lượng phù hợp để kiểm định tác động của các yếu tố tỷ lệ nợ xấu đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. Journal of Finance – Marketing; Vol. 63, No. 3; 2021
  ISSN: 1859-3690
  DOI: https://doi.org/10.52932/jfm.vi63
  ISSN: 1859-3690

  TẠP CHÍ

  NGHIÊN CỨU
  TÀI CHÍNH – MARKETING

  Journal of Finance – Marketing
  Số 63 – Tháng 06 Năm 2021

  JOURNAL OF FINANCE – MARKETING

  http://jfm.ufm.edu.vn

  THE IMPACT OF CREDIT RISK ON THE PERFORMANCE
  OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS
  Nguyen Thanh Dat1*, Thi Thi My Duyen1 & Le Hong Nga1
  Bac Lieu University
  1

  ARTICLE INFO ABSTRACT

  DOI: The study surveyed 30 joint-stock commercial banks in Vietnam from
  10.52932/jfm.vi63.164 2007 to 2019, the article uses a regression model with panel data through
  the Hausman test to choose the appropriate estimation method to test the
  Received: impact of the NPL ratio factors on the performance of commercial banks.
  January 18, 2021 The study found that credit risk indicators have a significant positive
  Accepted: effect on the profitability of banks. Besides, there is a positive relationship
  March 8, 2021 between bank size and bank performance. From the research results, the
  Published: author proposes several ideas to limit the impact of credit risk on the
  June 25, 2021 profitability of commercial banks in Vietnam.

  Keywords:
  Performance
  efficiency,
  Commercial banks,
  Credit risk.

  *Corresponding author:
  Email: nthdatblu@gmail.com

  66

 2. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021

  ISSN: 1859-3690

  TẠP CHÍ

  NGHIÊN CỨU
  TÀI CHÍNH – MARKETING

  Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing
  Số 63 – Tháng 06 Năm 2021

  JOURNAL OF FINANCE – MARKETING

  http://jfm.ufm.edu.vn

  TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  Nguyễn Thành Đạt1*, Thi Thị Mỹ Duyên1 & Lê Hồng Nga1
  Trường Đại học Bạc Liêu
  1

  THÔNG TIN TÓM TẮT

  DOI: Nghiên cứu tiến hành khảo sát 30 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt
  10.52932/jfm.vi63.164 Nam từ năm 2007 – 2019, bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu
  bảng thông qua kiểm định hausman để chọn ra phương pháp ước lượng
  Ngày nhận: phù hợp để kiểm định tác động của các yếu tố tỷ lệ nợ xấu đến hiệu quả
  18/01/2021 hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần. Kết quả nghiên cứu chỉ
  Ngày nhận lại:
  ra rằng các chỉ số về rủi ro tín dụng có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến
  khả năng sinh lời của ngân hàng. Ngoài ra, có một mối quan hệ tích cực
  08/03/2021
  giữa quy mô ngân hàng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Từ kết quả
  Ngày đăng:
  nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm hạn chế tác động của
  25/06/2021
  rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của NHTM Việt Nam.
  Từ khóa:
  Hiệu quả hoạt động,
  ngân hàng thương
  mại (NHTM), rủi ro
  tín dụng.

  1. Giới thiệu là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của
  Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan nền kinh tế. Các ngân hàng phải chịu nhiều
  trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của
  là cầu nối cho vốn được luân chuyển từ nơi họ và khả năng sinh lời (Alshatti, 2015). Theo
  thừa vốn đến nơi có nhu cầu sử dụng. Do đó, Koch và MacDonald (2014), những rủi ro này
  sự ổn định của ngành ngân hàng được xem có thể được phân loại thành rủi ro tín dụng,
  rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro
  thanh khoản, rủi ro pháp lý và rủi ro danh
  nghĩa. Mỗi yếu tố trong số chúng có thể ảnh
  *Tác giả liên hệ: hưởng tiêu cực đến vốn chủ sở hữu, giá trị thị
  Email: nthdatblu@gmail.com trường, nợ phải trả và hoạt động tài chính của

  67

 3. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021

  các ngân hàng. Ekinci & Poyraz (2019) tuyên nợ xấu gia tăng, hoạt động mua bán nợ với
  bố rằng một trong những hoạt động chính tạo công ty Quản lý tài sản (VAMC) được dự báo
  ra thu nhập cho các ngân hàng chính là hoạt sẽ diễn ra sôi động hơn và với khối lượng lớn
  động tín dụng, nhưng hoạt động tín dụng lại hơn trước. Tính đến thời điểm đầu năm 2020,
  là một trong những rủi ro lớn nhất mà các trên toàn hệ thống đã có 13 ngân hàng thực
  ngân hàng phải đối mặt. hiện tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC (Hồ
  Theo Basle Committee on Banking Hữu Tín & Lê Đức Quang Tú, 2020). Đây
  Supervision và Bank for International cũng là thời điểm tròn 5 năm kết thúc kỳ hạn
  Settlements (2000), rủi ro tín dụng được của trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành.
  định nghĩa là khả năng một khách hàng vay Điều đó có nghĩa là các NHTM sẽ nhận lại
  nợ nhưng không thực hiện các cam kết đã những khoản nợ xấu không xử lý được sau
  thỏa thuận từ trước với ngân hàng. Boffey khi đã bán sang VAMC. Điều này dẫn đến nợ
  và Robson (1995) khẳng định loại rủi ro này xấu nội bản của các ngân hàng tăng lên. Do
  là rủi ro đáng kể nhất ảnh hưởng đến hoạt đó, điều cần thiết là các ngân hàng phải áp
  động của các ngân hàng, trong khi Saeed và dụng một cách tiếp cận hiệu quả để quản lý
  Zahid (2016) định nghĩa giá trị tín dụng là và giảm thiểu rủi ro tín dụng mà họ phải chịu.
  chỉ số quan trọng về sức khỏe tài chính và sự Cho nên tác giả nghiên cứu vấn đề này nhằm
  lành mạnh của các ngân hàng. Nghiên cứu đánh giá tác động của rủi ro tín dụng đối với
  của Nair và Fissha (2010) chỉ ra rằng tỷ lệ hoạt động kinh doanh thương mại các ngân
  nợ xấu cao trong các NHTM làm ảnh hưởng hàng ở Việt Nam và sau đó đưa ra đề xuất cho
  tiêu cực đến ngành ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu các nhà quản lý ngân hàng nhằm hạn chế rủi
  cao, một chỉ số về rủi ro tín dụng, có khả ro tín dụng hiệu quả hơn.
  năng giảm hiệu quả tài chính của ngân hàng.
  Ngân hàng càng phải đối mặt với rủi ro tín 2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
  dụng nhiều hơn, thì khả năng xảy ra khủng 2.1. Cơ sở lý thuyết
  hoảng tài chính ngân hàng cao hơn. Nói cách
  khác, mức độ cao của rủi ro tín dụng có thể Thuyết chi phí đại diện: Lý thuyết này được
  dẫn đến mức rủi ro vỡ nợ cao, điều này sẽ giới thiệu nhằm giải thích tầm ảnh hưởng của
  gây ảnh hưởng cho ngân hàng người gửi tiền cơ cấu sở hữu đối với lợi nhuận. Theo đó, các
  (Bizuayehu, 2015). Bên cạnh đó trong thời nhà quản lý thường thực hiện các thể chế dựa
  gian qua, mặc dù các NHTM đã có những nỗ trên lợi ích của mình hơn là tối ưu hóa tài sản
  lực lớn trong việc xử lý nợ xấu nhưng tỷ lệ nợ và lợi ích của chủ sở hữu. Một cách hiệu quả
  xấu vẫn ở mức cao. Theo báo cáo tài chính để giải quyết mâu thuẫn đại diện là sở hữu
  hợp nhất đã công bố của các ngân hàng đến quản trị. Phương pháp này nhằm củng cố tỷ
  cuối tháng 6, nợ xấu của một số ngân hàng lệ sở hữu của các nhà quản lý trong công ty,
  có xu hướng tăng lên so với Quý I như VCB, giúp hài hòa lợi ích giữa nhà quản lý và công
  VPB, STB, VBB, LPB, ACB, cho thấy các ngân ty, buộc họ phải hành động vì lợi ích của các
  hàng hoạt động kém hiệu quả trong thời kỳ cổ đông. Nhìn từ góc độ này, có vẻ như các
  suy thoái và điều này sẽ làm tăng áp lực lên ngân hàng được sở hữu bởi cổ đông sẽ hoạt
  chất lượng tín dụng trong ngắn hạn. Tính động tốt hơn các ngân hàng tương hỗ, ngân
  đến hết Quý I năm 2020, các ngân hàng đã cơ hàng hợp tác xã hay ngân hàng Chính phủ.
  cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 12.000 khách Thuyết phát tín hiệu: Lý thuyết này nói
  hàng với dư nợ 13,5 nghìn tỷ đồng, và đến về những thông tin khác nhau trong nội bộ
  giữa tháng 05/2020, con số dư nợ được cơ cấu như giữa các giám đốc và các bộ phận trong
  lại đã gần 138 nghìn tỷ đồng. Với tình hình công ty hay giữa các bên như các nhà đầu tư

  68

 4. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021

  (Ross, 1977). Theo đó, các nhà quản lý tiếp cận định nghĩa là khả năng một khách hàng vay
  được nhiều thông tin quan trọng về tình hình nợ nhưng không thực hiện các cam kết đã
  tài chính của công ty hơn người ngoài cuộc. thỏa thuận từ trước với ngân hàng. Boffey
  Trong khi đó, các nhà đầu tư bên ngoài lại phải và Robson (1995) cho rằng rủi ro tín dụng
  đối mặt với nhiều thông tin có thể khiến họ bị là rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả
  hiểu lầm khi đánh giá cơ hội đầu tư. Do đó, hoạt động của ngân hàng; đồng thời, Saeed và
  những biến động về cơ cấu vốn sẽ phát tín hiệu Zahid (2016) cũng xem giá trị tín dụng là một
  cho các bên ngoài nắm bắt được hiệu quả hoạt
  chỉ số quan trọng cho sức khỏe tài chính của
  động của công ty.
  các ngân hàng. Nair và Fissha (2010) cũng đã
  Thuyết chi phí giao dịch: Khái niệm chi phí nhận thấy các NHTM có hệ số nợ xấu cao và
  giao dịch lần đầu tiên được Coase (1995) đề hệ số này có tác động nghịch biến đến ngành
  cập trong bài của mình với tựa đề “Bản chất công nghiệp. Hệ số nợ xấu, một biến đo lường
  của doanh nghiệp”. Chi phí giao dịch bao gồm rủi ro tín dụng, có thể làm giảm hiệu quả hoạt
  thời gian và chi phí đàm phán, soạn thảo, và động tài chính của các ngân hàng. Một ngân
  thực thi các giao dịch hay hợp đồng. Thuyết hàng càng gặp nhiều rủi ro tín dụng thì khả
  này sau đó được Foss (1996) phát triển với bản năng ngân hàng đó đối mặt với khủng hoảng
  chất là khi đầu tư công nghệ sẽ làm giảm chi tài chính càng cao. Nói cách khác, mức rủi ro
  phí sản xuất và dẫn đến giá bán giảm như vậy tín dụng cao có thể dẫn đến mức rủi ro vỡ nợ
  chi phí giao dịch sẽ giảm cho người mua, đó là cao, cuối cùng sẽ làm nguy hại đến các khách
  khách hàng mua được sản phẩm giá rẻ nhưng hàng gửi tiền của ngân hàng (Bizuayehu,
  chất lượng là không đổi. Bên cạnh đó, Chen & 2015). Vì thế, các ngân hàng thực sự cần một
  Zhu (2004) cũng đã nghiên cứu công nghệ và phương pháp quản lý và hạn chế rủi ro tín
  năng suất, khi sử dụng công nghệ sẽ làm năng dụng hiệu quả. Việc quản lý rủi ro tín dụng
  suất tăng và chi phí giao dịch sẽ giảm. hiệu quả không những giúp các ngân hàng cải
  Các nghiên cứu trước thiện được tính bền vững và khả năng sinh lời
  trong hoạt động của mình mà còn đóng góp
  Rủi ro tín dụng được coi là loại rủi ro quan cho việc phân bổ vốn hiệu quả và sự ổn định
  trọng nhất đối với các NHTM. Bởi quản lý của nền kinh tế (Psillaki và cộng sự, 2010).
  rủi ro tín dụng hiệu quả, ngân hàng không Hiệu quả sử dụng vốn (CEE), hiệu quả sử
  chỉ nâng cao tính bền vững và lợi nhuận kinh dụng nguồn nhân lực (HCE) và cơ cấu vốn
  doanh của họ mà còn đóng góp vào sự ổn (SCE) có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả
  định kinh tế và phân phối vốn hiệu quả trong hoạt động tài chính của các ngân hàng (Lê
  nền kinh tế (Psillaki và cộng sự, 2010). Một Hồng Nga & Nguyễn Thành Đạt, 2021).
  loạt các nghiên cứu về mối quan hệ giữa rủi
  Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều nghiên
  ro tín dụng và hoạt động của các ngân hàng
  cứu phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng
  đã được thực hiện trên toàn thế giới. Trong
  và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Trong
  khi một số nghiên cứu ủng hộ tác động tích
  khi một số nghiên cứu tìm ra ảnh hưởng đồng
  cực của rủi ro tín dụng đối với lợi nhuận của
  biến của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh
  các ngân hàng, những người khác cho rằng có lời của các ngân hàng, một số nghiên cứu
  mối quan hệ nghịch đảo giữa chúng. khác lại cho thấy mối quan hệ nghịch biến
  Theo Basle Committee on Banking giữa rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời của
  Supervision và Bank for International ngân hàng. Boahene và cộng sự (2012) đã
  Settlements (2000), rủi ro tín dụng được kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng

  69

 5. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021

  và lợi nhuận tại 06 NHTM ở Ghana giai đoạn đến 2017, sử dụng hệ số nợ quá hạn/tổng dư
  05 năm từ 2005 đến 2009. Tác giả sử dụng nợ để đo lường rủi ro tín dụng, sử dụng ROA
  03 biến đo lường rủi ro tín dụng, gồm: hệ số và ROE là biến phụ thuộc. Ước lượng từ mô
  nợ xấu, hệ số khoanh nợ ròng (net charge- hình dữ liệu bảng chỉ ra mối quan hệ nghịch
  off rate) và hệ số lợi nhuận trước khi trích lập biến giữa rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời.
  dự phòng/tổng dư nợ; trong khi đó, tỷ suất Tương tự, Hamza (2017) đã sử dụng ROA
  sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) được sử và ROE để đo lường hiệu quả hoạt động khi
  dụng làm biến phụ thuộc. Kết quả hồi quy từ phân tích đối với các ngân hàng tại Pakistan,
  mô hình dữ liệu bảng chỉ ra rủi ro tín dụng kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số dự phòng
  có mối quan hệ đồng biến với hiệu quả hoạt rủi ro tín dụng và tỷ số nợ xấu có mối quan
  động của ngân hàng, cho thấy các ngân hàng hệ nghịch biến với hiệu quả hoạt động ngân
  ở Ghana có khả năng sinh lời cao mặc dù chịu hàng. Phân tích 20 NHTM tại Uganda trong
  rủi ro tín dụng cao. Alshatti (2015) sử dụng giai đoạn 2006 – 2015, Serwadda (2018) đã sử
  mô hình dữ liệu bảng để kiểm định liệu các dụng mô hình dữ liệu bảng để kiểm định giả
  biến đo lường rủi ro tín dụng có mối tương thiết quản trị rủi ro tín dụng có tác động đến
  quan với hiệu quả hoạt động (được đo bằng lợi nhuận ngân hàng hay không; kết quả tác
  ROA và ROE) của các NHTM ở Jordan hay giả đã tìm ra hệ số ROA của các NHTM chịu
  không. Kết quả cho thấy hệ số nợ xấu/tổng tác động nghịch biến bởi nợ xấu, điều này
  dư nợ có ảnh hưởng đồng biến đến khả năng hàm ý rằng nợ xấu có thể ảnh hưởng lớn đến
  sinh lời của các ngân hàng. Tương tự, Saeed chất lượng tài sản của các NHTM ở Uganda.
  và Zahid (2016) thu thập dữ liệu từ 05 NHTM Liên quan đến ngành ngân hàng tại Trung
  lớn ở Vương Quốc Anh từ năm 2007 đến Quốc, Isanzu (2017) đã chỉ ra quan hệ nghịch
  2015, sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để biến giữa hệ số nợ xấu và ROA của các ngân
  ước lượng tác động của rủi ro tín dụng được hàng, cho thấy rủi ro tín dụng cao sẽ có thể
  đo bởi nợ xấu đến khả năng sinh lời (được làm giảm hiệu quả hoạt động tài chính của
  đo bởi ROA và ROE); kết quả là tất cả các các ngân hàng thương mại Trung Quốc. Kết
  biến rủi ro tín dụng đều có tác động đồng quả này cũng tương đồng với kết quả thực
  biến đến hiệu quả hoạt động tài chính của các nghiệm được thực hiện bởi Kodithuwakku
  ngân hàng. Kết quả của các nghiên cứu trên (2015) tại Sri Lanka. Sử dụng mô hình partial
  giống với kết quả nghiên cứu của Afriyie và least squares (PLS), Gadzo và cộng sự (2019)
  tìm thấy rủi ro tín dụng (đại diện bởi hệ số
  Akotey (2012); Abiola và Olausi (2014). Gần
  nợ xấu và hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR)
  đây, Le (2017) đã sử dụng mẫu dữ liệu gồm 40 có mối quan hệ nghịch biến với tỷ suất sinh
  ngân hàng trong giai đoạn 11 năm để nghiên lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ thu
  cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận nhập lãi cận biên (NIM) của các ngân hàng tại
  của NHTM tại Việt Nam bằng phương pháp Ghana. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu chỉ
  GMM (generalized method of moments). ra rằng rủi ro hoạt động có tác động nghịch
  Nghiên cứu sử dụng hệ số dự phòng rủi ro biến đến khả năng sinh lời của các ngân hàng.
  tín dụng/tổng dư nợ là biến độc lập của mô Nguyễn Thành Đạt (2020) cũng cho thấy có
  hình; kết quả chỉ ra biến đo lường rủi ro tín mối quan hệ ngược chiều giữa vốn ngân hàng
  dụng có mối quan hệ đồng biến với khả năng đến khả năng sinh lời và cùng chiều với rủi ro
  sinh lời của các NHTM Việt Nam. Ekinci và tín dụng. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn cho
  Poyraz (2019) kiểm định mối quan hệ nêu thấy các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh
  trên với 26 ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 2005 lời và rủi ro tín dụng ngân hàng bao gồm tăng

  70

 6. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021

  trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, GDP cứu này hướng đến việc phân tích tác động
  và lạm phát. Do còn tồn tại nhiều sự không của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động
  tương đồng trong kết quả nghiên cứu trên thế của các NHTM tại Việt Nam, từ đó đưa ra các
  giới về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả
  khả năng sinh lời của các ngân hàng, nghiên quản trị rủi ro tín dụng cho các ngân hàng.

  Bảng 1. Các biến trong mô hình
  Tên biến Mô tả Công thức Dấu kì vọng
  ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản +
  ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng vốn chủ +
  sở hữu sở hữu
  NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Thu nhập lãi ròng/ Tổng tài sản có +
  sinh lãi
  NPLR Hệ số nợ xấu Nợ xấu/ Tổng dư nợ +
  LDR Hệ số dư nợ trên tiền gửi của Tổng dư nợ/ Tổng tiền gửi của +
  khách hàng khách hàng
  LLPR Hệ số dự phòng rủi ro tín dụng Dự phòng rủi ro tín dụng/Nợ +
  quá hạn
  SIZE Quy mô ngân hàng Logarit tổng tài sản +
  GDP Tăng trưởng kinh tế Tỷ lệ tăng trưởng +
  INF Lạm phát Tỷ lệ lạm phát +

  2.2. Phương pháp nghiên cứu Yit = α + β.Credit riskit + γ.controlit + ε
  Dữ liệu nghiên cứu Trong đó:
  Mẫu nghiên cứu sau khi loại trừ các ngân Yit là hiệu quả tài chính của NHTM, được
  hàng không công bố đầy đủ và các ngân hàng đo lường bằng tỷ suất lợi nhuận trên tổng
  đã sáp nhập, bao gồm 30 ngân hàng với tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lợi trên vốn
  cộng 390 quan sát theo năm cho dữ liệu bảng chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ thu nhập lãi cận
  trong 13 năm từ 2007 – 2019. Dữ liệu nghiên biên (NIM);
  cứu được thu thập từ báo cáo tài chính, bảng Credit riskit là rủi ro của ngân hàng gồm
  cân đối kế toán, bảng thuyết minh của các các biến NPLR, LLPR, LDR;
  NHTM Việt Nam từ 2007 – 2019. Chỉ số Controlit là tập hợp các biến kiểm soát;
  GDP, lạm phát, được thu thập từ báo cáo của i và t đại diện cho quan sát tương ứng với
  Tổng cục thống kê Việt Nam. NHTM thứ i trong năm t;
  Phương pháp nghiên cứu α, β, γ lần lượt là các hệ số hồi quy; còn ε là
  Mô hình nghiên cứu phần dư.
  Nghiên cứu được thực hiện dựa trên các Biến phụ thuộc dựa vào cách lựa chọn biến
  nghiên cứu trước Serwadda (2018), Gadzo phụ thuộc từ các nghiên cứu Alshatti (2015);
  và cộng sự (2019), Nguyễn Thành Đạt (2020) Ekinci & Poyraz (2019); Saeed & Zahid
  mô hình hồi quy được trình bày tổng quát (2016); Hamza (2017); Gadzo và cộng sự
  như sau: (2019). Nghiên cứu sử dụng 03 biến đo lường

  71

 7. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021

  khả năng sinh lợi của các NHTM, gồm: tỷ và mô hình tác động ngẫu nhiên RE. Tiếp
  suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất theo dùng kiểm định Hausman giúp lựa chọn
  sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ giữa mô hình FE và RE, nếu giá trị Prob của
  thu nhập lãi cận biên (NIM). kiểm định Hausman > α = 0,05 thì bác bỏ giả
  Kĩ thuật hồi quy bảng được sử dụng để thuyết H0 tức mô hình RE phù hợp, ngược lại
  phân tích tác động của các biến đối với NPL. thì FE phù hợp.
  Trong nghiên cứu này tác giả sẽ lần lượt thực
  hiện hồi quy mô hình tác động cố định FE, 3. Kết quả và thảo luận

  Bảng 2. Thống kê mô tả
  Số Trung Độ lệch Giá trị Giá trị
  Tên biến
  quan sát bình chuẩn nhỏ nhất lớn nhất
  ROA 390 0,068 0,007 -0,055 0,059
  ROE 390 0,088 0,080 -0,045 0,362
  NIM 390 0,032 0,015 -0,008 0,154
  NPLR 390 0,028 0,061 0,000 1,000
  LDR 390 0,804 0,303 0,382 3,133
  LLPR 390 0,385 0,439 0,009 6,308
  SIZE 390 20,732 1,228 15,018 21,122
  GDP 390 0,063 0,085 0,050 0,084
  INF 390 0,078 0,062 0,006 0,231

  Bảng 2 cho thấy biến ROA có giá trị trung được trình bày ở bảng 3. Kiểm định Breusch
  bình 0,068, giá trị nhỏ nhất -0,055 và giá trị – Pagan cho mô hình FE cho kết quả Prob >
  lớn nhất là 0,059. Bên cạnh đó biến ROE và Chi 2 = 1,000 > α = 0,05 nên mô hình không
  NIM có giá trị trung bình lần lượt là 0,088 và có xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay
  0,032, đồng thời giá trị nhỏ nhất và lớn nhất đổi. Đồng thời kiểm định tự tương quan theo
  là -0,045, -0,008 và 0,362 và 0,154. Worldridge cho Prob > Chi 2 = 0,13 > α =
  Kết quả kiểm định Hausman để lựa chọn 0,05 nên mô hình không xảy ra hiện tượng
  giữa mô hình FE và RE, kết quả kiểm định tự tương quan. Kiểm định đa cộng tuyến hệ
  cho ra giá trị (Prob < Chi 2 = 0,021

 8. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021

  TÊN BIẾN ROA ROE NIM
  LLPR 0,003 0,008** 0,006*
  (0,002) (0,004) (0,005)
  SIZE 0,004** 0,070** 0,004
  (0,003) (0,032) (0,003)
  GDP -5,412* -41,735* -6,432
  (3,125) (56,387) (3,875)
  INF -0,312 -4,754 -0,365
  (0,165) (2,643) (0,352)
  Số quan sát 388 388 388
  R bình phương 0,260 0,201 0,243
  Prob > F 0,000 0,000 0,000
  Ghi chú: Mức ý nghĩa * biểu thị P < 0,1; ** biểu thị P < 0,05; *** biểu thị P < 0,01.

  Như kết quả ở bảng trên ta thấy được mô Trong cả 03 mô hình, tham số ước lượng của
  hình 1 có ý nghĩa ở mức 26% điều này cho hệ số dư nợ trên tiền gửi của khách hàng (LDR)
  thấy các biến trong mô hình 1 giải thích được mang giá trị dương và đều có ý nghĩa thống kê,
  khoảng 26% của ROA và mô hình 3 có ý kết quả này tương đồng với Bizuayehu (2015),
  nghĩa ở mức trên 24% điều này cho thấy các Kolapo và cộng sự (2012), cho thấy sự gia tăng
  biến trong mô hình 3 giải thích được khoảng trong hệ số này có thể làm tăng hiệu quả hoạt
  24% của NIM, còn mô hình 2 thì mức ý nghĩa động tài chính của ngân hàng. Nói cách khác,
  là 20% tức là các biến trong mô hình chỉ giải ngân hàng càng mở rộng hoạt động tín dụng
  thích được 20% biến ROE thì có xu hướng gia tăng được lợi nhuận của
  Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số nợ xấu mình (Bizuayehu, 2015).
  (NPLR) có tác động đồng biến đến ROA và Ngoài ra, mối quan hệ tích cực đáng kể
  ROE, và có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Điều giữa tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay (LLPR) và
  này chỉ ra rằng sự gia tăng trong nợ xấu có khả năng sinh lời của các ngân hàng được tìm
  thể làm tăng khả năng sinh lời của các ngân
  thấy trong mô hình (2) và (3), kết quả phù
  hàng. Mối quan hệ đồng biến này cũng đồng
  hợp với các nghiên cứu của Gizaw và cộng sự
  nhất với kết quả của Afriyie & Akotey (2012);
  (2015), Nwanna và Oguezue (2017). Điều này
  Abiola & Olausi (2014); Alshatti (2015);
  trái với quan điểm lý thuyết của Serwadda
  Saeed & Zahid (2016); Boahene và cộng sự
  (2018). Theo Gizaw và cộng sự (2015), mối
  (2012). Khi đối mặt với rủi ro tín dụng, các
  ngân hàng có thể sẽ tăng phần bù rủi ro vỡ nợ quan hệ tích cực giữa LLPR và hiệu quả hoạt
  lớn hơn mức rủi ro thực tế, dẫn đến làm tăng động của ngân hàng có thể gợi ý rằng các nhà
  thu nhập của họ (Boahene và cộng sự, 2012). quản lý ngân hàng coi hoạt động kinh doanh
  Theo Afriyie và Akotey (2012), điều này cũng cho vay trong lĩnh vực ngân hàng là rủi ro mặc
  đồng nghĩa với việc ngân hàng không có một dù có lợi nhuận. Trong khi đó, Anandarajan
  phương pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu và cộng sự (2003) khẳng định có mối quan hệ
  quả, bởi lẽ họ chỉ đơn giản là chuyển phần bù tích cực của hệ số mô tả rằng dự phòng rủi ro
  rủi ro vỡ nợ cho khách hàng dưới hình thức cho vay có thể được sử dụng để thao túng thu
  tăng lãi suất cho vay. nhập, nghĩa là cho vay dự phòng tổn thất sẽ

  73

 9. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021

  được giảm để quản lý thu nhập khi thu nhập 4.2. Khuyến nghị
  của ngân hàng giảm.
  Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro tín
  Biến quy mô ngân hàng (SIZE) dương và có dụng có mối quan hệ đồng biến và có ý nghĩa
  ý nghĩa thống kê, chứng tỏ rằng ngân hàng có thống kê với khả năng sinh lời của các ngân
  quy mô càng lớn thì khả năng sinh lời càng cao. hàng. Cho nên cần kiểm soát chặt chẽ hoạt
  Nói cách khác, các ngân hàng có được lợi thế về
  động tín dụng, cần có các biện pháp tích cực
  chi phí (Ekinci & Poyraz, 2019).
  xử lý nợ xấu bằng cách trích lập dự phòng,
  thu hồi nợ từ khách hàng để gia tăng chất
  4. Kết luận và khuyến nghị
  lượng tài sản cho vay, từ đó tối ưu hóa hiệu
  4.1. Kết luận quả hoạt động, góp phần nâng cao sức cạnh
  Các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ tranh của ngân hàng.
  giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động
  của các ngân hàng cho ra nhiều kết quả khác Bên cạnh đó cần kiểm soát tốt các chi phí,
  nhau, nghiên cứu này nhằm phân tích tác cải thiện năng suất và mở rộng quy mô nguồn
  động của rủi ro tín dụng đối với khả năng sinh lực để nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng.
  lời của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Ngoài ra cần quan tâm đến công tác
  Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng huy động vốn bằng các chính sách: Triển
  các chỉ số về rủi ro tín dụng có mối quan hệ
  khai chính sách thu hút khách hàng như:
  tích cực và có ý nghĩa thống kê với khả năng
  sinh lời của các ngân hàng, điều này cho thấy Marketing, lãi suất, nâng cao chất lượng phục
  các NHTM ở Việt Nam có xu hướng hưởng vụ, dịch vụ ngân hàng cung cấp và mở rộng
  lợi từ rủi ro tín dụng bằng việc cho vay lãi suất hoạt động kinh doanh. Khi ngân hàng huy
  cao. Ngoài ra, các ngân hàng có thể tận dụng động được tiền gửi cũng góp phần làm giảm
  lợi thế của quy mô kinh tế để cải thiện hiệu tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, góp
  quả tài chính của họ. phần cải thiện hiệu quả hoạt động.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Abiola, I., & Olausi, A. S. (2014). The impact of credit risk management on the commercial banks performance
  in Nigeria. International Journal of Management and Sustainability, 3(5), 295-306.
  Afriyie, H. O., & Akotey, J. O. (2012). Credit risk management and profitability of selected rural banks in
  Ghana. Working Paper, Catholic University College of Ghana.
  Alshatti, A. S. (2015). The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian
  commercial banks. Investment management and financial innovations, 12(1-2), 338-345.
  Anandarajan, A., Hasan, I., & Lozano-Vivas, A. (2003). The role of loan loss provisions in earnings
  management, capital management, and signaling: The Spanish experience. Advances in International
  Accounting, 16, 45-65.
  Basle Committee on Banking Supervision, & Bank for International Settlements (2000). Principles for the
  management of credit risk: Bank for International Settlements.
  Bizuayehu, M. (2015). The impact of credit risk on financial performance of banks in Ethiopia. Unpublished
  M.Sc Thesis, Addis Ababa University.
  Boahene, S. H., Dasah, J., & Agyei, S. K. (2012). Credit risk and profitability of selected banks in Ghana.
  Research Journal of finance and accounting, 3(7), 6-14.
  Boffey, R., & Robson, G. N. (1995). Bank credit risk management. Managerial Finance, 21(1), 66.

  74

 10. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing Số 63 – Tháng 6 Năm 2021

  Chen, Y., & Zhu, J. (2004). Measuring information technology’s indirect impact on firm performance.
  Information Technology and Management, 5(1), 9-22.
  Coase, R. H. (1995). The nature of the firm. Essential readings in economics, 37-54. London: Palgrave.
  Ekinci, R., & Poyraz, G. (2019). The effect of credit risk on financial performance of deposit banks in Turkey.
  Procedia Computer Science, 158, 979-987.
  Foss, K. (1996). Transaction costs and technological development: the case of the Danish fruit and vegetable
  industry. Research Policy, 25(4), 531-547.
  Gadzo, S. G., Kportorgbi, H. K., & Gatsi, J. G. (2019). Credit risk and operational risk on financial performance
  of universal banks in Ghana: A partial least squared structural equation model (PLS SEM) approach.
  Cogent Economics & Finance, 7(1), 1589406.
  Gizaw, M., Kebede, M., & Selvaraj, S. (2015). The impact of credit risk on profitability performance of
  commercial banks in Ethiopia. African Journal of Business Management, 9(2), 59-66.
  Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Harlow,
  UK: Pearson.
  Hamza, S. M. (2017). Impact of credit risk management on banks performance: A case study in Pakistan
  banks. European Journal of Business and Management, 9(1), 57-64.
  Isanzu, J. S. (2017). The impact of credit risk on financial performance of Chinese banks. Journal of
  International Business Research and Marketing, 2(3).
  Koch, T. W., & MacDonald, S. S. (2014). Bank management: Nelson Education.
  Kodithuwakku, S. (2015). Impact of credit risk management on the performance of commercial banks in Sri
  Lanka. International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, 2(7), 1-6.
  Kolapo, T. F., Ayeni, R. K., & Oke, M. O. (2012). Credit risk and commercial banks’performance in nigeria: a
  panel model approach. Australian journal of business and management research, 2(2), 31.
  Le, T. (2017). The determinants of commercial bank profitability in Vietnam. Available at SSRN: https://
  ssrn.com/abstract=3048571. doi:10.2139/ssrn.3048571
  Lê Hồng Nga & Nguyễn Thành Đạt (2021). Tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của các
  ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tạp Chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, 1(61). https://doi.
  org/10.52932/jfm.v1i61.66
  Nair, A., & Fissha, A. (2010). Rural banking: The case of rural and community banks in Ghana. Agriculture
  and Rural Development Discussion Paper No. 48. The World Bank.
  Nguyễn Thành Đạt (2020). Nguồn vốn ngân hàng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của
  ngân hàng thương mại cổ phẩn Việt Nam. Tạp Chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, (52), 12-21.
  https://doi.org/10.52932/jfm.vi52.127
  Nwanna, I. O., & Oguezue, F. C. (2017). Effect of credit management on profitability of deposit money banks
  in Nigeria. IIARD International Journal of Banking and Finance Research, 3(2), 137-161.
  Psillaki, M., Tsolas, I. E., & Margaritis, D. (2010). Evaluation of credit risk based on firm performance.
  European journal of operational research, 201(3), 873-881.
  Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure: the incentive-signalling approach. The Bell
  Journal of Economics, 8(1), 23-40.
  Saeed, M., & Zahid, N. (2016). The impact of credit risk on profitability of the commercial banks. Journal of
  Business & Financial Affairs, 5(2), 2167-0234.
  Serwadda, I. (2018). Impact of credit risk management systems on the financial performance of commercial
  banks in Uganda. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(6),
  1627-1635.

  75

Download tài liệu Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy