[Download] Tải Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại

Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại
Nội dung Text: Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại

Download


Rủi ro lãi suất là nguy cơ biến động thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng khi lãi suất thị trường biến động. Đây là rủi ro mang tính đặc trưng của bất kỳ một NHTM nào. Quá trình chuyển hoá tài sản được coi như một chức năng đặc biệt cơ bản của hệ thống ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy

Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại

 1. TAØI CHÍNH VÓ MOÂ Soá 02 (199) – 2020

  TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO LÃI SUẤT
  ĐẾN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  Ths. Phạm Thành Lộc*
  Rủi ro lãi suất là nguy cơ biến động thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng khi lãi suất thị trường biến động.
  Đây là rủi ro mang tính đặc trưng của bất kỳ một NHTM nào. Quá trình chuyển hoá tài sản được coi như
  một chức năng đặc biệt cơ bản của hệ thống ngân hàng. Quá trình chuyển hoá tài sản bao gồm việc mua
  các chứng khoán sơ cấp. Kỳ hạn và mức độ thanh khoản của các chứng khoán sơ cấp trong danh mục
  đầu tư thuộc tài sản có thường không cân xứng với các chứng khoán thứ cấp thuộc tài sản nợ. Chính sự
  không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ làm cho ngân hàng phải chịu rủi ro lãi suất khi lãi
  suất trên thị trường biến động.
  • Từ khóa: rủi ro lãi suất, tác động của rủi ro lãi suất.

  Rủi ro lãi suất là khả năng ngân hàng phải đối
  Interest rate risk is the risk of fluctuating mặt với sự suy giảm lợi nhuận hoặc những tổn thất
  income and net value of the bank when market về tài sản do sự biến động của lãi suất. Sự không cân
  interest rates fluctuate. This is a typical risk of xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ làm cho
  any commercial bank. The process of asset ngân hàng phải chịu rủi ro về lãi suất.
  transformation is considered as a special
  special function of the banking system. Asset
  Các loại rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất có 3 loại:
  transformation involves the purchase of primary – Rủi ro hiển nhiên: Là rủi ro gây ra do đường
  securities. The maturity and liquidity level of the cong lãi suất chuyển dịch song song lên hoặc xuống,
  underlying securities in the portfolio of assets các kỳ hạn khác nhau sẽ biến đổi giống nhau.
  are often disproportionate with the secondary
  – Rủi ro đường cong lợi suất: Là rủi ro gây ra
  securities of debt assets. It is the mismatch of
  term between assets and liabilities that make the
  do đường cong lãi suất thay đổi hình dạng. Khi
  bank bear interest rate risk when interest rates in lãi suất thay đổi lãi suất của các kỳ hạn khác nhau
  the market fluctuate. sẽ thay đổi khác nhau. Rủi ro đường cong lãi suất
  là rủi ro mà khi đường cong lợi suất trở nên đảo
  • Keywords: interest rate risk, impact of interest
  ngược khi lãi suất của kỳ ngắn hạn trở nên cao
  rate risk.
  hơn lãi suất của kỳ dài hạn.
  – Rủi ro cơ bản: Là rủi ro gây ra khi có sự thay
  Ngày nhận bài: 04/01/2020 đổi không đồng đều của các cơ sở lãi suất khác
  Ngày chuyển phản biện: 07/01/2020 nhau. Ví dụ như bên tài sản có, cho vay đồng đô la
  Ngày nhận phản biện: 22/01/2020 Mỹ dựa trên cơ sở lãi suất LIBOR, trong khi đó bên
  Ngày chấp nhận đăng: 24/01/2020 tài sản nợ đi vay lại dựa trên cơ sở lãi suất SIBOR
  mà hai cơ sở lãi suất này thay đổi khác nhau. Như
  Có rất nhiều cách hiểu rủi ro khác nhau, có nhiều vậy sẽ có rủi ro lãi suất gọi là rủi ro cơ bản trong
  định nghĩa về rủi ro của các nhà kinh doanh. Thật trường hợp này.
  khó có thể thâu tóm một định nghĩa về rủi ro chuẩn Nếu căn cứ giá trị, rủi ro lãi suất chia 2 loại là rủi
  xác cho mọi môi trường kinh doanh cũng như mọi ro về thu nhập và rủi ro giảm giá trị tài sản.
  giai đoạn phát triển của kinh tế – xã hội. Chính vì – Rủi ro về thu nhập: Là khả năng suy giảm thu
  vậy có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau về rủi ro, nhập lãi ròng của ngân hàng khi lãi suất thị trường
  nhưng cách tiếp cận phổ biến nhất khi xem rủi ro biến động. Đây là rủi ro mà sự thay đổi của lãi suất
  như là khả năng xuất hiện các khoản thiệt hại tài sẽ khiến các chi phí về huy động vốn và các khoản
  chính. Thuật ngữ rủi ro được sử dụng với ý nghĩa lãi thu được từ các khoản cho vay thay đổi những
  như là “sự không chắc chắn” để mô tả sự biến động lượng khác nhau. Điều này khiến cho thu nhập của
  tỷ suất sinh lời của một tài sản nào đó. ngân hàng bị thay đổi theo.

  * Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

  14 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 2. Soá 02 (199) – 2020 TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

  – Rủi ro giảm giá trị tài sản: Loại rủi ro lãi suất Các bộ phận cấu thành lãi suất: Cung cầu vốn
  này sẽ khiến cho giá trị của tài sản có và tài sản nợ trên thị trường; chính sách điều hành của chính phủ
  của ngân hàng thay đổi những lượng khác nhau làm và ngân hàng nhà nước; lạm phát của nền kinh tế,
  cho giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu thay đổi tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư; cơ hội kinh doanh
  theo. Thật vậy, giá trị thị trường của tài sản có hay trên thị trường…
  nợ dựa trên khái niệm giá trị hiện tại của tiền tệ. Do Vì vậy, các nhà quản trị ngân hàng muốn dự
  đó, nếu lãi suất thị trường tăng lên mức chiết khấu báo chính xác về lãi suất thị trường cần phải có khả
  giá trị tài sản cũng tăng lên và do đó, giá trị tài sản có năng dự báo những thay đổi trong sự đánh giá của
  và tài sản nợ giảm xuống. Ngược lại, nếu lãi suất thị thị trường đối với tất cả những nhân tố cấu thành lãi
  trường giảm thì giá trị tài sản có và tài sản nợ tăng suất được đề cập ở trên.
  lên. Như vậy, có thể thấy giá trị ròng của ngân hàng
  Sự biến động về lãi suất có thể đưa đến những rủi
  luôn thay đổi không ngừng và phụ thuộc vào tình
  ro trong việc tái tài trợ tài sản nợ, tái đầu tư tài sản có
  hình lãi suất trên thị trường.
  hoặc rủi ro giảm giá trị tài sản, cụ thể:
  Mục tiêu quan trọng trong hoạt động quản trị rủi
  Trường hợp ngân hàng duy trì tài sản có có kỳ
  ro lãi suất là bảo vệ thu nhập dự kiến ở mức tương
  hạn dài hơn so với tài sản nợ: Trong trường hợp
  đối ổn định bất chấp sự thay đổi của lãi suất. Để đạt
  này, ngân hàng đứng trước rủi ro về lãi suất trong
  được mục tiêu này, ngân hàng phải duy trì tỷ lệ thu
  việc tái tài trợ đối với tài sản nợ.
  nhập lãi cận biên (NIM) cố định.
  Trường hợp ngân hàng huy động vốn có kỳ hạn
  dài và đầu tư có kỳ hạn ngắn: Lúc này ngân hàng
  Hệ số đứng trước rủi ro về lãi suất tái đầu tư tài sản có.
  chênh lệch Thu nhập lãi – Chi phí lãi
  = x 100% (ii) Sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có
  lãi thuần
  Tổng tài sản có sinh lời và tài sản nợ
  (NIM)
  Trong đó: Thời hạn mà ngân hàng huy động được nguồn
  vốn sẽ quyết định tính chất rủi ro mà nó đương đầu.
  – Thu nhập lãi: lãi cho vay, đầu tư, lãi tiền gửi tại
  ngân hàng khác, lãi đầu tư chứng khoán,… – Nếu thời hạn cho vay > thời hạn nguồn vốn tài
  trợ nó, thì ngân hàng chấp nhận vị thế tái tài trợ.
  – Chi phí lãi: chi phí huy động vốn, đi vay,…
  – Nếu thời hạn cho vay < thời hạn nguồn vốn tài
  – Tổng tài sản có sinh lời = Tổng tài sản có – Tiền trợ nó, thì ngân hàng chấp nhận vị thế tái đầu tư.
  mặt và Tài sản cố định
  Ngoài rủi ro lãi suất tái tài trợ tài sản hoặc tái đầu
  Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất tư tài sản có thì khi lãi suất thị trường thay đổi ngân
  (i) Sự biến động của lãi suất trên thị trường hàng có thể gặp rủi ro giảm giá trị tài sản.
  Lãi suất là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi tức thu Giá trị thị trường của tài sản nợ và tài sản có dựa
  được của vốn cho vay trong thời gian một năm so trên khái niệm giá trị hiện tại của tiền tệ. Do đó, nếu
  với số lượng của vốn cho vay. lãi suất của thị trường tăng lên thì giá trị hiện tại của
  Lợi tức như là giá cả của hàng hóa tiền tệ được tài sản nợ và tài sản có giảm xuống. Ngược lại, nếu
  hình thành trên thị trường trong điều kiện đặc biệt lãi suất thị trường giảm thì giá trị của tài sản có và tài
  so với những điều kiện tồn tại của các loại hàng hóa sản nợ tăng lên. Do đó, nếu kỳ hạn của tài sản có và
  khác. Sự biến động của lãi suất chịu ảnh hưởng của tài sản nợ không cân xứng với nhau, ví dụ tài sản có
  các quy luật khách quan – quy luật giá cả trên thị có kỳ hạn dài hơn tài sản nợ thì khi lãi suất thị trường
  trường. Quy luật đó lại có mối quan hệ tác động qua tăng giá trị tài sản có giảm nhanh hơn và nhiều hơn
  lại với các quy luật khác. so với sự giảm giá trị của tài sản nợ. Rủi ro giảm giá
  trị tài sản khi lãi suất thay đổi thuộc về rủi ro lãi suất
  Phần bù rủi ro cho dẫn đến thiệt hại về tài sản của ngân hàng.
  Lãi suất thị Lãi suất
  vay: rủi ro không thu
  trường của thực của
  hồi được nợ, rủi ro
  Như vậy, nếu ngân hàng duy trì cơ cấu tài sản
  một khoản
  =
  các chứng
  + lạm phát, rủi ro kỳ có và tài sản nợ với những kỳ hạn không cân xứng
  vay hay của khoán với nhau, thì phải chịu những rủi ro về lãi suất trong
  hạn, rủi ro về khả
  một chứng không có việc tái tài trợ tài sản có và tài sản nợ; hoặc rủi ro về
  năng tiêu thụ, rủi ro
  khoán rủi ro lãi suất do giá trị của tài sản thay đổi khi lãi suất thị
  thu hồi
  trường biến động.

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 15

Download tài liệu Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại File Word, PDF về máy