[Download] Tải Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Nội dung Text: Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Download


Bài viết hướng đến việc xác định tác động của các nhân tố kiểm toán độc lập và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

 1. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766
  Open Access Full Text Article Bài nghiên cứu

  Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông
  tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt
  Nam
  Phạm Quốc Thuần*

  TÓM TẮT
  Nghiên cứu này hướng đến việc xác định tác động của các nhân tố kiểm toán độc lập và hiệu
  quả của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính (CLTT
  Use your smartphone to scan this
  BCTC) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) tại Việt Nam. Nghiên cứu định tính được thực
  QR code and download this article hiện bằng phương pháp nghiên cứu tình huống với các đối tượng tham gia thảo luận là quản lý
  doanh nghiệp (DN), kế toán trưởng, phụ trách kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên độc lập, tác giả đã
  hoàn thiện thang đo đo lường CLTT BCTC theo đúng quan điểm của FASB&IASB 2018; thực hiện
  gán trọng số cho các thành phần cấu thành CLTT khi đo lường CLTT BCTC. Nghiên cứu định lượng
  được thực hiện bằng phương pháp khảo sát trên mẫu nghiên cứu bao gồm 183 DNN&V tại Việt
  Nam, tác giả đã xây dựng mô hình hồi quy cho thấy mức độ tác động của nhân tố Kiểm toán độc
  lập, bao gồm Kiểm toán ngoài Big4 (Kiểm toán non-Big4), Kiểm toán bởi Big4 (Kiểm toán Big4) và
  Hiệu quả của HTKSNB đến CLTT BCTC, trong đó so sánh mức độ tác động giữa Kiểm toán non-Big4
  và Kiểm toán Big4 đến CLTT BCTC là điểm mới tiêu biểu của nghiên cứu này. Về khía cạnh CLTT
  BCTC, kết quả khảo sát cho thấy CLTT BCTC trong các DNN&V tại Việt Nam được đánh giá ở mức
  chấp nhận được với 3,49/5 điểm. Trong 3 thành phần cấu thành nên CLTT BCTC, thành phần Các
  thuộc tính gia tăng CLTT được đánh giá ở mức cao (3,94/5 đim), hai thành phần còn lại là Thích
  đáng và Trình bày trung thực được đánh giá ở mức khiêm tốn (3,43/5 điểm và 3,31/5 điểm) thực là
  3,31/5 điểm và Thành phần Các thuộc tính gia tăng CLTT BCTC là 3,94/điểm).
  Từ khoá: Báo cáo tài chính, Chất lượng thông tin báo cáo tài chính, Hiệu quả của hệ thống kiểm
  soát nội bộ, Kiểm toán ngoài Big4, Kiểm toán bởi Big4

  GIỚI THIỆU nhiên việc so sánh mức độ tác động của kiểm toán bởi
  Trường Đại học Kinh tế – Luật, các công ty ngoài Big4 (Kiểm toán non-Big4) và kiểm
  Thông tin BCTC góp phần nâng cao hiệu quả hoạt
  ĐHQG-HCM, Việt Nam toán bởi các công ty thuộc Big4 (Kiểm toán Big4) đến
  động của thị trường vốn thông qua thúc đẩy sự phân
  Liên hệ
  CLTT BCTC vẫn chưa được thực hiện.
  bổ hiệu quả và công bằng các nguồn lực khan hiếm
  Xuất phát từ thực trạng trên, tác giả cho rằng tìm hiểu
  Phạm Quốc Thuần, Trường Đại học Kinh tế – trong xã hội 1 . Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng
  Luật, ĐHQG-HCM, Việt Nam tác động của kiểm toán độc lập và KSNB đến CLTT
  của thông tin, nghiên cứu về CLTT BCTC là nội dung
  Email: thuanpq@uel.edu.vn BCTC, trong đó làm rõ hơn mức độ tác động giữa
  nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong
  Kiểm toán non-Big4 và Kiểm toán Big4 là cần thiết
  Lịch sử lĩnh vực kế toán (KT) lẫn các tổ chức, hiệp hội nghề
  • Ngày nhận: 29/02/2020 góp phần làm rõ hơn về bản chất của CLTT BCTC.
  nghiệp về kế toán như IASB (Hội đồng Chuẩn mực
  • Ngày chấp nhận: 22/03/2020 Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu là tìm hiểu tác
  • Ngày đăng: 30/06/2020
  Kế toán Quốc tế), FASB (Hội đồng tiêu chuẩn kế toán
  động của Kiểm toán non-Big4, Kiểm toán Big4 và
  tài chính Hoa kỳ). Tổng quan các nghiên cứu trước
  DOI : 10.32508/stdjelm.v4i2.632 hiệu quả của HTKSNB đến CLTT BCTC. Đối tượng
  cho thấy đo lường CLTT BCTC theo phương pháp nghiên cứu là CLTT BCTC. Khách thể nghiên cứu là
  trực tiếp, dựa trên các thuộc tính CLTT BCTC được các DNN&V tại Việt Nam (có trụ sở chính chủ yếu tại
  quy định bởi FASB & IASB là hướng nghiên cứu nhận Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội), dữ liệu
  được sự quan tâm trong thời gian gần đây 2,3 . Tuy định tính được thu thập trong năm 2019, định lượng
  Bản quyền
  nhiên về kỹ thuật tính toán, các nghiên cứu trước khi được thực hiện trong năm 2019 và 2020.
  © ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố
  xác định giá trị CLTT BCTC của các đối tượng được
  mở được phát hành theo các điều khoản của
  the Creative Commons Attribution 4.0 khảo sát đều đánh đồng giá trị của các thuộc tính cấu CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN
  International license. thành CLTT 2,3 . Bên cạnh đó, mặc dù vai trò của kiểm NGHIÊN CỨU
  toán và kiểm soát nội bộ (KSNB) đối với CLTT BCTC
  Cơ sở lý thuyết
  đã được khẳng định từ các nghiên cứu trước 3,4 . tuy

  Trích dẫn bài báo này: Thuần P Q. Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông
  tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. – Eco. Law
  Manag.; 4(2):754-766.

  754

 2. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766

  Khái niệm CLTT BCTC • DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa được xác định
  Khái niệm CLTT BCTC được đề cập nhiều trong các theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;
  báo cáo của các tổ chức nghề nghiệp KT quốc tế công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch
  (FASB, IASB,…). Theo quan điểm hài hòa của IASB vụ.
  & FASB 2018 5 , CLTT BCTC được đo lường bằng ba Nghiên cứu này xác định DNN&V căn cứ theo số
  thuộc chính chính yếu: Thích đáng, Trình bày trung lượng lao động và tổng nguồn vốn được quy định bởi
  thực và các thuộc tính làm gia tăng CLTT BCTC, cụ Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.
  thể:
  – Thích đáng: là khả năng tác động của thông tin đến Lý thuyết nền: Lý thuyết đại diện (Agency
  việc ra quyết định của người sử dụng. Để vậy, thông Theory)
  tin cần mang Giá trị dự đoán, Giá trị xác nhận hay cả
  Trong nghiên cứu về CLTT BCTC, các nhà nghiên
  hai, trong đó:
  cứu chủ yếu là dựa vào lý thuyết Đại diện để giải
  • Giá trị dự đoán: thông tin được sử dụng như là thích, biện luận mối quan hệ giữa các nhân tố với
  một thông tin đầu vào bởi người sử dụng khi dự CLTT BCTC. Constant Djama (2018) 7 và George
  đoán các kết quả tương lai. Emmanuel Iatridis (2011) 4 cho rằng thông qua các
  • Giá trị xác nhận: thông tin cung cấp những phản chính sách KT, các nhà quản lý có thể tác động quá
  trình xử lý thông tin KT nhằm cung cấp một hình ảnh
  hồi về việc thừa nhận hoặc những sự thay đổi
  không đúng với thực tế của DN, vì vậy, các nhà quản
  của các đánh giá trước đó.
  lý có thể khai thác thông tin KT để đáp ứng những
  – Trình bày trung thực: BCTC phải trình bày toàn bộ ràng buộc trong hợp đồng với các nhà đầu tư. Tuy
  các thông tin cần thiết để người sử dụng hiểu được nhiên, việc khai thác công cụ KT cho những hành vi
  các hiện tượng bao hàm mọi miêu tả và giải thích cần tư lợi về phía nhà lãnh đạo sẽ bị hạn chế bởi việc thực
  thiết (Toàn vẹn); Không tồn tại những định kiến, điều hiện một cơ chế giám sát từ phía bên trong lẫn bên
  chỉnh, nhấn mạnh, làm nhẹ hoặc là tìm mọi cách để ngoài DN. Dựa vào lập luận trên, các tác giả cho rằng
  chế biến thông tin BCTC làm gia tăng khả năng người vai trò của Kiểm toán độc lập, vai trò của HTKSNB có
  sử dụng đón nhận thông tin với một cái nhìn tốt đẹp mối quan hệ với CLTT BCTC.
  hoặc ngược (Trung lập); Không có lỗi hoặc là bỏ sót Lý thuyết Đại diện giúp nghiên cứu biện giải mối quan
  trong việc miêu tả sự kiện và qui trình được sử dụng hệ của các nhân tố: Kiểm toán độc lập; Vai trò của
  để sản xuất và trình bày thông tin BCTC (Không sai HTKSNB đến CLTT BCTC.
  sót).
  – Các thuộc tính làm gia tăng CLTT: Thông tin có liên Tổng quan các nghiên cứu trước
  quan đến một thực thể sẽ trở nên hữu ích hơn nếu Nghiên cứu của Cecilia Lelly Kewo & Nunuy Nur
  nó có thể được so sánh với những thông tin tương tự Afiah (2017) 8 : Nghiên cứu hướng đến việc kiểm
  của các thực thể khác hoặc là giữa các kỳ khác nhau định và phân tích tác động của Hệ thống kiểm soát
  trong cùng một thực thể thông tin (Có khả năng so nội bộ và Hệ thống kiểm toán nội bộ đến CLTT BCTC
  sánh); Giúp đảm bảo người sử dụng rằng thông tin của các đơn vị Chính quyền địa phương tại Indone-
  phản ánh các hiện tượng kinh tế một cách đúng sự sia. Nghiên cứu định lượng được sử dụng bằng việc
  thật (Có thể kiểm chứng); Thông tin luôn sẵn sàng thu thập dữ liệu từ việc khảo sát 66 đơn vị chính quyền
  cho việc ra quyết định (Kịp thời); Việc phân loại, mô địa phương tại Indonesia trong năm 2015. Tác giả đã
  tả và trình bày thông tin rõ ràng và súc tích (Dễ hiểu) đo lường CLTT BCTC bằng phương pháp trực tiếp
  Trong nghiên cứu này, tác giả khái niệm CLTT BCTC với 4 thành phần chất lượng: Thích đáng (Relevant),
  theo quan điểm hài hòa của IASB & FASB. Đáng tin cậy (Reliability), Kịp thời (Timeliness) và Có
  thể so sánh (Comparability). Kết quả nghiên cứu cho
  Khái niệm DNN&V thấy mô hình có R2 bằng 25,33% và Hệ thống kiểm
  DNN&V bao gồm DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa, soát nội bộ và Hệ thống kiểm toán nội bộ có tác động
  có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân tích cực đến CLTT BCTC.
  năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai Nghiên cứu của Nguyễn Xuân Hưng, Phạm Quốc
  tiêu chí sau đây 6 : Thuần (2016) 9 : Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu
  tìm hiểu thực trạng CLTT BCTC, xác định các nhân
  • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tố bên ngoài DN tác động đến CLTT BCTC trong
  tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá các DN tại VN. Bằng phương pháp nghiên cứu tình
  300 tỷ đồng. huống, nhóm tác giả đã xác định bốn nhân tố tác động

  755

 3. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766

  đến CLTT BCTC bao gồm: Áp lực từ thuế; Niêm yết Phân tích xác định trọng số cho các thuộc tính
  chứng khoán; Kiểm toán độc lập và Chất lượng phần CLTT BCTC
  mềm kế toán. CLTT BCTC là thang đo đa hướng Phần lớn ý kiến các chuyên gia đều cho rằng có sự
  được xây dựng trên cơ sở tham khảo các thuộc tính khác biệt về mức độ trọng yếu giữa các thuộc tính cấu
  CLTT BCTC của FASB&IASB 2018. Mô hình hồi quy thành CLTT BCTC. Phần lớn các ý kiến đều đề nghị
  tuyến tính từ SPSS cho thấy có tổng cộng có 3 nhân gán trọng số là 2 cho các thuộc tính trọng yếu (Trình
  tố tác động đến tính CLTT BCTC là Áp lực về thuế; bày trung thực và Thích đáng) và trọng số là 1 cho
  Chất lượng phần mềm kế toán và Kiểm toán độc lập. thuộc tính còn lại (Các thuộc tính làm gia tăng CLTT).
  Hạn chế của các nghiên cứu trước
  Nội dung thang đo
  Tổng hợp các nghiên cứu trước, tác giả nhận thấy đo
  CLTT BCTC: trên cơ sở kế thừa thang đo CLTT
  lường CLTT BCTC trên cơ sở tham khảo các thuộc
  BCTC của Phạm (2016) kết hợp với ý kiến của các
  tính CLTT được ban hành bởi FASB, IASB là hướng chuyên gia từ nghiên cứu tình huống 3 , thang đo
  nghiên cứu nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên về CLTT BCTC là thang đo bậc 3, bao gồm các thành
  kỹ thuật tính toán, các nghiên cứu trước khi xác định phần bậc hai sau đây:
  giá trị CLTT BCTC của các đối tượng được khảo sát
  • Thích hợp: bao gồm hai thành phần bậc một là
  đều đánh đồng giá trị của các thuộc tính cấu thành Giá trị dự đoán (được đo lường bằng 3 biến quan
  CLTT. Điều này là chưa hợp lý, bởi lẽ FASB & IASB sát) và Giá trị xác nhận (3 biến quan sát).
  2018 phân chia các thuộc tính CLTT ra làm hai nhóm, • Trình bày trung thực: bao gồm ba thành phần
  nhóm thuộc tính chất lượng nền tảng và nhóm thuộc bậc một là Toàn vẹn (4 biến quan sát), Trung
  tính góp phần gia tăng CLTT. Bên cạnh đó, mặc dù lập (4 biến quan sát), Không sai sót (3 biến quan
  vai trò của kiểm toán và KSNB đối với CLTT BCTC sát).
  đã được khẳng định từ các nghiên cứu trước 3,4 . tuy • Gia tăng CLTT bao gồm bốn thành phần bậc
  nhiên việc so sánh mức độ tác động của Kiểm toán một là Có khả năng so sánh (3 biến quan sát),
  non-Big4 Kiểm toán Big4 đến CLTT BCTC vẫn chưa Có thể kiểm chứng (4 biến quan sát), Kịp thời
  (3 biến quan sát) và Dễ hiểu (3 biến quan sát).
  được thực hiện.
  Kiểm toán non-Big4: được khái niệm là BCTC được
  Mô hình, giả thuyết nghiên cứu kiểm toán bởi các công ty kiểm toán không thuộc
  Big4, là biến Dummy nhận giá trị 1 nếu khách thể
  Dựa trên tổng quan nghiên cứu trước, những hạn
  nghiên cứu được kiểm toán bởi các công ty ngoài Big4
  chế của nghiên cứu trước và lý thuyết nền, tác giả
  và 0 cho các trường hợp còn lại. Biến được cách mã
  xây dựng mô hình nghiên cứu (Hình 1) và giả thuyết
  theo Bảng 1.
  nghiên cứu như sau: Kiểm toán Big4: được khái niệm là BCTC được kiểm
  Giả thuyết H1: Kiểm toán non- Big4 có tác động cùng toán bởi các công ty kiểm toán thuộc Big4 (E&Y, De-
  chiều đến CLTT BCTC; H2: Kiểm toán Big4 tác động loitte, KPMG và PwC), là biến Dummy nhận giá trị
  cùng chiều đến CLTT BCTC; H3: Hiệu quả của HTK- 1 nếu khách thể nghiên cứu được kiểm toán bởi các
  SNB có tác động cùng chiều đến CLTT BCTC. công ty Big4 và 0 cho các trường hợp còn lại. Biến
  được cách mã theo Bảng 2.
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hiệu quả của HTKSNB: được hiểu là việc DN đảm
  bảo hợp hợp lý đạt được 3 tiêu chí về mục tiêu hoạt
  Nghiên cứu định tính
  động, báo cáo, tuân thủ và tiêu chí năm bộ phận cấu
  Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu định tính thành 10 . Hiệu quả của HTKSNB là thang đo bậc 1
  Nghiên cứu định tính hướng đến mục tiêu là xác định được đo lường bởi 5 biến quan sát, tương ứng với 5
  thành phần của KSNB theo COSO 2013.
  trọng số cho các thuộc tính CLTT BCTC, hoàn thiện
  thang đo CLTT BCTC. Nghiên cứu này được thực
  Nghiên cứu định lượng
  hiện bằng phương pháp nghiên cứu tình huống, số
  Nghiên cứu định lượng hướng đến mục tiêu đo lường
  lượng tình huống được xem xét là 7 với các đối tượng
  CLTT BCTC, kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và
  tham gia thảo luận là phụ trách công tác KT trong các xác định mức độ tác động của các nhân tố đến CLTT
  DN; Quản lý DN; Trưởng phòng KSNB trong các DN, BCTC. Nghiên cứu này được tiến hành bằng phương
  nghiên cứu đã tiến hành hoàn thiện thang đo đo lường pháp khảo sát thông qua Bảng câu hỏi khảo sát với các
  CLTT BCTC và xác định trọng số phù hợp cho từng đối tượng là phụ trách công tác KT trong các DNV&N
  thuộc tính CLTT BCTC. tại Việt Nam.

  756

 4. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766

  Hình 1: Mô hình nghiên cứu (nguồn: xây dựng từ cơ sở lý thuyết)

  Bảng 1: Cách mã dummy cho biến Kiểm toán ngoài Big4

  Mã dummy

  Kiểm toán độc lập Định tính N1

  DN không được kiểm toán 1 0

  DN được kiểm toán bởi ngoài Big4 2 1

  DN được kiểm toán bởi Big4 3 0

  Bảng 2: Cách mã dummy cho biến Kiểm toán ngoài Big4

  Mã dummy

  Kiểm toán độc lập Định tính N1

  DN không được kiểm toán 1 0

  DN được kiểm toán bởi ngoài Big4 2 0

  DN được kiểm toán bởi Big4 3 1

  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tham khảo ý kiến của các chuyên gia, chúng tôi quyết
  định gán hệ số bằng 2 cho hai thuộc tính này, cụ thể:
  Mô tả mẫu nghiên cứu CLTT BCTC = (Thích đáng x 2 + Trình bày trung thực
  Nghiên cứu được thực hiện trên một mẫu bao gồm x 2 + Các thuộc tính làm gia tăng CLTT)/5.
  183 DNN&V tại Việt Nam. Trong số này có 36 DN Số liệu phân tích ở Bảng 03 cho thấy thực trạng CLTT
  siêu nhỏ, 86 DN nhỏ và 61 DN vừa. Có 114 DN chưa BCTC trong các DN DNN&V tại Việt Nam theo kết
  thực hiện kiểm toán BCTC; 45 DN được ngoài Big 4 quả khảo sát được đánh giá với số điểm bình quân là
  kiểm toán và 24 DN được big4 kiểm toán. Về trụ sở 3,49/5 điểm. So sánh với kết quả nghiên cứu trước
  chính, có 153 DN có trụ sở chính tại miền Nam (chủ đây của Ferdy van Beest & ctg (2009) 2 (Beest & ctg
  yếu là tại TP.HCM); 13 DN tại miền Trung (chủ yếu đã tiến hành đo lường CLTT BCTC cho các công ty
  là tại Đà Nẵng) và 17 DN tại miền Bắc (chủ yếu là tại niêm yết tại Mỹ, Anh và Đức trong khoản thời gian
  Hà Nội) từ năm 2005-2007) với điểm số là 3,51/5, tác giả nhận
  thấy CLTT BCTC trong các DN tại Việt Nam không
  Thực trạng về CLTT BCTC trong các DNN&V có khác biệt đáng kể so với các nghiên cứu trước đó
  tại Việt Nam của nước ngoài. Sự khác biệt về kết quả đo lường được
  Tác giả tiến hành tính toán giá trị của CLTT BCTC giải thích là do khác biệt về điều kiện nghiên cứu; căn
  trên cơ sở lấy giá trị trung bình của các biến quan sát cứ xây dựng thang đo (Ferdy van Beest & ctg thiết kế
  (để xác định giá trị các thuộc tính CLTT BCTC) và thang đo dựa trên quy định của FASB & IASB 2008).
  trung bình của các thuộc tính CLTT BCTC (để xác
  định giá trị CLTT BCTC). Bên cạnh đó, do FASB & Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng C ron-
  IASB phân chia các thuộc tính CLTT ra làm hai nhóm, bach ∝
  trong đó Thích đáng và Trình bày trung thực được Kết quả kiểm định cho thấy Cronbach ∝ của các thang
  xem là hai thuộc tính chất lượng nền tảng. Trên cơ sở đo đều có giá trị rất cao (từ 0,719 đến 0,944) và hệ số

  757

 5. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766
  Bảng 3: Thực trạng CLTT BCTC trong các DNN&V tại Việt Nam

  Ký hiệu biến Tên biến N Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Mean

  CLTTBCTC CLTT BCTC 183 2,15 4,71 3,4861

  THICHDANG Thích đáng 183 1,17 4,83 3,4326

  GTDĐ Giá trị dự đoán 183 1,00 4,67 3,3279

  GTXN Giá trị xác nhận 183 1,00 5,00 3,5373

  TBTRUNGTHUC T/bày trung thực 183 1,75 4,64 3,3134

  TRUNGLAP Trung lập 183 1,00 5,00 2,4112

  KSAISOT Không sai sót 183 2,00 5,00 3,6849

  TOANVEN Toàn vẹn 183 2,00 5,00 3,8443

  GTGT Các thuộc tính gia tăng CLTT 183 2,17 4,92 3,9383

  SOSANH Có khả năng so sánh 183 2,00 5,00 3,9217

  KIEMCHUNG Kịp thời 183 2,00 5,00 3,9590

  KIPTHOI Kiểm chứng 183 1,33 5,00 4,0474

  DEHIEU Có thể hiểu được 183 1,67 5,00 3,8251
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020.

  tương quan biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3.
  Vì vậy các thành phần thang đo đo lường khái niệm
  nghiên cứu có độ tin cậy rất tốt và các biến quan sát
  đều đạt yêu cầu (Xem Bảng 4).

  758

 6. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766
  Bảng 4: Kết quả phân tích Cronbach ∝ cho các thang đo
  Biến quan sát Trung bình thang Phương sai thang Tương quan biến Cronbach’s Alpha
  đo nếu loại biến đo nếu loại biến tổng nếu loại biến
  Thành phần: Giá trị dự đoán, Alpha = 0,880
  DĐ1 6,30 2,407 ,804 ,798
  DĐ2 6,23 2,496 ,802 ,800
  DĐ3 7,44 2,776 ,702 ,887
  Thành phần: Giá trị xác nhận, Alpha = 0,917
  XN1MH 7,12 4,898 ,818 ,891
  XN2MH 6,98 4,714 ,869 ,850
  XN3MH 7,13 4,594 ,811 ,899
  Thành phần: Toàn vẹn, Alpha = 0,851
  TV1 11,31 5,587 ,647 ,833
  TV2 11,68 4,284 ,713 ,809
  TV3 11,58 4,718 ,717 ,800
  TV4 11,56 5,017 ,723 ,799
  Thành phần: Trung lập, Alpha = 0,859
  TL1MH 7,38 5,939 ,748 ,803
  TL2MH 7,10 6,672 ,688 ,827
  TL3MH 7,21 6,825 ,688 ,827
  TL4MH 7,25 6,838 ,702 ,822
  Thành phần: Không sai sót, Alpha = 0,763
  KSS1 7,30 2,255 ,624 ,651
  KSS2 7,37 1,949 ,608 ,674
  KSS3 7,44 2,445 ,564 ,717
  Thành phần: Có khả năng so sánh, Alpha = 0,770
  SS1 7,66 1,754 ,672 ,627
  SS2 7,63 1,751 ,635 ,660
  SS3 8,25 1,582 ,531 ,796
  Thành phần: Có thể kiểm chứng, Alpha = 0,840
  KC1 11,69 5,732 ,654 ,811
  KC2 11,74 5,623 ,695 ,796
  KC3 12,15 4,603 ,686 ,797
  KC4 11,93 4,473 ,714 ,783
  Thành phần: Kịp thời, Alpha = 0,748
  KT1 8,00 1,582 ,785 ,403
  KT2 8,13 2,104 ,470 ,776
  KT3 8,15 1,911 ,498 ,756
  Thành phần: Dễ hiểu, Alpha = 0,902
  DH1 7,49 2,449 ,914 ,781
  DH2 7,48 2,624 ,785 ,879
  DH3 7,99 2,088 ,760 ,926
  Thành phần: Hiệu quả HTKSNB, Alpha = 0,944
  KSNB1 13,59 12,496 ,750 ,948
  KSNB2 13,58 12,497 ,826 ,934
  KSNB3 13,64 11,759 ,874 ,926
  KSNB4 13,65 11,976 ,889 ,923
  KSNB5 13,64 12,087 ,903 ,921
  RELIABILITY ANALYSIS- SCALE (ALPHA) Số mẫu: 183
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020

  759

 7. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766

  Kiểm định giá trị thang đo bằng phân tích Kết quả phân tích hồi quy
  EFA Kiểm tra giả định liên hệ tuyến tính: tác giả dùng
  Kiểm định mức độ quan hệ giữa các biến đo Biểu đồ Scatter để kiểm định giả định liên hệ tuyến
  lường tính (Hình 2). Rất dễ dàng để quan sát được là phần
  dư được phân tán ngẫu nhiên trong một vùng xung
  Kết quả kiểm định Bartlett và KMO cho thang đo
  thuộc biến phụ thuộc (CLTT BCTC) và thang đo quanh đường đi qua tung độ 0. Điều này cho thấy
  thuộc biến độc lập định lượng (Hiệu quả của HTK- phần dư và giá trị dự đoán đã được chuẩn hóa là độc
  SNB) cho thấy p=0,000 0,50 (Bảng 5) lập nhau, giả định liên hệ tuyến tính được thỏa mãn.
  như vậy thang đo được xem là phù hợp để phân tích Kiểm tra giả định về phân phối chuẩn phần dư: tác
  EFA. giả xây dựng Biểu đồ tần suất của các phần dư để kiểm
  định giả thuyết này. Hình 3 cho thấy một đường cong
  Phân tích EFA cho thang đo thuộc biến phụ phân phối chuẩn được đặt chồng lên biểu đồ tần số với
  thuộc (CLTT BCTC) phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn (trung bình Mean = 0
  và độ lệch chuẩn Std. Dev. = 0,992 tức là gần bằng 1).
  Vì số lượng các thuộc tính CLTT BCTC đã được FASB
  Điều này cho thấy giả thuyết phân phối chuẩn không
  & IASB 2018 khẳng định bao gồm 9 thành phần,
  bị vi phạm.
  phương pháp chọn trước số lượng nhân tố sẽ được
  Kiểm tra giả định về tính độc lập của sai số: nghiên
  áp dụng cho trường hợp này 11 . Tiếp theo, tác giả tiếp
  cứu dùng giá trị d để kiểm định giả thuyết này
  tục xem xét ma trận trọng số nhân tố để xem xét các
  (Bảng 9). Hoàng và Chu (2008) cho rằng nếu các phần
  biến sẽ được nhóm vào nhân tố nào. Ma trận trọng số
  nhân tố của thang đo nhân tố thuộc biến phụ thuộc dư không có tương quan chuỗi bậc nhất với nhau, giá
  ở lần phân tích đầu tiên cho thấy biến quan sát SS1 trị d sẽ gần bằng 2. Kết quả kiểm định Durbin- Wat-
  và KT3 không nhóm vào thành phần mà chúng đo son cho thấy giá trị d = 2,008 (gần bằng 2), như vậy
  lường là So sánh và Kịp thời. Vì vậy, chúng tôi quyết giả định về tính độc lập của sai số được thỏa mãn 12 .
  định loại bỏ hai biến quan sát này và tiến hành xem
  Mô hình hồi quy và kiểm định giả thuyết
  xét lần thứ hai ma trận trọng số nhân tố. Kết quả phân
  tích theo Bảng 06 cho thấy trọng số nhân tố của biến nghiên cứu
  XN1, XN2, XN3 trên nhân tố Giá trị xác nhận mà nó Trong nghiên cứu này, các giả thuyết nghiên cứu đều
  đo lường đạt giá trị cao nhất. Tương tự như vậy cho đã được xác lập, vì vậy tác giả quyết định lựa chọn
  các trọng số nhân tố của các nhân tố còn lại. Riêng phương pháp đồng thời khi phân tích hồi quy. Để
  đối với thang đo KT1, lại nhóm vào nhân tố KC (Có ước lượng các trọng số hồi quy βk , tác giả sử dụng
  thể kiểm chứng) thay vì nhóm vào nhân tố Kịp thời. phương pháp bình phương bé nhất OLS (Ordinary
  Tuy nhiên, sau khi xem xét lại nội dung và tham khảo Least Squares). Kiểm định F (Bảng 10) cho thấy mức
  ý kiến từ phía các chuyên gia, chúng tôi quyết định ý nghĩa = 0,000. Như vậy, mô hình hồi quy phù hợp.
  tôn trọng giá trị nội dung của biến, giữ lại cho nhân Kiểm định giả thuyết H1: Kiểm toán non-Big4 tác
  tố “Kịp thời”. động cùng chiều đến CLTT BCTC
  Bảng 11 cho thấy giá trị Sig. của biến Kiểm toán non-
  Phân tích EFA cho thang đo thuộc biến độc Big4 = 0,000 < mức ý nghĩa thống kê = 5%. Điều
  lập này chứng tỏ giả thuyết H0 bị bác bỏ. Bên cạnh đó,
  Tác giả giả thuyết ban đầu là có 3 nhân tố thuộc biến biến này có tác động cùng chiều đến tính Thích đáng
  độc lập, trong đó có 2 nhân tố (Kiểm toán non-Big4 và CLTT BCTC vì trọng số hồi quy mang giá trị dương
  Kiểm toán Big 4) thuộc biến Dummy. Vì vậy để phân (β = 0,502) cho phép chúng ta chấp nhận hoàn toàn
  tích EFA cho thang đo này, tác giả tiến hành xem xét giả thuyết H1. Với mức ý nghĩa thống kê= 5%, các
  nhân tố trích cho nhân tố còn lại là Hiệu quả KSNB. DNN&V có thực hiện kiểm toán bởi các công ty ngoài
  Kết quả phân tích (Bảng 7) cho thấy có 1 nhân tố trích Big4 thì CLTT BCTC sẽ tăng thêm 0,371 điểm so với
  được tại Eigenvalues là 1,150 với tổng phương sai trích các đơn vị còn lại.
  TVE là 70 %. Điều này hoàn toàn phù hợp với giả Kiểm định giả thuyết H2: Kiểm toán Big4 tác động
  thuyết ban đầu của tác giả đề ra. Tiếp theo, kiểm định cùng chiều đến CLTT BCTC.
  giá trị hội tụ của thang đo này dựa vào phép trích PCA Bảng 11 cho thấy giá trị Sig. của biến Kiểm toán ngoài
  cho thấy các trọng số nhân tố của biến đều được nhóm Big4 = 0,000 < mức ý nghĩa thống kê = 5%. Điều
  vào các biến mà nó đo lường và đều > 0,50 cho thấy này chứng tỏ giả thuyết H0 bị bác bỏ. Bên cạnh đó,
  các biến này thực sự đo lường khái niệm chúng ta cần biến này có tác động cùng chiều đến tính Thích đáng
  đo lường (Bảng 8). CLTT BCTC vì trọng số hồi quy mang giá trị dương

  760

 8. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766

  Bảng 5: Kiểm định Bartlett và KMO cho thang đo

  Kiểm định KMO và Bartlett CLTT BCTC Hiệu quả HTKSNB

  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,893 ,897
  Bartlett’s Test of Sphericity Approx, Chi-Square 888,677 888,677

  Df 10 10

  Giá trị Sig. ,000 ,000
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020

  Hình 2: Biểu đồ phân tán giữa giữa các phần dư và giá trị dự đoán của Mô hình hồi quy tuyến tính được sử dụng
  cho nghiên cứua
  a
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020

  Hình 3: Biểu đồ tần suất của các phần dư chuẩn hóa a
  a
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020

  761

 9. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766

  Bảng 6: Ma trận trọng số nhân tố của thang đo CLTT BCTC sau sắp xếp lại các nhân tố

  Ma trận trọng số nhân tố đã xoaya

  Nhân tố

  XN KC DH TV TL DĐ KSS KT

  DĐ1 ,358 ,130 ,131 ,226 ,075 ,745 ,186 ,091 ,110

  DĐ2 ,378 ,198 ,095 ,264 ,083 ,666 ,221 ,182 ,148

  DĐ3 ,297 ,208 ,284 ,277 ,068 ,652 ,011 ,140 ,050

  XN1 ,808 ,149 ,127 ,172 ,066 ,237 ,151 ,033 ,095

  XN2 ,879 ,153 ,092 ,148 ,094 ,188 ,098 ,060 ,069

  XN3 ,823 ,192 ,091 ,168 ,098 ,202 ,062 ,123 ,065

  TV1 ,017 ,310 ,122 ,768 -,009 ,190 ,149 -,194 -,014

  TV2 ,256 ,389 ,073 ,584 ,001 ,245 ,058 ,305 ,154

  TV3 ,287 ,142 ,089 ,718 ,023 ,149 ,173 ,222 ,057

  TV4 ,217 ,064 ,290 ,770 ,020 ,164 ,035 ,144 ,094

  TL1MH -,050 ,065 -,035 -,094 ,846 ,141 ,167 -,096 ,029

  TL2MH ,237 ,030 ,060 ,138 ,819 -,044 -,102 ,088 ,070

  TL3MH -,099 ,092 -,041 -,139 ,820 ,147 ,111 ,092 ,031

  TL4MH ,204 -,031 -,009 ,146 ,834 -,091 -,012 ,069 -,005

  KSS1 ,419 ,296 ,221 ,280 ,179 ,105 ,484 ,183 ,166

  KSS2 ,097 ,267 ,204 ,082 ,127 ,151 ,795 ,055 ,014

  KSS3 ,220 ,011 ,384 ,247 -,018 ,145 ,581 ,174 ,109

  SS2 ,153 ,401 ,161 ,349 ,046 -,023 ,332 ,441 ,298

  SS3 ,044 ,153 ,314 ,092 ,067 ,152 ,094 ,767 ,060

  KC1 ,148 ,780 ,299 ,187 ,052 ,214 ,069 ,054 ,047

  KC2 ,209 ,741 ,261 ,225 ,017 ,100 ,203 ,106 ,141

  KC3 ,227 ,516 ,093 ,141 ,113 ,150 ,162 ,570 ,101

  KC4 ,231 ,602 ,059 ,148 ,113 ,160 ,135 ,462 ,196

  KT1 ,172 ,583 ,301 ,240 ,060 ,048 ,150 ,171 ,475

  KT2 ,140 ,230 ,054 ,076 ,085 ,158 ,067 ,092 ,900

  DH1 ,118 ,219 ,865 ,130 ,002 ,109 ,191 ,161 ,081

  DH2 ,058 ,257 ,798 ,140 -,041 ,165 ,183 ,126 ,068

  DH3 ,110 ,114 ,869 ,136 -,010 ,053 ,084 ,076 ,002
  Phương pháp trích: Principal Component Analysis.
  Phương pháp xoay: Varimax with Kaiser Normalization.
  a. Rotation converged in 9 iterations.
  (Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020)

  762

 10. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766

  Bảng 7: Nhân tố và phương sai trích của thang đo thuộc biến độc lập

  Tổng phương sai giải thích Total Variance Explained
  Nhân tố Giá trị Eigen ban đầu Tổng bình phương tải trọng xoay

  TC % phương sai Lũy kế TC % phương sai Lũy kế

  1 4,097 81,943 81,943 4,097 81,943 81,943

  2 ,373 7,469 89,412

  3 … …

  Extraction Method: Principal Component Analysis.
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020

  Bảng 8: Ma trận trọng số nhân tố thang đo các biến độc lập

  Ma trận trọng số nhân tố đã xoay (Rotated Component Matrix)a

  Nhân tố

  1

  KSNB1 ,832

  KSNB2 ,890

  KSNB3 ,923

  KSNB4 ,933

  KSNB5 ,943

  Extraction Method: Principal Component Analysis.
  a. 1 components extracted.
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020

  Bảng 9: Kết quả kiểm định Durbin- Watson

  Tóm tắt mô hình (Model Summaryb )

  Mô hình R R bình phương R bình phương hiệu chỉnh Sai số chuẩn Giá trị
  Durbin-Watson

  1 ,506a ,417 ,372 ,37674 2,153
  a. Biến độc lập: (Hằng số), KSNB, KTBIG4, KTNONBIG4
  b. Biến phụ thuộc: CLTTBCTC
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020

  Bảng 10: Kết quả kiểm định F

  ANOVAa

  Mô hình Tổng bình df Trung bình bình F Giá trị Sig.
  phương phương
  1 Hồi quy 39,242 3 13,081 92,161 ,000b

  Phần dư 25,406 179 ,142

  Tổng cộng 64,648 182
  a. Biến độc lập: (Hằng số), KSNB, KTBIG4, KTNONBIG4
  b. Biến phụ thuộc: CLTTBCTC
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020

  763

 11. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766
  Bảng 11: Bảng trọng số hồi quy

  Coefficientsa

  Mô Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số Giá trị T Mức ý Thống kê cộng tuyến
  hình chuẩn hóa nghĩa Sig.

  Std. Error Beta Dung sai VIF
  1 (Hằng số) 2,316 ,123 18,888 ,000

  KTNONBIG4 ,502 ,076 ,371 6,624 ,000 ,699 1,432

  KTBIG4 ,703 ,091 ,413 7,730 ,000 ,770 1,299

  KSNB ,275 ,039 ,400 7,064 ,000 ,684 1,462
  a.Biến phụ thuộc: CLTTBCTC
  Nguồn: số liệu khảo sát thực tế 2020

  (β = 0,703) cho phép chúng ta chấp nhận hoàn toàn KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN
  giả thuyết H2. Với mức ý nghĩa thống kê= 5%, các
  Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng CLTT BCTC
  DNN&V có thực hiện kiểm toán bởi các công ty thuộc
  trong các DNN&V tại Việt Nam theo kết quả khảo sát
  Big4 thì CLTT BCTC sẽ tăng thêm 0,413 điểm so với
  được đánh giá với số điểm bình quân là 3,49/5 điểm
  các đơn vị còn lại.
  với điểm số các thành phần như sau:
  Kiểm định giả thuyết H3: Hiệu quả của HTKSNB có
  tác động cùng chiều đến CLTT BCTC. • Thành phần Các thuộc tính gia tăng CLTT
  Bảng 11 cho thấy giá trị Sig. của biến BCTC được BCTC được đánh giá khả quan nhất với số điểm
  kiểm toán= 0,000 < mức ý nghĩa thống kê = 5% chứng bình quân là 3,94. Điều này cho thấy BCTC
  tỏ giả thuyết H0 bị bác bỏ. Bên cạnh đó vì trọng số hồi trong các DN Việt Nam hiện nay đều đạt được
  quy mang giá trị dương (β = 0,275) cho phép chúng mức độ khá tốt ở khía cạnh So sánh, Kịp thời,
  ta chấp nhận hoàn toàn giả thuyết H3. Với mức ý Kiểm chứng và Có thể hiểu được.
  nghĩa thống kê= 5%, CLTT BCTC sẽ tăng lên 0,400 • Thành phần Thích đáng được đánh giá với số
  điểm tương ứng với mỗi điểm tăng thêm của hiệu quả điểm bình quân là 3,43 cho thấy BCTC trong
  HTKSNB. các DN hiện nay chưa được đánh giá cao ở khía
  Mô hình hồi quy cạnh Giá trị dự đoán (3,33 điểm) và Giá trị xác
  Bảng 11 cho thấy VIF của các biến đều rất thấp (

 12. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 4(2):754-766

  Đối với mô hình các nhân tố, nghiên cứu đã khẳng Kiểm toán non-Big4: Kiểm toán ngoài Big4
  định tác động của nhân tố Kiểm toán và Hiệu quả KSNB: Kiểm soát nội bộ
  HTKSNB đến CLTT BCTC, trong đó điểm mới của KT: Kế toán
  nghiên cứu này chính là so sánh mức độ tác động của
  Kiểm toán ngoài Big4 và Kiểm toán Big đối với CLTT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
  BCTC. Cụ thể, dựa vào hệ số Beta đã chuẩn hóa, rõ Tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung đột
  ràng là Kiểm toán Big4 có tác động mạnh hơn Kiểm lợi ích nào trong công bố bài báo.
  toán ngoài Big4 (Beta đã chuẩn hóa bằng 0,413 so với
  0,371). Nội dung mô hình hồi quy và hệ số Beta chưa
  ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
  chuẩn hóa cho thấy các đơn vị được kiểm toán bởi các Tác giả đã xây dựng thang đo CLTT BCTC trên cơ
  công ty Big4 thì CLTT BCTC sẽ cao hơn so với các sở tuân thủ hoàn toàn khái niệm CLTT BCTC theo
  đơn vị còn lại là 0,703 điểm và các đơn vị được kiểm khuôn mẫu của FASB & IASB 2018. Bên cạnh đó,
  toán bởi các công ty ngoài Big4 thì CLTT BCTC sẽ cao nghiên cứu cũng đã tiến hành đo lường CLTT BCTC
  hơn so với các đơn vị còn lại là 0,502 điểm. Đối với trên cơ sở gán trọng số cho các thuộc tính chất lượng
  KSNB, nếu hiệu quả HTKSNB của đơn vị tăng thêm nền tảng của CLTT BCTC. Tác giả đã xây dựng mô
  1 điểm thì CLTT BCTC của đơn vị cũng tăng thêm hình hồi quy cho thấy mức độ tác động của nhân tố
  0,275 điểm. Kiểm toán độc lập, bao gồm Kiểm toán ngoài Big4
  Dựa trên thực trạng của CLTT BCTC và kết quả phân (Kiểm toán non-Big4), Kiểm toán bởi Big4 (Kiểm
  tích mô hình hồi quy, tác giả đưa ra các gợi ý sau để toán Big4) và Hiệu quả của HTKSNB đến CLTT
  gia tăng CLTT BCTC: BCTC, trong đó so sánh mức độ tác động giữa Kiểm
  Nâng cao CL kiểm toán: Nhà nước cần hoàn thiện toán non-Big4 và Kiểm toán Big4 đến CLTT BCTC là
  khuôn khổ pháp luật kiểm toán cụ thể là cần ban hành điểm mới tiêu biểu của nghiên cứu này.
  khung giá phí kiểm toán. Cần gia tăng kiểm soát CL
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  kiểm toán từ bên ngoài với sự tham gia của Bộ Tài
  1. Ahmad NO. Accounting Information Qualititative Character-
  chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề.. istics Gap: Evidence from Jordan. International Management
  Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTKSNB: Các nhà Review. 2007;3(2):26–32.
  2. Ferdy B, Geert B, Suzanne B. Quality of Finan-
  quản trị bao gồm các nhà điều hành hoạt động DN
  cial Reporting: measuring qualitative characteris-
  cần định hướng rõ vai trò và quan điểm của mình đối tics. [Online][cited 2018 Dec 21]. 2009;Available from:
  với CLTT BCTC; am hiểu và kiểm soát được thông https://www.ru.nl/economie/onderzoek/nice-working-papers/
  #ha0a0d3d6-f0e7-43f9-a3bd-108782977ce2.
  tin tài chính của đơn vị mình; xác định rõ tầm quan
  3. Thuần PQ. Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin
  trọng trong việc nâng cao CLTT BCTC và xây dựng báo cáo tài chính trong các DN tại Việt Nam. Luận Án Tiến sĩ,
  một môi trường văn hóa chú trọng đến sự liêm chính, trường ĐH Kinh Tế TPHCM. 2016;.
  4. George EI. Accounting disclosures, accounting quality and
  đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm túc việc tuân conditional and unconditional conservatism. International
  thủ các qui định chế độ hiện hành về KT. Cần có cơ Review of Financial Analysis. 2011;20:88–102.
  chế giám sát việc thiết lập và hoạt động của HTKSNB 5. IASB. Conteptual Framework for Financial Reporting 2018.
  IFRS Foundation. 2018;p. 10–17.
  trong các đơn vị theo quy định tại Điều 39 của Luật 6. Chính phủ. Quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ DN
  Kế toán Việt Nam. nhỏ và vừa. Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm
  2018 của Thủ tướng Chính phủ. [Online] [cited 2019 Dec
  LỜI CẢM ƠN 16] . 2018;Available from: http://vanban.chinhphu.vn/portal/
  page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&
  Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành mode=detail&document_id=193166.
  7. Constant Djama. Fraude à l’information comptable et finan-
  phố Hồ Chí Minh (ĐHQG – HCM) trong khuôn khổ
  cière: le rôle des autorités de régulation. Comptabilité Con-
  Đề tài mã số C2018-34-07. trôle Audit, Association Francophone de Comptabilité. [On-
  line][cited 2019 Dec 19]. 2008;Available from: https://halshs.
  DANH MỤC TIẾT TẮT archives-ouvertes.fr/halshs-00522510/.
  8. Cecilia LK, Nunuy NA. Does Quality of Financial State-
  BCTC: Báo cáo tài chính ment Affected by Internal Control System and Internal Au-
  CLTT: Chất lượng thông tin dit? International Journal of Economics and Financial Issues.
  2017;7(2):568–573.
  DN: Doanh nghiệp. 9. Hưng NX, Thuần PQ. Tác động của các nhân tố bên ngoài DN
  DNN&V: doanh nghiệp nhỏ và vừa đến tính thích đáng của chất lượng thông tin kế toán trên báo
  FASB: Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính Hoa Kỳ cáo tài chính. Tạp chí Phát triển kinh tế. 2016;(2):24–35.
  10. COSO-Committee of Sponsoring Organization. Internal con-
  (The Financial Accounting Standards Board) trol – Intergrated framework. Publisher: American Institute of
  HTKSNB: Hệ thống kiểm soát nội bộ CPAs. 2013;.
  11. Thọ ND. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh.
  IASB: Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (Inter-
  NXB Lao động- Xã hội. 2011;p. 349–363.
  national Accounting Standards Board) 12. Trọng H, Ngọc CNM. Phân tích dữ liệu với SPSS. TPHCM: NXB
  Kiểm toán Big4: Kiểm toán bởi Big4 Hồng Đức. 2008;p. 139–170.

  765

 13. Science & Technology Development Journal – Economics – Law and Management, 4(2):754-766
  Open Access Full Text Article Research Article

  Impact of auditors and internal control effectiveness on the
  financial reporting quality in small and medium-sized enterprises
  in Vietnam
  Pham Quoc Thuan*

  ABSTRACT
  This study aims to determine the impact of auditors (Big 4 and non-big 4) and internal control ef-
  fectiveness on the financial reporting quality in Small and medium-sized enterprises in Vietnam.
  Use your smartphone to scan this The case study reasearch with participants who are in the following positions: Head of finance and
  QR code and download this article accounting department; General manager/director; Internal control manager; Auditors is used to
  build and complete the measurement scale of financial reporting quality based on viewpoints of
  FASB and IASB 2018. Weighted average is applied for the elements of information quality in measur-
  ing financial reporting quality. By using the survey method with a sample of 183 respondents from
  small and medium – sized enterprises in Vietnam, the authors have developed a regression model
  showing the impact of these factors named: Auditors (Big 4 and Non-big 4) and Internal Control
  Effectiveness to the financial reporting quality. In which, the differences in the influence of Big 4
  and Non-Big 4 on the quality of financial statements information is the highlighted contributions
  of this study. In terms of financial reporting quality, the survey results show that financial reporting
  quality in small and medium – sized enterprises in Vietnam is considered acceptable with average
  point being 3.49/5. Among 3 qualitative characteristics of financial reporting quality, the enhanc-
  ing characteristics are highly evaluated (3.94/5) while the fundamental characteristics (relevance
  and faithful presentation) are considered as moderate (3.43/5 and 3.31/5).
  Key words: Financial reporting, Financial reporting quality, internal control effectiveness, Non-
  big4 Auditors, Big4 Auditors

  University of Economics and Law,
  VNU-HCM, Vietnam

  Correspondence
  Pham Quoc Thuan, University of
  Economics and Law, VNU-HCM,
  Vietnam
  Email: thuanpq@uel.edu.vn

  History
  • Received: 29/02/2020
  • Accepted: 22/03/2020
  • Published: 30/06/2020
  DOI : 10.32508/stdjelm.v4i2.632

  Copyright
  © VNU-HCM Press. This is an open-
  access article distributed under the
  terms of the Creative Commons
  Attribution 4.0 International license.

  Cite this article : Thuan P Q. Impact of auditors and internal control effectiveness on the financial
  reporting quality in small and medium-sized enterprises in Vietnam. Sci. Tech. Dev. J. – Eco. Law
  Manag.; 4(2):754-766.

  766

Download tài liệu Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam File Word, PDF về máy