[Download] Tải Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng – Tải về File Word, PDF

Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng
Nội dung Text: Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Download


Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) là cơ hội góp phần vực dậy nền kinh tế Việt Nam nhanh hơn thời kỳ hậu dịch Covid-19. EVFTA cũng là động lực để phát triển dịch vụ tài chính hiện đại tại Việt Nam, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Bài viết trao đổi về tác động, cơ hội và thách thức mà Hiệp định EVFTA mang lại đối với lĩnh vực kinh tế tài chính, đồng thời kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng File Word, PDF về máy

Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng

 1. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH EVFTA ĐẾN LĨNH VỰC
  TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  ĐẶNG THỊ PHƯỢNG, NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

  Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu
  Âu (EVFTA) là cơ hội góp phần vực dậy nền kinh tế Việt Nam nhanh hơn thời kỳ hậu dịch Covid-19.
  EVFTA cũng là động lực để phát triển dịch vụ tài chính hiện đại tại Việt Nam, đẩy nhanh quá trình
  chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Tuy nhiên, Hiệp định cũng sẽ đặt ra không ít
  thách thức đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng Việt Nam. Bài viết trao đổi về tác động, cơ hội và
  thách thức mà Hiệp định EVFTA mang lại đối với lĩnh vực kinh tế tài chính, đồng thời kiến nghị một
  số giải pháp trong thời gian tới.
  Từ khóa: Tài chính – ngân hàng, EVFTA, kinh tế Việt Nam

  đã quyết định phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Sáng
  ngày 8/6/2020, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội
  THE IMPACT OF THE EVFTA AGREEMENT
  ON THE BANKING AND FINANCE SECTOR Việt Nam đã biểu quyết thông qua EVFTA. Theo quy
  trình, Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi
  Dang Thi Phuong, Nguyen Thi Cam Nhung
  hai bên hoàn thành các thủ tục thông báo cho nhau.
  According to banking and financial experts, the
  Vietnam-European Union Free Trade Agreement Thống kê cho thấy, tính đến hết năm 2019, hoạt
  (EVFTA) is an opportunity to contribute to reviving động đầu tư giữa EU và Việt Nam còn khá khiêm tốn
  Vietnam’s economy faster than the post-Covid-19 cả về số lượng và quy mô dự án đăng ký. Tuy nhiên,
  period. EVFTA is also a driving force to develop trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ngày càng nhiều
  modern financial services in Vietnam, accelerate the nhà đầu tư từ EU, chủ yếu là các ngân hàng 100%
  digital transformation process in the field of banking
  vốn nước ngoài như Standard Chartered, HSBC hoặc
  and finance. However, the Agreement will also pose
  many challenges to Vietnam’s financial and banking các chi nhánh ngân hàng nước ngoài như Deutsche
  sector. The article discusses the impact, opportunities Bank; các quỹ đầu tư từ EU… đã hiện diện tại Việt
  and challenges that EVFTA Agreement brings to the Nam. Trong bối cảnh đó, EVFTA được kỳ vọng sẽ đẩy
  financial and economic sector, and proposed some nhanh quá trình phục hồi nền kinh tế Việt Nam nói
  solutions in the near future. chung và lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói riêng.
  Keywords: Finance – banking, EVFTA, Vietnam’s economy Theo Cấn Văn Lực và các cộng sự (2020), các nội
  dung về mở cửa thị trường tài chính-ngân hàng trong
  EVFTA được đề cập cụ thể tại Chương 8 và Biên bản
  ghi nhớ về góp vốn ngân hàng. Nhìn chung, các cam
  Ngày nhận bài: 18/6/2020 kết này tương tự như trong Tổ chức Thương mại
  Ngày hoàn thiện biên tập: 26/6/2020 Thế giới (WTO) và Hiệp định Thương mại toàn diện
  Ngày duyệt đăng: 8/7/2020 xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhưng có 3 cam kết
  đáng chú ý, gồm:
  Thứ nhất, quy định “trong vòng 5 năm đầu sau khi
  Cam kết trong EVFTA
  đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng EVFTA có hiệu lực, Việt Nam cam kết sẽ xem xét cho
  phép các tổ chức tín dụng của EU mua đến 49% cổ
  Ngày 30/6/2019, Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam phần của 2 Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần
  với Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức được Việt Nam (hiện nay tối đa là 30%), ngoại trừ 4 NHTM
  ký kết. Ngày 12/2/2020, tại phiên họp toàn thể ở cổ phần có sở hữu Nhà nước là BIDV, Vietinbank,
  Strasbourg (Pháp), Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu Vietcombank và Agribank.
  ủng hộ EVFTA. Ngày 30/3/2020, Hội đồng châu Âu Thứ hai, cam kết về mở cửa thị trường với các dịch

  57

 2. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  vụ tài chính mới và cho phép các nhà cung cấp dịch đẩy nhanh tiến trình tài chính số và thanh toán không
  vụ tài chính EU chuyển thông tin ra/vào Việt Nam; dùng tiền mặt trong bối cảnh hậu dịch Covid-19.
  cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính EU thành – Về cam kết mở cửa đối với dịch vụ bảo hiểm: Việt
  lập tại Việt Nam tiếp cận dịch vụ thanh toán, bù trừ, Nam cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm EU
  các phương thức tài trợ và tái cấp vốn có sẵn. được cung cấp qua biên giới cho khách hàng Việt Nam
  Thứ ba, cam kết mở cửa đối với dịch vụ bảo hiểm; không hạn chế các dịch vụ tái bảo hiểm, nhượng tái bảo
  theo đó, Việt Nam gần như giữ nguyên mức cam kết hiểm, môi giới bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm và các dịch
  tại WTO và chỉ mở cửa thị trường thêm với dịch vụ vụ phụ trợ bảo hiểm. Như vậy, các cam kết trong EVFTA
  môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm. sẽ tác động không nhiều đến hoạt động bảo hiểm gốc
  Tác động của EVFTA (bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ) tại thị trường trong
  đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng nước. Tuy nhiên, với xuất xứ lâu đời và phát triển tại các
  nước châu Âu, việc mở cửa hoạt động tái bảo hiểm đối
  Theo Báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định với EU có những tác động nhất định, thúc đẩy tính cạnh
  EVFTA tới Việt Nam” của Vụ Chính sách Thương mại tranh và sự phát triển của thị trường này tại Việt Nam.
  đa biên (Bộ Công Thương), đối với ngành Dịch vụ tài Cơ hội và thách thức
  chính, ngân hàng, bảo hiểm, Hiệp định EVFTA mở ra
  cơ hội cho việc thúc đẩy tự do hóa ngành dịch vụ tài Về cơ hội
  chính, ngân hàng, bảo hiểm của Việt Nam. Tác động
  của mở cửa dịch vụ với nhóm ngành này là tích cực Việc thực thi Hiệp định EVFTA sẽ mang lại những
  trên các góc độ cầu về dịch vụ, cơ hội hợp tác với các cơ hội cho lĩnh vực tài chính – ngân hàng, cụ thể:
  doanh nghiệp từ EU. Đến năm 2025, xuất khẩu dịch – Giúp cải thiện dòng vốn vào thị trường chứng
  vụ tài chính, bảo hiểm của Việt Nam sẽ tăng khoảng khoán, các các quỹ đầu tư, và hỗ trợ ổn định tỷ giá.
  21%, nhập khẩu sẽ tăng 9,65%. Tuy nhiên, áp lực cạnh EVFTA được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy thu hút vốn
  tranh là rất lớn, đồng thời, áp lực ổn định vĩ mô cũng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam mà
  lớn hơn do mở cửa dịch vụ này làm cho Việt Nam dễ cả hoạt động đầu tư gián tiếp và mở rộng cơ hội hợp
  nhạy cảm hơn với các cú sốc từ bên ngoài. tác giữa hai bên. Nhờ đó, thị trường chứng khoán Việt
  Theo Cấn Văn Lực và các cộng sự (2020), dựa trên Nam sẽ trở nên hấp dẫn và thu hút đầu tư, đặc biệt là
  những cam kết đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng dòng vốn gián tiếp từ các nhà đầu tư EU thông qua các
  trong EVFTA, có thể thấy một số tác động như sau: quỹ đầu tư. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu, đầu tư mở
  – Về cam kết mua cổ phần của ngân hàng: Với thời rộng sẽ giúp gia tăng lượng ngoại tệ, cải thiện dự trữ
  gian thực thi không dài, cùng xu hướng thoái vốn của ngoại hối, ổn định tâm lý thị trường và tỷ giá hối đoái.
  các đối tác nước ngoài, trong ngắn hạn, quy định này – Thúc đẩy kiến tạo môi trường đầu tư – kinh
  dự báo tác động không nhiều đến dòng vốn của EU doanh thuận lợi hơn thông qua việc đẩy mạnh cải
  vào thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam. Ngược cách thể chế và hoàn thiện khung khổ pháp lý. Việc
  lại, đây có thể là cơ hội cho các NHTM cổ phần, đặc thực thi các cam kết tại EVFTA sẽ thúc đẩy cạnh tranh,
  biệt là các ngân hàng đang “khát vốn chủ sở hữu”, đáp hợp tác và đẩy mạnh phát triển dịch vụ, trong đó có
  ứng chuẩn Basel 2. Khi có sự tham gia của các đối tác lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
  chiến lược EU, các ngân hàng trong nước sẽ được tiếp – Tác động tích cực đến thị trường lao động trong
  cận bộ máy quản trị và công nghệ hiện đại, cũng như lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Theo đó, không chỉ mang
  các sản phẩm tài chính-ngân hàng hiện đại. lại lợi ích về số lượng việc làm mà còn có khả năng làm
  – Về cam kết mở cửa thị trường với các dịch vụ tài tăng tiền lương của người lao động. Theo tính toán, mức
  chính mới: Dự báo cam kết này sẽ có tác động mạnh mẽ lương của các doanh nghiệp châu Âu sẽ cao hơn khoảng
  và trực tiếp đến lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) gần 1% so với doanh nghiệp trong nước. Nhờ đó, nguồn
  và tiền di động – dịch vụ tài chính mới đang được quản lao động chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính – ngân
  lý bằng các văn bản pháp luật hiện có của Việt Nam. hàng sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm, môi trường làm
  Đây cũng là thách thức không nhỏ đến thị trường tài việc chuyên nghiệp, thu nhập cao…
  chính trong nước, đặc biệt là tương lai của các sản Về thách thức
  phẩm tài chính số, nhất là các mảng thanh toán, ngân
  hàng bán lẻ. Ngược lại, các Fintech và ngân hàng Việt Bên cạnh những cơ hội việc thực thi Hiệp định
  Nam có thể tận dụng cơ hội này để đổi mới, phát triển; EVFTA cũng tạo ra không ít thách thức:

  58

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 7/2020

  – Các NHTM trong nước sẽ đối mặt với nguy cơ bị công nghệ theo hướng tạo điều kiện song vẫn đảm
  thôn tính, sáp nhập, nếu quản trị không tốt, không có bảo kiểm soát rủi ro; Rà soát, hoàn thiện khung pháp
  biện pháp phòng ngừa; rủi ro pháp lý do kiện tụng, lý về M&A và đầu tư để giảm thiểu rủi ro thâu tóm,
  tranh chấp tăng lên. đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia…
  – Sau khủng hoảng tài chính năm 2008, EU quy định – Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu thị trường tài
  rất khắt khe về đầu tư ra nước ngoài. Vì vậy, việc ngân chính – ngân hàng, lành mạnh hóa các tổ chức tài
  hàng Việt thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ EU trong chính, đưa các chuẩn mực hoạt động hướng tới đạt
  ngắn hạn chỉ ở dạng tiềm năng, chứ chưa thể sôi động. chuẩn thông lệ quốc tế. Tăng cường thanh tra, giám
  Bên cạnh đó, khả năng sinh lời của thị trường ngân sát trên cơ sở rủi ro…
  hàng Việt Nam vẫn khá tốt, song quy mô thị trường – Đẩy nhanh tiến trình cải cách, cải thiện mạnh mẽ,
  nhỏ và khả năng quản lý vốn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, có lộ trình
  là lý do khiến các nhà đầu tư đến tư EU chưa mặn mà. thực hiện chi tiết theo từng giai đoạn, giảm mạnh chi
  – Tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các tổ chức phí không chính thức, đảm bảo công khai, minh bạch;
  tài chính EU vốn có kinh nghiệm trong việc phát triển các tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh
  sản phẩm có hàm lượng công nghệ, số hóa lớn. Yêu cầu Chương trình chuyển đổi số quốc gia…
  của khách hàng đối với dịch vụ tài chính ngày càng cao, Đối với các tổ chức tài chính
  không dừng lại ở giá mà cả sự đa dạng và chất lượng dịch
  vụ. Điều này đòi hỏi các tổ chức tài chính, các ngân hàng – Tập trung phát triển hoạt động tài chính số, ngân
  Việt Nam phải nhanh chóng chuyển mình, đổi mới, sáng hàng số, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu; tìm hiểu, nắm
  tạo để thích ứng với biến đổi của thị trường. bắt xu hướng thị trường, nghiên cứu các sản phẩm đã phổ
  – Các cam kết mới trong EVFTA cho phép các nhà biến tại thị trường EU song còn mới mẻ với Việt Nam.
  cung cấp dịch vụ tài chính EU được chuyển dữ liệu – Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu hoạt động nhằm
  hoặc tiếp cận đầy đủ với hệ thống thanh toán, chuyển nâng cao tính ổn định, phát triển bền vững, tăng khả
  mạch tài chính Việt Nam; các yêu cầu ứng dụng công năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài; hoàn
  nghệ cao trong dịch vụ tài chính cũng đặt ra nhiều thiện và vận hành theo bộ khung quản trị công ty.
  thách thức trong bảo mật thông tin, quản trị an ninh – Sớm nâng cấp hệ thống công nghệ, xây dựng đội
  mạng và an toàn dữ liệu. ngũ chuyên gia, đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn
  Một số khuyến nghị thông tin, dữ liệu trong hoạt động, nhất là đối với các
  giao dịch xuyên biên giới, giao dịch số…
  Nhằm tận dụng những cơ hội, hạn chế thách thức từ – Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng
  EVFTA, cần tập trung triển khai một số giải pháp sau: đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là
  Đối với cơ quan quản lý đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao, cấp trung. Đẩy mạnh
  nghiên cứu, khuyến khích áp dụng các giải pháp, đặc
  – Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình,
  đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tăng hiệu quả phối kết hợp nhằm nâng cao năng suất lao
  nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của doanh động và tăng năng lực cạnh tranh.
  nghiệp, các tổ chức tài chính về các quy định, cam kết
  Tài liệu tham khảo:
  của Hiệp định. Đồng thời, sớm hoàn thiện và ban hành
  kế hoạch hành động sau khi Quốc hội phê chuẩn. 1. Bộ Công Thương (2020), Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA tới Việt Nam;
  – Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, văn bản pháp 2. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV (2020), Nhiều cơ
  luật liên quan nhằm tạo môi trường thuận lợi để triển hội cho ngành Tài chính, Ngân hàng Việt Nam trước Hiệp định EVFTA, Trí thực trẻ;
  khai Hiệp định. Trong đó, cần tập trung một số nội 3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2020), Cẩm nang doanh
  dung như: Nhất quán, điều chỉnh phù hợp các luật nghiệp, EVFTA và ngành Bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán Việt Nam;
  liên quan như Luật sở hữu trí tuệ, Luật Doanh nghiệp, 4. Hà Tâm (2020), Sau EVFTA, vốn đầu tư gián tiếp sẽ đổ vào ngân hàng, Báo Đầu tư;
  Luật Kinh doanh chứng khoán – bảo hiểm, Luật lao 5. Một số website: mof.gov.vn, sbv.gov.vn, cafef.vn.
  động, Luật các TCTD nhằm tăng tính tự chủ, minh
  Thông tin tác giả:
  bạch của các tổ chức tài chính; Bổ sung quy định hoạt
  Đặng Thị Phượng, Nguyễn Thị Cẩm Nhung
  động mới như ngân hàng đầu tư, bancassurance phù
  Khoa Ngoại Ngữ – Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh
  hợp với cam kết hội nhập quốc tế; Hoàn thiện luật
  Email: otxinkk@gmail.com, nguyencamnhung.1810@gmail.com
  định quản lý mô hình kinh doanh mới trên nền tảng

  59

Download tài liệu Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng File Word, PDF về máy