[Download] Tải Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam

Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam
Nội dung Text: Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam

Download


Trên cơ sở các thành phần và sản phẩm của hệ sinh thái Fintech, bài viết đã đề cập đến thị trường Fintech tại Việt Nam, làm rõ những tác động tích cực và tiêu cực của Fintech tới hoạt động của ngành Tài chính – Ngân hàng, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với hoạt động của ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam để đáp ứng các xu hướng mới.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam File Word, PDF về máy

Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam

 1. 104 Journal of Mining and Earth Sciences Vol. 61, Issue 5 (2020) 104 – 110

  Impacts of Fintech to Finance-Banking activities and
  recommendation for Finance-Banking industry in
  Vietnam
  Huong Thu Pham *, Tuan Anh Dao
  Faculty of Economics and Business Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

  ARTICLE INFO ABSTRACT

  Article history:
  Impact of the 4th industrial revolution on development of finance and
  Received 18th Aug. 2020 banking system (TCNH) is increasingly clear with the launch of a series of
  Accepted 03rd Sept. 2020 new and innovative banking products and services, as well as introduction
  Available online 31st Oct. 2020 of new distribution channels for banking services based on financial
  Keywords: technology platform (Fintech). On the basis of components and products
  Fintech, of Fintech ecosystem, the article mentioned Fintech market in Vietnam,
  clarifying positive and negative impacts of Fintech on operations of
  Finance-Banking.
  finance-banking industry, from there to issue some recommendations for
  activities of Vietnam’s Finance-Banking industry to meet new trends.
  Copyright © 2020 Hanoi University of Mining and Geology. All rights reserved.

  _____________________
  *Corresponding author

  E-mail: phamthuhuong@gmail.com
  DOI: 10.46326/JMES.KTQT2020.14

 2. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất Tập 61, Kỳ 5 (2020) 104 – 110 105

  Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và
  khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam
  Phạm Thu Hương *, Đào Anh Tuấn
  Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, Việt Nam

  THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT

  Quá trình:
  Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến sự phát triển của hệ
  Nhận bài 18/8/2020 thống tài chính – ngân hàng (TCNH) ngày càng rõ nét với việc xuất hiện của
  Chấp nhận 3/9/2020 hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đổi mới sáng tạo, cũng như sự
  Đăng online 31/10/2020 ra đời các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng mới dựa trên nền tảng công
  Từ khóa: nghệ tài chính (Fintech). Trên cơ sở các thành phần và sản phẩm của hệ sinh
  Fintech, thái Fintech, bài báo đã đề cập đến thị trường Fintech tại Việt Nam, làm rõ
  những tác động tích cực và tiêu cực của Fintech tới hoạt động của ngành
  Tài chính – ngân hàng.
  TCNH, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với hoạt động của ngành TCNH
  Việt Nam để đáp ứng các xu hướng mới.
  © 2020 Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Tất cả các quyền được bảo đảm.

  FinTech đã và đang làm thay đổi cách thức, địa
  1. Mở đầu
  điểm và thời gian người tiêu dùng thực hiện thanh
  Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ toán, cũng như tạo thuận lợi để người tiêu dùng có
  và tạo ra những biến chuyển trên nhiều lĩnh vực thể tiếp cận tới nhiều loại hình dịch vụ tài chính,
  xã hội. Đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng, cách góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp
  mạng công nghiệp 4.0 tác động rõ rệt, thể hiện ở xã hội. Với Fintech, nhiều mô hình và sản phẩm tài
  sự xuất hiện của FinTech – công nghệ tài chính. chính số hóa đã xuất hiện như ví điện tử, chuyển
  Fintech được xem là tín hiệu dẫn đầu cuộc cách tiền ngang hàng, thanh toán di động, ngân hàng di
  mạng 4.0, mang đến cho con người nhiều tiện ích động, cho vay ngang hàng, huy động vốn cộng
  thông qua sự phát triển công nghệ toàn diện. Các đồng, ngân hàng chuỗi khối, ngân hàng số,… đã làm
  ứng dụng đa dạng của Fintech đang tác động đến thay đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động của các
  hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động của ngành tài lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
  chính như tiền gửi, thanh toán, bảo hiểm, chứng
  khoán, tín dụng, quản trị rủi ro, cơ cấu thị trường, 2. Khái niệm và các thành phần, sản phẩm của
  cơ cấu sản phẩm, chiến lược phát triển của cả hệ FinTech
  thống tài chính ngân hàng.
  2.1. Khái niệm về FinTech
  _____________________
  *Tác giả liên hệ Cho đến nay chưa có một định nghĩa thống
  E – mail: phamthuhuong@gmail.com nhất trên toàn cầu cho thuật ngữ “FinTech”. Tuy
  DOI: 10.46326/JMES.KTQT2020.14 nhiên”FinTech” là dạng viết tắt của cụm từ

 3. 106 Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 104 – 110

  “financial technology” (công nghệ tài chính), Các sản phẩm trong Fintech thường được chia
  thường biểu thị các công ty hoặc đại diện các công thành 2 nhóm phân theo đối tượng sử dụng (In
  ty kết hợp các dịch vụ tài chính với các công nghệ Lee, 2018); (Milian, 2019).
  hiện đại, sáng tạo. Như một quy ước, những công Nhóm thứ nhất: các sản phẩm phục vụ người
  ty mới gia nhập vào thị trường sẽ cung cấp các sản tiêu dùng, các công cụ kỹ thuật số và công nghệ
  phẩm dựa trên Internet theo hướng ứng dụng. Các khác để cải thiện cách các cá nhân vay mượn, quản
  công ty FinTech thường hướng tới thu hút khách lý tiền bạc, tài trợ vốn cho các startup.
  hàng bằng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với Nhóm thứ hai: các sản phẩm công nghệ “back-
  người dùng, hiệu quả hơn, minh bạch hơn và tự office” nhằm hỗ trợ cho hoạt động của các Fintech
  động hơn so với những sản phẩm và dịch vụ đã có. và các định chế tài chính.
  Ngoài cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh Một số sản phẩm nổi bật nhất của Fintech trong
  vực ngân hàng, FinTech còn phân phối bảo hiểm lĩnh vực TCNH có thể kể đến như (Anjan, 2020);
  và các công cụ tài chính khác hoặc cung cấp các (Lee và Shin, 2018).
  dịch vụ bên thứ ba. * Các loại ví điện tử:
  Theo FSB (2019), FinTech là các sáng tạo trong Ví điện tử là một loại tài khoản điện tử, nó đóng
  tài chính dựa trên nền tảng công nghệ nhằm tạo ra vai trò là phương tiện thanh toán trực tuyến dành
  các mô hình kinh doanh, ứng dụng, quy trình, hay cho khách hàng, giúp khách hàng thanh toán các
  sản phẩm mới có tác động cụ thể đến các thị loại chi phí, gửi tiền và nhận tiền qua Internet một
  trường và định chế tài chính, cũng như các dịch vụ cách nhanh chóng.
  tài chính. Ví điện tử ra đời từ những năm 1990 nhằm
  Do đó có thể hiểu FinTech là việc áp dụng các giúp người tiêu dùng lưu trữ thông tin cá nhân và
  công nghệ đổi mới, sáng tạo và hiện đại vào lĩnh mua bán hàng hóa nhanh chóng, dễ dàng qua
  vực tài chính – ngân hàng nhằm mang tới cho mạng internet. Cùng với sự phổ biến của điện
  khách hàng các dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu thoại di động, những năm gần đây lượng người sử
  quả và thuận tiện với chi phí thấp hơn so với các dụng Ví điện tử tăng lên nhanh chóng.
  dịch vụ tài chính truyền thống. * Bitcoin – đồng tiền điện tử
  Theo (Anjan, 2020), một số dịch vụ FinTech Nhắc tới sản phẩm Fintech, không thể không
  thường cung cấp như thanh toán, cho vay, chuyển nhắc tới Bitcoin. Có thể nói, Bitcoin là một trong
  tiền, Fintech; gọi vốn cộng đồng (crowd-funding), những từ khóa ‘hot’ nhất trong ngành tài chính
  cho vay ngang cấp (peer to peer lending), tư vấn hiện nay.
  tài chính cá nhân (Personal Finance), công nghệ Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp,
  bảo hiểm (Insur-Tech), tiền tệ số (Crypto được phát hành bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng
  Blockchain), quản trị dữ liệu (Data Management),… phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Bitcoin có
  thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối
  2.2. Các thành phần và sản phẩm của FinTech Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài
  Theo In Lee, Yong Jae Shin (2018), hệ sinh thái chính trung gian nào.
  Fintech gồm có 5 thành phần cơ bản: (1) Các công Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với các
  ty khởi nghiệp dịch vụ tài chính (fintech startups) loại tiền tệ điển hình: Không có một ngân hàng
  (ví dụ trong các mảng thanh toán, quản lý tài sản, trung ương nào quản lý nó và hệ thống hoạt động
  cho vay, huy động vốn từ cộng đồng, thị trường dựa trên một giao thức mạng ngang hàng trên
  vốn và các công ty bảo hiểm); (2) Các nhà phát Internet.
  triển công nghệ (technology developers) (ví dụ: Người ta cũng lập ra nhiều sàn giao dịch để
  phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tiền ảo, những người không đào được có thể mua bán
  mạng xã hội,…); (3) Chính phủ (ví dụ, cơ quan Bitcoin. Nguồn cung Bitcoin cũng được giới hạn ở
  quản lý tài chính và lập pháp); (4) Khách hàng dịch mức tổng cộng là 21 triệu đồng Bitcoin.
  vụ tài chính (cá nhân và tổ chức), và (5) Các tổ * Kickstarter – Gọi vốn cộng đồng
  chức tài chính truyền thống (ví dụ, ngân hàng Gọi vốn cộng đồng cũng là một sản phẩm điển
  truyền thống, công ty bảo hiểm, chứng khoán, và hình của Fintech. Có rất nhiều ứng dụng gọi vốn
  các công ty môi giới và các nhà đầu tư mạo hiểm). cộng đồng khác nhau tùy theo mục đích hay cách

 4. Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 104 – 110 107

  thức gọi vốn, mà Kickstarter là một trong những trọng so với một ngân hàng là những fintech này
  ứng dụng tiêu biểu nhất. về mặt kỹ thuật không liên quan đến việc cho vay,
  Kickstarter được tạo ra vào năm 2009 tại New mà chỉ đơn giản là kết nối giữa người cho vay với
  York, cho phép các nhà phát triển, kinh doanh, người cần vay và thu phí của người dùng. Đây là
  sáng tạo có khả năng đem dự án của mình ra huy phân khúc Fintech lớn thứ hai tại Việt Nam với
  động vốn từ những người tiêu dùng thông thường hơn 20 công ty khởi nghiệp. Những công ty nổi bật
  trên mạng internet. Là một trong những trang đầu trong phân khúc này bao gồm:
  tiên giúp huy động vốn từ cộng đồng, Kickstarter Tima: công ty tài chính tiêu dùng và nền tảng
  đã giúp cho việc gọi vốn của các startup trở nên dễ cho vay ngang hàng (P2P lending). Công ty này đã
  dàng và đơn giản hơn rất nhiều. ký kết hợp tác với các tổ chức tài chính như ngân
  hàng Vietinbank và ngân hàng Đông Á, và tuyên bố
  3. Thị trường Fintech tại Việt Nam đã giải ngân khoảng 1,7 tỷ USD khoản vay cho 2,8
  Theo (Solidiance ,2018), thị trường Fintech triệu người và có hơn 30.000 người cho vay trên
  Việt Nam trị giá 4,4 tỷ USD tính tới năm 2017 và nền tảng của mình. Tima tuyên bố đã huy động
  được dự đoán sẽ đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020, được vòng gọi vốn Series B trị giá 3 triệu USD vào
  tương đương với mức tăng 77% trong vòng ba tháng 10 với mức định giá gần 20 triệu USD và gần
  năm. Sự phát triển của Fintech tại Việt Nam đang đây đã bắt đầu quá trình huy động vòng gọi vốn
  tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút 117 triệu USD vốn Series C. (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xuân
  khởi nghiệp, vượt qua thị trường E-commerce Hòe, 2019).
  đang ở mức 104 triệu USD và các lĩnh vực khác Vay Muon: Công ty Cổ phần Vay Mượn –
  khiến Fintech trở thành lĩnh vực được tài trợ Vaymuon.vn lần đầu ra mắt vào cuối năm 2017.
  nhiều nhất cho giới khởi nghiệp năm 2018. Đến nay VayMuon.vn là một trong những nền tảng
  Theo United Overseas Bank, Singapore cho vay ngang hàng (peer-to-peer lending
  FinTech Association (2019), tính đến ngày 30 platform) hàng đầu tại Việt Nam, kết nối hơn 2
  tháng 9 năm 2019, Việt Nam đứng thứ hai trong triệu lượt khách hàng với gần 400 nghìn nhà đầu
  khu vực ASEAN về số vốn được tài trợ cho thị tư và tăng trưởng trên 20% mỗi tháng.
  trường Fintech, thu hút 36% đầu tư của khu vực Vaymuon.vn đã nhận vốn đầu tư hạt giống đến từ
  vào năm 2019, chỉ đứng sau Singapore (51%). tập đoàn NextTech, nhà đầu tư chiến lược hiện
  Fintech tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào đang chiếm 20% cổ phần startup. Năm 2019 công
  phân khúc thanh toán với 47% công ty trên thị ty gọi vốn Series A từ 5 đến 10 triệu USD để tiến ra
  trường làm về dịch vụ thanh toán, chiếm tỷ lệ cao thị trường nước ngoài, (Nguyễn Trung Anh, 2019;
  nhất trong khu vực. Phân khúc thanh toán thu hút Phạm Xuân Hòe, 2019).
  được nhiều nhà đầu tư là quy luật chung của các * Ngân hàng số (digital banking)
  nước có thị trường Fintech phát triển ở giai đoạn Digital Banking hay ngân hàng số là ngân hàng
  đầu. Các công ty trong phân khúc này đã chiếm có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng
  98% tổng số tiền tài trợ cho thị trường Fintech tại bằng hình thức trực tuyến thông qua Internet.
  Việt Nam vào năm 2019. Hiện có 35 startup và nền Giao dịch của ngân hàng số không phải đến chi
  tảng trên thị trường, đứng đầu là MoMo sau đó nhánh ngân hàng và giảm thiểu đến mức tối đa
  đến VNPay QR, VinID Pay và một số nền tảng khác những thủ tục giấy tờ liên quan. Đồng thời tính
  như: ZaloPay, GrabPay by Moca, Airpay (Nguyễn năng của ngân hàng số có thể thực hiện mọi lúc
  Trung Anh, 2019; Phạm Xuân Hòe, 2019). mọi nơi không phụ thuộc vào thời gian, không
  Ngoài ra còn có một số dịch vụ Fintech khác gian nên khách hàng hoàn toàn chủ động. Phân
  như: khúc này có 5 công ty khởi nghiệp, nổi bật làTimo:
  * P2P lending (peer-to-peer lending) Ngân hàng kỹ thuật số được phát triển trên nền
  P2P lending hay cho vay ngang hàng cho phép tảng sử dụng đường truyền internet để hoạt động
  các cá nhân và doanh nghiệp cho nhau vay và thông qua 2 kênh là ứng dụng Mobile Banking và
  mượn tiền. Với cấu trúc hiệu quả, các công ty Internet Banking. Timo được đảm bảo và đồng
  Fintech cho vay P2P có thể đưa ra mức lãi suất phát triển bởi ngân hàng VPBank. Mới đây, Timo
  thấp và cải thiện quy trình cho vay giữa người cho đã chuyển đối tác sang ngân hàng Bảo Việt
  và người vay. Một khác biệt nhỏ nhưng cũng quan (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xuân Hòe, 2019)

 5. 108 Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 104 – 110

  * Blockchain/Crypto cho vay ngang cấp, tư vấn tài chính cá nhân, công
  Phân khúc Blockchain/Crypto với 17 startup. nghệ bảo hiểm, tiền tệ số quản trị dữ liệu,… Sự đa
  Đây là một lĩnh vực khác đã chứng kiến các giao dạng dịch vụ của Fintech đáp ứng nhiều nhu cầu
  dịch đáng kể trong những năm gần đây. Kể từ khi của khách hàng hiện nay.
  Bitcoin Việt Nam ra mắt vào năm 2014, một số Thu thập dữ liệu lớn.
  công ty đã nổi lên để tham gia vào blockchain và Fintech với các ứng dụng công nghệ cao có thể
  tiền điện tử. Các công ty đáng chú ý bao gồm: giúp thu thập và phân tích lượng lớn dữ liệu khách
  TomoChain: một giải pháp sáng tạo cho vấn đề hàng. Thông qua việc thu thập big data, những
  mở rộng của Ethereum blockchain cũng như người làm ngân hàng tài chính có thể tiết giảm chi
  những nền tảng blockchain hiện tại. Công ty khởi phí nhân sự, tìm hiểu kĩ lưỡng khách hàng của
  nghiệp này đã huy động được 8,5 triệu USD trong mình. Đồng thời hỗ trợ căn cứ cho việc thực hiện
  đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) vào năm ngoái các quyết định nâng cao chất lượng dịch vụ tiến tới
  và được hỗ trợ bởi một số công ty đầu tư nổi tiếng sự hài lòng cho khách hàng sử dụng các dịch vụ
  như Signum Capital, Connect Capital và 1KX, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
  (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xuân Hòe, 2019). Các hoạt động tài chính ngân hàng diễn ra
  Kyber Network (KNC): một nền tảng giao dịch nhanh và tiết kiệm.
  phân cấp mới đáng tin cậy, cho phép giao dịch gần Ứng dụng công nghệ của Fintech có thể làm
  như ngay lập tức và chuyển đổi giữa bất kỳ tài sản thay đổi toàn bộ cơ cấu thị trường, cơ cấu sản
  kỹ thuật số nào với nhau. Kyber Network bắt đầu phẩm bằng máy móc, tối giản hóa lao động sức
  tiến hành ICO vào ngày 22/9/2017 tại Singapore, người. Xu hướng “ngân hàng không giấy”, “tổ chức
  chỉ sau vài giờ đồng hồ dự án này đã huy động tài chính không giấy” giúp các giao dịch tài chính,
  được 200.000 ETH tương đương với khoảng 52 hoạt động diễn ra trong ngân hàng diễn ra nhanh
  triệu USD (khoảng 1.200 tỷ VNĐ), biến Kyber chóng, minh bạch và tiết kiệm. Ngoài ra, nó còn
  Network trở thành thương vụ gọi vốn lớn nhất đảm bảo được sự an toàn, giảm thiểu rủi ro cho
  trong lịch sử startup của Việt Nam và ngang hàng khách hàng khi sử dụng hay đầu tư vào ngành tài
  với 10 công ty khởi nghiệp hàng đầu thế giới về số chính ngân hàng.
  tiền được huy động năm 2017, (Nguyễn Trung Tạo nên sức cạnh tranh nhờ ưu thế công nghệ.
  Anh, 2019; Phạm Xuân Hòe, 2019). Các ngân hàng, công ty tài chính ngày nay phải
  cạnh tranh gay gắt để giành lấy khách hàng cho
  4. Tác động của Fintech tới hoạt động tài chính mình. Fintech là chìa khóa tạo nên thế cạnh tranh
  – ngân hàng giữa các công ty ngân hàng thêm quyết liệt. Đơn vị
  dẫn đầu về ứng dụng công nghệ Fintech sẽ gặt hái
  4.1. Các tác động tích cực được thành công và lợi nhuận nhiều hơn so với
  FinTech làm thay đổi kênh phân phối và các việc chậm nhịp với công nghệ. Điều này được
  sản phẩm dịch vụ tài chính truyền thống. minh chứng bởi những ngân hàng trẻ mới ra đời
  Làm thay đổi kênh phân phối sản phẩm truyền đủ sức vươn lên cạnh tranh với ông lớn bằng ưu
  thống là tác động nổi bật và rõ ràng nhất của thế công nghệ Fintech.
  Fintech. Đặc biệt là dịch vụ ngân hàng. Sự thay đổi
  kênh phân phối này có bước đột phá khi hàng loạt 4.2. Các tác động tiêu cực
  các kênh bán hàng ra đời thông qua internet như Ngoài những tác động tích cực, Fintech cũng
  Mobile Banking,mạng xã hội, phát triển ngân hàng được đánh giá tiềm ẩn một số rủi ro. Làn sóng
  kỹ thuật số, giao dịch không giấy tờ…Fintech đã công nghệ có thểhay thế phương thức truyền
  làm thay đổi rõ rệt phương thức giao dịch lẫn thống, công việc kinh doanh của nhiều ngân hàng,
  phân phối cũ trước đây ở ngành tài chính ngân công ty tài chính sẽ gặp khó khăn hơn nếu họ
  hàng. không bắt kịp được với công nghệ.
  FinTechcung cấp đa dạng dịch vụ cho người Khách hàng bối rối.
  dùng. Fintech ra đời với quá nhiều loại hình dịch vụ
  Ngoài những dịch vụ thông thường như thanh tài chính, dịch vụ. Điều này khiến khách hàng gặp
  toán, cho vay, chuyển tiền, Fintech còn cung cấp khó khăn trong việc tìm hiểu về các dịch vụ, khó
  các dịch vụ trải rộng hơn như gọi vốn cộng đồng, nắm bắt quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân khi

 6. Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 104 – 110 109

  tham gia. Một số khách hàng cũng khó tiếp cận ty Fintech startup được thí điểm/thử nghiệm các
  được các dịch vụ tài chính nếu thu nhập thấp. sản phẩm, dịch vụ trước khi cung ứng sản phẩm
  Giảm dần vai trò của ngân hàng, chi nhánh tài chính thức ra thị trường. Sau khi hoàn thành thử
  chính. nghiệm, xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh
  Sự lớn mạnh của Fintech có thể là thách thức đối với Fintech bao trùm các hoạt động dịch vụ
  không nhỏ của ngành dịch vụ tài chính. Việc cạnh Fintech, bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống rửa
  tranh thông qua mở rộng mạng lưới các chi nhánh tiền,…
  sẽ dần chấm dứt, do chi phí hoạt động cao. Thay Thứ hai, cần xây dựng chính sách phát triển
  vào đó, cạnh tranh công nghệ tài chính hiện đại FinTech gắn với phát triển hệ thống tài chính –
  cũng trở nên gay gắt hơn trong các định chế tài ngân hàng và nền kinh tế. Coi sự phát triểncủa
  chính. Các ngân hàng hoàn toàn đứng ngoài cuộc FinTec gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng khoa học
  trong dịch vụ tiền ảo Bitcoin, công nghệ có thể và công nghệ vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng, là
  thay thế cho nhân viên của các ngân hàng, tổ chức một bộ phận của ngành tài chính – ngân hàng, chịu
  tài chính, công ty chứng khoán, bảo hiểm làm việc sự quản lý của ngành nghề đặc thù. Trên cơ sở đó,
  mà không biết mệt mỏi. tăng cường hợp tác giữa các bên trong việc cung
  Cuộc chiến thị phần. ứng sản phẩm FinTech, tạo điều kiện cho phát
  Thị phần của các ngân hàng nói chung và các triển FinTech ở Việt Nam trong thời gian tới.
  định chế tài chính nói riêng có xu hướng giảm bớt, Thứ ba, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công
  ‘chia phần’ cho các công ty Fintech. Các ngân hàng, nghệ blockchain, công nghệ sổ cái phân tán… để
  công ty môi giới chứng khoán,… khi mới bắt đầu nhanh chóng áp dụng trong lĩnh vực tài chính –
  xây dựng luật quản lý thì các công ty công nghệ tài ngân hàng và các lĩnh vực khác do những lợi ích từ
  chính đang có một lợi thế lớn trong cuộc đua giành công nghệ này là rất lớn. Song song với yếu tố công
  thị phần. nghệ, cần nâng cao trình độ nguồn nhân lực phục
  vụ việc nắm bắt và quản lý công nghệ FinTech. Có
  5. Một số khuyến nghị cơ chế khuyến khích đào tạo và thu hút nguồn
  Để hệ sinh thái Fintech đem lại nhiều lợi ích nhân lực chất lượng cao cho phát triển FinTech.
  hơn nữa cho hoạt động của ngành tài chính – ngân Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn
  hàng Việt Nam, trong thời gian tới cần trú trọng của các tổ chức quốc tế như ADB, WBG… và hợp
  một số vấn đề sau: tác song phương với các cơ quan quản lý các nước
  Thứ nhất, Ngân hàng nhà nước cần sớm ban để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích trong
  hành khung pháp lý để tạo môi trường cho sự phát quản lý các doanh nghiệp FinTech.
  triển của FinTech. Việt Nam đang có gần 100 Thứ tư, cần đa dạng hóa sản phẩm và phổ cập
  doanh nghiệp FinTech nhưng chỉ khoảng 24 trong kiến thức về FinTech đến người tiêu dùng. Trên cơ
  đó được Ngân hàng Nhà nước cấp phép ở lĩnh vực sở phát triển sản phẩm FinTech (chủ yếu là thanh
  thanh toán và chủ yếu hoạt động theo phương toán và chuyển tiền), cần mở rộng các sản phẩm
  thức phối hợp với ngân hàng để cùng cung cấp tiềm năng khác như quản lý tài chính, cho vay, tiết
  dịch vụ. Những FinTech ở mảng khác như gọi vốn, kiệm,… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách
  quản lý tài sản, cho vay, xếp hạng tín dụng, bảo hàng. Đồng thời, tích cực quảng bá, phổ cập kiến
  hiểm, blockchain,… đang hoạt động chủ yếu dựa thức cho người dân về FinTech, cũng như trang bị
  trên những quy định căn bản từ Luật doanh những thông tin cần thiết nhằm hạn chế rủi ro
  nghiệp và Luật dân sự, đồng thời phải đối mặt với trong giao dịch FinTech, từ đó giúp nhận biết
  rất nhiều hoạt động chưa được pháp luật quy những lợi ích mà FinTech mang lại.
  định.FinTech gắn liền với khá nhiều rủi ro như bảo
  Những đóng góp của tác giả
  mật cá nhân, bảo vệ khách hàng, tín dụng, an toàn
  mạng, phụ thuộc công nghệ, rửa tiền,… Do vậy các Phạm Thu Hương: Khái niệm và các thành
  quy định pháp lý một mặt phải tách bạch để tạo phần, sản phẩm của FinTech; Thu thập số liệu về
  không gian cho doanh nghiệp Fintech phát triển, thị trường Fintech tại Việt Nam; Đề xuất các
  mặt khác phải hạn chế được những rủi ro đi kèm. khuyến nghị; Đánh giá và chỉnh sửa.
  Xây dựng khung pháp lý thử nghiệm Đào Anh Tuấn: Thu thập, phân tích các sản
  (regulatory sandbox) – cơ chế cho phép các công phẩm và mô hình của FinTech; Phân tích các tác

 7. 110 Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 61(5), 104 – 110

  động của của Fintech tới hoạt động tài chính – Nguyễn Trung Anh, (2019). Hệ sinh thái Fintech tại
  ngân hàng; Viết bản thảo bài báo. Việt Nam. Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề Tin
  học Ngân hàng số 5/2019 , tr 32-34.
  Tài liệu tham khảo Phạm Xuân Hòe, (2019). Toàn cảnh Fintech Việt
  Anjan V., (2020). Fintech and banking: What do we Nam 2019. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
  know?. Journal of Financial Intermediation, 41 số 22/2019, 25-30.
  (2020) 100833. Solidiance.com, Unlocking Vietnam’s Fintech
  https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833. Growth Potential, May 2018.
  Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, https://www.solidiance.com/insights/others/
  business models, investment decisions, and white-papers/unlocking-vietnams-fintech-
  challenges. Business Horizons, 61(1), 35-46. growth-potential.
  https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003. United Overseas Bank, Singapore FinTech
  Milian, Eduardo Z., Mauro de M. Spinola, and Marly Association, (2019). FinTech in ASEAN: From
  M. de Carvalho (2019). “Fintechs: A literature Start-up to Scale-up, November 2019.
  review and research agenda.” Electronic https://www.uobgroup.com/techecosystem/n
  Commerce Research and Applications 34 100833. ews-insights-fintech-in-asean-2019.html.
  https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100833.

Download tài liệu Tác động của Fintech tới hoạt động Tài chính – Ngân hàng và khuyến nghị cho ngành Tài chính – Ngân hàng Việt Nam File Word, PDF về máy