[Download] Tải Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Nội dung Text: Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Download


Nghiên cứu này tập trung vào phân tích tác động của công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank). Phân tích hồi quy tuyến tính với biến độc lập là biến nhị phân được sử dụng để phân tích dữ liệu thu thập từ báo cáo tài chính trong 132 tháng của 11 năm từ năm 2009 đến năm 2019.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam File Word, PDF về máy

Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

 1. ISSN 1859-3666

  MỤC LỤC

  KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

  1. Nguyễn Thị Phương Liên – Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Mã
  số: 152.1FiBa.12 2
  Solutions to Developing Non-Cash Payment in Vietnam
  2. Nguyễn Hoài Nam – Cơ chế sử dụng nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông
  thôn mới ở Tỉnh Nghệ An. Mã số: 152.1Deco.11 9
  Mechanism of Using Financial Resources from the State Budget for New Rural Construction
  in Nghe An Province
  3. Phạm Văn Hồng và Phạm Minh Đạt – Chính thức hóa khu vực hộ kinh doanh cá thể: thực trạng
  và kiến nghị. Mã số: 152.1SMET.12 18
  Formalizing Household Sector: Situation and Suggestions
  4. Phan Anh Tú và Hứa Thanh Nghị – Các nhân tố tác động đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
  tại Thành phố Cần Thơ. Mã số: 152.1IIEM.12 24
  Factors Affecting FDI in Can Tho City
  5. Nguyễn Đức Kiên – Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn áp dụng mô hình sử dụng đất nông nghiệp
  thích ứng biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp của nông hộ ở vùng cát nội đồng tỉnh Quảng Bình.
  Mã số: 152.1GEMg.12 33
  Factors Influencing the Adoption of Agricultural Land Use Models Towards Adaptation to
  Climate Change: A Case Study of Farmers in the Sandy Area of Quang Binh Province

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

  6. Phan Chí Anh và Nguyễn Thu Hà – Phát triển sản phẩm mới tại các doanh nghiệp sản xuất Châu
  Á: tiếp cận ở góc độ thị trường. Mã số: 152.2BMkt.22 41
  Developing New Products in Asian Producing Enterprises: from Market Perspective
  7. Lưu Thị Minh Ngọc – Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của
  ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
  Mã số: 152.2FiBa.21 49
  Impact of Core Banking Technology Innovation on Commercial Bank Performance – Case
  Study at Vietinbank
  8. Đỗ Thị Vân Trang – Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc kỳ hạn nợ giữa các ngành kinh
  doanh. Mã số: 152.2FiBa.22 57
  Determinants of the Debt Maturity Structure in Different Sectors
  9. Đàm Thị Thanh Huyền – Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính tại các công ty thành viên thuộc
  Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Mã số: 152.2FiBa.22 65
  Factors Affecting Financial Risk at Member Firms of Vietnam Coal – Mineral Industry Group

  Ý KIẾN TRAO ĐỔI

  10. Phạm Hùng Cường và Hoàng Ngọc Bảo Châu – Ý định lựa chọn sàn thương mại điện tử của
  người tiêu dùng khi mua sắm hàng hóa ngoài lãnh thổ Việt Nam. Mã số: 152.3BAdm.31 76
  Intention to Select E-Commerce Products of Consumers Shopping Outside Vietnam

  khoa học
  Số 152/2021 thương mại 1

  1

 2. QUẢN TRỊ KINH DOANH

  TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG LÕI
  ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  Lưu Thị Minh Ngọc
  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội
  Email: ltmngoc@vnu.edu.vn

  Ngày nhận: 01/01/2021 Ngày nhận lại: 26/02/2021 Ngày duyệt đăng: 01/03/2021

  N ghiên cứu này tập trung vào phân tích tác động của công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả
  hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
  (VietinBank). Phân tích hồi quy tuyến tính với biến độc lập là biến nhị phân được sử dụng để phân tích dữ
  liệu thu thập từ báo cáo tài chính trong 132 tháng của 11 năm từ năm 2009 đến năm 2019. Trong nghiên
  cứu này, ngân hàng lõi – Core banking, số dư cho vay trên tổng tài sản, số dư tiền gửi trên tổng tài sản, thu
  nhập từ hoạt động dịch vụ (không từ hoạt động thu lãi), ROA – lợi nhuận trên tổng tài sản, ROE – lợi nhuận
  trên vốn chủ sở hữu, AC – chi phí hoạt động là các biến quan sát được sử dụng để đo lường tác động. Biến
  phụ thuộc gồm các kết quả hoạt động của ngân hàng thông qua các chỉ số ROA, ROE, AC. Biến độc lập
  gồm CORE, DEP – A là tổng dư nợ tiền gửi trên tổng tài sản; LOAN – A là tổng dư nợ cho vay trên tổng tài
  sản, NON – I thu nhập từ hoạt động không từ hoạt động thu lãi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, công nghệ
  ngân hàng lõi có tác động đến kết quả kinh doanh của ngân hàng VietinBank.

  Từ khóa: Công nghệ lõi của ngân hàng, ngân hàng lõi, ngân hàng thương mại, VietinBank.
  JEL Classifications: E42, G21, G31
  1. Giới thiệu do sự đổi mới công nghệ, tăng nhận thức và nhu cầu
  Tác động của CMCN 4.0 sẽ tạo ra sự cạnh tranh từ khách hàng. Nghiên cứu của Capgemini (2016)
  lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, dịch cho rằng sự gia nhập của các công ty tài chính công
  vụ thanh toán. Sự xuất hiện của công nghệ, giúp con nghệ (fintech), trở thành đối thủ, đồng thời là đối tác
  người thay đổi cách giao tiếp và tương tác với hệ của các nhân hàng thương mại trong việc cung cấp
  thống bán hàng của ngân hàng qua kênh phân phối các dịch vụ ngân hàng áp dụng công nghệ cao cho
  trên internet là Internet, mobile banking, table bank- khách hàng và việc gia tăng sử dụng công nghệ đám
  ing, mạng xã hội hỗ trợ khách hàng, marketing qua mây đối với các dịch vụ cốt lõi để thay thế cho công
  web-chat, ngân hàng kỹ thuật số. Công nghệ thông nghệ lưu trữ truyền thống, đầu tư và nâng cấp hệ
  tin được coi là một công cụ tạo lợi thế cạnh tranh thống phần mềm ngân hàng lõi (core banking), công
  (Appiahene, Missah, & Najim, 2019). Sự phụ thuộc nghệ bảo mật là yêu cầu bắt buộc để nâng cao khả
  ngày càng tăng vào nền tảng công nghệ khiến các năng cạnh tranh (Capgemini, 2016).
  ngân hàng tiếp tục đầu tư cho hệ thống này để đảm Việc xuất hiện những đối thủ cạnh tranh mới là
  bảo vận hành, phát triển sản phẩm dịch vụ mới phục các công ty tài chính công nghệ đến việc khách hàng
  vụ cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ. Kết thay đổi hành vi sử dụng các kênh truyền thống
  quả nghiên cứu của Kyeremeh và cộng sự cho thấy, (ATM, giao dịch tại quầy) sang những công nghệ
  công nghệ có tác động mạnh mẽ đến kết quả hoạt mới hơn (ngân hàng điện tử, ngân hàng di động) tạo
  động của các ngân hàng thông qua việc cung cấp các ra nhiều sức ép cạnh tranh đối với các ngân hàng.
  dịch vụ trong các tổ chức tài chính của Ghana trên Theo kết quả khảo sát toàn cầu về ngân hàng số tiêu
  nền tảng công nghệ (Kyeremeh, Prempeh, & Afful dùng năm 2018, việc sử dụng các ngân hàng với
  Forson, 2019). Sự cạnh tranh cao trong các ngân công nghệ mới đang tăng trưởng nhanh và dự đoán
  hàng buộc các ngân hàng phải thay đổi nhanh chóng trở thành hình thức giao dịch phổ biến trong thời
  khoa học !
  Số 152/2021 thương mại 49

 3. QUẢN TRỊ KINH DOANH

  gian tới (Đỗ Thanh Hải, 2018). Mặt khác, thanh toán lõi được định nghĩa là một loại dịch vụ do ngân hàng
  điện tử tại Việt Nam cũng có những bước phát triển cung cấp cho khách hàng của mình, được hỗ trợ bởi
  vượt bậc khi thanh toán qua các kênh Internet và ICT và được điều khiển bởi một máy chủ lưu trữ
  điện thoại di động đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trung tâm tại vị trí chi nhánh chính với mạng lưới
  cả về số lượng giao dịch và giá trị giao dịch, với tốc hiệu quả trên các chi nhánh khác (Johri, 2014).
  độ tăng trưởng của năm 2018 tăng tương ứng Gartner định nghĩa ngân hàng lõi là dịch vụ ngân
  19,5% và 169,5% so với năm 2017. Trong Quý I hàng được cung cấp bởi một nhóm các chi nhánh
  năm 2019, những con số tăng trưởng của thanh toán ngân hàng nối mạng, nơi khách hàng có thể truy cập
  điện tử thậm chí còn khởi sắc hơn với số lượng và vào tài khoản ngân hàng của họ và thực hiện các
  giá trị giao dịch tài chính qua kênh Internet tăng giao dịch cơ bản nhất từ bất cứ chi nhánh thành viên
  68,8% và 13,4% so với cùng kỳ năm 2018; số lượng khác. Gartner cũng cho rằng hệ thống ngân hàng lõi
  và giá trị giao dịch tài chính qua kênh điện thoại di là một hệ thống back-end xử lý các giao dịch ngân
  động tăng 97,7% và 232,3% so với cùng kỳ năm hàng hàng ngày và cập nhật các tài khoản, hồ sơ tài
  2018 (Tổng cục thống kê, 2019). Chính sự phổ biến chính khác. Hệ thống ngân hàng lõi thường bao gồm
  của thanh toán điện tử đòi hỏi lĩnh vực tài chính khả năng xử lý tiền gửi, cho vay và tín dụng, với các
  ngân hàng phải thay đổi thể thích nghi. Trong đó, giao diện với hệ thống sổ cái chung và các công cụ
  ngân hàng lõi (core banking) được xem là hạt nhân báo cáo (Gartner, 2014). Về bản chất, ngân hàng lõi
  toàn bộ hệ thống thông tin của ngân hàng. Hệ thống là phần mềm được sử dụng để duy trì các giao dịch
  ngân hàng lõi hoạt động không ngừng để cung cấp phổ biến của ngân hàng bao gồm cung cấp các
  internet banking, hoạt động giao dịch toàn cầu thông khoản vay dịch vụ, mở tài khoản mới, xử lý tiền gửi,
  qua ATM, internet, điện thoại và debit card. Công rút tiền, tính lãi, quan hệ khách hàng và duy trì hồ sơ
  nghệ ngân hàng lõi trong hoạt động giúp giảm bớt cho các giao dịch ngân hàng (Hariharan &
  các thao tác thủ công, tránh nhầm lẫn, giảm thời Reeshma, 2015). Ngân hàng lõi là giải pháp cơ bản
  gian làm việc và đáp ứng xu hướng ứng dụng công cho hoạt động kinh doanh ngân hàng cốt lõi tập
  nghệ trong hoạt động, tăng hiệu quả và giảm thiểu trung, là giải pháp chính để tập trung toàn bộ dữ liệu
  rủi ro. và các quy trình quan trọng để các thay đổi tạo ra
  Bài viết này tập trung nghiên cứu tác động của các dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và
  ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động kinh doanh của cũng cung cấp thông tin cần thiết để quản lý tổ chức
  ngân hàng VietinBank, từ đó đề xuất các giải pháp tốt hơn trong thời gian ngắn hơn và với độ chính xác
  nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nhất (Sarrafizadeh & Shahsavari, 2016).
  VietinBank. Sở dĩ lựa chọn ngân hàng VietinBank 2.2. Mối quan hệ giữa công nghệ ngân hàng lõi
  để nghiên cứu vì VietinBank là ngân hàng Việt Nam và kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại
  duy nhất được nhận giải thưởng uy tín về “chương Cùng với sự phát triển của công nghệ, các ứng
  trình đổi mới Core banking tốt nhất Châu Á” do tạp dụng dựa trên nền tảng internet ngày càng phát triển.
  chí The Asian Banker trao tặng (Vietinbank, 2018). Hầu hết các ngân hàng trên thế giới đều áp dụng các
  Ngoài phần giới thiệu, nghiên cứu này trình bày các công nghệ để thay đổi và gia tăng hiệu quả của ngân
  cơ sở lý luận về công nghệ ngân hàng lõi cũng như hàng, điển hình là các sản phẩm và dịch vụ ngân
  tác động của công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hàng trực tuyến (Kolodinsky, Hogarth, & Hilgert,
  hoạt động kinh doanh tại ngân hàng VietinBank, kết 2004). Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản
  luận, hàm ý đề xuất giải pháp, hạn chế và hướng phẩm và dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Acharya &
  nghiên cứu tiếp theo. Kagan, 2004), sự cạnh tranh gia tăng từ các ngân
  2. Tổng quan nghiên cứu và khuôn khổ lý hàng thương mại lớn (Thornton, 2007), tiềm năng
  luận về công nghệ ngân hàng lõi tác động đến kết thúc đẩy lợi nhuận thông qua dịch vụ khách hàng
  quả kinh doanh của ngân hàng thương mại được cải thiện và giảm chi phí tiếp thị, hoạt động là
  2.1. Công nghệ ngân hàng lõi động lực chính thức đẩy sự gia tăng gần đây trong
  Công nghệ ngân hàng lõi (core banking technol- việc áp dụng công nghệ mới của các ngân hàng
  ogy) được hiểu là một giải pháp công nghệ tổng hợp (Chau & Lai, 2003; Robert DeYoung, Lang, Nolle,
  cung cấp các chức năng cơ bản của ngân hàng bao & Finance, 2007). Tan và Teo cho rằng dịch vụ ngân
  gồm các quy trình sản phẩm chính để quản lý các hàng rất nhạy cảm với thông tin trong mỗi giai đoạn
  sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Ngân hàng thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin. Do đó, những
  khoa học !
  50 thương mại Số 152/2021

 4. QUẢN TRỊ KINH DOANH

  người thích ứng sớm với đổi mới công nghệ ngân các khoản vay, tiền gửi và đa dạng nguồn thu bằng
  hàng có thể đạt được lợi thế cạnh tranh và đạt được cách đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ như môi
  hiệu suất cao hơn (Tan & Teo, 2000). Một trong giới, quản lý tiền mặt, tài khoản quét, dịch vụ khai
  những động lực chính để các chủ ngân hàng quyết thuế, kinh doanh ngoại tệ… (thu nhập từ hoạt động
  định áp dụng công nghệ ngân hàng lõi mới là khả không thu lãi) (Acharya, Kagan, & Lingam, 2008).
  năng tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí cung Trong nghiên cứu này, CORE – công nghệ ngân
  cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ và thu hút thêm khách hàng lõi (Core banking), số dư cho vay trên tổng tài
  hàng mới hiểu biết về internet. Furst và cộng sự đã sản, số dư tiền gửi trên tổng tài sản, thu nhập từ hoạt
  so sánh vốn chủ sở hữu thu lại (ROE) của ngân hàng động dịch vụ (không từ hoạt động thu lãi), ROA – lợi
  truyền thống và ngân hàng không truyền thống, nhuận trên tổng tài sản, ROE – lợi nhuận trên vốn
  nhận thấy rằng hiệu suất của ngân hàng không chủ sở hữu, AC – chi phí hoạt động là các biến quan
  truyền thống cao hơn đáng kể so với với ngân hàng sát được sử dụng để đo lường tác động. Biến phụ
  truyền thống (Furst, Lang, & Nolle, 2002). thuộc gồm các kết quả hoạt động của ngân hàng
  DeYoung nhận xét rằng sự thành công của ngân thông qua các chỉ số ROA – lợi nhuận trên tổng tài
  hàng trực tuyến được xác định bởi các ngân hàng áp sản, ROE – lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, AC – là
  dụng các công nghệ ngân hàng lõi vào quản lý thực lấy logarit tự nhiên của chi phí vận hành ngân hàng
  tiễn và đạt được hiệu quả theo quy mô cần thiết được mã hóa R_COREt. Biến độc lập gồm CORE là
  (Robert DeYoung, 2005). Các nghiên cứu gần đây biến giả (biến độc lập) với các giá trị là 0 hoặc 1
  cũng cho rằng có liên kết tác động tích cực đáng kể tương ứng là: Sử dụng CORE cũ và thay đổi CORE
  giữa hoạt động ngân hàng trực tuyến với hiệu quả mới; X gồm 3 biến giá trị DEP_A là tổng dư nợ tiền
  hoạt động bằng cách tăng doanh thu từ các dịch vụ gửi trên tổng tài sản; LOAN_A là tổng dư nợ cho
  gửi tiền (Robert DeYoung et al., 2007). Công nghệ vay trên tổng tài sản, NON_I là lấy logarit tự nhiên
  ngân hàng lõi giúp cho ngân hàng trực tuyến được của thu nhập từ hoạt động không thu lãi; t: quan sát
  sử dụng như một công cụ tiếp thị và giữ chân khách trong 11 năm từ 2009 đến 2019 với khoảng thời gian
  hàng, mỏ rộng thị trường và nâng cao chất lượng này CORE có các trạng thái: Sử dụng CORE cũ và
  dịch vụ. nên mức độ và mật độ các sản phẩm và dịch thay đổi CORE mới; ώ t : phần dư mô hình. Mô hình
  vụ ngân hàng có tác động đáng kể đến kết quả hoạt phân tích tác động có dạng: R_COREt = αt +
  động của ngân hàng (Chau & Lai, 2003; Robert ∑ bt*COREt + ∑ dt *Xt + ώt.
  DeYoung et al., 2007). Để đo lường tác động của công nghệ ngân hàng
  Berger và cộng sự cho rằng việc bãi bỏ quy định lõi đến kết quả kinh doanh của ngân hàng
  trong lĩnh vực ngân hàng và những tiến bộ về công VietinBank các giả thiết đã được đặt ra:
  nghệ thông tin giúp ngân hàng quản lý được một H1: Công nghệ ngân hàng lõi có tác động tới
  lượng lớn các chi nhánh vượt qua ranh giới về địa lý ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản của ngân hàng).
  (Berger, Dick, Goldberg, & White, 2005). Nhiều H2: Công nghệ ngân hàng lõi có tác động tới
  ứng dụng phần công nghệ ngân hàng lõi đã cải thiện ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng).
  khả năng quản lý cũng như giảm thiểu chi phí cung H3: Công nghệ ngân hàng lõi có tác động tới AC
  cấp dịch vụ khách hàng (Berger et al., 2005). (chi phí hoạt động của ngân hàng).
  3. Phương pháp nghiên cứu Phân tích hồi quy tuyến tính với biến độc lập là
  Khung phân tích bao gồm công nghệ ngân hàng biến nhị phân được sử dụng để phân tích dữ liệu thu
  lõi được định nghĩa là một yếu tố nhị phân; kết quả thập từ báo cáo tài chính của ngân hàng VietinBank
  kinh doanh của ngân hàng bao gồm các chỉ tiêu kết với các chỉ số quan sát các chỉ tiêu ROA, ROE, AC,
  quả cuối cùng là thu nhập ròng sau thuế (hay lợi DEP_A, LOAN_A, NON_I, CORE theo 132 tháng
  nhuận ròng sau thuế) và tỷ suất sinh lời ROA, ROE của 11 năm hoạt động tài chính của VietinBank từ
  và các chỉ tiêu kết quả bộ phận tạo nên kết quả như 2009 đến 2019.
  dư nợ, doanh số thanh toán, doanh số kinh doanh 4. Kết quả nghiên cứu
  ngoại tệ… Trong nghiên cứu này, kết quả kinh 4.1. Kết quả thống kê mô tả
  doanh của ngân hàng xem xét bởi 3 chỉ tiêu ROA, Kết quả thống kê (bảng 1) cho thấy biến quan sát
  ROE và chi phí hoạt động (AC). Nghiên cứu của ROA có giá trị thấp nhất là 0,000600 và có giá trị
  Acharya và cộng sự cho rằng công nghệ lõi được cao nhất là 0,007374, trung bình của ROA trong giai
  xem như là một cơ chế phân phối có tương quan đến đoạn 2009 đến 2019 là 0,00291436; độ lệch chuẩn
  khoa học !
  Số 152/2021 thương mại 51

 5. QUẢN TRỊ KINH DOANH

  của ROA là 0,001656774, kết quả này cho thấy giá trị xét nguyên nhân có liên quan đến sự thay đổi của
  ROA trong giai đoạn 2009 đến 2019 không chênh công nghệ ngân hàng lõi. Kết quả thống kê cho thấy
  lệch nhau nhiều. ROE có giá trị thấp nhất là 0,009290 dữ liệu đáp ứng yêu cầu phân phối chuẩn để tiếp tục
  và có giá trị cao nhất là 0,128387; trung bình của đưa vào phân tích hồi quy.
  ROE trong giai đoạn 2009
  Bảng 1: Thống kê mẫu nghiên cứu
  đến 2019 là 0,04384576;
  độ lệch chuẩn của ROE là
  0,027901592. Sự chênh
  lệch về ROE đứng thứ ba,
  kết quả cho thấy ROE
  tăng không đáng kể giữa
  các tháng từ năm 2009
  đến 2019. AC có giá trị
  thấp nhất là 13,493850 và
  có giá trị cao nhất là
  15,500534; trung bình của
  AC trong giai đoạn 2009-2019 là 14,81072204; độ 4.2. Phân tích tương quan
  lệch chuẩn của AC là 0,424085134, kết quả này cho Kết quả phân tích tương quan biến (bảng 2) cho
  thấy chi phí hoạt động thay đổi đáng kể mà nguyên thấy, tương quan giữa các biến độc lập với biến ROA
  nhân có thể là do sự thay đổi về công nghệ ngân hàng có sự tương quan nghịch biến giữa biến phụ thuộc
  lõi. CORE có giá trị thấp nhất là 0 và có giá trị cao với các biến CORE; LOAN_A; NON_I; tương ứng
  nhất là 1. Trung bình của CORE trong giai đoạn 2009 hệ số tương quan trung bình giữa các biến lần lượt –
  đến 2019 là 0,27272727; độ lệch chuẩn của CORE là 0,429; -0,454; -0,406. Trong khi đó, biến ROA lại
  0,447058394. Độ lệch chuẩn lớn thứ hai, điều này không có mối tương quan với biến DEP_A do hệ số
  cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về công nghệ ngân Sig>0,05. Tương quan giữa các biến độc lập với biến
  hàng lõi trong các tháng. DEP_A có giá trị thấp nhất ROE có sự tương quan nghịch biến giữa biến phụ
  là 0,069375 và có giá trị cao nhất là 0,168294; trung thuộc với các biến CORE; LOAN_A; NON_I; tương
  bình của DEP_A trong giai đoạn 2009 đến 2019 là ứng hệ số tương quan trung bình giữa các biến lần
  0,11811803, Độ lệch chuẩn của DEP_A là lượt -0,321; -0,386; -0,328. Trong khi đó, biến ROE
  0,021963193, số dư tiền gửi đứng thứ sáu về sự chênh có sự tương quan đồng biến với biến DEP_A; tương
  lệch, tuy nhiên mức chênh lệch không quá lớn. ứng hệ số tương quan trung bình là 0,174. Tương
  LOAN_A có giá trị thấp nhất là 0,000633 và có giá quan giữa các biến độc lập với biến AC có sự tương
  trị cao nhất là 0,750018; trung bình của LOAN_A quan đồng biến giữa biến phụ thuộc với các biến
  trong giai đoạn 2009-2019 là 0,66225494; độ lệch CORE; LOAN_A; NON_I; tương ứng hệ số tương
  chuẩn của LOAN_A là
  0,108552534. NON_I Bảng 2: Tương quan biến
  có giá trị thấp nhất là
  11,90 và có giá trị cao
  nhất là 14,68; trung
  bình của NON_I trong
  giai đoạn 2009 đến
  2019 là 13,4511; độ
  lệch chuẩn của NON_I
  là 0,61833. Kết quả
  này cho thấy thu nhập
  từ hoạt động dịch vụ từ
  năm 2009 đến 2019 có
  sự thay đổi lớn nhất.
  Đây là một lưu ý cần
  phân tích sâu để xem
  khoa học !
  52 thương mại Số 152/2021

 6. QUẢN TRỊ KINH DOANH

  quan trung bình giữa các biến lần lượt 0,459; 0,594; thay đổi của biến phụ thuộc. Giá trị sig biến CORE
  0,794. Trong khi đó, biến AC có sự tương quan là 0,042 nhỏ hơn 0,05 cho thấy ROE thay đổi khi
  nghịch biến với biến DEP_A; tương ứng hệ số tương công nghệ lõi thay đổi, tuy nhiên mức thay đổi
  quan trung bình là -0,218. ngược chiều. Với giá trị sig của biến NON_I;
  4.3. Phân tích hồi quy mô hình nghiên cứu DEP_A tương ứng là 0,999 và 0,327 lớn hơn 0,05.
  Để xem xét tác động của công nghệ lõi đến kết Do đó, chưa có cơ sở để kết luận ROE thay đổi do
  quả kinh doanh của ngân hàng VietinBank, tác giả thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NON_I) và tổng dư
  kiểm định riêng biệt tác động của công nghệ ngân nợ tiền gửi trên tổng tài sản (DEP_A) khi áp dụng
  hàng lõi đến từng chỉ tiêu đo lường kết quả kinh công nghệ lõi mới. Giá trị sig biến LOAN_A,
  doanh của ngân hàng. CORE nhỏ hơn 0,05 (0,0050,05) cho thấy chưa có cơ sở để kết
  phương sai của các biến độc lập (VIF) đều nhỏ hơn luận chi phí hoạt động của ngân hàng thay đổi khi
  10 (bảng 3). tổng dư nợ cho vay trên tổng tài sản (LOAN_A) do
  Bảng 3: Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu

  Mô hình hồi quy 2: Xem xét tác động của các áp dụng công nghệ ngân hàng lõi mới. Do đó ta có
  biến độc lập đến biến phụ thuộc ROE. Kết quả thể nói rằng, biến độc lập LOAN_A không có ý
  nghiên cứu cho thấy với F = 7,592 và sig là 0,000 nghĩa giải thích tác động đến biến phụ thuộc AC.
  cho thấy mô hình có ý nghĩa hồi quy. Với R2 = 0,192 Với giá trị sig NON_I là 0,000 và DEP_A là 0,04
  như vậy các biến độc lập phản ánh được 19,2% sự nhỏ hơn 0,05, cho thấy chi phí hoạt động của ngân
  khoa học !
  Số 152/2021 thương mại 53

 7. QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Bảng 4: Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu

  hàng thay đổi do thu nhập từ hoạt động không từ chi phí hoạt động được tạo bởi có 3 chi phí lớn là chi
  hoạt động thu lãi và tổng dư nợ tiền gửi trên tổng tài phí cho nhân viên, chi phí cho quản lý, chi phí cho
  sản (DEP_A). Trong đó, biến CORE và biến tài sản. Công nghệ ngân hàng lõi sẽ làm thay đổi
  DEP_A có tác động ngược chiều (-) còn biến độc lập theo hướng giảm bớt ngày công lao động của nhân
  NON_I có tác động thuận chiều (+). Kết quả phân viên và cán bộ quản lý, giảm bớt các chi phí tài sản
  tích các hệ số hồi quy cho thấy mô hình không vi như chi phí trang thiết bị công cụ làm việc của
  phạm hiện tượng đa cộng tuyến do hệ số phóng đại phòng giao dịch, giấy in, điện, nước… Kết quả
  phương sai của các biến độc lập (VIF) đều nhỏ hơn nghiên cứu này cũng đồng nhất với các kết quả
  10 (bảng 5). nghiên cứu trước đây (Acharya et al., 2008; Johri,
  Bảng 5: Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu

  5. Kết luận và hàm ý đề xuất 2014). Kết quả nghiên cứu cho thấy công nghệ ngân
  Kết quả ba mô hình hồi quy ta thấy biến CORE hàng lõi (biến độc lập CORE) tác động ngược chiều
  đều có tác động ảnh hưởng đến kết quả hoạt động với lợi nhuận, tức là công nghệ ngân hàng lõi không
  của ngân hàng. Giả thuyết H1, H2, H3 được chấp làm tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng
  nhận. Với giả thuyết H3 biến độc lập CORE có tác như lợi nhuận trên tổng tài sản. Kết quả này trái với
  động ngược chiều với biến phụ thuộc AC (tổng chi kết quả nghiên cứu của Johri (2014) và Acharya và
  phí hoạt động) mang ý nghĩa quản trị rất lớn trong cộng sự (2008) nhưng lại đồng nhất với kết quả của
  tương lai vì công nghệ ngân hàng lõi đang làm giảm Malhotra & Singh (2009). Việc áp dụng công nghệ
  khoa học !
  54 thương mại Số 152/2021

 8. QUẢN TRỊ KINH DOANH

  ngân hàng lõi là một lý do đằng sau của việc giảm Vietinbank cần xây dựng và phát triển các hệ thống
  lợi nhuận của ngân hàng do khi mới đưa vào vận công nghệ bổ trợ giúp quản trị gia tăng lợi nhuận
  hành, chi phí hoạt động cao hơn, bao gồm chi phí cố hoặc tối ưu hóa chi phí, giảm rủi ro, tăng năng suất
  định và chi phí lao động, do đó ảnh hưởng ngược lao động, tăng sự hài lòng của khách hàng và nhân
  chiều với ROA và ROE. Với Vietinbank việc thay viên ngân hàng. Thứ ba, trong bối cảnh chuyển đổi
  đổi công nghệ ngân hàng lõi vào năm 2017 chưa thể số, để phát huy được tối đa hiệu quả của công nghệ
  phát huy hết tác dụng do chi phí vận hành lớn bao ngân hàng lõi, Vietinbank cần áp dụng chuyển đổi
  gồm chi phí cố định, chi phí chuyển đổi và chi phí số cho toàn bộ hệ thống ngân hàng, tích hợp công
  lao động. Tuy nhiên đến năm 2020, công nghệ ngân nghệ ngân hàng lõi trên toàn hệ thống thay thế cho
  hàng lõi đã phát huy tác dụng và kết quả kinh doanh thao tác truyền thống. Bên cạnh đó, cần áp dụng
  tăng nhanh (tiền gửi tăng 5,2% so với năm 2019, công nghệ định danh điện tử để gia tăng hiệu quả và
  cho vay khách hàng tăng 2,34%, thu nhập từ hoạt đảm bảo độ an toàn. Tăng cường truyền thông về
  động không tính lãi tăng 35,2 so với năm 2019, chi các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng dựa trên công
  phí hoạt động giảm từ 1.069 tỷ đồng năm 2019 nghệ lõi để mở rộng thị trường và gia tăng lợi nhuận.
  xuống 551 tỷ đồng (Nhi Mai, 2021)). Một nguyên Nghiên cứu này đã chỉ ra tác động của công nghệ
  nhân khác khiến việc thay đổi công nghệ ngân hàng ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng,
  lõi ảnh hưởng ngược chiều với ROA và ROE là việc tuy nhiên việc áp dụng công nghệ lõi không chỉ tác
  Vietinbank xử lý nợ xấu. Thực tế trong các năm động trực tiếp đến kết quả hoạt động của ngân hàng
  2017, 2018, 2019 là đỉnh cao của nợ xấu của toàn mà có thể tác động gián tiếp thông qua các hoạt
  ngành ngân hàng các khoản nợ quá hạn hoặc mất động khác. Do vậy, để nghiên cứu đầy đủ tác động
  khả năng trả nợ dẫn đến các ngân hàng trong đó có của công nghệ ngân hàng lõi cần nghiên cứu các tác
  VietinBank phải xử lý nợ bằng cách bán nợ hoặc động gián tiếp thông qua các hoạt động khác, bên
  tính vào chi phí hoặc trích lập dự phòng để giảm tỷ cạnh đó cần xem xét các yếu tố tác động đến mối
  lệ nợ xấu xuống dưới 2% so với tổng dư nợ cho vay quan hệ giữa công nghệ ngân hàng lõi và kết quả
  việc này ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận và kết hoạt động.!
  quả hoạt động của ngân hàng.
  Tuy vậy, do tốc độ thay đổi của công nghệ và áp Tài liệu tham khảo:
  lực chuyển đổi số, công nghệ ngân hàng lõi được
  xem là giải pháp giải quyết bài toán quản trị nhằm 1. Acharya, R. N., & Kagan, A. (2004),
  tối đa hóa lợi nhuận hoặc làm gia tăng sự hài lòng Community banks and internet commerce, Journal
  của khách hàng, tăng động lực làm việc của nhân of Internet Commerce, 3(1), 23-30.
  viên, tăng năng suất lao động, giảm chi phí hoạt 2. Acharya, R. N., Kagan, A., & Lingam, S. R.
  động, quản trị rủi ro hoạt động và rủi ro tác nghiệp. (2008), Online banking applications and community
  Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày bank performance, International Journal of Bank
  càng gay gắt thì việc thỏa mãn khách hàng thông Marketing.
  qua các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng càng được 3. Appiahene, P., Missah, Y. M., & Najim, U.
  chú trọng. Công nghệ ngân hàng lõi được xem như (2019), Evaluation of information technology
  một công cụ để gia tăng hiệu suất của ngân hàng, do impact on bank’s performance: The Ghanaian expe-
  vậy VietinBank cần cải thiện và hoàn chỉnh hệ thống rience, International Journal of Engineering
  hơn nữa nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu Business Management, 11, 1847979019835337.
  quả kinh doanh. Trong nghiên cứu này, tác giả đề 4. Berger, A., Dick, A. A., Goldberg, L. G., &
  xuất một số giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả của White, L. (2005), The effects of competition from
  công nghệ ngân hàng lõi đến hoạt động kinh doanh. large, multimarket firms on the performance of
  Thứ nhất, cần áp dụng công nghệ ngân hàng lõi trên small, single-market firms: evidence from the bank-
  toàn hệ thống của VietinBank trên toàn cầu để đồng ing industry, Retrieved from
  nhất hệ thống, đảm bảo quản lý hiệu quả và xuyên 5. Capgemini, R. (2016), World payments report
  suốt. Thứ hai, công nghệ ngân hàng lõi của 2016, Retrieved from Federal Reserve Bank of
  Vietinbank đang được cung cấp bởi IBM Việt Nam, Dallas Financial Industry Issues:
  để tạo ra khả năng cạnh tranh với các ngân hàng 6. Chau, P. Y., & Lai, V. S. (2003), An empiri-
  khác, bên cạnh gói dịch vụ cung cấp bởi IBM, cal investigation of the determinants of user
  khoa học !
  Số 152/2021 thương mại 55

 9. QUẢN TRỊ KINH DOANH

  acceptance of internet banking, Journal of organi- 20. Thornton, G. (2007), Fourteenth Annual
  zational computing Survey of Bank Executives, Chicago, IL.
  7. Electronic commerce, 13(2), 123-145. 21. Tổng cục thống kê. (2019), Thúc đẩy thanh
  8. DeYoung, R. (2005), The performance of toán điện tử tại Việt Nam hướng tới xã hội phi tiền
  Internet-based business models: Evidence from the mặt, Retrieved from https://sbv.gov.vn/webcenter/
  banking industry, The Journal of Business, 78(3), portal/m/menu/trangchu/ddnhnn/nctd/nctd_chitiet?l
  893-948. eftWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=
  9. DeYoung, R., Lang, W. W., Nolle, D. L., & false&dDocName=SBV398534&rightWidth=0%25
  Finance. (2007), How the Internet affects output and &centerWidth=100%25&_afrLoop=127430100941
  performance at community banks, Journal of 68224#%40%3F_afrLoop%3D1274301009416822
  Banking, 31(4), 1033-1060. 4%26centerWidth%3D100%2525%26dDocName
  10. Đỗ Thanh Hải. (2018), Chuyển đổi số: Xu %3DSBV398534%26leftWidth%3D0%2525%26ri
  hướng tất yếu của ngành Ngân hàng, Retrieved ghtWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%
  from https://thoibaonganhang.vn/chuyen-doi-so-xu- 26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-
  huong-tat-yeu-cua-nganh-ngan-hang-81881.html state%3D19a04631rz_9
  11. Furst, K., Lang, W. W., & Nolle, D. E. 22. Vietinbank. (2018), VietinBank sở hữu hệ
  (2002), Internet banking, Journal of Financial thống Core tốt nhất, Retrieved from
  Services Research, 22(1), 95-117. https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/viet-
  12. Gartner. (2014), Core banking, Retrieved inbank-so-huu-he-thong-core-tot-nhat-924002.html
  from https://www.gartner.com/en/information-tech-
  nology/glossary/core-banking-systems Summary
  13. Hariharan, N., & Reeshma, K. J. M. j. o. s. s.
  (2015), Challenges of core banking systems. 6(5), 24. This research analyzes the impact of core bank-
  14. Johri, S. (2014), Core Banking-Redefining ing technology on the performance of Vietnam Joint
  Banking Operations-A Critical, JSSGIW JOUR- Stock Commercial Bank for Industry and Trade
  NAL OF MANAGEMENT, 107. (VietinBank). Linear regression test with independ-
  15. Kolodinsky, J. M., Hogarth, J. M., & Hilgert, ent variable is a binary variable used to analyze data
  M. A. (2004), The adoption of electronic banking collected from financial statements over 132 months
  technologies by US consumers, International in 11 years from 2009 to 2019. In this study, core
  Journal of Bank Marketing. banking – CORE, loan balance over the total assets,
  16. Kyeremeh, K., Prempeh, K. B., & Afful deposit balance over the total assets, service income
  Forson, M. (2019), Effect of Information (non-interest income), ROA – return on total assets,
  Communication and Technology (ICT) on the ROE – return on equity, AC – actual costs are vari-
  Performance of Financial Institutions (A Case Study ables used to measure the impact. The dependent
  of Barclays Bank, Sunyani Branch). variable includes the bank’s performance through
  17. Nhi Mai. (2021), Năm 2020, VietinBank đạt indicators including ROA, ROE, AC. The independ-
  16.450 tỷ đồng lợi nhuận riêng lẻ trước thuế, ent variables include CORE, DEP_A, the total bal-
  Retrieved from hoibaotaichinhvietnam.vn/pages/ ance of deposits on total assets; LOAN_A is the
  tien-te-bao-hiem/2021-01-06/nam-2020-viet- total loan balance over total assets, NON_I is the
  inbank-dat-16450-ty-dong-loi-nhuan-rieng-le- income from non-interest operations. The research
  truoc-thue-97956.aspx results show that the core banking technology has an
  18. Sarrafizadeh, A., & Shahsavari, H. R. J. P. P. impact on the performance of VietinBank.
  I. A. (2016), Barriers of Core Banking System
  Implementation, 6(vol6), 33-46.
  19. Tan, M., & Teo, T. S. (2000), Factors influ-
  encing the adoption of Internet banking, Journal of
  the Association for information Systems, 1(1), 5.

  khoa học
  56 thương mại Số 152/2021

Download tài liệu Tác động của đổi mới công nghệ ngân hàng lõi đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại – nghiên cứu trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam File Word, PDF về máy