[Download] Tải Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank – Tải về File Word, PDF

Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank

Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank
Nội dung Text: Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank

Download


Bài viết nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại, đồng thời đo lường mức tác động của từng nhân tố đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank.

Bạn đang xem: [Download] Tải Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank File Word, PDF về máy

Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank

 1. Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống
  kiểm soát nội bộ tại Agribank

  Nguyễn Thị Quỳnh Hương
  Học viện Ngân hàng

  Ngày nhận: 11/12/2020
  Ngày nhận bản sửa: 31/12/2020
  Ngày duyệt đăng: 28/01/2021

  Tóm tắt: Các nghiên cứu trong nước và quốc tế đều đã chứng minh vai trò quan
  trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) trong các doanh nghiệp nói chung
  và đặc biệt là các ngân hàng- đối tượng dễ bị tổn thương bởi những biến động của
  môi trường bên trong và bên ngoài. Một HTKSNB hữu hiệu được cho là sẽ giúp các
  ngân hàng hoạt động giảm thiểu rủi ro, an toàn và hiệu quả.
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng
  thương mại (NHTM) 100% vốn sở hữu của Nhà nước, là ngân hàng lớn nhất trong
  hệ thống về quy mô tài sản, nguồn vốn, mạng lưới hoạt động, số lượng nhân viên,
  số lượng khách hàng… Tuy nhiên, Agribank cũng gặp nhiều rủi ro trong hoạt động
  và một trong những nguyên nhân được xác định là do lỗ hổng kiểm soát. Bài viết
  nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của HTKSNB tại NHTM,
  đồng thời đo lường mức tác động của từng nhân tố đến HTKSNB tại Agribank. Kết
  quả cho thấy, các nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của HTKSNB theo mức độ quan

  Impact of factors on the effectiveness of the internal control system at Agribank
  Abstract: Both domestic and international studies have demonstrated the really important role of the
  internal control system (ICS) in enterprises in general and especially banks. An effective ICS will help
  banks to reduce risks, be safely and effectively.
  Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) which is one of the four state-owned
  commercial banks, is the largest bank in the banking system in terms of size of assets, capital resources,
  operating network, the number of employees, the number of customers… However, Agribank also
  faces many risks in operation and one of the reasons identified is due to the control gap so Agribank
  needs to improve the ICS. The article aims to identify the factors affecting on the effectiveness of the
  ICS at commercial banks and measure the impact of each factor on the ICS at Agribank so that this
  bank has a direction to improve the ICS. The result shows on that the factors affecting the effectiveness
  of the internal control system by decreasing importance are risk assessment, control environment,
  information, communication, control activities and monitoring activities.
  Keywords: Internal Control, Internal Control System, The Effectiveness of Internal Control System

  Huong Thi Quynh Nguyen
  Email: huongntq@hvnh.edu.vn
  Banking Academy of Vietnam

  Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng © Học viện Ngân hàng
  Số 226- Tháng 3. 2021 42 ISSN 1859 – 011X

 2. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG

  trọng giảm dần là đánh giá rủi ro, môi trường kiếm soát, thông tin và truyền thông,
  hoạt động kiểm soát và giám sát.
  Từ khóa: kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ, sự hữu hiệu của hệ thống kiểm
  soát nội bộ

  1. Các nghiên cứu có liên quan Đức Thảo và Trần Quốc Đạt (2006), Việt
  Dũng (2007), Phan Văn Tính (2007),
  Các nghiên cứu ở nước ngoài: COSO Đào Minh Phúc và Lê Văn Hinh (2012),
  (1992) đã đưa ra khái niệm, mục tiêu và Nguyễn Thị Hương Liên (2015) đã chỉ
  các thành phần của HTKSNB. Angella ra HTKSNB của các NHTM Việt Nam
  Amudo & Eno L.Inange (2009) trong đã có những thay đổi tích cực trong thời
  nghiên cứu đã chỉ ra 06 nhân tố tác động gian qua. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều
  đến sự hữu hiệu của HTKSNB, bao gồm: nhận thấy HTKSNB của các NHTM Việt
  (1) Môi trường kiểm soát, (2) Đánh giá rủi Nam cũng vẫn còn những hạn chế như:
  ro, (3) Hệ thống thông tin truyền thông, nhà quản trị chưa thực sự quan tâm đến
  (4) Các hoạt động kiểm soát, (5) Giám sát, KSNB, nhân lực cho công tác KSNB còn
  (6) Công nghệ thông tin. Sau đó Sultana & mỏng, công tác giám sát còn chưa hiệu
  Haque (2011), Gamage & cộng sự (2014) quả. Nguyễn Anh Phong và Hà Tôn Trung
  cũng chỉ ra 5 nhân tố tác động đến sự Hạnh (2010) trong nghiên cứu của mình
  hữu hiệu của HTKSNB bao gồm: (1) Môi đã dựa vào các nguyên tắc của Basel 2
  trường kiểm soát, (2) Đánh giá rủi ro, (3) và chỉ ra rằng có năm nhóm nhân tố tác
  Hệ thống thông tin truyền thông, (4) Các động đến hiệu quả của HTKSNB trong các
  hoạt động kiểm soát, (5) Giám sát. Ngoài NHTM bao gồm: Môi trường kiểm soát
  ra còn có các nghiên cứu tác động của và giám sát của Ban lãnh đạo; Xác định và
  từng thành phần trong HTKSNB đến tính đánh giá rủi ro; Các hoạt động kiểm soát
  hữu hiệu của HTKSNB như: Nghiên cứu và phân công phân nhiệm; Thông tin và
  của D”Aquyla (1998), Ramos (2004), Rae truyền thông; Giám sát hoạt động và sửa
  & Subramaniam (2006) về môi trường chữa sai sót. Hồ Vũ Tuấn (2016) trong
  kiểm soát; Lannoye (1999), Walker (1999) luận án của mình đã kiểm định các nhân
  về đánh giá rủi ro; Steihoff (2001), Hevesi tố tác động (môi trường kiểm soát, đánh
  (2005) về thông tin và truyền thông; giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin
  Jenkinson (2008), Ramos (2004) về hoạt và truyền thông, giám sát, thể chế trính trị
  động kiểm soát; Springer (2004), Muhota và lợi ích nhóm) và đo lường mức độ tác
  (2005), Diamond (1984), Calomiris & động của các nhân tố đến sự hiệu hữu của
  Khan (1991) về giám sát. HTKSNB trong NHTM. Nguyễn Thị Bích
  Liên (2018) đã nhận diện những yếu tố
  Các nghiên cứu trong nước: Liên quan ảnh hưởng tới xây dựng KSNB trong các
  tới lĩnh vực ngân hàng, cũng có khá nhiều NHTM và đánh giá thực trạng KSNB của
  công trình nghiên cứu về kiểm soát nội bộ các NHTM theo hiệu lực của năm bộ phận
  (KSNB), HTKSNB. Các nghiên cứu của cấu thành theo khuôn mẫu COSO.
  Hoàng Huy Hà (2006), Đinh Phà Minh Trên cơ sở các nhân tố tác động đến sự
  (2006), Vũ Thuý Ngọc (2006), Nguyễn hữu hiệu của HTKSNB được kế thừa từ

  Số 226- Tháng 3. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 43

 3. Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank

  các nghiên cứu trước đó, bài viết nghiên soát (2) Đánh giá rủi ro (3) Hoạt động
  cứu cho một ngân hàng cụ thể là Agribank kiểm soát (4) Thông tin và truyền thông
  nhằm đo lường mức độ tác động của từng (5) Giám sát và xây dựng được mô hình
  nhân tố đó đến sự hữu hiệu của HTKSNB nghiên cứu (Hình 1).
  tại Ngân hàng. Bảng khảo sát định lượng được xây dựng
  dựa vào bảng trên (thang đo likert 5 bậc từ
  2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn
  cứu đồng ý”) được gửi tới các đối tượng khảo
  sát là các nhà quản lý và nhân viên (cán
  Dựa khuôn mẫu KSNB theo báo cáo bộ thuộc Ban kiểm soát trực thuộc Hội
  COSO năm 1992 với các thành phần của đồng thành viên, cán bộ thuộc Ban Kiểm
  HTKSNB, nghiên cứu sử dụng phương tra Kiểm soát nội bộ trực thuộc Tổng giám
  pháp nghiên cứu định tính, cụ thể là phỏng đốc, cán bộ thuộc Phòng Kiểm tra Kiểm
  vấn sâu với các chuyên gia để xác định soát nội bộ tại các chi nhánh, cán bộ tín
  các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu dụng…) của Agribank thông qua 03 hình
  của HTKSNB tại NHTM. Đối tượng được thức: (1) Điện thoại; (2) Email; (3) Phỏng
  phỏng vấn là những người có trình độ và vấn trực tiếp, trong đó tập trung vào Trụ
  kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng: sở chính, các chi nhánh tại Hà Nội, Đà
  Nhà quản lý ngân hàng, Cơ quan quản lý Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một
  nhà nước về ngân hàng, các nhà nghiên số tỉnh thành khác. Với 350 phiếu phát
  cứu và giảng dạy trong lĩnh vực ngân ra trong khoảng thời gian 2019 – 2020,
  hàng. Các câu hỏi cụ thể bao gồm: (1) nghiên cứu thu về 315 phiếu (đạt tỷ lệ
  Ông/Bà cho biết theo quan điểm của mình 90%); qua quá trình làm sạch đã loại bỏ
  có những nhân tố
  nào ảnh hưởng
  đến sự hữu hiệu Hình 1. Mô hình nghiên cứu
  của HTKSNB tại
  các NHTM Việt
  Nam? (2) Ông/
  Bà cho biết theo
  quan điểm của
  mình có những
  tiêu chí nào để đo
  lường sự hữu hiệu
  của HTKSNB tại
  các NHTM Việt
  Nam? Từ đó,
  nghiên cứu xác
  định các nhân tố
  ảnh hưởng đến
  sự hữu hiệu của
  HTKSNB bao
  gồm: (1) Môi
  trường kiểm Nguồn: Đề xuất của tác giả dựa trên tổng quan nghiên cứu

  44 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 226- Tháng 3. 2021

 4. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG

  Bảng 1. Các biến và mã hoá
  Biến Mã hoá
  Môi trường kiểm soát MTKS
  – Quy định và truyền thông quy định về tính chính trực và các giá trị đạo đức MTKS1
  – Xử lý việc vi phạm các quy tắc, chuẩn mực ứng xử một cách kịp thời MTKS2
  – Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Ban điều hành MTKS3
  – Có cơ cấu tổ chức hợp lý MTKS4
  – Đã thiết lập các kênh báo cáo đầy đủ và rõ ràng MTKS5
  – Xác định, phân công và giới hạn các quyền hạn và trách nhiệm cụ thể MTKS6
  – Có văn bản quy định việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, đề bạt,
  MTKS7
  trả lương…
  – Thiết lập phương pháp đánh giá hoạt động và cơ chế thưởng phạt phân
  MTKS8
  minh
  Đánh giá rủi ro DGRR
  – Cân nhắc đến khả năng chịu đựng các rủi ro để cân nhắc việc sử dụng các
  DGRR1
  nguồn lực
  – Các loại rủi ro phát sinh trong toàn bộ ngân hàng đã được nhận diện DGRR2
  – Nhà quản lý có sự hiểu biết về rủi ro và có ý thức trong việc quản trị rủi ro DGRR3
  – Đã đánh giá rủi ro về khả năng xảy ra rủi ro và tác động của rủi ro DGRR4
  – Quản lý rủi ro đảm bảo tách biệt: tạo rủi ro- phê duyệt- giám sát DGRR5
  – Thường xuyên xác định và đánh giá những thay đổi của môi trường bên
  DGRR6
  ngoài
  – Thường xuyên đánh giá những thay đổi về cơ cấu tổ chức DGRR7
  – Thường xuyên đánh giá việc sử dụng mới hay nâng cấp hệ thống thông tin DGRR8
  Hoạt động kiểm soát HDKS
  – Lựa chọn và phát triển các hoạt động kiểm soát dựa vào đánh giá rủi ro HDKS1
  – Cân nhắc giữa lợi ích và chi phí khi lựa chọn hoạt động kiểm soát HDKS2
  – Kiểm soát hoạt động của trung tâm dữ liệu HDKS3
  – Kiểm soát phần mềm hệ thống gồm việc mua sắm, thực hiện và bảo trì HDKS4
  – Thiết lập hoạt động kiểm soát truy cập HDKS5
  – Việc truy cập hệ thống, sửa đổi hay truy xuất dữ liệu đều được ghi lại trên
  HDKS6
  nhật ký
  – Thường xuyên đánh giá lại các chính sách và thủ tục kiểm soát HDKS7
  Thông tin và truyền thông TTTT
  – Nhà quản lý đã nhận thức rõ vai trò của thông tin TTTT1
  – Thông tin luôn đảm bảo chất lượng thông qua xử lý TTTT2
  – Mọi bộ phận và cá nhân đã nhận được thông tin cần thiết TTTT3
  – Có cơ chế phù hợp để truyền thông và thu thập thông tin nội bộ TTTT4
  – Kênh truyền thông nội bộ riêng biệt được cung cấp đầy đủ TTTT5
  – Có cơ chế phù hợp để truyền thông và thu thập thông tin từ bên ngoài TTTT6

  Số 226- Tháng 3. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 45

 5. Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank

  Biến Mã hoá
  – Kênh truyền thông bên ngoài riêng biệt được cung cấp đầy đủ TTTT7
  Giám sát GS
  – Thực hiện kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng của HTKSNB GS1
  – Các quy chuẩn để đánh giá HTKSNB đều được thiết lập GS2
  – Nhân viên thực hiện việc đánh giá HTKSNB có năng lực và kiến thức GS3
  – Có sự điều chỉnh phạm vi và tần suất đánh giá HTKSNB một cách thích hợp GS4
  – Việc đánh giá HTKSNB được thực hiện khách quan GS5
  – Khiếm khuyết của HTKSNB được thông báo kịp thời GS6
  – Theo dõi khiếm khuyết của HTKSNB có được khắc phục một cách kịp thời GS7
  Sự hữu hiệu của HTKSNB HTKSNB
  – Các hoạt động đạt được hiệu quả và hiệu năng HTKSNB1
  – BCTC được lập một cách đáng tin cậy HTKSNB2
  – Hoạt động tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan HTKSNB3
  Nguồn: Đề xuất của tác giả dựa trên COSO (1992), tổng quan nghiên cứu và phỏng vấn chuyên gia

  Bảng 2. Thống kê mẫu phiếu khảo sát định lượng
  Vị trí Phiếu khảo sát thu về Phiếu khảo sát đã làm sạch
  STT
  công tác Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)
  01 Nhà quản lý 78 25% 75 27%
  02 Nhân viên 237 75% 203 73%
  Tổng cộng 315 100 278 100
  Nguồn: Tổng hợp của tác giả

  những phiếu không đạt yêu cầu thì số còn lại 06 nhân tố đảm bảo chất lượng tốt
  lượng phiếu đã làm sạch và được đưa vào (với hệ số a > 0,6) với 33 biến quan sát
  xử lý và phân tích là 278 phiếu. được thể hiện ở Bảng 3 dưới đây.
  Dựa vào dữ liệu thu thập được, kiểm Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
  tra độ tin cậy của các biến qua chạy Bảng 4 chỉ ra Hệ số KMO= 0,856, thoả
  Cronbach’s Alpha, xác minh nhân tố khám mãn điều kiện: 0,5< KMO< 1, phân tích
  phá (EFA) và cuối cùng là chạy phân tích nhân tố khám phá là thích hợp cho dữ liệu
  các biến. thực tế. Kiểm định Barlett có Sig. ≤ 0,05
  nghĩa là nhân tố đại diện và các biến quan
  3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận sát có tương quan tuyến tính với nhau.
  Mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ
  Mẫu nghiên cứu thuộc được thể hiện qua phương trình hồi
  Kiểm định Cronbach’s Alpha: Qua các quy tuyến tính sau:
  phân tích kiểm định Cronbach’s Alpha đối SHH HTKSNB = B0 + B1*MTKS +
  với các nhân tố, mô hình đã loại bỏ các B2*DGRR + B3*HDKS + B4*TTTT +
  biến quan sát không đảm bảo chất lượng, B5*GS

  46 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 226- Tháng 3. 2021

 6. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG

  Bảng 3. Bảng tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến
  sự hữu hiệu của HTKSNB
  Trung bình Phương sai Hệ số
  Cronbach’s Alpha
  Nhân tố thang đo nếu thang đo nếu tương quan
  nếu loại biến
  loại biến loại biến biến tổng
  Môi trường kiểm soát, a = 0,892 (lần 1)
  MTKS1 19,85 24,883 ,553 ,892
  MTKS2 19,82 23,024 ,651 ,882
  MTKS3 19,61 22,728 ,732 ,871
  MTKS4 19,92 22,095 ,753 ,869
  MTKS5 19,85 22,464 ,727 ,872
  MTKS6 19,79 22,854 ,728 ,872
  MTKS7 19,82 23,326 ,684 ,877
  Đánh giá rủi ro, a = 0,913
  DGRR1 16,45 26,927 ,585 ,917
  DGRR2 16,37 25,865 ,652 ,911
  DGRR3 16,24 25,470 ,653 ,912
  DGRR4 16,19 25,818 ,966 ,880
  DGRR5 15,80 26,596 ,777 ,896
  DGRR6 16,21 26,068 ,941 ,882
  DGRR7 16,19 26,888 ,734 ,900
  Hoạt động kiểm soát, a = 0,801
  HDKS1 11,52 11,334 ,538 ,774
  HDKS2 11,17 11,328 ,500 ,783
  HDKS3 11,58 10,991 ,637 ,753
  HDKS4 11,18 10,694 ,526 ,779
  HDKS6 11,65 11,031 ,578 ,765
  HDKS7 11,40 11,188 ,574 ,766
  Thông tin & truyền thông, a = 0,821
  TTTT1 14,57 7,619 ,637 ,779
  TTTT2 14,51 7,600 ,587 ,795
  TTTT3 14,64 7,199 ,711 ,756
  TTTT4 14,70 7,789 ,568 ,800
  TTTT5 14,43 8,145 ,572 ,798
  Giám sát, a = 0,771
  GS1 10,09 6,542 ,534 ,732
  GS2 10,27 6,505 ,534 ,732
  GS3 9,82 6,724 ,560 ,725

  Số 226- Tháng 3. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 47

 7. Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank

  Trung bình Phương sai Hệ số
  Cronbach’s Alpha
  Nhân tố thang đo nếu thang đo nếu tương quan
  nếu loại biến
  loại biến loại biến biến tổng
  GS4 10,18 6,459 ,528 ,734
  GS5 10,28 6,214 ,560 ,723
  Sự hữu hiệu của HTKSNB, a = 0,749
  HTKSNB1 5,66 3,105 ,596 ,659
  HTKSNB2 5,51 2,624 ,601 ,637
  HTKSNB3 5,69 2,576 ,552 ,704
  Nguồn: Xử lý dự liệu nghiên cứu bằng SPSS Statistics 20

  Bảng 4. Kiểm định về tính thích hợp của phương pháp và dữ liệu thu thập

  Nguồn: Xử lý dự liệu nghiên cứu bằng SPSS Statistics 20

  Phân tích các kiểm định: bởi 5 biến độc lập.
  * Kiểm định tương quan từng phần của hệ – Mức độ phù hợp
  số hồi quy Bảng 7 có Sig. < 0,01, có thể kết luận rằng
  Bảng 5 cho cột mức ý nghĩa (Sig.) cho mô hình đưa ra phù hợp với dữ liệu thực
  thấy: Tất cả các biến đều có Sig.

 8. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG

  Bảng 5. Kiểm định tương quan từng phần của các hệ số hồi quy (Coefficientsa)

  Nguồn: Xử lý dự liệu nghiên cứu bằng SPSS Statistics 20

  Bảng 6. Kiểm định mức độ giải thích của mô hình (Model Summaryb)

  Nguồn: Xử lý dự liệu nghiên cứu bằng SPSS Statistics 20

  Bảng 7. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình (phương sai- ANOVA)

  Nguồn: Xử lý dự liệu nghiên cứu bằng SPSS Statistics 20

  thì kết quả sự hữu hiệu của HTKSNB Vì vậy, Agribank có thể dựa tầm quan
  tổng quát sẽ tăng thêm tương ứng lần trọng của từng nhân tố tác động đến sự
  lượt là 0,319; 0,319; 0,194; 0,146; 0,126 hữu hiệu của HTKSNB tại ngân hàng để
  điểm. Kết quả này cho thấy các nhân tố cân nhắc hoàn thiện HTKSNB của mình.
  trên được đảm bảo thì sẽ là nền tảng cho Thứ nhất về môi trường kiểm soát: Đây
  HTKSNB của Agribank đạt được sự hữu là nhân tố tác động nhiều nhất đến sự hữu
  hiệu, từ đó giúp ngân hàng này hoạt động hiệu của HTKSNB tại Agribank theo kết
  an toàn và hiệu quả. quả nghiên cứu. Vì vậy, Agribank cần cân

  Số 226- Tháng 3. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 49

 9. Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank

  nhắc để có một môi trường kiểm soát lành soát cũng như xây dựng cách thức truyền
  mạnh làm nền tảng cho HTKSNB hữu thông nhằm tăng cường sự hữu hiệu của
  hiệu tại ngân hàng này. Qua tìm hiểu về HTKSNB. Cụ thể, thông tin cần được
  môi trường kiểm soát tại Agribank, nghiên cung cấp chính xác, kịp thời và đồng thời
  cứu nhận thấy: Các văn bản được ban làm tốt công tác truyền thông trong nội
  hành còn mang tính hình thức; Cơ cấu tổ bộ, công tác truyền thông bên ngoài tại
  chức của Agribank về cơ bản phù hợp với Agribank.
  quy mô và đặc thù hoạt động nhưng chưa Thứ tư về hoạt động kiểm soát: Các hoạt
  có bản mô tả công việc cụ thể về trách động kiểm soát tại Agribank cũng cần
  nhiệm của từng cá nhân, bộ phận, nguyên được gia tăng và cải tiến thường xuyên để
  tắc bất kiêm nhiệm chưa được tuân thủ đáp ứng được yêu cầu quản lý của ngân
  chặt chẽ, đặc biệt ở các chi nhánh; Phương hàng. Agribank đã xây dựng quy trình
  pháp và tiêu chuẩn công tác đánh giá nhân nghiệp vụ đầy đủ, thiết lập các chốt kiểm
  viên còn chung chung, kết quả đánh giá soát nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý
  chưa phản hồi hay trao đổi lại với nhân các sai phạm nhưng tính hiệu lực của các
  viên, chưa gắn với chế độ tiền lương, cơ hoạt động kiểm soát đôi lúc chưa được
  hội đề bạt… Vì vậy, để hoàn thiện môi đảm bảo do các nhân viên chưa tuân thủ,
  trường kiểm soát, Agribank cần xây dựng lợi dụng các điểm yếu, lỗ hổng của KSNB
  tính trung thực và các giá trị đạo đức của để thực hiện các hành vi gian lận. Các hoạt
  ban lãnh đạo và nhân viên trong ngân động kiểm soát được thực hiện thường
  hàng, cơ cấu tổ chức hợp lý, chính sách xuyên và hiệu quả bao gồm soát xét của
  nhân sự hiệu quả. các nhà quản lý cấp cao, soát xét của các
  Thứ hai về đánh giá rủi ro: Qua khảo sát nhà quản lý cấp trung gian, kiểm soát quá
  về thực trạng, Agribank đã xây dựng các trình xử lý thông tin trong ngân hàng,
  văn bản đánh giá rủi ro nhưng chưa thực kiểm soát vật chất tại Agribank sẽ làm gia
  sự chủ động vào việc nhận diện rủi ro, tăng sự hữu hiệu của HTKSNB cho ngân
  thường tập trung vào việc phát hiện và hàng này.
  giảm thiểu rủi ro; chưa quan tâm nhiều Thứ năm về giám sát: Mặc dù đây là nhân
  đến quản trị sự thay đổi hay các yếu tố có tố được xác định tác động ít nhất đến
  thể dẫn tới rủi ro. Vì vậy, Agribank cần có sự hữu hiệu của HTKSNB tại Agribank
  các biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhưng cũng cần được cải thiện. Qua khảo
  rủi ro trong hoạt động. Cụ thể, Agribank sát thực tế, Agribank chưa thực hiện duy
  cần thực hiện tốt việc đánh giá rủi ro bao trì thành phần giám sát các kiểm soát,
  gồm việc xác định, nhận dạng, phân tích, việc kiểm soát thường xuyên chưa thực
  đánh giá và quản trị rủi ro; từ đó, có thể sự được quan tâm, thường chỉ khi có sự
  tác động đến việc nâng cao sự hữu hiệu kiện bất thường xảy ra trong quá trình hoạt
  của HTKSNB tại Agribank. động thì mới thực hiện kiểm soát. Bộ phận
  Thứ ba về thông tin và truyền thông: kiểm toán nội bộ về cơ bản được thành
  Tại Agribank, thực trạng cho thấy việc lập, tuy nhiên còn hạn chế cả về số lượng
  thiết lập các kênh thông tin hiện này còn so với quy mô của ngân hàng cũng như
  nhiều hạn chế, đôi lúc thông tin kiểm về trình độ chuyên môn. Kết quả là hoạt
  soát chủ yếu diễn ra theo một chiều từ động kiểm toán còn mỏng, chưa kiểm toán
  trên xuống. Vì vậy, Agribank cần có giải được nhiều đơn vị trong hệ thống và nội
  pháp nâng cao chất lượng thông tin kiểm dung kiểm toán còn chưa toàn diện nên

  50 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 226- Tháng 3. 2021

 10. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG

  chưa đánh giá được tổng quát hoạt động
  của Agribank. Vì vậy, Agibank cũng cần
  có giải pháp gia tăng giám sát bên trong
  và bên ngoài đối với ngân hàng nhằm tăng
  cường sự hữu hiệu của HTKSNB của ngân
  hàng này. Cụ thể, HTKSNB của Agribank
  cần luôn được kiểm tra và cải tiến liên
  tục thông qua việc giám sát thường xuyên
  các hoạt động, giám sát định kỳ, đánh giá
  HTKSNB của kiểm toán viên độc lập ■

  Tài liệu tham khảo
  1. Angella Amudo, Eno L.Inanga, (2009). Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda,
  International Research Journal of Finance an Economics, 27:125-144.
  2. COSO (1992). Internal Control Integrated Framework, The Committed Sponsoring Organizaion (COSO) of The
  National Commission of Fraudulent Financial Reporting the (Treadway Commission).
  3. Đào Minh Phúc và Lê Văn Hinh (2012). Hệ thống kiểm soát nội bộ gắn với quản lý rủi ro tại các NHTM Việt Nam
  trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí ngân hàng, Số 24, Trang 20-25.
  4. Đinh Phà Minh (2006). Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ của các NHTM Nhà nước. Tạp chí Khoa
  học và Đào tạo Ngân hàng, Số 51, Trang 17-21.
  5. Gamage, C.T., Lock, K.L, & Fernando, A. A. J, (2014). A Proposed Research Framework: Effectiveness of Internal
  Control System in State Commercial Banks in Sri Lanka. International Journal of Scientific Research and Innovative
  Technology, 25-44.
  6. Hồ Vũ Tuấn (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của Hệ thống Kiểm soát nội bộ trong các NHTM Việt
  Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
  7. Nguyễn Anh Phong và Hà Tôn Trung Hạnh (2010). Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của các NHTM
  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí phát triển kinh tế, số 10, trang 41-48.
  8. Nguyễn Đức Thảo và Trần Quốc Đạt (2006). Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các NHTM Việt Nam.
  Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, Số 50, Trang 44-50.
  9. Nguyễn Thị Bích Liên (2018). Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các NHTM Việt Nam. Luận án tiến sĩ
  kinh tế. Học viện Tài chính.
  10. Nguyễn Thị Hương Liên (2015). Bài học từ thất bại của hệ thống kiểm soát nội bộ NHTM. Tạp chí khoa học kiểm
  toán, Số 08/2015.
  11. Phan Văn Tính (2007). Bàn về xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong NHTM theo yêu cầu mới. Tạp
  chí Ngân hàng, Số 8, Trang 23-26.
  12. Sultana & Haque, (2011). Evaluation of Internal Control Structure: Evidence from Six Listed Banks in Bangladesh,
  ASA University Review, 5(1), 69-81. Retrieved from http://www.asaub.edu.bd/data/asaubreview/v5n1sl4.pdf.
  13. Việt Dũng (2007). Mô hình tổ chức quản lý rủi ro trong ngân hàng. Tạp chí Ngân hàng, Số 10, trang 33-36.
  14. Vũ Thuý Ngọc (2006). Hệ thống Kiểm soát nội bộ của một NHTM hiện đại. Tạp chí Ngân hàng, Số 9, Trang 29-30.

  Số 226- Tháng 3. 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 51

Download tài liệu Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank File Word, PDF về máy