[Download] Tải Sự chắc chắn phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động ngân hàng – Tải về File Word, PDF

Sự chắc chắn phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động ngân hàng

Sự chắc chắn phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động ngân hàng
Nội dung Text: Sự chắc chắn phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động ngân hàng

Download


10 năm trôi qua kể từ khi bản sửa đổi chính thức mới nhất UCP (Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ)-UCP 600 được ủy ban ngân hàng ICC phê duyệt và chính thức có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2007. Thông qua việc đánh giá những vụ kiện nổi bật quốc tế cho thấy, UCP 600 đạt được “sự chắc chắn” và “linh hoạt” hơn trong giải quyết tranh chấp so với bản quy tắc thực hành trước đó UCP 500.

Bạn đang xem: [Download] Tải Sự chắc chắn phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động ngân hàng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Sự chắc chắn phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động ngân hàng File Word, PDF về máy

Sự chắc chắn phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động ngân hàng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Sự chắc chắn phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động ngân hàng

 1. 80 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

  SỰ CHẮC CHẮN PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ
  TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

  Tôn Nguyễn Trọng Hiền*

  Tóm tắt
  10 năm trôi qua kể từ khi bản sửa đổi chính thức mới nhất UCP (Quy tắc và Thực
  hành thống nhất Tín dụng chứng từ)-UCP 600 được ủy ban ngân hàng ICC phê duyệt và
  chính thức có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2007. Thông qua việc đánh giá những vụ kiện nổi
  bật quốc tế cho thấy, UCP 600 đạt được “sự chắc chắn” và “linh hoạt” hơn trong giải quyết
  tranh chấp so với bản quy tắc thực hành trước đó UCP 500.
  Từ khóa: thư tín dụng; nguyên tắc độc lập; nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt
  Abstract
  Certainty in document credit to the banking operations
  Ten years have passed since the latest formal revision of the UCP (Uniform Customs
  and Practice for Documentary Credits)-UCP 600 was approved by the Banking Commission
  Executive Committee (UCC) and officially came into force on 1 July 2007. Through the review
  of the outstanding international litigations, the UCP 600 has achieved more “certainty” and
  “flexibility” in dispute resolution in comparison with the previous UCP 500 practice.
  Key words: letter of credits; principle of independence; principle of strict compliance

  1. Giới thiệu
  Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng của UCP 600 thông qua các vụ kiện dựa
  chứng từ (UCP) được tạo thành từ một bộ trên 2 nguyên tắc đặc trưng của tín dụng
  quy tắc hướng dẫn thủ tục ngân hàng cho thư, đó là: Nguyên tắc độc lập và Nguyên
  việc thanh toán bằng cách thức thư tín tắc tuân thủ nghiêm ngặt.
  dụng. Nguyên tắc này không bắt buộc 2. Nguyên tắc độc lập
  áp dụng, nhưng mục đích là để hướng dẫn D. Lipton, J., (1998, tr. 1972) định nghĩa
  các cá nhân trong hợp đồng mua bán khi họ thư tín là một chỉ dẫn dưới dạng văn
  chọn thanh toán bằng hình thức thư tín bản được sử dụng khi người nộp đơn thực
  dụng (Ulph, J., 2007, tr. 1). Ấn bản đầu tiên hiện nghĩa vụ thanh toán của họ cho người
  của UCP được xuất bản là UCP 1933, qua thụ hưởng cho một giao dịch hàng hóa, và
  nhiều năm, phiên bản UCP mới nhất đến đó là “hợp đồng phức tạp ràng buộc về
  nay là UCP 600 và được cho là “phiên bản nghĩa vụ” (JonesDay, 2009). Hợp đồng thư
  cải tiến của UCP trước (UCP tín dụng liên quan đến “ít nhất ba, và đôi khi
  500)” (Thanuja, R., 2011, tr. 3). bốn hoặc nhiều hơn” hợp đồng riêng lẻ, các
  Mục tiêu của bài báo là để đánh giá sự chắc hợp đồng riêng biệt có chức năng độc lập
  chắn của UCP 600 so với phiên bản trước với nhau (D. Lipton, J., 1998, tr. 1973).
  đó-UCP 500. Do đó, bài báo sẽ đánh giá sự Thông thường cấu trúc của một hợp đồng
  thay đổi các điều khoản tiêu biểu quan trọng thư tín dụng bao gồm 3 hợp đồng độc lập
  ___________________________________ (Luis Frías García, R., 2009, tr. 72):
  * Khoa Quản Lí, Đại học Cardiff Metropolitan (1) Thoả thuận giữa người nộp đơn và
  (Anh Quốc) người thụ hưởng.

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 17 * 2018 81

  (2) Một thỏa thuận giữa người nộp đơn và chối hoặc yêu cầu phán quyết từ tòa án từ
  ngân hàng phát hành để ở một thư tín dụng. chối thanh toán trong trường hợp họ có
  (3) Cam kết từ ngân hàng phát hành được bằng chứng gian lận về người thụ
  cho một thư tín dụng nếu yêu cầu được đáp hưởng (người bán). Có nhiều nỗ lực để
  ứng. kiểm soát gian lận nhưng hiện tượng gian
  Người ta tin rằng các mối quan hệ tồn tại lận là “vô tận và phổ quát” (Zhang, Y.,
  giữa các hợp đồng là khá phức 2011, tr. 21).
  tạp (Luis Garcia Frias, R., 2009, tr. 72). Nó Tin rằng, UCP 600 đã tạo ra một yêu cầu
  nhấn mạnh rằng nguyên tắc độc lập chỉ đơn mới dẫn đến sự thay đổi trong các bên có
  thuần là cho mối quan hệ giữa ngân hàng và nguy cơ gian lận. Được biết đến như một
  các bên bán hoặc mua hàng, điều này có trong những vụ kiện đầu tiên sau khi UCP
  nghĩa là mối quan hệ giữa người bán và 600 ra đời, Fortis Bank SA / NV và Stemcor
  người mua sẽ không được xem xét theo UK Limited v Indian Overseas
  quan điểm của ngân hàng (Che Bank [2011] EWCA Civ 58 liên quan đến
  Hashim, R., 2015, tr. 279). Nguyên tắc độc quyền thanh toán giữa ngân hàng phát hành
  lập của thư tín dụng được quy định trong và ngân hàng xác nhận. Trường hợp này là
  Điều 5 của UCP 600: khoảng 5 hợp đồng bán hàng độc lập vào
  “Các ngân hàng giao dịch trên cơ sở chứng năm 2008 theo hình thức thư tín dụng kết
  từ chứ không phải với hàng hoá, dịch vụ hợp với điều khoản thương mại Incoterm
  hoặc hoạt động mà chứng từ đề cập”. 2000. Stemcor đến từ Anh hợp đồng xuất
  Điều khoản này được một lần nữa được khẩu container phế liệu đến công ty SESA
  củng cố tại Điều 14(a), UCP 600: của Ấn Độ. 5 thư tín dụng ghi rõ người thụ
  “Ngân hàng được chỉ định thực hiện theo hưởng là Stemcor được phát hành bởi Ngân
  chỉ định ngân hàng xác nhận, nếu có và hàng Overseabank Ấn Độ (IOB) và chúng
  ngân hàng phát hành phải kiểm tra việc được quy định phải tuân theo UCP 600.
  xuất trình, chỉ dựa trên cơ sở chứng từ để Tháng 8/2008, Stemcor đề nghị thanh
  quyết định có phù hợp hay không”. toán thư tín dụng 1-3 tại ngân hàng Fortis
  Nguyên tắc làm việc của ngân hàng là chỉ (ngân hàng xác nhận theo suy nghĩ của
  xem xét đánh giá các tài liệu, và chỉ chứng Fortis) và tín dụng 1-3 sau đó được Fortis
  từ hợp lệ sẽ được thanh toán; các ngân hàng xác nhận hợp lệ và thanh toán cho
  sẽ không kiểm tra chất lượng hàng hóa hay Stemcor. Thư tín dụng 4-5 sau đó được đệ
  hàng hóa đã được vận chuyển hay chưa trình cho Fortis tuy nhiên, chúng không
  được đề cập trên vận đơn vì bản thân ngân được xác nhận và chuyển tiếp tới IOB cùng
  hàng họ không muốn thanh toán cho những tới tín dụng 1-3. Vào một ngày của tháng
  trường hợp dấu hiệu sai phạm về chứng từ mười một năm 2008, IOB đã bác bỏ các tài
  mà có thể tạo sự không chắc chắn trong việc liệu tín dụng 1-4 do Fortis đưa ra, theo
  bồi hoàn. Mặc dù định nghĩa là thế, nhưng Fortis do sự không nhất quán trong nội
  trong thực tế có những ngoại lệ, và trường dung tín dụng và không đồng ý chi trả cho
  hợp ngoại lệ thường gặp nhất trong hình khoản thanh toán cho thư tín dụng 1-3 mà
  thức thư tín dụng là “ngoại lệ gian lận”. Fortis đã thanh toán cho Stemcor trước
  Houtte, H. (2002, tr. 785) cho rằng một người đó. 13/01/2009, Fortis đã bổ sung hướng
  mua hàng họ có thể yêu cầu ngân hàng từ dẫn cho IOB nhưng IOB cũng đã từ chối

 3. 82 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

  các tài liệu nhưng tài liệu không được trả lại phát hành hoặc ngân hàng xác nhận không
  cho đến ngày 16/02/2009. hành động theo các quy định của điều
  Fortis và IOB đều bày tỏ quan điểm khoản thì sẽ mất quyền khiếu nại về xuất
  của mình. Theo quan điểm của Fortis, họ trình không phù hợp”, một khi
  nghĩ rằng họ phải là một ngân hàng xác IOB đã quyết định từ chối các tài liệu thì
  nhận (confirming bank) hoặc ngân hàng chỉ phải có nghĩa vụ trả lại tài liệu đúng thời
  định (nominated bank), do đó họ rõ ràng có hạn. Tòa án phúc thẩm kết luận rằng vấn đề
  quyền nhận bồi hoàn từ IOB. Ngược lại, không phải là thời gian, đó là việc liệu
  IOB lập luận rằng Fortis đã chỉ là ngân hàng Fortis có tuân thủ theo Điều 7 (c)-UCP 600
  đứng ra thương lượng (negotiating bank) mà hay không. Bằng chứng cho thấy rằng Fortis
  theo IOB Fortis sẽ không được hoàn trả theo đã không tuân thủ theo UCP 600, tuy
  UCP 600 – Điều 7(c) như sau: nhiên, vẫn còn có giá trị để hoàn trả từ
  “Ngân hàng phát hành cam kết hoàn trả IOB; IOB bị loại khỏi yêu cầu bồi thường
  cho ngân hàng được chỉ định mà ngân hàng do không tuân thủ Điều 16(d ) và 14(b).
  này đã thanh toán hoặc đã thương lượng Trong trường hợp của Fortis Bank SA / NV
  cho một xuất trình phù hợp … Ngân hàng và Stemcor UK Limited, bằng chứng cho
  phát hành cam kết hoàn lại ngân hàng được thấy IOB bản thân rất cẩn thận trong việc
  chỉ định là độc lập với cam kết của ngân xem xét tính chính xác của các tài liệu để
  hàng phát hành cho người thụ hưởng.” tránh gian lận là cần thiết. Tuy nhiên có thể
  Đối với quan điểm của IOB, bởi vì Fortis thấy, nếu tòa án cho rằng IOB đã chính
  không phải là ngân hàng được chỉ định theo xác và không có nghĩa vụ phải trả
  Điều 7(c), do đó Fortis không được hưởng lại tài liệu, nó sẽ làm suy yếu sự chắc chắn
  cam kết chi trả khoản thanh toán của ngân của UCP. Điểm mấu chốt là các ngân hàng
  hàng phát hành. Hơn nữa, do sự chậm trễ phải đảm bảo một khi tài liệu được xác định
  trong các đàm phán, IOB cho rằng Fortis đã là không phù hợp, họ phải được thông báo
  thất bại theo quy định Điều 14(b) của UCP và xử lý kịp thời. Ulph, J. (2007, tr.
  600 miêu tả: 355) nhận xét: “việc sửa đổi UCP 600 so
  “Một ngân hàng được chỉ định hoạt động với trước đó là để giảm sự không chắc chắn
  theo chỉ định, ngân hàng xác nhận, nếu có bằng cách loại bỏ cụm từ mơ hồ hoặc không
  và ngân hàng phát hành sẽ có tối đa năm rõ ràng”. Đó rõ ràng là Điều 16 (f) của UCP
  ngày làm việc sau ngày trình bày để xác 600 đã xóa các từ: “và / hoặc” so với Điều
  định xem việc xuất trình có phù hợp hay 14 (e) – UCP 500: “… không hành động
  không.” theo các quy định của điều khoản này và /
  Sự việc được toà án quốc tế tuyên bố như hoặc không giữ các tài liệu để xử
  sau: bởi vì Fortis “xác nhận theo yêu cầu và lý, hoặc…” , theo Castaneda, C. (2007) , UCP
  thanh toán chi phí” vì vậy Fortis là một 600 mới cung cấp “cứng nhắc hơn và ít được
  ngân hàng xác nhận theo UCP 600. Tòa hỗ trợ hơn trên những nguyên tắc cơ bản
  án cũng cho rằng, một khi IOB quyết này” trong khi CheHashim, R. (2015, p.281)
  định trả lại tài liệu theo Điều 16, nó sẽ phải kết luận: “sự xuất hiện kịp thời của Điều16-
  tuân thủ với các thời hạn quy định tại khoản UCP 600 đã giảm bớt sự căng thẳng các
  16(d ) và 14(b); Do đó, theo Điều 16(f) ngân hàng đang phải đối mặt tài liệu không
  UCP 600 quy định “Nếu một ngân hàng thống nhất”.

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 17 * 2018 83

  3. Nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt do đó hậu quả là ngân hàng được quyền từ
  Daniel M. Kolko (2007) nói rằng lý do của chối các tài liệu đệ trình. “Các từ ngữ trong
  nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt đó là để hỗ thư tín dụng là điều quan trọng nhất”
  trợ sự chắc chắn trong giao dịch thư tín (Burrows, A. và Bridge, M., 2015, tr. 839).
  dụng. Theo Danniel, nếu một ngân hàng đi Nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt nói rằng
  chệch hoặc được phép đi chệch khỏi nguyên “một lỗi nhỏ như lỗi hình thức” cũng được
  tắc này, nó chắc chắn sẽ bị tổn hại, tạo ra coi là sự khác biệt và có thể bị từ chối bởi
  nhiều giả định trong vụ kiện. Một khi vụ ngân hàng (Che Hashim, R., 2013, tr. 4).
  kiện xảy ra có thể kéo dài thậm chí vài năm, Điều 18 (c) UCP 600 bổ sung rằng:
  và gây tổn thất về chi phí cũng như khó “Việc mô tả hàng hóa, dịch vụ hoặc thực
  khăn về điều kiện địa lý bởi lẽ khi các bên hiện trong một hoá đơn thương mại phải
  tham gia vụ kiện sẽ không hài lòng với việc tương ứng với những gì xuất hiện trong tín
  sẽ xét xử ở quốc gia của đối phương mà dụng.”
  theo họ sẽ có lợi cho đối phương mà đó phải Rõ ràng, thuyết minh về sự tuân thủ nghiêm
  là tòa án quốc tế. ngặt thấy sự chắc chắn pháp lý của UCP
  Trong thương mại quốc tế, các ngân hàng có 600 mở rộng lên cả việc mô tả về loại hình
  thể không hiểu tất cả các điều khoản kỹ hàng hóa mua bán trong hoá đơn thương
  thuật trong các tài liệu. J. Dolan gợi ý lý do mại tại Điều 18 (c) . Tuy nhiên, dường như
  của quy tắc nghiêm ngặt là để bảo vệ các tổ UCP 600 dường như “giọng điệu nhẹ nhàng
  chức phải nhận thức được sự sai lệch trong hơn nhưng linh hoạt hơn” ở thuyết “tuân
  tài liệu. Theo nguyên tắc nghiêm ngặt, ngân thủ” trong việc miêu tả hàng hoá . Điều 37
  hàng chỉ cần kiểm tra tài liệu vận đơn mà UCP 500 quy định: “Các mô tả về hàng hoá
  không cần phải biết hàng hóa trong giao trong hoá đơn thương mại phải phù hợp với
  dịch mua bán. Điều đó có nghĩa là trong mô tả trong thư tín dụng”, trong khi Điều
  trường hợp có sự khác biệt trong tài liệu đệ 14(d) UCP 600 quy định:
  trình của người thụ hưởng, ngân hàng có “Dữ liệu trong một chứng từ không nhất
  quyền từ chối và chờ đợi hướng dẫn thêm. thiết phải giống hệt dữ liệu tín dụng,
  Những trường hợp gian lận thường hết sức nhưng không được mâu thuẫn, dữ liệu
  tinh vi và do đó vô tình hay cố ý, trường trong tài liệu đó, bất kỳ tài liệu hoặc tín
  hợp Bulgrains & Co Ltd v dụng nào khác”.
  Shinhan [2013] EWHC 2498 là một trong Tin rằng sự thay đổi không làm giảm sự
  những trường hợp vi phạm nguyên tắc này. chắc chắn UCP, mà nó sẽ linh hoạt hơn
  Đối với trường hợp này, tên của người không quá cứng nhắc và vì lợi ích của người
  hưởng lợi trong thư tín dụng là “Bulgrains xuất khẩu (Bergami, R. (2017).
  Co Limited” không có hiệu lực đối với tên 4. Sự chắc chắn
  đăng ký và tên được in trong hóa đơn: Thư tín dụng là một công cụ tài chính quan
  “Bulgrains & Co Limited”. Ngân hàng xác trọng cho thương mại quốc tế, do đó sự chắc
  nhận đã từ chối hồ sơ đệ trình và quyết định chắn trong luật pháp là điều quan trọng nhất
  của tòa án là ngân hàng có quyền từ chối đối với hoạt động của ngân hàng. Thay đổi
  các thanh toán chính vì lý do sau: từ UCP 500 sang UCP 600 đi kèm với
  Sự sai lệch từ „và‟ trong „Bulgrains‟ và „Co “những thay đổi tích cực mang lại lợi ích
  Limited‟ là một sự chênh lệch „xác đáng‟, cho tất cả các bên trong thư tín dụng”

 5. 84 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

  (Thanuja, R., 2011, tr. 21). Trường hợp chối cãi rằng “đặc điểm quốc gia, khu vực
  Glencore International A.G. và ngân hàng đã tạo nên đặc trưng bản chất riêng của thư
  Trung Quốc [1996] 1 Lloyd’s Rep. 135 thẩm tín dụng” (Berezhna, S., 2012, tr. 34). Vì
  phán kết luận rằng tài liệu của Glencore là vậy, mặc dù sự hiểu biết thống nhất về khái
  bản sao có chữ ký mà không được đánh dấu niệm tài liệu tín dụng trên toàn thế giới, tuy
  là “gốc” để tòa án chấp thuận cho phép ngân nhiên chắc chắn rằng không có văn bản
  hàng thanh toán mặc dù nó có vẻ như thể pháp lý hoàn hảo, nó chỉ làm giảm tranh
  bản gốc đã được ký kết bằng mực xanh. chấp, “nếu UCP 600 thành công trong việc
  Điều 20 (b)-UCP 500 định nghĩa: giảm tỷ lệ bị từ chối bởi ngân hàng, nó đã
  “Trừ khi quy định khác trong thư tín dụng, được đánh giá để tồn tại là một trong những
  các ngân hàng cũng chấp nhận một (các) phương pháp quan trọng nhất của thanh toán
  tài liệu gốc, một (các) tài liệu được sản xuất trong kinh doanh quốc tế” (Hang Yen Low,
  hoặc xuất hiện cũng đã được sản xuất: i. 2010, tr. 209).
  Bản sao chụp, tự động hoặc bằng máy tính 5.2 Đề xuất
  ii. như các bản in bằng giấy carbon. Điều 5.2.1 Đề xuất dành cho ngân hàng
  kiện là nó được đánh dấu là bản gốc Mặc dù UCP 600 đã cải tiến linh hoạt hơn,
  (original)…” chắc chắn hơn, tuy nhiên, như đã thảo luận,
  UCP 600 quy định nếu tài liệu không được nếu một ngân hàng đi chệch hoặc được phép
  đánh dấu là “bản gốc” nó nên thỏa mãn đi chệch khỏi nguyên tắc sẽ tạo ra nhiều giả
  Điều khoản quy định trong Điều 17(b): định trong vụ kiện.
  “Ngân hàng sẽ xem lại chứng từ gốc bất kỳ Fortis Bank S.A /N.V & Anor v Indian
  chứng từ nào có chữ ký hoặc có nhãn gốc Overseas Bank [2011] EWCA Civ 58 là một
  thực của người phát hành, trừ khi chúng chỉ trong rất nhiều vụ kiện chúng ta thấy một
  ra không phải chứng từ gốc”. yêu cầu mới dẫn đến sự thay đổi nghĩa vụ
  Những yêu cầu này làm cho luật pháp được trong các bên có nguy cơ gian lận. Sự việc
  đảm bảo hơn, loại bỏ những bất cập UCP cho chúng ta thấy, việc cẩn trọng xem xét
  500 không giải quyết được. UCP 600 là tính chính xác hồ sơ đệ trình của người thừa
  “một phiên bản cải tiến mà UCP trước đó hưởng là điều tối cần thiết. Ngân hàng hoàn
  không cung cấp các định nghĩa đúng về toàn có quyền từ chối đệ trình đối với bộ tài
  thuật ngữ” (Thanuja, R., 2011, tr. 3) và loại liệu không hợp lệ, tuy nhiên, điều quan
  bỏ khó khăn trong vấn đề giải thích, đánh trọng ở đây là một khi ngân hàng xác nhận
  giá khi một tranh chấp phát sinh. bộ hồ sơ không hợp lệ thì ngân hàng phải
  5. Kết luận và đề xuất thông báo và phải tuân thủ quy định thời
  1.1. Kết luận gian thông báo cũng như thời hạn trả hồ sơ
  Thực tế là một số từ ngữ mơ hồ và định theo quy định UCP 600.
  nghĩa không chắc chắn đã được gỡ bỏ, “vẫn 5.2.2 Đề xuất dành cho nhà xuất khẩu
  còn tồn tại các khía cạnh của UCP mới mà UCP 600 đã thay đổi một số từ ngữ, bổ sung
  không đạt được sự chắc chắn cần thiết” thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn
  (Hang Yen Low, 2010, tr. 208). So với UCP đảm bảo cho người bán nhận khoản thanh
  trước đó, UCP 600 đã được cải thiện, linh toán so với UCP 500 (Trường hợp Glencore
  hoạt hơn nhưng thực sự rất khó để cân bằng International A.G. và ngân hàng Trung
  lợi ích giữa các bên cũng như không thể Quốc [1996] 1 Lloyd’s Rep. 135), tuy vậy,

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC SỐ 17 * 2018 85

  sự thay đổi vẫn đảm bảo sự chắc chắn và biệt quan tâm đến chứng minh tính hợp lệ,
  yêu cầu các bên phải tuân thủ nghiêm ngặt. bao gồm: chữ ký, chứng minh giấy tờ gốc,
  UCP là một bộ những quy tắc hướng dẫn, v.v.
  và do đó trước khi ấn định nội dung thư tín 5.2.3 Đề xuất dành cho nhà nhập khẩu
  dụng trong hợp đồng mua bán những nhà Những quy định UCP 600 đã cố gắng bảo
  xuất khẩu nên cân nhắc đàm phán các điều vệ lợi ích của các bên, vấn đề là một khi tài
  khoản để tránh trình hợp gây bất lợi sau này liệu đệ trình được cho là hợp lệ, bắt buộc
  (trường hợp Bulgrains & Co Ltd v khoản thanh toán giao ước phải được chi trả
  Shinhan [2013] EWHC 2498). Điều khoản mà ngân hàng không xem xét đến chất
  bao gồm: ngày phát hành, ngày đáo hạn, lượng hàng hóa mà nhà nhập khẩu có đúng
  ngân hàng phát hành, ngân hàng xác nhận, như hợp đồng hay không. Ở khía cạnh nhà
  loại tín dụng chứng từ, v.v., đặc biệt là các nhập khẩu, ngoài việc cẩn trọng đàm phán
  từ ngữ quy định trong thư tín dụng (tên các điều khoản thương mại, để tránh gian
  doanh nghiệp, ngày đáo hạn thanh toán lận họ nên cân nhắc xem xét đối tác thương
  v.v.). Hơn nữa, để giao dịch được thuận lợi mại một cách cẩn thận (ví dụ: dựa trên uy
  không bị gián đoạn, nhà xuất khẩu nên đặc tín, danh tiếng) 

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Berezhna, S. (2012). Trade Customs, Usages and Practices: General Value and
  Application of the UCP 600 in Particular. Master. Ghent University, tr.34-35
  [2] Bergami, R. (2017). What Can UCP 600 Do for You?. [online] Cisg.law.pace.edu.
  Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bergami.html [Accessed 17 Nov.
  2017] [3] Bulgrains & Co Ltd v Shinhan [2013] EWHC 2498.
  [4] Burrows, A. and Bridge, M. (2015). Principles of English commercial law. Oxford:
  Oxford University Press, tr.839
  [5] Castaneda, C. (2007). Comparative Study Of Ucp500 And Ucp600: Approach to
  Negotiation and Preclusion. [ebook] Available at:
  http://www.picadoyleon.com/en/pdf/Comparative.pdf [Accessed 17 Nov. 2017] [6] Che Hashim, R. (2003). Principle Of Strict Compliance In Letter Of Credit (Lc): Towards
  A Proper Standard Of Compliance. [Ebook] Clj, P.4. Available At:
  Http://Repository.Um.Edu.My/32087/1/A_2013_1_Lns_Lix%20copy.Pdf [Accessed 17
  Nov. 2017].
  [7] Che Hashim, R. (2015). The UCP 600 rules in Letter of Credit (LC): Selected Issues.
  Proceeding 8’h UUM International Legal Conference 2015, tr.278, 279, 281
  [8] D. Lipton, J. (1998). Documentary Credit Law and Practice in the Global Information
  Age. Fordham International Law, 22(5), tr.1972-1973
  [9] Eker, O. (2017). Non-Documentary Conditions | Lc | Www.Letterofcredit.Biz. [Online] Letterofcredit.Biz. Available At: Http://Www.Letterofcredit.Biz/Non-Documentary-
  Conditions.Html [Accessed 10 Nov. 2017].
  [10] Fortis Bank S.A /N.V & Anor v Indian Overseas Bank [2011] EWCA Civ 58.
  [11] Glencore International A.G. And Another V. Bank Of China [1996] 1 Lloyd’s Rep. 135.
  [12] Hang Yen Low, (2010) “UCP 600: the new rules on documentary compliance”.
  International Journal of Law and Management, Vol. 52 Issue: 3, tr.208, 209

 7. 86 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN [13] Houtte, H. (2002). The law of international trade. London: Sweet & Maxwell, p.785
  [14] J. Dolan, The Law of Letters of Credit p 6.03, at S6-4 (Supp. 1989)
  [15] Lawteacher.Net. (2017). Courts And Fraud Exception | Criminal Law. [Online] Available
  At: Https://Www.Lawteacher.Net/Free-Law-Essays/Criminal-Law/Courts-And-Fraud-
  Exception.Php [Accessed 4 Nov. 2017] [16] Luis Frías García, R. (2009). The Autonomy Principle Of Letters Of Credit. Mexican
  Law Review, [Online] 3(1), P.72. Available At:
  Https://Revistas.Juridicas.Unam.Mx/Index.Php/Mexican-Law-
  Review/Article/Viewfile/7747/9722)
  [17] M. Kolko, D. (2007). Strict Compliance Applies To Letter Of Credit Issuers, Too. New
  York Law Journal, [Online] 237(46). Available At:
  Https://Www.Phillipsnizer.Com/Pdf/Article-Nylj-Complianceletterofcredit-03-9-07.Pdf
  [Accessed 17 Nov. 2017] [18] Strict Compliance Applies To Letter Of Credit Issuers, Too VOLUME 237—NO. 46.
  (2007). [Ebook] New York Law Reference. Available At: Http://Www.Nylj.Com
  [Accessed 8 Nov. 2017] [19] Thanuja, R. (2011). UCP 500 To 600: A Forward Movement. [Ebook] Murdoch
  University. Available At: Https://Research-
  Repository.Griffith.Edu.Au/Bitstream/Handle/10072/48300/80083_1.Pdf?Sequence=1
  [Accessed 16 Nov. 2017] [20] The Development Of The Fraud Rule In Letter Of Credit Law: The Journey So Far And
  The Road Ahead. (2017). [Ebook] Available At:
  Https://Www.Law.Upenn.Edu/Journals/Jil/Articles/Volume23/Issue4/Buckleygao23u.Pa.
  J.Int’lEcon.L.663(2002).Pdf [Accessed 4 Nov. 2017] [21] “UCP 600: Confirming Banks And Nominated Banks”. (2009). [Ebook] Jonesday.
  Available At: Http://Www.Jonesday.Com/Files/Publication/4a546574-59fd-4e13-B12e
  91ad432f5da4/Presentation/Publicationattachment/Baeb0914-2b34-4037-92c9-
  96eb4be22ce8/UCP%20600.Pdf [Accessed 10 Nov. 2017].
  [22] Ujcontent.Uj.Ac.Za. (2017). The Duty On The Bank Issuing A Letter Of Credit To
  Return The Documents: Legal Perspectives From Canada, England, And South Africa.
  [Online] Available At:
  Https://Ujcontent.Uj.Ac.Za/Vital/Access/Services/Download/Uj:13736/ConTENT1
  [Accessed 4 Nov. 2017] [23] Ulph, J. (2007). The UCP 600: documentary credits in the 21st century. Journal of
  Business Law, tr.1,355-377
  [24] Zhang, Y. (2011). Approaches to Resolving the International Documentary Letters of
  Credit Fraud Issue. Ph.D. Publications of the University of Eastern Finland, tr.21
  [25] 20essexst.Com. (2017). Fortis Bank And Stemcor UK Limited V Indian Overseas Bank |
  20 Essex Street. [Online] Available At: Http://Www.20essexst.Com/Case/Fortis-Bank-
  And-Stemcor-Uk-Limited-V-Indian-Overseas-Bank [Accessed 10 Nov. 2017].

Download tài liệu Sự chắc chắn phương thức tín dụng chứng từ trong hoạt động ngân hàng File Word, PDF về máy