[Download] Tải Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng – Tải về File Word, PDF

Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng

Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng
Nội dung Text: Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng

Download


Bài viết xin bàn về vai trò công nghệ số trong ngành Ngân hàng và kinh nghiệm Quốc tế trong hoạt động này từ đó đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng File Word, PDF về máy

Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng

 1. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 08 (193) – 2019

  SỐ HOÁ NGÀNH NGÂN HÀNG
  KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG
  Ths. Hoàng Ngọc Vân – Ths. Nguyễn Thị Thu Hồng*
  Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ số giúp các ngân hàng đổi mới toàn diện từ
  quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, hệ thống kênh phân phối, danh mục sản phẩm cho phạm vi khách
  hàng rộng lớn hơn với chi phí thấp hơn. Công nghệ số cũng là cơ hội để các quốc gia thúc đẩy Tài chính
  toàn diện (Financial inclusion). Thời gian qua, nhiều ngân hàng bước đầu đã chuyển đổi mô hình hoạt
  động, kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ theo hướng số hóa thực thụ và đã mang lại những hiệu quả thiết
  thực. Bài viết xin bàn về vai trò công nghệ số trong ngành Ngân hàng và kinh nghiệm Quốc tế trong hoạt
  động này từ đó đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam.
  • Từ khóa: công nghệ số, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ blockchain, định danh khách hàng (KYC).

  hạ tầng kỹ thuật, cơ chế chính sách, tạo thuận lợi
  The development of banking services on a digital cho thúc đẩy triển khai, ứng dụng công nghệ số
  technology platform helps banks comprehensively trong hoạt động ngân hàng để tạo ra những sản
  innovate from the process of providing products phẩm, dịch vụ, giải pháp hữu ích, thiết thực, đem
  and services, distribution channels and product lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và toàn
  portfolio for a wider range of customers with lower
  cost. Digital technology is also an opportunity for
  xã hội.
  countries to promote Financial inclusion. Over the Về mặt cơ chế, chính sách, nhận thức rõ
  past time, many banks have initially transformed tiềm năng to lớn và sự tác động mạnh mẽ của
  their operation, business and product and service công nghệ số đối với hoạt động ngân hàng tại
  models towards real digitalization and brought
  about practical results. The paper discusses the
  Việt Nam, NHNN đã chủ động thực hiện nhiều
  digital technology role in the banking industry and hoạt động, giải pháp của ngành nhằm cụ thể hóa
  the international experience in this activity, thus các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
  making recommendations for Vietnam. 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
  • Keywords: digital technology, technical cường năng lực tiếp cận CMCN 4.0 ở các mặt
  infrastructure, blockchain technology application, sau: (i) Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ cho
  customer identification (KYC). hoạt động thanh toán, phát triển hạ tầng CNTT,
  tăng cường an toàn, bảo mật; (ii) Tăng cường
  Ngày nhận bài: 2/5/2019
  nâng cấp, phát triển hạ tầng CNTT của NHNN, hạ
  Ngày chuyển phản biện: 10/5/2019 tầng thị trường (hệ thống thanh toán quan trọng,
  Ngày nhận phản biện: 15/5/2019 hệ thống thông tin tín dụng…); (iii) Xây dựng và
  Ngày chấp nhận đăng: 20/5/2019 ban hành các tiêu chuẩn cơ sở về đặc tả kỹ thuật
  mã QR và công nghệ thanh toán thẻ chip đối với
  Vai trò về công nghệ số trong hoạt động thẻ nội địa để cho phép khách hàng tại các ngân
  ngân hàng Việt Nam hàng khác nhau thực hiện thanh toán mua bán
  hàng hóa, dịch vụ liên thông, an toàn, thuận tiện
  Có thể khẳng định tiềm năng ứng dụng, khai theo tiêu chuẩn, cơ chế chung; (iv) Tích cực hỗ
  thác công nghệ số để tăng cường hiệu quả hoạt trợ sự phát triển của các công ty Fintech, tổ chức
  động, nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó tạo cuộc thi Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài
  bước phát triển đột phá của hệ thống ngân hàng chính (FCV) lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng
  Việt Nam là rất lớn. Trên thực tế chúng ta đã tạo 5/2018; (v) Tăng cường công tác truyền thông
  được một số nền tảng, yếu tố quan trọng về mặt

  * Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp

  68 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 2. Soá 08 (193) – 2019 TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ

  và nghiên cứu khoa học về ứng dụng công nghệ số, Vietcombank với không gian ngân hàng số
  thành tựu CMCN 4.0 trong ngành Ngân hàng. Digital Lab, VietinBank với Corebank thế hệ mới
  Về mặt hạ tầng kỹ thuật, có thể thấy một số hạ và kho dữ liệu Doanh nghiệp (EDW) hiện đại,
  tầng nền tảng cơ bản tạo thuận lợi và đóng góp MB với ứng dụng trợ lý ảo ChatBot phục vụ 24×7
  tích cực cho công tác chuyển đổi số của ngành trên mạng xã hội…
  Ngân hàng đã được thiết lập, đi vào vận hành ổn Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công
  định từ nhiều năm nay. Cụ thể là hệ thống thanh nghệ số
  toán điện tử liên ngân hàng quốc gia (IBPS) đóng Việc áp dụng các công nghệ mang tính đột phá
  vai trò trục thanh toán xương sống của nền kinh trong hoạt động NH phải nói nổi bật trong số đó
  tế; hệ thống thu thập, cung cấp thông tin tín dụng là các trường hợp ứng dụng công nghệ chuỗi khối
  của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC). (BlockChain) và giải pháp sáng tạo trong định
  Trong năm 2019, Hệ thống bù trừ tự động cho danh khách hàng (KYC) cụ thể:
  thanh toán bán lẻ (ACH) dự kiến sẽ đưa vào vận Ứng dụng BlockChain
  hành, tạo thuận lợi hơn nữa cho các NHTM, tổ
  chức trung gian thanh toán trong số hóa dịch vụ Công nghệ BlockChain xuất hiện vào khoảng
  ngân hàng – thanh toán theo hướng ngân hàng năm 2008, với những tiềm năng to lớn đã làm
  số, thanh toán số phục vụ thương mại di động, “chao đảo” giới công nghệ cũng như nhiều ngành
  các hoạt động nền kinh tế số trong kỷ nguyên nghề, lĩnh vực liên quan thời kỳ đó. Đây là công
  4.0. NHNN cũng có định hướng rõ ràng về kiến nghệ cho phép lưu trữ và truyền tải dữ liệu thông
  trúc tổng thể của hệ thống công nghệ thông tin qua các khối dữ liệu được mã hóa với tốc độ gần
  (CNTT). Đây là nền tảng rất quan trọng định như tức thời và khả năng lưu trữ không hạn chế
  hướng ứng dụng CNTT của NHNN cũng như nhờ mạng lưới khổng lồ những máy tính liên kết
  toàn ngành giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn với nhau. Đặc trưng của công nghệ này là tính
  đến 2030. Nền tảng kiến trúc này đáp ứng được bất biến và minh bạch, khi thông tin không thể bị
  yêu cầu về số hóa sản phẩm dịch vụ do NHNN thay đổi và dữ liệu mới chỉ có thể được bổ sung
  vận hành, sử dụng nội bộ hoặc giao diện với bên khi có sự đồng thuận của tất cả thành viên trong
  ngoài, với các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế hệ thống.
  giới đã được NHNN lựa chọn như: (i) Hệ thống Tính phi tập trung của BlockChain, không phụ
  ngân hàng lõi T24 – Temenos; (ii) Hệ thống sổ thuộc vào bên trung gian nắm giữ và xác nhận
  cái EGL và quản trị nguồn lực ERP của Oracle; thông tin, giúp giảm nhẹ “yếu tố niềm tin” vốn
  (iii) Hệ thống quản trị nguồn nhân lực (SAP); thường là yêu cầu tiên quyết trong các giao dịch
  (iv) Giải pháp Kho dữ liệu Oracle Data Warehouse; với nhiều bên đối tác. Với những đặc tính trên,
  (v) Trục tích hợp dữ liệu ESB – Tibco. BlockChain mở ra nhiều khả năng ứng dụng
  Thời gian qua, nhiều ngân hàng Việt Nam đã trong ngành NH, điển hình như chuyển tiền quốc
  ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ số, giải pháp tế, tài trợ thương mại, cho vay hợp vốn…
  đột phá của CMCN 4.0 như điện toán đám mây, Năm 2016, Ngân hàng Trung ương Canada
  phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, xác thực (BoC) và Hiệp hội Thanh toán Canada đã phối
  sinh trắc học… để tạo ra một số dịch vụ thanh toán hợp triển khai Dự án Jasper nghiên cứu mô
  số, ngân hàng số tiện lợi, tăng cường trải nghiệm hình chuyển tiền liên NH sử dụng công nghệ
  khách hàng hoặc áp dụng đánh giá hành vi khách BlockChain. Theo đó, tính khả thi của công
  hàng, dự đoán doanh thu, nhu cầu thị trường, nghệ này trong thanh toán liên NH được phân
  cảnh báo rủi ro. Nhiều ngân hàng bước đầu đã tích, đánh giá và xem xét việc ứng dụng vào mô
  chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh và sản hình quyết toán tổng tức thời (Real Time Gross
  phẩm, dịch vụ theo hướng số hóa đích thực như Settlement – RTGS) cũng như cơ chế đảm bảo
  các ngân hàng TPBank với ngân hàng tự động thanh khoản (Liquidity Saving Mechanisms –
  LiveBank, VPBank với ứng dụng ngân hàng số LSM). Không dừng lại ở đó, BoC còn cho phép
  Timo, OCB với chiến lược chuyển đổi ngân hàng xây dựng mô hình thử nghiệm nền tảng thanh

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 69

 3. TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ Soá 08 (193) – 2019

  toán chứng khoán với sự tham gia của Sàn Giao Tại Đức, nhiều NH cũng đã áp dụng phương
  dịch chứng khoán Toronto. thức KYC từ xa thông qua công nghệ video trực
  Cùng thời gian đó tại Singapore, Cơ quan tiếp. Giải pháp này đã được hợp thức hóa bởi quy
  Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) đã phối hợp định về Dịch vụ nhận dạng điện tử và các dịch vụ
  cùng gần 20 NH uy tín triển khai Dự án Ubin xây tin cậy đối với các giao dịch điện tử (eIDAS) của
  dựng thử nghiệm chuyển tiền liên NH sử dụng Nghị viện châu Âu (công nhận tính pháp lý của
  BlockChain. Dự án gồm hai giai đoạn, trong đó văn bản ký điện tử) và Thông tư 01/2014 (GW)
  giai đoạn đầu tập trung đánh giá tính khả thi của của Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức
  mô hình chuyển tiền nội địa liên NH, và giai đoạn cho phép thực hiện định danh khách hàng thông
  sau xây dựng thử nghiệm mô hình quyết toán qua công nghệ video trực tiếp.
  tổng tức thời. Một số giải pháp
  Định danh khách hàng (KYC) Có thể thấy, việc nghiên cứu, tiếp nhận các
  Việc làm sao vừa đảm bảo tuân thủ quy công nghệ mới trong ngành NH thì vai trò của
  định về phòng, chống rửa tiền, vừa gia tăng trải cơ quan quản lý Nhà nước tại các quốc gia là vô
  nghiệm khách hàng luôn là thách thức lớn đối với cùng quan trọng. Cơ quan quản lý Nhà nước là
  các NH. Theo phương thức truyền thống, khách đơn vị tiên phong tìm hiểu, đánh giá tính khả thi
  hàng giao dịch cần trực tiếp đến chi nhánh NH cũng như cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn của những
  để xác định danh tính cũng như thu thập chữ ký. giải pháp mới, cũng như có trách nhiệm thúc
  Phương thức này tồn đọng nhiều rủi ro, khi phụ đẩy ứng dụng của các công nghệ này vào thực
  thuộc vào nhận định chủ quan của giao dịch viên, tế. Hơn nữa, lợi ích của các giải pháp chỉ có thể
  đồng thời gây khó khăn cho những khách hàng được tận dụng tối đa, trong khi rủi ro được giảm
  tại khu vực vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, sự thiểu khi các NH nhận được sự hậu thuẫn của cơ
  ra đời của hàng loạt các nền tảng công nghệ mới quan quản lý Nhà nước, đến từ khả năng giám
  đã cho phép các NH cân bằng yêu cầu tuân thủ và sát bao quát, quản lý và điều phối linh hoạt các
  cải thiện trải nghiệm khách hàng. Nhiều NH trên nguồn lực của xã hội. Nhận biết được tầm quan
  thế giới đã có thể thực hiện KYC qua nền tảng số trọng và sự tác động mạnh mẽ của CMCN 4.0,
  như smartphone, máy tính bảng, máy ATM với thời gian qua ngành NH đã chủ động thực hiện
  chức năng gọi video trực tiếp. Nhờ đó, NH có thể nhiều hoạt động của ngành để bắt kịp xu hướng
  thiết lập quan hệ với khách hàng tại những khu này, đặc biệt là cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Chỉ
  vực xa trung tâm một cách nhanh chóng, giảm thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng
  thiểu tối đa thủ tục, quy trình mà khách hàng phải Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận
  hoàn tất. Về dài hạn, những giải pháp công nghệ cuộc CMCN 4.0.
  trong định danh khách hàng sẽ góp phần quan Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả
  trọng trong việc thực hiện chiến lược Tài chính xin có một vài giải pháp nhằm ứng dụng công
  Toàn diện mà nhiều nước trong đó có Việt Nam nghệ số một cách tốt nhất trong ngành NH.
  đang theo đuổi. Thứ nhất, nhóm giải pháp về hoàn thiện thể
  Tại Thái Lan, một số hình thức KYC trên nền chế chính sách, NHNN chỉ đạo rà soát bổ sung
  tảng kỹ thuật số đã được hợp pháp hóa, cụ thể bao sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)
  gồm các hình thức như: Cuộc gọi hình ảnh trực phù hợp với yêu cầu số hóa hoạt động ngân hàng;
  tuyến với tư vấn viên trong suốt quá trình đăng ký chủ động tham mưu cho Chính phủ ban hành
  mở tài khoản; chữ ký điện tử của khách hàng… VBQPPL mới, cơ chế chính sách cho việc thí
  Việc xác thực thông tin và tài liệu nhận dạng của điểm, thử nghiệm phạm vi hẹp đối với một số
  khách hàng phải được thực hiện bằng thiết bị đọc dịch vụ, giải pháp mới, có tính đột phá, đem lại
  thẻ thông minh và/hoặc thông qua hệ thống thông hiệu quả thiết thực.
  tin cá nhân, nhận diện thẻ căn cước, hoặc nhận Thứ hai, nhóm giải pháp về phát triển, nâng
  dạng vân tay của cơ quan Nhà nước. cấp hạ tầng kỹ thuật, hệ thống CNTT phục vụ cho

  70 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 4. Soá 08 (193) – 2019 TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ

  sự phát triển thanh toán số, ngân hàng số và bảo dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là bộ phận
  đảm an toàn, an ninh mạng. điều phối ứng cứu sự cố bị tấn công về IT.
  Thứ ba, nhóm giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái Thứ năm, nhóm giải pháp về truyền thông:
  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia trên cơ sở đẩy mạnh truyền thông chính sách nhằm nâng
  công nghệ số. Ngành Ngân hàng đang xúc tiến cao nhận thức của toàn Ngành về CMCN 4.0 và
  nhanh một số nghiên cứu có tính định hướng lớn các bước chuyển đổi số hóa hoạt động ngân hàng.
  trong hoạt động của toàn ngành như “Nghiên cứu Thứ sáu, nhóm giải pháp về tăng cường sự hợp
  quản lý hoạt động huy động và cho vay ngang tác quốc tế, chia sẻ học tập kinh nghiệm từ Ngân
  hàng dựa trên nền tảng công nghệ cao”; “Xây hàng Trung ương các nước cũng như các định chế
  dựng hệ thống định danh khách hàng điện tử (e- tài chính quốc tế hàng đầu sẽ giúp hệ thống ngân
  ID) phục vụ cho việc nhận biết khách hàng (KYC) hàng Việt Nam có bước chuyển đổi số thành công
  trong các dịch vụ tài chính – ngân hàng”; “Nghiên trong các hoạt động của mình.
  cứu giao diện kết nối Ứng dụng mở (Open API)
  để ứng dụng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng
  tại Việt Nam”. Tài liệu tham khảo:
  Thứ tư, nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng
  nguồn nhân lực, tăng cường nguồn nhân lực công
  nghệ thông tin như chế độ tuyển dụng, đào tạo, sử

  BÀN VỀ DỰ BÁO DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  TẠI CÁC CÔNG TY… (Tiếp theo trang 67)

  đổi các khoản phải trả tại các doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh và thay đổi các khoản phải
  có mối quan hệ đa cộng tuyến rất mạnh với một thu trong quá khứ có tác dụng dự báo dòng tiền từ
  biến nào đó trong phương trình nghiên cứu. Điều hoạt động kinh doanh trong tương lai.
  này có thể giải thích bởi tại các công ty khai thác
  than thuộc Tổng Công ty Đông Bắc, các hoạt Tài liệu tham khảo:
  động thanh toán các khoản phải thu, phải trả, Bộ Tài chính (2008), Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 –
  được thanh toán bù trừ tại Tổng Công ty Đông Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .
  Bắc, bên cạnh đó các hoạt động mua sắm tài sản Đỗ Hồng Nhung (2014), Quản trị dòng tiền của các doanh
  nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân,
  cho các công ty thành viên cũng được thực hiện Hà Nội.
  bởi Tổng Công ty. Chính vì vậy, tại các công ty International Accounting Standard, IAS 7 – Statement of
  thành viên, kết quả nghiên cứu về các yếu tố có cashflows.
  khả năng dự báo dòng tiền tương lai có sự khác Kenneth S. Lorek và G. Lee Willinger (1996), “A Multivariate
  biệt với một số nghiên cứu trước đây. Time-Series Prediction Model for Cash-Flow Data”, The
  Accounting Review, 71, 81-102.
  4. Kết luận Khansalar E. (2012), “The Reliability of Accruals and the
  Bài viết bàn về hai phương pháp dự báo dòng Prediction of Future Cash Flow”, International Journal of
  Business and Management, 7(2), 45-47.
  tiền từ hoạt động kinh doanh là phương pháp Pitkänen A. (2016), Cash Flow Forecasting: Proposal for
  trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Đồng thời tác New Long-Term Cash Flow Forecast in the Case Company,
  giả sử dụng phần mềm Stata với bộ số liệu của Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.
  các công ty khai thác than thuộc Tổng công ty De Caux T. (2005), “Cash forecasting”, V Treasurer’s
  Companion, 105-110.
  Đông Bắc giai đoạn 2009-2018 để minh họa cho
  Parkinson K.L. và Kallberg J.G. (1993), “Corporate
  phương pháp dự báo gián tiếp dòng tiền từ hoạt Liquidity, A Guide to Working Capital Management” Homewood,
  động kinh doanh trong tương lai tại các Công ty IL, Richard D, Irwin.
  này. Kết quả nghiên cứu cho thấy dòng tiền từ

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 71

Download tài liệu Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng File Word, PDF về máy